BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT. Februar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT. Februar 2015"

Transkript

1 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT Februar 2015 Rapporten inneholder en gjennomgang av utsiktene for norsk økonomi og en vurdering av BNLs september-prognoser for ba-markedet, i lys av oppdatert informasjon om byggeaktiviteten i 2014 og den økonomiske utviklingen. Rapporten utgis i samarbeid med Prognosesenteret AS.

2 BNL - MARKEDSRAPPORT 1/2014 Om BNLs konjunkturrapport Rapporten omtaler markedssituasjonen for bygg og anlegg på rapporttidspunktet, og vurderer utviklingen for resten av året i lys av anslagene i BNLs siste markedsrapport. Den gir også en foreløpig vurdering av prognosene for det påfølgende året. Rapporten innledes med en omtale av den siste utviklingen i verdensøkonomien og i norsk økonomi. I tabellene og figurene opererer vi med faste priser, om ikke annet fremgår. Faste priser betyr at tallene er justert for prisvekst, og viser dermed utvikling i produksjonsvolumet. I tabellene i rapporten benytter vi piler for å angi retning og styrke på vekstrater i følgende intervaller: > +5 % +2 til +5 % 2 til +2 % 2 til 5 % < 5 % BNLs markedsrapport med prognoser kommer ut to ganger i året (mai/juni og november). Mellom de to hovedrapportene utgis det to konjunkturrapporter (august og februar). Rapportene utarbeides i samarbeid med Prognosesenteret AS.

3 Innhold Makroøkonomiske utsikter... 4 Fortsatt svak global vekst... 4 Norsk økonomi: inn i det nye året med mye usikkerhet... 5 BA-konjunkturene går som forventet... 6 Nye boliger... 6 Nye yrkesbygg... 7 Anlegg... 8 ROT-markedene... 8 Tabeller Byggevareimport Betong Tre og metall BNLs markedsindikator Indikatorer for BNL totalt Markedsutsikter neste 6-12 mnd Konkurser i bygge- og anleggsnæringen Definisjoner Regioninndeling Februar 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 3

4 Makroøkonomiske utsikter Fortsatt svak global vekst Det Internasjonale Pengefondet (IMF) oppdaterte i januar 2015 sine anslag for utviklingen i verdensøkonomien. Anslaget for global BNP-vekst i 2015 er 0,3 prosentpoeng lavere enn det som ble publisert i forrige rapport fra oktober. Hovedårsakene til at IMF nedjusterer utsiktene for global verdiskaping er særlig utviklingen i Kina, Russland, euroområdet og Japan, samt lavere aktivitet i store oljeeksporterende land. USA er det eneste landet der forventet vekst har blitt oppjustert. Anslått vekst i verdensøkonomien er 3,5 % i år og 3,7 % i Faktorene som vil påvirke global vekst fremover drar i hver sin retning. Lavere oljepriser vil være positivt for oljeimporterende land, og bidra til høyere global vekst. Derimot vil denne effekten i stor grad motvirkes av en rekke andre negative faktorer, slik som lave investeringsnivåer, som skyldes landenes tilpasning til forventninger om lavere vekst i på mellomlang sikt. Fra toppnoteringen i juni 2014 til (det som så langt har vært bunnen) januar 2015, har oljeprisen falt med hele 60 %. Nedgangen kan delvis forklares av at etterspørsel etter olje fra noen store økonomier, og spesielt fremvoksende økonomier, har utviklet seg svakere enn ventet. Oljeprisutviklingen har også påvirket metallpriser negativt. En viktigere forklaring på oljeprisfallet er den sterke tilbudssiden i oljemarkedet, som er preget av OPECs beslutning om å opprettholde sitt produksjonsnivå. Dette til tross for at det har vært en jevn produksjonsøkning fra land utenfor OPEC, der spesielt USA har økt sin skiferoljeproduksjon. IMFs prognose for veksten i euroområdet er 1,2 % i 2015 og 1,4 % i Veksten i 3. kvartal 2014 var noe lavere enn forventet, hovedsakelig på grunn av lavt investeringsnivå og den fallende inflasjonen (og inflasjonsforventningene). Aktiviteten i euroområdet vil fremover bli støttet av lave oljepriser, kvantitative lettelser, mer nøytral finanspolitikk og den nylige depresieringen av euroen. Motvirkende effekter vil være svakere utsikter for investeringene, som igjen delvis skyldes virkningen av svakere vekst i fremvoksende økonomier på eksportsektoren i euroområdet. I euroområdet vil veksten altså hente seg inn noe tregere enn anslått i IMFs oktober-rapport. Veksten i USA har kommet tilbake raskere enn forventet, etter den dårlige starten i Arbeidsledigheten har falt gjennom fjoråret, det samme har inflasjonen i 2. halvår. Sistnevnte skyldes dollarens appresiering og nedgangen i oljepriser. Veksten er anslått å overstige 3 % i år og neste år, godt hjulpet av innenlandsk etterspørsel som blir stimulert av lavere oljepriser, mer moderat finanspolitikk og en imøtekommende pengepolitikk - til tross for forventninger om en gradvis økning i rentene. Veksten blir negativt påvirket av den nylige appresieringen av dollaren, som forventes å redusere nettoeksporten. Utsiktene for russisk økonomi er kraftig forverret. IMF anslår nedgang på 3 % i år og ytterligere nedgang på 1 % i Nedjusteringene skyldes de økonomiske virkningene av oljeprisens fall og økt geopolitisk spenning. Russlands nedtur og rubelens depresiering har også svekket vekstutsiktene for nabolandene ganske kraftig. I Japan var det nedgang i BNP i både 2. og 3. kvartal 2014, og økonomien havnet dermed i en teknisk resesjon. Privat innenlandsk etterspørsel har vært lav etter økningen i konsumskatt, og det ser ikke ut til at etterspørselen vil øke med det første. Ytterligere kvantitative og kvalitative lettelser, og utsettelsen av den andre økningen i konsumskatt, er forventet å gradvis få i gang aktiviteten i økonomien igjen. I tillegg til dette, vil lav oljepris og depresiering av den japanske valutaen sannsynligvis føre til at veksten i økonomien vil kunne ligge over trend i 2015 og Prognosene for Kina går motsatt vei. Det ventes lavere vekst i år og neste år (hhv. 6,8 % og 6,3 % - fortsatt høy vekst sammenlignet med de fleste andre land), og påfølgende negative effekter for andre fremvoksende asiatiske økonomier. Investeringsveksten falt i 3. kvartal 2014, og flere indikatorer peker mot videre nedgang i veksten. Det forventes at myndighetene nå vil fokusere mer på å redusere ustabilitet forbundet med de siste års raske vekst i Februar 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 4

5 kreditt og investeringer, enn å reagere med ekspansiv finans- eller pengepolitikk. Den underliggende moderasjonsprosessen i kinesisk økonomi vil kunne føre til mer stabilitet i verdensøkonomien. Norsk økonomi: inn i det nye året med mye usikkerhet Oljeprisen har rast ned i syv måneder i strekk og fortsatt er det usikkert om bunnen er nådd. Dette har ført til redusert etterspørsel fra den norske oljenæringen, som kombinert med forventet lavere vekst i etterspørselen fra husholdningene trolig vil føre til en kortvarig konjunkturnedgang i Til tross for høy vekst i oljepengebruken og fallende renter venter SSB at BNP for Fastlands-Norge bare vil øke med 1 % i Kvartalsvis nasjonalregnskap viser at fastlandsøkonomien i 4. kvartal 2014 vokste med 0,5 %, og foreløpig årlig nasjonalregnskap viser at veksten i 2014 ble 2,3 %. Dette er altså noe lavere enn SSBs prognose for 2014, som var 2,6 %. De svekkede utsiktene for norsk økonomi førte til at Norges Bank satte ned styringsrenten til 1,25 % i desember Frem til dette var styringsrenten holdt uendret på 1,5 % siden mars Mange prognosemakere mener renten skal settes ytterligere ned på rentemøtet i mars i år. Effektene av lavere rente er mange, og noen av dem trekker i hver sin retning. Redusert rente burde føre til høyere realinvesteringer, som igjen skal gi høyere produksjon og dermed høyere konsum i husholdningene. Samtidig gir lavere rente depresiering av den norske kronen, som vi har opplevd nå i høst igjen. Depresieringen av kronen gjør importen vår dyrere og eksporten billigere, slik at norsk konkurranseevne i verdensmarkedet styrkes og eksportrettet industri øker produksjonen. Det at importen blir dyrere fører isolert sett til at vi får høyere inflasjon i 2015, dersom vi ikke reduserer importmengden. Historisk har det vist seg at nettoeffekten av en rentenedgang på handelsbalansen er positiv. Samtidig har vi en relativt fleksibel finanspolitikk, som i år vil være noe ekspansiv gjennom et oljepengetungt statsbudsjett. Økte offentlige investeringer vil påvirke veksten i norsk økonomi positivt. Fallet i oljeinvesteringene i 2015, som forventes å utgjøre en nedgang på mellom 10 og 15 %, vil gi økt arbeidsledighet i oljesektoren. Dette har vi allerede sett i store bedrifter på produksjons- og leverandørsiden, både innenlands og utenlands, som varsler om permitteringer og oppsigelser. Spørsmålet er hvorvidt de som blir arbeidsledige i denne næringen klarer å få seg nye jobber i andre næringer, og hvor fort denne omstillingen går. Samtidig som oljeinvesteringene faller, vil offentlige investeringer i anlegg øke ganske kraftig i Prognosesenteret forventer 10 % vekst i anleggsmarkedet i år, en vekst som i stor grad vil kunne veie opp for nedgangen i oljeinvesteringene. Størrelsen på anleggsmarkedet er ca. 100 mrd. kr, altså like stort som den norskproduserte delen av oljeinvesteringene i Norge. Arbeidskraftundersøkelsen til SSB rapporterte om 3,5 % arbeidsledighet i 4. kvartal, mens registrerte ledige hos NAV i januar 2015 var 3,1 % av arbeidsstyrken. Ifølge NAV har personer med bakgrunn fra ingeniør- og ikt-fag hatt den største økningen i ledigheten det siste året. SSBs prognose for ledigheten i 2015 er 3,9 %, før den øker ytterligere til 4 % i Arbeidsledigheten vil trolig ikke nå nivåer som bidrar til å redusere aktiviteten i boligmarkedet med det første et marked som fortsatt vil være preget av høye flyttefrekvenser og økte priser. Februar 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 5

6 BA-konjunkturene går som forventet SSBs produksjonsindeks for bygg og anlegg viste en vekst på 4,6 % for BA-markedet totalt i Av delmarkedene var det ROT (bygg) og anlegg som hadde sterkest økning i produksjonen gjennom fjoråret, med henholdsvis 8,6 % og 8,4 % vekst. Bygg i alt (nybygg og ROT) økte med 3,6 %, mens nybygg alene hadde en nedgang på ca. 1 %. Eventuell prisvekst er ikke inkludert i disse tallene, som altså viser volumøkning i produksjonen. Kvartalsstatistikken viste at produksjonen i bygge- og anleggsnæringen totalt gikk ned med 1 % fra 3. til 4. kvartal 2014, etter en vekst de to foregående kvartalene. Nyeste markedsinformasjon tyder på at Prognosesenterets september-prognoser for aktivitetsutviklingen i bygg og anlegg i 2014 treffer rimelig godt. Prognosen var igangsettingstillatelser til boliger og 4,75 mill. kvm yrkesbygg. SSBs byggearealstatistikk viser at det ble gitt tillatelser til boliger og 4,69 mill. kvm yrkesbyggareal i Sammenlignet med 2013, har det vært en nedgang på 10 % for boliger og en økning på 1 % for yrkesbygg. Nye boliger I 4. kvartal 2014 ble det gitt igangsettingstillatelser til boliger, som er 15 % færre enn i samme kvartal året før. Av de totalt boligene som fikk tillatelser i 2014, var eneboliger, småhus og de resterende leiligheter. Dette representerer en nedgang for de forskjellige boligtypene på henholdsvis 4 %, 7 % og 16 % i forhold til Normalt er det ikke så store forskjeller mellom gitte igangsettingstillatelser og faktisk igangsetting, i hvert fall ikke på årsbasis. I perioder med mye usikkerhet i økonomien, der vi f.eks. går fra oppgangskonjunktur til nedgangskonjunktur, kan store årlige svingninger i byggeaktivitet likevel føre til at vi får store avvik mellom gitte igangsettingstillatelser og faktisk igangsetting. Mange kan ha søkt om tillatelse til å bygge bolig, og fått den innvilget, men allikevel ventet med å sette i gang byggingen til de økonomiske utsiktene ble bedret. Prognosesenterets egne registreringer av faktisk igangsetting fra et utvalg boligprodusenter tyder på at høsten 2014 ble mye bedre enn starten på året. Spesielt i september og desember tok igangsettingen seg opp, og førte til at avviket fra 2013 ble redusert. Totaltellingen viser at faktisk igangsetting gikk ned med 8 % fra 2013 til Prognosesenteret registrerer også salg av nye boliger fra et utvalg boligprodusenter, og denne statistikken viser omtrent ingen endring fra 2013 til Salget har i enda større grad enn igangsettingen tatt seg opp i løpet av høsten, og med de sterke desembertallene ble totalen for 2014 uendret fra året før. Fortsatt representerer de nye reglene for boligprodusentenes garantistillelse, såkalt selvskyldnergaranti, et usikkerhetsmoment i markedet for nye boliger. Disse reglene sier at boligbyggeren skal stille garantier tilsvarende 5 % av salgssummen i 5 år, som er en kraftig innskjerping sammenlignet med tidligere krav. De nye kravene har allerede vært der i noen år, men effekten av dem har kommet gradvis. Mange mindre bedrifter er i ferd med å bruke opp garantirammen de har fått av sin bank, og må takke nei til byggeoppdrag. Virkningene av disse garantikravene er noe som fortsatt må tas høyde for i analyser av utviklingen i boligbyggingen framover. Fylkestall for gitte igangsettingstillatelser viser fortsatt veldig lave nivåer for Oslo. Det ble registrert svært få igangsettingstillatelser til nye boliger i Oslo i 2014, til sammen kun enheter. Dette er en nedgang på 53 % fra året før. Utenom Oslo har Vest-Agder hatt størst nedgang, der ble det i 2014 gitt 41 % færre igangsettingstillatelser til nye boliger enn i Finnmark, Nordland og Telemark har derimot hatt sterk vekst i igangsettingstillatelser til boliger i 2014, men hovedsakelig kommer dette av at opprinnelig lave nivåer bidrar til store endringer målt i prosent. Februar 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 6

7 Boligprisene Utviklingen i bruktboligprisene er ofte avgjørende for utviklingen i boligproduksjonen. Fallende boligpriser gir ofte signaler om et mettet marked med overskuddstilbud, og dermed synkende behov for å bygge nye boliger, og omvendt ved stigende bruktboligpriser. Imidlertid kan boligprisene i kortere perioder falle selv om vi har et etterspørselsoverskudd og økende behov for nye boliger. Dette skjedde høsten 2013, da bankenes utlånsvillighet omtrent forsvant over natta, og potensielle boligkjøpere måtte legge kjøpsplanene på is fordi de ikke kunne få lån i banken. Dette førte til en kortvarig nedgang i boligprisene, som ble reversert på nyåret 2014 av at bankene igjen var villige til å låne ut. De plutselige endringene i utlånsvilligheten ble trigget av myndighetenes krav til bankenes egenkapital. Nye yrkesbygg Etterspørselen etter nye yrkesbygg for næringslivet og husholdningene følger som oftest utviklingen i norsk økonomi, mens den offentlige byggetterspørselen er mindre følsom for konjunktursvingninger spesielt den statlige delen. Viktige økonomiske indikatorer for igangsettingen av yrkesbygg er bl.a. sysselsetting, privat konsum, renter, befolkningsutvikling og markedssentiment. I tillegg til nybyggetterspørsel fra økt økonomisk aktivitet, vil eksisterende bygg måtte saneres på grunn av nybygg, brann eller naturskader. Videre vil normalt strukturelle endringer i økonomien, endringer i preferanser eller krav til standard, tilgjengelighet, energibruk mv., over tid bidra til etterspørsel etter nytt yrkesbyggareal. For hele 2014 sett under ett var boligprisene i gjennomsnitt 2,7 % høyere enn i 2013, ifølge SSBs boligprisindeks. Prisene på eneboliger og leiligheter økte med henholdsvis 3,0 og 2,8 %, mens småhus hadde en økning på 2,0 %. Ifølge den samme indeksen økte boligprisene i Nord- Norge mest, med 5,0 % fra 2013 til Stavanger var eneste region i landet som hadde prisnedgang. Der sank prisene på boliger i gjennomsnitt med 1,9 % i denne perioden. Den samme indeksen viser en økning på 5,8 % for hele landet fra 4. kvartal 2013 til samme kvartal i En annen indikator på boligprisenes utvikling er eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk, som utarbeides av Eiendom Norge i samarbeid med Finn.no og Eiendomsverdi. Denne statistikken viser en gjennomsnittlig prisvekst på 2,3 % på landsbasis i De nyeste tallene for januar 2015 viser en vekst på hele 8,5 % sammenlignet med januar i For nye yrkesbygg er det ingen direkte observasjoner av faktisk igangsetting, så vi må legge til grunn at informasjonen om gitte igangsettingstillatelser gir et rimelig riktig bilde av faktisk igangsetting. I 4. kvartal 2014 ble det gitt igangsettingstillatelser til 1,25 mill. kvm nytt yrkesbyggareal, som er 4 % mer enn i samme kvartal året før. Som tidligere nevnt, ble det totalt for 2014 gitt tillatelser til 4,69 mill. kvm nytt yrkesbyggareal opp 1 % fra Offentlige bygg har hatt størst økning i 2014 (+ 13%), deretter private næringsbygg (+ 3%), mens husholdningsbygg har hatt nedgang på 8 % i Fylkesstatistikken viser at det for yrkesbygg er igangsettingen i Hordaland og Finnmark/Svalbard som har økt mest i Finnmarks sterke prosentvise økning skyldes til dels at veksten kommer fra et lavt utgangspunkt. Hordaland hadde derimot både svært høyt nivå og vekst i Igangsettingen av yrkesbygg i Akershus endte langt bak 2013 (-52 %), men der kom nedgangen fra et svært høyt nivå. Februar 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 7

8 Anlegg Produksjonsutviklingen i anleggssektoren bestemmes i hovedsak av den offentlige etterspørselen, som ofte står for % av anleggsarbeidene. Anleggsmarkedet blir dermed mindre konjunkturfølsomt enn byggemarkedet, siden etterspørselen fra det offentlige normalt varierer mindre enn etterspørselen fra det private næringslivet. I dårlige tider er det heller ikke uvanlig at det offentlige bruker anleggsinvesteringer for å opprettholde aktiviteten i økonomien. SSBs produksjonsindeks viser en vekst i anleggsaktiviteten på 3,7 % i 4. kvartal 2014 sammenlignet med 4. kvartal For hele året viser produksjonsindeksen en økning på vel 8 % i forhold til Dette er en enda sterkere økning enn Prognosesenterets egne anslag for veksten i 2014, som er på 6 %. Figuren under viser kvartalsvis utviklingen i produksjonsindeksens trend (som jevner ut tilfeldige svingninger) t.o.m. 4. kv. 2014, og SSBs ordrereserveindeks t.o.m. 3. kv Produksjonsindeksen er en volumindeks, dvs. at prisvekst ikke er med. Ordrestatistikken inkluderer prisvekst, og vokser dermed raskere enn volumindeksen når prisene stiger. ROT-markedene Utviklingen i ROT-boligmarkedet bestemmes i hovedsak av konjunkturutsiktene for Norge og internasjonalt, flytteaktivitet, boligprisene, vekst i boligmassen, kredittilgang og rentenivå, naturskader og politiske prioriteringer. Utviklingen i ROT-markedet for private næringsbygg påvirkes i stor grad av næringslivets lønnsomhet, bedriftenes flyttevirksomhet og strukturelle endringer i næringslivet. Av faktorer som ikke er direkte knyttet til konjunkturene, er aldersfordelingen av yrkesbyggmassen viktig. En ny og moderne bygningsmasse trenger naturlig nok mindre renoverings- og vedlikeholdsarbeider enn en gammel bygningsmasse. Offentlige tiltak for å redusere f.eks. energibruken i bygninger vil også påvirke dette markedet. Etterspørselen etter ROT-arbeider for offentlige næringsbygg påvirkes også av konjunkturutviklingen, i tillegg til statens og kommunenes skatteinntekt, offentlige prioriteringer, fokus på energieffektivisering, størrelsen på eksisterende offentlig bygningsmasse, strukturelle endringer, demografi og andre forhold (bl.a. naturskader og store branner). Ordrestatistikk og produksjonsindeks Oppdatering av statistikk for ROT-markedene kommer mye sjeldnere enn for nye bygg, hvor det kommer nye tall hver måned. Vi må bygge på kvartalstall som først er tilgjengelige en eller flere måneder etter at kvartalet er slutt. SSBs ordrestatistikk for 4. kvartal blir ikke publisert før i mars, dermed kan vi bare si noe om utviklingen i ordrereservene i 2014 frem til og med 3. kvartal. Ordrereservene for ROT-bolig økte i 3. kvartal 2014 med 13 % i forhold til samme kvartal året før. For ROT-yrkesbygg var økningen hele 23 % i samme perioden. Dersom Prognosesenteret har undervurdert veksten i anleggsmarkedet i 2014, er det trolig investeringene som har vokst mer enn antatt. Gjeldende anslag for veksten i vedlikeholdsmarkedet er allerede så høyt som 10 %. Investeringsveksten har Prognosesenteret tidligere anslått til 4,5 %. SSBs produksjonsindeks antyder at veksten kan ha vært rundt 7 %. Prognosesenterets metode for investeringsberegninger er under revisjon, men det er foreløpig for tidlig å si om de nye beregningene vil støtte opp under SSBs vekstberegninger. Februar 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 8

9 SSBs produksjonsindeks for bygg og anlegg viser bl.a. utviklingen i produksjonsvolumet for renovering av bygg. Indeksen er ikke fordelt på renovering av boliger og yrkesbygg, slik som for ordre. Samlet ROT-produksjon var 3,1 % høyere i 4. kvartal 2014 enn i samme kvartal året før, og veksten totalt i 2014 var på hele 8,6 %. undersøkelser venter vi høyest vekst i Oslo-regionen, og lavest vekst i region Innlandet. Stormene «Hilde» og «Ivar» i november og desember 2013 sørget for at det ble en god del reparasjonsarbeider på nyåret Gjennom 2014 har det vært flere episoder med ekstremnedbør, som har ført til ødeleggelser på bygninger. Mye av det som skjedde i 2014 ble reparert samme året, og bidro til økt aktivitet i denne delen av ROT-markedet har allerede gitt oss nok ekstremvær, orkanen «Nina» satte Sør- og Vestlandskysten ut av spill i januar, og i februar har nordligere deler av landet fått oppleve ekstremværet «Ole». Det gjenstår å se hvor store ROT-arbeidene blir i 2015 etter disse naturskadene. Vi legger til grunn at det økte naturskadeomfanget bidrar til 1 % sterkere vekst i ROT-markedet i 2014 enn det ville vært uten økning i reparasjonsarbeidene. Naturskader Reparasjonsbehovet etter naturskadene blir rimeligvis større for eneboliger enn for småhus og leiligheter. Minst berørt blir trolig leilighetene. Naturskader er heller ikke likt fordelt på fylker og regioner, men datagrunnlaget vårt er ikke godt nok til å lage individuelle fylkesprognoser med utgangspunkt i omfanget av naturskader. Bortsett fra effekten av naturskader er det små forskjeller mellom regionene i prognoseperioden, men på bakgrunn av egne Figuren under illustrerer variasjonene i årlig erstatningsbeløp for naturskader fra 1980 til Erstatningsbeløpene er omgjort til 2014-priser for alle år. Figuren er basert på data fra Finans Norge. Naturskadehendelser i 2014 har per dags dato gitt naturskadeerstatninger for rundt 650 mill. kroner, hvilket er en nedgang på 43 % fra Vi vet ikke hvor stor andel av dette som er skader på bygg, men som en grov tilnærming kan en kanskje tenke seg at det fordeler seg med en tredjedel hver på boliger, yrkesbygg og anlegg. Februar 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 9

10 Tabeller Bygge- og anleggsmarkedet fordelt på segment. Mrd kroner / Endring å/å Investeringer i nye boliger ROT bolig Investeringer i nye yrkesbygg ROT yrkesbygg Anleggsinvesteringer Anleggsvedlikehold BA-markedet i alt % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Kilde: Prognosesenteret Bygge- og anleggsmarkedet per region. Mrd kroner* Stor-Oslo Innlandet Sørlandet Vestlandet Midt-Norge Nord-Norge Norge % 0.5 % -0.4 % 5.4 % 3.3 % 13.3 % 2.2 % % 2.3 % 5.4 % 1.7 % -4.8 % 15.6 % 4.0 % % 10.4 % 7.9 % 1.4 % 2.7 % 2.8 % 2.5 % Kilde: Prognosesenteret *Anleggsvedlikeholdet er ikke fylkesfordelt. Februar 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 10

11 Byggevareimport Figurene nedenfor viser et 12-måneders sentrert, glidende gjennomsnitt av utviklingen i import av et utvalg byggevarer per mnd., målt i kroner og kilo. Data til og med desember 2014 er benyttet. Betong Februar 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 11

12 Tre og metall Februar 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 12

13 BNLs markedsindikator Opplevelse av og forventninger til markedsutviklingen blant medlemsbedriftene i BNLs bransjeforeninger måles i NHOs økonomibarometer. I tillegg spørres medlemsbedriftene om forventninger til salgspriser og driftsresultat, samt investerings- og ansettelsesplaner. I figurene nedenfor presenteres nettotall for bransjeforeningene. Nettotall er beregnet som andelen positive svar fratrukket andelen negative svar, og vil ligge i intervallet -100 til 100. Markedsutsikter neste 6-12 mnd. Indikatorer for BNL totalt Obs. Tallene for 4. kvartal 2014 er ikke tilgjengelige enda. Februar 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 13

14 Konkurser i bygge- og anleggsnæringen Informasjon til og med uke 6 i 2015 er benyttet. Februar 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 14

15 Definisjoner Boliger: Helårsboliger Eneboliger Småhus Leiligheter - Frittliggende boliger (ekskl. fritidsboliger) - Kjedehus - Rekkehus - Fire- og tomannsboliger - Andre boliger enn småhus og eneboliger (f.eks. blokkleiligheter, hybler mv.) Yrkesbygg: Regioninndeling Oslo-regionen: Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud, Vestfold Innlandet: Hedmark og Oppland Sørlandet: Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder Vestlandet: Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane Midt-Norge: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Nord-Norge: Nordland, Troms, Finnmark Februar 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 15

BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT. August 2014

BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT. August 2014 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT August 214 Rapporten inneholder en gjennomgang av utsiktene for norsk økonomi og en vurdering av BNLs juni-prognoser for ba-markedet, i lys av oppdatert informasjon

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Boligmarkedet Nr

Boligmarkedet Nr Boligmarkedet 2016 Nr. 1-2016 Boligprisene vil øke med 3-4 prosent i 2016 Slik blir boligmarkedet i 2016 Historisk lave renter og begrensede ringvirkninger fra oljekrakket Økt ledighet, utsikter til svak

Detaljer

BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT. September 2015

BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT. September 2015 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT September 215 Rapporten inneholder en gjennomgang av utsiktene for norsk økonomi og en vurdering av BNLs september-prognoser for ba-markedet, i lys av oppdatert

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Pengepolitikk og konjunkturer

Pengepolitikk og konjunkturer Pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo Kunnskapsparken Bodø. september Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer for Vestfold 4. kvartal Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3.

Næringslivets økonomibarometer for Vestfold 4. kvartal Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3. 1 Næringslivets økonomibarometer for Vestfold. kvartal 2013 Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3. januar 201 Kort om undersøkelsen - - - 3 Utført i tidsrommet 28. oktober

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juli 2007

Arbeidsmarkedet nå juli 2007 Arbeidsmarkedet nå juli 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 2. august 2007.

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2007

Arbeidsmarkedet nå juni 2007 Arbeidsmarkedet nå juni 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no og Jorunn Furuberg

Detaljer

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Stavanger 25. august 2011

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Stavanger 25. august 2011 Byggenæringen Stabil utvikling og vekst Stavanger 25. august 2011 Byggenæringens Landsforening Organiserer nesten hele verdikjeden i byggenæringen NHOs nest største landsforening 4.100 medlemsbedrifter

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer 3.kvartal: Lyspunkter men investeringene uteblir

Næringslivets økonomibarometer 3.kvartal: Lyspunkter men investeringene uteblir Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer 3.kvartal: Lyspunkter men investeringene uteblir Tor Steig, sjeføkonom NHO Den aktuelle markedssituasjonen NHO bedriftene Høst 10 Vår 10 Høst 09 Vår 09 Høst

Detaljer

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn RENTEKOMMENTAR 27.MARS 2014 Figurer og bakgrunn Norges Banks beslutning Styringsrenten uendret på 1,5 prosent Minimale endringer i rentebanen Første renteoppgang anslås til sommeren 2015 Veksten i norsk

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Publisert 7. januar 2016 Vekst i verden nær normalt og blir noe høyere i 2016 enn 2015. «USA har kommet godt tilbake og det går bedre i Europa dette motvirker

Detaljer

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringen Stabil utvikling og vekst Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringens Landsforening Organiserer nesten hele verdikjeden i byggenæringen NHOs nest største landsforening 4.100 medlemsbedrifter

Detaljer

Stillasdagene

Stillasdagene Norge i vekst Byggenæringen på høygir? Stillasdagene 21.09.11 Ketil Lyng Adm. dir. BNL Byggenæringen i Norge er helt avhengig av verden Våre hovedsatsinger Stortingsmeldingen og byggingspolitikk Energieffektivisering

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 5-2009

Prisstigningsrapport nr. 5-2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 5-2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs BOLIGUNDERSØKELSE I UKE 19/2009 (04.05. - 10.05.2009): side 2/12 OPAK AS

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2007

Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 30. august

Detaljer

KONJUKTURBAROMETERET Makroøkonomiske analyser fra Menon med verdiskaping per fylke

KONJUKTURBAROMETERET Makroøkonomiske analyser fra Menon med verdiskaping per fylke KONJUKTURBAROMETERET 2014 Makroøkonomiske analyser fra Menon med verdiskaping per fylke 1 Innhold Kort om internasjonale og nasjonale utsikter Prognoser for Nord-Trøndelag Prognoser for Sør-Trøndelag Prognoser

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer.

Næringslivets økonomibarometer. Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer. Resultater for NHO Trøndelag - 4. kvartal 2014 Næringslivets økonomibarometer Trøndelag Kort om undersøkelsen 4. kvartal 2014 Utført i tidsrommet 10 20.

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Følger bygg og anlegg etter?

Følger bygg og anlegg etter? Oljeprisfall sender norsk økonomi ned i knestående. Følger bygg og anlegg etter? Vel, anlegg gjør det i hvert fall ikke. Der er det sånn Kjell Senneset, Prognosesenteret as, januar 2015 Veksten i anleggsproduksjonen

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Boligpriser flater ut s. 3 Prisene på borettslagsboliger vs. «totalmarkedet» s. 5 Gjennomsnittspriser 3-roms blokk

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Thon Hotel Linne

Thon Hotel Linne Thon Hotel Linne - 17.11.2016 Thon Hotel Linne - 17.11.2016 Thon Hotel Linne - 17.11.2016 Men først et bakgrunnsteppe Thon Hotel Linne - 17.11.2016 «Sakset fra» Lav rente lenge? Dagens rentebane Sysselsetting

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

LTLs markedsbarometer 2. kvartal Foto: Jo Michael

LTLs markedsbarometer 2. kvartal Foto: Jo Michael LTLs markedsbarometer 2. kvartal 211 Foto: Jo Michael Hovedkonklusjoner 2. kvartal 211: LTLs markedsbarometer viser at: LTL-bedriftenes markedssituasjon flater ut på et moderat nivå Forventningene fremover

Detaljer

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 2014: Moderat økning i internasjonal vekst Store negative impulser fra petroleumsnæringen, positive impulser fra finans-

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 2015

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 2015 UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

Optimismen er tilbake

Optimismen er tilbake RAPPORT 1 2017 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Optimismen er tilbake ETTERSPØRSELSDREVET OPPGANG Særlig mellomstore og eksportorienterte bedrifter melder om sterk økning i etterspørselen.

Detaljer

Markeder og prognoser

Markeder og prognoser Opp med nebbet! Ketil Lyng adm. direktør BNL Norsk Betongdag og SINTEF/NTNU Infodag 12.10.2009 Markeder og prognoser 1 Drivere for utviklingen 1. Stabilisering i verdensøkonomien i 2010 2. Stabil utvikling

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

LTLs markedsbarometer

LTLs markedsbarometer 01 LTLs markedsbarometer Resultater fra 1. kvartal 2012 1 Hovedkonklusjoner 1. kvartal 2012 LTLs markedsbarometer viser at: Markedsindeksen for LTL-bedriftene falt sterkt, fra +27 i 4. kvartal til +5 i

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - desember 2014

Arbeidsmarkedet nå - desember 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - desember 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2006

Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå september 2007

Arbeidsmarkedet nå september 2007 Arbeidsmarkedet nå september 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 27. september

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet

Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet Oppdatering April 216 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Hovedpunkter Nokså stabil utvikling samlet sett Våren har vært noe mindre krevende enn høsten - bedring

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 Det månedlige Boligmeteret for november 2014 er gjennomført av Prognosesenteret AS for for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.11.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Europakommisjonens vinterprognoser 2015

Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Rapport fra finansråd Bjarne Stakkestad ved Norges delegasjon til EU Europakommisjonen presenterte 5. februar hovedtrekkene i sine oppdaterte anslag for den økonomiske

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturbildet

Pengepolitikken og konjunkturbildet Pengepolitikken og konjunkturbildet Visesentralbanksjef Jarle Bergo Seminar arrangert av Totens Sparebank Kapp,. november Produksjonsutvikling i Fastlands-Norge Annualisert kvartalsvekst i BNP. Sesongjustert.

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå mai 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Den sterke veksten i norsk økonomi fortsatte i 2007. Høykonjunkturen vi er inne i har vært bredt basert og gitt svært lav arbeidsledighet og kraftig økning sysselsettingen

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Kjell Senneset, Prognosesenteret

Kjell Senneset, Prognosesenteret Krise i utlandet? Hva så??? Utsiktene for byggemarkedene i Norge Norsk Ståldag november 211 Kjell Senneset, Prognosesenteret SSBs siste prognoser, fra september: Litt svakere enn i juni-prognosen, men

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 1. HALVÅR 2014

MARKEDSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING MARKEDSRAPPORT 1. HALVÅR 214 Juni 214 Rapporten inneholder en gjennomgang av utsiktene for norsk økonomi og de norske bygge- og anleggsmarkedene med prognoser for perioden

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 3 2015 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. AUGUST OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Ser vi lyset i tunnelen?

Ser vi lyset i tunnelen? RAPPORT 3 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Ser vi lyset i tunnelen? ROGALAND OVER DET VERSTE? Resultatindeksen for Rogaland er nå på det samme nivået som Hordaland, og det er økt

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. Nr. 3 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. september NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

HOVEDSTYRET 7. MAI 2014

HOVEDSTYRET 7. MAI 2014 HOVEDSTYRET 7. MAI PMI for industrien Eksportvekter. Januar april 6 6 Industriland Fremvoksende økonomier 55 55 5 5 5 5 jan. jul. jan. jul. jan. Kilde: Thomson Reuters USA Sysselsetting ) og detaljhandel

Detaljer

Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018

Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018 Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018 Boligkonferansen 19. mars 2015 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse Roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no BNP-vekst 2014 (IMF) Investeringer

Detaljer

Norsk Betongdag 2014: Markedsutsiktene mot 2016. Vel, anlegg gjør det i hvert fall ikke. Der er det

Norsk Betongdag 2014: Markedsutsiktene mot 2016. Vel, anlegg gjør det i hvert fall ikke. Der er det Norsk Betongdag 2014: Markedsutsiktene mot 2016 Sender oljeprisfall norsk økonomi ned i knestående? Går i så fall byggemarkedene samme vei? Vel, anlegg gjør det i hvert fall ikke. Der er det sånn Kjell

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Stavanger, 8. november 17 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå oktober 2007

Arbeidsmarkedet nå oktober 2007 Arbeidsmarkedet nå oktober 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Torbjørn Årethun, torbjorn.aarethun@nav.no,

Detaljer

Sentralbanksjef Svein Gjedrem

Sentralbanksjef Svein Gjedrem Pengepolitikken og utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringsforeningen i Trondheim. november Næringsforeningen i Trondheim. november Kapasitetsutnyttelse og produksjonsvekst BNP-vekst

Detaljer

Byggenæringen i tall 2009 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING

Byggenæringen i tall 2009 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Byggenæringen i tall 2009 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING totalmarkedet i Byggenæringen 300 Anlegg - Investeringer og vedlikehold 250 200 Bygg - Investeringer og vedlikehold 150 100 50 0 2001 2002 2003 2004

Detaljer

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større.

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større. HANDELSHØYSKOLEN BI MAN 2832 2835 Anvendt økonomi og ledelse Navn: Stig Falling Student Id: 0899829 Seneste publiserings dato: 22.11.2009 Pengepolitikk Innledning Oppgaven forklarer ord og begreper brukt

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå juni 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2014

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2014 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 214 November 214 Rapporten inneholder en gjennomgang av utsiktene for norsk økonomi og de norske bygge- og anleggsmarkedene med prognoser for perioden

Detaljer

NORGE I EN OMSTILLINGSTID - UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI

NORGE I EN OMSTILLINGSTID - UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI NORGE I EN OMSTILLINGSTID - UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 15. OKTOBER 15 Agenda Internasjonal økonomi Olje og norsk økonomi Pengepolitikken Agenda Internasjonal

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 1. HALVÅR 2015

MARKEDSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING MARKEDSRAPPORT 1. HALVÅR 215 Juni 215 Rapporten inneholder en gjennomgang av utsiktene for norsk økonomi og de norske bygge- og anleggsmarkedene med prognoser for perioden

Detaljer

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Publisert 06. januar 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Vekst i verden nær normalt og blir noe høyere i 2016 enn 2015. «USA har kommet godt tilbake og det går

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen viser en omsetningsvekst på 4,5 prosent for 1. tertial 2015 Omsetningstallene

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 2 2016 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Ifølge kontaktene

Detaljer

Kommunebudsjettene i et makroøkonomisk lys

Kommunebudsjettene i et makroøkonomisk lys Kommunebudsjettene i et makroøkonomisk lys 5. Desember 2017 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Kommuneøkonomien og historien om Høna og egget? Kommunene utgjør en betydelig del av norsk økonomi

Detaljer

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika CME SSB 12. juni Torbjørn Eika 1 Konjunkturtendensene juni 2014 Økonomiske analyser 3/2014 Norsk økonomi i moderat fart, som øker mot slutten av 2015 Små impulser fra petroleumsnæringen framover Lav, men

Detaljer

Fakta om norsk byggevarehandel

Fakta om norsk byggevarehandel HSH OG TBF Fakta om norsk byggevarehandel side 1 Innhold Verdiskaping...3 Et tiår med omsetningsvekst...4 Omsetning og sysselsetting...5 Salgskanaler for byggevarer...6 Lønnsomhet i byggebransjen...7 Sentral

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - juni 2015

Arbeidsmarkedet nå - juni 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - juni 215 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 23. OKTOBER 2015

OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 23. OKTOBER 2015 OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 3. OKTOBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Strukturelle forhold Finanskrisen Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

Nasjonalbudsjettet 2007

Nasjonalbudsjettet 2007 1 Nasjonalbudsjettet 2007 - noen perspektiver på norsk økonomi CME seminar, 13. oktober 2006 1 Noen hovedpunkter og -spørsmål Utsikter til svakere vekst internasjonalt hva blir konsekvensene for Norge?

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå oktober 2017

Arbeidsmarkedet nå oktober 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / KUNNSKAPSAVDELINGEN Arbeidsmarkedet nå ober 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Fortsatt stigende boligpriser s. 3 Sterkest prisvekst i Bergen og Oslo det siste året s. 5 Siden 2009 har Tromsø

Detaljer

Oljenedturen brer om seg

Oljenedturen brer om seg RAPPORT 3 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Oljenedturen brer om seg LAVERE OPTIMISME Både resultat- og forventningsindeksen faller til nye bunn-nivåer. Differansen mellom opplevd

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. Nr. 1 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. februar NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke»

Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke» Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke» de flyter på lav rente og bedrede utsikter i norsk økonomi Siden forrige rapport har det vært et tydelig omslag i boligmarkedet. Euforien

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang)

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Hovedpunkter Oljepris dempes av høy produksjon Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Regionen oljenedgangen flater ut (men både

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR FEBRUAR

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR FEBRUAR REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 201 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR - 18. FEBRUAR OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Ifølge kontaktene

Detaljer

November 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

November 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk November 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass

Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass OLJERELATERTE BEDRIFTER TETTER GAPET Forventningene i bedrifter med aktivitet

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Sogndal,. mars 17 Oljeprisfallet bremser veksten BNP Fastlands-Norge. Volum. Årsvekst. Prosent 4 3 1 11 1 13 14 15 16 Kilder: Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Boligmeteret desember 2013

Boligmeteret desember 2013 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 17.12.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Frokostmøte i Sparebank SR-Bank. mars Effektive valutakurser 99= GBP 9 8 NOK NZD 9 8 7 SEK 7 99 99 99 99 998 Kilde: EcoWin

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 Nr. 2 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Frokostmøte i Husbanken Konjunkturer og boligmarkedet. Anders Kjelsrud

Frokostmøte i Husbanken Konjunkturer og boligmarkedet. Anders Kjelsrud 1 Frokostmøte i Husbanken 19.10.2016 Konjunkturer og boligmarkedet Anders Kjelsrud Oversikt Kort om dagens konjunktursituasjon og modellbaserte prognoser Boligmarkedet Litt om prisutviklingen Har vi en

Detaljer

Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB. CME 16.

Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB. CME 16. Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB CME 16. juni 2015 Internasjonal etterspørsel tar seg langsomt opp Litt lavere vekst i

Detaljer

Boligmeteret november 2013

Boligmeteret november 2013 Boligmeteret november 2013 Det månedlige Boligmeteret for november 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 26.11.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Desember 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne statistikken, skal Eiendom Norge, Finn.no, og Eiendomsverdi oppgis som kilde Innhold Hovedpunkter

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 2 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer