BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT. Februar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT. Februar 2015"

Transkript

1 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT Februar 2015 Rapporten inneholder en gjennomgang av utsiktene for norsk økonomi og en vurdering av BNLs september-prognoser for ba-markedet, i lys av oppdatert informasjon om byggeaktiviteten i 2014 og den økonomiske utviklingen. Rapporten utgis i samarbeid med Prognosesenteret AS.

2 BNL - MARKEDSRAPPORT 1/2014 Om BNLs konjunkturrapport Rapporten omtaler markedssituasjonen for bygg og anlegg på rapporttidspunktet, og vurderer utviklingen for resten av året i lys av anslagene i BNLs siste markedsrapport. Den gir også en foreløpig vurdering av prognosene for det påfølgende året. Rapporten innledes med en omtale av den siste utviklingen i verdensøkonomien og i norsk økonomi. I tabellene og figurene opererer vi med faste priser, om ikke annet fremgår. Faste priser betyr at tallene er justert for prisvekst, og viser dermed utvikling i produksjonsvolumet. I tabellene i rapporten benytter vi piler for å angi retning og styrke på vekstrater i følgende intervaller: > +5 % +2 til +5 % 2 til +2 % 2 til 5 % < 5 % BNLs markedsrapport med prognoser kommer ut to ganger i året (mai/juni og november). Mellom de to hovedrapportene utgis det to konjunkturrapporter (august og februar). Rapportene utarbeides i samarbeid med Prognosesenteret AS.

3 Innhold Makroøkonomiske utsikter... 4 Fortsatt svak global vekst... 4 Norsk økonomi: inn i det nye året med mye usikkerhet... 5 BA-konjunkturene går som forventet... 6 Nye boliger... 6 Nye yrkesbygg... 7 Anlegg... 8 ROT-markedene... 8 Tabeller Byggevareimport Betong Tre og metall BNLs markedsindikator Indikatorer for BNL totalt Markedsutsikter neste 6-12 mnd Konkurser i bygge- og anleggsnæringen Definisjoner Regioninndeling Februar 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 3

4 Makroøkonomiske utsikter Fortsatt svak global vekst Det Internasjonale Pengefondet (IMF) oppdaterte i januar 2015 sine anslag for utviklingen i verdensøkonomien. Anslaget for global BNP-vekst i 2015 er 0,3 prosentpoeng lavere enn det som ble publisert i forrige rapport fra oktober. Hovedårsakene til at IMF nedjusterer utsiktene for global verdiskaping er særlig utviklingen i Kina, Russland, euroområdet og Japan, samt lavere aktivitet i store oljeeksporterende land. USA er det eneste landet der forventet vekst har blitt oppjustert. Anslått vekst i verdensøkonomien er 3,5 % i år og 3,7 % i Faktorene som vil påvirke global vekst fremover drar i hver sin retning. Lavere oljepriser vil være positivt for oljeimporterende land, og bidra til høyere global vekst. Derimot vil denne effekten i stor grad motvirkes av en rekke andre negative faktorer, slik som lave investeringsnivåer, som skyldes landenes tilpasning til forventninger om lavere vekst i på mellomlang sikt. Fra toppnoteringen i juni 2014 til (det som så langt har vært bunnen) januar 2015, har oljeprisen falt med hele 60 %. Nedgangen kan delvis forklares av at etterspørsel etter olje fra noen store økonomier, og spesielt fremvoksende økonomier, har utviklet seg svakere enn ventet. Oljeprisutviklingen har også påvirket metallpriser negativt. En viktigere forklaring på oljeprisfallet er den sterke tilbudssiden i oljemarkedet, som er preget av OPECs beslutning om å opprettholde sitt produksjonsnivå. Dette til tross for at det har vært en jevn produksjonsøkning fra land utenfor OPEC, der spesielt USA har økt sin skiferoljeproduksjon. IMFs prognose for veksten i euroområdet er 1,2 % i 2015 og 1,4 % i Veksten i 3. kvartal 2014 var noe lavere enn forventet, hovedsakelig på grunn av lavt investeringsnivå og den fallende inflasjonen (og inflasjonsforventningene). Aktiviteten i euroområdet vil fremover bli støttet av lave oljepriser, kvantitative lettelser, mer nøytral finanspolitikk og den nylige depresieringen av euroen. Motvirkende effekter vil være svakere utsikter for investeringene, som igjen delvis skyldes virkningen av svakere vekst i fremvoksende økonomier på eksportsektoren i euroområdet. I euroområdet vil veksten altså hente seg inn noe tregere enn anslått i IMFs oktober-rapport. Veksten i USA har kommet tilbake raskere enn forventet, etter den dårlige starten i Arbeidsledigheten har falt gjennom fjoråret, det samme har inflasjonen i 2. halvår. Sistnevnte skyldes dollarens appresiering og nedgangen i oljepriser. Veksten er anslått å overstige 3 % i år og neste år, godt hjulpet av innenlandsk etterspørsel som blir stimulert av lavere oljepriser, mer moderat finanspolitikk og en imøtekommende pengepolitikk - til tross for forventninger om en gradvis økning i rentene. Veksten blir negativt påvirket av den nylige appresieringen av dollaren, som forventes å redusere nettoeksporten. Utsiktene for russisk økonomi er kraftig forverret. IMF anslår nedgang på 3 % i år og ytterligere nedgang på 1 % i Nedjusteringene skyldes de økonomiske virkningene av oljeprisens fall og økt geopolitisk spenning. Russlands nedtur og rubelens depresiering har også svekket vekstutsiktene for nabolandene ganske kraftig. I Japan var det nedgang i BNP i både 2. og 3. kvartal 2014, og økonomien havnet dermed i en teknisk resesjon. Privat innenlandsk etterspørsel har vært lav etter økningen i konsumskatt, og det ser ikke ut til at etterspørselen vil øke med det første. Ytterligere kvantitative og kvalitative lettelser, og utsettelsen av den andre økningen i konsumskatt, er forventet å gradvis få i gang aktiviteten i økonomien igjen. I tillegg til dette, vil lav oljepris og depresiering av den japanske valutaen sannsynligvis føre til at veksten i økonomien vil kunne ligge over trend i 2015 og Prognosene for Kina går motsatt vei. Det ventes lavere vekst i år og neste år (hhv. 6,8 % og 6,3 % - fortsatt høy vekst sammenlignet med de fleste andre land), og påfølgende negative effekter for andre fremvoksende asiatiske økonomier. Investeringsveksten falt i 3. kvartal 2014, og flere indikatorer peker mot videre nedgang i veksten. Det forventes at myndighetene nå vil fokusere mer på å redusere ustabilitet forbundet med de siste års raske vekst i Februar 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 4

5 kreditt og investeringer, enn å reagere med ekspansiv finans- eller pengepolitikk. Den underliggende moderasjonsprosessen i kinesisk økonomi vil kunne føre til mer stabilitet i verdensøkonomien. Norsk økonomi: inn i det nye året med mye usikkerhet Oljeprisen har rast ned i syv måneder i strekk og fortsatt er det usikkert om bunnen er nådd. Dette har ført til redusert etterspørsel fra den norske oljenæringen, som kombinert med forventet lavere vekst i etterspørselen fra husholdningene trolig vil føre til en kortvarig konjunkturnedgang i Til tross for høy vekst i oljepengebruken og fallende renter venter SSB at BNP for Fastlands-Norge bare vil øke med 1 % i Kvartalsvis nasjonalregnskap viser at fastlandsøkonomien i 4. kvartal 2014 vokste med 0,5 %, og foreløpig årlig nasjonalregnskap viser at veksten i 2014 ble 2,3 %. Dette er altså noe lavere enn SSBs prognose for 2014, som var 2,6 %. De svekkede utsiktene for norsk økonomi førte til at Norges Bank satte ned styringsrenten til 1,25 % i desember Frem til dette var styringsrenten holdt uendret på 1,5 % siden mars Mange prognosemakere mener renten skal settes ytterligere ned på rentemøtet i mars i år. Effektene av lavere rente er mange, og noen av dem trekker i hver sin retning. Redusert rente burde føre til høyere realinvesteringer, som igjen skal gi høyere produksjon og dermed høyere konsum i husholdningene. Samtidig gir lavere rente depresiering av den norske kronen, som vi har opplevd nå i høst igjen. Depresieringen av kronen gjør importen vår dyrere og eksporten billigere, slik at norsk konkurranseevne i verdensmarkedet styrkes og eksportrettet industri øker produksjonen. Det at importen blir dyrere fører isolert sett til at vi får høyere inflasjon i 2015, dersom vi ikke reduserer importmengden. Historisk har det vist seg at nettoeffekten av en rentenedgang på handelsbalansen er positiv. Samtidig har vi en relativt fleksibel finanspolitikk, som i år vil være noe ekspansiv gjennom et oljepengetungt statsbudsjett. Økte offentlige investeringer vil påvirke veksten i norsk økonomi positivt. Fallet i oljeinvesteringene i 2015, som forventes å utgjøre en nedgang på mellom 10 og 15 %, vil gi økt arbeidsledighet i oljesektoren. Dette har vi allerede sett i store bedrifter på produksjons- og leverandørsiden, både innenlands og utenlands, som varsler om permitteringer og oppsigelser. Spørsmålet er hvorvidt de som blir arbeidsledige i denne næringen klarer å få seg nye jobber i andre næringer, og hvor fort denne omstillingen går. Samtidig som oljeinvesteringene faller, vil offentlige investeringer i anlegg øke ganske kraftig i Prognosesenteret forventer 10 % vekst i anleggsmarkedet i år, en vekst som i stor grad vil kunne veie opp for nedgangen i oljeinvesteringene. Størrelsen på anleggsmarkedet er ca. 100 mrd. kr, altså like stort som den norskproduserte delen av oljeinvesteringene i Norge. Arbeidskraftundersøkelsen til SSB rapporterte om 3,5 % arbeidsledighet i 4. kvartal, mens registrerte ledige hos NAV i januar 2015 var 3,1 % av arbeidsstyrken. Ifølge NAV har personer med bakgrunn fra ingeniør- og ikt-fag hatt den største økningen i ledigheten det siste året. SSBs prognose for ledigheten i 2015 er 3,9 %, før den øker ytterligere til 4 % i Arbeidsledigheten vil trolig ikke nå nivåer som bidrar til å redusere aktiviteten i boligmarkedet med det første et marked som fortsatt vil være preget av høye flyttefrekvenser og økte priser. Februar 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 5

6 BA-konjunkturene går som forventet SSBs produksjonsindeks for bygg og anlegg viste en vekst på 4,6 % for BA-markedet totalt i Av delmarkedene var det ROT (bygg) og anlegg som hadde sterkest økning i produksjonen gjennom fjoråret, med henholdsvis 8,6 % og 8,4 % vekst. Bygg i alt (nybygg og ROT) økte med 3,6 %, mens nybygg alene hadde en nedgang på ca. 1 %. Eventuell prisvekst er ikke inkludert i disse tallene, som altså viser volumøkning i produksjonen. Kvartalsstatistikken viste at produksjonen i bygge- og anleggsnæringen totalt gikk ned med 1 % fra 3. til 4. kvartal 2014, etter en vekst de to foregående kvartalene. Nyeste markedsinformasjon tyder på at Prognosesenterets september-prognoser for aktivitetsutviklingen i bygg og anlegg i 2014 treffer rimelig godt. Prognosen var igangsettingstillatelser til boliger og 4,75 mill. kvm yrkesbygg. SSBs byggearealstatistikk viser at det ble gitt tillatelser til boliger og 4,69 mill. kvm yrkesbyggareal i Sammenlignet med 2013, har det vært en nedgang på 10 % for boliger og en økning på 1 % for yrkesbygg. Nye boliger I 4. kvartal 2014 ble det gitt igangsettingstillatelser til boliger, som er 15 % færre enn i samme kvartal året før. Av de totalt boligene som fikk tillatelser i 2014, var eneboliger, småhus og de resterende leiligheter. Dette representerer en nedgang for de forskjellige boligtypene på henholdsvis 4 %, 7 % og 16 % i forhold til Normalt er det ikke så store forskjeller mellom gitte igangsettingstillatelser og faktisk igangsetting, i hvert fall ikke på årsbasis. I perioder med mye usikkerhet i økonomien, der vi f.eks. går fra oppgangskonjunktur til nedgangskonjunktur, kan store årlige svingninger i byggeaktivitet likevel føre til at vi får store avvik mellom gitte igangsettingstillatelser og faktisk igangsetting. Mange kan ha søkt om tillatelse til å bygge bolig, og fått den innvilget, men allikevel ventet med å sette i gang byggingen til de økonomiske utsiktene ble bedret. Prognosesenterets egne registreringer av faktisk igangsetting fra et utvalg boligprodusenter tyder på at høsten 2014 ble mye bedre enn starten på året. Spesielt i september og desember tok igangsettingen seg opp, og førte til at avviket fra 2013 ble redusert. Totaltellingen viser at faktisk igangsetting gikk ned med 8 % fra 2013 til Prognosesenteret registrerer også salg av nye boliger fra et utvalg boligprodusenter, og denne statistikken viser omtrent ingen endring fra 2013 til Salget har i enda større grad enn igangsettingen tatt seg opp i løpet av høsten, og med de sterke desembertallene ble totalen for 2014 uendret fra året før. Fortsatt representerer de nye reglene for boligprodusentenes garantistillelse, såkalt selvskyldnergaranti, et usikkerhetsmoment i markedet for nye boliger. Disse reglene sier at boligbyggeren skal stille garantier tilsvarende 5 % av salgssummen i 5 år, som er en kraftig innskjerping sammenlignet med tidligere krav. De nye kravene har allerede vært der i noen år, men effekten av dem har kommet gradvis. Mange mindre bedrifter er i ferd med å bruke opp garantirammen de har fått av sin bank, og må takke nei til byggeoppdrag. Virkningene av disse garantikravene er noe som fortsatt må tas høyde for i analyser av utviklingen i boligbyggingen framover. Fylkestall for gitte igangsettingstillatelser viser fortsatt veldig lave nivåer for Oslo. Det ble registrert svært få igangsettingstillatelser til nye boliger i Oslo i 2014, til sammen kun enheter. Dette er en nedgang på 53 % fra året før. Utenom Oslo har Vest-Agder hatt størst nedgang, der ble det i 2014 gitt 41 % færre igangsettingstillatelser til nye boliger enn i Finnmark, Nordland og Telemark har derimot hatt sterk vekst i igangsettingstillatelser til boliger i 2014, men hovedsakelig kommer dette av at opprinnelig lave nivåer bidrar til store endringer målt i prosent. Februar 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 6

7 Boligprisene Utviklingen i bruktboligprisene er ofte avgjørende for utviklingen i boligproduksjonen. Fallende boligpriser gir ofte signaler om et mettet marked med overskuddstilbud, og dermed synkende behov for å bygge nye boliger, og omvendt ved stigende bruktboligpriser. Imidlertid kan boligprisene i kortere perioder falle selv om vi har et etterspørselsoverskudd og økende behov for nye boliger. Dette skjedde høsten 2013, da bankenes utlånsvillighet omtrent forsvant over natta, og potensielle boligkjøpere måtte legge kjøpsplanene på is fordi de ikke kunne få lån i banken. Dette førte til en kortvarig nedgang i boligprisene, som ble reversert på nyåret 2014 av at bankene igjen var villige til å låne ut. De plutselige endringene i utlånsvilligheten ble trigget av myndighetenes krav til bankenes egenkapital. Nye yrkesbygg Etterspørselen etter nye yrkesbygg for næringslivet og husholdningene følger som oftest utviklingen i norsk økonomi, mens den offentlige byggetterspørselen er mindre følsom for konjunktursvingninger spesielt den statlige delen. Viktige økonomiske indikatorer for igangsettingen av yrkesbygg er bl.a. sysselsetting, privat konsum, renter, befolkningsutvikling og markedssentiment. I tillegg til nybyggetterspørsel fra økt økonomisk aktivitet, vil eksisterende bygg måtte saneres på grunn av nybygg, brann eller naturskader. Videre vil normalt strukturelle endringer i økonomien, endringer i preferanser eller krav til standard, tilgjengelighet, energibruk mv., over tid bidra til etterspørsel etter nytt yrkesbyggareal. For hele 2014 sett under ett var boligprisene i gjennomsnitt 2,7 % høyere enn i 2013, ifølge SSBs boligprisindeks. Prisene på eneboliger og leiligheter økte med henholdsvis 3,0 og 2,8 %, mens småhus hadde en økning på 2,0 %. Ifølge den samme indeksen økte boligprisene i Nord- Norge mest, med 5,0 % fra 2013 til Stavanger var eneste region i landet som hadde prisnedgang. Der sank prisene på boliger i gjennomsnitt med 1,9 % i denne perioden. Den samme indeksen viser en økning på 5,8 % for hele landet fra 4. kvartal 2013 til samme kvartal i En annen indikator på boligprisenes utvikling er eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk, som utarbeides av Eiendom Norge i samarbeid med Finn.no og Eiendomsverdi. Denne statistikken viser en gjennomsnittlig prisvekst på 2,3 % på landsbasis i De nyeste tallene for januar 2015 viser en vekst på hele 8,5 % sammenlignet med januar i For nye yrkesbygg er det ingen direkte observasjoner av faktisk igangsetting, så vi må legge til grunn at informasjonen om gitte igangsettingstillatelser gir et rimelig riktig bilde av faktisk igangsetting. I 4. kvartal 2014 ble det gitt igangsettingstillatelser til 1,25 mill. kvm nytt yrkesbyggareal, som er 4 % mer enn i samme kvartal året før. Som tidligere nevnt, ble det totalt for 2014 gitt tillatelser til 4,69 mill. kvm nytt yrkesbyggareal opp 1 % fra Offentlige bygg har hatt størst økning i 2014 (+ 13%), deretter private næringsbygg (+ 3%), mens husholdningsbygg har hatt nedgang på 8 % i Fylkesstatistikken viser at det for yrkesbygg er igangsettingen i Hordaland og Finnmark/Svalbard som har økt mest i Finnmarks sterke prosentvise økning skyldes til dels at veksten kommer fra et lavt utgangspunkt. Hordaland hadde derimot både svært høyt nivå og vekst i Igangsettingen av yrkesbygg i Akershus endte langt bak 2013 (-52 %), men der kom nedgangen fra et svært høyt nivå. Februar 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 7

8 Anlegg Produksjonsutviklingen i anleggssektoren bestemmes i hovedsak av den offentlige etterspørselen, som ofte står for % av anleggsarbeidene. Anleggsmarkedet blir dermed mindre konjunkturfølsomt enn byggemarkedet, siden etterspørselen fra det offentlige normalt varierer mindre enn etterspørselen fra det private næringslivet. I dårlige tider er det heller ikke uvanlig at det offentlige bruker anleggsinvesteringer for å opprettholde aktiviteten i økonomien. SSBs produksjonsindeks viser en vekst i anleggsaktiviteten på 3,7 % i 4. kvartal 2014 sammenlignet med 4. kvartal For hele året viser produksjonsindeksen en økning på vel 8 % i forhold til Dette er en enda sterkere økning enn Prognosesenterets egne anslag for veksten i 2014, som er på 6 %. Figuren under viser kvartalsvis utviklingen i produksjonsindeksens trend (som jevner ut tilfeldige svingninger) t.o.m. 4. kv. 2014, og SSBs ordrereserveindeks t.o.m. 3. kv Produksjonsindeksen er en volumindeks, dvs. at prisvekst ikke er med. Ordrestatistikken inkluderer prisvekst, og vokser dermed raskere enn volumindeksen når prisene stiger. ROT-markedene Utviklingen i ROT-boligmarkedet bestemmes i hovedsak av konjunkturutsiktene for Norge og internasjonalt, flytteaktivitet, boligprisene, vekst i boligmassen, kredittilgang og rentenivå, naturskader og politiske prioriteringer. Utviklingen i ROT-markedet for private næringsbygg påvirkes i stor grad av næringslivets lønnsomhet, bedriftenes flyttevirksomhet og strukturelle endringer i næringslivet. Av faktorer som ikke er direkte knyttet til konjunkturene, er aldersfordelingen av yrkesbyggmassen viktig. En ny og moderne bygningsmasse trenger naturlig nok mindre renoverings- og vedlikeholdsarbeider enn en gammel bygningsmasse. Offentlige tiltak for å redusere f.eks. energibruken i bygninger vil også påvirke dette markedet. Etterspørselen etter ROT-arbeider for offentlige næringsbygg påvirkes også av konjunkturutviklingen, i tillegg til statens og kommunenes skatteinntekt, offentlige prioriteringer, fokus på energieffektivisering, størrelsen på eksisterende offentlig bygningsmasse, strukturelle endringer, demografi og andre forhold (bl.a. naturskader og store branner). Ordrestatistikk og produksjonsindeks Oppdatering av statistikk for ROT-markedene kommer mye sjeldnere enn for nye bygg, hvor det kommer nye tall hver måned. Vi må bygge på kvartalstall som først er tilgjengelige en eller flere måneder etter at kvartalet er slutt. SSBs ordrestatistikk for 4. kvartal blir ikke publisert før i mars, dermed kan vi bare si noe om utviklingen i ordrereservene i 2014 frem til og med 3. kvartal. Ordrereservene for ROT-bolig økte i 3. kvartal 2014 med 13 % i forhold til samme kvartal året før. For ROT-yrkesbygg var økningen hele 23 % i samme perioden. Dersom Prognosesenteret har undervurdert veksten i anleggsmarkedet i 2014, er det trolig investeringene som har vokst mer enn antatt. Gjeldende anslag for veksten i vedlikeholdsmarkedet er allerede så høyt som 10 %. Investeringsveksten har Prognosesenteret tidligere anslått til 4,5 %. SSBs produksjonsindeks antyder at veksten kan ha vært rundt 7 %. Prognosesenterets metode for investeringsberegninger er under revisjon, men det er foreløpig for tidlig å si om de nye beregningene vil støtte opp under SSBs vekstberegninger. Februar 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 8

9 SSBs produksjonsindeks for bygg og anlegg viser bl.a. utviklingen i produksjonsvolumet for renovering av bygg. Indeksen er ikke fordelt på renovering av boliger og yrkesbygg, slik som for ordre. Samlet ROT-produksjon var 3,1 % høyere i 4. kvartal 2014 enn i samme kvartal året før, og veksten totalt i 2014 var på hele 8,6 %. undersøkelser venter vi høyest vekst i Oslo-regionen, og lavest vekst i region Innlandet. Stormene «Hilde» og «Ivar» i november og desember 2013 sørget for at det ble en god del reparasjonsarbeider på nyåret Gjennom 2014 har det vært flere episoder med ekstremnedbør, som har ført til ødeleggelser på bygninger. Mye av det som skjedde i 2014 ble reparert samme året, og bidro til økt aktivitet i denne delen av ROT-markedet har allerede gitt oss nok ekstremvær, orkanen «Nina» satte Sør- og Vestlandskysten ut av spill i januar, og i februar har nordligere deler av landet fått oppleve ekstremværet «Ole». Det gjenstår å se hvor store ROT-arbeidene blir i 2015 etter disse naturskadene. Vi legger til grunn at det økte naturskadeomfanget bidrar til 1 % sterkere vekst i ROT-markedet i 2014 enn det ville vært uten økning i reparasjonsarbeidene. Naturskader Reparasjonsbehovet etter naturskadene blir rimeligvis større for eneboliger enn for småhus og leiligheter. Minst berørt blir trolig leilighetene. Naturskader er heller ikke likt fordelt på fylker og regioner, men datagrunnlaget vårt er ikke godt nok til å lage individuelle fylkesprognoser med utgangspunkt i omfanget av naturskader. Bortsett fra effekten av naturskader er det små forskjeller mellom regionene i prognoseperioden, men på bakgrunn av egne Figuren under illustrerer variasjonene i årlig erstatningsbeløp for naturskader fra 1980 til Erstatningsbeløpene er omgjort til 2014-priser for alle år. Figuren er basert på data fra Finans Norge. Naturskadehendelser i 2014 har per dags dato gitt naturskadeerstatninger for rundt 650 mill. kroner, hvilket er en nedgang på 43 % fra Vi vet ikke hvor stor andel av dette som er skader på bygg, men som en grov tilnærming kan en kanskje tenke seg at det fordeler seg med en tredjedel hver på boliger, yrkesbygg og anlegg. Februar 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 9

10 Tabeller Bygge- og anleggsmarkedet fordelt på segment. Mrd kroner / Endring å/å Investeringer i nye boliger ROT bolig Investeringer i nye yrkesbygg ROT yrkesbygg Anleggsinvesteringer Anleggsvedlikehold BA-markedet i alt % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Kilde: Prognosesenteret Bygge- og anleggsmarkedet per region. Mrd kroner* Stor-Oslo Innlandet Sørlandet Vestlandet Midt-Norge Nord-Norge Norge % 0.5 % -0.4 % 5.4 % 3.3 % 13.3 % 2.2 % % 2.3 % 5.4 % 1.7 % -4.8 % 15.6 % 4.0 % % 10.4 % 7.9 % 1.4 % 2.7 % 2.8 % 2.5 % Kilde: Prognosesenteret *Anleggsvedlikeholdet er ikke fylkesfordelt. Februar 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 10

11 Byggevareimport Figurene nedenfor viser et 12-måneders sentrert, glidende gjennomsnitt av utviklingen i import av et utvalg byggevarer per mnd., målt i kroner og kilo. Data til og med desember 2014 er benyttet. Betong Februar 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 11

12 Tre og metall Februar 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 12

13 BNLs markedsindikator Opplevelse av og forventninger til markedsutviklingen blant medlemsbedriftene i BNLs bransjeforeninger måles i NHOs økonomibarometer. I tillegg spørres medlemsbedriftene om forventninger til salgspriser og driftsresultat, samt investerings- og ansettelsesplaner. I figurene nedenfor presenteres nettotall for bransjeforeningene. Nettotall er beregnet som andelen positive svar fratrukket andelen negative svar, og vil ligge i intervallet -100 til 100. Markedsutsikter neste 6-12 mnd. Indikatorer for BNL totalt Obs. Tallene for 4. kvartal 2014 er ikke tilgjengelige enda. Februar 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 13

14 Konkurser i bygge- og anleggsnæringen Informasjon til og med uke 6 i 2015 er benyttet. Februar 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 14

15 Definisjoner Boliger: Helårsboliger Eneboliger Småhus Leiligheter - Frittliggende boliger (ekskl. fritidsboliger) - Kjedehus - Rekkehus - Fire- og tomannsboliger - Andre boliger enn småhus og eneboliger (f.eks. blokkleiligheter, hybler mv.) Yrkesbygg: Regioninndeling Oslo-regionen: Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud, Vestfold Innlandet: Hedmark og Oppland Sørlandet: Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder Vestlandet: Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane Midt-Norge: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Nord-Norge: Nordland, Troms, Finnmark Februar 2015 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 15

BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT. August 2014

BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT. August 2014 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT August 214 Rapporten inneholder en gjennomgang av utsiktene for norsk økonomi og en vurdering av BNLs juni-prognoser for ba-markedet, i lys av oppdatert informasjon

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT. September 2015

BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT. September 2015 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT September 215 Rapporten inneholder en gjennomgang av utsiktene for norsk økonomi og en vurdering av BNLs september-prognoser for ba-markedet, i lys av oppdatert

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer 3.kvartal: Lyspunkter men investeringene uteblir

Næringslivets økonomibarometer 3.kvartal: Lyspunkter men investeringene uteblir Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer 3.kvartal: Lyspunkter men investeringene uteblir Tor Steig, sjeføkonom NHO Den aktuelle markedssituasjonen NHO bedriftene Høst 10 Vår 10 Høst 09 Vår 09 Høst

Detaljer

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringen Stabil utvikling og vekst Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringens Landsforening Organiserer nesten hele verdikjeden i byggenæringen NHOs nest største landsforening 4.100 medlemsbedrifter

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 5-2009

Prisstigningsrapport nr. 5-2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 5-2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs BOLIGUNDERSØKELSE I UKE 19/2009 (04.05. - 10.05.2009): side 2/12 OPAK AS

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Boligpriser flater ut s. 3 Prisene på borettslagsboliger vs. «totalmarkedet» s. 5 Gjennomsnittspriser 3-roms blokk

Detaljer

Følger bygg og anlegg etter?

Følger bygg og anlegg etter? Oljeprisfall sender norsk økonomi ned i knestående. Følger bygg og anlegg etter? Vel, anlegg gjør det i hvert fall ikke. Der er det sånn Kjell Senneset, Prognosesenteret as, januar 2015 Veksten i anleggsproduksjonen

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 2014: Moderat økning i internasjonal vekst Store negative impulser fra petroleumsnæringen, positive impulser fra finans-

Detaljer

Markeder og prognoser

Markeder og prognoser Opp med nebbet! Ketil Lyng adm. direktør BNL Norsk Betongdag og SINTEF/NTNU Infodag 12.10.2009 Markeder og prognoser 1 Drivere for utviklingen 1. Stabilisering i verdensøkonomien i 2010 2. Stabil utvikling

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 2015

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 2015 UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 Det månedlige Boligmeteret for november 2014 er gjennomført av Prognosesenteret AS for for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.11.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Norsk Betongdag 2014: Markedsutsiktene mot 2016. Vel, anlegg gjør det i hvert fall ikke. Der er det

Norsk Betongdag 2014: Markedsutsiktene mot 2016. Vel, anlegg gjør det i hvert fall ikke. Der er det Norsk Betongdag 2014: Markedsutsiktene mot 2016 Sender oljeprisfall norsk økonomi ned i knestående? Går i så fall byggemarkedene samme vei? Vel, anlegg gjør det i hvert fall ikke. Der er det sånn Kjell

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018

Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018 Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018 Boligkonferansen 19. mars 2015 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse Roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no BNP-vekst 2014 (IMF) Investeringer

Detaljer

Nasjonalbudsjettet 2007

Nasjonalbudsjettet 2007 1 Nasjonalbudsjettet 2007 - noen perspektiver på norsk økonomi CME seminar, 13. oktober 2006 1 Noen hovedpunkter og -spørsmål Utsikter til svakere vekst internasjonalt hva blir konsekvensene for Norge?

Detaljer

Kjell Senneset, Prognosesenteret

Kjell Senneset, Prognosesenteret Krise i utlandet? Hva så??? Utsiktene for byggemarkedene i Norge Norsk Ståldag november 211 Kjell Senneset, Prognosesenteret SSBs siste prognoser, fra september: Litt svakere enn i juni-prognosen, men

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Fakta om norsk byggevarehandel

Fakta om norsk byggevarehandel HSH OG TBF Fakta om norsk byggevarehandel side 1 Innhold Verdiskaping...3 Et tiår med omsetningsvekst...4 Omsetning og sysselsetting...5 Salgskanaler for byggevarer...6 Lønnsomhet i byggebransjen...7 Sentral

Detaljer

Boligmeteret november 2013

Boligmeteret november 2013 Boligmeteret november 2013 Det månedlige Boligmeteret for november 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 26.11.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Byggenæringen i tall 2009 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING

Byggenæringen i tall 2009 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Byggenæringen i tall 2009 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING totalmarkedet i Byggenæringen 300 Anlegg - Investeringer og vedlikehold 250 200 Bygg - Investeringer og vedlikehold 150 100 50 0 2001 2002 2003 2004

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen viser en omsetningsvekst på 4,5 prosent for 1. tertial 2015 Omsetningstallene

Detaljer

LTLs markedsbarometer

LTLs markedsbarometer 01 LTLs markedsbarometer Resultater fra 3. kvartal 2011 1 Hovedkonklusjoner 3. kvartal 2011 LTLs markedsbarometer viser at: LTL-bedriftenes markedssituasjon flater ut på et moderat nivå Forventningene

Detaljer

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Publisert 06. januar 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Vekst i verden nær normalt og blir noe høyere i 2016 enn 2015. «USA har kommet godt tilbake og det går

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 1. HALVÅR 2014

MARKEDSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING MARKEDSRAPPORT 1. HALVÅR 214 Juni 214 Rapporten inneholder en gjennomgang av utsiktene for norsk økonomi og de norske bygge- og anleggsmarkedene med prognoser for perioden

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2014

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2014 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 214 November 214 Rapporten inneholder en gjennomgang av utsiktene for norsk økonomi og de norske bygge- og anleggsmarkedene med prognoser for perioden

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika CME SSB 12. juni Torbjørn Eika 1 Konjunkturtendensene juni 2014 Økonomiske analyser 3/2014 Norsk økonomi i moderat fart, som øker mot slutten av 2015 Små impulser fra petroleumsnæringen framover Lav, men

Detaljer

Boligmeteret desember 2013

Boligmeteret desember 2013 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 17.12.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

November 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

November 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk November 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Oljenedturen brer om seg

Oljenedturen brer om seg RAPPORT 3 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Oljenedturen brer om seg LAVERE OPTIMISME Både resultat- og forventningsindeksen faller til nye bunn-nivåer. Differansen mellom opplevd

Detaljer

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Desember 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne statistikken, skal Eiendom Norge, Finn.no, og Eiendomsverdi oppgis som kilde Innhold Hovedpunkter

Detaljer

Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB. CME 16.

Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB. CME 16. Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB CME 16. juni 2015 Internasjonal etterspørsel tar seg langsomt opp Litt lavere vekst i

Detaljer

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Frokostmøte i Sparebank SR-Bank. mars Effektive valutakurser 99= GBP 9 8 NOK NZD 9 8 7 SEK 7 99 99 99 99 998 Kilde: EcoWin

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 1. HALVÅR 2015

MARKEDSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING MARKEDSRAPPORT 1. HALVÅR 215 Juni 215 Rapporten inneholder en gjennomgang av utsiktene for norsk økonomi og de norske bygge- og anleggsmarkedene med prognoser for perioden

Detaljer

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk JANUAR 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Fortsatt stigende boligpriser s. 3 Sterkest prisvekst i Bergen og Oslo det siste året s. 5 Siden 2009 har Tromsø

Detaljer

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland Konjunktur og bransjeanalyse Konserndirektør Vegard Helland Innhold 1 Kort om konjunkturer 1. Midt-Norge 2 Bedriftslederbarometeret Norge Midt-Norge 3 Et blikk på utvalgte bransjer 1. Landbruk 4. Havbruk

Detaljer

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 1 Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Januar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Januar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Januar 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Februar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Februar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Februar 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Visesentralbanksjef Jarle Bergo Sparebanken Sogn og Fjordane, Førde,. oktober Land med inflasjonsmål Australia Canada Island Mexico New Zealand Norge Polen OECD-land

Detaljer

Markedskommentar byggevare 1.tertial 2014

Markedskommentar byggevare 1.tertial 2014 Markedskommentar byggevare 1.tertial 2014 Byggevareomsetning proff + 8,2 prosent Byggevareomsetning privat + 12,8 prosent Byggevareindustrien + 9,8 prosent Boligprisen + 0,3 prosent Igangsetting nye boliger

Detaljer

Byggestatistikk 2010 NBBL

Byggestatistikk 2010 NBBL Byggestatistikk 21 NBBL Hovedtall for 21 Antall igangsatte boliger: 1 454 Antall ferdigstilte boliger: 412 Antall boliger skaffet til veie (i tillegg til de igangsatte) til medlemmer: 268 NBBLs prognose

Detaljer

SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt vekst men store forskjeller mellom næringene. Sjeføkonom Inge Furre 23.

SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt vekst men store forskjeller mellom næringene. Sjeføkonom Inge Furre 23. SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt vekst men store forskjeller mellom næringene Sjeføkonom Inge Furre 23. november 2011 Produksjonen er lavere enn før finanskrisen i flere store land

Detaljer

Boligmarkedsanalyse 1. kvartal 2012. Markedsutviklingen pr. 1. kvartal 2012

Boligmarkedsanalyse 1. kvartal 2012. Markedsutviklingen pr. 1. kvartal 2012 Boligmarkedsanalyse kvartal 22 Markedsutviklingen pr. kvartal 22 Prognosesenteret AS og Boligprodusentenes Forening 4/23/22 Markedsutviklingen pr. kvartal 22 Innhold Konklusjoner markedsutviklingen pr.

Detaljer

BA- og elektromarkedene

BA- og elektromarkedene www.nelfo.no BA- og elektromarkedene Utviklingen i BA- og elektromarkedet, samt markedsdrivere, på fylkesnivå. Akershus 216 Utarbeidet av Prognosesenteret AS på oppdrag fra Nelfo. Akershus er med sine

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN, 23. MAI 2014

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN, 23. MAI 2014 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN,. MAI Inflasjon og kapasitetsutnytting KPI. Glidende tiårs gjennomsnitt og variasjon. Årsvekst. Prosent 8 Variasjon Inflasjonsmål KPI 8 Anslag på kapasitetsutnytting

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer

April 2015 NELFO - MARKEDSRAPPORT 1/2015

April 2015 NELFO - MARKEDSRAPPORT 1/2015 April 2015 NELFO - MARKEDSRAPPORT 1/2015 Innhold Kommentar 2 Om rapporten 2 Norsk økonomi 3 Byggemarkedet 5 Nye boliger 6 Nye yrkesbygg 7 ROT-bolig 8 ROT-yrkesbygg 9 Tabeller 11 Elektromarkedet 13 Tabeller

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2016

EKSPORTEN I MAI 2016 EKSPORTEN I MAI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mai 2016 Verdiendring fra mai 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 56 204-16,9 - Råolje

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 4. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 4. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 4. kvartal 2015 Markedssyn 2016 Boligprisene «flater» ikke ut, men stiger om lag 5% 1. NBBLs prisstatistikk NBBL anslår at boligprisene vil stige om lag 5% i

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Norge er nå inne i en høykonjunktur med lav arbeidsledighet og svært sterk sysselsettingsvekst. Arbeidsledigheten er på sitt laveste siden 1988 og går ned for alle yrkesgrupper og i alle fylker.

Detaljer

Konjunkturutsiktene i lys av NB 2008

Konjunkturutsiktene i lys av NB 2008 1 CME i SSB 30.oktober 2007 Torbjørn Eika og Ådne Cappelen Konjunkturutsiktene i lys av NB 2008 September KT: Og vi suser avgårde, alle mann Har NB 2008 endret vår oppfatning? 2 Makroøkonomiske anslag

Detaljer

BA- og elektromarkedene

BA- og elektromarkedene www.nelfo.no BA- og elektromarkedene Utviklingen i BA- og elektromarkedet, samt markedsdrivere, på fylkesnivå. 216 Utarbeidet av Prognosesenteret AS på oppdrag fra Nelfo. er med sine ca. 661 innbyggere

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

BoligMeteret august 2014

BoligMeteret august 2014 BoligMeteret august 2014 Det månedlige BoligMeteret for august 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015 UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD,. MAI 5 Pengepolitikkens rolle i en omstilling Fleksibel inflasjonsstyring Lav og stabil inflasjon,5% Stabil utvikling i produksjon

Detaljer

RENTEKOMMENTAR 24.09.15. Figurer og bakgrunn

RENTEKOMMENTAR 24.09.15. Figurer og bakgrunn RENTEKOMMENTAR 24.09.15 Figurer og bakgrunn Rentebeslutning Styringsrenten settes ned fra 1,0 prosent til 0,75 prosent I tillegg nedjusteres rentebanen Det ventes ytterligere rentekutt det nærmeste året

Detaljer

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye 77.000 planlegger kjøp av fritidsbolig i norge verden i tall.. gamle helter er borte finanskrisen siden våren 2007??? høna og

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 2/2015. Oktober 2015

MARKEDSRAPPORT 2/2015. Oktober 2015 MARKEDSRAPPORT 2/2015 Oktober 2015 NELFO - Markedsrapport 2. halvår 2015 Innhold Kommentar 2 Om rapporten 2 Norsk økonomi 3 Byggemarkedet 5 Nye boliger 6 Nye yrkesbygg 8 ROT-bolig 9 ROT-yrkesbygg 10 Tabeller

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

De økonomiske utsiktene globalt, nasjonalt og lokalt

De økonomiske utsiktene globalt, nasjonalt og lokalt De økonomiske utsiktene globalt, nasjonalt og lokalt 24. september 2015 Sjeføkonom Inge Furre Internasjonal økonomi - Vekst Veksten i verdensøkonomien er intakt Utviklingen i Kina representerer den største

Detaljer

BNL-rapport / nr.4 2012. tyveri fra byggeplassen. mai

BNL-rapport / nr.4 2012. tyveri fra byggeplassen. mai BNL-rapport / nr.4 12 tyveri fra byggeplassen 12 mai 1. Oppsummering Med jevne mellomrom har det blitt rapportert om at tyveri fra byggeplasser er et økende problem. Det har imidlertid manglet gode tall

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2016 Verdiendring fra feb. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 156-2,0 -

Detaljer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer Tusen personer Virkes arbeidsmarkedsbarometer gir oversikt over statistikk og analyser for dagens situasjon når det gjelder sysselsetting og ledighet relatert til handels- og tjenesteytende næringer. Arbeidsmarkedet

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. februar OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Aktuell kommentar. Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Nr. 5 juli 2008

Aktuell kommentar. Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Nr. 5 juli 2008 Nr. 5 juli 28 Aktuell kommentar Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Av: Marita Skjæveland, konsulent i Norges Bank Finansiell stabilitet Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Marita

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk JULI 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid Antall aktive annonser 8 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk MAI 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter

Makroøkonomiske utsikter Makroøkonomiske utsikter Byggevaredagen 9. april 2014 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no 2012M01 2012M02 2012M03 2012M04 2012M05 2012M06 2012M07 2012M08

Detaljer

NR. 12/2014. Oslo, 02.02.2015 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder eiendomsrådgivning. Side 1/12

NR. 12/2014. Oslo, 02.02.2015 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder eiendomsrådgivning. Side 1/12 Side 1/12 NR. 12/2014 Det bygges fremdeles for få boliger i Norge sett i forhold til befolkningsveksten, og med de største utfordringene i Osloområdet. Boligprisene i Oslo har steget i 2014, men husholdningenes

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk APRIL 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

Hovedstyremøte. 26. april 2006. Pengepolitisk strategi Inflasjonsrapport 1/06

Hovedstyremøte. 26. april 2006. Pengepolitisk strategi Inflasjonsrapport 1/06 Hovedstyremøte. april Pengepolitisk strategi Inflasjonsrapport / Hovedstyrets vurdering er at foliorenten bør ligge i intervallet ¼ - ¼ prosent i perioden fram til neste inflasjonsrapport legges fram 9.

Detaljer

Kort om forutsetninger for prognosene. Næringsstruktur historisk statistikk

Kort om forutsetninger for prognosene. Næringsstruktur historisk statistikk Kort om forutsetninger for prognosene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige (alder 15 til og med 74 år). Yrkesaktive er her definert

Detaljer

Landrapport fra Norge NBOs styremøte 26. mai 2016 Reykjavik

Landrapport fra Norge NBOs styremøte 26. mai 2016 Reykjavik Landrapport fra Norge NBOs styremøte 26. mai 2016 Reykjavik Nøkkeltall for Norge Folketall 5 223 256 Forventet BNP-utvikling 0,8 % Inflasjonsstakt 3,2 % Arbetsledighetsrate 4,6 % Styringsrente 0,50% Gjeld/disponibel

Detaljer

Sentralbanksjef Svein Gjedrem SR-banken, Stavanger 19. mars 2004

Sentralbanksjef Svein Gjedrem SR-banken, Stavanger 19. mars 2004 Pengepolitikken og den økonomiske utviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem SR-banken, Stavanger 9. mars SG 9 SR-Bank Stavanger Mandatet. Pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske krones nasjonale

Detaljer

Den økonomiske situasjonen og pengepolitikken

Den økonomiske situasjonen og pengepolitikken Den økonomiske situasjonen og pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Sandnessjøen,. september Konjunkturbarometer for industrien Indikator på ressursknapphet. Glattet. Prosent.. kv. 9. kv. 9 9 99

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer