MARKEDSRAPPORT 2/2015. Oktober 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MARKEDSRAPPORT 2/2015. Oktober 2015"

Transkript

1 MARKEDSRAPPORT 2/2015 Oktober 2015

2 NELFO - Markedsrapport 2. halvår 2015 Innhold Kommentar 2 Om rapporten 2 Norsk økonomi 3 Byggemarkedet 5 Nye boliger 6 Nye yrkesbygg 8 ROT-bolig 9 ROT-yrkesbygg 10 Tabeller 12 Elektromarkedet 14 Tabeller 16 Kalkulasjonspriser for tekniske fag 17 Statistikk for bygg og anlegg 19 Omsetningsstatistikk 19 Lønnsstatistikk 20 Registrert arbeidsledighet 21 Produksjonsindekser 21 Ordrestatistikk 22 Byggekostnadsindekser 22 Næringslivets økonomibarometer 24 Definisjoner 25 September 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 1

3 NELFO - Markedsrapport 2. halvår 2015 Kommentar Markedsrapport NELFO - 1. halvår 2015 Markedsrapporten kommer ut to ganger i året. Spørsmål og kommentarer tas imot med takk. Epost: Samlet verdi av elektroarbeider i 2014 er anslått til 57,3 mrd. kroner en vekst på 4 % fra 2014, målt i faste priser. Sterk vekst i offshore-elektro ble avløst av utflating i fjor som har fortsatt i Fallende petroleumsinvesteringer gir grunn til å vente nedgang i elektroarbeider tilknyttet bygging og vedlikehold av plattformer og skip fremover. Sterk vekst i investeringene i kraft- og energianlegg vil derimot gi et positivt bidrag til etterspørselen etter elektroarbeider. Det samme vil økende byggeaktivitet, og det er i hovedsak elektroarbeider tilknyttet ROT som vil trekke opp. Investeringene i ekom-infrastruktur (4G mobil, fibernett mm) vil fortsatt ligge på høye nivåer, drevet av markedets etterspørsel etter nye tjenester som krever økt datakapasitet. For elektromarkedet totalt ventes en vekst på rundt 3-4 % årlig i perioden , målt i faste priser. I denne utgaven har vi gjennomgått og forbedret tallgrunnlaget for elektromarkedet som ikke er knyttet til byggeaktivitet. Rapporten viser at summen av elektroarbeider innen offshore, skip og infrastruktur for energi, ekom, industri og samferdsel mm står for over 50% av det totale markedet. Det vil også være store regionale forskjeller. Det er viktig for bransjen å ha markedsprognoser, spesielt i usikre tider hvor behovet for omstilling øker. Vi håper rapporten gir et nyttig underlag for å forberede bedriften mot endrede og nye markedsmuligheter. - Jens Lysøe Om rapporten Rapporten inneholder en gjennomgang av markedsutsiktene for elektromarkedet samt prognoser for byggemarkedene i perioden , for både nybygg og ROT (renovering, ombygging og tilbygg). I tabellene og figurene opererer vi med faste priser, om ikke annet fremgår. Faste priser betyr at tallene er justert for prisvekst. Dermed får vi fram endringer i produksjonsvolumet. Prognosene for byggemarkedene og utsiktene for de tekniske fagene er basert på forventet utvikling i en rekke tilbuds- og etterspørselsfaktorer, herunder forholdene i norsk og internasjonal økonomi, utviklingen i ulike markedsspesifikke drivere og ledende indikatorer, samt informasjon om planlagte prosjekter. markedene for nye boliger og nye yrkesbygg. Prognosene og markedsstørrelsene for ROT-markedene er basert på spørreundersøkelser, beregninger på bygningsmassen og tall fra nasjonalregnskapet og er beheftet med noe større usikkerhet. Rapporten begynner med en gjennomgang av utsiktene for norsk økonomi, etterfulgt av byggemarkedsprognoser, før vi gir et anslag på utviklingen i markedet for elektroarbeider. Rapporten samler også en del relevant statistikk for bygg- og anleggsnæringen, bl.a. lønnsutvikling og arbeidsmarkedsstatistikk for de tekniske fagene. Rapporten utarbeides av Prognosesenteret AS. Mangel på nøyaktige observasjoner av utviklingen i ROT-markedene over tid, gjør det vanskelig å gjennomføre kvantitative analyser i samme grad som for September 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 2

4 Endring å/å Andel av arbeidsstyrke NELFO - Markedsrapport 2. halvår 2015 Norsk økonomi I løpet av sommeren falt oljeprisen med %, og utsiktene for olje- og gassvirksomheten har blitt enda mer dystre. Fastlandsøkonomien ligger an til å vokse med kun 1,3 % i år, og siden årsskiftet har antall arbeidsledige økt med personer. Et rentekutt denne høsten blir nå mer og mer sannsynlig, og krona har svekket seg. Sistnevnte vil bidra til å lette omstillingene norsk økonomi står overfor, men på kort sikt vil olje- og gassrelatert etterspørsel til fastlandsøkonomien bli vanskelig å erstatte. Nedgangskonjunkturen som begynte sommeren 2014 kan derfor bli litt dypere i 2016 enn vi la til grunn for vår-prognosene. Norge, Fastlands-BNP Selv om både olje- og gass operatørene og deres leverandører på fastlandet kutter kostnader, vil mange prosjekter som tidligere var lønnsomme bli skrinlagt med oljepriser nede på $/fat. Til tross for kutt i investeringene i olje-relatert fastlandsindustri, sørger noen store prosjekter i tradisjonell industri for vekst i industriinvesteringene sett under ett i år. Næringsinvesteringene ventes å bli omtrent uendret fra i fjor, før ventes å ta seg opp som følge av økt tradisjonell eksport fra og med neste år. Samlet sett vil bruttoinvesteringene likevel falle i år, og stå stille i Konsekvensene for norsk økonomi blir i første omgang regionale, men ledigheten vil nok etter hvert tikke oppover også i regioner som har lite direkte eksponering mot olje og gass. SSBs september-prognoser for arbeidsledighets-rate (AKU) viser 4,4 % som gjennomsnitt for 2015, før den når toppen på 4,6 % i Sysselsettingsveksten nasjonalt er avtakende, 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% Kilde: SSB Stiplet linje viser prognose ved forrige rapport. men enn så lenge positiv. Økningen i arbeidsledighetsraten skyldes dermed at arbeidsstyrken har økt mer enn sysselsettingen, og ikke at sysselsettingen har falt. Norge, Arbeidsledighetsrate 5,0 % 4,5 % 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % Kilde: SSB (Arbeidskraftsundersøkelsen) Et svakere arbeidsmarked vil gi utslag i lavere lønnsog prisvekst. Årslønnsveksten ventes å bli på nær 3 % i året (ned fra 4,2 % i snitt det siste tiåret). Så lenge krona svekkes mot våre handelspartneres valutaer, vil imidlertid økte importpriser holde inflasjonen oppe. Den negative effekten på veksten i husholdningenes disponible inntekter motvirkes til dels av lavere renter, noe som også driver opp boligprisene. Dette beroliger husholdningene, som har blitt litt mer bekymret for den økonomiske utviklingen det siste året. Veksten i husholdningenes forbruk ventes derfor å holde seg brukbart oppe. Lavere oljepriser påvirker også statens inntekter, men ettersom pensjonsfondet har blitt såpass stort, begrenses ikke finanspolitikken nevneverdig på kort sikt. Prognosene for offentlig konsum og investeringer peker i retning av fortsatt ekspansive budsjetter fremover, og myndighetene har fortsatt en del å gå på om det skulle bli nødvendig å stimulere økonomien gjennom finanspolitikken. Norges Bank har også muligheter til å stimulere økonomien, selv om styringsrenta allerede er lav. De vil imidlertid trolig senke styringsrenta så lite som mulig, for å unngå oppbygging finansielle ubalanser i økonomien (f.eks. galopperende boligprisvekst). Veksten i fastlandsøkonomien ventes å bli på 1,3 % i år og 1,8 % neste år. Statistisk sentralbyrå venter så at veksten vil ta seg opp til 2,9 % i September 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 3

5 NELFO - Markedsrapport 2. halvår 2015 Tabellen viser makroøkonomiske hovedstørrelser for norsk økonomi med prognoser tom. 2018, hentet fra Statistisk sentralbyrås Økonomiske analyser 3/2015 fra 3. september Makroøkonomiske hovedstørrelser for norsk økonomi Årlig endring i prosent der annet ikke fremgår Prognoser Bruttonasjonalprodukt -1,6 0,6 1,0 2,7 0,7 2,2 1,4 1,2 2,2 2,0 Fastlands-Norge -1,6 1,8 1,9 3,8 2,3 2,2 1,3 1,8 2,9 2,5 Privat konsum 0,0 3,8 2,3 3,5 2,1 2,0 2,6 1,8 3,0 2,7 Offentlig konsum 4,1 2,2 1,0 1,6 1,7 2,7 2,3 2,6 2,2 2,3 Bruttoinvestering i fast realkapital -6,8-6,6 7,4 7,6 6,8 0,6-2,8 0,0 3,0 2,3 Utvinning og rørtransport 3,3-8,9 11,3 15,1 17,1-1,7-11,6-10,3-8,5-5,5 Fastlands-Norge -10,4-6,4 5,0 7,4 2,9 1,7 0,5 3,6 6,5 4,2 Næringer -18,4-9,5 1,1 10,5-1,1 0,2-1,0 3,6 6,9 4,9 Bolig -8,1-1,6 17,0 10,9 6,4-1,6 0,2 3,5 5,4 4,9 Offentlig forvaltning 7,7-4,8 1,1-1,8 6,5 8,2 3,5 3,8 7,1 2,3 Eksport -4,1 0,7-0,8 1,4-3,0 2,7 2,2 1,8 1,7 1,9 Råolje og naturgass -1,6-6,9-5,6 0,5-7,6 1,5-0,1-0,5-0,2 0,3 Tradisjonelle varer -8,0 3,3-0,1-0,2 1,0 2,3 5,8 4,4 3,6 3,3 Import -10,0 8,3 4,0 3,1 4,3 1,9 3,0 2,5 2,9 2,9 Sysselsatte personer -0,5-0,5 1,5 2,1 1,2 1,1 0,2 0,5 1,3 1,1 Arbeidsledighetsrate (nivå) 1) 3,2 3,6 3,3 3,2 3,5 3,5 4,4 4,6 4,2 4,1 Årslønn 4,2 3,7 4,2 4,0 3,9 3,1 2,8 2,9 2,8 3,0 Konsumprisindeksen (KPI) 2,1 2,5 1,2 0,8 2,1 2,0 2,1 2,9 2,0 1,8 Reallønn 2,1 1,2 3,0 3,2 1,8 1,1 0,7 0,0 0,8 1,2 Husholdningenes disponible realinntekt 3,2 2,1 4,2 4,5 2,8 2,6 2,6 1,8 3,1 2,5 Husholdningenes sparerate (nivå) 5,5 4,3 6,2 7,6 7,5 8,5 8,5 8,7 8,6 8,4 Pengemarkedsrente (nivå) 2,5 2,5 2,9 2,2 1,8 1,7 1,3 1,0 1,0 1,3 Utlånsrente, banker (nivå) 2) 4,0 3,4 3,6 3,9 4,0 3,9 3,2 2,8 2,7 2,8 NOK per euro (nivå) 8,7 8,0 7,8 7,5 7,8 8,4 8,9 9,2 9,1 8,9 Driftsbalansen i prosent av BNP 10,7 10,9 12,7 13,9 10,0 9,4 6,4 4,9 5,1 5,3 Pengemarkedsrente, euro (nivå) 1,2 0,8 1,4 0,5 0,2 0,2 0,0 0,1 0,3 0,4 Råoljepris i kroner (nivå) 3) ) Ifølge Arbeidskraftsundersøkelsen. Kilde: SSB, 3. sept ) Gjennomsnitt for året for rammelån med pant i bolig. 3) Gjennomsnittlig spotpris Brent Blend. September 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 4

6 Endring å/å NELFO - Markedsrapport 2. halvår 2015 Byggemarkedet Det samlede volumet i byggemarkedet vokste så vidt i 2014, med marginale 0,1 %. Det ligger an til noe bedre vekst i år, der vekst i ROT-markedene, i tillegg til bedring i markedet for nye boliger, ventes å føre til en vekst i samlet byggeaktivitet på 1,9 %. Eventuell prisvekst vil sørge for at omsetningsveksten blir enda høyere. Volumveksten fortsetter i 2016 og 2017, men fortsatt i moderat tempo om lag 1,4 % i 2016 og 1,8 % i Totalmarkedet, Mrd. NOK og andel venter at det vil bli igangsatt rundt 4,59 mill. kvm nytt yrkesbyggareal i 2015, som er 2,2 % lavere enn i Igangsettingen av private næringsbygg drar ned totalen i år, selv om vi venter en økning i igangsettingen av offentlige bygg. Vi venter at investeringene i nye yrkesbygg vil falle med 1 % i år. ROT-markedene ser ut til å ha gode tider i møte. Vi venter at ROT-boligmarkedet vil vokse med ca. 3 % i år, altså like stor vekst som i fjor, mens ROT-yrkesbygg ventes å vokse med ca. 4 % i år. Totalt 276 mrd. kr. i ,1 mrd. kr 26% 66,7 mrd. kr 24% 61,8 mrd. kr 22% 74,7 mrd. kr 27% Nye boliger Nye yrkesbygg ROT-bolig ROT-yrkesbygg I 2016 venter vi at lavere renter vil holde liv i boligetterspørselen til tross for svakere utvikling i norsk økonomi, samtidig som flaskehalsene på tilbudssiden blir mindre trange, og igangsettingen av boliger øker til enheter. Selv om norsk økonomi ventes å være i bedring igjen i 2017, vil bl.a. lavere arbeidsinnvandring føre til at antall igangsatte boliger går ned til i I 2016 og 2017 vil da nyboliginvesteringene stige med hhv. 3,8 og 1 %. Vi deler byggemarkedet i 4 segmenter: nye boliger, ROT boliger, nye yrkesbygg og ROT yrkesbygg. Nye yrkesbygg har siden 2005 vært det største delmarkedet, men i 2014 ble det utlignet av ROT yrkesbygg - som også utgjorde 27 % av det totale byggemarkedet. Verdien av byggemarkedene, dvs. de totale investeringene, var på rundt 276 mrd. kr i I år venter vi at denne summen øker til 282 mrd. kr. Eventuell prisvekst er ikke inkludert i disse tallene, som altså viser volumøkning. I sum peker indikatorene for aktiviteten i nyboligmarkedet i retning av økt boligbygging i Vi venter at det vil bli igangsatt rundt boliger i 2015, som gir en økning på 8,3 % fra Verdien av boligproduksjonen (investeringene i nye boliger) ventes å bli på nær 62,9 mrd. kroner i 2015, opp 1,7 % fra i fjor. For yrkesbyggmarkedet ser det ikke like lyst ut. Ringvirkningene fra lavere oljeinvesteringer ventes å dempe etterspørselen etter næringsbygg fremover. Igangsettingen av private næringsbygg har i tillegg vært relativt høy de foregående årene, og vi ventet en nedgang allerede før oljeprisfallet i fjor høst. Vi Økt igangsetting av offentlige bygg vil motvirke en potensielt større nedgang i yrkesbyggmarkedet. I 2016 og 2017 venter vi at det blir igangsatt hhv. 4,53 mill. kvm (-1,4 %) og 4,6 mill. kvm (+1,7 %) yrkesbyggareal. 7,6 % 7,8 % -4,6 % Totalmarkedet. Volumendring å/å -6,8 % 2,0 % 6,5 % 4,6 % -0,6 % 0,1 % 1,9 %1,4 %1,8 % 10% -10% ROT-markedene vil fortsette å vokse disse to årene, men veksten blir trolig noe lavere enn i ROTboligmarkedet ventes å vokse med hhv. 1,5 % og 2,5 % i 2016 og Forventet vekst i ROT-yrkesbyggmarkedet er på 2,5 % i 2016 og på 3 % i Oslo-regionen (Oslo, Akershus og Østfold) utgjør om lag ¼ av totalmarkedet, og er som regel mest sensitiv for endringer i makroøkonomien. I Rogaland ventes 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% Kilde: SSB, Prognosesenteret September 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 5

7 Antall boliger, 1000 stk Mrd kroner NELFO - Markedsrapport 2. halvår 2015 en svakere utvikling fremover enn i resten av landet Totaltmarkedet fordelt på region. Mrd NOK Oslo-regionen Innlandet Sørlandet Vestlandet Midt-Norge Nord-Norge Nye boliger I første halvår 2015 ble det gitt igangsettingstillatelser til boliger. Nyboligsalget har tatt seg bra opp fra i fjor (+26 %), og basert på byggearealstatistikken for første halvår ligger igangsettingen an til å runde boliger i år. I 2016 venter vi at lavere renter vil holde liv i boligetterspørselen til tross for svakere utvikling i norsk økonomi, samtidig som lettelser i flaskehalsene på tilbudssiden ventes å resultere i en økning i igangsettingen til boliger. Selv om norsk økonomi ventes å være i bedring igjen i 2017, kan lavere arbeidsinnvandring samt en utflating i bruktboligprisene føre til at antall igangsatte boliger går ned til igjen i Den såkalte «oljesmellen» har enn så lenge ikke påvirket boligmarkedet nevneverdig, annet enn i de hardest rammede regionene på Vestlandet. Den negative impulsen fra økende arbeidsledighet har ikke gitt utslag nasjonalt enda, og bruktboligprisene i landet sett under ett ligger an til å øke med nær 7 % fra i fjor, målt som gjennomsnitt over året. Et svakere arbeidsmarked vil dempe arbeidsinnvandringen noe de nærmeste årene, men en økning i antall flyktninger og asylsøkere vil ventelig føre til at de fleste kommuner må øke sin etterspørsel etter boligtjenester. Selv om befolkningsveksten kan bli noe lavere, vil sentralisering fortsette å bidra til god etterspørsel etter nye boliger. Forskjellene mellom sentrale og lite sentrale områder er betydelige i store deler av landet forsvarer ikke bruktboligprisnivået nybygging i det hele tatt. Lavere lønnsvekst og svekket krone sørger for svak reallønnsvekst fremover, men lavere renter vil bidra til fortsatt vekst i husholdningenes disponible realinntekt. Tilgangen på finansiering er fortsatt god og ventes ikke å begrense boligbyggingen i prognoseperioden, selv om myndighetene nylig innskrenket bankenes muligheter til å gi lån ut over de fastlagte retningslinjene for forsvarlig utlånspraksis. Myndighetene økte tidligere i år tilskuddet til bygging av studentboliger til enheter i 2015, opp fra i fjor. Om dette nivået vil bli opprettholdt i resten av prognoseperioden er vanskelig å si, men vi legger til grunn at nivået blir noe høyere enn tidligere i de tre årene i prognoseperioden. Det er uansett greit å notere seg at om lag en tredjedel av økningen i boligbyggingen fra 2014 til 2015 skyldes økte bevilgninger til studentboliger. Det ble registrert igangsettingstillatelser til nye boliger i 2014, ned fra i Det var markedet for nye leiligheter som gikk mest tilbake i fjor, og det er ikke overraskende leilighetsmarkedet som har kommet sterkest tilbake i år. Oslo skilte seg ut med negativt fortegn i 2014, men så langt i år er tendensen en helt annen bruktboligprisene i Oslo har økt med 12,2 % de siste tolv månedene, og nyboligsalget i første halvår (målt i samarbeid med Boligprodusentenes Forening) var 134 % høyere enn i samme periode i Boligprisene har økt mye også i Bergen og Tromsø det siste året. I oljefylket Rogaland har derimot både bruktboligpriser og nyboligsalg gått ned, men igangsettingen har til nå falt mindre enn fryktet. I andre oljeeksponerte fylker som Vest-Agder og Hordaland stiger bruktboligprisene friskt. Nye boliger, igangsetting, antall i 1000 Enebolig Småhus Leilighet Kilde: SSB, Prognosesenteret Stiplet linje viser prognose ved forrige rapport September 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 6

8 Antall boliger NELFO - Markedsrapport 2. halvår 2015 Verdien av boligproduksjonen (nyboliginvesteringene) ventes å bli på nær 62,9 mrd. kroner i 2015, opp 1,7 % fra i fjor. I 2016 og 2017 ventes investeringene å øke med henholdsvis 3,8 og 1 %. Prognosene for antall igangsatte boliger i 2015 og 2016 har blitt oppjustert med henholdsvis og enheter sammenlignet med våre prognoser fra mars i år. Konsekvensene av nedturen i olje- og gassrelaterte næringer med hensyn til boligmarkedet har til nå vist seg å være mindre alvorlige enn fryktet, og har enn så lenge begrenset seg til regionene med størst eksponering mot olje og gass. Det er imidlertid relativt sikkert at dette ikke vil vare ut prognoseperioden svakere vekst i norsk økonomi vil få negative konsekvenser for boligetterspørselen, selv om lavere renter motvirker nedgangen. Etter vårt skjønn er det imidlertid først og fremst flaskehalser på tilbudssiden som har vært den begrensende faktoren for boligbyggingen de senere årene. Utsikter til mindre trange flaskehalser i boligproduksjonen ventes derfor å føre til høyere igangsetting i år og neste år, før en realøkonomisk drevet nedgang i boligetterspørselen blir den begrensende faktoren for boligbyggingen igjen i På tilbudssiden oppgir færre byggebedrifter at de har kapasitetsproblemer enn tidligere, og det er tegn til økende produktivitet. Det politiske fokuset på flaskehalsene i boligproduksjonen tiltar, samtidig som økende infrastrukturinvesteringer kan lette litt på presset i dagens bo- og arbeidsregioner. Myndighetene innskrenket bankenes muligheter til å gi lån ut over de fastlagte retningslinjene for forsvarlig utlånspraksis tidligere i år, men dette ser per i dag ikke ut til å begrense boligetterspørselen nevneverdig. På tilbudssiden kan derimot myndighetenes påfunn få større konsekvenser. Regjeringen la nylig frem forslag til endringer i Plan- og bygningsloven, som har som mål å gjøre det enklere, raskere og billigere å bygge boliger. Om forslagene blir vedtatt, venter regjeringen at det kan redusere saksbehandlingstiden med %, og samtidig gjøre plan- og byggesaksarbeidet mer smidig enn før. Arbeidet med å gjøre flaskehalsene på tilbudssiden mindre trange ventes å gi et positivt bidrag til tilbudet av nye boliger fremover. Det har kommet noen forenklinger i TEK10 som gjelder fra og med Blant annet innføres det unntak for tilgjengelighetskrav på halvparten av ett- og toromsleilighetene på 50 kvm eller mindre. Videre har regjeringen gått inn for en prøveordning i noen fylker der alle innsigelser til kommunale arealplaner skal samles hos fylkesmannen. Der skal de ulike interessene veies opp mot hverandre og deretter overleveres kommunene i én felles uttalelse på vegne av staten. En samordning av innsigelser vil kunne redusere både reguleringsrisiko og behandlingstid i planprosessene. Disse forenklingene vil kunne ha en positiv effekt på igangsettingen i år Nye boliger, igangsetting fordelt på region. Oslo-regionen Innlandet Sørlandet Vestlandet Midt-Norge Nord-Norge Kilde: SSB, Prognosesenteret Etter at igangsettingen i Oslo ble halvert i fjor, ligger det an til en kraftig opphenting i år. Boligbyggingen i Østfold og Akershus ventes derimot å ha en relativt stabil utvikling i prognoseperioden. Lav befolkningsvekst tilsier kun moderat vekst i boligetterspørselen i innlandsfylkene, men tilflytting til mer sentrale områder vil likevel sørge for etterspørsel etter nye boliger. Svak utvikling i bruktboligprisene, som følge av relativt høy boligbygging i Agderfylkene, tilsier at det ikke vil bli noe særlig vekst i igangsettingen på Sørlandet. Igangsettingen i Vestfold og Telemark ventes å ligge ved brukbare nivåer, selv om prisforskjellen på nye og brukte boliger er høy. I Rogaland og Hordaland er prisforskjellen på nye og brukte boliger blant de laveste i landet, og mulighetene til å øke boligbyggingen burde være til stede, men etterspørselen dempes av et svakere arbeidsmarked grunnet lavere aktivitet i olje- og gassrelatert næringsliv i regionen. I Sør-Trøndelag har det blitt igangsatt over 600 nye studentboliger hittil i år. Stu- September 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 7

9 Byggareal, 1000 kvm NELFO - Markedsrapport 2. halvår 2015 dentboliger vil dermed utgjøre rundt ¼ av samlet boligbygging i Sør-Trøndelag i år, og nivået på leilighetsbyggingen ventes å forbli relativt høyt. Nivået på boligbyggingen i Nord-Norge ventes å forbli relativt høyt fremover, etter bra vekst de senere årene. Den sterke boligprisveksten i Tromsø indikerer at igangsettingen vil øke, og trekke opp nivået i Troms. I tillegg kan igangsettingen i Tromsø få et betydelig bidrag fra bygging av studentboliger fremover. Nye yrkesbygg Etter flere år med relativt høy igangsetting av yrkesbygg, mellom 4,9 og 5 mill. kvm i året, endte igangsettingen på 4,69 mill. kvm i Dette tilsvarte en økning på kun 0,4 % fra året før. Prognosesenteret venter at det vil bli igangsatt rundt 4,59 mill. kvm nytt yrkesbyggareal i 2015, som er 2,2 % lavere enn i I 2016 og 2017 ventes en igangsetting på hhv. 4,53 (-1,4 %) og 4,6 mill. kvm (+1,7 %). Oljeprisfallet vil påvirke igangsettingen av private næringsbygg negativt i år og neste år, mens offentlige bygg ventes en mer positiv utvikling. Oljeprisen har falt kraftig i løpet av sommeren. Mellom juni og august gikk prisen på nordsjøolje ned med %. Arbeidsledigheten har også økt i mellomtiden. Utsiktene for norsk økonomi har dermed forverret seg siden forrige rapport, og nå venter vi at de negative ringvirkningene fra lavere petroleumsinvesteringer vil dempe etterspørselen etter private næringsbygg i større grad enn tidligere. Samtidig venter vi at igangsettingen av offentlige bygg vil ta seg opp, mens bygg for husholdningene ventes å følge utviklingen i boligbyggingen dvs. økning i år og neste år før igangsettingen faller noe i Det har de senere årene blitt igangsatt relativt mye areal til private næringsbygg i Norge. Byggetterspørselen har vært drevet av høy aktivitet i olje- og gassrelatert næringsliv, i tillegg til god tilgang på finansiering og stadig lavere renter. Rentene ser ut til å forbli lave en god stund til, mens vekstimpulsene fra de siste årenes oljeboom er over. Dette er noe vi for så vidt tok hensyn til i prognosene for private næringsbygg selv før oljeprisfallet kom høsten 2014, men fallet i byggetterspørselen blir nødvendigvis større enn ventet nå som oljeprisen er halvert. Svakere krone bedrer den kostnadsmessige konkurranseevnen og kan gi et oppsving i annen eksportrettet industri, men sistnevnte har ikke skutt i været enda. Det er uvisst hvor raskt næringslivet vil klare å omstille seg, men endringer i næringsstruktur ventes å bidra til at etterspørselen etter bygg for industri, lager og administrasjon vil holde seg oppe petroleumsrelatert næringsliv vil etterspørre mindre areal, mens kapasitetsutnyttelsen i tradisjonell industri i innlandet vil kunne øke. Lave renter og turbulente aksjemarkeder har gjort norsk eiendom til et attraktivt investeringsobjekt, og transaksjonsvolumet hittil i år har vært rekordhøyt. Oljebremsen sørger imidlertid for økende arealledighet i regioner med høy tetthet av petroleumsrelaterte bedrifter der arbeidsledigheten har steget mest. Dette legger press på leiene, og vil etter hvert vil slå ut i lavere etterspørsel etter bygg for kontor, forretning og lager. I 1. halvår 2015 har det blitt igangsatt 2,55 mill. kvm nytt yrkesbyggareal ned 2,5 % fra samme periode i fjor. Tolvmånedersigangsettingen er 1 % lavere enn i forrige ikke-overlappende periode. Trenden i registrerte igangsettingstillatelser til yrkesbygg har vært fallende siden mai 2014, og den negative utviklingen ser ut til å fortsette i år og i Nye yrkesbygg, igangsetting, 1000 kvm Basert på planlagte prosjekter skulle man imidlertid tro at byggeaktiviteten vil øke kraftig de nærmeste årene, men mange av de planlagte prosjektene vil sannsynligvis slite med å finne leietakere og vil ikke bli realisert, eller i beste fall bli utsatt. 500 Private næringsbygg Offentlige bygg Husholdningsbygg Kilde: SSB, Prognosesenteret Stiplet linje viser prognose ved forrige rapport. 0 September 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 8

10 1000 kvm Mrd. kroner i faste priser NELFO - Markedsrapport 2. halvår 2015 Vi venter at det vil bli igangsatt rundt 4,59 mill. kvm nytt yrkesbyggareal i 2015, som er 2,2 % lavere enn i I 2016 og 2017 venter vi en igangsetting på hhv. 4,53 (-1,4 %) og 4,6 mill. kvm (+1,7 %). Prognosene for igangsatt areal til nye yrkesbygg i 2015 har blitt tatt ytterligere ned med 85 kvm siden forrige rapport. I denne omgang er det forretningsbygg (-80 kvm), kontor- og administrasjonsbygg (-75 kvm) og lagerbygg (-65 kvm) som har blitt nedjustert mest, mens samferdselsbygg og hotell- og restaurantbygg har blitt oppjustert. I tillegg har offentlige bygg blitt oppjustert, med undervisningsbygg opp 35 kvm og helse- og sosialbygg opp 15 kvm. I enkelte tilfeller skyldes prognoseendringene ny informasjon om forventet tidspunkt for igangsetting på prosjektnivå, i andre tilfeller er endret utvikling i driverne overveiende årsak. Selv om trenden er negativ, ligger igangsettingen i enkelte regioner an til å kunne øke i år. Blant annet har igangsatt areal til yrkesbygg økt kraftig i første halvår i Akershus og Hordaland, sammenliknet med samme periode i 2014, mens igangsettingen i Oslo har gått tregt hittil i år ROT-bolig Nye yrkesbygg, igangsetting fordelt på region Oslo-regionen Innlandet Sørlandet Vestlandet Midt-Norge Nord-Norge Kilde: SSB, Prognosesenteret Prognosesenteret har estimert at ROT-boligmarkedet vokste med rundt 3 % i 2014, og verdien av markedet er anslått til 67 mrd. kr. det samme året. Fordelingen mellom boligtypene var slik at ROT-arbeider på eneboliger utgjorde 45,4 mrd. kr av markedet, småhus 11,3 mrd. kr og leiligheter 10 mrd. kr. Vi venter at markedet vil vokse med ca. 3 % i år, altså like stor vekst som i fjor. Veksten i 2016 vil imidlertid bli noe dempet av svakere makroøkonomiske utsikter, og det er usikkerhet knyttet til hvordan husholdningene vil tilpasse seg til endringene i norsk økonomi. I 2016 og 2017 venter vi hhv. 1,5 % og 2,5 % vekst. ROT bolig. Mrd. NOK, faste 2014-priser Enebolig Småhus Leilighet ROT-boligmarkedet omfatter renoverings- og vedlikeholdsarbeider samt ombygginger og tilbygg på eldre boliger. ROT-prognosene er nå basert på forventet utvikling i fysiske forhold som renoveringsmoden bygningsmasse og reparasjoner etter naturskader; konjunkturelle faktorer som endringer i produksjon, næringsstruktur, arealledighet, flytteaktivitet, inntekt, rente, markedssentiment etc.; samt politiske forhold som endringer i tekniske forskrifter tilknyttet rehabilitering og tiltak på eksisterende bygg, endringer i Husbankens eller Enovas tilskuddsordninger, eller i statlige bevilgninger til vedlikehold av offentlig bygningsmasse. Lavere lønnsvekst og svekket krone sørger for svak reallønnsvekst fremover, men vedvarende lavere renter vil bidra til fortsatt vekst i husholdningenes disponible realinntekt. Sistnevnte er en veldig viktig driver for etterspørselen etter ROT-boligarbeider, og bidrar til at vi venter stabil utvikling i markedet i hele prognoseperioden på tross av nedgangskonjunkturen vi befinner oss i. Tilgangen på finansiering er fortsatt god og rentene er rekordlave, dermed ventes dette å stimulere den delen av ROT-boligmarkedet som lånefinansieres. Selv om nettoinnvandringen avtok i 2014, sørget svært høy innenlands flytteaktivitet for ny rekord i antall flyttinger i Hele personer flyttet i fjor. Flytteaktiviteten er viktig for etterspørselen etter ROT-boligarbeider, fordi husholdningene ofte September 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 9

11 NELFO - Markedsrapport 2. halvår 2015 pusser opp sin nye bolig og boligen de skal selge. Lavere fart i norsk økonomi gjør at vi venter noe lavere flytteaktivitet i prognoseperioden sett under ett, men antall boligomsetninger i de første månedene av 2015 vitner om at flytteaktiviteten for tiden er rekordhøy. I tillegg bidrar også det høye antallet boligomsetninger høsten 2014 positivt til ROT-boligmarkedet i ROT-boligmarkedet 2014 fordelt på regioner. Mrd. NOK og andel Totalt 66,7 mrd. kr. i ,32 14% 13,25 20% 6,58 10% Oslo-regionen 9,94 15% 18,17 27% 9,47 14% Innlandet Sørlandet Vestlandet Midt-Norge Nord-Norge En annen faktor som indikerer god vekst i ROT-boligmarkedet i år er at det i 1. kvartal 2015 ble utbetalt mer i erstatning etter naturskader på bygg enn det ble i hele Det økte omfanget av reparasjonsarbeider etter ekstremvær gir et positivt bidrag til ROTboligmarkedet i Ser vi på veksten fra kvartal til kvartal, har ordretilgangen for ROT-boligvirksomhet vokst kontinuerlig det siste året, mens ordrereservene har vokst de siste tre kvartalene. I 2. kvartal 2015 var ordretilgangen for ROT-bolig 10 % høyere enn i samme kvartal året før, mens ordrereservene var 1 % lavere i samme periode. Andre forhold, som fortsatt fokus på energiøkonomisering, og fortsatt begeistring for interiør blant norske husholdninger, trekker ROT-etterspørselen i positiv retning. Vi venter at gjennomsnittlig årlig vekst i markedet for ROT-arbeider vil være noe høyere på lengre sikt enn det som hittil har vært vanlig etter årtusenskiftet, anslagvis 3 % mot tidligere vel 2 %. På grunn av store variasjoner i naturskadeomfanget vil faktisk årlig vekst variere mye rundt denne trenden. Få av driverne i dette markedet har endret seg siden vår-rapporten ble utgitt i mars. Prognosen for ROTboligmarkedet totalt er uendret for 2015 og 2017, mens prognosen for neste år har blitt nedjustert med et halvt prosentpoeng fra 2 % til 1,5 % vekst. Fordelingen på boligtype og fylke har imidlertid endret seg siden sist, både historisk og for prognosene. Det har blitt foretatt en revisjon av statistikken og en videreutvikling av ROT-modellen vår. Blant fylkene er det ventet størst vekst i ROT-boligmarkedet i Hordaland i 2015, opp 8 % fra nivået i Sogn og Fjordane på andreplass med en forventet vekst på 5 % i år. Nord-Trøndelag er eneste fylke med forventet nedgang i ROT-boligmarkedet i år, for øvrig en veldig liten nedgang på kun 0,7 %. Det er i hovedsak endringer i reparasjonsarbeider etter naturskader som står bak variasjonene i ROT-boligmarkedet på fylkesnivå, og de respektive vekstratene vil derfor svinge andre veien igjen året etter, ettersom vi har lagt til grunn at naturskader vil returnere til et beregnet normalnivå i den delen av prognoseperioden vi ikke har data for. Ser vi på gjennomsnittlig årlig vekst i perioden , er den forventet å være størst i Akershus, Hordaland og Troms (+ 2,7 %). Markedet i absoluttverdi er fortsatt størst i Oslo-regionen, og vil være det i prognoseperioden også. Her anslår vi markedet vil utgjøre 18,6 mrd. kr i 2015, som er omtrent ¼ av totalmarkedet. Vestlandet er regionen med nest-største andel, vi anslår at ROT-boligmarkedet her vil utgjøre nesten 14 mrd. kr i 2015, som er en femtedel av totalmarkedet. ROT-yrkesbygg Lavere oljepriser og sterk nedgang i investeringene i oljerelatert virksomhet er i ferd med å slå inn over norsk økonomi og dermed også deler av ROT-yrkesbyggmarkedet. Vi venter likevel at aktiviteten i markedet skal vokse med 2-4 % årlig i prognoseperioden. Sterkest vekst ventes i 2015 (4 %), men det skyldes til dels at omfanget av reparasjoner etter naturskader blir større i år enn i fjor. For 2016 og 2017 legger vi til grunn at omfanget av slike reparasjonsarbeider blir mer som i et «normalår». ROT-yrkesbyggmarkedet omfatter renoverings- og vedlikeholdsarbeider samt ombygginger og tilbygg på eldre yrkesbygg. I 2014 har vi anslått verdien av ROTmarkedet for yrkesbygg til ca. 72 mrd. kr. Dette tilsvarer en årlig vekst på ca. 5 % i forhold til Utviklingen i ROT-markedet for det private næringslivets September 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 10

12 Mrd. kroner i faste priser NELFO - Markedsrapport 2. halvår 2015 bygningsmasse, bestemmes i store trekk av konjunkturutviklingen. Konjunkturene styrer viktige drivere i dette markedet, som næringslivets lønnsomhet, bedriftenes flyttevirksomhet, strukturelle endringer i næringslivet etc. Av faktorer som ikke er direkte knyttet til konjunkturene, er aldersfordelingen av yrkesbyggmassen viktig. En ny og moderne bygningsmasse trenger naturlig nok mindre av renoverings- og vedlikeholdsarbeider enn en gammel bygningsmasse. Offentlige tiltak for å redusere for eksempel energibruken i bygninger vil også påvirke dette markedet. Aktiviteten i ROT-yrkesbyggmarkedet ventes å øke dels fordi bygningsmassen og mengden av bygg i renoveringsmoden alder øker, dels fordi sammensetningen av bygningsmassen endrer seg på en måte som er gunstig for ROT-markedet, og dels fordi mengden av reparasjonsarbeider etter naturskader øker. Dessuten er rentene lave og fallende, mange bedrifter har god økonomi, og det offentlige har fokus på modernisering og energieffektivisering av skoler, helsebygg etc. ROT yrkesbygg. Mrd. NOK, faste 2014-priser ROT-yrkesbyggmarkedet 2014 fordelt på regioner. Mrd. NOK og andel Totalt 73 mrd. kr. i ,11 14% 15,81 22% 6,75 9% 9,24 13% 22,30 31% 8,88 12% Oslo-regionen Innlandet Sørlandet Vestlandet Midt-Norge Nord-Norge Variasjonene i ROT-prognosene for fylker og byggtyper er basert på bygningsmassens ulike størrelse og alderssammensetning i de forskjellige fylkene. Vi venter at Rogaland får den største gjennomsnittlige årlige veksten i perioden , mens markedet fortsatt vil være størst i absoluttverdi i Oslo-regionen. Markedet for ROT-arbeider tilknyttet husholdningsbygg, dvs. fritidsbygg og boliggarasjer, er ikke med i statistikken for ROT-yrkesbygg grunnet mangelfullt datagrunnlag. De siste årene har verdien av ROT-arbeider tilknyttet husholdningsbygg anslagsvis vært i størrelsesorden 9-10 mrd. kroner, der ROT-fritidsbygg utgjør det klart største segmentet med om lag 7-8 mrd. kroner Private næringsbygg Offentlige bygg Produksjonsindeksen for renovering i alt viser volumutviklingen i samlet produksjon av ROT-arbeider utført av byggebedrifter. Til forskjell fra ROT-boligmarkedet, utføres nesten alle ROT-arbeider på yrkesbygg av profesjonelle, og disse vil fanges opp i produksjonsindeksen. Produksjonsindeksen steg kraftig i fjor, og etter 1. halvår i år ligger indeksen 0,9 % over tilsvarende periode i fjor. September 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 11

13 NELFO - Markedsrapport 2. halvår 2015 Tabeller Antall igangsatte boliger, fordelt på boligtype Enebolig Småhus Leilighet I alt Endring å/å ,4 % ,4 % 2008* ,5 % ,3 % ,1 % ,2 % ,8 % ,9 % ,5 % ,3 % ,4 % ,6 % * Faktisk igangsetting iht. Prognosesenterets egen statistikk er benyttet, grunnet store avvik mellom gitte igangsettingstillatelser og faktisk igangsetting. Igangsatt areal til yrkesbygg, 1000 kvm Private næringsbygg Offentlige bygg Husholdningsbygg I alt Endring å/å ,2 % ,2 % ,9 % ,7 % ,5 % ,2 % ,0 % ,6 % ,4 % ,2 % ,4 % ,7 % ROT-boligmarkedet. Mrd NOK Enebolig Småhus Leilighet Total Endring å/å ,3 9,6 8,5 57,3 4,8 % ,0 10,0 8,8 59,8 4,4 % ,8 10,3 9,1 61,2 2,3 % ,4 10,0 8,9 59,2-3,2 % ,0 10,2 9,1 60,3 1,7 % ,9 10,4 9,2 61,5 2,0 % ,2 10,9 9,6 64,6 5,1 % ,0 10,9 9,7 64,6 0,1 % ,4 11,3 10,0 66,7 3,2 % ,7 11,7 10,3 68,7 3,0 % ,2 11,9 10,6 69,7 1,5 % ,3 12,3 10,9 71,5 2,5 % September 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 12

14 NELFO - Markedsrapport 2. halvår 2015 ROT-yrkesbyggmarkedet. Mrd NOK Private næringsbygg Offentlige bygg I alt Endring å/å ,8 21,1 55,9-0,1 % ,2 22,4 59,6 6,7 % ,5 22,4 59,9 0,4 % ,5 24,7 66,2 10,5 % ,2 24,5 65,7-0,8 % ,1 24,9 67,0 2,0 % ,7 26,3 71,0 6,0 % ,9 25,7 69,6-2,0 % ,1 27,0 73,1 5,0 % ,0 28,0 76,0 4,0 % ,3 28,6 77,9 2,5 % ,9 29,3 80,2 3,0 % Byggemarkedet totalt, investeringer/verdi. Mrd NOK Nye boliger Nye yrkesbygg ROT-bolig ROTyrkesbygg I alt Endring å/å ,9 69,9 57,3 55,9 254,9 7,6 % ,2 83,3 59,8 59,6 274,9 7,8 % ,3 90,9 61,2 59,9 262,3-4,6 % ,6 77,4 59,2 66,2 244,4-6,8 % ,5 77,8 60,3 65,7 249,3 2,0 % ,1 79,0 61,5 67,0 265,6 6,5 % ,0 78,2 64,6 71,0 277,9 4,6 % ,9 74,0 64,6 69,6 276,1-0,6 % ,8 74,7 66,7 73,1 276,3 0,1 % ,9 73,9 68,7 76,0 281,5 1,9 % ,3 72,6 69,7 77,9 285,6 1,4 % ,9 73,1 71,5 80,2 290,8 1,8 % September 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 13

15 Mrd kroner NELFO - Markedsrapport 2. halvår 2015 Elektromarkedet Samlet verdi av elektroarbeider er anslått til 56,5 mrd. kroner i 2014 en vekst på 3,2 % fra 2013, målt i faste priser. Sterk vekst i offshore-elektro de siste tre årene ble avløst av utflating i fjor. Nedgangen i petroleumsinvesteringene gir grunn til å vente fall i offshorerelatert elektro fremover, mens sterk vekst i investeringene i kraft- og energianlegg derimot vil kunne trekke elektromarkedet opp. Det samme vil økende byggeaktivitet. Vi venter en vekst i elektromarkedet på rundt 1,5 % i 2015, 4 % i 2016 og 2,3 % i 2017, alle målt i faste priser. Elektromarkedet. Mrd kroner Kraft-/ energianlegg Ekomanlegg Offshore Bygg Andre anlegg Ifølge NELFOs ISO entrepriseindekser for elektroarbeider steg kostnadene med i gjennomsnitt ca. 5,3 % i fjor dersom kostnadsøkningen ble tatt ut i økte priser, steg samlet omsetning tilknyttet elektroarbeider med om lag 8,5 % i Veksten i elektroarbeider tilknyttet anlegg økte mer enn for offshore og bygg. Lavere igangsetting av yrkesbygg i 2013, og boliger i 2014, sørget for nedgang i elektroarbeider tilknyttet nybygg i fjor (-2 %), mens veksten for ROT-relatert elektro var god (+4,5 %) Anslagene for elektroarbeider er basert på forventet utvikling i relevante bygge-, anleggs- og offshoremarkeder. For bygg er elektroandelen av investeringene beregnet med utgangspunkt i spørreundersøkelser rettet mot entreprenørene, mens elektroandelen i anlegg og offshore er kvalitativt satt og holdt konstant over tid. Elektromarkedet 2014, fordelt på arbeidstyper Andre anlegg 8,7 mrd 14 % Offshore 11,4 mrd 19 % Ekomanlegg 7,0 mrd 11 % Kraft-/ energianlegg 7,3 mrd 12 % Bygg 27,1 mrd 44 % Nedgangen i oljeprisen vil føre til lavere petroleumsinvesteringer fremover, og både oljeoperatørene og leverandørnæringene skrinlegger prosjekter og kutter kostnader. Dette går utover både bygging av nye plattformer og skip, og antakeligvis også vedlikeholdet på kort sikt. Markedet for offshore-elektro ventes derfor å falle i prognoseperioden. For anleggsrelatert elektro, ventes økende investeringer i kraft- og energianlegg å gi bra vekst i prognoseperioden spesielt linjeinvesteringene er ventet å øke mye. Det samme gjelder elektro tilknyttet vei som følge av nye EU-krav skal rundt 200 tunneler oppgraderes for om lag 1 mrd. kroner innen 2019, og en god del av dette vil gå til lys, automasjon og ventilasjon. Elektromarkedet for bygg, 2014 ROT yrkesbygg 8,6 mrd 32 % Nye yrkesbygg 7,8 mrd 29 % Nye boliger 3,5 mrd 13 % ROT bolig 7,1 mrd 26 % Til tross for svakere vekstutsikter for norsk økonomi, ventes lavere renter og mindre trange flaskehalser på tilbudssiden i nyboligmarkedet å føre til at boligbyggingen tar seg litt opp på kort sikt. Igangsettingen av September 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 14

16 NELFO - Markedsrapport 2. halvår 2015 private næringsbygg, som er av større betydning for elektromarkedet tilknyttet bygg, ventes derimot å gå ned. Veksten i elektroarbeider tilknyttet nybyggmarkedene ventes derfor å avta fra 1,8 % i år til 1,1 % neste år, og bli negativ i 2017 (-0,9 %). Volumet av elektroarbeider tilknyttet ROT ventes derimot å vokse med nesten 3 % i snitt mellom 2015 og I sum ventes elektro tilknyttet bygg å stige med rundt 2 % årlig i prognoseperioden mrd. kroner frem til Økt utbygging av ladestasjoner for elbiler kan også gi et betydelig bidrag, spesielt dersom EUs strategi for alternativ drivstoff, «Clean Power for transport», også blir implementert i EØS-samarbeidet. I tillegg jobbes det for å få innført subsidieordninger i form av skattefradrag for arbeidskostnader i forbindelse med både energirenovering og tilgjengelighetstilpasning av boliger. Blant andre forhold som kan påvirke etterspørselen etter elektroarbeider i prognoseperioden, finner vi installasjon av intelligente strømmålere (AMS/smart grid), som til sammen kan innebære investeringer på September 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 15

17 NELFO - Markedsrapport 2. halvår 2015 Tabeller Tabellen under viser utviklingen i elektroarbeider tilknyttet bygg (nybygg + renovering/vedlikehold), der tallene viser kostnader tilknyttet på sterk- og svakstrøm samlet, målt i faste priser (ekskl. mva.). Elektromarkedet tilknyttet bygg (ekskl. primærnæringsbygg) per fylke. Mill NOK Fylke Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Norge Prosentvis endring å/å -4,4 % 6,9 % -1,7 % 1,7 % 2,9 % 1,6 % 1,3 % Elektromarkedet totalt fordelt på segment. Mrd NOK Endring 15/14 Endring 16/15 Endring 17/16 Bygg 24,2 24,9 26,6 26,1 26,6 27,3 27,8 28,1 2,9 % 1,6 % 1,3 % Primærnæringsbygg 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,4 % 0,8 % 1,1 % Kraft-/energianlegg 5,7 6,7 6,7 7,0 7,3 8,2 10,6 11,9 12,5 % 29,2 % 12,9 % Ekomanlegg 4,9 5,4 5,8 6,1 6,6 6,9 7,1 7,3 4,0 % 3,5 % 2,9 % Andre anlegg 3,3 3,3 3,6 3,8 4,1 4,2 4,4 4,5 2,3 % 4,7 % 1,7 % Skip og offshore 6,8 8,6 9,9 11,2 11,4 10,2 9,2 8,6-10,6 % -9,5 % -7,0 % Elektroarbeider i alt 45,4 49,3 53,1 54,7 56,5 57,3 59,6 61,0 1,5 % 4,0 % 2,3 % September 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 16

18 NELFO - Markedsrapport 2. halvår 2015 Kalkulasjonspriser for tekniske fag Tabellene nedenfor viser tekniske fag sin andel av kalkulasjonspris per kvm for nybygg for et utvalg byggtyper, samt endring i kalkulasjonsprisene fra foregående år. Kalkulasjonspriser for årene 1998, 2011, 2012, 2013 og 2014 er hentet fra Holte kalkulasjonsnøkkel. Kalkulasjonsnøkkelen er et kalkyleverktøy for utarbeidelse av kostnadsoverslag for både nybygg og rehabilitering, og går ned på bygningsdeler iht. NS 3451 (bygningsdelstabellen). Kolonnen lengst til høyre i tabellene under viser årlig prosentvis endring i kalkulasjonspris per kvm for de ulike kostnadskomponentene, som inkluderer både endringer i vareforbruk og priser. Eksempel 1: Enebolig i skrått terreng (2 etasjer, ca 130 kvm BTA ) %-endring 13/14 Kalkulasjonspris huskostnad per kvm, ekskl. felleskostnader ,4 % Fordeling på fag*: Bygning 73 % 73,6 % 73,5 % 72,9 % 72,9 % 3,3 % Tekniske installasjoner: 27 % 26,4 % 26,5 % 27,1 % 27,1 % 3,5 % VVS Sanitær og vannbåren varme** 7 % 11,7 % 11,6 % 11,8 % 11,7 % 1,9 % VVS Ventilasjon og kjøling 2 % 2,1 % 2,1 % 2,2 % 2,1 % 1,8 % Elektro 12 % 8,2 % 8,4 % 8,6 % 8,8 % 5,8 % Tele & Automatisering 3 % 2,5 % 2,5 % 2,6 % 2,6 % 5,7 % Andre installasjoner (f.eks. pipe) 3 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % 1,2 % Eksempel 2: Boligblokk, oppgang (6 etasjer, 35 seksjoner, ca kvm BTA) %-endring 13/14 Kalkulasjonspris huskostnad per kvm, ekskl. felleskostnader ,2 % Fordeling på fag*: Bygning 82 % 71,1 % 71,2 % 70,7 % 70,7 % 3,3 % Tekniske installasjoner: 18 % 28,9 % 28,8 % 29,3 % 29,3 % 3,0 % VVS Sanitær og vannbåren varme** 5 % 11,6 % 11,7 % 12,1 % 12,0 % 1,9 % VVS Ventilasjon og kjøling 3 % 2,4 % 2,4 % 2,5 % 2,5 % 2,0 % Elektro 6 % 7,2 % 7,2 % 7,5 % 7,7 % 6,0 % Tele & Automatisering 2 % 2,3 % 2,3 % 2,4 % 2,5 % 5,7 % Andre installasjoner (f.eks. heis) 2 % 5,4 % 5,2 % 4,8 % 4,6 % 0,0 % Eksempel 3: Kontorbygg (3 etasjer, ca kvm BTA, 64 arbeidsplasser) %-endring 13/14 Kalkulasjonspris huskostnad per kvm, ekskl. felleskostnader ,9 % Fordeling på fag*: Bygning 66 % 64,7 % 64,1 % 62,6 % 62,2 % 1,2 % Tekniske installasjoner: 34 % 35,3 % 35,9 % 37,4 % 37,8 % 3,1 % VVS Sanitær og vannbåren varme** 3 % 8,2 % 8,3 % 8,6 % 8,6 % 1,9 % VVS Ventilasjon og kjøling 11 % 9,4 % 9,5 % 10,0 % 10,0 % 2,0 % VVS Sprinkler 2 % 2,1 % 2,2 % 2,3 % 2,2 % 1,8 % Elektro 12 % 8,5 % 8,9 % 9,3 % 9,7 % 6,0 % Tele & Automatisering 2 % 2,7 % 2,7 % 2,9 % 3,0 % 5,8 % Andre installasjoner (f.eks. heis) 4 % 4,3 % 4,2 % 4,4 % 4,4 % 0,4 % September 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 17

19 NELFO - Markedsrapport 2. halvår 2015 Eksempel 4: Hotell (12 etasjer, ca kvm BTA, antall sengeplasser 580) %-endring 12/13 Kalkulasjonspris huskostnad per kvm, ekskl. felleskostnader ,1 % Fordeling på fag*: Bygning 65 % 60,4 % 59,6 % 58,4 % 57,9 % 1,3 % Tekniske installasjoner: 35 % 39,6 % 40,4 % 41,6 % 42,1 % 3,1 % VVS Sanitær og vannbåren varme** 7 % 11,9 % 12,1 % 12,5 % 12,4 % 1,9 % VVS Ventilasjon & kjøling 9 % 8,6 % 8,7 % 9,0 % 9,0 % 1,9 % VVS Sprinkler 2 % 2,0 % 2,0 % 2,1 % 2,1 % 1,8 % Elektro 9 % 9,1 % 9,5 % 9,8 % 10,2 % 5,9 % Tele & Automatisering 4 % 4,3 % 4,4 % 4,6 % 4,8 % 6,0 % Andre installasjoner (f.eks. heis) 4 % 3,6 % 3,6 % 3,7 % 3,6 % 0,2 % Eksempel 5: Sykehus (7 etasjer, ca kvm BTA) %-endring 13/14 Kalkulasjonspris huskostnad per kvm, ekskl. felleskostnader ,6 % Fordeling på fag*: Bygning 54 % 54,1 % 53,4 % 52,4 % 52,1 % 2,0 % Tekniske installasjoner: 46 % 45,9 % 46,6 % 47,6 % 47,9 % 3,3 % VVS Sanitær og vannbåren varme** 8 % 7,7 % 7,7 % 7,8 % 7,8 % 1,8 % VVS Ventilasjon og kjøling 14 % 15,1 % 15,1 % 15,4 % 15,3 % 4,1 % VVS Sprinkler og gass 3 % 2,9 % 2,9 % 2,9 % 2,9 % 2,0 % Elektro 11 % 10,6 % 11,1 % 11,6 % 11,9 % 5,9 % Tele & Automatisering 7 % 6,8 % 6,9 % 7,0 % 7,2 % 5,6 % Andre installasjoner (f.eks. heis) 3 % 3,0 % 2,9 % 2,9 % 2,8 % 0,0 % * Beregnet i % av huskostnad ekskl. felleskostnader till rigging, byggeplassadm., mv. ** I de tilfeller det installeres vannbåren varme beregner Holte at det utgjør ca 5% av total huskostnad. Dersom el-varme velges, er det beregnet å utgjøre ca. 1,5% av total huskostnad. September 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 18

20 Mrd. NOK NELFO - Markedsrapport 2. halvår 2015 Statistikk for bygg og anlegg Omsetningsstatistikk Etter nedgangen i omsetning i bygg- og anleggsvirksomhetene i 2010, har det vært vekst samtlige år siden. Fire år på rad har omsetningsveksten vært sterk, og veksten i 2014 endte på 6 %. Hittil i år har utviklingen vært positiv, omsetningen til og med 2. termin er 4,5 % høyere enn i samme periode i fjor. Ifølge SSBs Byggekostnadsindeks for boligblokk (BKI boligblokk) har kostnadsveksten på elektrikerarbeider vært betydelig sterkere enn for VVS-arbeider de siste årene. Dersom indeksen har vært representativ for den generelle kostnadsutviklingen på elektrisk installasjonsarbeid, falt omsetningsvolumet med rundt 0,4 % i Da har vi regnet med 5,1 % kostnadsvekst i 2014 for elektrisk installasjonsarbeid (BKI boligblokk), og trukket dette fra omsetningsveksten som har vært på 4,7 %. Omsetningsvolumet er altså mengden av produserte varer og tjenester, og beregningsmessig blir omsetningsvolumet dermed lik omsetningen fratrukket kostnadsveksten. VVS-bedriftene ser derimot ut til å ha økt omsetningsvolumet i 2014 sammenliknet med året før, med en vekst i omsetningen på 6 % og en kostnadsvekst på 1,4 % som gir en volumvekst i 2014 på 4,6 %. Tabellen nedenfor viser årlig omsetning (uten mva.) målt i løpende priser for bedrifter registrert i Brønnøysund på hhv. bygge- og anleggsvirksomhet, elektroinstallasjon og VVS-arbeid. Omsetning innen BA, elektrisk installasjonsarbeid og VVS. Mrd. kr. i løpende priser Omsetning i mrd. NOK Endring å/å Bygge- og anleggsvirksomhet Elektrisk installasjonsarbeid VVSarbeid Bygge- og anleggsvirksomhet Elektrisk installasjonsarbeid VVSarbeid ,0 37,2 29,0-10,6 % -0,3 % -9,3 % ,4 36,1 27,8 0,5 % -2,9 % -4,2 % ,5 37,6 30,8 12,4 % 4,0 % 11,1 % ,7 40,6 33,5 12,0 % 8,1 % 8,5 % ,9 41,0 35,6 6,1 % 1,0 % 6,3 % ,5 43,0 37,7 6,4 % 4,7 % 6,0 % 2015* 117,5 12,9 11,8 5,4 % -0,4 % 4,5 % * Til og med 2. termin 2015 Kilde: SSB Figurene viser omsetning i løpende priser for hhv. elektroinstallasjons- og VVS-bedrifter i alt. Elektrisk installasjonsarbeid. Omsetning per termin i mrd. kroner 6. termin 5. termin 4. termin 3. termin 2. termin 1. termin Kilde: SSB, Prognosesenteret September 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 19

21 Mrd. NOK NELFO - Markedsrapport 2. halvår 2015 VVS-arbeid. Omsetning per termin i mrd. kroner termin 5. termin 4. termin 3. termin 2. termin 1. termin Lønnsstatistikk Kilde: SSB, Prognosesenteret Tabellen under viser gjennomsnittlig månedslønn i bygge- og anleggsvirksomhet i 2013 og Legg merke til at tallene er brutto og eksklusive arbeidsgiveravgift. Håndverkere er den største yrkesgruppen innen byggog anleggssektoren. Gjennomsnittlig månedslønn for rørleggere og VVS-montører økte med 2,5 % fra 2013 til 2014, mens elektrikere mv. hadde en gjennomsnittlig vekst i månedslønningene på 3,6 % i samme periode. Ansatte i bygge- og anleggsvirksomheten hadde samlet sett en årslønnsvekst på i gjennomsnitt 2,9 % i Gjennomsnittlig månedslønn, bygg og anlegg, heltidsansatte Næring/yrkesgruppe Gjennomsnittlig lønn Avtalt lønn Endring å/å Endring å/å Yrker i alt ,9 % ,7 % Lederyrker ,6 % ,3 % Akademiske yrker ,6 % ,4 % Høyskoleyrker ,9 % ,7 % Kontor- og kundeserviceyrker ,2 % ,5 % Håndverkere totalt ,6 % ,7 % Rørleggere ,5 % ,6 % Elektrikere mv ,6 % ,1 % Energimontører ,3 % ,5 % Kilde: SSB September 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 20

22 Indeks (2010=100) Andel av arbeidsstyrke NELFO - Markedsrapport 2. halvår 2015 Registrert arbeidsledighet Ved utgangen av juli 2015 var arbeidsledighetsraten i det norske arbeidsmarkedet samlet sett lik 3,1 %, målt ved registrert ledighet fra NAV. På samme tid i fjor var raten 2,9 %. Målt ved SSBs utvalgsundersøkelse AKU er ledigheten på 4,3 % i utgangen av juli Arbeidsledighetsraten er antall arbeidsledige, delt på antall personer i arbeidsstyrken. Arbeidsledighetsraten i bygge- og anleggsnæringen (målt ved registrert ledighet fra NAV) har til og med juli i år vært på gjennomsnittlig 5 % sesongjustert. Sesongjustering betyr at man tar vekk gjentagende mønstre som skyldes sesongvariasjoner fra data, slik at det blir lettere å tolke endringer fra en periode til en annen. Arbeidsledigheten blant elektrikere og rørleggere er betydelig lavere enn gjennomsnittet for hele bygge- og anleggsnæringen. Gjennomsnittlig arbeidsledighet hittil i år, blant elektrikere og rørleggere, er på hhv. 2,1 og 3,5 %. Disse ratene har ikke blitt sesongjustert, fordi det er relativt lite sesongvariasjon i ledighet for elektrikere og rørleggere. For øvrig er ledighetsraten hittil i år den høyeste som har blitt registrert for elektrikere og rørleggere siden 2010, året i kjølvannet av finanskrisen. Arbeidsledighet. Helt ledige i prosent av arbeidsstyrke Bygg og anlegg i alt (sesongjustert) Rørleggere Elektrikere 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% Kilder: NAV, Prognosesenteret Arbeidsledighet, Helt ledige i prosent av arbeidsstyrke, per juli 2015 Yrke Hittil i år Antall hittil i år (gjennomsnitt) Elektrikere 0,5 % 1,8 % 2,4 % 1,6 % 1,4 % 1,3 % 1,6 % 2,1 % 569 Rørleggere 1,0 % 2,9 % 3,7 % 3,0 % 2,4 % 2,8 % 2,9 % 3,5 % 544 BA i alt* 2,2 % 5,0 % 5,3 % 4,5 % 3,9 % 4,5 % 4,7 % 5,0 % *Sesongjustert Kilde: NAV, Prognosesenteret Produksjonsindekser SSBs produksjonsindeks viser endringer i volumet av bygge- og anleggsarbeider, dvs. det som blir produsert. Den ujusterte produksjonsindeksen er preget av store sesongvariasjoner, og endrer seg mye fra et kvartal til et annet. Ved å se på en beregnet trend får man et bedre bilde av produksjonsutviklingen. Indeksens basisår er 2010 (indeks 100), som betyr at produksjonen av bygg og anlegg i 2. kvartal 2015 (indeks 125,1 for trend) var rundt 25 % høyere enn i I 2. kvartal 2015 var produksjonsindeksen for bygg og anlegg 1,5 % høyere enn i samme kvartal i fjor. Økningen for bygg alene var kun 0,1 %, mens det for anlegg var en vekst på 6,5 %. Produksjonen i anleggssektoren har steget raskere enn byggproduksjonen de senere årene, og var i 2014 i gjennomsnitt hele 8,5 % høyere enn i 2013 ifølge indeksen. Produksjonen av nybygg har også økt etter 2010, men falt med 0,8 % i 2014 sammenlignet med Årsaken var hovedsakelig lav boligbygging, der igangsettingen av boliger falt med 10 % i 2014 i forhold til året før. Produksjonsindeksen for rehabiliteringsarbeider har hatt en langt mer stabil utvikling, og var i 2014 hele 8,6 % høyere enn i Produksjonsindeks bygg & anlegg. Volumindeks (2010=100) Produksjonsindeks, ujustert Produksjonsindeks, trend Kilde: SSB September 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 21

23 Indeks (2010=100) Indeks (2010=100) Indeks (2010=100) NELFO - Markedsrapport 2. halvår 2015 Produksjonsindeks nybygg og rehabilitering av bygg. Volumindeks (2010=100) Ordrestatistikk Nybygg, ujustert Rehabilitering av bygg, ujustert Indeksen for ordrereserver viser utviklingen i samlet verdi av alle inngåtte, ikke-fullførte ordre i bygge- og anleggsbedriftene ved utgangen av hvert kvartal, målt i løpende priser. For påbegynte ordre beregnes en restverdi av ordren på tidspunktet, slik at ordrereservene gir en indikasjon på hvor mye bygge- og anleggsarbeider som ligger i løypa i tiden fremover. Ordrereservene for både boligbygg og yrkesbygg gikk kraftig ned under finanskrisen i 2008 og 2009, men har siden den gang tatt seg opp igjen. Tilgangen på nye ordre til nye boligbygg gikk imidlertid ned med 6 % i 2014, og ordrereservene falt med 7,5 %. Nedgangen kommer imidlertid fra et høyt nivå, jf. figuren under. Hittil i år har derimot utviklingen vært mer positiv. I 2. kvartal 2015 økte både ordrereservene (+22 %) og tilgangene (+38 %) for nye boligbygg, noe som kan indikere økt produksjon utover Yrkesbygg har imidlertid hatt en dårligere utvikling, ordrereservene og tilgangene falt med hhv. 9 % og 17 % i 2. kvartal 2015 i forhold til samme kvartal i fjor. Det kan indikere lavere produksjon av nye yrkesbygg i Ordrereserve, bygg. Verdiindeks (2010=100) Boligbygg Andre bygg Kilde: SSB Kilde: SSB Ordresituasjonen for ROT-markedene samsvarte i 2. kvartal relativt godt med utviklingen i nybyggmarkedene. Ordretilgangen for ROT-bolig økte med 10 % i 2. kvartal 2015 (ift. samme kvartal i fjor), mens ordretilgangen for ROT-yrkesbygg falt med 10 %. Ordrereservene viste et fall i 2. kvartal for begge segmentene, men utviklingen var mer negativ for ROT-yrkesbygg (- 13 %) enn for ROT-bolig (-1 %). Ordrereservene for anlegg har økt kraftig de siste årene, som følge av økte investeringer i vei- og energianlegg. Hittil i 2015 har ikke vært noe unntak, og ordretilgangen for anlegg økte med hele 48 % i 2. kvartal 2015 (sammenlignet med samme kvartal i fjor). Ordrereservene økte med 3 % i samme periode. Utviklingen i ordresituasjonen for anlegg er mindre avhengig av konjunkturutviklingen enn for bygg, ettersom det offentlige står for mye av etterspørselen. Ordretilgang, bygg og anlegg. Verdiindeks (2010=100) Bygg Anlegg Byggekostnadsindekser Byggekostnadsindeksen for boligblokk fra SSB er en input-prisindeks, som måler utviklingen i entreprenørenes kostnader per enhet arbeidskraft, materialer, utstyr, transport, energi etc. Andre kostnadskomponenter som påvirker kjøperprisen på det ferdige bygget, som endringer i byggekvalitet/materialvalg, hovedentreprenørenes fortjenestemarginer, tomt, arkitektkostnader mv., blir ikke hensyntatt i en byggekostnadsindeks. Byggekostnadsindeksen for boligbygg har i lang tid steget raskere enn konsumprisene, men denne tendensen ser ut til å ha roet seg ned det siste året. Den prosentvise årlige veksten har vært nedadgående siden april Fra august 2014 til august 2015 steg kostnadene for bygging av boligblokker med 1,9 % Kilde: SSB September 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 22

24 Prosent m/m-12 Prosent NELFO - Markedsrapport 2. halvår 2015 De tilsvarende materialkostnadene økte med 2,6 % i den samme perioden. Byggekostnadsindeks for boligblokk, Elektrikerarbeid. Tolvmånedersvekst Boligblokk i alt Elektrikerarbeid i alt Elektrikerarbeid, materialer 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Kilde: SSB Veksten i byggekostnadsindeksene for elektrikerarbeid har gjennomgående vært høyere enn veksten i byggekostnadene for boligblokk i alt. Ettersom byggekostnadsindeksen benytter samme referansevarer og samme vektgrunnlag, skyldes ikke veksten endringer i materialkvalitet eller sammensetning, kun økte priser. I løpet av 2013 og første del av 2014 viste prisveksten på materialer tegn til å avta, men har den siste tiden begynt å stige igjen. Generelt har prisene på elektrikerarbeid steget mye mer enn prisene på rørleggerarbeid. Prisene på materialer tilknyttet elektrikerarbeid steg med 7,2 % i 2. kvartal 2015 (ift. samme kvartal året før), mens prisene på materialer tilknyttet rørleggerarbeid steg med 3 % i samme periode. Prisene på elektrikerarbeid totalt hadde en årlig vekst på 4,8 % i 2. kvartal 2015, mens prisene på rørleggerarbeid økte med 2,8 %. for varmeinstallasjoner de siste årene frem til I fjor snudde derimot utviklingen totalt, og rørleggerarbeid tilknyttet varmeinstallasjoner har gjennom 2014 hatt en tolvmånedersvekst på rundt 4 %, mens rørleggerarbeider tilknyttet sanitærinstallasjoner knapt hadde noen prisvekst i det hele tatt i fjor. Statistikken for de første 8 månedene av 2015 viser tegn til at utviklingen igjen har snudd, og tolvmånedersveksten på varmeinstallasjoner er lavere enn tilsvarende for sanitærinstallasjoner. Byggekostnadsindeks for rørleggerarbeid i kontor og forretningsbygg. Tolvmånedersvekst Rørleggerarbeid i alt Sanitærinstallasjoner Varmeinstallasjoner 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% Kilde: SSB Boligblokk i alt Byggekostnadsindeks for boligblokk, Rørleggerarbeid. Tolvmånedersvekst Rørleggerarbeid, i alt Rørleggerarbeid, materialer 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Kilde: SSB Indeksen for rørleggerarbeid i kontor- og forretningsbygg viser at enhetskostnadene tilknyttet sanitærinstallasjoner hadde økt mer enn tilsvarende kostnader September 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 23

25 NELFO - Markedsrapport 2. halvår 2015 Næringslivets økonomibarometer Undersøkelsen som er grunnlaget for Næringslivets økonomibarometer utarbeides av NHO og TNS Gallup. Hvert kvartal blir svarene fra daglige ledere og økonomiansvarlige i NHO sine medlemsbedrifter presentert i Økonomibarometeret. Undersøkelsen er representativ for NHO sin medlemsmasse på landsbasis. Utvalget som svarer på undersøkelsen vektes av TNS Gallup etter landsforeninger og antall årsverk, og justeres for frafall/svarprosent. Resultatene som presenteres i denne rapporten kommer fra utvalget som representerer landsforeningen Norsk Teknologi. Lands- og bransjeforeninger er et underutvalg i undersøkelsen og bør derfor tolkes med varsomhet grunnet potensielt store feilmarginer selv store svingninger fra kvartal til kvartal er ikke nødvendigvis signifikante. Det er derfor mer hensiktsmessig å tolke resultatene ved å se på trend over flere kvartaler. For mer informasjon og selve undersøkelsen, gå til Figurene nedenfor viser respondentenes/medlemmenes opplevelse av markedssituasjonen på tidspunktet, forventninger til sysselsettingen i inneværende år samt forventninger til ansettelser i egen bedrift i inneværende og neste år. Svaralternativene god/bedring/økning, tilfredsstillende/uendret og dårlig/lavere/nedgang resulterer i et nettotall i intervallet ±100 (antall positive minus antall negative). Et nettotall over 0 representerer et positivt sentiment blant respondentene, og jo høyere nettotallet er, jo mer positiv er respondentenes vurdering. Majoriteten av medlemmene svarte per 2. kvartal 2015 at markedssituasjonen i dag er god (27 % andel) eller tilfredsstillende (62 % andel), og andelen som mener den er dårlig (11 %) er uendret siden 4. kvartal Nettotallet for markedsutsiktene de neste 6-12 månedene har også hatt en fallende tendens siden 3. kvartal Andelen som forventer at sysselsettingen vil øke eller forbli uendret i inneværende år var overraskende høy, i lys av de makroøkonomiske utsiktene for 2015, og utgjorde 83 % av de spurte i 2. kvartal Utviklingen i nettotallet viser at forventningene til sysselsetting i bransjen avtok noe i 2. halvår 2014, men har nå steget de siste 4 kvartalene. September 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 24

26 NELFO - Markedsrapport 2. halvår 2015 Definisjoner Med boliger menes kun helårsboliger fritidsbygg inngår i yrkesbyggsegmentet. Helårsboliger Eneboliger Småhus Leiligheter - Frittliggende boliger (ekskl. fritidsboliger) - Kjedehus - Rekkehus - Fire- og tomannsboliger - Andre boliger enn småhus og eneboliger (f.eks. blokkleiligheter, hybler mv.) En bolig regnes som igangsatt i det året spaden settes i jorda, men fra og med 2000 gikk SSB over til å registrere gitte igangsettingstillatelser i stedet for faktisk igangsetting, pga. registreringsforsinkelser i statistikken for faktisk igangsetting. Statistikken for nye boliger omfatter ikke nye boliger som bygges i konverterte næringsbygg, men undersøkelser viser at det i gjennomsnitt blir bygget rundt slike transformasjonsboliger årlig. Denne aktiviteten inngår i beregningene av ROT-boligmarkedet. Med markedet for ROT bolig mener vi aktivitet knyttet til renovering, ombygging og tilbygg i eksisterende boligmasse. Inkludert i ROT er også tilbygg mindre enn 30 kvm, tilbygg over dette klassifiseres som nybygg. I verdien av ROT-boligmarkedet inngår både arbeid utført av byggebedrifter og av husholdningene selv. Prognosesenteret måler aktiviteten i ROT-markedene gjennom kvartalsvise utvalgsundersøkelser. Med yrkesbygg mener vi alle andre bygg enn helårs boligbygg og bygg for primærnæringene. Det bygges om lag 0,5 mill. kvm med primærnæringsbygg i året, som ikke er med i statistikken. SSBs byggearealstatistikk for andre bygg enn bolig består av 107 kategorier. Prognosesenteret har valgt å samle disse i tre hovedkategorier: private næringsbygg, offentlige bygg, husholdningsbygg som igjen er fordelt på 11 byggtyper. Figuren under viser en oversikt over Prognosesenterets byggtypeinndeling. Det er verdt å merke seg at et bygg er klassifisert etter funksjon og ikke etter eierens bransjetilknytning. Regionene: Oslo-regionen: Østfold, Akershus, Oslo Innlandet: Hedmark, oppland, Buskerud Sørlandet: Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder Vestlandet: Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane Midt-Norge: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Nord-Norge: Nordland, Troms, Finnmark September 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 25

April 2015 NELFO - MARKEDSRAPPORT 1/2015

April 2015 NELFO - MARKEDSRAPPORT 1/2015 April 2015 NELFO - MARKEDSRAPPORT 1/2015 Innhold Kommentar 2 Om rapporten 2 Norsk økonomi 3 Byggemarkedet 5 Nye boliger 6 Nye yrkesbygg 7 ROT-bolig 8 ROT-yrkesbygg 9 Tabeller 11 Elektromarkedet 13 Tabeller

Detaljer

Norsk Teknologi Markedsrapport. Oktober 2013

Norsk Teknologi Markedsrapport. Oktober 2013 Norsk Teknologi Markedsrapport Oktober 2013 VKE - Markedsrapport 2. halvår 2013 Innhold Om rapporten 2 Norsk økonomi 3 Byggemarkedene 5 Nye boliger 6 Nye yrkesbygg 7 ROT bolig 8 ROT yrkesbygg 8 Tabeller

Detaljer

Thon Hotel Linne

Thon Hotel Linne Thon Hotel Linne - 17.11.2016 Thon Hotel Linne - 17.11.2016 Thon Hotel Linne - 17.11.2016 Men først et bakgrunnsteppe Thon Hotel Linne - 17.11.2016 «Sakset fra» Lav rente lenge? Dagens rentebane Sysselsetting

Detaljer

Boligmarkedet Nr

Boligmarkedet Nr Boligmarkedet 2016 Nr. 1-2016 Boligprisene vil øke med 3-4 prosent i 2016 Slik blir boligmarkedet i 2016 Historisk lave renter og begrensede ringvirkninger fra oljekrakket Økt ledighet, utsikter til svak

Detaljer

OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014

OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014 OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014 Innhold Kommentar 2 Om rapporten 2 Norsk økonomi 3 Byggemarkedene 5 Nye boliger 6 Nye yrkesbygg 7 ROT bolig 8 ROT yrkesbygg 9 Tabeller 11 Markedene for tekniske

Detaljer

Oktober 2011. NELFO Markedsrapport

Oktober 2011. NELFO Markedsrapport Oktober 2011 NELFO Markedsrapport Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Makroøkonomiske utsikter... 4 Nye boliger... Feil! Bokmerke er ikke definert. Nye yrkesbygg... 6 ROT Boliger... 5 ROT Yrkesbygg...

Detaljer

BA- og elektromarkedene

BA- og elektromarkedene www.nelfo.no BA- og elektromarkedene Utviklingen i BA- og elektromarkedet, samt markedsdrivere, på fylkesnivå. Akershus 216 Utarbeidet av Prognosesenteret AS på oppdrag fra Nelfo. Akershus er med sine

Detaljer

Norsk Teknologi Markedsrapport

Norsk Teknologi Markedsrapport Mai 2012 Norsk Teknologi Markedsrapport 10 i 2 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Makroøkonomiske utsikter... 4 Nye boliger... 5 Nye yrkesbygg... 6 ROT Boliger... 8 ROT Yrkesbygg... 9 Det totale byggmarkedet...

Detaljer

BA- og elektromarkedene

BA- og elektromarkedene www.nelfo.no BA- og elektromarkedene Utviklingen i BA- og elektromarkedet, samt markedsdrivere, på fylkesnivå. 216 Utarbeidet av Prognosesenteret AS på oppdrag fra Nelfo. er med sine ca. 661 innbyggere

Detaljer

Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB. CME 16.

Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB. CME 16. Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB CME 16. juni 2015 Internasjonal etterspørsel tar seg langsomt opp Litt lavere vekst i

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

15,0. Mrd. NOK i faste priser, billion 12,5 10,0. Antall 7,5 5,0 2,5 2,00 1,50 1,00 0,50. Kilde: SSB 3,00. Mrd. NOK i faste priser, billion 2,75 2,50

15,0. Mrd. NOK i faste priser, billion 12,5 10,0. Antall 7,5 5,0 2,5 2,00 1,50 1,00 0,50. Kilde: SSB 3,00. Mrd. NOK i faste priser, billion 2,75 2,50 Akershus er med sine ca. 6 innbyggere per. kv. 216 landets nest største fylke (11,5 av Norges befolkning). Over de siste fire kvartalene har innbyggertallet i Akershus økt med 9835 personer, en økning

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

Nasjonalbudsjettet 2007

Nasjonalbudsjettet 2007 1 Nasjonalbudsjettet 2007 - noen perspektiver på norsk økonomi CME seminar, 13. oktober 2006 1 Noen hovedpunkter og -spørsmål Utsikter til svakere vekst internasjonalt hva blir konsekvensene for Norge?

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 2 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november Nr. 4 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 1.-25. november NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Det meldes

Detaljer

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn RENTEKOMMENTAR 27.MARS 2014 Figurer og bakgrunn Norges Banks beslutning Styringsrenten uendret på 1,5 prosent Minimale endringer i rentebanen Første renteoppgang anslås til sommeren 2015 Veksten i norsk

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

Fakta om norsk byggevarehandel

Fakta om norsk byggevarehandel HSH OG TBF Fakta om norsk byggevarehandel side 1 Innhold Verdiskaping...3 Et tiår med omsetningsvekst...4 Omsetning og sysselsetting...5 Salgskanaler for byggevarer...6 Lønnsomhet i byggebransjen...7 Sentral

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. Nr. 1 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. februar NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Fortsatt stigende boligpriser s. 3 Sterkest prisvekst i Bergen og Oslo det siste året s. 5 Siden 2009 har Tromsø

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika CME SSB 12. juni Torbjørn Eika 1 Konjunkturtendensene juni 2014 Økonomiske analyser 3/2014 Norsk økonomi i moderat fart, som øker mot slutten av 2015 Små impulser fra petroleumsnæringen framover Lav, men

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye 77.000 planlegger kjøp av fritidsbolig i norge verden i tall.. gamle helter er borte finanskrisen siden våren 2007??? høna og

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. Nr. 3 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. september NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen viser en omsetningsvekst på 4,5 prosent for 1. tertial 2015 Omsetningstallene

Detaljer

Pengepolitikk og konjunkturer

Pengepolitikk og konjunkturer Pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo Kunnskapsparken Bodø. september Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 Nr. 2 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden Nr. 3 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 3. - 28. september 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Følger bygg og anlegg etter?

Følger bygg og anlegg etter? Oljeprisfall sender norsk økonomi ned i knestående. Følger bygg og anlegg etter? Vel, anlegg gjør det i hvert fall ikke. Der er det sånn Kjell Senneset, Prognosesenteret as, januar 2015 Veksten i anleggsproduksjonen

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. februar OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Kjell Senneset, Prognosesenteret

Kjell Senneset, Prognosesenteret Krise i utlandet? Hva så??? Utsiktene for byggemarkedene i Norge Norsk Ståldag november 211 Kjell Senneset, Prognosesenteret SSBs siste prognoser, fra september: Litt svakere enn i juni-prognosen, men

Detaljer

NORCEM RAPPORT September Utarbeidet av Prognosesenteret

NORCEM RAPPORT September Utarbeidet av Prognosesenteret NORCEM RAPPORT September 2017 Utarbeidet av Prognosesenteret Konjunkturbildet Verdensøkonomien ventes å vokse med 3,5 % i år, og med 3,6 % i 2018. Globalt Troen på bedre tider internasjonalt opprettholdes

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 3 2015 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. AUGUST OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2007

Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 30. august

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - juni 2015

Arbeidsmarkedet nå - juni 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - juni 215 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr Nr. 3 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av august og første halvdel av september 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. Nr. 2 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. mai 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Nr. 2 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009 Nr. 4 2009 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i november 2009 Nasjonal oppsummering Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter I denne runden rapporterte

Detaljer

Norsk Betongdag 2014: Markedsutsiktene mot 2016. Vel, anlegg gjør det i hvert fall ikke. Der er det

Norsk Betongdag 2014: Markedsutsiktene mot 2016. Vel, anlegg gjør det i hvert fall ikke. Der er det Norsk Betongdag 2014: Markedsutsiktene mot 2016 Sender oljeprisfall norsk økonomi ned i knestående? Går i så fall byggemarkedene samme vei? Vel, anlegg gjør det i hvert fall ikke. Der er det sånn Kjell

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2016

Arbeidsmarkedet nå august 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå august 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 2 2016 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Ifølge kontaktene

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 4 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7. november OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktene

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i februar 2010

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i februar 2010 Nr. 1 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i februar 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER I denne runden rapporterte

Detaljer

UiO 1. mars 2012, Torbjørn Eika. Økonomisk utsyn over sider med tall, analyser prognoser og vurderinger

UiO 1. mars 2012, Torbjørn Eika. Økonomisk utsyn over sider med tall, analyser prognoser og vurderinger UiO 1. mars 2012, Torbjørn Eika Økonomisk utsyn over 2011 134 sider med tall, analyser prognoser og vurderinger Utsynet: http://www.ssb.no/emner/08/05/10/oa/201201/oa2012-1.pdf Pressemelding siste konjunkturrapport:

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden Nr. 4 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 5. - 30. november 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

NORGE I EN OMSTILLINGSTID - UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI

NORGE I EN OMSTILLINGSTID - UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI NORGE I EN OMSTILLINGSTID - UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 15. OKTOBER 15 Agenda Internasjonal økonomi Olje og norsk økonomi Pengepolitikken Agenda Internasjonal

Detaljer

KONJUKTURBAROMETERET Makroøkonomiske analyser fra Menon med verdiskaping per fylke

KONJUKTURBAROMETERET Makroøkonomiske analyser fra Menon med verdiskaping per fylke KONJUKTURBAROMETERET 2014 Makroøkonomiske analyser fra Menon med verdiskaping per fylke 1 Innhold Kort om internasjonale og nasjonale utsikter Prognoser for Nord-Trøndelag Prognoser for Sør-Trøndelag Prognoser

Detaljer

Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass

Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass OLJERELATERTE BEDRIFTER TETTER GAPET Forventningene i bedrifter med aktivitet

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Boligpriser flater ut s. 3 Prisene på borettslagsboliger vs. «totalmarkedet» s. 5 Gjennomsnittspriser 3-roms blokk

Detaljer

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 2014: Moderat økning i internasjonal vekst Store negative impulser fra petroleumsnæringen, positive impulser fra finans-

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Den sterke veksten i norsk økonomi fortsatte i 2007. Høykonjunkturen vi er inne i har vært bredt basert og gitt svært lav arbeidsledighet og kraftig økning sysselsettingen

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Sogndal,. mars 17 Oljeprisfallet bremser veksten BNP Fastlands-Norge. Volum. Årsvekst. Prosent 4 3 1 11 1 13 14 15 16 Kilder: Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer for Vestfold 4. kvartal Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3.

Næringslivets økonomibarometer for Vestfold 4. kvartal Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3. 1 Næringslivets økonomibarometer for Vestfold. kvartal 2013 Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3. januar 201 Kort om undersøkelsen - - - 3 Utført i tidsrommet 28. oktober

Detaljer

Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 3 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 11. August til 25. August OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR FEBRUAR

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR FEBRUAR REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 201 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR - 18. FEBRUAR OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Ifølge kontaktene

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 19. OKTOBER - 12.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 19. OKTOBER - 12. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 4 2015 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 19. OKTOBER - 12. NOVEMBER OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer.

Næringslivets økonomibarometer. Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer. Resultater for NHO Trøndelag - 4. kvartal 2014 Næringslivets økonomibarometer Trøndelag Kort om undersøkelsen 4. kvartal 2014 Utført i tidsrommet 10 20.

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 1. HALVÅR 2015

MARKEDSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING MARKEDSRAPPORT 1. HALVÅR 215 Juni 215 Rapporten inneholder en gjennomgang av utsiktene for norsk økonomi og de norske bygge- og anleggsmarkedene med prognoser for perioden

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - februar 2016

Arbeidsmarkedet nå - februar 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå - februar 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet

Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet Oppdatering April 216 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Hovedpunkter Nokså stabil utvikling samlet sett Våren har vært noe mindre krevende enn høsten - bedring

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - oktober 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT. Februar 2015

BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT. Februar 2015 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT Februar 2015 Rapporten inneholder en gjennomgang av utsiktene for norsk økonomi og en vurdering av BNLs september-prognoser for ba-markedet, i lys av oppdatert

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2007

Arbeidsmarkedet nå juni 2007 Arbeidsmarkedet nå juni 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no og Jorunn Furuberg

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - september 2014

Arbeidsmarkedet nå - september 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - september 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Europakommisjonens vinterprognoser 2015

Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Rapport fra finansråd Bjarne Stakkestad ved Norges delegasjon til EU Europakommisjonen presenterte 5. februar hovedtrekkene i sine oppdaterte anslag for den økonomiske

Detaljer

Stillasdagene

Stillasdagene Norge i vekst Byggenæringen på høygir? Stillasdagene 21.09.11 Ketil Lyng Adm. dir. BNL Byggenæringen i Norge er helt avhengig av verden Våre hovedsatsinger Stortingsmeldingen og byggingspolitikk Energieffektivisering

Detaljer

Kommunebudsjettene i et makroøkonomisk lys

Kommunebudsjettene i et makroøkonomisk lys Kommunebudsjettene i et makroøkonomisk lys 5. Desember 2017 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Kommuneøkonomien og historien om Høna og egget? Kommunene utgjør en betydelig del av norsk økonomi

Detaljer

Norsk økonomi fram til 2019

Norsk økonomi fram til 2019 CME-SSB 15. juni 2016 Torbjørn Eika Norsk økonomi fram til 2019 og asyltilstrømmingen SSBs juni-prognose 1 Konjunkturtendensene juni 2016 Referansebanen i Trym Riksens beregninger er SSBs prognoser publisert

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN, 24. NOVEMBER 2015

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN, 24. NOVEMBER 2015 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN,. NOVEMBER 5 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Avtakende vekst Ettervirkninger av finanskrisen Fallet i oljeprisen Fra særstilling

Detaljer

Boligmarkedsanalyse 1. kvartal 2012. Markedsutviklingen pr. 1. kvartal 2012

Boligmarkedsanalyse 1. kvartal 2012. Markedsutviklingen pr. 1. kvartal 2012 Boligmarkedsanalyse kvartal 22 Markedsutviklingen pr. kvartal 22 Prognosesenteret AS og Boligprodusentenes Forening 4/23/22 Markedsutviklingen pr. kvartal 22 Innhold Konklusjoner markedsutviklingen pr.

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2006

Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført hovedsakelig i januar 2012

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført hovedsakelig i januar 2012 Nr. 1 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført hovedsakelig i januar 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juli 2007

Arbeidsmarkedet nå juli 2007 Arbeidsmarkedet nå juli 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 2. august 2007.

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - desember 2014

Arbeidsmarkedet nå - desember 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - desember 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Publisert 7. januar 2016 Vekst i verden nær normalt og blir noe høyere i 2016 enn 2015. «USA har kommet godt tilbake og det går bedre i Europa dette motvirker

Detaljer

Boligproduksjon som følge av ombygging av eksisterende bygg

Boligproduksjon som følge av ombygging av eksisterende bygg Boligproduksjon som følge av ombygging av eksisterende bygg 15. Februar 2012 En rapport utarbeidet av Prognosesenteret AS på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet. Redaksjon: E-post: Telefon:

Detaljer

Optimismen er tilbake

Optimismen er tilbake RAPPORT 1 2017 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Optimismen er tilbake ETTERSPØRSELSDREVET OPPGANG Særlig mellomstore og eksportorienterte bedrifter melder om sterk økning i etterspørselen.

Detaljer

OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 23. OKTOBER 2015

OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 23. OKTOBER 2015 OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 3. OKTOBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Strukturelle forhold Finanskrisen Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå september 2007

Arbeidsmarkedet nå september 2007 Arbeidsmarkedet nå september 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 27. september

Detaljer

Markedskommentar byggevare 1.tertial 2014

Markedskommentar byggevare 1.tertial 2014 Markedskommentar byggevare 1.tertial 2014 Byggevareomsetning proff + 8,2 prosent Byggevareomsetning privat + 12,8 prosent Byggevareindustrien + 9,8 prosent Boligprisen + 0,3 prosent Igangsetting nye boliger

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Frokostmøte i Sparebank SR-Bank. mars Effektive valutakurser 99= GBP 9 8 NOK NZD 9 8 7 SEK 7 99 99 99 99 998 Kilde: EcoWin

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke»

Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke» Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke» de flyter på lav rente og bedrede utsikter i norsk økonomi Siden forrige rapport har det vært et tydelig omslag i boligmarkedet. Euforien

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - juni 2014

Arbeidsmarkedet nå - juni 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - juni 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2014

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2014 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 214 November 214 Rapporten inneholder en gjennomgang av utsiktene for norsk økonomi og de norske bygge- og anleggsmarkedene med prognoser for perioden

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Den registrerte arbeidsledigheten var ved utgangen av april på 38 800 personer, noe som tilsvarer 1,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er over 20 år siden arbeidsledigheten

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 2015

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 2015 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Strukturelle forhold Finanskrisen Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - oktober 2014

Arbeidsmarkedet nå - oktober 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - oktober 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer