R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT"

Transkript

1 R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT Vår 2014

2 2 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen inkluderer spørsmål knyttet til bedriftenes forventninger til sysselsetting, ordrereserver i forhold til for et halvt år siden og markedsutsikter for det neste halve året. Dette er årets første undersøkelse, og den ble gjennomført i tidsrommet 24. april til 13. mai. Av de 201 inviterte bedriftene valgte 95 å delta. Dette gir en svarprosent på 47. De deltakende bedriftene utgjør 92 prosent av alle årsverk i blant medlemsbedriftene i RIF. Av hensyn til representativitet er resultatene vektet etter bedriftsstørrelse (antall årsverk). Ettersom undersøkelsen er den femte i rekken er utvikling fra tidligere målinger inkludert i fremstillingen av utvalgte resultater. Figur 1: Viser hvordan de deltakende bedriftene er representert i de 6 ulike regionene. Merk at det var mulig å krysse av for flere ulike alternativer, og at én bedrift kan være representert i flere regioner. Figuren viser derfor hvor mange ganger en region er krysset av for blant de 98 deltakende bedriftene. Nord Norge (n=6) 6% Midt Norge (n=19) 21% Vestlandet (n=28) Østlandet (n=32) 34% Oslo (n=20) 22% Sør Norge (n=12) 13% 0% 10% 40% OMRÅDER/ DEFINISJONER Nord-Norge: Finnmark, Troms og Nordland Midt-Norge: Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal Vestlandet: Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland Østlandet: Hedmark, Oppland, Buskerud, Akershus Oslo Sør-Norge: Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark Ordrereserve: Både kontraktsfestede oppdrag, samt oppdrag som med stor sannsynlighet vil bli gjennomført

3 3 SAMMENDRAG For rådgivende ingeniører er det et nokså positivt syn på fremtiden til tross for at det er forventninger til noe lavere vekst i norsk økonomi. Likevel er det forskjeller dersom man ser på resultatene brutt ned på region, forretningsområde og medlemsbedriftenes størrelse målt i antall årsverk. RIFs konjunkturundersøkelse for våren 2014 viser at det er en positiv forventning om økning i antall sysselsatte blant medlemsbedriftene. Man ser likevel at det er noen regionale forskjeller, og det er en negativ utvikling i antall årsverk i Sør Norge. Det er bedrifter i Østlandet og Osloregionen som har størst forventning til en økning i antall årsverk. Medlemsbedriftene rapporterer om at ordrereservene har blitt mindre heller enn større sammenlignet med høsten Det er forskjeller på tvers av regioner og bedriftsstørrelse. Vi ser at det i stor grad er de minste bedriftene som rapporterer om mindre ordrereserver i dag. Bildet er mer positivt for større bedrifter enn for dem med færre årsverk. Hvis vi ser på tallene for forventet ordrereserve de neste seks månedene, ser vi tegn til en nokså optimistisk bransje. Tallene viser at det både på kort sikt (3 måneder) og på litt lengre sikt (6 måneder) er forventet en økning i ordrereservene. Ser vi fordelingen på virksomhetsstørrelse, er det igjen de mindre bedriftene som er noe mer pessimistiske når det gjelder ordrereservene et halvt år frem i tid. SYSSELSETTINGSFORVENTNINGER Forventninger til sysselsetting kan sees i sammenheng med de generelle økonomiske konjunkturene i Norge. Tall fra statistisk sentralbyrå viser at 2013 var et år hvor veksten i økonomien var svakere enn i årene før. Totalt steg arbeidsledigheten fra 3,2 til 3,5 prosent i Generelt sett er medlemsbedriftenes forventninger til sysselsetting de kommende seks månedene relativt positiv. Andelen av medlemsbedriftene som forventer en økning i antall årsverk er på 34 prosent, noe som er en positiv tendens fra høsten Det er kun 4 prosent som oppgir at de forventer færre sysselsatte de neste seks månedene Spørsmålsformuleringen er endret fra 2012 til høsten Bedriftene ble tidligere bedt om å ta stilling til om de forventet å ansette færre enn nå, det samme eller flere enn nå. Høsten 2013 og våren 2014 ble bedriftene bedt om å angi antall årsverk om seks måneder i tall. I figuren er dette kodet om til andeler slik at det skal være mulig å sammenligne resultatene med tidligere år.

4 4 Figur 2: Forventet endring i antall årsverk de neste 6 månedene 100 % 90 % 80 % 34% 32% 32% 32% 34% 70 % 60 % 50 % Flere enn nå Det samme 40 % 30 % 62% 65% 66% 63% 61% Færre enn nå 20 % 10 % 4% 3% 2% 6% 0 % 4% Bryter vi dette ned på virksomhetsnivå, ser vi at utsiktene til sysselsetting er noe endret for de ulike virksomhetstørrelsene. Figur 3: Prosentvis endring i antall årsverk fordelt på virksomhetsstørrelse Total 0,5-9 4,1 4, , ,9 5, , ,1 3, Figur 3 viser at det er bedrifter i størrelsesorden ansatte som har den største forventede økningen i antall årsverk (6,8 prosent). Hakk i hel er bedrifter i størrelsesorden ansatte, som oppgir forventet økning i antall årsverk på 6,7

5 5 prosent. De absolutte tallene som bedriftene har rapportert antyder en økning 4, 1 prosent de neste seks månedene. 3 Videre er det også knyttet ulike forventninger til antall årsverk på tvers av de seks ulike regionene. Figur 4: Prosentvis endring i antall årsverk fordelt på region Total 4,1 Nord Norge 2,6 Midt Norge 3,5 Vestlandet 4,9 Østlandet 4,2 Oslo 5,3 Sør Norge -0, Figur 4 viser at det generelt sett er en positiv forventning til en økning i antall årsverk i de ulike regionene. Sør-Norge skiller seg negativt ut i denne forstand, med en forventet negativ utvikling i antall årsverk på 0,8 prosent. Kilder antyder at det er en negativ utvikling i Sør-Norge knyttet til lavere aktivitet i bygg og anlegg. Dette gir mindre optimisme til flere ansettelser fremover, og på kort sikt er det lite som tyder på at dette vil snu. Figur 4 viser at den største forventede økningen i antall årsverk er i Oslo, etterfulgt av Vestlandet. Enkelte kilder peker på at flere store investeringer rettes mot de store byene, og mange av disse er i samferdselssektoren. Det er også store forventninger til nye prosjekter i Stavanger/Sandnes regionen, som nok er med på å skape forventninger til økt behov for arbeidskraft i det kommende året. Forventningene til samferdselssektoren vil være en avgjørende del av etterspørselen av arbeidskraft. Dette er sammenfallende med forventningene fra høsten 2013, og regjeringens planer for samferdselssektoren. Et annet viktig moment for rådgiverbransjen er konkurranse fra utlandet. Flere kilder påpeker at de opplever stadig sterkere konkurranse. Konkurransen blir tøffere, og utenlandske bedrifter er med på å drive ned prisnivået. Flere kilder peker likevel på at norske bedrifter har store fortrinn når det gjelder kjennskap til norske forhold, og at det dermed ikke vil ha store konsekvenser for sysselsettingen på kort sikt. 3 Den prosentvise økningen er beregnet på følgende måte: Det totale antall årsverk i dag og om seks måneder er beregnet ved å aggregere bedriftens anslag totalt og per region først, for så å beregne den prosentvise utviklingen. Dette er gjort ved følgende regneoperasjon: Prosentvis utvikling= (Differansen mellom antall årsverk om seks måneder og i dag/antall årsverk i dag)*100.

6 6 ORSERERESERVER I DAG RIFs medlemsbedrifter ble spurt om hvordan deres ordrereserver er i dag sammenlignet med for seks måneder siden. Det er samlet sett flere bedrifter som oppgir at deres ordrereserver er mindre enn for seks måneder siden. 25 prosent oppgir at ordrereserven er mindre, sammenlignet med 21 prosent som svarer at deres ordrebok er større enn for seks måneder siden. Figur 5: Samlet ordrereserve i dag i forhold til for 6 måneder siden 100 % 90 % 80 % 26% 39% 37% 21% 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 63% 51% 44% 56% 54% Ca det samme 20 % 10 % 24% 25% 19% 11% 11% 0 % Figur 6 viser forventet og faktisk ordrereserve for våren prosent forventet en større ordrereserve i vår, mens høstens resultater viser at 21 prosent rapporterer at ordrereserven er større enn for et halvt år siden.

7 7 Figur 6: Forventning til ordrereserve og faktisk ordrereserve våren % 90% 80% 70% 15% 21% 50% 40% 10% 0% 69% 54% 16% 25% Forventning til våren 2014 Faktisk vår 2014 Ca det samme Figurene nedenfor viser resultatene brutt ned på henholdsvis virksomhetsstørrelse (antall årsverk), region og forretningsområde. Figurene viser andelene som rapporterer om større (blå søyle) og mindre (grå søyle) ordrereserver. Figur 7 viser ordrereservene brutt ned på regionsnivå. Resultatene antyder at det er spesielt Nord-Norge og Sør-Norge som rapporterer om mindre ordrereserver nå sammenlignet med for seks måneder siden. Videre ser vi også at det er flere bedrifter i Midt-Norge som rapporterer om mindre ordrereserver, noe som kan tyde på at det også her har vært et noe roligere marked de siste seks månedene.

8 8 Figur 7: Utvikling i ordrereserve de siste seks månedene fordelt på region. Blå søyle indikerer andelen som har svart «større» mens grå søyle indikerer andelen som har svart «mindre». Kategorien «ca. det samme» er ikke inkludert i fremstillingen. Nord Norge -45% 11% Midt Norge -31% 15% Vestlandet - 26% Østlandet -21% 33% Oslo -10% 16% Sør Norge -38% 15% -50% -40% % 0% 10% 40% 50% Fordelt på bedriftsstørrelse er det i stor grad de minste bedriftene som oppgir at deres ordrereserver er mindre i dag enn for seks måneder siden. For bedrifter med mer enn 50 årsverk er bildet mer positivt der andelen som sier at ordrereservene har økt er større en andel som oppgir det motsatte. Virksomheter med mer enn 1000 årsverk er andelen som oppgir en forventet økning i ordrereservene på 60 prosent.

9 9 Figur 8: Utvikling i ordrereserve de siste seks månedene fordelt på bedriftsstørrelse. Blå søyle indikerer andelen som har svart «større» mens grå søyle indikerer andelen som har svart «mindre». Kategorien «ca. det samme» er ikke inkludert i fremstillingen. 0, % 16% % 29% % 25% % % -75% -50% -25% 0% 25% 50% 75% 100% Brutt ned på forretningsområde viser tallene at eksportsektoren har en tydelig positiv utvikling der andelen som rapporterer om større ordrereserve er på 32 prosent. Energisektoren har også opplevd en god utvikling i ordrereservene, andel som oppgir større ordrereserver er på 21 prosent. Den positive utviklingen gjelder også for olje og gass hvor andelen som rapporterer om større ordrereserver er på 28 prosent, sammenlignet med 7 prosent som oppgir det motsatte.

10 10 Figur 9: Utvikling i ordrereserve fordelt på forretningsområde. Blå søyle indikerer andelen som har svart «større» mens grå søyle indikerer andelen som har svart «mindre». Kategorien «ca. det samme» er ikke inkludert i fremstillingen. Bygg og eiendom -26% 21% Energi -3% 21% Industri -24% 14% Miljø -8% 15% Olje og gass -7% 28% Plan -12% 13% Samferdsel -15% 25% Vann og avløp - Eksport 32% -100% -75% -50% -25% 0% 25% 50% 75% 100% Figur 10 viser utviklingen i de ulike forretningsområdenes ordrebøker over tid. Figuren viser nettoøkning i bedriftenes oppgitte ordrereserver fra våren Vi kan lese av figurene at bygg og eiendom, samt industri er de to sektorene hvor differansen mellom de som oppgir større og mindre ordrereserver er størst. Vi ser av figurene at denne utviklingen er lik med resultatene fra Industrisektoren har hatt en negativ utvikling siden målingen våren 2013.

11 11 Figur 10: Utvikling i ordrereserve fordelt på forretningsområde over tid Energi 90% 80% 70% 50% 40% 10% 0% Industri 90% 80% 70% 50% 40% 10% 0% Bygg og eiendom 90% 80% 70% 50% 40% 10% 0%

12 12 Olje og gass 90% 80% 70% 50% 40% 10% 0% Plan 90% 80% 70% 50% 40% 10% 0% Miljø 90% 80% 70% 50% 40% 10% 0%

13 13 Vann og avløp 90% 80% 70% 50% 40% 10% 0% Eksport 90% 80% 70% 50% 40% 10% 0% Samferdsel 90% 80% 70% 50% 40% 10% 0%

14 14 Til figurene om utviklingen i ordrereserver over tid kan man knytte følgende betraktninger: Innenfor bygg og anlegg er nettoøkning (differansen mellom de som rapporterer om mindre og de som rapporterer om større ordrereserver) negativ. Dette følger utviklingen fra høsten I likhet med fjorårets undersøkelse er det viktig å legge merke til at denne ulikheten er knyttet opp mot bedriftsstørrelse, der de små bedriftene i større grad opplever svingningene i markedet. Som nevnt tidligere er det regionale forskjeller innenfor bygg og anlegg. Spesielt i Sør-Norge har det vært en negativ utvikling, noe som også gir ringvirkninger til andre deler av markedet. Totalt sett er det lite boligbygging i det norske markedet, noe som også fører til lavere aktivitet på landsbasis. Bruttoinvesteringene i bygg- og anleggsbransjen har sunket med 2,7 prosent fra høsten Tallene viser også at det er en negativ utvikling i ordrereservene innenfor Industri. Vi ser at trenden følger den negative utviklingen fra høsten Kilder antyder at markedet likevel er relativt uendret, og at industri som leverer til oljebransjen foreløpig har gode utsikter, mens den mer tradisjonelle industriproduksjonen opplever noe mindre etterspørsel. Tall fra Statistisk Sentralbyrå bekrefter dette bildet. Spesielt leverandørene til petroleumsnæringen hadde en sterk økning, mens de øvrige næringene opplevde betydelig fall gjennom året, og endte med lavere aktivitet enn forventet. SSB melder at det totalt sett var en nedgang i ordrereservene i industrien med 1,2 prosent i første kvartal Innenfor Olje og gass ser vi at det er en klar positiv utvikling i ordrereservene fra høsten Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at den totale investeringen i petroleumsnæringen i 2013 var på 18 prosent, men at det er forventet en lavere aktivitet det kommende året. SSB viser til at investeringene i petroleumsnæringen er forventet å være svakere i årene fremover, og at denne endringen vil stimulere til høyere aktivitet i andre sektorer. 6 På energisiden ser vi at nettoøkningen er positiv for Q Kilder peker på at markedet ser ut til å være stabilt, og det er knyttet store forventninger til utbedringer av kraftnettet på nasjonal basis Det var maskinindustri, maskinreparasjon og installasjon samt bygging av skip og oljeplattformer som i stor grad sto for den negative utviklingen

15 15 MARKEDSUTSIKTER: ORDERERESERVER Medlemsbedriftene ble i denne delen spurt om hvilke forventninger de hadde til ordrereservene på kort sikt (tre måneder) og litt lengre sikt (seks måneder). FORVENTET ORDERERESERVE OM TRE MÅNEDER På kort sikt oppgir en mindre andel av medlemsbedriftene mindre ordrereserve sammenlignet med tallene fra høsten Andelen som oppgir en forventning til større ordrereserver holder seg nokså stabilt på 17 prosent, mens andelen som oppgir at reservene vil være ca det samme har økt til 73 prosent. Figur 11: Forventning til ordrereserve om 3 måneder 100 % 90 % 80 % 27% 26% 18% 17% 70 % 60 % 50 % 69% 73% Ca det samme 40 % 64% 66% 61% 30 % 20 % 10 % 9% 8% 9% 13% 9% 0 %

16 16 Resultatene fordeler seg ulikt dersom vi ser på virksomhetsstørrelse. Det er kun er de aller minste bedriftene på under 10 årsverk som forventer mindre ordrereserver (14 prosent) på kort sikt. Det er bedrifter i størrelsesorden som i størst grad forventer en økning i ordrereservene på kort sikt. Figur 12: Forventning til ordrereserve om 3 måneder fordelt på virksomhetsstørrelse 0, % 14% % % % % % -40% % 0% 10% 40% 50% Fordelt på region er bildet noe annerledes. Vi ser at Nord-Norge er mest positiv når det gjelder ordrereservene 3 måneder frem i tid. Midt-Norge er den regionen som skiller seg mest ut med tanke på forventningene til lavere ordrereserver. Her er forventningene til mindre ordrereserver er på 19 prosent. Sør-Norge har også mindre optimistisk forventning til ordrereservene på kort sikt (14 prosent).

17 17 Figur 13: Forventning til ordrereserve om 3 måneder fordelt på region Nord Norge 32% Midt Norge -19% 10% Vestlandet -4% 21% Østlandet -4% 24% Oslo -6% 32% Sør Norge -14% 19% -50% -40% % 0% 10% 40% 50% Ser man på de kortsiktige forventningene fordelt på forretningsområde, er det bare innenfor plan hvor det er forventninger til mindre heller enn større ordrereserve om tre måneder (22 prosent). En stor andel av bedriftene oppgir en positiv forventning til ordrereservene på kort sikt. Innenfor miljø og eksportsektoren er andelen som oppgir forventninger om større ordrereserve størst, tett etterfulgt av samferdsel samt olje og gass. Figur 14: Forventning til ordrereserve de neste tre månedene fordelt på forretningsområde Bygg og eiendom -9% 11% Energi 19% Industri -18% 26% Miljø 29% Olje og gass 18% Plan -22% 13% Samferdsel -3% Vann og avløp -13% 9% Eksport 32% -50% -40% % 0% 10% 40% 50%

18 18 FORVENTET ORDRERESERVE OM SEKS MÅNEDER Dersom vi ser på tallene på litt lengre sikt ser vi tegn til en noe mer optimistisk bransje. Andelen som oppgir en forventet økning i ordrereservene er på 24 prosent, mot 13 prosent som oppgir det motsatte. Figur 15: Forventning til ordrereserve om seks måneder 100 % 15% 90 % 31% 29% 80 % 24% 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 65% 61% 57% 69% 62% Ca det samme 20 % 10 % 10% 13% 16% 13% 0 % 4% Forventningene til ordrereservene om seks måneder avtegner seg forskjellig i forhold til virksomhetsstørrelse. I likhet med resultatene på kort sikt, ser vi at det er bedriftene i størrelsesorden 0,5 til 9 årsverk som er minst positive til utviklingen i ordrereserver et halvt år frem i tid. Her er prosentandelen (20 prosent) som forventer mindre ordrereserve om seks måneder større enn de som forventer det motsatte.

19 19 Figur 16: Forventning til ordrereserve om seks måneder fordelt på virksomhetsstørrelse 0, % % % % % % -75% -50% -25% 0% 25% 50% 75% 100% Forventningene til ordrereservene forskjellig brutt ned på de ulike forretningsområdene. Figur 17 viser at det ikke er noen forretningsområder der forventningene om mindre ordrereserver overstiger forventningene om større ordrereserver. Det vi ser er at det virksomheter innenfor energisektoren, samferdsel og eksport skiller seg positivt ut i så hensende. Som vi kan lese av figur 17, er det ingen forretningsområder hvor nettodifferansen er negativ når vi ser på forventninger til ordrereserver et halvt år frem i tid. Kilder opplyser om at det i enkelte sektorer, som plan samt vann og avløp i større grad er forventninger om en økning i antall oppdrag på lengre sikt, og dermed kan dette være utslagsgivende særlig for disse to kategoriene.

20 20 Figur 17: Forventning til ordrereserve om seks måneder fordelt på forretningsområde Bygg og eiendom -15% 21% Energi 24% Industri -18% 26% Miljø -4% 29% Olje og gass -9% 29% Plan -14% 23% Samferdsel 36% Vann og avløp -13% 22% Eksport 32% -50% -40% % 0% 10% 40% 50% Forventningene til ordrereservene avtegner seg også forskjellig i de ulike regionene. På landsbasis er Sør-Norge den regionen som skiller seg mest ut i negativ forstand. Her ser vi at forventningene til mindre ordrereserver er større enn motsatt. Det er en andel på 24 prosent som oppgir at de har negative forventninger til ordrereservene de kommende seks månedene, mens 22 prosent har en positiv forventning. Figur 18: Forventning til ordrereserve om seks måneder fordelt på region Nord Norge 32% Midt Norge -9% 17% Vestlandet -4% 22% Østlandet -12% 26% Oslo -18% 42% Sør Norge -24% 22% -50% -40% % 0% 10% 40% 50%

21 21 I energisektoren er det et positivt syn på fremtiden, som vi kan lese av både figur 14 på kort sikt og figur 17 på litt lengere sikt. Det er knyttet positive forventninger til økte investeringer i kraftnettet, noe som kan bidra til større ordrereserver i en tid fremover. Optimismen er også sterkt knyttet til enkelte store prosjekter innenfor energi (som for eksempel den «varslede» elektrifiseringen av Utsira) 7. bedrifter vil på den andre siden være mer utsatt for svingninger. Disse svingningene kan knyttes til det faktum at virksomhetene er mer nisjepregede, og derfor mer utsatt for endringer innenfor en type marked. Som vi kan lese av figur 17, er det er store forventninger til ordrereservene innenfor samferdsel, der andelen som forventer en økning om seks måneder ligger på 36 prosent. Det er store forventninger knyttet opp til regjeringens annonserte investeringer i sektoren, samt planene knyttet til Nasjonal transportplan (NTP), Intercity utbygning på Østlandet, samt bymiljøpakker i de store byene. Forventningene er også knyttet til at man ser en klar fortetning av byområder og dermed også økt press på offentlig transport, vei og samferdsel generelt. Denne veksten er ikke bare tydelig på Østlandet, men gjør seg også gjeldene i andre regioner, spesielt Vestlandet. Statistisk sentralbyrå melder om tegn til bedring i den økonomiske veksten for Norges største handelspartnere. Selv om det er tegn til bedring er det ikke forventet en konjunkturoppgang før i slutten av 2015 i disse landene 8. Hvis vi ser på de europeiske tallene for bransjen er det for første gang siden 2010 forventet en vekst i etterspørselen. Den forventede veksten i etterspørselen av tjenester innenfor feltet er på 3,34 prosent, noe som er en økning fra 2013 hvor markedet opplevde en nedgang på 3,62 prosent 9. Dette vitner om en optimistisk bransje, også på kontinentet

22 22 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING Essendropsgate 3 Boks 5491 Majorstuen 0305 OSLO ISBN Telefon Telefaks E-post Internett

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT Høst 2014 2 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF.

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

KONJUNKTURUNDERSØKELSEN VÅR 2016 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF)

KONJUNKTURUNDERSØKELSEN VÅR 2016 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN VÅR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) April 1 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

KONJUNKTURUNDERSØKELSEN VÅR 2017 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF)

KONJUNKTURUNDERSØKELSEN VÅR 2017 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN VÅR 2017 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) Mai 2017 1 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

KONJUNKTURUNDERSØKELSEN HØST 2016 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF)

KONJUNKTURUNDERSØKELSEN HØST 2016 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN HØST 2016 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) Oktober 2016 1 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF.

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT Høst 2013 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene til RIFs medlemsbedrifter. Spørsmålene

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer for Vestfold 4. kvartal Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3.

Næringslivets økonomibarometer for Vestfold 4. kvartal Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3. 1 Næringslivets økonomibarometer for Vestfold. kvartal 2013 Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3. januar 201 Kort om undersøkelsen - - - 3 Utført i tidsrommet 28. oktober

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer.

Næringslivets økonomibarometer. Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer. Resultater for NHO Trøndelag - 4. kvartal 2014 Næringslivets økonomibarometer Trøndelag Kort om undersøkelsen 4. kvartal 2014 Utført i tidsrommet 10 20.

Detaljer

Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015

Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015 Strukturendringer i «byggesaksfeltet» Hva er endringene i SAK og Byggesak? Verktøy fra Arkitektbedriftene- AY, Maks Hva er det fortsatt usikkerhet rundt? Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Optimismen er tilbake

Optimismen er tilbake RAPPORT 1 2017 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Optimismen er tilbake ETTERSPØRSELSDREVET OPPGANG Særlig mellomstore og eksportorienterte bedrifter melder om sterk økning i etterspørselen.

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Fakta- og analysedagen

Fakta- og analysedagen Frokostmøte 4. juni 2013 Fakta- og analysedagen Stein Gunnes, sjeføkonom Håvard Almås, næringspolitisk rådgiver Sammendrag Det er mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. Mange entreprenører

Detaljer

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 213 Juni 213 Anleggsbransjen fakta og analyse Mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. God ordreserve hos anleggsentreprenørene. Anleggsbransjen har tilpasset kapasiteten

Detaljer

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det,

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Beskjeden fremgang SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, men øker

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Forsiktig oppgang. BEHOV FOR NY KOMPETANSE? 89 % sier de har tilstrekkelig kompetanse i dag, men for fremtiden spår 67 % at ny kompetanse må tilføres.

Forsiktig oppgang. BEHOV FOR NY KOMPETANSE? 89 % sier de har tilstrekkelig kompetanse i dag, men for fremtiden spår 67 % at ny kompetanse må tilføres. RAPPORT 2 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Forsiktig oppgang OPTIMISTISKE OLJEBEDRIFTER Bedrifter med aktivitet inn mot olje trekker opp både resultat og forventningsindeksen. STABILE

Detaljer

Ser vi lyset i tunnelen?

Ser vi lyset i tunnelen? RAPPORT 3 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Ser vi lyset i tunnelen? ROGALAND OVER DET VERSTE? Resultatindeksen for Rogaland er nå på det samme nivået som Hordaland, og det er økt

Detaljer

Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass

Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass OLJERELATERTE BEDRIFTER TETTER GAPET Forventningene i bedrifter med aktivitet

Detaljer

Thon Hotel Linne

Thon Hotel Linne Thon Hotel Linne - 17.11.2016 Thon Hotel Linne - 17.11.2016 Thon Hotel Linne - 17.11.2016 Men først et bakgrunnsteppe Thon Hotel Linne - 17.11.2016 «Sakset fra» Lav rente lenge? Dagens rentebane Sysselsetting

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2006

Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio.

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio. Forventingsbarometeret Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2015. Gjennomført av Sentio. ANTALL ANSATTE I MIDT-NORGE Økt pessimisme i Møre og Romsdal, optimisme i Nord-Trøndelag

Detaljer

Pengepolitikk og konjunkturer

Pengepolitikk og konjunkturer Pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo Kunnskapsparken Bodø. september Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Juni 2016 Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Bedriftsundersøkelsen 2016 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV Undersøkelse basert på telefonintervjuer Svarprosent: 72 prosent, 976 bedrifter Belyser

Detaljer

Usikker etterspørselsside bremser investeringene

Usikker etterspørselsside bremser investeringene RAPPORT 2 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Usikker etterspørselsside bremser investeringene INDEKSEN NÅR NYTT BUNNIVÅ Alle underindeksene til resultatindeksen trekker ned, men det

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 212 Desember 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Sterk omsetningsvekst i anleggsbransjen Bedret lønnsomhet blant MEF-bedriftene Anleggsbransjen vurderer fortsatt betydelig grad av permittering

Detaljer

Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak av ulike stønader fra 2013

Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak av ulike stønader fra 2013 Statsråden Stortingets president Ekspedisjonskontoret Stortinget 0026 Oslo Deres ref Vår ref 17/2257 Dato 29. juni 2017 Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak

Detaljer

Hvordan skape attraksjonskraft og vekst i Telemark

Hvordan skape attraksjonskraft og vekst i Telemark Hvordan skape attraksjonskraft og vekst i Telemark. 1.Hva er attraktivitet 2.Hvordan går det med Telemark 3.Hva har drivkreftene vært? Er Telemark attraktivt for næringsliv og bosetting 4.Scenarier for

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå mai 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld OMNIBUS UKE 33 2006 - Østlandssendingen Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe KTM@Visendi.no Analyse Simen Fjeld Simen.Fjeld@Visendi.no Periode Start 12.08.2006 Avsluttet 15.08.2006 Antall respondenter

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Rapport for Kunnskapsdepartementet

Rapport for Kunnskapsdepartementet Rapport for Kunnskapsdepartementet Bruk av støtteordninger i barnehager for familier med lavest betalingsevne - rapport fra en undersøkelse blant kommuner. TNS Gallup 11.08.06 Politikk & samfunn, offentlig

Detaljer

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer.

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer. 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KSregionene fram mot 2026. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAIregister,

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold OMNIBUS UKE 9 2004 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start Avsluttet 21.feb 24.feb Antall respondenter 1292

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2016

Arbeidsmarkedet nå august 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå august 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Anleggsbransjen Fakta og analyse

Anleggsbransjen Fakta og analyse MEF-notat nr. 5 Desember Anleggsbransjen Fakta og analyse Store regionale forskjeller i aktivitetsbildet Mest negativt i Nord- og Midt-Norge Få vil ansette, mange vurderer oppsigelse eller permittering

Detaljer

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Frokostmøte i Sparebank SR-Bank. mars Effektive valutakurser 99= GBP 9 8 NOK NZD 9 8 7 SEK 7 99 99 99 99 998 Kilde: EcoWin

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2017

Arbeidsmarkedet nå mai 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå mai 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

MEF-analyse. 1. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 1. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 1. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 1. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for Altinn PERDUCO NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER - NNU Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse om bruk av utenlandsk

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

DNBs Bedriftsbarometer for Akershus Vest = Asker og Bærum. Forventninger til 2013

DNBs Bedriftsbarometer for Akershus Vest = Asker og Bærum. Forventninger til 2013 DNBs Bedriftsbarometer for Akershus Vest = Asker og Bærum Forventninger til 203 Innledning Meget stor optimisme blant bedriftene i Asker og Bærum for 203 Bedriftene i Asker og Bærum på topp i forventningsbarometer

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå september 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

EKSPORTEN I JULI 2016

EKSPORTEN I JULI 2016 EKSPORTEN I JULI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Juli 2016 Verdiendring fra juli 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 118-15,2 - Råolje

Detaljer

Optimismen øker. fortsatt fokus på konkurransekraft

Optimismen øker. fortsatt fokus på konkurransekraft Optimismen øker fortsatt fokus på konkurransekraft Hovedpunkter fra undersøkelsen 1 Økt optimisme Hovedindeksen har fått et betydelig løft i løpet av våren og indeksen har steget fra 54 til 59%. Det innebærer

Detaljer

Scenarier for Vestfolds fremtid. Hvor stort er Vestfoldsamfunnets eget handlingsrom?

Scenarier for Vestfolds fremtid. Hvor stort er Vestfoldsamfunnets eget handlingsrom? Scenarier for Vestfolds fremtid Hvor stort er Vestfoldsamfunnets eget handlingsrom? Noen strukturelle forhold er viktige, men er utenfor Vestfolds egen kontroll Uflaks Strukturelle forhold Flaks 09.03.2015

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - desember 2014

Arbeidsmarkedet nå - desember 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - desember 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

BNL-rapport / nr.4 2012. tyveri fra byggeplassen. mai

BNL-rapport / nr.4 2012. tyveri fra byggeplassen. mai BNL-rapport / nr.4 12 tyveri fra byggeplassen 12 mai 1. Oppsummering Med jevne mellomrom har det blitt rapportert om at tyveri fra byggeplasser er et økende problem. Det har imidlertid manglet gode tall

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2016

EKSPORTEN I JANUAR 2016 1 EKSPORTEN I JANUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2016 Verdiendring fra jan. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 354-18,7

Detaljer

Økonomisk overblikk. Utsikter for norsk økonomi. Silje Ones, NHO

Økonomisk overblikk. Utsikter for norsk økonomi. Silje Ones, NHO Økonomisk overblikk Utsikter for norsk økonomi Silje Ones, NHO 6.12.216 Svarfordeling næringer Antall svarbedrifter: 3. kvartal 215: 2378 4. kvartal 215: 2579 1. kvartal 216: 2311 2. kvartal 216: 248 3.

Detaljer

Om undersøkelsen Markedsutsikter Jobbveksten fremover Næringspolitikk bedriftenes prioriteringer:

Om undersøkelsen Markedsutsikter Jobbveksten fremover Næringspolitikk bedriftenes prioriteringer: Om undersøkelsen Største undersøkelse av små og mellomstore bedrifters markedsutsikter i Norge med nærmere 500 svar. Hele 9 av 10 bedrifter har under 20 ansatte, og 7 av 10 har under 10 ansatte. Undersøkelsen

Detaljer

NorgesBarometeret. Undersøkelse fra. NorgesBarometeret. utført på oppdrag for. KommuneBarometeret juni 2011

NorgesBarometeret. Undersøkelse fra. NorgesBarometeret. utført på oppdrag for. KommuneBarometeret juni 2011 Undersøkelse fra utført på oppdrag for KommuneBarometeret juni 2011 Om er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. har siden 2005 gjennomført regelmessige undersøkelser blant Norges ordførere

Detaljer

Optimisme i Sogn og Fjordane

Optimisme i Sogn og Fjordane RAPPORT 4 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Optimisme i Sogn og Fjordane ROLIGERE NEDGANG Vestlandsindeks 4/2015 viser at den negative utviklingen fortsetter, men i et roligere

Detaljer

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Nr. 2 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

EKSPORTEN I APRIL 2016

EKSPORTEN I APRIL 2016 EKSPORTEN I APRIL 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall April 2016 Verdiendring fra april 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 622-7,9 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2016

EKSPORTEN I AUGUST 2016 EKSPORTEN I AUGUST 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall August 2016 Verdiendring fra aug. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 006-13,1 -

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 3 2015 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. AUGUST OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015 NAV Sør-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 2015 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2015 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR FEBRUAR

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR FEBRUAR REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 201 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR - 18. FEBRUAR OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Ifølge kontaktene

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2007

Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 30. august

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2017

EKSPORTEN I JANUAR 2017 1 EKSPORTEN I JANUAR 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2017 Verdiendring fra jan. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 73 816 21,9

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2016 Verdiendring fra sept. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 57 781-15,9

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR. 31.05. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE. Hyggelighets i rapporten: Aller først bør man huske på at mai 2016 var store deler

Detaljer

Pengepolitikk, inflasjon og konjunkturer

Pengepolitikk, inflasjon og konjunkturer Pengepolitikk, inflasjon og konjunkturer Sentralbanksjef Svein Gjedrem DnB, Haugesund. april Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015 Vegdirektoratet, oktober 2015 Knut Opeide i vegtrafikken i vegtrafikken-3.kvartal 2015 i vegtrafikken Vegdirektoratet, oktober 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte trafikanter per

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - april 2015

Arbeidsmarkedet nå - april 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - il 215 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 2 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

BRANSJEUTVIKLING Sentrale utviklingstrekk, prognoser og nøkkeltall for regnskapsbransjen

BRANSJEUTVIKLING Sentrale utviklingstrekk, prognoser og nøkkeltall for regnskapsbransjen BRANSJEUTVIKLING 2015 Sentrale utviklingstrekk, prognoser og nøkkeltall for regnskapsbransjen INNHOLD SIDE 4-5 OMSETNING SIDE 6-7 OPPDRAGSMENGDE SIDE 8 PRISER SIDE 9-10 LØNNSOMHET Ansvarlig for bransjerapporten:

Detaljer

Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 3 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 11. August til 25. August OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 19. OKTOBER - 12.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 19. OKTOBER - 12. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 4 2015 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 19. OKTOBER - 12. NOVEMBER OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

Bå43tI9IE.OG if kmeimedimartlien. od,,,, i n. lavest. ,evne. Rapport fra en undersøkelse blant kommunene. September 2005

Bå43tI9IE.OG if kmeimedimartlien. od,,,, i n. lavest. ,evne. Rapport fra en undersøkelse blant kommunene. September 2005 1 Bå43tI9IE.OG if kmeimedimartlien T od,,,, i n nu lavest,evne Rapport fra en undersøkelse blant kommunene September 2005 2 Innhold: Side Om undersøkelsen 3 Oppsummering 4 Ordninger for barnefamiliene

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 2 2016 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Ifølge kontaktene

Detaljer

Oljen gir nytt lavpunkt i Vest

Oljen gir nytt lavpunkt i Vest RAPPORT 4-2014 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Oljen gir nytt lavpunkt i Vest REDUSERT OPTIMISME Vestlandsindeks når et historisk bunnivå. Dess mer oljeavhengig dess mindre optimistisk.

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem Harstad. mars SG Troms Fiskeoppdrettslag.. Effektive valutakurser 99= GBP 9 NOK NZD 9 7 SEK 7 99 99 99 99 99 Kilde: EcoWin SG Troms

Detaljer

RAPPORT KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV

RAPPORT KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV RAPPORT 3 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV STØDIG BEDRING Resultatindeksen viser en stødig bedring, mens forventningsindeksen går tilbake. Det kan tyde på at bedriftslederne ikke

Detaljer

Veien inn i arbeidslivet

Veien inn i arbeidslivet Veien inn i arbeidslivet Terje Alnes, NAV Markedstjenester Hordaland, avdeling for integrering 13.05.17/ Thon Hotel Bergen Airport Er det lett å få jobb i Norge? JA og NEI Relativt lav arbeidsledighet,

Detaljer

NNU 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for

NNU 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for U 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for U PERDUCO - ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse. Undersøkelsen bygger på et representativt

Detaljer

Boligmarkedet Nr

Boligmarkedet Nr Boligmarkedet 2016 Nr. 1-2016 Boligprisene vil øke med 3-4 prosent i 2016 Slik blir boligmarkedet i 2016 Historisk lave renter og begrensede ringvirkninger fra oljekrakket Økt ledighet, utsikter til svak

Detaljer

Forventningsundersøkelsen. Forventninger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Intervjuet av Sentio

Forventningsundersøkelsen. Forventninger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Intervjuet av Sentio Forventningsundersøkelsen Forventninger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2016. Intervjuet av Sentio ANTALL ANSATTE I NORGE Økning i andelen som tror det blir flere ansatte fremover Tidsserie

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden Nr. 3 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 3. - 28. september 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014 NAV Sør-Trøndelag, 27. mai 2014 Bedriftsundersøkelsen 2014 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2014 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

BRANSJEUTVIKLING Sentrale utviklingstrekk, prognoser og nøkkeltall for regnskapsbransjen

BRANSJEUTVIKLING Sentrale utviklingstrekk, prognoser og nøkkeltall for regnskapsbransjen BRANSJEUTVIKLING 2016 Sentrale utviklingstrekk, prognoser og nøkkeltall for regnskapsbransjen INNHOLD SIDE 4-6 OMSETNING SIDE 7-8 OPPDRAGSMENGDE SIDE 9-10 PRISER SIDE 11-13 LØNNSOMHET Ansvarlig for bransjerapporten:

Detaljer

LTLs markedsbarometer 2. kvartal Foto: Jo Michael

LTLs markedsbarometer 2. kvartal Foto: Jo Michael LTLs markedsbarometer 2. kvartal 211 Foto: Jo Michael Hovedkonklusjoner 2. kvartal 211: LTLs markedsbarometer viser at: LTL-bedriftenes markedssituasjon flater ut på et moderat nivå Forventningene fremover

Detaljer