April 2015 NELFO - MARKEDSRAPPORT 1/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "April 2015 NELFO - MARKEDSRAPPORT 1/2015"

Transkript

1 April 2015 NELFO - MARKEDSRAPPORT 1/2015

2 Innhold Kommentar 2 Om rapporten 2 Norsk økonomi 3 Byggemarkedet 5 Nye boliger 6 Nye yrkesbygg 7 ROT-bolig 8 ROT-yrkesbygg 9 Tabeller 11 Elektromarkedet 13 Tabeller 15 Kalkulasjonspriser for tekniske fag 16 Statistikk for bygg og anlegg 18 Omsetningsstatistikk 18 Lønnsstatistikk 19 Registrert arbeidsledighet 20 Produksjonsindekser 20 Ordrestatistikk 21 Byggekostnadsindekser 21 Næringslivets økonomibarometer 23 Definisjoner 24 April 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 1

3 Kommentar Markedsrapport NELFO - 1. halvår 2015 Markedsrapporten kommer ut to ganger i året. Spørsmål og kommentarer tas imot med takk. Epost: Samlet verdi av elektroarbeider i 2014 er anslått til 56,4 mrd. kroner en vekst på 3,5 % fra 2013, målt i faste priser. Sterk vekst i offshore-elektro ble avløst av utflating i fjor, og fallende petroleumsinvesteringer gir grunn til å vente nedgang i elektroarbeider tilknyttet bygging og vedlikehold av plattformer og skip fremover. Sterk vekst i investeringene i kraft- og energianlegg vil derimot gi et positivt bidrag til etterspørselen etter elektroarbeider. Det samme vil økende byggeaktivitet, og det er i hovedsak elektroarbeider tilknyttet ROT som vil trekke opp. Investeringene i ekom-infrastruktur (4G mobil, fibernett mm) vil fortsatt ligge på høye nivåer, drevet av markedets etterspørsel etter nye tjenester som krever økt datakapasitet. For elektromarkedet totalt ventes en vekst på rundt 2 % årlig i perioden , målt i faste priser. I denne utgaven har vi gjennomgått og forbedret tallgrunnlaget for elektromarkedet som ikke er knyttet til byggeaktivitet. Rapporten viser at summen av elektroarbeider innen offshore, skip og infrastruktur for energi, ekom, industri og samferdsel mm står for over 50% av det totale markedet. Det vil også være store regionale forskjeller. Det er viktig for bransjen å ha markedsprognoser, spesielt i usikre tider hvor behovet for omstilling øker. Vi håper rapporten gir et nyttig underlag for å forberede bedriften mot endrede og nye markedsmuligheter. - Jens Lysøe Om rapporten Rapporten inneholder en gjennomgang av markedsutsiktene for elektromarkedet samt prognoser for byggemarkedene i perioden , for både nybygg og ROT (renovering, ombygging og tilbygg). I tabellene og figurene opererer vi med faste priser, om ikke annet fremgår. Faste priser betyr at tallene er justert for prisvekst. Dermed får vi fram endringer i produksjonsvolumet. Prognosene for byggemarkedene og utsiktene for de tekniske fagene er basert på forventet utvikling i en rekke tilbuds- og etterspørselsfaktorer, herunder forholdene i norsk og internasjonal økonomi, utviklingen i ulike markedsspesifikke drivere og ledende indikatorer, samt informasjon om planlagte prosjekter. markedene for nye boliger og nye yrkesbygg. Prognosene og markedsstørrelsene for ROT-markedene er basert på spørreundersøkelser, beregninger på bygningsmassen og tall fra nasjonalregnskapet og er beheftet med noe større usikkerhet. Rapporten begynner med en gjennomgang av utsiktene for norsk økonomi, etterfulgt av byggemarkedsprognoser, før vi gir et anslag på utviklingen i markedet for elektroarbeider. Rapporten samler også en del relevant statistikk for bygg- og anleggsnæringen, bl.a. lønnsutvikling og arbeidsmarkedsstatistikk for de tekniske fagene. Rapporten utarbeides av Prognosesenteret AS. Mangel på nøyaktige observasjoner av utviklingen i ROT-markedene over tid, gjør det vanskelig å gjennomføre kvantitative analyser i samme grad som for April 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 2

4 Norsk økonomi Siden finanskrisen har norsk økonomi vært i en moderat oppgangskonjunktur, i hovedsak drevet av sterk vekst i petroleumsinvesteringene. Det kraftige oljeprisfallet i fjor høst fremskyndet en forventet nedgang i petroleumsinvesteringene. Dermed står norsk økonomi overfor en nødvendig omstillingsfase, som vil føre til at todelingen i økonomien reverseres de neste årene. Foreløpig har ikke oljebremsen gitt nevneverdige utslag, hverken i produksjon eller i arbeidsmarkedet, men veksten i norsk økonomi ligger an til å bli lavere enn tidligere ventet på kort sikt. Stiplet linje viser prognose ved forrige rapport. Oljeprisen falt betydelig gjennom andre halvdel av 2014, og pris per fat nordsjøolje er omtrent halvert fra samme tid i fjor. Nedgangen i oljeprisen (og forventningene til fremtidig oljepris) har ført til betydelige kutt i planlagte investeringer på norsk sokkel. Nedgangen i investeringene de nærmeste årene begrenses noe av store funn i Johan Sverdrup-feltet, som det vil være lønnsomt å bygge ut selv med dagens lave oljepris. Fastlandsøkonomien må likevel belage seg på lavere etterspørsel fra sokkelen, og spesielt Vestlandet får merke stemningsskiftet i olje- og gassrelaterte næringer. Hvor store ringvirkningene blir for resten av økonomien, vil avhenge av hvor lenge oljeprisen forblir ved dagens nivåer, eller hvor raskt norsk næringsliv klarer å omstille seg. Den hittil viktigste driveren i norsk økonomi vil uansett gå over til å virke negativt på BNP-veksten fremover. Som en konsekvens av svakere vekstutsikter, har renteforventningene falt og den importvektede kronekursen svekket seg med rundt 20 % over de siste to årene. Dette har styrket norske bedrifters konkurranseevne i både eksport- og hjemmemarked, og bidrar til at todelingen i norsk næringsliv blir mindre markert. Næringsinvesteringene på fastlandet ventes å ta seg opp gjennom prognoseperioden, i takt med tradisjonell eksport, men ikke nok til å gjøre opp for fallet i petroleumsinvesteringene. Veksten i fastlandsøkonomien ventes å bli på beskjedne 1,1 % i år, før den tar seg opp til 2,2 % i 2016 og 2,4 % i Det er dermed ikke utsikter til noe sterk lavkonjunktur i norsk økonomi på kort sikt, til tross for oljebremsen, men vekstutsiktene er klart nedjustert fra tidligere. Omslaget markerer sannsynligvis starten på en langvarig omstilling for norsk økonomi vekk fra olje- og gass, og over til annen virksomhet med en lønnsomhet mer på linje med næringsliv i andre europeiske land. Også statens inntekter blir lavere enn tidligere som følge av lavere oljepriser. I tillegg til at overføringene til petroleumsfondet blir lavere, er det også svært usikkert om den fremtidige realavkastningen av fondet kan forsvare en handlingsregel som over tid tillater uttak på opptil 4 % av fondskapitalen. Dette begrenser for så vidt ikke finanspolitikken nevneverdig på kort sikt, men kan bety mer måtehold i kommende statsbudsjetter. Prognosene for konsum og investeringer i offentlig forvaltning peker likevel i retning av svakt ekspansive impulser fra det offentlige de nærmeste årene. April 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 3

5 Utsikter til markert lavere sysselsettingsvekst gir grunn til å vente økende arbeidsledighet. Presset i arbeidsmarkedet vil dermed avta, og lønnsveksten ventes å komme ned til rundt 3 %. Svakere sysselsettingsvekst vil trolig også innebære lavere arbeidsinnvandring og dermed lavere befolkningsvekst. Selv om økt importert inflasjon (grunnet svakere krone) demper reallønnsveksten på kort sikt, vil videre nedgang i rentene sørge for fortsatt bra vekst i husholdningenes disponible inntekter. Husholdningene har merket seg stemningsskiftet i olje- og gassvirksomheten og de negative konsekvensene for norsk økonomi, men økende boligpriser og fortsatt god jobbsikkerhet for de fleste sørger for at sparingen bare øker moderat i år. Husholdningenes forbruksvekst ventes å ligge i overkant av 2 % i prognoseperioden, mens den til sammenligning har vært 3,3 % i gjennomsnitt i perioden Tabellen viser makroøkonomiske hovedstørrelser for norsk økonomi med prognoser tom. 2018, hentet fra Statistisk sentralbyrås Økonomiske analyser 1/15 fra 12. mars Makroøkonomiske hovedstørrelser for norsk økonomi Årlig endring i prosent der annet ikke fremgår Prognoser Bruttonasjonalprodukt -1,6 0,6 1,0 2,7 0,7 2,2 0,9 1,7 1,9 2,2 Fastlands-Norge -1,6 1,8 1,9 3,8 2,3 2,3 1,1 2,2 2,4 2,7 Privat konsum 0,0 3,8 2,3 3,5 2,1 2,1 2,1 2,2 2,4 2,3 Offentlig konsum 4,1 2,2 1,0 1,6 1,7 2,5 2,5 2,4 1,8 2,5 Bruttoinvestering i fast realkapital -6,8-6,6 7,4 7,6 6,8 1,2-3,6 1,1 3,5 3,2 Utvinning og rørtransport 3,3-8,9 11,3 15,1 17,1 0,0-15,9-8,1-2,3-0,1 Fastlands-Norge -10,4-6,4 5,0 7,4 2,9 1,8 1,4 4,2 5,3 3,9 Næringer -18,4-9,5 1,1 10,5-1,1 0,3 1,5 4,8 4,5 4,8 Bolig -8,1-1,6 17,0 10,9 6,4-1,6-2,2 3,2 4,1 1,9 Offentlig forvaltning 7,7-4,8 1,1-1,8 6,5 8,5 5,1 4,3 7,9 4,4 Eksport -4,1 0,7-0,8 1,4-3,0 1,7 1,7 1,7 1,6 2,0 Råolje og naturgass -1,6-6,9-5,6 0,5-7,6 0,9-0,5-0,1-0,2 0,3 Tradisjonelle varer -8,0 3,3-0,1-0,2 1,0 2,7 5,1 3,8 3,8 3,9 Import -10,0 8,3 4,0 3,1 4,3 1,6 1,8 2,8 1,3 2,6 Sysselsatte personer -0,5-0,5 1,5 2,1 1,2 1,1 0,2 0,3 1,0 1,0 Arbeidsledighetsrate (nivå) 1) 3,2 3,6 3,3 3,2 3,5 3,5 3,9 4,1 3,9 3,8 Årslønn 4,2 3,7 4,2 4,0 3,9 3,1 2,9 3,1 3,1 3,4 Konsumprisindeksen (KPI) 2,1 2,5 1,2 0,8 2,1 2,0 2,3 2,0 1,7 1,7 Reallønn 2,1 1,2 3,0 3,2 1,8 1,1 0,6 1,1 1,4 1,7 Husholdningenes disponible realinntekt 3,2 2,3 4,1 4,5 2,8 2,5 2,1 2,8 2,6 2,5 Husholdningenes sparerate (nivå) 5,5 4,3 6,2 7,6 7,5 8,3 8,5 8,9 9,0 9,2 Pengemarkedsrente (nivå) 2,5 2,5 2,9 2,2 1,8 1,7 1,1 1,0 1,2 1,5 Utlånsrente, banker (nivå) 2) 4,0 3,4 3,6 3,9 4,0 3,9 3,3 3,0 3,1 3,3 NOK per euro (nivå) 8,7 8,0 7,8 7,5 7,8 8,4 8,5 8,3 8,3 8,3 Driftsbalansen i prosent av BNP 10,7 11,2 12,7 13,9 10,5 8,7 5,2 5,3 5,9 6,0 Pengemarkedsrente, euro (nivå) 1,2 0,8 1,4 0,5 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,4 Råoljepris i kroner (nivå) 3) ) Ifølge Arbeidskraftsundersøkelsen. Kilde: SSB, 12. mars 2) Gjennomsnitt for året. Utlånsrente, banker tom Rammelån med pant i bolig fra ) Gjennomsnittlig spotpris Brent Blend. April 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 4

6 Byggemarkedet Det samlede volumet i byggemarkedet vokste så vidt i 2014, med marginale 0,1 %. Det ligger an til bedre vekst i år, der vekst i alle de fire delsegmentene fører til at den totale byggeaktiviteten forventes å øke med 3,2 %. Eventuell prisvekst vil sørge for at omsetningsveksten blir enda høyere. Volumveksten fortsetter i 2016 og 2017, men i moderat tempo om lag 2,1 % i 2016 og 1,8 % i lavere oljeinvesteringer ventes å dempe etterspørselen etter næringsbygg fremover. Igangsettingen av private næringsbygg har i tillegg vært relativt høy de foregående årene, og vi ventet en nedgang allerede før oljeprisfallet i fjor høst. Vi venter at det vil bli igangsatt ca. 4,68 mill. kvm nytt yrkesbyggareal i 2015, en nedgang på 0,3 % fra nivået i ROTmarkedene ser ut til å ha gode tider i møte. Vi venter at ROT-bolig vil vokse med ca. 3 % i 2015, altså lik vekst som i fjor, mens ROT-yrkesbygg trolig vil vokse med ca. 4 % i år, som er litt lavere enn i fjor. I år vil ROT-markedene bli preget av reparasjonsarbeider etter unormalt mye uvær i vinter. Ifølge Finans Norge har det i 1. kvartal 2015 allerede blitt utbetalt større erstatningsbeløp etter naturskader på bygg enn det ble i hele fjor. Vi deler byggemarkedet i 4 segmenter: nye boliger, ROT boliger, nye yrkesbygg og ROT yrkesbygg. Nye yrkesbygg har siden 2005 vært det største delmarkedet, men i 2014 ble det utlignet av ROT yrkesbygg - som også utgjorde 27 % av det totale byggemarkedet. Verdien av byggemarkedene, dvs. de totale investeringene, var på rundt 276 mrd. kr i I år venter vi at denne summen øker til 285 mrd. kr. Eventuell prisvekst er ikke inkludert i disse tallene, som altså viser volumøkning. Ifølge SSBs byggearealstatistikk falt igangsettingen av boliger med 10 % i 2014 sammenlignet med Prognosesenterets egne registreringer av Boligprodusentenes medlemmer viser at faktisk igangsetting falt med 8 % i Det siste halvåret har den negative trenden snudd, både salg av nye boliger og igangsetting har hatt god vekst flere måneder på rad. Nivået i begynnelsen av fjoråret var svært lavt, og de siste måneders sterke veksttall kan dermed ses på som en normalisering av aktiviteten i nyboligmarkedet. Vi venter at det blir igangsatt rundt boliger i 2015, som gir en økning på 4,6 % fra For yrkesbygg ser det ikke like lyst ut. Ringvirkningene fra Oslo-regionen (Oslo, Akershus og Østfold) utgjør om lag ¼ av totalmarkedet, og er som regel mest sensitiv for endringer i makroøkonomien. Rogaland ventes noe svakere utvikling fremover enn resten av landet. April 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 5

7 Nye boliger Etter en treg start på 2014, tok salg og igangsetting seg brukbart opp igjen i 2. halvår. Det samme gjorde bruktboligprisene, som i februar 2015 var 8,7 % høyere enn for et år siden. Gjennomsnittsprisen i 2014 ble likevel ikke mer enn 2,3 % høyere enn i 2013, på grunn av det lave inngangsnivået til Til tross for positiv utvikling gjennom fjoråret, sørget svakt nyboligsalg høsten 2013 for at både registrerte igangsettingstillatelser og faktisk igangsetting falt med om lag 10 % i 2014 fra året før. Nedgangen var først og fremst en konsekvens av strammere finansielle rammevilkår, og ble forsterket av et omslag i markedssentimentet høsten Markedet for nye boliger omfatter kun nye helårsboliger, og deles i eneboliger, småhus og leiligheter. Målt i antall boliger utgjør leiligheter rundt halvparten av nyboligmarkedet, mens eneboliger og småhus står for om lag en fjerdedel hver. Målt i kroner er derimot markedet for nye eneboliger betydelig større enn markedet for nye småhus. Markedet for nye leiligheter og småhus svinger som regel mer enn markedet for nye eneboliger, ettersom prosjektmarkedet er mer sensitivt for endringer i markedsutsiktene. Dette er fordi igangsetting ofte avhenger av forhåndssalg, og kravet til andel forhåndssolgte enheter vanligvis øker i usikre tider. Byggingen av nye eneboliger foregår i større grad i egenregi, og påvirkes mindre av konjunktursituasjonen. Stiplet linje viser prognose ved forrige rapport. Det ble registrert igangsettingstillatelser til nye boliger i 2014, ned fra i Det var i hovedsak markedet for nye leiligheter som gikk tilbake. Oslo, Agderfylkene, Rogaland og Møre og Romsdal skilte seg ut med negativt fortegn i Oslo falt igangsettingstillatelser til nye leiligheter fra om lag i 2013 til i I Trøndelag og Nord- Norge ble det derimot registrert relativt høye nivåer for igangsettingstillatelser til boliger. Verdien av boligproduksjonen i 2014 var på 61,5 mrd. kroner (ekskl. mva.), ned 9 % fra 2013 i faste priser. Vi går inn i 2015 med sterk prisvekst og høy omsetningstakt i bruktboligmarkedet. Boligetterspørselen drives av lave renter, økende reallønninger, høy befolkningsvekst i byene og sentralisering. Arbeidsledigheten er lav, og andelen husholdninger som oppgir at de planlegger å kjøpe bolig er høy, selv om en del er bekymret for utviklingen i norsk økonomi. Bankene ligger nå godt an til å oppfylle de nye kapitaldekningskravene, og utlånsrentene er på vei ned. På tilbudssiden oppgir færre byggebedrifter at de har kapasitetsproblemer enn tidligere, og det er tegn til økende produktivitet. Det politiske fokuset på flaskehalsene i boligproduksjonen tiltar, samtidig som økende infrastrukturinvesteringer kan lette litt på presset i dagens bo- og arbeidsregioner. Det er dermed mye som tyder på at boligbyggingen vil ta seg opp igjen etter nedgangen i fjor, men det er likevel noen mørke skyer i horisonten. For det første er vekstutsiktene for norsk økonomi betydelig nedjustert fra tidligere, som følge av oljeprisfallet. Økende investeringer i olje- og gassutvinning har lenge vært den viktigste driveren for veksten i fastlandsøkonomien, men investeringene er ventet å falle i 2015 og Styringsrenta senkes, krona er svak og tradisjonell eksport ventes å ta seg opp, men det er neppe nok til motvirke ringvirkningene fra lavere etterspørsel fra sokkelen. Selv om det ikke er ventet noen dyp og langvarig nedgangskonjunktur og petroleumsinvesteringene på ingen måte ventes å bli lave absolutt sett, vil etterspørselen etter nye boliger kunne gå en del ned i de regionene som rammes hardest av lavere aktivitet i oljeleverandørnæringene. For å dempe gjeldsveksten i husholdningssektoren utreder myndighetene nå tiltak for å stramme inn bankenes utlånspraksis, blant annet for å redusere omfanget av spekulasjon i boligmarkedet og hindre oppbygging av finansielle ubalanser. Hensiktene er April 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 6

8 gode, men en innstramming i tråd med Finanstilsynets forslag kan føre til en ny runde med fallende boligpriser og nedgang i boligbyggingen, avløst av sterk boligprisvekst igjen når tiltakene en gang reverseres. Vi har ikke lagt til grunn en kraftig innstramming i kredittilgangen i prognosene, men det er altså en viss sannsynlighet for at det kan komme. prognoserapport, men også økte offentlige tilskudd til studentboliger bidrar til oppjusteringen. Prognosene for bl.a. Rogaland er derimot tatt en del ned fra forrige gang, grunnet lavere aktivitet i olje og gassrelatert næringsliv i regionen. Kravene til boligprodusentenes garantistillelse representerer et tredje usikkerhetsmoment, spesielt når det gjelder tilbudet av nye eneboliger og småhus. Boligbyggerne må i dag stille garantier tilsvarende 5 % av salgssummen i fem år, hvilket er en kraftig innskjerping i forhold til tidligere krav. De «nye» kravene har riktignok vært i kraft i noen år, men virkningen har kommet gradvis. Utbyggere som er i ferd med å bruke opp garantirammene de har fått av sine banker, må i større grad enn tidligere takke nei til oppdrag. Det har kommet noen forenklinger i TEK10 som gjelder fra og med Blant annet innføres det unntak for tilgjengelighetskrav på halvparten av ett- og toromsleilighetene på 50 kvm eller mindre. Videre har regjeringen gått inn for en prøveordning i noen fylker der alle innsigelser til kommunale arealplaner skal samles hos fylkesmannen. Der skal de ulike interessene veies opp mot hverandre og deretter overleveres kommunene i én felles uttalelse på vegne av staten. En samordning av innsigelser vil kunne redusere både reguleringsrisiko og behandlingstid i planprosessene. Disse forenklingene vil kunne ha en positiv effekt på igangsettingen i år. I sum peker indikatorene for aktiviteten i nyboligmarkedet i retning av økt boligbygging i prognoseperioden. Til tross for utsikter til noe svakere bidrag fra økonomiske og demografiske etterspørselsdrivere, legger vi til grunn at det er etterspørsel nok til å bygge minst boliger i året i prognoseperioden. Flaskehalser på tilbudssiden vil imidlertid fortsatt begrense boligbyggingen, og vi venter derfor at det vil bli igangsatt rundt boliger i 2015, i 2016 og i Investeringene i nye boliger ventes å stige med 2,5 % i 2015, 4 % i 2016 og 3 % i 2017, målt i faste priser. Prognosene for igangsettingen av boliger i 2015 har blitt oppjustert med enheter fra høstrapporten. Noe skyldes utsikter til raskere opphenting i leilighetsmarkedet i Oslo enn vi la til grunn i forrige Nye yrkesbygg Etter flere år med relativt høy igangsetting av yrkesbygg, mellom 4,9 og 5 mill. kvm i året, falt igangsettingen til 4,67 mill. kvm i I 2014 ble det igangsatt ca. 4,69 mill. kvm yrkesbyggareal, en økning på kun 0,4 % fra året før. Prognosesenteret venter at lavere igangsetting av private næringsbygg i år vil føre til at det totalt blir igangsatt rundt 4,68 mill. kvm med yrkesbyggareal i 2015 en nedgang på 0,3 % fra Igangsettingen av offentlige bygg økte med 9 % i 2014, private næringsbygg med 2 %, mens igangsettingen av husholdningsbygg falt med 7 % det samme året. Nedgangen i husholdningsbygg kan ses i sammenheng med nedgangen på 10 % i igangsettingen av boliger. Verdien av fjorårets igangsatte yrkesbyggareal er estimert til 75,7 mrd. kr, som gir en vekst på 2,4 % fra 2013, målt i faste priser. Investeringene i nye yrkesbygg totalt, dvs. verdien av produksjonen, er for 2014 anslått til 74,4 mrd. kroner. Dette er en økning på 1,3 % fra året før, målt i faste priser. Styringsrenten har blitt redusert til 1,25 % siden forrige rapport, kronen er fortsatt relativt svak og tradisjonell eksport ventes å gradvis ta seg opp - men det ser ikke ut til å være nok til å motvirke ringvirkningene fra lavere etterspørsel fra sokkelen. Det er viktig å påpeke at petroleumsinvesteringene fortsatt vil ligge på et høyt nivå, og at nedgangen i år kommer April 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 7

9 etter et rekordhøyt nivå i fjor. Selv om det ikke er ventet noen omfattende og langvarig nedgangskonjunktur, vil etterspørselen etter nye private næringsbygg reduseres en del i de regionene som rammes hardest av lavere aktivitet i oljeleverandørnæringene. Igangsettingen av private næringsbygg har i tillegg vært relativ høy de foregående årene, og vi la til grunn en nedgang allerede før oljeprisfallet i fjor høst. Ettersom nedgangen i igangsatt areal ventes å bli størst for byggtyper med noe høyere kvadratmeterpris enn gjennomsnittet for yrkesbygg i alt, er verdien av igangsatt areal ventet å falle noe mer enn igangsettingen målt i kvm i hele prognoseperioden. Vi venter 1,2 % nedgang i verdien av igangsatt yrkesbyggareal i år. For 2016 og 2017 venter vi hhv. 0,8 og 1,1 % nedgang i verdien. Investeringene i nye yrkesbygg i alt ventes derimot å øke med 3,1 % i år og 0,2 % i 2016, før de går ned med 0,9 % i Verdien av igangsatt areal og investeringene utvikler seg forskjellig fra hverandre, fordi investeringene måler verdien av nybyggproduksjon i et enkelt år, inkludert arbeider på bygg som har blitt igangsatt tidligere år. Blant fylkene er det Rogaland som har hatt størst endring siden høstrapporten, prognosen for igangsatt areal til yrkesbygg i Rogaland i 2015 har blitt nedjustert med 45 kvm. Stiplet linje viser prognose ved forrige rapport. På bakgrunn av prosjektinformasjon venter vi derimot god vekst i både igangsettingen og investeringene i offentlige bygg i Flere store kulturbyggprosjekter i Oslo bidrar til økt igangsetting i år, men ellers blir det en liten nedgang for offentlige bygg de neste to årene fra 2015-nivået. Offentlig økonomi er solid, og vi legger til grunn at det offentlige kan øke sin etterspørsel etter nybygg (samt renoverings- og vedlikeholdsarbeider) dersom utviklingen i norsk økonomi og byggeaktiviteten skulle bli markant svakere enn ventet. Vi venter at igangsettingen av boliggarasjer tar seg sakte men sikkert opp gjennom hele prognoseperioden, i takt med forventninger om økt boligbygging, mens vi venter kun små endringer i igangsettingen av fritidsbygg. Kombinasjonen av prosjektinformasjon og utviklingen i de mest sentrale etterspørselsdriverne for yrkesbyggmarkedet gjør at vi totalt venter nedgang i igangsettingen av yrkesbygg hvert år i prognoseperioden. Vi venter at det vil bli igangsatt ca. 4,68 mill. kvm med nytt yrkesbyggareal i 2015, som er en nedgang på 0,3 % fra nivået i I 2016 og 2017 venter vi en igangsetting på hhv. 4,65 (-0,5 %) og 4,63 mill. kvm (-0,5 %). ROT-bolig Reparasjoner etter naturskader ser ut til å få stadig større betydning for dette markedet. Slike reparasjoner bidro til god vekst i ROT-boligmarkedet også i fjor. Prognosesenteret har estimert at dette markedet vokste med ca. 3 % i 2014, og verdien av markedet er anslått til 67 mrd. kr. det samme året. ROT-boligmarkedet omfatter renoverings- og vedlikeholdsarbeider samt ombygginger og tilbygg på eldre boliger. Våre beregninger av markedets størrelse og årlig vekst er basert på en kombinasjon av kvartalsvise undersøkelser av ROT-boligmarkedet i regi av Prognosesenteret, årlig endring i husholdning- April 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 8

10 enes egenkapitalfinansierte utgifter (SSB) og egne beregninger av verdien av reparasjoner etter naturskader (med statistikk fra Finans Norge). Vi venter at ROT-boligmarkedet vil vokse med ca. 3 % i år, altså like stor vekst som i fjor. I 2016 og 2017 venter vi hhv. 2 og 2,5 % vekst. Variasjonene i ROT-prognosene for fylker og boligtyper er basert på boligmassens ulike størrelse og alderssammensetning i de forskjellige fylkene. Vi venter størst vekst for leiligheter samtlige år i prognoseperioden. Blant fylkene er det ventet størst vekst i Rogaland alle tre årene. ROT-boligmarkedet vil fortsatt være størst (i absoluttverdi) i Oslo-regionen, der de årlige investeringene står for ca. ¼ av totalmarkedet. Svakere utsikter for norsk økonomi vil kunne svekke veksten i ROT-boligmarkedet i år, men en økende tendens for naturødeleggelser har motsatt effekt. Også andre forhold, som fortsatt fokus på energiøkonomisering, fortsatt vekst i privat konsum og fortsatt like stor begeistring for interiør blant norske husholdninger, trekker i positiv retning. Vi venter at gjennomsnittlig årlig vekst i markedet for ROT-arbeider vil være noe høyere de neste årene enn det som hittil har vært vanlig etter årtusenskiftet, anslagvis 3 % mot tidligere vel 2 %. Pga. store variasjoner i naturskadeomfanget vil faktisk årlig vekst variere mye rundt denne trenden. En økning på 6 % i ordrereservene for ROT-bolig ved utgangen av 4. kvartal 2014 (sammenlignet med 4. kvartal 2013), tyder på at veksten i ROT-markedet i 2015 kanskje kan bli sterkere enn trendveksten på 3 %. En annen faktor som indikerer det samme, er at størstedelen av erstatningsbeløpene for naturskader på bygg som ble registrert i 2014, kom i 4. kvartal. Dette betyr at en stor del av reparasjonsarbeidene etter disse skadene sannsynligvis kommer i I tillegg er det i år større fokus på utbedring av eksisterende boliger (kontra oppføring av nye boliger) i tildelingskriteriet for Husbankens grunnlån. Alle disse argumentene bidrar positivt til utviklingen i markedet i Imidlertid vil veksten bli noe dempet av svakere makroøkonomiske utsikter, og det er usikkerhet knyttet til hvordan husholdningene vil tilpasse seg til endringene i norsk økonomi. ROT-yrkesbygg Som for ROT-bolig vil potensielt økt naturskadeomfang øke trendveksten i dette markedet, selv om effekten kanskje blir noe mindre enn i ROT-boligmarkedet. Yrkesbygg har gjennomgående mer bestandige byggematerialer enn boliger, som ofte er trehus. ROT-yrkesbyggmarkedet omfatter renoverings- og vedlikeholdsarbeider samt ombygginger og tilbygg på eldre yrkesbygg. I 2014 har vi anslått verdien av ROTmarkedet for yrkesbygg til ca. 72 mrd. kr. Dette tilsvarer en årlig vekst på ca. 5 % i forhold til Utviklingen i ROT-markedet for det private næringslivets bygningsmasse, bestemmes i store trekk av konjunkturutviklingen. Konjunkturene styrer viktige drivere i dette markedet, som næringslivets lønnsomhet, bedriftenes flyttevirksomhet, strukturelle endringer i næringslivet etc. Av faktorer som ikke er direkte knyttet til konjunkturene, er aldersfordelingen av yrkesbyggmassen viktig. En ny og moderne bygningsmasse trenger naturlig nok mindre av renoverings- og vedli- April 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 9

11 keholdsarbeider enn en gammel bygningsmasse. Offentlige tiltak for å redusere for eksempel energibruken i bygninger vil også påvirke dette markedet. Prognosen for 2016 er nedjustert fra 3 % til 2,5 %, på grunn av den oppjusterte veksten for SSBs ordrestatistikk ved utgangen av 4. kvartal 2014 viste at ordrereservene for ROT-yrkesbygg økte med 16 % sammenlignet med samme kvartal året før. SSBs produksjonsindeks for bygg og anlegg viser bl.a. utviklingen i produksjonsvolumet for renovering av bygg. Indeksen viste at samlet ROT-produksjon (ikke fordelt på boliger og yrkesbygg) var 8,6 % høyere i 2014 enn i Dette tar vi også i betraktning i våre analyser av markedet. Markedet for ROT-arbeider tilknyttet husholdningsbygg, dvs. fritidsbygg og boliggarasjer, er ikke med i statistikken for ROT-yrkesbygg grunnet mangelfullt datagrunnlag. De siste årene har verdien av ROT-arbeider tilknyttet husholdningsbygg anslagsvis vært i størrelsesorden 9-10 mrd. kroner, der ROT-fritidsbygg utgjør det klart største segmentet med om lag 7-8 mrd. kroner. Utsiktene for norsk økonomi er noe svakere enn vi la til grunn i forrige rapport, men allikevel har noen av de viktigste driverne utviklet seg til fordel for ROT-yrkesbyggmarkedet. Vi venter at aktiviteten skal øke år for år i prognoseperioden. Omfanget av reparasjonsbehov etter naturskader er fortsatt det største usikkerhetsmomentet i prognosene. I 1. kvartal 2015 er registrerte erstatningsbeløp for naturskader på bygg allerede høyere enn for 2014 totalt, slik at vi venter en dobling i produksjon av reparasjonsarbeider etter naturskader i år sammenlignet med i fjor. Rentenivået er lavere enn det var i høst, og det er utsikter til ytterligere rentekutt i år. Dette vil stimulere ROTmarkedet. Prognosen for samlet vekst blir dermed 4 % i år. For 2016 venter vi 2,5 % årlig vekst målt i faste priser, og 3 % for Dette er omtrent lik gjennomsnittet for de siste 10 årene. Prognosen for 2015 er økt med ett prosentpoeng sammenlignet med høstrapporten, dvs. fra 3 % til 4 %. Hovedårsaken er lavere rentenivå enn i september, da høstrapporten ble skrevet, og rekordhøye registrerte erstatningsbeløp for naturskader på bygg. April 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 10

12 Tabeller Antall igangsatte boliger, fordelt på boligtype Enebolig Småhus Leilighet I alt Endring å/å ,4 % ,4 % 2008* ,5 % ,3 % ,1 % ,2 % ,8 % ,9 % ,5 % ,6 % ,8 % ,4 % Kilde: Prognosesenteret * Faktisk igangsetting iht. Prognosesenterets egen statistikk er benyttet, grunnet store avvik mellom gitte igangsettingstillatelser og faktisk igangsetting. Igangsatt areal til yrkesbygg, 1000 kvm Private næringsbygg Offentlige bygg Husholdningsbygg I alt Endring å/å ,2 % ,2 % ,9 % ,7 % ,5 % ,2 % ,0 % ,6 % ,4 % ,3 % ,5 % ,5 % Kilde: Prognosesenteret ROT boligmarkedet, NOK mrd., faste 2014-priser Enebolig Småhus Leilighet Total Endring å/å ,0 8,0 6,4 57,3 4,8 % ,2 8,4 7,2 59,8 4,4 % ,1 8,7 7,4 61,2 2,3 % ,0 8,4 6,8 59,2-3,2 % ,6 8,6 7,1 60,3 1,7 % ,4 8,8 7,3 61,5 2,0 % ,8 9,2 7,6 64,6 5,1 % ,8 9,2 7,6 64,6 0,1 % ,3 9,5 7,9 66,7 3,2 % ,6 9,8 8,2 68,7 3,0 % ,6 10,1 8,5 70,1 2,0 % ,7 10,4 8,8 71,8 2,5 % Kilde: Prognosesenteret April 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 11

13 ROT yrkesbyggmarkedet, NOK mrd., faste 2014-priser Private næringsbygg Offentlige bygg I alt Endring å/å ,3 18,6 55,9-0,1 % ,0 19,7 59,6 6,7 % ,8 20,1 59,9 0,4 % ,9 27,3 66,2 10,5 % ,3 26,4 65,7-0,8 % ,1 26,9 67,0 2,0 % ,5 28,6 71,0 6,0 % ,5 28,1 69,6-2,0 % ,7 29,4 73,1 5,0 % ,5 30,5 76,0 4,0 % ,7 31,2 77,9 2,5 % ,2 32,0 80,2 3,0 % Kilde: Prognosesenteret Byggemarkedet totalt, investeringer/verdi, mrd. NOK, faste 2014-priser Nye boliger (investeringer) Nye yrkesbygg (investeringer) ROT boliger ROT Yrkesbygg Totalt Endring å/å ,9 69,4 57,3 55,9 254,5 7,7 % ,4 81,6 59,8 59,6 273,4 7,4 % ,4 90,0 61,2 59,9 261,5-4,4 % ,5 76,3 59,2 66,2 243,2-7,0 % ,5 76,9 60,3 65,7 248,4 2,2 % ,1 78,7 61,5 67,0 265,3 6,8 % ,9 78,1 64,6 71,0 277,6 4,7 % ,6 73,4 64,6 69,6 275,2-0,9 % ,5 74,4 66,7 73,1 275,7 0,1 % ,0 76,7 68,7 76,0 284,4 3,2 % ,6 76,8 70,1 77,9 290,4 2,1 % ,5 76,1 71,8 80,2 295,7 1,8 % Kilde: Prognosesenteret April 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 12

14 Mrd kroner NELFO - Markedsrapport 1. halvår 2015 Elektromarkedet Samlet verdi av elektroarbeider er anslått til 56,4 mrd. kroner i 2014 en vekst på 3,5 % fra 2013, målt i faste priser. Sterk vekst i offshore-elektro de siste tre årene ble avløst av utflating i fjor, og fallende petroleumsinvesteringer gir grunn til å vente nedgang i elektroarbeider tilknyttet bygging og vedlikehold av plattformer og skip fremover. Sterk vekst i investeringene i kraft- og energianlegg ventes derimot å bidra positivt til etterspørselen etter elektroarbeider. Det samme vil økt byggeaktivitet, og det er i hovedsak elektroarbeider tilknyttet ROT som vil trekke opp. Vi venter en vekst i elektromarkedet på rundt 2 % årlig mellom , målt i faste priser. Elektromarkedet. Mrd kroner Bygg Offshore Andre anlegg Ifølge NELFOs ISO entrepriseindekser for elektroarbeider steg kostnadene med i gjennomsnitt ca. 5,3 % i fjor dersom kostnadsøkningen ble tatt ut i økte priser, steg samlet omsetning tilknyttet elektroarbeider med om lag 8,8 % i Veksten i elektroarbeider tilknyttet anlegg økte mer enn for offshore og bygg. Lavere igangsetting av yrkesbygg i 2013, og boliger i 2014, sørget for nedgang i elektroarbeider tilknyttet nybygg i fjor (-2 %), mens veksten for ROT-relatert elektro var rimelig god (+4,5 %) Kilde: Prognosesenteret Anslagene for elektroarbeider er basert på forventet utvikling i relevante bygge-, anleggs- og offshoremarkeder. For bygg er elektroandelen av investeringene beregnet med utgangspunkt i spørreundersøkelser rettet mot entreprenørene, mens elektroandelen i anlegg og offshore er kvalitativt satt og holdt konstant over tid. Andre anlegg; 3,8 mrd; 7 % Elektromarkedet 2014, fordelt på arbeidstyper Ekomanlegg 7,0 mrd 12 % Offshore (skip og platformer) 11,4 mrd 20 % Kraft-/ energianlegg Ekomanlegg Kraft- /energianlegg 7,4 mrd 13 % Bygg 26,8 mrd 48 % Fjorårets kraftige oljeprisfall vil føre til nedgang i petroleumsinvesteringene de nærmeste årene, og leverandørnæringene gjennomfører for tiden betydelige nedskjæringer. Dette går utover både bygging av nye plattformer og skip, og antakeligvis også vedlikeholdet på kort sikt. Markedet for offshore-elektro ventes derfor å falle i prognoseperioden. For anleggsrelatert elektro ventes økende investeringer i kraft- og energianlegg å gi bra vekst i prognoseperioden spesielt linjeinvesteringene er ventet å øke mye. Det samme gjelder elektro tilknyttet vei som følge av nye EUkrav skal rundt 200 tunneler oppgraderes for om lag 1 mrd. kroner innen 2019, og en god del av dette vil gå til lys, automasjon og ventilasjon. Elektromarkedet for bygg, 2014 ROT yrkesbygg 8,3 mrd 31 % Nye yrkesbygg 7,8 mrd 29 % Nye boliger 3,5 mrd 13 % Kilde: Prognosesenteret ROT bolig 7,1 mrd 27 % Kilde: Prognosesenteret Til tross for svakere vekstutsikter for norsk økonomi, ventes boligbyggingen å ta seg opp i løpet av prognoseperioden. Igangsettingen av private næringsbygg, som er av større betydning for elektromarkedet tilknyttet bygg, ventes derimot å gå ned. Volumet av April 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 13

15 elektroarbeider tilknyttet ROT ventes å vokse med rundt 3 % i snitt mellom 2015 og I sum ventes elektro tilknyttet bygg å stige med rundt 2 % årlig i prognoseperioden. Blant andre forhold som kan påvirke etterspørselen etter elektroarbeider i prognoseperioden, finner vi installasjon av intelligente strømmålere (AMS/smart grid), som til sammen kan innebære investeringer på 5-10 mrd. kroner frem til Økt utbygging av ladestasjoner for elbiler kan også gi et betydelig bidrag, spesielt dersom EUs strategi for alternativ drivstoff, kalt «Clean Power for transport», også blir implementert i EØS-samarbeidet. I tillegg jobbes det for å få innført subsidieordninger i form av skattefradrag for arbeidskostnader i forbindelse med både energirenovering og tilgjengelighetstilpasning av boliger. April 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 14

16 Tabeller Tabellen under viser utviklingen i elektroarbeider tilknyttet bygg (nybygg + renovering/vedlikehold), der tallene viser kostnader tilknyttet på sterk- og svakstrøm samlet, målt i faste priser (ekskl. mva.). Elektromarkedet tilknyttet bygg (ekskl. primærnæringsbygg) per fylke, mill NOK, faste 2014-priser Fylke Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Norge Prosentvis endring å/å -4,4 % 6,9 % -1,7 % 1,7 % 2,7 % 1,9 % 1,8 % Kilde: Prognosesenteret Elektromarkedet totalt fordelt på segment. Mrd NOK Endring 15/14 Endring 16/15 Endring 17/16 Bygg 23,9 24,6 26,3 25,8 26,3 27,0 27,5 28,0 2,7 % 1,9 % 1,8 % Primærnæringsbygg 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,4 % 0,9 % 1,1 % Kraft-/energianlegg 5,7 6,7 6,7 7,0 7,4 9,2 10,1 10,6 23,0 % 10,4 % 4,8 % Ekomanlegg 4,9 5,4 5,8 6,1 6,6 6,9 7,1 7,3 4,0 % 3,5 % 2,8 % Andre anlegg 3,3 3,3 3,6 3,8 4,1 4,3 4,4 4,5 3,7 % 1,5 % 3,4 % Skip og offshore 6,8 8,6 9,9 11,2 11,4 9,8 9,0 8,8-14,2 % -7,7 % -1,9 % Elektroarbeider i alt 45,1 49,1 52,8 54,5 56,4 57,6 58,6 59,8 2,2 % 1,8 % 2,0 % Kilde: Prognosesenteret April 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 15

17 Kalkulasjonspriser for tekniske fag Tabellene nedenfor viser tekniske fag sin andel av kalkulasjonspris per kvm for nybygg for et utvalg byggtyper, samt endring i kalkulasjonsprisene fra foregående år. Kalkulasjonspriser for årene 1998, 2011, 2012, 2013 og 2014 er hentet fra Holte kalkulasjonsnøkkel. Kalkulasjonsnøkkelen er et kalkyleverktøy for utarbeidelse av kostnadsoverslag for både nybygg og rehabilitering, og går ned på bygningsdeler iht. NS 3451 (bygningsdelstabellen). Kolonnen lengst til høyre i tabellene under viser årlig prosentvis endring i kalkulasjonspris per kvm for de ulike kostnadskomponentene, som inkluderer både endringer i vareforbruk og priser. Eksempel 1: Enebolig i skrått terreng (2 etasjer, ca 130 kvm BTA ) %-endring 13/14 Kalkulasjonspris huskostnad per kvm, ekskl. felleskostnader ,4 % Fordeling på fag*: Bygning 73 % 73,6 % 73,5 % 72,9 % 72,9 % 3,3 % Tekniske installasjoner: 27 % 26,4 % 26,5 % 27,1 % 27,1 % 3,5 % VVS Sanitær og vannbåren varme** 7 % 11,7 % 11,6 % 11,8 % 11,7 % 1,9 % VVS Ventilasjon og kjøling 2 % 2,1 % 2,1 % 2,2 % 2,1 % 1,8 % Elektro 12 % 8,2 % 8,4 % 8,6 % 8,8 % 5,8 % Tele & Automatisering 3 % 2,5 % 2,5 % 2,6 % 2,6 % 5,7 % Andre installasjoner (f.eks. pipe) 3 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % 1,2 % Eksempel 2: Boligblokk, oppgang (6 etasjer, 35 seksjoner, ca kvm BTA) %-endring 13/14 Kalkulasjonspris huskostnad per kvm, ekskl. felleskostnader ,2 % Fordeling på fag*: Bygning 82 % 71,1 % 71,2 % 70,7 % 70,7 % 3,3 % Tekniske installasjoner: 18 % 28,9 % 28,8 % 29,3 % 29,3 % 3,0 % VVS Sanitær og vannbåren varme** 5 % 11,6 % 11,7 % 12,1 % 12,0 % 1,9 % VVS Ventilasjon og kjøling 3 % 2,4 % 2,4 % 2,5 % 2,5 % 2,0 % Elektro 6 % 7,2 % 7,2 % 7,5 % 7,7 % 6,0 % Tele & Automatisering 2 % 2,3 % 2,3 % 2,4 % 2,5 % 5,7 % Andre installasjoner (f.eks. heis) 2 % 5,4 % 5,2 % 4,8 % 4,6 % 0,0 % Eksempel 3: Kontorbygg (3 etasjer, ca kvm BTA, 64 arbeidsplasser) %-endring 13/14 Kalkulasjonspris huskostnad per kvm, ekskl. felleskostnader ,9 % Fordeling på fag*: Bygning 66 % 64,7 % 64,1 % 62,6 % 62,2 % 1,2 % Tekniske installasjoner: 34 % 35,3 % 35,9 % 37,4 % 37,8 % 3,1 % VVS Sanitær og vannbåren varme** 3 % 8,2 % 8,3 % 8,6 % 8,6 % 1,9 % VVS Ventilasjon og kjøling 11 % 9,4 % 9,5 % 10,0 % 10,0 % 2,0 % VVS Sprinkler 2 % 2,1 % 2,2 % 2,3 % 2,2 % 1,8 % Elektro 12 % 8,5 % 8,9 % 9,3 % 9,7 % 6,0 % Tele & Automatisering 2 % 2,7 % 2,7 % 2,9 % 3,0 % 5,8 % Andre installasjoner (f.eks. heis) 4 % 4,3 % 4,2 % 4,4 % 4,4 % 0,4 % April 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 16

18 Eksempel 4: Hotell (12 etasjer, ca kvm BTA, antall sengeplasser 580) %-endring 12/13 Kalkulasjonspris huskostnad per kvm, ekskl. felleskostnader ,1 % Fordeling på fag*: Bygning 65 % 60,4 % 59,6 % 58,4 % 57,9 % 1,3 % Tekniske installasjoner: 35 % 39,6 % 40,4 % 41,6 % 42,1 % 3,1 % VVS Sanitær og vannbåren varme** 7 % 11,9 % 12,1 % 12,5 % 12,4 % 1,9 % VVS Ventilasjon & kjøling 9 % 8,6 % 8,7 % 9,0 % 9,0 % 1,9 % VVS Sprinkler 2 % 2,0 % 2,0 % 2,1 % 2,1 % 1,8 % Elektro 9 % 9,1 % 9,5 % 9,8 % 10,2 % 5,9 % Tele & Automatisering 4 % 4,3 % 4,4 % 4,6 % 4,8 % 6,0 % Andre installasjoner (f.eks. heis) 4 % 3,6 % 3,6 % 3,7 % 3,6 % 0,2 % Eksempel 5: Sykehus (7 etasjer, ca kvm BTA) %-endring 13/14 Kalkulasjonspris huskostnad per kvm, ekskl. felleskostnader ,6 % Fordeling på fag*: Bygning 54 % 54,1 % 53,4 % 52,4 % 52,1 % 2,0 % Tekniske installasjoner: 46 % 45,9 % 46,6 % 47,6 % 47,9 % 3,3 % VVS Sanitær og vannbåren varme** 8 % 7,7 % 7,7 % 7,8 % 7,8 % 1,8 % VVS Ventilasjon og kjøling 14 % 15,1 % 15,1 % 15,4 % 15,3 % 4,1 % VVS Sprinkler og gass 3 % 2,9 % 2,9 % 2,9 % 2,9 % 2,0 % Elektro 11 % 10,6 % 11,1 % 11,6 % 11,9 % 5,9 % Tele & Automatisering 7 % 6,8 % 6,9 % 7,0 % 7,2 % 5,6 % Andre installasjoner (f.eks. heis) 3 % 3,0 % 2,9 % 2,9 % 2,8 % 0,0 % * Beregnet i % av huskostnad ekskl. felleskostnader till rigging, byggeplassadm., mv. ** I de tilfeller det installeres vannbåren varme beregner Holte at det utgjør ca 5% av total huskostnad. Dersom el-varme velges, er det beregnet å utgjøre ca. 1,5% av total huskostnad. April 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 17

19 Statistikk for bygg og anlegg Omsetningsstatistikk Etter nedgangen i omsetning i bygg- og anleggsvirksomhetene i 2010, har det bare gått en vei. Fire år på rad har omsetningsveksten vært sterk, og gjennomsnittlig vekst i 2014 (frem til og med 5. termin) var 5,8 %. Veksten er målt i forhold til omsetningen de første 5 terminene i I slutten av april publiserer SSB statistikk for 6. termin Ifølge SSBs Byggekostnadsindeks for boligblokk har kostnadsveksten på elektrikerarbeider vært betydelig sterkere enn for VVS-arbeider de siste årene. Dersom indeksen har vært representativ for den generelle kostnadsutviklingen på elektrisk installasjonsarbeid, falt omsetningsvolumet for andre år på rad med rundt 1 % i Da har vi regnet med ca. 5 % kostnadsvekst i 2014 for elektrisk installasjonsarbeid, og trukket dette fra omsetningsveksten som har vært på ca. 4 %. Vi kommer tilbake til dette i avsnittet Byggekostnadsindeksen senere i kapittelet. Omsetningsvolumet er altså mengden av produserte varer og tjenester, og beregningsmessig blir omsetningsvolumet dermed lik omsetningen fratrukket kostnadsveksten. VVS-bedriftene ser derimot ut til å ha økt produksjonen eller omsetningsvolumet i 2014 sammenliknet med året før, med en vekst i omsetningen på 6,4 % og en kostnadsvekst på 1,4 % som gir en anslått volumvekst i 2014 på 5 %. Tabellen nedenfor viser årlig omsetning (uten mva.) målt i løpende priser for bedrifter registrert i Brønnøysund på hhv. bygge- og anleggsvirksomhet, elektroinstallasjon og VVS-arbeid. Omsetning innen BA, elektrisk installasjonsarbeid og VVS. Mrd. kr. i løpende priser Omsetning (ekskl. mva) i mrd. NOK Endring å/å Bygge- og anleggsvirksomhet Elektrisk installasjonsarbeid VVSarbeid Bygge- og anleggsvirksomhet Elektrisk installasjonsarbeid VVSarbeid ,0 29,6 25,7 13,4 % 11,5 % 14,8 % ,1 29,2 23,3-11,9 % -1,6 % -9,4 % ,7 28,1 21,9-1,1 % -3,5 % -6,0 % ,6 29,2 24,2 11,9 % 3,8 % 10,5 % ,9 32,0 26,8 14,1 % 9,4 % 10,7 % ,7 32,5 28,4 5,7 % 1,8 % 5,8 % ,7 33,8 30,2 5,8 % 4,0 % 6,4 % *Per 5. termin for samtlige år, data for 6. termin 2014 er ikke publisert enda. Kilde: SSB Figurene viser omsetning per termin i løpende priser for hhv. elektroinstallasjons- og VVS-bedrifter i alt. April 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 18

20 Lønnsstatistikk Tabellen under viser gjennomsnittlig månedslønn i bygge- og anleggsvirksomhet per 1. oktober 2013 og 2014, målt av Statistisk sentralbyrå. Legg merke til at tallene er brutto og eksklusive arbeidsgiveravgift. Håndverkere er den største yrkesgruppen innen bygg- og anleggssektoren. Gjennomsnittlig månedslønn for rørleggere og VVS-montører økte med 2,5 % fra 2013 til 2014, mens elektrikere og elektronikere hadde en gjennomsnittlig vekst i månedslønningene på 3,6 % i samme periode. Ansatte i bygge- og anleggsvirksomheten hadde samlet sett en årslønnsvekst på i gjennomsnitt 2,9 % i 2014 Gjennomsnittlig månedslønn, bygg og anlegg, heltidsansatte Næring/yrkesgruppe Gjennomsnittlig lønn Avtalt lønn Endring å/å Endring å/å Yrker i alt ,9 % ,7 % Lederyrker ,6 % ,3 % Akademiske yrker ,6 % ,4 % Høyskoleyrker ,9 % ,7 % Kontor- og kundeserviceyrker ,2 % ,5 % Håndverkere totalt ,6 % ,7 % Rørleggere ,5 % ,6 % Elektrikere mv ,6 % ,1 % Energimontører ,3 % ,5 % Kilde: SSB April 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 19

21 Registrert arbeidsledighet Ved utgangen av mars 2015 var arbeidsledighetsraten i det norske arbeidsmarkedet samlet sett lik 3 %, målt ved registrert ledighet fra NAV. På samme tid i fjor var raten 2,9 %. Målt ved SSBs utvalgsundersøkelse AKU er ledigheten på 3,5 % i årets 4. kvartal. Arbeidsledighetsraten er antall arbeidsledige, delt på antall personer i arbeidsstyrken. Arbeidsledighetsraten i bygge- og anleggsnæringen (målt ved registrert ledighet fra NAV) har til og med mars i år vært på gjennomsnittlig 4,8 % sesongjustert. Sesongjustering betyr at man tar vekk gjentagende mønstre som skyldes sesongvariasjoner fra data, slik at det blir lettere å tolke endringer fra en periode til en annen. Arbeidsledigheten blant elektrikere og rørleggere er betydelig lavere enn gjennomsnittet for hele bygge- og anleggsnæringen. Gjennomsnittlig arbeidsledighet hittil i år, blant elektrikere og rørleggere, er på hhv. 2 og 3,5 %. Disse ratene har ikke blitt sesongjustert, fordi det er relativt lite sesongvariasjon i ledighet for elektrikere og rørleggere. Forøvrig er ledighetsraten hittil i år den høyeste som har blitt registrert for elektrikere og rørleggere siden 2010, året i kjølvannet av finanskrisen. Arbeidsledighet, Helt ledige i prosent av arbeidsstyrke, per april 2015 Yrke Hittil i år Antall hittil i år (gjennomsnitt) Elektrikere 0,5 % 1,8 % 2,4 % 1,6 % 1,4 % 1,3 % 1,6 % 2,0 % 569 Rørleggere 1,0 % 2,9 % 3,7 % 3,0 % 2,4 % 2,8 % 2,9 % 3,5 % 544 BA i alt* 2,2 % 5,0 % 5,3 % 4,5 % 3,9 % 4,5 % 4,7 % 4,8 % *Sesongjustert Kilde: NAV, Prognosesenteret Produksjonsindekser SSBs produksjonsindeks viser endringer i volumet av bygge- og anleggsarbeider, dvs. det som blir produsert. Den ujusterte produksjonsindeksen er preget av store sesongvariasjoner, og endrer seg mye fra et kvartal til et annet. Ved å se på en beregnet trend får man et bedre bilde av produksjonsutviklingen. Indeksens basisår er 2010 (indeks 100), som betyr at produksjonen av bygg og anlegg i 4. kvartal 2014 (indeks 124,7 for trend) var rundt 25 % høyere enn i Tall for 1. kvartal 2015 blir ikke publisert før i mai. Produksjonsindeksen for bygg og anlegg falt med rundt 10 % mellom 2008 og 2010, men har tatt seg kraftig opp igjen fra 2011 til i dag. Produksjonen i anleggssektoren har steget raskere enn byggproduksjonen de senere årene, og var i 2014 i gjennomsnitt hele 8,5 % høyere enn i 2013 ifølge SSBs indeks. Produksjonen av nybygg har også økt etter 2010, men falt med 0,8 % i 2014 sammenlignet med Årsaken var hovedsakelig lav boligbygging, der igangsettingen av boliger falt med 10 % i 2014 i forhold til året før. Produksjonsindeksen for rehabiliteringsarbeider har hatt en langt mer stabil utvikling, og var i 2014 hele 8,6 % høyere enn i April 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 20

22 Ordresituasjonen for ROT-markedene var svært god i 2014, ordrereservene for ROT-bolig økte med 15 % (sammenlignet med 2013) og ROT-yrkesbygg var like bak med en økning på 13,5 %. Ordretilgangene økte med ca. 10 % for hvert av de to ROT-markedene. Ordrestatistikk Indeksen for ordrereserver viser utviklingen i samlet verdi av alle inngåtte, ikke-fullførte ordre i bygge- og anleggsbedriftene ved utgangen av hvert kvartal, målt i løpende priser. For påbegynte ordre beregnes en restverdi av ordren på tidspunktet, slik at ordrereservene gir en indikasjon på hvor mye bygge- og anleggsarbeider som ligger i løypa i tiden fremover. Ordrereservene for både boligbygg og yrkesbygg gikk kraftig ned under finanskrisen i 2008 og 2009, men har siden den gang tatt seg opp igjen. Tilgangen på nye ordre til nye boligbygg gikk imidlertid ned med 6 % i 2014, og ordrereservene falt med 7,5 %. Nedgangen kommer imidlertid fra et høyt nivå, jf. figuren under. Fra 3. til 4. kvartal 2014 økte derimot både ordrereservene og tilgangene for nye boligbygg, noe som kan indikere økt produksjon i Yrkesbygg hadde imidlertid en bedre utvikling enn boliger i fjor, ordrereservene og tilgangene økte med hhv. 4,8 % og 1,6 % i forhold til Fra 3. til 4. kvartal 2014 falt derimot både ordrereservene og -tilgangene for nye yrkesbygg. Det kan indikere noe lavere produksjon av nye yrkesbygg i Ordrereservene for anlegg har økt kraftig de siste årene, som følge av økte investeringer i vei- og energianlegg. Fjoråret var ikke noe unntak, og ordrereservene for anlegg økte med 8,3 % i Ordretilgangen for anlegg er mindre avhengig av konjunkturutviklingen enn for bygg, ettersom det offentlige står for mye av etterspørselen. Ordretilgangen var 1,4 % høyere i 2014 enn i Byggekostnadsindekser Byggekostnadsindeksen for boligblokk fra SSB er en input-prisindeks, som måler utviklingen i entreprenørenes kostnader per enhet arbeidskraft, materialer, utstyr, transport, energi etc. Andre kostnadskomponenter som påvirker kjøperprisen på det ferdige bygget, som endringer i byggekvalitet/materialvalg, hovedentreprenørenes fortjenestemarginer, tomt, arkitektkostnader mv., blir ikke hensyntatt i en byggekostnadsindeks. Byggekostnadsindeksen for boligbygg har i lang tid steget raskere enn konsumprisene. Et kraftig hopp i materialprisene våren 2014 ble utlignet av mer moderat vekst i arbeidskraftkostnadene i 2. halvår i fjor, slik at veksten i BKI for boligblokk for 2014 sett under ett ble om lag uendret fra året før med 2,8 %. Det var lav vekst innen andre kostnader som trakk ned, antakeligvis knyttet til energi og transport. April 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 21

23 gjennom 2014 hatt en tolvmånedersvekst på rundt 4 %, mens rørleggerarbeider tilknyttet sanitærinstallasjoner knapt hadde noen prisvekst i det hele tatt i fjor. Statistikken for de første månedene av 2015 viser tegn til at utviklingen igjen har snudd, og tolvmånedersveksten på varmeinstallasjoner har hatt en fallende tendens, mens prisene på sanitærinstallasjoner har hatt en økende tendens de siste månedene. Veksten i byggekostnadsindeksene for elektrikerarbeid har gjennomgående vært høyere enn veksten i byggekostnadene for boligblokk i alt. Ettersom byggekostnadsindeksen benytter samme referansevarer og samme vektgrunnlag, skyldes ikke veksten endringer i materialkvalitet eller sammensetning, kun økte priser. I løpet av 2013 og første del av 2014 viste prisveksten på materialer tegn til å avta, men har den siste tiden begynt å stige igjen. Generelt har prisene på elektrikerarbeid steget mye mer enn prisene på rørleggerarbeid. Prisene på materialer tilknyttet elektrikerarbeid steg med 6,6 % i 2014, mens prisene på materialer tilknyttet rørleggerarbeid bare steg med 0,5 %. Prisene på elektrikerarbeid totalt steg med ca. 5 % i fjor, mens prisene på rørleggerarbeid steg med 1,4 %. Indeksen for rørleggerarbeid i kontor- og forretningsbygg viser at enhetskostnadene tilknyttet sanitærinstallasjoner hadde økt mer enn tilsvarende kostnader for varmeinstallasjoner de siste årene frem til Det siste året derimot har utviklingen snudd totalt, og rørleggerarbeid tilknyttet varmeinstallasjoner har April 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 22

24 Næringslivets økonomibarometer Undersøkelsen som er grunnlaget for Næringslivets økonomibarometer utarbeides av NHO og TNS Gallup. Hvert kvartal blir svarene fra daglige ledere og økonomiansvarlige i NHO sine medlemsbedrifter presentert i Økonomibarometeret. Undersøkelsen er representativ for NHO sin medlemsmasse på landsbasis. Utvalget som svarer på undersøkelsen vektes av TNS Gallup etter landsforeninger og antall årsverk, og justeres for frafall/svarprosent. eller tilfredsstillende (62 % andel), og andelen som mener den er dårlig har hatt en nedadgående tendens siden 1. kvartal Derimot har den stadig økende andelen som svarer «tilfredsstillende» i stedet for «god» ført til at nettotallet har falt de siste to kvartalene. Nettotallet for markedsutsiktene de neste 6-12 månedene har også hatt en fallende tendens siden 3. kvartal Resultatene som presenteres i denne rapporten kommer fra utvalget som representerer landsforeningen Norsk Teknologi. Lands- og bransjeforeninger er et underutvalg i undersøkelsen og bør derfor tolkes med varsomhet grunnet potensielt store feilmarginer selv store svingninger fra kvartal til kvartal er ikke nødvendigvis signifikante. Det er derfor mer hensiktsmessig å tolke resultatene ved å se på trend over flere kvartaler. For mer informasjon og selve undersøkelsen, gå til Figurene nedenfor viser respondentenes/medlemmenes opplevelse av markedssituasjonen på tidspunktet, forventninger til sysselsettingen i inneværende år samt forventninger til ansettelser i egen bedrift i inneværende og neste år. Svaralternativene god/bedring/økning, tilfredsstillende/uendret og dårlig/lavere/nedgang resulterer i et nettotall i intervallet ±100 (antall positive minus antall negative). Et nettotall over 0 representerer et positivt sentiment blant respondentene, og jo høyere nettotallet er, jo mer positiv er respondentenes vurdering. Andelen som forventer at sysselsettingen vil øke eller forbli uendret i inneværende år var overraskende høy - tatt de makroøkonomiske utsiktene for 2015 i betraktning - og utgjorde 84 % av de spurte i 1. kvartal Utviklingen i nettotallet viser at forventningene til sysselsetting i bransjen avtok noe i 2. halvår 2014, men stiger nå igjen. Majoriteten av medlemmene svarte per 1. kvartal 2015 at markedssituasjonen i dag er god (27 % andel) Medlemsbedriftene i Norsk teknologi ventet i slutten av 2014 gjennomsnittlig en økning i antall ansatte i 2015 på 2,2 %. Til sammenligning er SSBs prognose for sysselsettingsveksten generelt (for alle næringer) på kun 0,2 %. April 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 23

25 Definisjoner Med boliger menes kun helårsboliger fritidsbygg inngår i yrkesbyggsegmentet. Helårsboliger Eneboliger Småhus Leiligheter - Frittliggende boliger (ekskl. fritidsboliger) - Kjedehus - Rekkehus - Fire- og tomannsboliger - Andre boliger enn småhus og eneboliger (f.eks. blokkleiligheter, hybler mv.) En bolig regnes som igangsatt i det året spaden settes i jorda, men fra og med 2000 gikk SSB over til å registrere gitte igangsettingstillatelser i stedet for faktisk igangsetting, pga. registreringsforsinkelser i statistikken for faktisk igangsetting. Statistikken for nye boliger omfatter ikke nye boliger som bygges i konverterte næringsbygg, men undersøkelser viser at det i gjennomsnitt blir bygget rundt slike transformasjonsboliger årlig. Denne aktiviteten inngår i beregningene av ROT-boligmarkedet. Med markedet for ROT bolig mener vi aktivitet knyttet til renovering, ombygging og tilbygg i eksisterende boligmasse. Inkludert i ROT er også tilbygg mindre enn 30 kvm, tilbygg over dette klassifiseres som nybygg. I verdien av ROT-boligmarkedet inngår både arbeid utført av byggebedrifter og av husholdningene selv. Prognosesenteret måler aktiviteten i ROT-markedene gjennom kvartalsvise utvalgsundersøkelser. Med yrkesbygg mener vi alle andre bygg enn helårs boligbygg og bygg for primærnæringene. Det bygges om lag 0,5 mill. kvm med primærnæringsbygg i året, som ikke er med i statistikken. SSBs byggearealstatistikk for andre bygg enn bolig består av 107 kategorier. Prognosesenteret har valgt å samle disse i tre hovedkategorier: private næringsbygg, offentlige bygg, husholdningsbygg som igjen er fordelt på 11 byggtyper. Figuren under viser en oversikt over Prognosesenterets byggtypeinndeling. Det er verdt å merke seg at et bygg er klassifisert etter funksjon og ikke etter eierens bransjetilknytning. Regionene: Oslo-regionen: Østfold, Akershus, Oslo Innlandet: Hedmark, oppland, Buskerud Sørlandet: Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder Vestlandet: Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane Midt-Norge: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Nord-Norge: Nordland, Troms, Finnmark April 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 24

MARKEDSRAPPORT 2/2015. Oktober 2015

MARKEDSRAPPORT 2/2015. Oktober 2015 MARKEDSRAPPORT 2/2015 Oktober 2015 NELFO - Markedsrapport 2. halvår 2015 Innhold Kommentar 2 Om rapporten 2 Norsk økonomi 3 Byggemarkedet 5 Nye boliger 6 Nye yrkesbygg 8 ROT-bolig 9 ROT-yrkesbygg 10 Tabeller

Detaljer

OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014

OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014 OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014 Innhold Kommentar 2 Om rapporten 2 Norsk økonomi 3 Byggemarkedene 5 Nye boliger 6 Nye yrkesbygg 7 ROT bolig 8 ROT yrkesbygg 9 Tabeller 11 Markedene for tekniske

Detaljer

Norsk Teknologi Markedsrapport. Oktober 2013

Norsk Teknologi Markedsrapport. Oktober 2013 Norsk Teknologi Markedsrapport Oktober 2013 VKE - Markedsrapport 2. halvår 2013 Innhold Om rapporten 2 Norsk økonomi 3 Byggemarkedene 5 Nye boliger 6 Nye yrkesbygg 7 ROT bolig 8 ROT yrkesbygg 8 Tabeller

Detaljer

Oktober 2011. NELFO Markedsrapport

Oktober 2011. NELFO Markedsrapport Oktober 2011 NELFO Markedsrapport Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Makroøkonomiske utsikter... 4 Nye boliger... Feil! Bokmerke er ikke definert. Nye yrkesbygg... 6 ROT Boliger... 5 ROT Yrkesbygg...

Detaljer

Norsk Teknologi Markedsrapport

Norsk Teknologi Markedsrapport Mai 2012 Norsk Teknologi Markedsrapport 10 i 2 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Makroøkonomiske utsikter... 4 Nye boliger... 5 Nye yrkesbygg... 6 ROT Boliger... 8 ROT Yrkesbygg... 9 Det totale byggmarkedet...

Detaljer

Thon Hotel Linne

Thon Hotel Linne Thon Hotel Linne - 17.11.2016 Thon Hotel Linne - 17.11.2016 Thon Hotel Linne - 17.11.2016 Men først et bakgrunnsteppe Thon Hotel Linne - 17.11.2016 «Sakset fra» Lav rente lenge? Dagens rentebane Sysselsetting

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2007

Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 30. august

Detaljer

Nasjonalbudsjettet 2007

Nasjonalbudsjettet 2007 1 Nasjonalbudsjettet 2007 - noen perspektiver på norsk økonomi CME seminar, 13. oktober 2006 1 Noen hovedpunkter og -spørsmål Utsikter til svakere vekst internasjonalt hva blir konsekvensene for Norge?

Detaljer

Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB. CME 16.

Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB. CME 16. Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB CME 16. juni 2015 Internasjonal etterspørsel tar seg langsomt opp Litt lavere vekst i

Detaljer

Boligmarkedet Nr

Boligmarkedet Nr Boligmarkedet 2016 Nr. 1-2016 Boligprisene vil øke med 3-4 prosent i 2016 Slik blir boligmarkedet i 2016 Historisk lave renter og begrensede ringvirkninger fra oljekrakket Økt ledighet, utsikter til svak

Detaljer

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika CME SSB 12. juni Torbjørn Eika 1 Konjunkturtendensene juni 2014 Økonomiske analyser 3/2014 Norsk økonomi i moderat fart, som øker mot slutten av 2015 Små impulser fra petroleumsnæringen framover Lav, men

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - juni 2015

Arbeidsmarkedet nå - juni 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - juni 215 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - februar 2016

Arbeidsmarkedet nå - februar 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå - februar 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå september 2007

Arbeidsmarkedet nå september 2007 Arbeidsmarkedet nå september 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 27. september

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Nr. 2 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 3 2015 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. AUGUST OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Pengepolitikk og konjunkturer

Pengepolitikk og konjunkturer Pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo Kunnskapsparken Bodø. september Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

BA- og elektromarkedene

BA- og elektromarkedene www.nelfo.no BA- og elektromarkedene Utviklingen i BA- og elektromarkedet, samt markedsdrivere, på fylkesnivå. Akershus 216 Utarbeidet av Prognosesenteret AS på oppdrag fra Nelfo. Akershus er med sine

Detaljer

NORCEM RAPPORT September Utarbeidet av Prognosesenteret

NORCEM RAPPORT September Utarbeidet av Prognosesenteret NORCEM RAPPORT September 2017 Utarbeidet av Prognosesenteret Konjunkturbildet Verdensøkonomien ventes å vokse med 3,5 % i år, og med 3,6 % i 2018. Globalt Troen på bedre tider internasjonalt opprettholdes

Detaljer

Fakta om norsk byggevarehandel

Fakta om norsk byggevarehandel HSH OG TBF Fakta om norsk byggevarehandel side 1 Innhold Verdiskaping...3 Et tiår med omsetningsvekst...4 Omsetning og sysselsetting...5 Salgskanaler for byggevarer...6 Lønnsomhet i byggebransjen...7 Sentral

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2006

Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

BA- og elektromarkedene

BA- og elektromarkedene www.nelfo.no BA- og elektromarkedene Utviklingen i BA- og elektromarkedet, samt markedsdrivere, på fylkesnivå. 216 Utarbeidet av Prognosesenteret AS på oppdrag fra Nelfo. er med sine ca. 661 innbyggere

Detaljer

15,0. Mrd. NOK i faste priser, billion 12,5 10,0. Antall 7,5 5,0 2,5 2,00 1,50 1,00 0,50. Kilde: SSB 3,00. Mrd. NOK i faste priser, billion 2,75 2,50

15,0. Mrd. NOK i faste priser, billion 12,5 10,0. Antall 7,5 5,0 2,5 2,00 1,50 1,00 0,50. Kilde: SSB 3,00. Mrd. NOK i faste priser, billion 2,75 2,50 Akershus er med sine ca. 6 innbyggere per. kv. 216 landets nest største fylke (11,5 av Norges befolkning). Over de siste fire kvartalene har innbyggertallet i Akershus økt med 9835 personer, en økning

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2016

Arbeidsmarkedet nå august 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå august 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Fortsatt stigende boligpriser s. 3 Sterkest prisvekst i Bergen og Oslo det siste året s. 5 Siden 2009 har Tromsø

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 Nr. 2 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november Nr. 4 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 1.-25. november NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Det meldes

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Den sterke veksten i norsk økonomi fortsatte i 2007. Høykonjunkturen vi er inne i har vært bredt basert og gitt svært lav arbeidsledighet og kraftig økning sysselsettingen

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr Nr. 3 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av august og første halvdel av september 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON

Detaljer

Følger bygg og anlegg etter?

Følger bygg og anlegg etter? Oljeprisfall sender norsk økonomi ned i knestående. Følger bygg og anlegg etter? Vel, anlegg gjør det i hvert fall ikke. Der er det sånn Kjell Senneset, Prognosesenteret as, januar 2015 Veksten i anleggsproduksjonen

Detaljer

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 2014: Moderat økning i internasjonal vekst Store negative impulser fra petroleumsnæringen, positive impulser fra finans-

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. Nr. 1 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. februar NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - oktober 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. Nr. 3 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. september NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2007

Arbeidsmarkedet nå juni 2007 Arbeidsmarkedet nå juni 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no og Jorunn Furuberg

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Den registrerte arbeidsledigheten var ved utgangen av april på 38 800 personer, noe som tilsvarer 1,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er over 20 år siden arbeidsledigheten

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Norsk Betongdag 2014: Markedsutsiktene mot 2016. Vel, anlegg gjør det i hvert fall ikke. Der er det

Norsk Betongdag 2014: Markedsutsiktene mot 2016. Vel, anlegg gjør det i hvert fall ikke. Der er det Norsk Betongdag 2014: Markedsutsiktene mot 2016 Sender oljeprisfall norsk økonomi ned i knestående? Går i så fall byggemarkedene samme vei? Vel, anlegg gjør det i hvert fall ikke. Der er det sånn Kjell

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - juni 2014

Arbeidsmarkedet nå - juni 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - juni 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 2 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juli 2007

Arbeidsmarkedet nå juli 2007 Arbeidsmarkedet nå juli 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 2. august 2007.

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå oktober 2007

Arbeidsmarkedet nå oktober 2007 Arbeidsmarkedet nå oktober 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Torbjørn Årethun, torbjorn.aarethun@nav.no,

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - september 2014

Arbeidsmarkedet nå - september 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - september 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Kjell Senneset, Prognosesenteret

Kjell Senneset, Prognosesenteret Krise i utlandet? Hva så??? Utsiktene for byggemarkedene i Norge Norsk Ståldag november 211 Kjell Senneset, Prognosesenteret SSBs siste prognoser, fra september: Litt svakere enn i juni-prognosen, men

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - oktober 2014

Arbeidsmarkedet nå - oktober 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - oktober 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - mai 2014

Arbeidsmarkedet nå - mai 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - mai 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå mai 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - august 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009 Nr. 4 2009 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i november 2009 Nasjonal oppsummering Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter I denne runden rapporterte

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen viser en omsetningsvekst på 4,5 prosent for 1. tertial 2015 Omsetningstallene

Detaljer

Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass

Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass OLJERELATERTE BEDRIFTER TETTER GAPET Forventningene i bedrifter med aktivitet

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. februar OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført hovedsakelig i januar 2012

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført hovedsakelig i januar 2012 Nr. 1 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført hovedsakelig i januar 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT. Februar 2015

BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT. Februar 2015 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT Februar 2015 Rapporten inneholder en gjennomgang av utsiktene for norsk økonomi og en vurdering av BNLs september-prognoser for ba-markedet, i lys av oppdatert

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 4 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7. november OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktene

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - juli 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 19. OKTOBER - 12.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 19. OKTOBER - 12. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 4 2015 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 19. OKTOBER - 12. NOVEMBER OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden Nr. 3 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 3. - 28. september 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Frokostmøte i Husbanken Konjunkturer og boligmarkedet. Anders Kjelsrud

Frokostmøte i Husbanken Konjunkturer og boligmarkedet. Anders Kjelsrud 1 Frokostmøte i Husbanken 19.10.2016 Konjunkturer og boligmarkedet Anders Kjelsrud Oversikt Kort om dagens konjunktursituasjon og modellbaserte prognoser Boligmarkedet Litt om prisutviklingen Har vi en

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - mai 2012 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra seksjon for Utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 23. OKTOBER 2015

OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 23. OKTOBER 2015 OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 3. OKTOBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Strukturelle forhold Finanskrisen Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - august 2015

Arbeidsmarkedet nå - august 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidskedet nå - august 215 Arbeidskedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn RENTEKOMMENTAR 27.MARS 2014 Figurer og bakgrunn Norges Banks beslutning Styringsrenten uendret på 1,5 prosent Minimale endringer i rentebanen Første renteoppgang anslås til sommeren 2015 Veksten i norsk

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå oktober 2017

Arbeidsmarkedet nå oktober 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / KUNNSKAPSAVDELINGEN Arbeidsmarkedet nå ober 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 3 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 11. August til 25. August OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - april 2015

Arbeidsmarkedet nå - april 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - il 215 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Hovedstyremøte 29. oktober 2003

Hovedstyremøte 29. oktober 2003 Hovedstyremøte 9. oktober Hovedstyret oktober. Foliorenten og importvektet valutakurs (I-) ) Dagstall.. jan. okt. 8 8 Foliorenten (venstre akse) I- (høyre akse) 9 9 ) Stigende kurve betyr styrking av kronekursen

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i februar 2010

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i februar 2010 Nr. 1 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i februar 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER I denne runden rapporterte

Detaljer

Kommunebudsjettene i et makroøkonomisk lys

Kommunebudsjettene i et makroøkonomisk lys Kommunebudsjettene i et makroøkonomisk lys 5. Desember 2017 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Kommuneøkonomien og historien om Høna og egget? Kommunene utgjør en betydelig del av norsk økonomi

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå februar 2017

Arbeidsmarkedet nå februar 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / KUNNSKAPSAVDELINGEN Arbeidsmarkedet nå februar 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Boligmarkedsanalyse 1. kvartal 2012. Markedsutviklingen pr. 1. kvartal 2012

Boligmarkedsanalyse 1. kvartal 2012. Markedsutviklingen pr. 1. kvartal 2012 Boligmarkedsanalyse kvartal 22 Markedsutviklingen pr. kvartal 22 Prognosesenteret AS og Boligprodusentenes Forening 4/23/22 Markedsutviklingen pr. kvartal 22 Innhold Konklusjoner markedsutviklingen pr.

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - august 2014

Arbeidsmarkedet nå - august 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - august 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - desember 2014

Arbeidsmarkedet nå - desember 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - desember 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Optimismen er tilbake

Optimismen er tilbake RAPPORT 1 2017 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Optimismen er tilbake ETTERSPØRSELSDREVET OPPGANG Særlig mellomstore og eksportorienterte bedrifter melder om sterk økning i etterspørselen.

Detaljer

Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke»

Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke» Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke» de flyter på lav rente og bedrede utsikter i norsk økonomi Siden forrige rapport har det vært et tydelig omslag i boligmarkedet. Euforien

Detaljer

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Frokostmøte i Sparebank SR-Bank. mars Effektive valutakurser 99= GBP 9 8 NOK NZD 9 8 7 SEK 7 99 99 99 99 998 Kilde: EcoWin

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - september 2015

Arbeidsmarkedet nå - september 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - september 215 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye 77.000 planlegger kjøp av fritidsbolig i norge verden i tall.. gamle helter er borte finanskrisen siden våren 2007??? høna og

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2017

Arbeidsmarkedet nå august 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / KUNNSKAPSAVDELINGEN Arbeidsmarkedet nå august 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR FEBRUAR

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR FEBRUAR REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 201 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR - 18. FEBRUAR OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Ifølge kontaktene

Detaljer

NORGES BANK MEMO. Etterprøving av Norges Banks anslag for 2013 NR 3 2014

NORGES BANK MEMO. Etterprøving av Norges Banks anslag for 2013 NR 3 2014 NORGES BANK MEMO Etterprøving av Norges Banks anslag for 2013 NR 3 2014 Norges Bank Memo Nr. 3 2014 Norges Bank Adresse: Bankplassen 2 Post: Postboks 1179 Sentrum, 0107 Oslo Telefon: 22316000 Telefaks:

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Boligpriser flater ut s. 3 Prisene på borettslagsboliger vs. «totalmarkedet» s. 5 Gjennomsnittspriser 3-roms blokk

Detaljer

NORGE I EN OMSTILLINGSTID - UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI

NORGE I EN OMSTILLINGSTID - UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI NORGE I EN OMSTILLINGSTID - UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 15. OKTOBER 15 Agenda Internasjonal økonomi Olje og norsk økonomi Pengepolitikken Agenda Internasjonal

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. Nr. 2 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. mai 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Et nasjonalregnskap må alltid gå i balanse, og vi benytter gjerne følgende formel/likning når sammenhengen skal vises:

Et nasjonalregnskap må alltid gå i balanse, og vi benytter gjerne følgende formel/likning når sammenhengen skal vises: Oppgave uke 46 Nasjonalregnskap Innledning Nasjonalregnskapet er en oversikt over hovedstørrelsene i norsk økonomi som legges fram av regjeringen hver vår. Det tallfester blant annet privat og offentlig

Detaljer

KONJUKTURBAROMETERET Makroøkonomiske analyser fra Menon med verdiskaping per fylke

KONJUKTURBAROMETERET Makroøkonomiske analyser fra Menon med verdiskaping per fylke KONJUKTURBAROMETERET 2014 Makroøkonomiske analyser fra Menon med verdiskaping per fylke 1 Innhold Kort om internasjonale og nasjonale utsikter Prognoser for Nord-Trøndelag Prognoser for Sør-Trøndelag Prognoser

Detaljer

UiO 1. mars 2012, Torbjørn Eika. Økonomisk utsyn over sider med tall, analyser prognoser og vurderinger

UiO 1. mars 2012, Torbjørn Eika. Økonomisk utsyn over sider med tall, analyser prognoser og vurderinger UiO 1. mars 2012, Torbjørn Eika Økonomisk utsyn over 2011 134 sider med tall, analyser prognoser og vurderinger Utsynet: http://www.ssb.no/emner/08/05/10/oa/201201/oa2012-1.pdf Pressemelding siste konjunkturrapport:

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå juni 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer