Norsk Teknologi Markedsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Teknologi Markedsrapport"

Transkript

1 Mai 2012 Norsk Teknologi Markedsrapport 10 i 2

2 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Makroøkonomiske utsikter... 4 Nye boliger... 5 Nye yrkesbygg... 6 ROT Boliger... 8 ROT Yrkesbygg... 9 Det totale byggmarkedet Det tekniske fags andel av byggemarkedet Elektromarkedet Rørleggermarkedet Klimamarkedet Bygg og anleggsstatistikk Vedlegg: Næringslivets økonomibarometer Vedlegg: Definisjoner Side 2

3 Innledning I rapporten tar vi for oss markedsutsiktene i prognoseperioden Vi har spesielt lagt vekt på byggmarkedet (både nybygg og ROT 1 ). Når vi forsøker å si noe om utviklingen i markedene for tekniske fag, er det først og fremst den generelle tilstanden i norsk økonomi som legges til grunn. Disse forutsetningene har betydning for våre prognoser på bygg- og anleggsmarkedet, men også bransjespesifikke faktorer teller. Dette kommer vi nærmere inn på under de respektive kapitlene om byggmarkedet. Aktiviteten i byggmarkedet har selvfølgelig betydning for aktiviteten i elektromarkedet. Vi vil gå nærmere inn på begge disse markedene. Figuren under viser rapportens oppbygning. I rapportens siste del finnes statistikk over noen viktige faktorer som kan si noe om utvikling spesielt for bygg- og anlegg. Vedlegget på siste side gir en kort definisjon i begrepsbruken i forhold til byggmarkedet. 1 Renovering, ombygging og tilbygg. Se vedlegg på siste side for begrepsforklaringer på byggmarkedet. Side 3

4 Makroøkonomiske utsikter Utviklingen i norsk økonomi setter rammebetingelser for blant annet utviklingen i bygg- og anleggssektoren, og for tekniske fags markeder. Byggemarkedet er følsomt for endringer i norsk økonomi. De makroøkonomiske utsiktene gir dermed en indikasjon på den videre utviklingen i bygge-markedet og markedet for de tekniske fag. Utsikter for verdensøkonomien og Norge IMFs prognoser fra januar 2012 forventer at den globale veksten ventes å gå noe ned i De foreløpige tallene forteller om en vekst i verdensøkonomien på 3,8 prosent i 2011, ned fra 5,2 prosent i En ytterligere nedgang til 3,3 prosent er ventet i 2012 før veksten tar seg opp igjen til 3,9 prosent i Hovedårsaken til denne nedgangen er åpenbart problemene i euroområdet, hvor veksten nå anslås til å bli negativ i En bølge av statsfinansielle problemer har skylt inn over OECD-landene, spesielt i Sør-Europa. Som nevnt er eurolandene trolig på vei inn i et nytt tilbakeslag, og preges av problemer med refinansiering av statsgjeld og en skjør banksektor. Sviktende internasjonal etterspørsel skaper ytterligere problem med høy statsgjeld og arbeidsledighet, og utsiktene er preget av en stor grad av usikkerhet. Vi antar allikevel at myndighetene i de respektive områdene vil gjøre det som må til, og at vi vil få en treg opphenting med svak vekst mot slutten av SSBs prognoser viser at vekstutsiktene for norsk økonomi er betydelig nedjustert siden sist. BNP for Fastlands-Norge er nå ventet å stige med 2,7 og 2,8 prosent i 2012 og 2013, fra 2,6 prosent i Norsk økonomi vil ikke bevege seg ut av lavkonjunkturen vi er i før i 2014, hvor veksten i fastlandsøkonomien anslås å bli 3,4 prosent. Arbeidsledigheten vil likevel holde seg lav, på rundt 3,5 %. Veksten er først og fremst drevet av innenlandsk etterspørsel, men den norske økonomien vil være svært følsom for tilstanden internasjonalt, slik at for eksempel en raskere opphenting i eurosonen vil slå positivt inn på den norske økonomien. Økte lønninger, økt sysselsetting og økt boligformue bidrar til veksten i privat konsum, mens renteøkninger vil virke dempende. Tabellen viser utviklingen i noen makroøkonomiske hovedstørrelser. Tallene er % -vis endring fra året før der annet ikke fremgår («nivå»). Prognoser og statistikk er hentet fra SSBs rapport fra Usikkerhet Prognoser er alltid befestet med usikkerhet. Denne gangen kan det synes som om risikoen knyttet til anslagene hovedsakelig er på nedsiden. Mye kan gå annerledes, men vi vil spesielt peke på følgende scenarioer hvor utviklingen blir en annen enn den vi har forespeilet her: - Resesjon i euroområdet. Ytterligere forverring av verdensøkonomien vil kunne virke negativt på våre prognoser. - Svakere vekst i fremvoksende økonomier. - Mye «står og faller» på husholdningenes etterspørsel som er en viktig driver for den forespeilede veksten i norsk økonomi. Skulle konsumveksten ikke øke i like stor grad som forespeilet, vil veksten i norsk økonomi bli lavere enn den moderate utviklingen her. Side 4

5 Nye boliger Fra 2004 til 2007 ble det gitt igangsettingstillatelser til over nye boliger i året. Nivået sank til i 2008 og til under i 2009, mens det ble igangsatt i boliger i 2011, opp 31 % fra Vi venter å øke til boliger i 2013/2014. Nye boliger frem til og med 2014 Prognosene for boligbyggingen baseres på SSBs prognoser for utviklingen i norsk økonomi. På grunn av den store usikkerheten knyttet til den makroøkonomiske utviklingen, er det noe høyere sannsynlighet for at norsk økonomi vil utvikle seg noe svakere enn hva vi tidligere har sett for oss. Usikkerheten i prognosene for nye boliger er derfor noe høyere enn tidligere prognoser. 2012: +1 % På etterspørselssiden peker det aller meste mot en vesentlig høyere igangsetting enn hva tilfellet har vært de siste årene. Høy befolkningsvekst, lav arbeidsledighet og reallønnsvekst fører til stor etterspørsel etter boliger, både nye og brukte. Prognosesenterets egne beregninger viser et behov på om lag nye boliger i året. På tilbudssiden er situasjonen noe annerledes. Spesielt høye byggekostnader, som følge av skjerpede krav og begrenset tomtetilgang, særlig i storbyene, fører til at det blir vanskelig å møte behovet på boliger i året. Relativt lavt tilbud av boliger sammen med høy etterspørsel etter boliger har bidratt til den sterke prisveksten vi har sett på brukte boliger, og det ligger an til en vekst på rundt 7 % for Vi forventer at igangsettingen vil flate ut i 2012, etter den kraftige stigningen i 2011, til en igangsetting på boliger i : +7 % Også i 2013 regner vi med en ytterligere økning i etterspørselen etter boliger. Det er ventet fortsatt lav arbeidsledighet, som vil bidra positivt til boligetterspørselen. I takt med gode konjunkturutsikter regner vi med at husholdningene blir mer optimistiske og bidrar positivt til den økte etterspørselen. På den annen side vil gjeldsbelastningen til husholdningene øke med stigende renter. Dette vil bidra negativt til boligetterspørselen. Alt i alt taler fortsatt etterspørselsvekst for en videre økning i bruktboligprisene. Det forventes moderat vekst i byggekostnadene. I 2013 forventer vi at produktiviteten vil bedre seg, og at usikkerheten forbundet med situasjonen i euroområdet vil avta. Vi vil dermed få en liten økning, og ende opp med nye boliger i : + 10 % I 2014 er norsk økonomi trolig på vei ut av lavkonjunkturen og på Igangsettingen av boliger, antall boliger År Eneboliger Småhus Leiligheter Total % endring fra året før % % % % % % 2008** % % % % % % % **Faktisk igangsetting ihht. Prognosesenterets egen statistikk er benyttet grunnet store avvik mellom faktisk igangsetting og igangsettingstillatelser. Statistikken gjelder fra god vei inn i en høykonjunktur samtidig som situasjonen i eurosonen har stabilisert seg i løpet av Det er ventet en befolkningsvekst på opp i mot personer. Lav arbeidsledighet og optimisme blant husholdningene bidrar til fortsatt vekst i boligetterspørselen, mens fortsatt økende gjeldsbelastning og etter hvert relativt høy rente bidrar til å dempe veksten i boligetterspørselen. Byggebedriftene har nå begynt å tilpasse seg bedre i forhold til de nye kravene slik at kostnadsøkningen vil avta. Igangsettingen av nye boliger vil dermed ende opp på boliger i Etterspørselen etter boliger er høy, og høyere enn i de to foregående årene. Side 5

6 Nye yrkesbygg Med yrkesbygg mener vi alle andre bygg enn boligbygg og bygg til primærnæringen. Vi deler hovedsakelig yrkesbyggene inn i tre hovedbyggtyper: private næringsbygg, offentlige bygg og husholdningsbygg. Nye yrkesbygg frem til og med 2014 Vårt utgangspunkt for prognosene for igangsettingen av næringsbygg er Statistisk sentralbyrå (SSB) prognoser fra februar Det er fortsatt uklart om de store, gjeldtyngede økonomiene der ute klarer å få veksten skikkelig i gang igjen etter dystre tall for første del av Det legges imidlertid til grunn at det ikke blir noen ny, sterk internasjonal nedgangskonjunktur, slik at SSBs februar-prognoser for norsk økonomi fortsatt er retningsgivende for landets økonomiske utvikling, og dermed for markedet for nye private næringsbygg. Det ventes økt lønnsomhet i store deler av næringslivet, på tross av at spesielt konkurranseutsatte næringer kan få en midlertidig nedgang pga. svak økonomisk utvikling hos våre viktigste handelspartnere. Usikkerheten globalt, sammen med noe redusert tilgang på håndverkere og økende byggekostnader, kan gjøre at bedrifter velger å være litt mer forsiktige i tiden som kommer. Generelt venter vi at driftsresultatene i næringslivet vil stimulere investeringslysten, bl.a. etter nye bygg. 2012: +1 Prognosene viser lavere tall for nytt privat næringsbyggareal enn i 2011, men noe høyere tall for det samlede arealet til yrkesbygg. Usikkerhet i forhold til konjunkturene og økende byggekostnader medvirker til at noen aktører blir noe mer forsiktige og avventende. Et godt arbeidsmarked med lav ledighet, et lønnsomt næringsliv og tilfredsstillende tilgang på kreditt med lave renter fører til at vi forventer økning i igangsettingen. Vi venter at gitte igangsettingstillatelser øker med 1 % fra 2011 til 2012, til 5,0 mill. kvm. 2013: -1 % Med utgangpunkt i SSBs prognoser for norsk økonomi er nybyggingen antatt å gå noe tilbake i Vi venter nå at det gis igangsettingstillatelser til 4,95 mill. kvm i Nedjusteringen skyldes dels at det økonomiske bildet i Europa og Verden er usikkert, samt en videre økning i byggekostnader (3-5 %/år) og ventet økning på utlånsrentene. Lang saksbehandlingstid kan være en begrensende faktor i nybyggingen i prognoseperioden. Vi understreker at prognosene er usikre, i lys av utviklingen i internasjonale konjunkturer. 2014: +3 % I følge prognosene til SSB går det veldig bra med norsk økonomi og Norge er på vei ut av lavkonjunkturen. Arbeidsledigheten er vedvarende lav. Sysselsettingen vokser noe, som kan øke etterspørselen etter kontorbygg. Folk handler mye, men ikke nok til noen stor økning i etterspørselen etter forretningslokaler. Hyttebyggingen øker, mens økt boligbygging drar med seg flere boliggarasjer. Det offentlige øker også, derfra ventes det noe høyere etterspørsel. Samlet igangsatt areal ventes å øke til 5,10 mill. kvm., men med samme merknad om usikkerhet som for Side 6

7 Fritidsbygg Spesielt viktig for etterspørselen etter fritidsbygg er: Konjunkturutsiktene Arbeidsledigheten Lønnsutvikling Renter Bruktboligpriser Finansmarkedets utvikling Makroøkonomisk usikkerhet Byggekostnadene (prisen på nye boliger) Bruktboligprisene er trolig den viktigste enkeltdriveren, siden vekst i disse prisene produserer egenkapital som kan brukes som lånesikkerhet ved anskaffelse av fritidsbolig. Utviklingen i bruktboligprisene er imidlertid igjen en konsekvens av mer generelle konjunkturforhold. Den generelle konjunkturutviklingen sørget for at det ble igangsatt færre fritidsbygg i 2008 og 2009, det var nedgang også i Nedgangen fortsatte inn i Siden vi venter økte boligpriser i 2012 til 2014 vil trolig igangsettingen av fritidsboliger øke igjen, men neppe helt opp til gamle nivåer bl. a. fordi det trolig vil gå mange år før byggingen av fritidsleiligheter kommer opp på tidligere nivåer. Igangsatte yrkesbygg i kvadratmeter, År Private næringsbygg Offentlige bygg Husholdningsbygg I alt Endring fra foregående år % % % % % % % % % % % % % Fra år viser tabellen statistikk for igangsatte yrkesbygg, mens viser prognoser for igangsatte yrkesbygg. Statistikk og prognoser utarbeides med grunnlag i igangsettingstillatelser. Side 7

8 ROT Boliger ROT boligmarkedet avhenger av utviklingen i konjunkturene. Husholdningenes totale kjøp av varer og tjenester inkluderer kjøp av varer og håndverkertjenester til ROT boligarbeider. Normalt vil utviklingen i husholdningens kjøp av ulike varer og tjenester være ulik for kostbare og mindre kostbare produkter. I oppgangstider med høy inntektsvekst og et stramt arbeidsmarked øker normalt etterspørselen etter dyre konsumgoder og tjenester. Omvendt i nedgangstider. Gitt vekstutsiktene for privat konsum, begrenset ledig kapasitet, fortsatt lave renter, stigende bruktboligpriser mv. vil ventelig større innkjøp, som nye bad og kjøkken, renovering av tekniske installasjoner og større utvendige arbeider stige i tiden fremover. Eneboliger er det klart største segmentet i ROT boligmarkedet, men leilighetsandelen vil trolig stige de neste tiårene. Større renoveringsarbeider på borettslag vil også øke i prognoseperioden. ROT boliger frem til og med : +3,5 % I inneværende år forventer vi en vekst i ROT boligmarkedet på 3,5 %. Lav rente, lav/moderat arbeidsledighet og fortsatt vekst i boligprisene understøtter dette. I tillegg er det norske folk svært optimistiske på egne vegne, og viljen til å spare har gått noe ned. Årets to første måneder har vært meget gode for byggevarehandelen, med en god vekst også innenfor privatmarkedet. Vi forventer at aktiviteten vil være i størrelsesorden kr 58,7 mrd. i faste 2011 priser. 2013: +3,5 % I 2013 forventer vi en vekst på nye 3,5 %. I tillegg til begrunnelsene ovenfor, ser vi at også generelt privat konsum vil få seg en god vekst. Vi tror derimot at man vil oppleve et press i markedet i løpet av året, noe som gjør at markedet ikke klarer å håndtere hele veksten. Dette vil kunne føre til at det blir vanskelig å få tak i håndverkere, og prisene på ROT boligtjenester vil kunne øke. Vi forventer at aktiviteten vil være i størrelsesorden kr 60,8 mrd. i faste 2011 priser. 2014: +3 % I 2014 ser vi for oss en noe lavere vekst enn i de to foregående årene, og også en lavere vekst enn i privat konsum. Dette skyldes økende kapasitetsproblemer i næringen, noe høyere priser på håndverkstjenester, og en lavere bruktboligprisvekst. Det fører til at man i noe mindre grad kan låne opp for å gjennomføre større arbeider. Vi forventer at aktiviteten vil være i størrelsesorden kr 62,6 mrd. i faste 2011 priser. ROT boligmarkedet, NOK mrd., faste 2011-priser, År Eneboliger Småhus Leiligheter Total % endring fra året før ,3 9,0 5,5 48,8 0,4 % ,5 9,0 5,5 48,9 0,1 % ,7 9,1 5,5 49,3 0,7 % ,2 8,7 5,5 50,5 2,4 % ,7 7,4 5,9 52,9 4,8 % ,8 7,8 6,6 55,2 4,4 % ,7 8,0 6,8 56,5 2,3 % ,6 7,8 6,3 54,7-3,2 % ,2 7,9 6,5 55,6 1,7 % ,9 8,1 6,7 56,8 2,0 % ,4 8,4 7,0 58,7 3,5 % ,9 8,7 7,2 60,8 3,5 % ,3 8,9 7,4 62,6 3,0 % Side 8

9 ROT Yrkesbygg Etterspørselen etter ROT-arbeider til det private næringslivet bestemmes av bl.a. konjunktutviklingen, næringslivets lønnsomhet, eksisterende privat yrkesbyggmasse, bedriftenes flyttevirksomhet, strukturelle endringer og spesielle etterspørselsforhold. ROT yrkesbygg frem til og med : +4,5 % Etterspørselen etter ROT yrkesbyggarbeider for næringslivet ser ut til å ha vokst også i 2011, og i lys av utviklingen i norsk økonomi antar vi at denne veksten fortsetter, og øker i Veksten dempes i liten grad av nybygging, og mange eldre, utidsmessige næringslokaler vil trolig rives og saneres, eller bygges om til boliger, framfor å bli renovert som yrkesbyggareal. Flomødeleggelser flere steder i landet har også rammet næringsbygg, som må settes i stand. Etterspørselen fra det offentlige ventes å øke, også grunnet renovering av regjeringskvartalet, politiske mål om energiøkonomi i bygningsmassen samt et vedlikeholdsetterslep i den kommunale bygningsmassen. Vi forventer at aktiviteten vil være i størrelsesorden kr 64,7 mrd. i faste 2011 priser. 2013:+4 % Utbedringsarbeider etter flom- og sprengstoffskader samt regjeringskvartalet fortsetter i mesteparten av året, og bidrar på sitt vis til vekst i ROT yrkesbyggaktiviteten. Veksten i etterspørselen fra det private næringslivet fortsetter, men vi venter ingen stor endring i vekstprosenten i forhold til Utover skadearbeid venter vi betydelig vekst i etterspørselen fra det offentlige som er rettet mot tiltak for energisparing i offentlige bygg. Denne type utbedringer forventes å øke i prognoseperioden. Det er dessuten et stort vedlikeholdsetterslep på offentlige bygg, og særlig den kommunale bygningsmassen. Vi forventer at aktiviteten vil være i størrelsesorden kr 67,3 mrd. i faste 2011 priser. 2014: +3,5 % Veksten i offentlig etterspørsel fortsetter, selv om mye av skadearbeidet er fullført. Økt hyppighet av naturskader gjør det rimelig å ta høyde for at denne type arbeid er en nærmest permanent del av markedet. På tross av usikkerhet i konjunkturbildet er det fortsatt gode prognoser for norsk økonomi og den delen av rot yrkesbyggmarkedet som preges av konjunkturutviklingen. Samlet byggeaktivitet begynner nå å bli så høy at prisveksten på entreprenør- og håndverkstjenester for alvor begynner å akselerere. Ut over i 2014 kan dette legge en demper på veksten i etterspørselen, både fra det private og fra det offentlige. ROT yrkesbyggmarkedet, NOK mrd., faste 2011-priser, År Industribygg Kontor, forretning, samferdsel og lager Hotell - og restaurantbygg Undervisningsbygg Helse- og sosialbygg Andre bygg Yrkesbygg Endring i % ,4 22,2 1,2 4,6 9,3 3,2 47,9 4 % ,8 20,9 1,7 5,3 8,8 3,1 47,7 0 % ,0 22,4 1,7 5,0 8,4 3,1 48,5 2 % ,9 22,7 1,5 5,0 8,2 2,9 48,2-1 % ,9 22,7 1,5 5,0 8,2 2,9 48,2 0 % ,3 24,5 1,7 5,4 8,9 2,7 51,5 7 % ,6 25,4 1,7 5,8 9,4 2,9 53,8 4 % ,7 25,4 1,8 8,1 13,1 4,0 61,1 14 % ,8 25,7 1,8 7,8 12,7 3,9 60,7-1 % ,0 26,2 1,8 8,0 13,0 3,9 61,9 2 % ,4 27,4 1,9 8,3 13,6 4,1 64,7 4 % ,8 28,4 2,0 8,7 14,1 4,3 67,3 4 % ,1 29,4 2,0 9,0 14,6 4,4 69,6 3 % Side 9

10 Det totale byggmarkedet Totalmarkedet i 2012 er ventet å vokse med 3 %, og havner på størrelsesorden NOK 253 mrd. I 2013 er det ventet videre vekst i totalmarkedet på 3 %. Samtlige segmenter stiger foruten nye yrkesbygg. I 2014 vil verdien av totalmarkedet være tilbake på nivåer høyt over dem vi hadde før finanskrisen. Vi forventer at verdien stiger med 4 % og blir i størrelsesorden NOK 271 mrd. noe som vil være rekordhøyt. Byggmarkedet i Norge, faste 2011-priser, NOK mrd., År Nye boliger Nye yrkesbygg ROT boliger ROT Yrkesbygg Alle segmenter %-vis endring ,03 47,82 48,37 47,95 188,18 1 % ,50 50,29 48,91 47,74 191,44 2 % ,26 52,28 49,26 48,49 205,29 7 % ,45 58,29 50,46 48,24 214,44 4 % ,89 68,39 52,89 48,20 230,38 7 % ,42 88,28 55,24 51,48 254,42 10 % ,01 90,07 56,50 53,79 239,37-6 % ,12 66,41 54,71 61,13 222,37-7 % ,90 74,89 55,64 60,67 233,10 5 % ,65 72,20 56,75 61,88 244,48 5 % ,25 75,27 58,74 64,67 252,93 3 % ,11 73,60 60,79 67,25 259,76 3 % ,81 75,13 62,62 69,61 271,17 4 % Side 10

11 Det tekniske fags andel av byggemarkedet Vi har sett nærmere på hvor stor andel de tekniske fagene representerer av de totale byggekostnadene for et utvalg byggtyper. Vi har hentet informasjon fra Holte Byggsafe sin kalkulasjonsnøkkel for årene 1998, 2010 og Kalkulasjonsnøkkelen er et kalkyleverktøy for utarbeidelse av kostnadsoverslag for både nybygg og rehabilitering. Kalkulasjonsnøkkelen er delt ned på bygningsdeler iht. NS 3451 (Bygningsdelstabellen). I eksemplene har vi brukt kalkulasjonspriser for normal standard. Ved valg av høy standard vil de tekniske fagenes andel øke betydelig. I tillegg har vi sett på utviklingen i perioden 1998 til 2011 og angitt endringen i prosent (ikke prosentpoeng). Eksempel 1: enebolig (2 etasjer, ca 130 m2 BTA normal standard) Endring(%) Kalkulasjonspris huskostnad per kvadratmeter (eks. felleskostnader): % Fordeling på fag*: Bygning 73 % 73 % 74 % 1 % Tekniske installasjoner: 27 % 27 % 26 % -4 % VVS Sanitær og vannbåren varme** 7 % 12 % 12 % VVS Ventilasjon og kjøling 2 % 2 % 2 % Elektro 12 % 8 % 8 % Tele & Automatisering 3 % 3 % 2 % Andre installasjoner (for eksempe heis) 3 % 2 % 2 % Eksempel 2: boligblokk (6 etasjer, 35 seksjoner, ca m2 BTAnormal standard) Endring(%) Kalkulasjonspris huskostnad per kvadratmeter (eks. felleskostnader): % Fordeling på fag*: Bygning 82 % 71 % 71 % -13 % Tekniske installasjoner: 18 % 29 % 29 % 61 % VVS Sanitær og vannbåren varme** 5 % 12 % 12 % VVS Ventilasjon og kjøling 3 % 2 % 2 % Elektro 6 % 7 % 7 % Tele & Automatisering 2 % 3 % 3 % Andre installasjoner (for eksempe heis) 2 % 5 % 5 % Side 11

12 Eksempel 3 kontorbygg (3 etasjer, ca m2 BTA 64 arbeidsplasser normal standard) Endring(%) Kalkulasjonspris huskostnad per kvadratmeter (eks. felleskostnader): % Fordeling på fag*: Bygning 66 % 64 % 65 % -2 % Tekniske installasjoner: 34 % 36 % 35 % 3 % VVS Sanitær og vannbåren varme** 3 % 8 % 8 % VVS Ventilasjon og kjøling 11 % 10 % 9 % VVS Sprinkler 2 % 2 % 2 % Elektro 12 % 9 % 9 % Tele & Automatisering 2 % 3 % 3 % Andre installasjoner (for eksempe heis) 4 % 4 % 4 % Eksempel 4: hotell (12 etasjer, ca m2 BTA antall sengeplasser 580 normal standard) Endring(%) Kalkulasjonspris huskostnad per kvadratmeter (eks. felleskostnader): % Fordeling på fag*: Bygning 65 % 60 % 60 % -8 % Tekniske installasjoner: 35 % 40 % 40 % 14 % VVS Sanitær og vannbåren varme** 7 % 12 % 12 % VVS Ventilasjon & kjøling 9 % 9 % 9 % VVS Sprinkler 2 % 2 % 2 % Elektro 9 % 9 % 9 % Tele & Automatisering 4 % 5 % 4 % Andre installasjoner (for eksempe heis) 4 % 3 % 4 % Eksempel 5: sykehus (7 etasjer, ca m2 BTA normal standard). Kalkulasjonspris huskostnad per kvadratmeter (eks. felleskostnader): Mangler data Fordeling på fag*: Bygning 54 % 54 % Tekniske installasjoner: 46 % 46 % VVS Sanitær og vannbåren varme** 8 % 8 % VVS Ventilasjon og kjøling 14 % 15 % VVS Sprinkler og gass 3 % 3 % Elektro 11 % 11 % Tele & Automatisering 7 % 7 % Andre installasjoner (for eksempe heis) 3 % 3 % *(beregnet i % av huskostnad eksklusiv felleskostnad som rigging, byggeplassadm, mv.) **(i de tilfeller det installeres vannbåren varme beregner Holte at det utgjør ca 5% av total huskostnad. Dersom elvarme velges utgjør det ca 1,5% av total huskostnad) Side 12

13 Elektromarkedet Statistikken for elektromarkedet er noe variabel og dekker ikke alle områder like godt. På bakgrunn av statistikk fra SSB og undersøkelser gjort av Prognosesenteret har vi delt elektromarkedet hovedsakelig inn i to kategorier, elektro knyttet til bygg og elektro knyttet til andre markeder. Den første tabellen viser utviklingen i den delen av elektro som er knyttet til byggmarkedet, der tallene representerer kostnader for arbeidskraft og materialer på sterk- og svakstrøm. Tabell nummer to viser utviklingen i andre elektromarkeder. Begge tabellene gir en oversikt over statistikken for perioden samt prognoser for årene Alle beløpstall er målt i faste 2011-priser og viser dermed volum utviklingen i markedet, det betyr at markedet er justert for prisveksten. Elektromarkedet i NOK mrd., priser Verdien av elektromarkedet knyttet til bygg, ekskl. landbruksbygg Østfold 1,4 1,1 1,1 1,1 1,2 1,4 1,3 Akershus 2,4 2,4 2,0 2,2 2,5 2,7 2,7 Oslo 2,2 2,0 1,9 2,2 2,7 2,6 2,8 Hedmark 1,0 1,0 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0 Oppland 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 Buskerud 1,4 1,4 1,3 1,2 1,3 1,3 1,5 Vestfold 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 Telemark 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Aust-Agder 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 Vest-Agder 1,1 1,1 1,0 1,0 1,2 1,1 1,1 Rogaland 2,4 2,5 2,4 2,4 2,4 2,5 2,6 Hordaland 2,4 2,2 2,2 2,4 2,4 2,4 2,6 Sogn og Fjordane 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 Møre og Romsdal 1,3 1,2 1,3 1,2 1,4 1,4 1,4 Sør-Trøndelag 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 Nord-Trøndelag 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Nordland 1,0 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 Troms 0,7 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 Finnmark 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 Norge 23,7 23,0 22,0 22,7 24,4 25,2 25,9 Årlig endring -3 % -4 % 3 % 8 % 3 % 3 % Elektromarkedet i NOK mrd., priser Estimater andre elektromarkeder Landbruksbygg 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Anlegg 1,8 1,8 2,0 2,0 2,0 2,3 2,4 Offshore og skip 9,2 8,7 8,0 7,7 7,9 8,1 8,5 "resterende" elektro 10,5 9,2 7,2 5,2 4,4 4,2 4,9 Sum andre enn standard bygg 22,2 20,5 17,9 15,6 15,2 15,5 16,6 Årlig endring -8 % -13 % -13 % -3 % 2 % 7 % Verdien av alle elektromarkeder 46,0 43,5 39,9 38,3 39,6 40,7 42,5 Årlig endring -5 % -8 % -4 % 3 % 3 % 4 % PS! I den nederste delen av tabellen har vi tatt utgangspunkt i SSB sin statistikk for total omsetning i bransjen, samt våre målinger av elektromarkedene tilknyttet bygg. Ved hjelp av diverse nøkkeltall har vi forsøkt å fordele differansen på de øvrige segmenter. Det hersker således noe usikkerhet knyttet til nivåene. Fra høsten 2011 er beregningen av Landbruksbygg endret, og tallene er noe lavere enn tidligere. Side 13

14 Grafen over viser utviklingen av elektromarkedet basert på tabellen på forrige side. Det var en nedgang fra 2009 til 2010 på 8 %, og en ytterligere nedgang på 4 % fra 2010 til I tråd med økningen i byggeaktiviteten venter vi en vekst i elektromarkedet i 2012 på 3 %, i 2013 på 3 % og 4 % i Rapporteringsendringene fra SSB har hovedsakelig slått inn i form av et arealløft på boliggarasjer. Endringene har ført til at statistikken fra 2008 og senere ikke er helt sammenliknbar med tidligere. Endringene er i hensyntatt i figuren. Andelen Elektro i bygg ekskl. landbruksbygg har økt med 5 % og Elektro knyttet til «resterende» er tilsvarende ned 5 % siden forrige rapport (oktober 2011). Grafen over viser prosentandelen av det totale elektromarkedet på de ulike delmarkedene. Det er elektro i bygg ekskl. landbruk som er størst med 59 %. På tross av at noen av andelene endrer seg noe fra forrige rapport (oktober 2011), så er totalbildet det samme. Anleggsmarkedet inkluderer bl.a. nye veianlegg, bruer, tunneler, jernbane, havneanlegg, flyplassanlegg, andre samferdselsanlegg, energianlegg, anlegg for kommunalteknikk, landbaserte olje- og gassanlegg, industrianlegg, idretts- og friluftsanlegg, forsvarsanlegg og fiskeoppdrettsanlegg. Side 14

15 Rørleggermarkedet Tabellene nedenfor gir en oversikt over statistikken for rørleggerkostnadene i perioden samt prognoser for årene Totale rørleggerkostnader er her materialer, arbeidskraft, annet ekskl. mva. Eksempel: Sanitær, Varme-/kjøleanlegg, sprinkler-/brann. Alle beløpstall er målt i faste 2011-priser og viser dermed volumutviklingen i markedet, det betyr at markedet er justert for prisveksten. Tabellen nedenfor viser at en stor andel av rørleggermarkedet er i fylker. Størrelsen på markedet bestemmes i stor grad av aktiviteten i nybyggmarkedene, da ROT markedene er mer stabile og har mindre svingninger. Rørleggermarkedet i NOK mrd priser Østfold 1,41 1,14 1,13 1,12 1,17 1,38 1,29 Akershus 2,42 2,37 2,05 2,20 2,46 2,60 2,59 Oslo 2,17 1,96 1,81 2,15 2,57 2,52 2,71 Hedmark 1,02 0,99 0,92 0,87 0,95 1,01 1,00 Oppland 1,01 0,94 0,96 0,95 1,01 0,99 1,05 Buskerud 1,32 1,30 1,22 1,18 1,23 1,32 1,41 Vestfold 1,11 0,99 0,99 0,96 1,04 1,13 1,16 Telemark 0,95 0,85 0,86 0,87 0,87 0,90 0,91 Aust-Agder 0,58 0,66 0,59 0,68 0,62 0,65 0,66 Vest-Agder 1,04 1,01 0,93 0,91 1,11 1,00 1,01 Rogaland 2,32 2,35 2,24 2,31 2,29 2,37 2,49 Hordaland 2,33 2,18 2,19 2,34 2,29 2,39 2,49 Sogn og Fjordane 0,50 0,55 0,51 0,48 0,57 0,56 0,55 Møre og Romsdal 1,24 1,18 1,26 1,19 1,32 1,31 1,36 Sør-Trøndelag 1,32 1,31 1,30 1,41 1,44 1,53 1,60 Nord-Trøndelag 0,63 0,65 0,59 0,58 0,59 0,66 0,65 Nordland 1,08 1,10 1,03 1,06 1,10 1,14 1,14 Troms 0,78 0,65 0,65 0,73 0,83 0,82 0,85 Finnmark 0,31 0,32 0,36 0,33 0,36 0,36 0,39 Norge 23,55 22,51 21,61 22,34 23,82 24,64 25,32 Grafen over viser prosentfordelingen av rørleggermarkedet (vist i tabellen over) på de ulike byggemarkedene. Rørlegger markedet er størst på ROT boliger. Grafen til høyre viser utviklingen i rørleggermarkedet. Det er registrert VVS-bedrifter i Norge. Kilde: Statistisk Årbok 2010, Tabell 394: Bygge- og anleggsstatistikk. Hovedtall, etter næringsundergruppe, Dette antallet inkluderer de bedrifter som er registrert i nevnt kategori og således kan antallet være for høyt. Side 15

16 Klimamarkedet Med Klimamarkedet mener vi markedet for ventilasjons- og kulde- / varme pumpeanlegg inkludert automatikk og produkter. Tabellene nedenfor gir en oversikt over statistikken for perioden samt prognoser for årene Alle beløpstall er målt i faste 2011-kroner og viser dermed volumutviklingen i markedet, det betyr at markedet er justert for prisveksten. Klimamarkedet i NOK mrd priser Østfold 0,56 0,38 0,37 0,35 0,38 0,54 0,43 Akershus 0,88 0,95 0,70 0,81 0,94 1,03 0,98 Oslo 0,89 0,83 0,70 0,89 1,15 1,07 1,16 Hedmark 0,38 0,38 0,32 0,28 0,33 0,37 0,34 Oppland 0,38 0,34 0,36 0,36 0,38 0,35 0,38 Buskerud 0,52 0,54 0,49 0,45 0,45 0,49 0,55 Vestfold 0,41 0,36 0,35 0,32 0,36 0,41 0,41 Telemark 0,39 0,33 0,34 0,36 0,33 0,34 0,34 Aust-Agder 0,20 0,28 0,21 0,30 0,23 0,25 0,25 Vest-Agder 0,48 0,47 0,40 0,37 0,52 0,42 0,42 Rogaland 0,95 1,06 0,93 0,96 0,90 0,94 1,01 Hordaland 0,91 0,87 0,83 0,97 0,90 0,93 0,98 Sogn og Fjordane 0,16 0,20 0,18 0,16 0,23 0,21 0,19 Møre og Romsdal 0,46 0,43 0,49 0,42 0,51 0,50 0,52 Sør-Trøndelag 0,48 0,52 0,49 0,58 0,58 0,62 0,65 Nord-Trøndelag 0,22 0,25 0,20 0,20 0,19 0,23 0,21 Nordland 0,33 0,37 0,32 0,35 0,36 0,38 0,36 Troms 0,26 0,19 0,19 0,25 0,32 0,28 0,29 Finnmark 0,08 0,10 0,13 0,11 0,12 0,12 0,14 Norge 8,92 8,88 8,02 8,49 9,18 9,49 9,62 Grafen over viser prosentfordelingen i klimamarkedet på de ulike byggemarkedene. Nye yrkesbygg er det største delsegmentet med en andel på 51 %. Grafen over til høyre viser utviklingen for omsetningen i klimamarkedet i 2011 kroner. Side 16

17 Bygg og anleggsstatistikk Registrerte arbeidsledige Gjennomsnittet hittil i år for registrert arbeidsledighet blant elektrikere samt rørleggere er ikke målt (se tekstboks). Ledighetstallet for bygg og anleggsbransjen i alt på 3,3 % hittil. Ledigheten for elektrikere var totalt på 1,6 % og 3 % for rørleggere i Lønnsstatistikk *Gjennomsnitt hittil i år (prosent) *Kommentar til hittil i 2012: Arbeidsledigheten i Bygg og Anlegg er gjennomsnittlig 26 % lavere hittil år sammenliknet med Det foreligger ikke statistikk for prosentmessig gjennomsnitt for de ulike yrkesgruppene innen BA grunnet innføring av ny yrkesklassifisering; STYRK-08 hos NAV fra januar I etterkant av årets AKUundersøkelse skal statistikken også omfatte yrkesgruppene innen BA (sommeren 2012). Gjennomsnitt hittil i år (antall) Yrke Elektrikere 1,1 % 0,8 % 0,5 % 1,8 % 2,4 % 1,6 % IKKE MÅLT 495 Rørleggere 0,9 % 0,5 % 1,0 % 2,9 % 3,8 % 3,0 % IKKE MÅLT 458 BA i alt 2,6 % 1,9 % 2,2 % 5,0 % 5,3 % 4,5 % 3,3 % Tabellen viser lønnskostnader i BA bransjen. Målingene er foretatt av SSB hvert år per oktober. Legg merke til at tallene er brutto og eksklusive arbeidsgiveravgift. Håndverkere er den største yrkesgruppen i bygge- og anleggsvirksomhet. I 2011 økte månedslønnen til elektrikere med 2,1 % og rørleggere med 3,6 % fra Til sammenligning økte månedslønnen til ansatte i bygg- og anleggsbransjen med 3,1 % i samme periode. Månedslønn for heltidsansatte i bygg- og anleggsbransjen Gjennomsnittlig månedslønn fordelt etter næring og yrkesgruppe Avtalt lønn Kilde: SSB Endring Endring Yrker i alt ,1 % ,9 % Lederyrker ,5 % ,9 % Akademiske yrker ,8 % ,3 % Høyskoleyrker ,0 % ,4 % Kontor- og kundeserviceyrker ,6 % ,1 % Håndverkere o.l ,1 % ,6 % Rørleggere og VVS-montører ,6 % ,9 % Elektrikerere, elektronikere o.l ,1 % ,5 % Energimontører : Ikke verdi : Ikke verdi Side 17

18 Produksjonsindeksen for BA Om produksjonsindeksen Produksjonsindeksen er en indikator for aktiviteten/produksjonen til bygge- og anleggsnæringen. År 2005 er satt lik 100 slik at verdier over dette betyr høyere produksjon enn i Produksjonsindeksen er følsom for sesongvariasjoner, og vi ser store variasjoner fra kvartal til kvartal. Beregnet trend gir et mer riktig bilde av utviklingen i produksjonsnivået, jf. figurene. Utviklingen i produksjonsindeksen Etter at produksjonsindeksen for bygg i alt har vist en svakt fallende tendens fra midten av 2008 ser det ut til at trenden har snudd. Statistikken for 3. kvartal 2011 viser at produksjonsindeksen er noe lavere enn samme kvartal året før, men trendberegningene viser at produksjonsnivået er stigende. Side 18

19 Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet og VVS-arbeid Tabellen viser omsetning målt i løpende priser for bedrifter registrert i Brønnøysund på hhv. byggeog anleggsvirksomhet og for elektrisk installasjonsarbeider (EI) for ulike terminer, der en termin er to måneder. Omsetningen i bygg- og anleggsvirksomheten (BA) utgjorde 66,4 mrd. kroner i siste termin Termin (T6) sammenlignet med samme periode i 2010 viser at omsetningen i bygg- og anlegg har økt med 13 %, mens (EI) økte med 1 %. Av omsetningen i BA utgjorde (EI) omtrent 12 %. Omsetning eksl. mva. i mill. (Kilde SSB) Endring å/å Bygge- og anleggsvirksomhet Ordrestatistikk Elektrisk installasjonsarbeid Bygge- og anleggsvirksomhet Elektrisk installasjonsarbeid 2011T % 1 % 2011T % 2 % 2011T % 3 % 2011T % 9 % 2011T % 4 % 2011T % 1 % Om ordrestatistikken Figuren viser utvikling i henholdsvis ordretilgang (verdien av nye ordre) og ordrereserve (verdien av inngåtte, men ikke utførte oppdrag) for bygg- og anleggsmarkedet. Statistikken er målt i løpende priser, slik at verdiendring som følge av prisendring er inkludert i indeksen. År 2005 er satt lik 100. Veksten i ordretilgangen og ordrereserve varierer mye fra kvartal til kvartal slik at det på bakgrunn av ett kvartalstall er vanskelig å si noe om tendensene i markedet, men de kan gi en indikasjon på utviklingen. Utviklingen i ordrestatistikken Ordrereserven flatet ut K og falt de neste kvartalene frem til K Deretter har ordrereserven flatet ut og igjen begynt å stige etter siste halvår Videre har ordretilgangen vist en stigende tendens siden begynnelsen av Det var først og fremst nye boliger og etter hvert også nye yrkesbygg som sto for reduksjonen i ordrereservene fra K Ordrereserven for renovering av nye boliger har holdt seg relativt stabilt gjennom nedgangen. For øvrig viser nå samtlige av markedene tegn til å ha flatet ut. Side 19

20 Ordrestatistikken for 2010 viser at ordrene gjennom 2010 lå om lag 17 % høyere enn året før. Ordretilgangen for K er noe lavere enn forrige kvartal, men den er omtrent 9 % høyere enn samme kvartal Ordrereserven viser en sterk utvikling og K ligger 17 % høyere enn samme kvartal Byggekostnadsindeksen Om byggekostnadsindeksen Byggekostnadsindeksen til SSB er det vi kaller en input -indeks og tar kun hensyn til utviklingen i entreprenørkostnader som utgifter til materialer, utstyr, energi mm. Andre kostnader ved å bygge som entreprenørfortjeneste, tomtekostnader, arkitektkostnader mv. er ikke med. Indeksen har derfor en svakhet fordi den ikke tar med utviklingen i hele kostnadsbildet, men gir en god indikasjon på utviklingen i innsatsfaktorene. Utviklingen i byggekostnadene Veksten i byggekostnadene for elektrikerarbeid i alt har vært gjennomgående høyere enn veksten i byggekostnadene for boligblokk i alt, jf. figuren under. Som vi ser skyldes dette først og fremst høy vekst i materialkostnadene. Statistikk for de siste månedene viser at veksten i byggekostnadene knyttet til elektrikerarbeid har vært klart høyere enn for boligblokk i alt. Materialkostnaden har steget med 8 % i mars 2012 sammenliknet med samme måned Elektrikerarbeider i alt har steget med 5 % i mars 2012 sammenliknet med samme måned I mars 2012 var 12 måneders veksten i alt på 3 % for byggekostnader på boligblokk. Side 20

21 Ser vi på alle materialkostnader ser vi at byggekostnadene for materialer i boliger steg kraftig gjennom hele 2007, mens veksten senere har avtatt, jf. figuren under. I august 2009 var 12 måneders veksten nede i 0,6 %. Mot slutten av 2009 begynte veksten i materialkostnadene igjen å ta seg opp. Den siste statistikken fra mars 2012 viser at 12 måneders veksten i materialer steg mer enn arbeidskraftkostnadene. Side 21

22 Vedlegg: Næringslivets økonomibarometer Undersøkelsen som er grunnlaget for Næringslivets økonomibarometer er utarbeidet av NHO siden 2002, vekting av resultatene blir utført av TNS Gallup. Hvert kvartal blir svarene fra 2000 daglige ledere og økonomiansvarlige i NHO sine medlemsbedrifter presentert i økonomibarameteret. Undersøkelsen er representativ for NHO sin medlemsmasse på landsbasis. Utvalget som svarer på undersøkelsen vektes av TNS Gallup etter landsforeninger og antall årsverk og justeres for frafall/svarprosent for hver undersøkelse. Resultatene presentert her kommer fra utvalget som representerer landsforeningen Norsk Teknologi. Lands- og bransjeforeninger er et underutvalg i undersøkelsen og bør derfor generelt tolkes med varsomhet på grunn av store feilmarginer. Selv store svingninger fra kvartal til kvartal er ikke nødvendigvis signifikant. Det er derfor hensiktsmessig og tolke resultatene ved å se på trenden over flere kvartalsmålinger, i forhold til å se på svingninger fra kvartal til kvartal. For mer informasjon og selve undersøkelsen, gå til Resultatene i undersøkelsen er gjengitt i prosent. Diagrammene Markedssitusjonen nå og Sysselsetting inneværende år har tre svarkategorier: dårlig, tilfredsstillende og god. Disse svarkategoriene viser hva utvalget mener på det tidspunktet (kvartalet) de blir spurt. Netto-tallet er et indeks tall, der tall over 0 representerer en positiv markedsvurdering (stemning) blant de spurte, og motsatt, at netto-tall under 0 tilsier en negativ markedsvurdering (stemning). Jo høyere/lavere (mot +100/-100) netto-tallet er, desto sterkere er markedsvurderingen. Andelen som mener markedssituasjonen nå er god eller tilfredsstillende representerer majoriteten av utvalget. I tillegg til et positivt netto-tall som har holdt et jevnt nivå de siste 12 mnd., så er stemningen nå tydelig positiv med tanke på markedssituasjonen. Hvert kvartal viser hva som er utvalgets markedsvurdering i det aktuelle kvartalet og resten av inneværende år. Side 22

Oktober 2011. NELFO Markedsrapport

Oktober 2011. NELFO Markedsrapport Oktober 2011 NELFO Markedsrapport Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Makroøkonomiske utsikter... 4 Nye boliger... Feil! Bokmerke er ikke definert. Nye yrkesbygg... 6 ROT Boliger... 5 ROT Yrkesbygg...

Detaljer

OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014

OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014 OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014 Innhold Kommentar 2 Om rapporten 2 Norsk økonomi 3 Byggemarkedene 5 Nye boliger 6 Nye yrkesbygg 7 ROT bolig 8 ROT yrkesbygg 9 Tabeller 11 Markedene for tekniske

Detaljer

Norsk Teknologi Markedsrapport. Oktober 2013

Norsk Teknologi Markedsrapport. Oktober 2013 Norsk Teknologi Markedsrapport Oktober 2013 VKE - Markedsrapport 2. halvår 2013 Innhold Om rapporten 2 Norsk økonomi 3 Byggemarkedene 5 Nye boliger 6 Nye yrkesbygg 7 ROT bolig 8 ROT yrkesbygg 8 Tabeller

Detaljer

April 2015 NELFO - MARKEDSRAPPORT 1/2015

April 2015 NELFO - MARKEDSRAPPORT 1/2015 April 2015 NELFO - MARKEDSRAPPORT 1/2015 Innhold Kommentar 2 Om rapporten 2 Norsk økonomi 3 Byggemarkedet 5 Nye boliger 6 Nye yrkesbygg 7 ROT-bolig 8 ROT-yrkesbygg 9 Tabeller 11 Elektromarkedet 13 Tabeller

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 2/2015. Oktober 2015

MARKEDSRAPPORT 2/2015. Oktober 2015 MARKEDSRAPPORT 2/2015 Oktober 2015 NELFO - Markedsrapport 2. halvår 2015 Innhold Kommentar 2 Om rapporten 2 Norsk økonomi 3 Byggemarkedet 5 Nye boliger 6 Nye yrkesbygg 8 ROT-bolig 9 ROT-yrkesbygg 10 Tabeller

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Fakta om norsk byggevarehandel

Fakta om norsk byggevarehandel HSH OG TBF Fakta om norsk byggevarehandel side 1 Innhold Verdiskaping...3 Et tiår med omsetningsvekst...4 Omsetning og sysselsetting...5 Salgskanaler for byggevarer...6 Lønnsomhet i byggebransjen...7 Sentral

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Kjell Senneset, Prognosesenteret

Kjell Senneset, Prognosesenteret Krise i utlandet? Hva så??? Utsiktene for byggemarkedene i Norge Norsk Ståldag november 211 Kjell Senneset, Prognosesenteret SSBs siste prognoser, fra september: Litt svakere enn i juni-prognosen, men

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer.

Næringslivets økonomibarometer. Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer. Resultater for NHO Trøndelag - 4. kvartal 2014 Næringslivets økonomibarometer Trøndelag Kort om undersøkelsen 4. kvartal 2014 Utført i tidsrommet 10 20.

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

LTLs markedsbarometer

LTLs markedsbarometer 01 LTLs markedsbarometer Resultater fra 3. kvartal 2011 1 Hovedkonklusjoner 3. kvartal 2011 LTLs markedsbarometer viser at: LTL-bedriftenes markedssituasjon flater ut på et moderat nivå Forventningene

Detaljer

LTLs markedsbarometer 2. kvartal Foto: Jo Michael

LTLs markedsbarometer 2. kvartal Foto: Jo Michael LTLs markedsbarometer 2. kvartal 211 Foto: Jo Michael Hovedkonklusjoner 2. kvartal 211: LTLs markedsbarometer viser at: LTL-bedriftenes markedssituasjon flater ut på et moderat nivå Forventningene fremover

Detaljer

Boligproduksjon som følge av ombygging av eksisterende bygg

Boligproduksjon som følge av ombygging av eksisterende bygg Boligproduksjon som følge av ombygging av eksisterende bygg 15. Februar 2012 En rapport utarbeidet av Prognosesenteret AS på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet. Redaksjon: E-post: Telefon:

Detaljer

Thon Hotel Linne

Thon Hotel Linne Thon Hotel Linne - 17.11.2016 Thon Hotel Linne - 17.11.2016 Thon Hotel Linne - 17.11.2016 Men først et bakgrunnsteppe Thon Hotel Linne - 17.11.2016 «Sakset fra» Lav rente lenge? Dagens rentebane Sysselsetting

Detaljer

LTLs markedsbarometer

LTLs markedsbarometer 01 LTLs markedsbarometer Resultater fra 1. kvartal 2012 1 Hovedkonklusjoner 1. kvartal 2012 LTLs markedsbarometer viser at: Markedsindeksen for LTL-bedriftene falt sterkt, fra +27 i 4. kvartal til +5 i

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen viser en omsetningsvekst på 4,5 prosent for 1. tertial 2015 Omsetningstallene

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

Boligmarkedet Nr

Boligmarkedet Nr Boligmarkedet 2016 Nr. 1-2016 Boligprisene vil øke med 3-4 prosent i 2016 Slik blir boligmarkedet i 2016 Historisk lave renter og begrensede ringvirkninger fra oljekrakket Økt ledighet, utsikter til svak

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2007

Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 30. august

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer for Vestfold 4. kvartal Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3.

Næringslivets økonomibarometer for Vestfold 4. kvartal Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3. 1 Næringslivets økonomibarometer for Vestfold. kvartal 2013 Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3. januar 201 Kort om undersøkelsen - - - 3 Utført i tidsrommet 28. oktober

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009 Nr. 4 2009 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i november 2009 Nasjonal oppsummering Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter I denne runden rapporterte

Detaljer

Side 1/ NR. 05/2011

Side 1/ NR. 05/2011 3631.1 Side 1/8 NR. 05/2011 I Oslo har boligprisene steget mer enn forventet de siste månedene, selv med en økende boligbygging. Spørsmålet er om boligbyggingen klarer å holde tritt med den tiltagende

Detaljer

Boligmarkedsanalyse 1. kvartal 2012. Markedsutviklingen pr. 1. kvartal 2012

Boligmarkedsanalyse 1. kvartal 2012. Markedsutviklingen pr. 1. kvartal 2012 Boligmarkedsanalyse kvartal 22 Markedsutviklingen pr. kvartal 22 Prognosesenteret AS og Boligprodusentenes Forening 4/23/22 Markedsutviklingen pr. kvartal 22 Innhold Konklusjoner markedsutviklingen pr.

Detaljer

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Nr. 2 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det,

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Beskjeden fremgang SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, men øker

Detaljer

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 213 Juni 213 Anleggsbransjen fakta og analyse Mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. God ordreserve hos anleggsentreprenørene. Anleggsbransjen har tilpasset kapasiteten

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå juni 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT Vår 2014 2 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF.

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 212 Desember 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Sterk omsetningsvekst i anleggsbransjen Bedret lønnsomhet blant MEF-bedriftene Anleggsbransjen vurderer fortsatt betydelig grad av permittering

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå mai 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer OVERSIKT Økt igangsetting av yrkesbygg. Mens nedgangen i byggingen fortsetter også i 1993, er det en oppgang når det gjelder igangsatte yrkesbygg i årets to første måneder. Bruker vi "bygg under arbeid"

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer

Byggemarkedet 2010. Byggenæringens Kortsiktige Fremtidsutsikter

Byggemarkedet 2010. Byggenæringens Kortsiktige Fremtidsutsikter Byggemarkedet 2010 Byggenæringens Kortsiktige Fremtidsutsikter Jon Sandnes Adm.dir EBA Entreprenørforeningen- Bygg og Anlegg NHO fellesskapet EBA 1 2 Endringsvilje Konkurransekraft Et marked i endring,

Detaljer

Byggestatistikk 2010 NBBL

Byggestatistikk 2010 NBBL Byggestatistikk 21 NBBL Hovedtall for 21 Antall igangsatte boliger: 1 454 Antall ferdigstilte boliger: 412 Antall boliger skaffet til veie (i tillegg til de igangsatte) til medlemmer: 268 NBBLs prognose

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT Høst 2014 2 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF.

Detaljer

Pengepolitikk og konjunkturer

Pengepolitikk og konjunkturer Pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo Kunnskapsparken Bodø. september Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT. Februar 2015

BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT. Februar 2015 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT Februar 2015 Rapporten inneholder en gjennomgang av utsiktene for norsk økonomi og en vurdering av BNLs september-prognoser for ba-markedet, i lys av oppdatert

Detaljer

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio.

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio. Forventingsbarometeret Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2015. Gjennomført av Sentio. ANTALL ANSATTE I MIDT-NORGE Økt pessimisme i Møre og Romsdal, optimisme i Nord-Trøndelag

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juli 2007

Arbeidsmarkedet nå juli 2007 Arbeidsmarkedet nå juli 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 2. august 2007.

Detaljer

Ser vi lyset i tunnelen?

Ser vi lyset i tunnelen? RAPPORT 3 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Ser vi lyset i tunnelen? ROGALAND OVER DET VERSTE? Resultatindeksen for Rogaland er nå på det samme nivået som Hordaland, og det er økt

Detaljer

Forsiktig oppgang. BEHOV FOR NY KOMPETANSE? 89 % sier de har tilstrekkelig kompetanse i dag, men for fremtiden spår 67 % at ny kompetanse må tilføres.

Forsiktig oppgang. BEHOV FOR NY KOMPETANSE? 89 % sier de har tilstrekkelig kompetanse i dag, men for fremtiden spår 67 % at ny kompetanse må tilføres. RAPPORT 2 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Forsiktig oppgang OPTIMISTISKE OLJEBEDRIFTER Bedrifter med aktivitet inn mot olje trekker opp både resultat og forventningsindeksen. STABILE

Detaljer

KONJUKTURBAROMETERET Makroøkonomiske analyser fra Menon med verdiskaping per fylke

KONJUKTURBAROMETERET Makroøkonomiske analyser fra Menon med verdiskaping per fylke KONJUKTURBAROMETERET 2014 Makroøkonomiske analyser fra Menon med verdiskaping per fylke 1 Innhold Kort om internasjonale og nasjonale utsikter Prognoser for Nord-Trøndelag Prognoser for Sør-Trøndelag Prognoser

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november Nr. 4 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 1.-25. november NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Det meldes

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 5-2009

Prisstigningsrapport nr. 5-2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 5-2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs BOLIGUNDERSØKELSE I UKE 19/2009 (04.05. - 10.05.2009): side 2/12 OPAK AS

Detaljer

Boligmeteret november 2013

Boligmeteret november 2013 Boligmeteret november 2013 Det månedlige Boligmeteret for november 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 26.11.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 Det månedlige Boligmeteret for november 2014 er gjennomført av Prognosesenteret AS for for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.11.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

BA- og elektromarkedene

BA- og elektromarkedene www.nelfo.no BA- og elektromarkedene Utviklingen i BA- og elektromarkedet, samt markedsdrivere, på fylkesnivå. Akershus 216 Utarbeidet av Prognosesenteret AS på oppdrag fra Nelfo. Akershus er med sine

Detaljer

Optimismen er tilbake

Optimismen er tilbake RAPPORT 1 2017 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Optimismen er tilbake ETTERSPØRSELSDREVET OPPGANG Særlig mellomstore og eksportorienterte bedrifter melder om sterk økning i etterspørselen.

Detaljer

Byggenæringen i tall 2009 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING

Byggenæringen i tall 2009 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Byggenæringen i tall 2009 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING totalmarkedet i Byggenæringen 300 Anlegg - Investeringer og vedlikehold 250 200 Bygg - Investeringer og vedlikehold 150 100 50 0 2001 2002 2003 2004

Detaljer

Boligmeteret desember 2013

Boligmeteret desember 2013 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 17.12.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr Nr. 3 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av august og første halvdel av september 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

BA- og elektromarkedene

BA- og elektromarkedene www.nelfo.no BA- og elektromarkedene Utviklingen i BA- og elektromarkedet, samt markedsdrivere, på fylkesnivå. 216 Utarbeidet av Prognosesenteret AS på oppdrag fra Nelfo. er med sine ca. 661 innbyggere

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 Nr. 2 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2007

Arbeidsmarkedet nå juni 2007 Arbeidsmarkedet nå juni 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no og Jorunn Furuberg

Detaljer

15,0. Mrd. NOK i faste priser, billion 12,5 10,0. Antall 7,5 5,0 2,5 2,00 1,50 1,00 0,50. Kilde: SSB 3,00. Mrd. NOK i faste priser, billion 2,75 2,50

15,0. Mrd. NOK i faste priser, billion 12,5 10,0. Antall 7,5 5,0 2,5 2,00 1,50 1,00 0,50. Kilde: SSB 3,00. Mrd. NOK i faste priser, billion 2,75 2,50 Akershus er med sine ca. 6 innbyggere per. kv. 216 landets nest største fylke (11,5 av Norges befolkning). Over de siste fire kvartalene har innbyggertallet i Akershus økt med 9835 personer, en økning

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. Nr. 1 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. februar NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

Konjunkturseminar mars Lars E Haartveit

Konjunkturseminar mars Lars E Haartveit Konjunkturseminar mars 2016 Lars E Haartveit Forbrukertillit Forbrukertillitsindeksen har vært negativ i lang tid Egen økonomi nå under null i februar og mars (mens egen økonomi 12 mnd frem fortsatt er

Detaljer

OVERSIKT. Minst lønnsomt å bygge nytt i Nord-Norge. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kv. 1993: Økt ordretilgang i byggenæringen

OVERSIKT. Minst lønnsomt å bygge nytt i Nord-Norge. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kv. 1993: Økt ordretilgang i byggenæringen OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 3. : Økt ordretilgang i byggenæringen I byggenæringen økte ordretilgangen med 34 prosent fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i år. økningen omfattet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - februar 2016

Arbeidsmarkedet nå - februar 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå - februar 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Stillasdagene

Stillasdagene Norge i vekst Byggenæringen på høygir? Stillasdagene 21.09.11 Ketil Lyng Adm. dir. BNL Byggenæringen i Norge er helt avhengig av verden Våre hovedsatsinger Stortingsmeldingen og byggingspolitikk Energieffektivisering

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. Nr. 3 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. september NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

KONJUNKTURUNDERSØKELSEN VÅR 2017 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF)

KONJUNKTURUNDERSØKELSEN VÅR 2017 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN VÅR 2017 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) Mai 2017 1 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - juli 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2006

Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå oktober 2017

Arbeidsmarkedet nå oktober 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / KUNNSKAPSAVDELINGEN Arbeidsmarkedet nå ober 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 1 Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass

Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass OLJERELATERTE BEDRIFTER TETTER GAPET Forventningene i bedrifter med aktivitet

Detaljer

Markeder og prognoser

Markeder og prognoser Opp med nebbet! Ketil Lyng adm. direktør BNL Norsk Betongdag og SINTEF/NTNU Infodag 12.10.2009 Markeder og prognoser 1 Drivere for utviklingen 1. Stabilisering i verdensøkonomien i 2010 2. Stabil utvikling

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer 3.kvartal: Lyspunkter men investeringene uteblir

Næringslivets økonomibarometer 3.kvartal: Lyspunkter men investeringene uteblir Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer 3.kvartal: Lyspunkter men investeringene uteblir Tor Steig, sjeføkonom NHO Den aktuelle markedssituasjonen NHO bedriftene Høst 10 Vår 10 Høst 09 Vår 09 Høst

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden Nr. 3 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 3. - 28. september 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Forventningsundersøkelser for Norges Bank

Forventningsundersøkelser for Norges Bank Forventningsundersøkelser for Norges Bank Undersøkelser blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 1. kvartal 2013 28.02.2013 Forord Opinion Perduco utfører på oppdrag

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // første tertial Et sterkt første tertial Byggevarehandelen fortsetter med en positiv utvikling anført

Detaljer

Følger bygg og anlegg etter?

Følger bygg og anlegg etter? Oljeprisfall sender norsk økonomi ned i knestående. Følger bygg og anlegg etter? Vel, anlegg gjør det i hvert fall ikke. Der er det sånn Kjell Senneset, Prognosesenteret as, januar 2015 Veksten i anleggsproduksjonen

Detaljer

Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015

Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015 Strukturendringer i «byggesaksfeltet» Hva er endringene i SAK og Byggesak? Verktøy fra Arkitektbedriftene- AY, Maks Hva er det fortsatt usikkerhet rundt? Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015

Detaljer

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye 77.000 planlegger kjøp av fritidsbolig i norge verden i tall.. gamle helter er borte finanskrisen siden våren 2007??? høna og

Detaljer

BoligMeteret august 2014

BoligMeteret august 2014 BoligMeteret august 2014 Det månedlige BoligMeteret for august 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Stavanger 25. august 2011

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Stavanger 25. august 2011 Byggenæringen Stabil utvikling og vekst Stavanger 25. august 2011 Byggenæringens Landsforening Organiserer nesten hele verdikjeden i byggenæringen NHOs nest største landsforening 4.100 medlemsbedrifter

Detaljer

// NOTAT. NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark. Positivt arbeidsmarked i Hedmark

// NOTAT. NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark. Positivt arbeidsmarked i Hedmark // NOTAT NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark Positivt arbeidsmarked i Hedmark NAV gjennomfører årlig en landsomfattende bedriftsundersøkelse basert på svar fra et bredt utvalg av virksomheter, som gjenspeiler

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå september 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland Konjunktur og bransjeanalyse Konserndirektør Vegard Helland Innhold 1 Kort om konjunkturer 1. Midt-Norge 2 Bedriftslederbarometeret Norge Midt-Norge 3 Et blikk på utvalgte bransjer 1. Landbruk 4. Havbruk

Detaljer

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang)

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Hovedpunkter Oljepris dempes av høy produksjon Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Regionen oljenedgangen flater ut (men både

Detaljer

Markedsinformasjon 3. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse

Markedsinformasjon 3. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse Markedsinformasjon 3. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse Rogaland går ned. Resten av landet opp Tilstanden i dagens byggevaremarked er polarisert mellom Rogaland og landet ellers. - Bransjen

Detaljer