Oktober NELFO Markedsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oktober 2011. NELFO Markedsrapport"

Transkript

1 Oktober 2011 NELFO Markedsrapport

2 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Makroøkonomiske utsikter... 4 Nye boliger... Feil! Bokmerke er ikke definert. Nye yrkesbygg... 6 ROT Boliger... 5 ROT Yrkesbygg... 9 Det totale byggmarkedet Det tekniske fags andel av byggemarkedet Elektromarkedet Bygg og anleggsstatistikk Vedlegg: Definisjoner Markedsrapport for andre halvår 2011 Side 2

3 Innledning I rapporten tar vi for oss markedsutsiktene i prognoseperioden Vi har spesielt lagt vekt på byggmarkedet (både nybygg og ROT 1 ) da ca. 60 % av alt elektroarbeid er innen bygg. De resterende 40 % er elektroarbeid innen anlegg, offshore, skip, industri og annet. Når vi forsøker å si noe om utviklingen i elektromarkedet, er det først og fremst den generelle tilstanden i norsk økonomi som legges til grunn. Disse forutsetningene har betydning for våre prognoser på bygg- og anleggsmarkedet, men også bransjespesifikke faktorer teller. Dette kommer vi nærmere inn på under de respektive kapitlene om byggmarkedet. Aktiviteten i byggmarkedet har selvfølgelig betydning for aktiviteten i elektromarkedet. Vi vil gå nærmere inn på begge disse markedene. Figuren under viser rapportens oppbygning. I rapportens siste del finnes statistikk over noen viktige faktorer som kan si noe om utvikling spesielt for bygg- og anlegg. Vedlegget på siste side gir en kort definisjon i begrepsbruken i forhold til byggmarkedet. Makroøkonomi Byggmarkedet Elektromarkedet Oppsummering Utviklingen i elektromarkedet I 2010 ble det omsatt for NOK 39,1 mrd. kroner innen elektrisk installasjonsarbeid. Dette var en volumnedgang på 8 % fra Prognosen for 2011 tilsier en vekst på 4 %, som videre er ventet å fortsette inn i 2012 (+7 %) og 2013 (+5 %). Markedet i 2013 vil være på samme nivå som det var i NB! Figuren viser omsetningen i faste priser. 1 Renovering, ombygging og tilbygg. Se vedlegg på siste side for begrepsforklaringer på byggmarkedet. Side 3

4 Makroøkonomiske utsikter Utviklingen i norsk økonomi setter rammebetingelser for blant annet utviklingen i bygg- og anleggssektoren, og for elektromarkedet. Byggemarkedet er følsomt for endringer i norsk økonomi. De makroøkonomiske utsiktene gir dermed en indikasjon på den videre utviklingen i byggemarkedet og elektromarkedet. Utsikter for verdensøkonomien og Norge Børsuroen som startet i august viser at «double-dip scenariet» som ble forespeilet oss i kjølevannet av finanskrisen fortsatt er sannsynlig. Standard & Poors nedgradering av kredittverdigheten til den amerikanske stat, samt den europeiske statsgjeldskrisen som eskalerte i sommer, har bidratt til å øke usikkerheten rundt den videre utviklingen i internasjonal og norsk økonomi. Prognosene for den økonomiske utviklingen er derfor befestet med stor usikkerhet. Statistisk sentralbyrås (SSB) beregninger tyder på at vi nå befinner oss i en moderat oppgangskonjunktur, og deres prognoser for den videre utviklingen tegner et ganske positiv bilde av utviklingen til tross for urolighetene i verdensøkonomien. Vi ser for oss at BNP-veksten i Fastlands-Norge vil stige fra 2,1 % i 2010, via 2,7 % i 2011 og 3,5 % i 2012 til 3,6 % i 2013 og 3,2 % i Veksten er først og fremst drevet av innenlandsk etterspørsel, mens vekstimpulsene fra utlandet ser ut til å bli mer moderat de nærmeste årene. Utviklingen i privat konsum er viktig i den forestående oppgangen, og prognosene for norsk økonomi baserer seg på en solid vekst i konsumet. Økte lønninger, økt sysselsetting og økt boligformue bidrar til veksten i privat konsum, mens renteøkninger vil virke dempende. Makroøkonomiske hovedstørrelser: Bruttonasjonalprodukt (BNP) 0,9 0,3 1,6 2,9 2,6 2,4 BNP Fastlands-Norge 2,5 2,1 2,7 3,5 3,6 3,2 Privat konsum 3,1 3,7 2,8 4,7 5,3 4,8 Offentlig konsum 3,2 2,2 2,1 2,7 2,6 3,1 Næringslivets investeringer 2,6-3,1 9,2 8,0 7,8 4,5 Offentlige investeringer 5,0-8,0 2,6 5,7 12,0 6,0 Eksport -0,5-1,7-0,9 1,4 0,1 0,7 Import 3,7 9,0 6,9 4,6 5,7 5,0 Sysselsatte personer (sysselsetting) 2,1-0,2 1,2 2,1 2,0 1,3 AKU-ledighet 3,1 3,6 3,4 3,4 3,3 3,3 Reallønn 2,4 1,2 2,7 2,7 2,1 2,6 Årslønn 4,7 3,7 4,1 3,6 3,7 4,4 Konsumprisindeksen (KPI) 2,3 2,5 1,4 0,9 1,6 1,8 Underliggende inflasjon (KPI-JAE) 1,8 1,4 1,0 1,1 1,6 1,9 Husholdningenes realdisponible inntekt 2,4 4,1 4,4 4,1 4,6 3,9 Husholdningenes sparerate (nivå) 4,1 7,6 9,1 8,7 8,1 7,4 3M Nibor (nivå) 3,86 2,50 2,90 3,10 3,40 4,10 Utlånsrente, banker (nivå) 5,34 4,50 4,80 5,00 5,10 5,70 Lånemargin (nivå) 1,48 2,00 1,90 1,90 1,70 1,60 Råoljepris i NOK (nivå) Tabellen viser utviklingen i noen makroøkonomiske hovedstørrelser. Tallene er % -vis endring fra året før der annet ikke fremgår («nivå»). Prognoser og statistikk er hentet fra SSBs rapport fra Usikkerhet Prognoser er alltid befestet med usikkerhet. Denne gangen kan det synes som om risikoen knyttet til anslagene hovedsakelig er på nedsiden. Mye kan gå annerledes, men vi vil spesielt peke på følgende scenarioer hvor utviklingen blir en annen enn den vi har forespeilet her: - Resesjon i euroområdet. Som SSB skriver: «Den største faren er imidlertid knyttet til europeiske statsfinanser. Dersom den gryende mistilliten til italienske myndigheters evne til å håndtere statsgjelden fortsetter, kan rentene presses opp lik at mislighold tvinger seg fram. Det kan lede til en overføring av gjeldsbyrden til andre euroland, med Tyskland i førersetet, som igjen vil ha negative konsekvenser for disse landenes evne til gjeldsbetjening og ikke minst evne til å føre en hensiktsmessig finanspolitikk». - Svakere vekst i fremvoksende økonomier. - Mye «står og faller» på husholdningenes etterspørsel som er en viktig driver for den forespeilede veksten i norsk økonomi. Skulle konsumveksten ikke øke i like stor grad som forespeilet, vil veksten i norsk økonomi bli langt fra like kraftig som er lagt til grunn her. Side 4

5 Nye boliger Fra 2004 til 2007 ble det gitt igangsettingstillatelser til over nye boliger i året. Nivået sank til i 2008 og til under i 2009, mens det ble igangsatt i overkant av boliger i Vi venter nye toppnivåer i Nye boliger frem til og med 2013 Prognosene for boligbyggingen baseres på SSBs prognoser for utviklingen i norsk økonomi. På grunn av den store usikkerheten knyttet til den makroøkonomiske utviklingen, er det noe høyere sannsynlighet for at norsk økonomi vil utvikle seg noe svakere enn hva vi tidligere har sett for oss. Usikkerheten i prognosene for nye boliger er derfor noe høyere enn tidligere prognoser. 2011: +32 % Vi regner med at etterspørselen etter boliger er tiltagende. Høy befolkningsvekst, fortsatt sentralisering, solid inntektsvekst og bedret stemning blant husholdningene, taler for økt etterspørselsvekst. I tillegg ser vi for oss en moderat vekst i byggekostnadene, samt en ressurssituasjon som ikke virker begrensende på boligbyggingen. På den annen side er det ventet en renteoppgang i løpet av høsten, og sammen med høy gjeldsbelastning blant husholdningene vil dette bidra til å dempe etterspørselen etter boliger noe. Relativt lavt tilbud av boliger sammen med høy etterspørsel etter boliger har bidratt til den sterke prisveksten vi har sett på brukte boliger, og det ligger an til en vekst på rundt 9 % for Alt i alt er det rom for en solid vekst i boligbyggingen. Vi regner med at igangsettingen av boliger vil øke med 32 % til omlag nye boliger. 2012: +7 % Også i 2012 regner vi med en ytterligere økning i etterspørselen etter boliger. Det er ventet nedgang i arbeidsledigheten, som vil bidra positivt til boligetterspørselen. I takt med bedrede konjunkturutsikter regner vi med at husholdningene blir mer optimistiske og bidrar positivt til den økte etterspørselen. På den annen side vil gjeldsbelastningen til husholdningene øke med stigende renter. Dette vil bidra negativt til boligetterspørselen. Alt i alt taler fortsatt etterspørselsvekst for en videre økning i bruktboligprisene. Det forventes moderat vekst i byggekostnadene. Økt byggeaktivitet vil stramme til ressurssituasjonen, men ikke nok til å bremse byggeaktiviteten. Vi ser for oss at boligbyggingen havner på omlag boliger, en vekst på 11 % fra Igangsettingen av boliger, antall boliger, År Eneboliger Småhus Leiligheter Total % endring fra året før % % % % % % % 2008** % % % % % % ** Faktisk igangsetting ihht. Prognosesenterets egen statistikk er benyttet grunnet store avvik mellom faktisk igangsetting og igangsettingstillatelser. Merk at statistikken gjelder fra år : + 7 % I 2013 er norsk økonomi trolig ute av lavkonjunkturen og på god vei inn i en høykonjunktur. Det er ventet en befolkningsvekst på nesten personer. Sammen med lavere arbeidsledighet og optimisme blant husholdningene bidrar til fortsatt vekst i boligetterspørselen, mens fortsatt økende gjeldsbelastning og etter hvert relativt høy rente bidrar til å dempe veksten i boligetterspørselen. Vi regner med at veksten i boligetterspørselen har avtatt og at veksten i boligtilbudet har økt som følge av høyere boligbygging de to foregående årene. Dette bidrar til å dempe veksten i boligprisene. Byggekostnadene øker. Etterspørselen etter boliger er høy, og høyere enn i de to foregående årene. Dermed er det duket for en ytterligere økning i tilbudet av nye boliger. Vi regner med at boligbyggingen øker til boliger, om lag det samme som ble bygd i toppåret Side 5

6 Nye yrkesbygg Med yrkesbygg mener vi alle andre bygg enn boligbygg og bygg til primærnæringen. Vi deler hovedsakelig yrkesbyggene inn i tre hovedbyggtyper: private næringsbygg, offentlige bygg og husholdningsbygg. Nye yrkesbygg frem til og med 2013 Dersom det skulle bli en ny nedgangskonjunktur vil igangsettingen av næringsbygg synke i 2012 og Selv om dette scenariet har rykket nærmere etter sommeren, velger vi å legge til grunn at veksten i de ledende økonomiene tar seg opp igjen i 2012 etter et svakt 2. halvår Vårt utgangspunkt for prognosene for igangsettingen av næringsbygg er Statistisk sentralbyrå (SSB) prognoser fra juni Det er fortsatt uklart om de store, gjeldtyngede økonomiene der ute klarer å få veksten skikkelig i gang igjen etter dystre tall for første del av Det legges imidlertid til grunn at det ikke blir noen ny, sterk internasjonal nedgangskonjunktur, slik at SSBs juni-prognoser for norsk økonomi fortsatt er retningsgivende for landets økonomiske utvikling, og dermed for markedet for nye private næringsbygg. Det ventes økt lønnsomhet i store deler av næringslivet, på tross av at spesielt konkurranseutsatte næringer kan få en midlertidig nedgang pga. svak økonomisk utvikling hos våre viktigste handelspartnere. Generelt venter vi at driftsresultatene i næringslivet vil stimulere investeringslysten, bl.a. etter nye bygg. 2011: -4 % Riktignok viser prognosene lavere tall for nytt næringsbyggareal enn i 2010, og også lavere tall for det samlede arealet til yrkesbygg. Dette skyldes imidlertid at prognosene våre er tilpasset SSBs statistikk, som viser gitte igangsettingstillatelser målt i kvm., og ikke faktisk igangsetting. Vi tar høyde for at mye av veksten i gitte igangsettingstillatelser i 2010 (+14 % fra 2009) kommer fra bygg som nok fikk igangsettingstillatelse, men hvor tiltakshaver av ulike grunner valgte og ikke sette i gang bygging i Med en igangsettingstillatelse fra før kommer man bl.a. unna de nye byggeforskriftene. Faktisk igangsetting var trolig bare marginalt høyere i 2010 enn i Vi venter at gitte igangsettingstillatelser synker med 4 % fra 2010 til 2011, til 4,83 mill. kvm. Faktisk igangsetting vil imidlertid kunne øke litt fra 2010 til : +7 % Med utgangpunkt i SSBs prognoser for norsk økonomi er nybyggingen antatt å øke i Vi venter nå at det skal settes i gang, og gis igangsettingstillatelser til, 5,15 mill. kvm i Oppjusteringen skyldes som sagt dels at det ventes sterkere vekst i norsk økonomi, og dels at fallet i igangsettingen gjennom finanskrisen ble mindre enn ventet. Det aller meste av oppjusteringen skyldes høyere igangsetting av forretningsbygg, som inkluderer kjøpesentre. Vi understreker at prognosene er usikre, i lys av utviklingen i internasjonale konjunkturer. 2013: +2 % I følge prognosene til SSB går det veldig bra med norsk økonomi. Arbeidsledigheten er igjen kommet under 3 %. Sysselsettingen vokser, noe som øker etterspørselen etter kontorbygg. Folk handler mer enn noen gang, og varehandelen øker etterspørselen etter forretningslokaler. Det trengs flere lagerbygg og hotellplasser. Også hyttebyggingen øker, mens økt boligbygging drar med seg flere boliggarasjer. Bare det offentlige bremser veksten, derfra ventes litt lavere etterspørsel. Samlet igangsatt areal ventes å øke til 5,25 mill. kvm., men med samme merknad som for Side 6

7 Fritidsbygg Spesielt viktig for etterspørselen etter fritidsbygg er: Konjunkturutsiktene Arbeidsledigheten Lønnsutvikling Renter Bruktboligpriser Finansmarkedets utvikling Makroøkonomisk usikkerhet Byggekostnadene (prisen på nye boliger) Bruktboligprisene er trolig den viktigste enkeltdriveren, siden vekst i disse prisene produserer egenkapital som kan brukes som lånesikkerhet ved anskaffelse av fritidsbolig. Utviklingen i bruktboligprisene er imidlertid igjen en konsekvens av mer generelle konjunkturforhold. Den generelle konjunkturutviklingen sørget for at det ble igangsatt færre fritidsbygg i 2008 og 2009, det var nedgang også i Siden vi venter økte boligpriser i 2011 til 2013 vil trolig igangsettingen av fritidsboliger øke igjen, men neppe helt opp til gamle nivåer bl. a. fordi det trolig vil gå mange år før byggingen av fritidsleiligheter kommer opp på tidligere nivåer. Igangsatte yrkesbygg i kvadratmeter, År Private næringsbygg Offentlige bygg Husholdningsbygg I alt Endring fra foregående år % % % % % % % % % % % % % Side 7

8 ROT Boliger ROT boligmarkedet avhenger av utviklingen i konjunkturene. Husholdningenes totale kjøp av varer og tjenester inkluderer kjøp av varer og håndverkertjenester til ROT boligarbeider. Normalt vil utviklingen i husholdningens kjøp av ulike varer og tjenester være ulik for kostbare og mindre kostbare produkter. I oppgangstider med høy inntektsvekst og et stramt arbeidsmarked øker normalt etterspørselen etter dyre konsumgoder og tjenester. Omvendt i nedgangstider. Gitt vekstutsiktene for privat konsum, ledig kapasitet, fortsatt lave renter, stigende bruktboligpriser mv. vil ventelig større innkjøp, som nye bad og kjøkken, renovering av tekniske installasjoner og større utvendige arbeider stige i tiden fremover. Eneboliger er det klart største segmentet i ROT boligmarkedet, men leilighetsandelen vil trolig stige de neste tiårene. ROT boliger frem til og med : +3 % I 2011 forventer vi nå en vekst på 3,0 %. Arbeidsledigheten har gått noe ned fra fjoråret, men konsumet øker ikke fullt så mye som forventet. Renteutviklingen går svakt oppover. Boligprisene vil fortsette oppover, og etter hvert vil økte energikrav slå ut i dette markedet også. Det er også stor grad av optimisme i befolkningen. Flere steder har vært preget av svært dårlig vær, flommer etc. og det er derfor knyttet en viss usikkerhet til om vårt anslag er litt for lavt. Vi velger likevel å skru årets prognose ned til 3,0 %. 2012: +3,5 % Alt ligger til rette for en god vekst også i 2012, vi forventer rundt 3,5 % vekst i markedet. Bruktboligprisene vil fortsette oppover, og det vil bli en solid vekst i realdisponibel inntekt. Dette fører igjen til en kraftig vekst i det private konsumet og det er i hovedsak denne parameteren som styrer ROT bolig markedet. Arbeidsledigheten vil fortsatt gå noe ned. Vi mener at det kan skapes ett press i markedet, og at det vil kunne bli vanskelig å absorbere hele etterspørselen. Det vil kunne bli vanskelig å få tak i håndverkere, og prisene på slike tjenester vil kunne øke. 2013: +3,5 % I følge våre prognoser vil det i 2013 være en betydelig større fart i nyboligmarkedet enn det vi har sett den siste tiden. Dette fører til at det kan bli problematisk å få tak i håndverkere, og dette kan særlig gå utover store oppussingsarbeider knyttet til bad, kjøkken og energirenovering. Arbeidsledigheten vil gå ytterligere ned. Lønnsveksten vil bli høy, mens rentene vil fortsette sin gradvise stigning. Det private konsumet vil dog stige kraftig, slik at vi forventer en sterk vekst for ROT-arbeider. ROT boligmarkedet, NOK mrd., faste 2010-priser, År Eneboliger Småhus Leiligheter Total % endring fra året før ,6 7,8 4,7 43,1 2,6 % ,6 8,0 4,9 43,5 1,1 % ,0 8,1 4,9 43,9 0,8 % ,1 8,4 5,1 45,6 3,9 % ,7 8,4 5,3 48,4 6,0 % ,3 7,1 5,7 51,0 5,5 % ,0 7,6 6,5 54,1 6,1 % ,6 7,6 6,5 53,6-0,9 % ,9 7,5 6,0 52,5-2,2 % ,8 7,7 6,3 53,8 2,5 % ,9 7,9 6,6 55,4 3,0 % ,2 8,2 7,0 57,3 3,5 % ,5 8,4 7,4 59,3 3,5 % Side 8

9 ROT Yrkesbygg Etterspørselen etter ROT-arbeider til det private næringslivet bestemmes av bl.a. konjunktutviklingen, næringslivets lønnsomhet, eksisterende privat yrkesbyggmasse, bedriftenes flyttevirksomhet, strukturelle endringer og spesielle etterspørselsforhold. ROT yrkesbygg frem til og med : +2 % Etterspørselen etter ROT yrkesbyggarbeider for næringslivet ser ut til å ha vokst også i 2010, og i lys av utviklingen i norsk økonomi antar vi at denne veksten fortsetter, og kanskje øker litt, i Veksten dempes noe av høy nybygging, og mange eldre, utidsmessige næringslokaler vil trolig rives og saneres, eller bygges om til boliger, framfor å bli renovert. Flomødeleggelser flere steder i landet har også rammet næringsbygg, som må settes i stand. Etterspørselen fra det offentlige ventes å falle svakt i 2011, siden det ikke lenger er noe igjen av de statlige tiltaksmidlene for å motvirke finanskrisa. En betydelig del av disse midlene skulle som kjent brukes på renovering og vedlikehold av offentlige bygninger. 2012:+4 % Utbedringsarbeider etter flom- og sprengstoffskader fortsetter i mesteparten av året, og bidrar på sitt vis til vekst i ROT yrkesbyggaktiviteten. Veksten i etterspørselen fra det private næringslivet fortsetter, men vi venter ingen stor endring i vekstprosenten i forhold til Utover skadearbeid venter vi betydelig vekst i etterspørselen fra det offentlige som er rettet mot tiltak og virkemidler i forbindelse med energisparing i offentlige bygg. Denne type utbedringer er i ferd med å komme i full fokus. Det er dessuten et stort vedlikeholdsetterslep på offentlige bygg, og særlig den kommunale bygningsmassen. 2013: +4 % Veksten i offentlig etterspørsel fortsetter, selv om mye av skadearbeidet er fullført. Økt hyppighet av naturskader gjør det rimelig å ta høyde for at denne type arbeid er en nærmest permanent del av markedet. Næringslivets etterspørselsvekst blir mer moderat, selv om naturskader også rammer private næringsbygg. Samlet byggeaktivitet begynner nå å bli så høy at prisveksten på entreprenør- og håndverkstjenester for alvor begynner å akselerere. Ut over i 2013 kan dette legge en demper på veksten i etterspørselen, både fra det private og fra det offentlige. ROT yrkesbyggmarkedet, NOK mrd., faste 2010-priser, År Industribygg Kontor, forretning, samferdsel og lager Hotell - og restaurantbygg Undervisningsbygg Helse- og sosialbygg Andre bygg Yrkesbygg Endring i % ,5 17,8 1,5 3,1 7,4 4,5 42,9-5 % ,8 20,5 1,1 4,2 8,6 3,0 44,2 3 % ,1 19,2 1,6 4,8 8,1 2,9 43,8-1 % ,3 20,6 1,5 4,6 7,7 2,8 44,7 2 % ,3 21,1 1,4 4,7 7,7 2,7 44,9 1 % ,5 21,6 1,5 4,8 7,8 2,7 45,9 2 % ,9 23,1 1,6 5,1 8,4 2,5 48,6 6 % ,1 24,2 1,6 5,5 9,0 2,7 51,1 5 % ,4 24,4 1,7 7,7 12,6 3,8 58,6 15 % ,5 24,8 1,7 7,6 12,3 3,7 58,6 0 % ,6 26,3 1,7 7,5 12,2 3,7 60,0 2 % ,8 27,9 1,8 7,7 12,6 3,8 62,5 4 % ,1 28,6 1,8 8,2 13,3 4,0 65,0 4 % Side 9

10 Det totale byggmarkedet Totalmarkedet i 2011 er ventet å fortsette å vokse (+ 5 %), og havner på størrelsesorden NOK 237 mrd. I 2012 er det ventet sterk vekst i totalmarkedet (+7 %). Samtlige segmenter stiger, vi forventer sterkest vekst i markedet for nye boliger (+11 %). I 2013 vil verdien av totalmarkedet være tilbake på nivåene før finanskrisen. Vi forventer at verdien stiger med 3 % og blir i størrelsesorden NOK 260 mrd. noe som vil være rekordhøyt. Byggmarkedet i Norge, faste 2010-priser, År Nye boliger Nye yrkesbygg ROT boliger ROT Yrkesbygg Alle segmenter %-vis endring ,37 43,90 43,06 42,88 169,20 0 % ,63 44,04 43,54 44,15 171,36 1 % ,94 46,09 43,91 43,76 173,69 1 % ,17 48,16 45,62 44,66 189,60 9 % ,05 54,26 48,36 44,90 202,56 7 % ,76 65,10 51,04 45,88 220,77 9 % ,29 83,36 54,13 48,59 244,37 11 % ,07 85,55 53,63 51,07 227,31-7 % ,58 63,71 52,45 58,61 213,35-6 % ,48 72,36 53,76 58,62 225,21 6 % ,26 69,06 55,37 60,04 236,74 5 % ,01 74,80 57,31 62,53 252,65 7 % ,03 75,43 59,32 64,99 260,77 3 % Side 10

11 Det tekniske fags andel av byggemarkedet Vi har sett nærmere på hvor stor andel de tekniske fagene representerer av de totale byggekostnadene for et utvalg byggtyper. Vi har hentet informasjon fra Holte Byggsafe sin kalkulasjonsnøkkel for årene 1998, 2009 og Kalkulasjonsnøkkelen er et kalkyleverktøy for utarbeidelse av kostnadsoverslag for både nybygg og rehabilitering. Kalkulasjonsnøkkelen er delt ned på bygningsdeler iht. NS 3451 (Bygningsdelstabellen). I eksemplene har vi brukt kalkulasjonspriser for normal standard. Ved valg av høy standard vil de tekniske fagenes andel øke betydelig. I tillegg har vi sett på utviklingen i perioden 1998 til 2010 og angitt endringen i prosent (ikke prosentpoeng). Eksempel 1: enebolig (2 etasjer, ca 130 m2 BTA normal standard) Endring(%) Kalkulasjonspris huskostnad per kvadratmeter (eks. felleskostnader): % Fordeling på fag*: Bygning 73 % 74 % 73 % 0 % Tekniske installasjoner: 27 % 26 % 27 % 0 % VVS Sanitær og vannbåren varme** 7 % 12 % 12 % 71 % VVS Ventilasjon og kjøling 2 % 2 % 2 % 0 % Elektro 12 % 8 % 8 % -33 % Tele & Automatisering 3 % 2 % 3 % 0 % Andre installasjoner (for eksempe heis) 3 % 2 % 2 % -26 % Eksempel 2: boligblokk (6 etasjer, 35 seksjoner, ca m2 BTAnormal standard) Endring(%) Kalkulasjonspris huskostnad per kvadratmeter (eks. felleskostnader): % Fordeling på fag*: Bygning 82 % 72 % 71 % -13 % Tekniske installasjoner: 18 % 28 % 29 % 61 % VVS Sanitær og vannbåren varme** 5 % 12 % 12 % 140 % VVS Ventilasjon og kjøling 3 % 2 % 2 % -33 % Elektro 6 % 7 % 7 % 17 % Tele & Automatisering 2 % 2 % 3 % 50 % Andre installasjoner (for eksempe heis) 2 % 5 % 5 % 150 % Side 11

12 Eksempel 3: kontorbygg (3 etasjer, ca m2 BTA 64 arbeidsplasser normal standard) Endring(%) Kalkulasjonspris huskostnad per kvadratmeter (eks. felleskostnader): % Fordeling på fag*: Bygning 66 % 64 % 64 % -3 % Tekniske installasjoner: 34 % 36 % 36 % 6 % VVS Sanitær og vannbåren varme** 3 % 9 % 8 % 167 % VVS Ventilasjon og kjøling 11 % 9 % 10 % -9 % VVS Sprinkler 2 % 2 % 2 % 0 % Elektro 12 % 9 % 9 % -25 % Tele & Automatisering 2 % 3 % 3 % 34 % Andre installasjoner (for eksempe heis) 4 % 4 % 4 % 0 % Eksempel 4: hotell (12 etasjer, ca m2 BTA antall sengeplasser 580 normal standard) Endring(%) Kalkulasjonspris huskostnad per kvadratmeter (eks. felleskostnader): % Fordeling på fag*: Bygning 65 % 59 % 60 % -8 % Tekniske installasjoner: 35 % 41 % 40 % 14 % VVS Sanitær og vannbåren varme** 7 % 13 % 12 % 71 % VVS Ventilasjon & kjøling 9 % 8 % 9 % 0 % VVS Sprinkler 2 % 2 % 2 % 0 % Elektro 9 % 9 % 9 % 0 % Tele & Automatisering 4 % 5 % 5 % 25 % Andre installasjoner (for eksempe heis) 4 % 4 % 3 % -25 % Eksempel 5: sykehus (7 etasjer, ca m2 BTA normal standard). Kalkulasjonspris huskostnad per kvadratmeter (eks. felleskostnader): Mangler Fordeling på fag*: Bygning 54 % 54 % Tekniske installasjoner: 46 % 46 % VVS Sanitær og vannbåren varme** 8 % 8 % VVS Ventilasjon og kjøling 15 % 14 % VVS Sprinkler og gass 2 % 3 % Elektro 11 % 11 % Tele & Automatisering 7 % 7 % Andre installasjoner (for eksempe heis) 3 % 3 % *(beregnet i % av huskostnad eksklusiv felleskostnad som rigging, byggeplassadm, mv.) **(i de tilfeller det installeres vannbåren varme beregner Holte at det utgjør ca 5% av total huskostnad. Dersom elvarme velges utgjør det ca 1,5% av total huskostnad) Side 12

13 Elektromarkedet Statistikken for elektromarkedet er noe variabel og dekker ikke alle områder like godt. På bakgrunn av statistikk fra SSB og undersøkelser gjort av Prognosesenteret har vi delt elektromarkedet hovedsakelig inn i to kategorier, elektro knyttet til bygg og elektro knyttet til andre markeder. Den første tabellen viser utviklingen i den delen av elektro som er knyttet til byggmarkedet, der tallene representerer kostnader for arbeidskraft og materialer på sterk- og svakstrøm. Tabell nummer to viser utviklingen i andre elektromarkeder. Begge tabellene gir en oversikt over statistikken for perioden samt prognoser for årene Alle beløpstall er målt i 2010-priser og viser dermed volum utviklingen i markedet, det betyr at markedet er justert for prisveksten. Elektromarkedet i NOK mrd., priser Verdien av elektromarkedet knyttet til bygg, ekskl. landbruksbygg Østfold 1,3 1,4 1,1 1,1 1,1 1,2 1,4 Akershus 2,1 2,3 2,3 2,0 2,2 2,6 2,5 Oslo 2,2 2,1 2,0 1,8 2,2 2,5 2,5 Hedmark 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8 1,0 1,1 Oppland 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 Buskerud 1,2 1,3 1,3 1,2 1,2 1,3 1,4 Vestfold 0,9 1,1 1,0 1,0 0,9 1,1 1,2 Telemark 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 Aust-Agder 0,5 0,5 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 Vest-Agder 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 Rogaland 2,1 2,3 2,4 2,3 2,4 2,3 2,4 Hordaland 2,2 2,2 2,1 2,2 2,4 2,4 2,5 Sogn og Fjordane 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 Møre og Romsdal 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2 1,3 1,3 Sør-Trøndelag 1,4 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 Nord-Trøndelag 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Nordland 0,9 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 1,1 Troms 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 Finnmark 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 Norge 21,6 22,6 22,0 21,2 22,1 23,6 24,8 Årlig endring 4 % -3 % -3 % 4 % 7 % 5 % Elektromarkedet i NOK mrd., priser Estimater andre elektromarkeder Landbruksbygg 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Anlegg 1,8 1,8 2,0 2,0 2,0 2,3 2,4 Offshore og skip 8,8 9,0 8,5 7,8 8,2 8,7 9,2 "resterende" elektro 11,2 10,9 9,5 7,3 7,7 8,1 8,6 Sum andre enn standard bygg 22,5 22,6 20,7 17,9 18,7 20,0 21,0 Årlig endring 0 % -8 % -13 % 4 % 7 % 5 % Verdien av alle elektromarkeder 44,1 45,1 42,7 39,1 40,9 43,6 45,8 Årlig endring 2 % -5 % -8 % 4 % 7 % 5 % PS! I den nederste delen av tabellen har vi tatt utgangspunkt i SSB sin statistikk for total omsetning i bransjen, samt våre målinger av elektromarkedene tilknyttet bygg. Ved hjelp av diverse nøkkeltall har vi forsøkt å fordele differansen på de øvrige segmenter. Det hersker således noe usikkerhet knyttet til nivåene. Fra høsten 2011 er beregningen av Landbruksbygg endret, følgelig er tallene noe lavere. Side 13

14 Grafen over viser utviklingen av elektromarkedet basert på tabellen på forrige side. Det var en nedgang fra 2008 til 2009 på 5 %, og en ytterligere nedgang på 8 % fra 2009 til I tråd med økningen i byggeaktiviteten venter vi en vekst i elektromarkedet i 2011 på 4 %, i 2012 på 7 % og 5 % i Rapporteringsendringene fra SSB har hovedsakelig slått inn i form av et arealløft på boliggarasjer. Endringene har ført til at statistikken fra 2008 og senere ikke er helt sammenliknbar med tidligere. Endringene er i hensyntatt i figuren. Andelen Elektro i bygg ekskl. landbruksbygg og Elektro knyttet til landbruksbygg har sunket med hhv. 4 og 1 prosent siden forrige rapport (mai 2011). Grafen over viser prosentandelen av det totale elektromarkedet på de ulike delmarkedene. Det er elektro i bygg ekskl. landbruk som er størst med 54 %. På tross av at noen av andelene endrer seg noe fra forrige rapport (mai 2011), så er totalbildet det samme. Anleggsmarkedet inkluderer bl.a. nye veianlegg, bruer, tunneler, jernbane, havneanlegg, flyplassanlegg, samferdselsanlegg, idrettsanlegg mm. Side 14

15 Bygg og anleggsstatistikk Registrerte arbeidsledige Gjennomsnittet hittil i år viser at registrert arbeidsledighet blant elektrikere er på 1,8 % av arbeidsstyrken. Til sammenligning er tallet for bygg og anleggsbransjen i alt på 5,0 %. Yrke Gjennoms nitt hittil i år Elektrikere 1,1 % 0,8 % 0,5 % 1,8 % 2,4 % 1,9 % 1,9 % 1,5 % 1,8 % Rørleggere 0,9 % 0,5 % 1,0 % 2,9 % 3,8 % 3,8 % 3,2 % 2,7 % 3,2 % BA i alt 2,6 % 1,9 % 2,2 % 5,0 % 5,3 % 6,7 % 5,5 % 3,5 % 5,0 % Lønnsstatistikk Tabellen viser lønnskostnader i BA bransjen. Målingene er foretatt av SSB hvert år per oktober. Legg merke til at tallene er brutto og eksklusive arbeidsgiveravgift. Håndverkere er den største yrkesgruppen i bygge- og anleggsvirksomhet. Blant håndverkerne utgjør elektrikere en stor gruppe. I 2010 økte månedslønnen til elektrikere med 2,2 % fra Til sammenligning økte månedslønnen til ansatte i bygg- og anleggsbransjen med 2,6 % i samme periode. Månedslønn for heltidsansatte i bygg- og anleggsbransjen Gjennomsnittlig månedslønn fordelt etter næring og yrkesgruppe Avtalt lønn Kilde: SSB Endring Endring Yrker i alt ,6 % ,5 % Lederyrker ,5 % ,1 % Akademiske yrker ,1 % ,5 % Høyskoleyrker ,4 % ,6 % Kontor- og kundeserviceyrker ,0 % ,5 % Håndverkere o.l ,2 % ,7 % Rørleggere og VVS-montører ,7 % ,2 % Elektrikerere, elektronikere o.l ,2 % ,3 % Energimontører ,8 % ,6 % Side 15

16 Produksjonsindeksen for BA Om produksjonsindeksen Produksjonsindeksen er en indikator for aktiviteten/produksjonen til bygge- og anleggsnæringen. År 2005 er satt lik 100 slik at verdier over dette betyr høyere produksjon enn i Produksjonsindeksen er følsom for sesongvariasjoner, og vi ser store variasjoner fra kvartal til kvartal. Beregnet trend gir et mer riktig bilde av utviklingen i produksjonsnivået, jf. figurene. Utviklingen i produksjonsindeksen Etter at produksjonsindeksen for bygg i alt har vist en svakt fallende tendens fra midten av 2008 ser det ut til at trenden har snudd. Statistikken for 2. kvartal 2011 viser at produksjonsindeksen var 1 % høyere enn samme kvartal året før, dessuten viser trendberegningene at trenden har snudd. Side 16

17 Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet og elektrisk installasjonsarbeid Tabellen viser omsetning målt i løpende priser for bedrifter registrert i Brønnøysund på hhv. byggeog anleggsvirksomhet og for elektrisk installasjonsarbeid for ulike terminer, der en termin er to måneder. Omsetningen i bygg- og anleggsvirksomheten (BA) utgjorde 58,6 mrd. kroner i siste termin Omsetningen i BA utgjorde 45,3 mrd. kroner i termin , en økning på 8 % fra samme termin i fjor. Elektrisk installasjonsarbeid hadde en omsetning på 6,2 mrd. kroner i termin , dette er en økning på 6 % fra termin I termin utgjorde elektriske installasjoner 14 % av omsetningen i BA. Omsetning eksl. mva. i mill. (Kilde SSB) Endring å/å Bygge- og anleggsvirksomhet Elektrisk installasjonsarbeid Bygge- og anleggsvirksomhet Elektrisk installasjonsarbeid 2010T % 0 % 2010T % 0 % 2010T % 0 % 2010T % 1 % 2011T % 2 % 2011T % 6 % Ordrestatistikk Om ordrestatistikken Figuren viser utvikling i henholdsvis ordretilgang (verdien av nye ordre) og ordrereserve (verdien av inngåtte, men ikke utførte oppdrag) for bygg- og anleggsmarkedet. Statistikken er målt i løpende priser, slik at verdiendring som følge av prisendring er inkludert i indeksen. År 2005 er satt lik 100. Veksten i ordretilgangen og ordrereserve varierer mye fra kvartal til kvartal slik at det på bakgrunn av ett kvartalstall er vanskelig å si noe om tendensene i markedet, men de kan gi en indikasjon på utviklingen. Utviklingen i ordrestatistikken Ordrereserven flatet ut K og falt de neste kvartalene frem til K Deretter har ordrereserven flatet ut og igjen begynt å stige etter siste halvår Videre har ordretilgangen vist en stigende tendens siden begynnelsen av Det var først og fremst nye boliger og etter hvert også nye yrkesbygg som sto for reduksjonen i ordrereservene fra K Ordrereserven for renovering av nye boliger har holdt seg relativt stabilt gjennom nedgangen. For øvrig viser nå samtlige av markedene tegn til å ha flatet ut. Side 17

18 Ordrestatistikken for 2010 viser at ordrene gjennom 2010 lå om lag 17 % høyere enn året før. Ordrestatistikken for K er omtrent lik toppnivået fra 2007, og er omtrent 7 % høyere enn samme kvartal Ordrereserven viser en sterk utvikling og K ligger 15 % høyere enn samme kvartal Byggekostnadsindeksen Om byggekostnadsindeksen Byggekostnadsindeksen til SSB er det vi kaller en input -indeks og tar kun hensyn til utviklingen i entreprenørkostnader som utgifter til materialer, utstyr, energi mm. Andre kostnader ved å bygge som entreprenørfortjeneste, tomtekostnader, arkitektkostnader mv. er ikke med. Indeksen har derfor en svakhet fordi den ikke tar med utviklingen i hele kostnadsbildet, men gir en god indikasjon på utviklingen i innsatsfaktorene. Utviklingen i byggekostnadene Veksten i byggekostnadene for elektrikerarbeid i alt har vært gjennomgående høyere enn veksten i byggekostnadene for boligblokk i alt, jf. figuren under. Dette skyldes først og fremst høy vekst i materialkostnadene. Statistikk for august 2011 viser at materialkostnader forbundet med elektrikerarbeider steg med hele 12 % sammenlignet med august i Tilsvarende vekst for byggekostnader for boligblokk i alt var 4 %, som den har ligget stabilt på i Side 18

19 Ser vi på alle materialkostnader ser vi at byggekostnadene for materialer i boliger steg kraftig gjennom hele 2007, mens veksten senere har avtatt, jf. figuren under. I august 2009 var 12 måneders veksten nede i 0,6 %. Mot slutten av 2009 begynte veksten i materialkostnadene igjen å ta seg opp. Den siste statistikken fra august 2011 viser at 12 måneders veksten i materialer steg mer enn arbeidskraftkostnadene. Side 19

20 Vedlegg: Definisjoner Boliger Begrepet boliger omfatter kun helårsboliger, fritidsboliger er ikke med her. Vi deler boliger inn i leiligheter, småhus og enebolig slik tabellen under viser: Helårsboliger Enebolig Småhus Leiligheter - Frittliggende - Fritidsboliger er IKKE med - Tomannsboliger - Kjedehus - Rekkehus - Alle andre boliger enn småhus og eneboliger Med begrepet Nye Boliger mener vi helårs boliger ekskl. fritidsboliger. En bolig regnes som igangsatt fra det året spaden settes i jorda. I SSBs statistikker registreres igangsettingstillatelser. Nye Boliger omfatter ikke boliger i næringsbygg som konverteres til boliger. Årsaken er at det ikke finnes opplysninger om omfanget av denne virksomheten. Denne aktiviteten inngår derimot i våre beregninger av ROT Boligmarkedet. Med ROT Bolig mener vi aktiviteten knyttet til Renovering, Ombygging og Tilbygg av den eksisterende boligmassen. Inkludert i ROT er også tilbygg mindre enn 30 m 2, tilbygg over dette klassifiseres som nybygg. Markedet omfatter arbeid utført av både bygge bedrifter og av husholdningene selv. Prognosesenteret måler markedet gjennom kvartals vise utvalgsundersøkelser. Yrkesbygg Med yrkesbygg mener vi alle andre bygg enn helårs boligbygg og bygg til primærnæringene. At bygg til primærnæringene ikke er med skyldes at de først ble inkludert i byggearealstatistikken til Statistisk sentralbyrå (SSB) i Da var begrepet yrkesbygg så innarbeidet at det ikke var hensiktsmessig å utvide begrepet til å inkludere bygg for primærnæringene. SSBs byggearealstatistikk for andre bygg enn bolig består av 107 kategorier. Prognosesenteret har valgt å dele disse byggtypene inn i fire hovedkategorier; private næringsbygg, offentlige bygg, husholdningsbygg og primærnæringsbygg (nivå 2). Som nevnt over er ikke primærnæringsbyggene er en del av yrkesbyggene. Figuren under viser en oversikt over Prognosesenterets byggtype kategorier i klassen yrkesbygg. Det er videre viktig å merke seg at et bygg klassifiseres etter hvilken funksjon det har og ikke etter eierens bransjetilknytning. Yrkesbygg Primærnærings bygg Private næringsbygg Offentlige bygg Husholdningsbygg Industribygg Lagerbygg Undervisnings bygg Helse- og sosialbygg Fritidsbygg Boliggarasjer etc. Kontor- og administrasjons bygg Samferdselsbygg Andre bygg Forretningsbygg Hotell- og restaurantbygg Side 20

21 Regionene Oslo-regionen: Østfold, Akershus, Oslo Innlandet: Hedmark, oppland, Buskerud Sørlandet: Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder Vestlandet: Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane Midt-Norge: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Nord-Norge: Nordland, Troms, Finnmark Markedsrapporten er utgitt av: NELFO foreningen for EL og IT bedriftene V/ Jens Lysøe Besøksadresse: Fridjof Nansens vei 17, 0369 Oslo Postadresse: Pb 5467 Majorstuen, 0305 Oslo Tlf Epost: Utgitt i samarbeid med: Prognosesenteret AS Sjølyst Plass 4, 0278 Oslo Tlf Epost Side 21

Norsk Teknologi Markedsrapport

Norsk Teknologi Markedsrapport Mai 2012 Norsk Teknologi Markedsrapport 10 i 2 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Makroøkonomiske utsikter... 4 Nye boliger... 5 Nye yrkesbygg... 6 ROT Boliger... 8 ROT Yrkesbygg... 9 Det totale byggmarkedet...

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

Norsk Teknologi Markedsrapport. Oktober 2013

Norsk Teknologi Markedsrapport. Oktober 2013 Norsk Teknologi Markedsrapport Oktober 2013 VKE - Markedsrapport 2. halvår 2013 Innhold Om rapporten 2 Norsk økonomi 3 Byggemarkedene 5 Nye boliger 6 Nye yrkesbygg 7 ROT bolig 8 ROT yrkesbygg 8 Tabeller

Detaljer

OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014

OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014 OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014 Innhold Kommentar 2 Om rapporten 2 Norsk økonomi 3 Byggemarkedene 5 Nye boliger 6 Nye yrkesbygg 7 ROT bolig 8 ROT yrkesbygg 9 Tabeller 11 Markedene for tekniske

Detaljer

April 2015 NELFO - MARKEDSRAPPORT 1/2015

April 2015 NELFO - MARKEDSRAPPORT 1/2015 April 2015 NELFO - MARKEDSRAPPORT 1/2015 Innhold Kommentar 2 Om rapporten 2 Norsk økonomi 3 Byggemarkedet 5 Nye boliger 6 Nye yrkesbygg 7 ROT-bolig 8 ROT-yrkesbygg 9 Tabeller 11 Elektromarkedet 13 Tabeller

Detaljer

Kjell Senneset, Prognosesenteret

Kjell Senneset, Prognosesenteret Krise i utlandet? Hva så??? Utsiktene for byggemarkedene i Norge Norsk Ståldag november 211 Kjell Senneset, Prognosesenteret SSBs siste prognoser, fra september: Litt svakere enn i juni-prognosen, men

Detaljer

Veidekkes Konjunkturrapport

Veidekkes Konjunkturrapport Veidekkes Konjunkturrapport 20. september 2010 Rolf Albriktsen Direktør Strategi og Marked www.veidekke.no Disposisjon Viktige observasjoner Internasjonal økonomi Norge Norsk økonomi Bygg og anlegg Sverige

Detaljer

Thon Hotel Linne

Thon Hotel Linne Thon Hotel Linne - 17.11.2016 Thon Hotel Linne - 17.11.2016 Thon Hotel Linne - 17.11.2016 Men først et bakgrunnsteppe Thon Hotel Linne - 17.11.2016 «Sakset fra» Lav rente lenge? Dagens rentebane Sysselsetting

Detaljer

Pengepolitikk og konjunkturer

Pengepolitikk og konjunkturer Pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo Kunnskapsparken Bodø. september Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 2/2015. Oktober 2015

MARKEDSRAPPORT 2/2015. Oktober 2015 MARKEDSRAPPORT 2/2015 Oktober 2015 NELFO - Markedsrapport 2. halvår 2015 Innhold Kommentar 2 Om rapporten 2 Norsk økonomi 3 Byggemarkedet 5 Nye boliger 6 Nye yrkesbygg 8 ROT-bolig 9 ROT-yrkesbygg 10 Tabeller

Detaljer

Fakta om norsk byggevarehandel

Fakta om norsk byggevarehandel HSH OG TBF Fakta om norsk byggevarehandel side 1 Innhold Verdiskaping...3 Et tiår med omsetningsvekst...4 Omsetning og sysselsetting...5 Salgskanaler for byggevarer...6 Lønnsomhet i byggebransjen...7 Sentral

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

Boligmarkedet Nr

Boligmarkedet Nr Boligmarkedet 2016 Nr. 1-2016 Boligprisene vil øke med 3-4 prosent i 2016 Slik blir boligmarkedet i 2016 Historisk lave renter og begrensede ringvirkninger fra oljekrakket Økt ledighet, utsikter til svak

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

15,0. Mrd. NOK i faste priser, billion 12,5 10,0. Antall 7,5 5,0 2,5 2,00 1,50 1,00 0,50. Kilde: SSB 3,00. Mrd. NOK i faste priser, billion 2,75 2,50

15,0. Mrd. NOK i faste priser, billion 12,5 10,0. Antall 7,5 5,0 2,5 2,00 1,50 1,00 0,50. Kilde: SSB 3,00. Mrd. NOK i faste priser, billion 2,75 2,50 Akershus er med sine ca. 6 innbyggere per. kv. 216 landets nest største fylke (11,5 av Norges befolkning). Over de siste fire kvartalene har innbyggertallet i Akershus økt med 9835 personer, en økning

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november Nr. 4 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 1.-25. november NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Det meldes

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2007

Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 30. august

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Den pengepolitiske respons på konjunkturutsiktene

Den pengepolitiske respons på konjunkturutsiktene Den pengepolitiske respons på konjunkturutsiktene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Hamar 1. mai 3 Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som

Detaljer

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye 77.000 planlegger kjøp av fritidsbolig i norge verden i tall.. gamle helter er borte finanskrisen siden våren 2007??? høna og

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009 Nr. 4 2009 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i november 2009 Nasjonal oppsummering Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter I denne runden rapporterte

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå mai 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr Nr. 3 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av august og første halvdel av september 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON

Detaljer

Boligproduksjon som følge av ombygging av eksisterende bygg

Boligproduksjon som følge av ombygging av eksisterende bygg Boligproduksjon som følge av ombygging av eksisterende bygg 15. Februar 2012 En rapport utarbeidet av Prognosesenteret AS på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet. Redaksjon: E-post: Telefon:

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer.

Næringslivets økonomibarometer. Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer. Resultater for NHO Trøndelag - 4. kvartal 2014 Næringslivets økonomibarometer Trøndelag Kort om undersøkelsen 4. kvartal 2014 Utført i tidsrommet 10 20.

Detaljer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer OVERSIKT Økt igangsetting av yrkesbygg. Mens nedgangen i byggingen fortsetter også i 1993, er det en oppgang når det gjelder igangsatte yrkesbygg i årets to første måneder. Bruker vi "bygg under arbeid"

Detaljer

BA- og elektromarkedene

BA- og elektromarkedene www.nelfo.no BA- og elektromarkedene Utviklingen i BA- og elektromarkedet, samt markedsdrivere, på fylkesnivå. 216 Utarbeidet av Prognosesenteret AS på oppdrag fra Nelfo. er med sine ca. 661 innbyggere

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

Nasjonalbudsjettet 2007

Nasjonalbudsjettet 2007 1 Nasjonalbudsjettet 2007 - noen perspektiver på norsk økonomi CME seminar, 13. oktober 2006 1 Noen hovedpunkter og -spørsmål Utsikter til svakere vekst internasjonalt hva blir konsekvensene for Norge?

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå juni 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

BA- og elektromarkedene

BA- og elektromarkedene www.nelfo.no BA- og elektromarkedene Utviklingen i BA- og elektromarkedet, samt markedsdrivere, på fylkesnivå. Akershus 216 Utarbeidet av Prognosesenteret AS på oppdrag fra Nelfo. Akershus er med sine

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2007

Arbeidsmarkedet nå juni 2007 Arbeidsmarkedet nå juni 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no og Jorunn Furuberg

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 212 Desember 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Sterk omsetningsvekst i anleggsbransjen Bedret lønnsomhet blant MEF-bedriftene Anleggsbransjen vurderer fortsatt betydelig grad av permittering

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juli 2007

Arbeidsmarkedet nå juli 2007 Arbeidsmarkedet nå juli 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 2. august 2007.

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Den sterke veksten i norsk økonomi fortsatte i 2007. Høykonjunkturen vi er inne i har vært bredt basert og gitt svært lav arbeidsledighet og kraftig økning sysselsettingen

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. Nr. 3 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. september NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 213 Juni 213 Anleggsbransjen fakta og analyse Mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. God ordreserve hos anleggsentreprenørene. Anleggsbransjen har tilpasset kapasiteten

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen viser en omsetningsvekst på 4,5 prosent for 1. tertial 2015 Omsetningstallene

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden Nr. 3 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 3. - 28. september 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå september 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

Boligmarkedsanalyse 1. kvartal 2012. Markedsutviklingen pr. 1. kvartal 2012

Boligmarkedsanalyse 1. kvartal 2012. Markedsutviklingen pr. 1. kvartal 2012 Boligmarkedsanalyse kvartal 22 Markedsutviklingen pr. kvartal 22 Prognosesenteret AS og Boligprodusentenes Forening 4/23/22 Markedsutviklingen pr. kvartal 22 Innhold Konklusjoner markedsutviklingen pr.

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Side 1/ NR. 05/2011

Side 1/ NR. 05/2011 3631.1 Side 1/8 NR. 05/2011 I Oslo har boligprisene steget mer enn forventet de siste månedene, selv med en økende boligbygging. Spørsmålet er om boligbyggingen klarer å holde tritt med den tiltagende

Detaljer

Ny fest i vest?? Bjørn-Erik Partner (bedr.øk./ing.) V E S T L A N D S K E B Y G G - O G A N L E G G S D A G, 1.

Ny fest i vest?? Bjørn-Erik Partner (bedr.øk./ing.) V E S T L A N D S K E B Y G G - O G A N L E G G S D A G, 1. Ny fest i vest?? Bjørn-Erik Partner (bedr.øk./ing.) +47 900 111 86 V E S T L A N D S K E B Y G G - O G A N L E G G S D A G, 1. november 2018 Dagens funderinger Ny rekorder på gang - ( verdensrekord i BA

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer

LTLs markedsbarometer 2. kvartal Foto: Jo Michael

LTLs markedsbarometer 2. kvartal Foto: Jo Michael LTLs markedsbarometer 2. kvartal 211 Foto: Jo Michael Hovedkonklusjoner 2. kvartal 211: LTLs markedsbarometer viser at: LTL-bedriftenes markedssituasjon flater ut på et moderat nivå Forventningene fremover

Detaljer

Skiftende skydekke på Vestlandet

Skiftende skydekke på Vestlandet RAPPORT 3 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Skiftende skydekke på Vestlandet INVESTERINGENE LØFTES AV OLJENÆRINGEN Også det kommende halvåret vil oljebransjen stå for den største

Detaljer

Byggemarkedet 2010. Byggenæringens Kortsiktige Fremtidsutsikter

Byggemarkedet 2010. Byggenæringens Kortsiktige Fremtidsutsikter Byggemarkedet 2010 Byggenæringens Kortsiktige Fremtidsutsikter Jon Sandnes Adm.dir EBA Entreprenørforeningen- Bygg og Anlegg NHO fellesskapet EBA 1 2 Endringsvilje Konkurransekraft Et marked i endring,

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 Nr. 2 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå september 2007

Arbeidsmarkedet nå september 2007 Arbeidsmarkedet nå september 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 27. september

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Byggestatistikk 2010 NBBL

Byggestatistikk 2010 NBBL Byggestatistikk 21 NBBL Hovedtall for 21 Antall igangsatte boliger: 1 454 Antall ferdigstilte boliger: 412 Antall boliger skaffet til veie (i tillegg til de igangsatte) til medlemmer: 268 NBBLs prognose

Detaljer

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Frokostmøte i Sparebank SR-Bank. mars Effektive valutakurser 99= GBP 9 8 NOK NZD 9 8 7 SEK 7 99 99 99 99 998 Kilde: EcoWin

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Stillasdagene

Stillasdagene Norge i vekst Byggenæringen på høygir? Stillasdagene 21.09.11 Ketil Lyng Adm. dir. BNL Byggenæringen i Norge er helt avhengig av verden Våre hovedsatsinger Stortingsmeldingen og byggingspolitikk Energieffektivisering

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT Vår 2014 2 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF.

Detaljer

LTLs markedsbarometer

LTLs markedsbarometer 01 LTLs markedsbarometer Resultater fra 3. kvartal 2011 1 Hovedkonklusjoner 3. kvartal 2011 LTLs markedsbarometer viser at: LTL-bedriftenes markedssituasjon flater ut på et moderat nivå Forventningene

Detaljer

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika CME SSB 12. juni Torbjørn Eika 1 Konjunkturtendensene juni 2014 Økonomiske analyser 3/2014 Norsk økonomi i moderat fart, som øker mot slutten av 2015 Små impulser fra petroleumsnæringen framover Lav, men

Detaljer

Ser vi lyset i tunnelen?

Ser vi lyset i tunnelen? RAPPORT 3 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Ser vi lyset i tunnelen? ROGALAND OVER DET VERSTE? Resultatindeksen for Rogaland er nå på det samme nivået som Hordaland, og det er økt

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 5-2009

Prisstigningsrapport nr. 5-2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 5-2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs BOLIGUNDERSØKELSE I UKE 19/2009 (04.05. - 10.05.2009): side 2/12 OPAK AS

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2006

Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Norsk økonomi vaksinert mot

Norsk økonomi vaksinert mot CME 21. juni 2011 Andreas Benedictow Torbjørn Eika Norsk økonomi vaksinert mot nedturer i utlandet? Eller tegner SSB et for optimistisk bilde? SSBs prognoser juni 2011: Internasjonal lavkonjunktur trekker

Detaljer

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Nr. 2 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. Nr. 1 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. februar NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det,

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Beskjeden fremgang SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, men øker

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. Nr. 2 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. mai 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

KONJUKTURBAROMETERET Makroøkonomiske analyser fra Menon med verdiskaping per fylke

KONJUKTURBAROMETERET Makroøkonomiske analyser fra Menon med verdiskaping per fylke KONJUKTURBAROMETERET 2014 Makroøkonomiske analyser fra Menon med verdiskaping per fylke 1 Innhold Kort om internasjonale og nasjonale utsikter Prognoser for Nord-Trøndelag Prognoser for Sør-Trøndelag Prognoser

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke»

Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke» Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke» de flyter på lav rente og bedrede utsikter i norsk økonomi Siden forrige rapport har det vært et tydelig omslag i boligmarkedet. Euforien

Detaljer

Svar på spørsmål til skriftlig besvarelse fra representant Arild Grande nr. 999/2019

Svar på spørsmål til skriftlig besvarelse fra representant Arild Grande nr. 999/2019 Statsråden Stortingets president Ekspedisjonskontoret Stortinget 0026 OSLO Deres ref Vår ref 19/539-2 Dato 26. februar 2019 Svar på spørsmål til skriftlig besvarelse fra representant Arild Grande nr. 999/2019

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2016

Arbeidsmarkedet nå august 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå august 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. februar OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

LTLs markedsbarometer

LTLs markedsbarometer 01 LTLs markedsbarometer Resultater fra 1. kvartal 2012 1 Hovedkonklusjoner 1. kvartal 2012 LTLs markedsbarometer viser at: Markedsindeksen for LTL-bedriftene falt sterkt, fra +27 i 4. kvartal til +5 i

Detaljer

BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT. Februar 2015

BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT. Februar 2015 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT Februar 2015 Rapporten inneholder en gjennomgang av utsiktene for norsk økonomi og en vurdering av BNLs september-prognoser for ba-markedet, i lys av oppdatert

Detaljer

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland Konjunktur og bransjeanalyse Konserndirektør Vegard Helland Innhold 1 Kort om konjunkturer 1. Midt-Norge 2 Bedriftslederbarometeret Norge Midt-Norge 3 Et blikk på utvalgte bransjer 1. Landbruk 4. Havbruk

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - oktober 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

OVERSIKT. Minst lønnsomt å bygge nytt i Nord-Norge. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kv. 1993: Økt ordretilgang i byggenæringen

OVERSIKT. Minst lønnsomt å bygge nytt i Nord-Norge. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kv. 1993: Økt ordretilgang i byggenæringen OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 3. : Økt ordretilgang i byggenæringen I byggenæringen økte ordretilgangen med 34 prosent fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i år. økningen omfattet

Detaljer

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større.

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større. HANDELSHØYSKOLEN BI MAN 2832 2835 Anvendt økonomi og ledelse Navn: Stig Falling Student Id: 0899829 Seneste publiserings dato: 22.11.2009 Pengepolitikk Innledning Oppgaven forklarer ord og begreper brukt

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - februar 2016

Arbeidsmarkedet nå - februar 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå - februar 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Norsk økonomi fram til 2019

Norsk økonomi fram til 2019 CME-SSB 15. juni 2016 Torbjørn Eika Norsk økonomi fram til 2019 og asyltilstrømmingen SSBs juni-prognose 1 Konjunkturtendensene juni 2016 Referansebanen i Trym Riksens beregninger er SSBs prognoser publisert

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 3 2015 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. AUGUST OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

KONJUNKTURUNDERSØKELSEN VÅR 2017 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF)

KONJUNKTURUNDERSØKELSEN VÅR 2017 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN VÅR 2017 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) Mai 2017 1 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

Følger bygg og anlegg etter?

Følger bygg og anlegg etter? Oljeprisfall sender norsk økonomi ned i knestående. Følger bygg og anlegg etter? Vel, anlegg gjør det i hvert fall ikke. Der er det sånn Kjell Senneset, Prognosesenteret as, januar 2015 Veksten i anleggsproduksjonen

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - august 2014

Arbeidsmarkedet nå - august 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - august 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 2. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 2. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden Nr. 4 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 5. - 30. november 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Aktuell kommentar. Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Nr. 5 juli 2008

Aktuell kommentar. Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Nr. 5 juli 2008 Nr. 5 juli 28 Aktuell kommentar Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Av: Marita Skjæveland, konsulent i Norges Bank Finansiell stabilitet Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Marita

Detaljer

NR. 05/2010. I Oslo og omegn har boligprisene steget det siste året. Nordmenn flest tror boligprisene skal fortsette å stige.

NR. 05/2010. I Oslo og omegn har boligprisene steget det siste året. Nordmenn flest tror boligprisene skal fortsette å stige. 3505.4 Side 1/10 NR. 05/2010 I Oslo og omegn har boligprisene steget det siste året. Nordmenn flest tror boligprisene skal fortsette å stige. Vår siste boligundersøkelse for Oslo og omegnskommuner er fra

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå oktober 2007

Arbeidsmarkedet nå oktober 2007 Arbeidsmarkedet nå oktober 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Torbjørn Årethun, torbjorn.aarethun@nav.no,

Detaljer

Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 3 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 11. August til 25. August OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer