MARKEDSRAPPORT 1. HALVÅR 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MARKEDSRAPPORT 1. HALVÅR 2014"

Transkript

1 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING MARKEDSRAPPORT 1. HALVÅR 214 Juni 214 Rapporten inneholder en gjennomgang av utsiktene for norsk økonomi og de norske bygge- og anleggsmarkedene med prognoser for perioden Rapporten utgis i samarbeid med Prognosesenteret AS.

2 BNL - MARKEDSRAPPORT 1/214 Om BNLs markedsrapport Rapporten omhandler markedsutsikter og prognoser for bygge- og anleggsmarkedene for perioden I tabellene og figurene opererer vi med faste priser, om ikke annet fremgår. Faste priser betyr at tallene er justert for prisvekst, og viser dermed utvikling i produksjonsvolumet. Prognosene for bygge- og anleggsmarkedene er basert på forventet utvikling i en rekke tilbuds- og etterspørselsfaktorer, herunder forholdene i norsk og internasjonal økonomi, utviklingen i markedsspesifikke drivere og ledende indikatorer, samt informasjon om planlagte prosjekter. Mangel på nøyaktige observasjoner av utviklingen i ROT-markedene over tid, gjør det vanskelig å gjennomføre kvantitative analyser i samme grad som for markedene for nybygg og anlegg. Prognosene og markedsstørrelsene for ROT-markedene er basert på spørreundersøkelser, beregninger på bygningsmassen og tall fra nasjonalregnskapet, og er beheftet med noe større usikkerhet. I tabellene i rapporten benytter vi piler for angi retning og styrke på vekstrater i følgende intervaller: Rapporten kommer ut to ganger i året, og utarbeides i samarbeid med Prognosesenteret AS.

3 BNL - MARKEDSRAPPORT 1/14 Innhold Makroøkonomiske utsikter... 4 Saktegående opphenting i verdensøkonomien... 4 Svakere vekst i norsk økonomi... 5 Bygge- og anleggsmarkedet... 6 Nybygg trekker ned, anlegg øker... 6 Svakt nyboligsalg bremser igangsettingen på kort sikt... 8 Offentlig sektor sørger for vekst i igangsatt yrkesbyggareal...1 Moderat vekst i ROT-markedet...12 Kraftig vekst i anlegg grunnet energi og samferdsel...15 Byggevareimport...18 Betong...18 Tre og metall...19 BNLs markedsindikator...2 Indikatorer for BNL totalt...2 Markedsutsikter neste 6-12 mnd....2 Konkurser i bygge- og anleggsnæringen...21 Definisjoner...22 Regioninndeling...22 Juni 214 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 3

4 BNL - MARKEDSRAPPORT 1/14 Makroøkonomiske utsikter Saktegående opphenting i verdensøkonomien Vekstutsiktene for verdensøkonomien preges fortsatt av svak utvikling i euroområdet. Foreløpige tall for 1. kvartal i år var skuffende, og tyder på at det kan bli vanskelig å nå IMFs siste anslag på 1,2 % vekst i 214. I SSBs siste konjunkturrapport, fra juni i år, er det anslått at veksten i euroområdet blir,9 % i 214, som nok er mer realistisk. Tysk økonomi går imidlertid bra, og 1. kvartalstallene peker mot vel 3 % vekst i år. Også i Spania er det bedring, mens Italia må slite med å komme på plussiden i år. Det samme gjelder fransk økonomi, selv om økt offentlig pengebruk forhindret minustall for 1. kvartal. Det er usikkert om det offentlige kan bidra med like sterke insentiver resten av året. BNP utvalgte økonomier. %-endring å/å Euroområdet 2, 1,6 -,7 -,5,9 1,3 1,5 USA 2,5 1,8 2,8 1,9 2,1 2,6 2,9 Storbritannia 1,7 1,1,3 1,8 2,6 2,2 2,8 Kina 1,4 9,3 7,7 7,7 6,9 7, 7,4 Norges handelspartnere 3,3 2,3,8 1, 1,9 2,1 2,5 Verden (IMF) 5,2 3,9 3,2 3, 3,6 3,9 4, Kilde: SSB, IMF Det ventes fortsatt at veksten i euroområdet skal ta seg opp i 215 og 216, men selv i 216 ventes det ikke høyere vekst enn 1,5 % i euroområdet, til tross for at rentenivået vil være rekordlavt. Samlet arbeidsledighet ventes å holde seg godt over 1 % ut 216. Prognosene representerer likevel en positiv utvikling sammenliknet med foregående år, noe som bedrer utsiktene for norsk eksport. Utenfor euroområdet imponerer Storbritannia med vekstrater som kan nærme seg 3 % i 216. Etterspørselen fra husholdningene driver opp veksten, bl.a. gjennom sterk økning i boligprisene. Som i Norge er boligbyggingen altfor lav i forhold til befolkningsveksten, og boligprisene vil dermed fortsette å øke de nærmeste årene. I USA var det et overraskende fall i produksjonen i 1. kvartal 214. En av årsakene var en kald vinter i de østlige delene av landet, som bl.a. gikk ut over boligbyggingen. Dessuten bidro nedbygging av lagre til produksjonsfallet. Mye av nedgangen skyltes altså midlertidige faktorer, som vil bli korrigert. Men det var også en svak eksportutvikling, muligens som et resultat av sterkere dollar, som gjør amerikanske varer dyrere på verdensmarkedet. Samlet for 214 ventes det likevel en vekst på vel 2 %, stigende til ca. 3 % i 216. Denne utviklingen skyldes ikke minst tiltakende vekst i husholdningenes kjøpelyst, som bl.a. er stimulert av at boligprisene øker mange steder i USA. Som i euroområdet er rentene svært lave, men renteøkningen kommer nok raskere i USA enn i euroområdet. Det er ventet sentralbanken vil øke styringsrenten i 2. halvår 215. Kinesisk økonomi er i startfasen av en nødvendig omstrukturering fra investeringsintensiv vekst drevet av billig kreditt, til en mer bærekraftig konsumdrevet vekstmodell. Myndighetene har tatt grep for å dempe kredittveksten og bygge ned overkapasitet i industrien, og har i tillegg skjerpet kostnadskontrollen i offentlig forvaltning. Endringene kan bli smertefulle på kort sikt, men lavere vekst enn 5 prosent er lite sannsynlig. SSB regner med at veksten i Kina blir på ca. 7 % både i år og i 215, og øker til 7,4 % i 216. Anslaget for 216 synes noe optimistisk, da kinesiske myndigheter har sagt at strukturendringer i økonomien er viktigere enn å holde veksten oppe. Det blir mest sannsynlig en såkalt myk landing i kinesisk økonomi, etter tre tiår med tosifret vekst. En «hard landing» kan imidlertid ikke utelukkes svak økonomi blant lokale myndigheter, store uregulerte kredittmarkeder og ubalanser i eiendomsmarkedene kan alle forsterke en nedtur, skulle den komme. En krise i kinesisk økonomi vil påvirke råvareprisene på verdensmarkedet, herunder olje- og gassprisene, og vil få negative konsekvenser for en oljeavhengig norsk økonomi. De øvrige såkalte BRIC-landene (Brasil, Russland, India i tillegg til Kina) sliter. India har hatt to år med vekst under 5 %, men kan muligens karre seg over dette nivået de neste årene. Den nye regjeringen har lovet økonomiske reformer. Russlands økonomi rammes av Ukraina-konflikten, bl.a. fordi investeringene stopper opp. I 214 kan veksten nærme seg. Ukraina-konflikten og eventuelle nye sanksjoner fra vesten vil bli avgjørende for utviklingen framover. Brasil har hatt svak vekst i et par år nå, men den økonomiske aktiviteten tok seg opp gjennom 213, bl. a. som følge av investeringene til fotball-vm. Dette insentivet faller nå bort. Juni 214 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 4

5 BNL - MARKEDSRAPPORT 1/14 Svakere vekst i norsk økonomi Makroprognosene har lenge vist positiv konjunkturutvikling for norsk økonomi for perioden , men det skjedde et stemningsskifte i løpet av andre halvår i fjor. Veksten i fastlandsøkonomien endte på moderate 2 %, ned fra 3,4 % året før. SSB har justert ned vekstprognosene for 214 og 215 betydelig fra i fjor, og venter nå en svakt negativ konjunkturutvikling de nærmeste årene. Til tross for nedjusteringen ventes det fortsatt brukbar vekst i fastlands-bnp, men veksten blir trolig ikke sterk nok til å unngå en liten økning i arbeidsledigheten. Noe lavere lønnsvekst og økt forsiktighetsmotivert sparing blant husholdningene ventes å trekke ned veksten i privat konsum i 214 og 215. Svakere sysselsettingsvekst kan føre til at nettoinnvandringen, og dermed befolkningsveksten, blir lavere enn tidligere antatt noe som vil dempe innenlandsk etterspørsel ytterligere. BNP fastlands-norge. Endring å/å 6% 5% 4% 3% 2% 1% Den moderate konjunkturoppgangen som har preget norsk økonomi de siste årene har blitt satt på vent. Det er imidlertid ikke snakk om nedgangstider, heller mindre positiv utvikling enn tidligere ventet. Ledigheten kan riktignok øke noe, og veksten vil ligge under trendvekst i år og neste år. En bedring i internasjonale konjunkturer ventes å trekke opp veksten i fastlandsøkonomien igjen i 216. % -1% -2% Arbeidsledisghetsrate. Endring å/å 5, % 4,5 % Grå, stiplet linje viser prognose i forrige rapport Kilde: SSB 4, % 3,5 % Nedjusteringen kom bl.a. som følge av et omslag i petroleumssektoren og skjerpede krav til soliditet i bankene. De nye kapitalkravene førte til økte utlånsmarginer og strammere utlånspraksis. Vanskeligere finansielle rammevilkår og negativ medieoppmerksomhet bidro til at boligprisene falt mer enn ventet gjennom høsten, noe som gjorde husholdningene mer forsiktige. Etter signaler fra finansministeren i februar lettet imidlertid bankene på utlånspraksisen og boligprisveksten tok seg opp igjen. Krona svekket seg betydelig mot euroen i fjor, noe som gir økt prisvekst på import, men samtidig styrker konkurransekraften i eksportrettet næringsliv. Tegn til bedring i norske eksportmarkeder i Europa bedrer utsiktene for eksportrettet tradisjonell industri ytterligere. En ventet utflating i investeringene i olje- og gassutvinning reduserer vekstimpulsene til fastlandsøkonomien. I sum kan det se ut til at todelingen i industrien vil bli noe mindre markert fremover. Selv om petroleumsinvesteringene ikke vil gi det samme bidraget til veksten i fastlandsøkonomien som tidligere, vil nivået på disse investeringene forbli høyt i mange år ennå. 3, % 2,5 % 2, % Kilde: SSB - Arbeidskraftsundersøkelsen I sum peker utviklingen i norsk økonomi i retning av moderat etterspørselsvekst i bygge- og anleggsmarkedene fremover. Etterspørselsimpulsene fra makroøkonomiske forhold ser ut til å bli betydelig svakere i prognoseperioden enn i den foregående treårsperioden. Juni 214 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 5

6 Mrd. 213-kroner BNL - MARKEDSRAPPORT 1/14 Bygge- og anleggsmarkedet Nybygg trekker ned, anlegg øker Bra vekst i norsk økonomi, økende befolkning og tilflytting til byene har bidratt til høy vekst i etterspørselen etter det siste tiåret sett under ett. Nybyggingen hadde et foreløpig toppår i 27, da det ble igangsatt 32 5 boliger og 5,4 mill. kvm med yrkesbygg. Produksjonen av byggearbeider samlet sett er imidlertid noe større i dag, som følge av bra vekst i ROT-markedene (renovering, ombygging og tilbygg) siden 27. Verdien av bygge- og anleggsmarkedene var på rundt 362 mrd. kroner i 213. Bygge- og anleggsmarkedet fordelt på sektor. Mrd. 213-kroner Nybygg ROT Anlegg Bygge- og anleggsmarkedet 362 mrd. kroner ekskl. mva. i 213 (ekskl. bygg for primærnæringene og ROT fritidsbygg) Anlegg 89,4 mrd ROT 132,5 mrd Nybygg 139,7 mrd Bygge- og anleggsmarkedet. Endring å/å: ,1 %,4 % 4,1 % 3,3 % Som følge av finanskrise og påfølgende konjunkturnedgang i norsk økonomi, falt byggemarkedene med rundt 8,5 % mellom 28 og 21. Igangsatt areal til nye yrkesbygg falt mindre enn ventet, mens igangsettingen av nye boliger gikk ned med 4 %. Den underliggende veksten i boligetterspørselen var imidlertid fortsatt sterk, og nedgangen i boligbyggingen ble avløst av sterk vekst i 211 og 212. Veksten i byggemarkedene ble så svakt negativ igjen i 213, etter nedgang i igangsettingen av private næringsbygg som følge av mer moderat vekst i norsk økonomi. I tillegg ble det omtrent nullvekst i ROT-markedene sett under ett i 213, etter at økt omfang av naturskader sørget for sterk vekst i 212. Stiplet linje angir prognose Dårlig salg av nye boliger det siste halvåret og svakere konjunkturutvikling, gjør at vi nå venter nedgang i nybyggmarkedene i 214. Det er først og fremst igangsettingen av leiligheter som går ned, men også prognosene for kontor og forretning er tatt ned fra forrige markedsrapport. Etterspørselen fra offentlig sektor ventes derimot å øke, der et par store prosjekter ventes å trekke opp bygginvesteringene i 215. Igangsettingen av boliger, næringsbygg og boliggarasjer ventes å gå ned målt i kvm, men ulik utvikling for byggtyper med ulik gjennomsnittskostnad sørger for at verdien av igangsettingen går mindre ned. Brukbar vekst i ROTmarkedene som utgjør i overkant av 1/3 av totalen bidrar også til å dempe nedgangen i byggemarkedet. Anleggsinvesteringene øker derimot kraftig, og sørger for positiv vekst i totalmarkedet, som fra og med neste år ventes å vokse med 3-4 % i året målt i faste priser. Juni 214 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 6

7 BNL - MARKEDSRAPPORT 1/14 6,2 % 4,5 % Bygge- og anleggsmarkedet i alt. Endring å/å 7,1 % 8,3 % -,2 % -1,7 % -1,5 % 6,5 % 5, % -,1 %,4 % 4,1 % 3,3 % 1, % 8, % 6, % 4, % 2, %, % -2, % -4, % Byggemarkedene i Stor-Oslo utgjør om lag en fjerdedel av totalmarkedet, og er som regel mer sensitivt for endringer i de økonomiske rammevilkårene enn resten av landet bråstoppen i nyboligsalget i Oslo mot slutten av 213 og starten av 214 antyder at dette også vil være gjeldende i tiden fremover. Akershus og Troms er blant fylkene der vi venter sterkest vekst i prognoseperioden, mens bl.a. Agderfylkene og Rogaland ligger an til å få en noe svakere utvikling enn resten av landet i perioden byggeaktiviteten i Rogaland ventes riktignok å forbli ved relativt høye nivåer, selv om altså veksten kan bli noe svakere. Bygge- og anleggsmarkedet fordelt på segment. Mrd. 213-kroner / Endring å/å Investeringer i nye boliger ROT bolig Investeringer i nye yrkesbygg ROT yrkesbygg Anleggsinvesteringer Anleggsvedlikehold 24 55,1 15,6 % 52,7,7 % 56,9 1,9 % 51,8 1,6 % 37,5 5,9 % 22,5 -,6 % 25 61,8 12,1 % 53,9 2,4 % 61,2 7,6 % 51,6 -,5 % 39,2 4,5 % 21,2-5,9 % 26 65,8 6,6 % 56,5 4,8 % 72,4 18,3 % 51,5 -,1 % 4,4 3,2 % 22,4 6, % 27 66,8 1,5 % 59,1 4,4 % 88,7 22,4 % 55, 6,8 % 41,1 1,6 % 24,3 8,1 % 28 5,3-24,7 % 6,4 2,3 % 97,7 1,2 % 57,5 4,5 % 43,4 5,6 % 24,9 2,6 % 29 44,9-1,7 % 58,5-3,2 % 78,7-19,4 % 65,4 13,6 % 52, 19,9 % 29, 16,6 % 21 44,2-1,6 % 59,5 1,7 % 78,1 -,8 % 64,9 -,8 % 51,2-1,7 % 25,8-1,9 % , 26,8 % 6,7 2, % 8,1 2,6 % 66,2 2, % 54,9 7,3 % 26,8 3,8 % ,6 9,9 % 63,8 5,1 % 79,8 -,4 % 7,1 6, % 59,2 7,9 % 27,5 2,4 % ,2 4,2 % 63,8,1 % 75,5-5,4 % 68,7-2, % 62, 4,7 % 27,4 -,3 % ,3-1,7 % 64,8 1,5 % 75,8,4 % 7,8 3, % 64,8 4,5 % 29,8 8,7 % ,9 -,8 % 66,6 2,8 % 78,5 3,6 % 72,9 3, % 72,8 12,4 % 3,5 2,6 % ,8 8,7 % 68,7 3,2 % 76,9-2,1 % 75, 3, % 76,8 5,5 % 31,3 2,6 % Bygge- og anleggsmarkedet i alt fordelt på region. Mrd. 213-kroner Stor-Oslo Innlandet Sørlandet Vestlandet Midt-Norge Nord-Norge Norge 24 98,8 18,8 24,6 51,6 37,1 19,4 25, ,7 21,3 28,3 6, 4,9 21,5 268, ,4 22,6 31,5 65,2 42,6 22,6 288, ,5 25,7 34,4 73,2 41,6 23,6 316, ,3 24,2 34,5 73, 41,2 16,6 3, ,9 23,8 33,2 69,1 41,9 15,2 283, ,5 22,7 33,3 74,7 42,9 14,8 289, ,4 23,5 34,5 72,9 45,6 17,5 35, ,1 26,3 33,8 75,8 51,3 18,4 323, ,8 27,3 31,6 71,8 52, 19,9 324, ,2 27,7 32,3 73,7 49,9 21,2 321, ,5 28,5 34, 77,4 5,7 22,6 334, ,4 3,6 36,3 79,6 51, 23,3 344,2 Juni 214 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 7

8 Antall BNL - MARKEDSRAPPORT 1/14 Svakt nyboligsalg bremser igangsettingen på kort sikt Markedet for nye boliger 64 mrd. kroner ekskl. mva. i boliger igangsatt vil slike korreksjoner lettere og oftere kunne oppstå, samtidig som små endringer i forventningene kan få store konsekvenser for igangsettingen på kort sikt. Antall igangsatte boliger fordelt på type Småhus 7 96 Enebolig Leilighet Investeringer i nye boliger. Endring å/å: ,9 % -1,7 % -,8 % 8,7 % Det ble gitt igangsettingstillatelser til 3 45 nye boliger i 213, en økning på rundt 1 % fra året før. Investeringene i nye boliger var på ca. 64,2 mrd. kroner i 213. Ved inngangen til 214 var det om lag 41 5 boliger under arbeid i landet sett under ett, som er omtrent som på samme tid året før. Produksjonen av nye boliger ligger dermed an til å bli bra i første halvdel av 214. Det siste halvåret har imidlertid salget av nye boliger gått kraftig ned målt mot fjoråret. Det er salget av leiligheter som har gått mest tilbake, og nedgangen har vært spesielt sterk i Oslo. Det dårlige salget kan langt på vei forklares med prisfallet i bruktboligmarkedet i fjor høst. Skjerpede krav til soliditet i norske banker førte til strammere utlånspraksis, og egenkapitalkravet på 15 % ble håndhevet strengere enn tidligere samtidig som bankenes vilje til å gi mellomfinansiering avtok. Mange ble i praksis tvunget til å selge før de kjøpte, mens andre valgte å forsøke å selge først da de så at boligprisene begynte å falle. Dette forsterket prisfallet, og tolvmånedersveksten ble negativ i desember. Finansministeren tok affære i starten av februar og anmodet bankene om å være mer fleksible med boliglån. Bankene lettet deretter på utlånspraksisen, noe som fikk i gang hjulene igjen. Boligprisene begynte å stige, og er nå omtrent på nivå med fjoråret. Ettersom realboligprisene (boligpriser justert for konsumprisvekst) er såpass høye, Leilighet Enebolig Småhus Stiplet linje angir prognose Den underliggende veksten i boligetterspørselen er imidlertid fortsatt er bra befolkningen vokser, antall sysselsatte øker, kjøpekraften øker og det er netto tilflytting til sentrale områder. Nedgangen i nyboligsalget det siste halvåret tilsier imidlertid at vi vil få en betydelig nedgang i igangsettingen av boliger i 214. I tillegg gikk Husbanken tom for penger i september i fjor, slik at alle boligbyggere som søkte husbankfinansiering i 4. kvartal fikk avslag. Vi venter derfor en igangsetting på 25 boliger i år, en nedgang på 18 % fra 213. Mesteparten av nedgangen ventes å komme i leilighetsmarkedet, og primært i de store byene kanskje med unntak av Bergen. Vi venter at boligbyggingen vil ta seg opp igjen i 215 og 216 til hhv og 3 boliger for Norge sett under ett. 15,6 % 12,1 % Investeringer i nye boliger i alt. Endring å/å 6,6 % 1,5 % -24,7 % -1,7 % -1,6 % 26,8 % 9,9 % 4,2 % -1,7 % -,8 % 8,7 % 3 % 2 % 1 % % -1 % -2 % -3 % Juni 214 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 8

9 BNL - MARKEDSRAPPORT 1/14 Lavere igangsetting fører til at investeringene i nye boliger faller med 1,7 % i 214, målt i faste priser. Investeringene ventes å gå marginalt ned også i 215, før en gradvis innhenting i produksjonen av leiligheter drar opp nyboliginvesteringene til 61,8 mrd. 213-kroner i 216. Boligproduksjonen ventes dermed å bli noe lavere enn i 213 gjennom hele prognoseperioden. Flaskehalser i produksjonen av nye boliger har lenge dempet igangsettingen, men økt politisk fokus på tilbudssiden ventes å gjøre det noe lettere å bygge boliger fremover. En mulig samordning av statlige innsigelser kunne korte Antall igangsatte boliger fordelt på boligtype. Antall / Endring å/å Leilighet Enebolig Småhus Boliger i alt ,6 % , % ,8 % ,4 % ,5 % ,4 % ,5 % ,4 % ,1 % ,4 % ,9 % ,4 % ,9 % ,4 % , % ,4 % ,3 % ,9 % ,5 % 2-38,5 % ,8 % ,1 % ,3 % ,3 % ,1 % ,5 % ,9 % ,1 % ,3 % ,7 % ,7 % ,2 % , % ,3 % ,1 % ,8 % ,8 % , % 7 96,8 % 3 45,9 % ,1 % , % ,5 % 25-17,9 % , % ,2 % 7 2,2 % , % ,8 % 8 5 3, % ,6 % 3 1,1 % Antall igangsatte boliger fordelt på region ned planleggingstiden i kommunene. I tillegg kan en foreslått endring av tilgjengelighetskravene i TEK1 føre til lavere byggekostnader for enkelte boligtyper. Begrenset tilgang på ferdigregulerte tomter vil trolig fortsatt være en hindring i enkelte områder, og bidra til høye tomtepriser. Selv om boligprisene samlet sett har tatt seg opp igjen, er det relativt store geografiske forskjeller. Prisene i Oslo og Stavanger er fortsatt 2-4 % lavere enn på samme tid i fjor, mens prisene i Tromsø har økt med over 9,5 % forskjeller som gjør seg gjeldende i nyboligmarkedet. Stor-Oslo Innlandet Sørlandet Vestlandet Midt-Norge Nord-Norge Norge Juni 214 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 9

10 1 kvm BNL - MARKEDSRAPPORT 1/14 Offentlig sektor sørger for vekst i igangsatt yrkesbyggareal Markedet for nye yrkesbygg 76 mrd. kroner ekskl. mva. i 213 4,7 mill. kvm igangsatt Husholdningsbygg 1 465' kvm Offentlige bygg 842' kvm Private næringsbygg 2 366' kvm Investeringer i nye yrkesbygg. Endring å/å: ,4 %,4 % 3,6 % -2,1 % Med yrkesbygg menes alle andre bygg enn helårsboliger og bygg for primærnæringene. Yrkesbygg deles inn etter tiltakshaver i private næringsbygg, offentlige bygg og bygg for husholdningene (hytter og boliggarasjer). Målt i kroner utgjør private næringsbygg rundt halvparten av yrkesbyggmarkedet, mens offentlige bygg og bygg for husholdningene utgjør en fjerdedel hver. Igangsettingen av private næringsbygg og bygg for husholdningene svinger normalt med konjunkturene, mens etterspørselen etter offentlige bygg avhenger mer av demografisk bestemt behov for offentlige tjenester samt politiske prioriteringer. Igangsatt yrkesbyggareal fordelt på tiltakshaver. 1 kvm Private næringsbygg Offentlige bygg Husholdnings-bygg Etter et fall i igangsatt areal til nye yrkesbygg på nesten 2 % i 29, lå igangsettingen stabilt på rundt 5 mill. kvm i året i perioden Svak vekst i husholdningenes forbruk, et stemningsskifte i petroleumssektoren samt noe strammere finansielle rammevilkår sørget imidlertid for en nedgang i igangsatt areal til private næringsbygg på ca. 8 % i 213, til tross for et svært sterkt første halvår. Det var bygg for industri, lager, hotell og restaurant som gikk mest ned i fjor, men igangsettingen av kontor- og administrasjon ble også noe svakere enn ventet. Igangsettingen av offentlige bygg og bygg for husholdningene var omtrent uendret fra året før. Forventningene til veksten i norsk økonomi svekket seg gjennom høsten 213. Omslaget kom bl.a. som følge av skjerpede krav til soliditet i bankene, stagnerende investeringer i olje og gassutvinning, utsikter til lavere boliginvesteringer og svakere vekst i privat konsum enn tidligere ventet. Prognosene for nye private næringsbygg samt bygg for husholdningene har derfor blitt tatt litt ned fra tidligere. Selv om deler av byggetterspørselen er svært konjunkturutsatt, tilsier ikke dagens prognoser for den økonomiske utviklingen at det vil bli noe kraftig fall i byggeaktiviteten. Investeringer i nye yrkesbygg i alt. Endring å/å 1,9 % 7,6 % 18,3 % 22,4 % 1,2 % -19,4 % -,8 % 2,6 % -,4 % -5,4 % 3,6 %,4 % -2,1 % 25% 2% 15% 1% -1% -15% -2% -25% Igangsettingen av private næringsbygg ventes å bli på rundt 2,3-2,4 mill. kvm i året over de neste 3 årene, som er 5-1 % lavere enn i den foregående treårsperioden. Bygg for industri, kontor og administrasjon ventes å ta seg litt opp igjen, mens igangsettingen av forretningsbygg kan gå litt ned. Økt igangsetting av helse- og sosialbygg, samt noen større kulturbyggprosjekter ventes å dra opp igangsettingen av offentlige bygg i 214 og 215, og igangsatt areal i regi av offentlig sektor kan passere 1 mill. kvm neste år. Lavere boligbygging trekker ned igangsettingen 5% % -5% Juni 214 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 1

11 BNL - MARKEDSRAPPORT 1/14 av boliggarasjer i 214 og 215, men ventes å ta seg opp igjen mot slutten av prognoseperioden, i takt med leilighetsbyggingen. Igangsettingen av fritidsbygg ventes å ligge på rundt,5 mill. kvm i året, som tilsvarer ca. 6 enheter. Samlet sett venter vi en nedgang i igangsatt areal til yrkesbygg på 2,1 % i 214. Ettersom nedgangen er sterkest for byggtyper med lav byggekostnad per kvm, kan verdien av det igangsatte yrkesbyggarealet derimot kunne øke med 1,2 % i år. I 215 venter vi en vekst i igangsatt areal Igangsatt yrkesbyggareal fordelt på tiltakshaver. 1 kvm / Endring å/å på 4,9 %, bl.a. som følge av økt igangsetting av offentlige bygg. Offentlige bygg ventes imidlertid å gå ned igjen i 216, etter to år med relativt høy igangsetting. Store enkeltprosjekter som nytt sentralsykehus i Buskerud kan påvirke 216-tallene for offentlige bygg, men foreløpig ligger det an til at byggestart blir i 217. Verdien av produksjonen av nye yrkesbygg var på ca. 75,5 mrd. kroner i 213. Investeringene ventes å øke i 214 og 215 med hhv.,4 og 3,6 % for deretter å gå ned med 2,1 % i 216, målt i faste priser. Private næringsbygg Offentlige bygg Husholdningsbygg Yrkesbygg i alt , % 874-4,6 % ,4 % ,8 % ,1 % 81-8,4 % ,4 % ,8 % ,5 % 877 9,5 % ,3 % ,2 % ,1 % 867-1,1 % ,7 % ,2 % ,6 % 942 8,6 % ,6 % ,9 % , % ,4 % ,7 % ,7 % ,9 % ,1 % ,6 % ,5 % ,3 % ,5 % ,2 % ,2 % ,1 % ,2 % ,2 % , % ,2 % 842,3 % ,1 % ,6 % ,8 % 95 12,8 % ,9 % ,1 % ,5 % ,8 % ,6 % 4 8 4,9 % ,4 % 84-17,2 % ,5 % ,1 % Igangsatt yrkesbyggareal fordelt på region. 1 kvm Stor-Oslo Innlandet Sørlandet Vestlandet Midt-Norge Nord-Norge Norge Juni 214 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 11

12 mrd. 213-kroner BNL - MARKEDSRAPPORT 1/14 Moderat vekst i ROT-markedet Markedet for ROT-arbeider (renovering, ombygging og tilbygg) avhenger av bygningsmassen, konjunkturutvikling, flytteaktivitet, endringer i næringsstruktur, offentlig økonomi og politiske prioriteringer. Selv om ROT-markedet samlet sett er ganske stabilt, vil etterspørselen etter ROTarbeider som representerer store innkjøp for husholdningene (f.eks. oppussing av bad, renovering av tekniske installasjoner, bytte av kjøkken) vanligvis øke i gode tider og gå ned i dårlige tider. Etterspørselen etter ROT-arbeider tilknyttet yrkesbyggmassen påvirkes av markedsspesifikke forhold som arealledighet, leieprisutvikling, bedriftenes preferanser til standard og funksjon etc. Flomskader og andre naturskader er opplagt vanskelig å ta høyde for i prognosene, men kan påvirke markedet betydelig i enkelte år. Markedet for ROT-arbeider Veksten i ROT-boligmarkedet var på kun,1 % i 213. Utflatingen skyldes først og fremst at den økonomiske veksten ble lavere enn ventet i fjor, men også at 212-nivået var svært høyt. Skadeutbetalingene etter flom og vinterstormer i 211 ble rekordhøye, og mye av skadene var på bygg. Dette bidro til en vekst i ROT-boligmarkedet på hele 5 % i 212. ROT-markedet fordelt på segment. Mrd. 213-kroner mrd. kroner ekskl. mva. i 213 ROT bolig ROT yrkesbygg Stiplet linje angir prognose ROT yrkesbygg 68,7 mrd ROT bolig 63,8 mrd Etter sterk vekst også i ROT-yrkesbyggmarkedet i 212, ble veksten negativ i 213 og markedet gikk ned med om lag 2 % nivået i 213 var likevel 4 % høyere enn i 211. ROT-arbeider tilknyttet yrkesbygg hadde en samlet verdi på ca. 69 mrd. kroner. ROT-arbeider i alt. Endring å/å: , % 2,3 % 2,9 % 3,1 % Antall husholdninger er i vekst og boligmassen tilføres anslagsvis mellom 2 til 25 boliger netto i året, noe som medfører at vedlikeholdsbehovet over tid øker. Antall boligomsetninger og flyttinger er en god indikator for ROT-boligetterspørsel, ettersom det ofte gjøres arbeider på en bolig i forbindelse med flytting. Omsetningen i bruktboligmarkedet og flytteaktiviteten er for tiden høy. Til tross for at utsiktene for norsk økonomi er noe svakere enn tidligere, ventes lave renter og brukbar reallønnsvekst å bidra til økende etterspørsel etter ROT-boligarbeider fremover. Til tross for utsikter til noe svakere vekst i norsk økonomi i 214 og 215, venter vi at majoriteten av norske bedrifter vil klare seg godt. Svekket kronekurs og tegn til bedring i norske eksportmarkeder kan føre til at kapasitetsutnyttelsen i eksportrettet industri tar opp, slik at etterspørselen etter ROT-arbeider fra industrien øker. Sysselsettingsveksten ventes å bli på rundt,7 % årlig de neste to årene, omtrent halvparten av gjennomsnittet for de tre foregående årene. Fra en vekst i antall sysselsatte på over 3 personer årlig i perioden , ventes det nå en vekst på 15 til 2 personer per år i 214 og 215. Arealabsorbsjonen for kontor kan dermed bli noe lavere fremover. Utsikter til svakere vekst i privat konsum, samtidig som både internetthandel og nordmenns forbruk utlandet øker, tilsier at også at veksten i etterspørselen etter forretningsareal vil gå ned. Dersom arealledigheten øker blir det tøffere konkurranse om leie- Juni 214 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 12

13 mrd. 213-kroner BNL - MARKEDSRAPPORT 1/14 takerne, som isolert sett har en positiv effekt på ROT-etterspørselen. I sum ventes konjunkturutviklingen å virke nøytralt på ROT-etterspørselen tilknyttet yrkesbygg. Regjeringen har varslet at de skal fastsette et tallfestet mål for energieffektivisering. Ambisjonen er å redusere energibruken i bygg med 1 TWh mellom 21 og 22 hoveddelen av dette må trolig hentes i den eksisterende bygningsmassen. Energieffektivisering vil derfor måtte få økt prioritet de kommende årene. Enova støtter i større grad enn tidligere energieffektiviseringstiltak i eksisterende yrkesbygg, samtidig som Husbankens energikrav ved tildeling av grunnlån til oppføring og utbedring av boliger har blitt mer ambisiøse. Energieffektivisering kan dermed bli en viktig bidragsyter til veksten i ROT-yrkesbyggmarkedet de kommende årene. Markedet for ROT-arbeider tilknyttet husholdningsbygg, dvs. fritidsbygg og boliggarasjer, er ikke med i statistikken for ROT-yrkesbygg pga. ufullstendig datagrunnlag. De siste årene har verdien av ROT-arbeider tilknyttet husholdningsbygg anslagsvis vært i størrelsesorden 1 mrd. kroner per år, der ROT-fritidsbygg utgjør det klart største segmentet med om lag 8,5 mrd. kroner. 1,1 % 1, % 2,4 % ROT-markedet i alt. Endring å/å 5,6 % 3,3 % 5, %,4 % 2, % 5,6 % -1, % 2,9 % 3,1 % 2,3 % 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % -1% -2% ROT-arbeider tilknyttet eneboliger er det klart største segmentet i ROT-boligmarkedet, men andelen til leilighet vil trolig øke de neste tiårene det samme gjelder trolig større renoveringsarbeider i regi av andelslag. Enova endret sine støtteordninger i fjor og Regjeringen har varslet at det skal innføres skattefradrag for enøk-investeringer i husholdningene. Det kan gi et løft i investeringene knyttet til energieffektivisering i eksisterende boliger, både eneboliger og boligselskaper, de neste årene. Vi venter moderat vekst i ROT-boligetterspørselen, grunnet noe mer forsiktige husholdninger og lav realvekst i boligprisene (realvekst betyr justert for generell prisvekst). ROT-boligmarkedet ventes å øke med 1,5 % i 214, og deretter vokse med hhv. 2,8 og 3,2 % i 215 og 216, målt i faste priser. Faste priser betyr at tallene viser volumvekst, altså endringen i mengden av varer og tjenester som blir produsert. For å få prognoser i løpende priser (omsetningsvekst), må man legge til forventet prisvekst. Verdien av ROT-boligmarkedet var på om lag 64 mrd. kroner i 213. ROT-yrkesbyggmarkedet ligger an til å vokse med rundt 3 % årlig i perioden , også målt i faste priser. Veksten i ROT-arbeider tilknyttet offentlige bygg kan bli noe sterkere enn for private næringsbygg vedlikeholdsetterslepet i den kommunale bygningsmassen fortsatt er betydelig, selv om det har krympet noe de senere årene. Samlet sett vil volumveksten i ROT-markedene ligge på mellom 2,5 og 3 % årlig i prognoseperioden. Juni 214 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 13

14 BNL - MARKEDSRAPPORT 1/14 ROT-markedet fordelt på segment. Mrd. 213-kroner / Endring å/å ROT-arbeider ROT bolig ROT yrkesbygg i alt 24 52,7,7 % 51,8 1,6 % 14,5 1,1 % 25 53,9 2,4 % 51,6 -,5 % 15,5 1, % 26 56,5 4,8 % 51,5 -,1 % 18,1 2,4 % 27 59,1 4,4 % 55, 6,8 % 114,1 5,6 % 28 6,4 2,3 % 57,5 4,5 % 117,9 3,3 % 29 58,5-3,2 % 65,4 13,6 % 123,8 5, % 21 59,5 1,7 % 64,9 -,8 % 124,4,4 % 211 6,7 2, % 66,2 2, % 126,8 2, % ,8 5,1 % 7,1 6, % 133,9 5,6 % ,8,1 % 68,7-2, % 132,5-1, % ,8 1,5 % 7,8 3, % 135,5 2,3 % ,6 2,8 % 72,9 3, % 139,4 2,9 % ,7 3,2 % 75, 3, % 143,7 3,1 % ROT-markedet fordelt på region. Mill. 213-kroner Stor-Oslo Innlandet Sørlandet Vestlandet Midt-Norge Nord-Norge Norge Juni 214 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 14

15 Mrd. 213-kroner BNL - MARKEDSRAPPORT 1/14 Kraftig vekst i anlegg grunnet energi og samferdsel Anleggsmarkedet omfatter i hovedsak investeringer og vedlikehold av samferdselsanlegg, energianlegg, vann- og avløpsanlegg, landbaserte oljeanlegg, forsvarsanlegg og anlegg for primærnæringene. I denne rapporten er investeringene splittet på vei, jernbane, øvrige anlegg for det offentlige, energi, landbaserte oljeanlegg og «andre anlegg». Vedlikeholdsmarkedet domineres av veivedlikeholdet, som utgjør vel 7 % av anleggsvedlikeholdet. Anleggsmarkedet 9 mrd. kroner ekskl. mva. i 213 Vedlikehold 27 mrd Investeringer 63 mrd Anleggsmarkedet i alt. Endring å/å: ,7 % 4,5 % 12,4 % 5,5 % Verdien av anleggsmarkedet, investeringer pluss vedlikehold, er beregnet til 9 mrd. kr i 213. Investeringene er beregnet til ca. 63 mrd. kr og vedlikeholdet til 27 mrd. kr. Fra 212 til 213 vokste markedet med ca. 4 % ifølge foreløpige beregninger. Økningen skyltes høyere investeringer. Vedlikeholdet var omtrent uendret. Figuren viser hvordan anleggsinvesteringene i 213 fordelte seg på kategoriene nevnt over. Produksjonsutviklingen i anleggssektoren bestemmes i hovedsak av den offentlige etterspørselen, som står for rundt 8 % av anleggsarbeidene når en inkluderer etterspørselen fra offentlige foretak, som f.eks. Avinor, Statkraft, Statnett og kommunale kraftselskap. Rundt halvparten av investeringene finansieres over offentlige budsjetter, og politiske prioriteringer er dermed en viktig driver i anleggsmarkedet. Prosjekter i regi av offentlige foretak er ofte et resultat av etterspørsel fra et privatmarked. Dette kan f.eks. være kraftanlegg, cruisehavner eller flyplasser. Prognosene for investeringer i samferdselsanlegg, og spesielt investeringer innen vei og jernbane, er basert på prosjektopplysninger, samt statsbudsjettet for 214. For 215 og 216 er Nasjonal Transportplan (NTP ) en del av prognosegrunnlaget sammen med konkrete prosjektopplysninger. Prognosene for energiinvesteringer er i hovedsak basert på prosjektopplysninger, sammen med anslag på investeringer i småkraftverk. Anslagene for olje- og gassanlegg på land er dels basert på skjønn, dels på prosjekter. Anleggsinvesteringer ellers er basert på prosjektopplysninger men også på skjønn, siden mange prosjekter innen offentlige anlegg og sekkeposten «Andre anlegg» er mindre prosjekter som er vanskelig å identifisere. Konkret prosjektinformasjon er innhentet fra byggherrenes hjemmesider, kontakt med byggherre, mediaovervåking eller fra Norge Bygges. Anleggsmarkedet fordelt på segment. Mrd. 213-kroner Investeringer Vedlikehold Aktiviteten i anleggsmarkedet vil bli preget av sterk vekst i Særlig sterk ser veksten ut til å bli i 215. Det ligger an til at investeringene skal vokse med % i faste priser. Veksten i vedlikeholdet blir atskillig mer beskjeden, men det samlede anleggsmarkedet ventes likevel å vokse med 9 % dette året. Det tilsvarer 9 mrd. kr. Dersom prisveksten f.eks. ventes å bli 3 %, må dette plusses på volumveksten for å få antatt omsetningsvekst. Omsetningsveksten blir i så fall 12 mrd. kr. Fra 213 til 214 venter vi at investeringene skal øke med 6 % i faste priser. Takket være sterk vekst i bevilgingene til veivedlikehold, vil trolig samlet anleggsvedlikehold vokse minst like mye som investeringene, slik at veksten i det samlede anleggsmarkedet kan bli om lag 7 %. Fra 215 til 216 ventes det en vekst på 2 % i investeringene og 3 % i vedlikeholdet Juni 214 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 15

16 BNL - MARKEDSRAPPORT 1/14 Olje og gassanlegg på land,6 mrd Investeringer i i anlegg fordelt på type, 213 Anlegg for offentlig forvaltning 13,1 mrd Kraft- og energianlegg 5,2 mrd Andre anlegg 1,4 mrd Jernbane- og sporveisanlegg 6,6 mrd Vei (inkl. bro og tunnel) 26,1 mrd Veianlegg utgjør normalt mellom 4 % og 45 % av anleggsinvesteringene. Omtrent 2/3 av veiinvesteringene går til riksveianlegg, og ca. ¼ til fylkesveianlegg. Resten er kommunale veier og private veier, som skogsbilveier. Etter et lite hvileskjær i 213 og 214, med omtrent -vekst i de samlede veiinvesteringene, går det mot nesten 2 % vekst i 215, og ca. 1 % i 216. Mesteparten av veksten i veiinvesteringene gjelder riksveiinvesteringer, men prosjektdataene indikerer at det også blir vekst i fylkesveiinvesteringene. Investeringer i kommunale veier og private veier ser foreløpig ikke ut til å få vekst av betydning. Veksten i bevilgningene til investeringer i jernbane- og sporveisanlegg fortsetter også i 214 og 215, ikke minst fordi arbeidene på Follobanen er planlagt igangsatt i 2. halvår i år. Store prosjekter som ventelig kommer i gang i 215 og 216 er Sandbukta-Moss-Såstad og Haug-Onsøy på Østfoldbanen, Ski Kornsjø i Østfold og Kleverud Steinsrud i Hedmark. Det skal også investeres i T-bane og trikk i Oslo og Bybanen i Bergen. Prosjektdata indikerer likevel en nedgang i investeringene i 216, men fra et veldig høyt nivå. Dette kan fort endres dersom nye prosjekter får raskere oppstart enn det foreløpig ligger an til. Den offentlige forvaltningens investeringer, utenom vei og jernbane, ventes å være omtrent uendret fra 213 til 214. Sektoren inkluderer kommunaltekniske anlegg, som renovasjons- og renseanlegg og vannforsyningsanlegg, dessuten parkanlegg og havneanlegg, offentlige idrettsanlegg og offentlige post- og telekommunikasjonsanlegg. Fordi vi venter fallende boligbygging i 214, kan det heller ikke ventes økte investeringer i kommunaltekniske arbeider, selv om utskifting av gamle vann- og avløpsrør har fått høyere prioritet etter hvert. Økt boligbygging bidrar til vekst i aktiviteten i 215 og 216, det samme gjør flere større havneprosjekter. Energianlegg er den anleggssektoren som ser ut til å få den sterkeste veksten i perioden Målt i faste priser ventes det rundt 8 % vekst. I forhold til 212 er det mer enn en fordobling av investeringene. Veksten ser ut til å bli særlig sterk i 215. Det er ikke minst investeringene i kraftlinjenettet som fører til aktivitetsøkningen. Landbaserte olje- og gassanlegg er anlegg som tar imot olje, gass og evt. kondensat fra Nordsjøen og Norskehavet. Anleggene rundt om i Norge omfatter Rogaland-anlegget Kårstø (mottak for Sleipnerfeltet, Åsgard m.m.), videre Hordaland-anleggene Mongstad, Sture (mottak for Osebergfeltet, Grane), og Kollsnes (Troll, Kvitebjørn, Visund), dessuten Møre og Romsdal-anlegget Tjeldbergodden (Heidrun) og Aukra (Ormen Lange). Finnmark har Melkøya, som er mottaksanlegg for Snøhvit. Anleggsaktiviteten i denne sektoren utgjøres for tiden av reinvesteringer på anleggene nevnt over. Omfanget av disse reinvesteringene er vanskelig å beregne, bl.a. fordi Statoil ikke publiserer noe om dette. Det er uansett først når utbyggingen av de nye feltene i Nordsjøen og særlig Barentshavet kommer i gang at det igjen blir et løft i nivået på investeringene i landanlegg for olje og gass, og det blir først etter 216. Andre anlegg omfatter bl.a. flyplassanlegg, anlegg for industri, anlegg for jordbruk, skogbruk og fiske inkl. oppdrett, anlegg for Forsvaret, private idrettsanlegg, taubaner, private avfallsdeponier, rivning av bygninger, opprydninger i forurenset grunn, havner og fjordbassenger for næringslivet etc. Dette er den tredje største anleggssektoren etter veier og offentlige anlegg. Vi venter litt høyere nivå på disse investeringene i enn i 213, hovedsakelig pga. økte investeringer i flyplassanlegg og havneanlegg. Det ligger an til sterk vekst i anleggsvedlikeholdet i 214, hele 9 % målt i faste priser. Det skyldes kraftig økning i bevilgningene til vei- og jernbanevedlikehold i statsbudsjettet for 214. Vi legger ikke til grunn noen tilsvarende vekst i disse bevilgningene i 215 og 216, og ender opp med 3 % vekst i samlet anleggsvedlikehold. Dette kan vise seg å være for snaut dersom den nye regjeringen fortsetter å prioritere vedlikehold av veier og jernbanelinjen i Juni 214 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 16

17 BNL - MARKEDSRAPPORT 1/14 samme tempo også de neste par årene, men vi velger foreløpig ikke å ta høyde for dette scenariet. Andre anlegg Vedlikehold av anlegg Anleggsmarkedet fordelt på anleggstype og segment. Mrd. 213-kroner Jernbane- og Anlegg for Olje og Vei (inkl. bro Kraft- og sporveisanlegg forvaltning offentlig gassanlegg på og tunnel) energianlegg land Anleggsarbeider i alt 24 14,3 2,8 2,8 7,8 2,7 7,1 22,5 6, 25 16,7 2,2 3,6 6,8 2,9 7, 21,2 6, ,1 2,8 3,7 7,5 1,4 8,9 22,4 62, ,5 3,1 4,6 8,4,8 6,7 24,3 65, ,2 2,8 4,6 9,7,5 6,6 24,9 68, ,1 3,6 4, 1,8 1, 8,5 29, 81, 21 23,7 4,1 3,7 1,6,9 8,1 25,8 77, , 4,4 4,9 11,7,9 9,1 26,8 81, ,6 5,3 4,4 12,3,7 1, 27,5 86, ,1 6,6 5,2 13,1,6 1,4 27,4 89, , 7,8 6,4 13,1,6 1,8 29,8 94, ,6 8,5 8,6 13,5,6 1,9 3,5 13, ,9 8,2 9,2 13,9,7 1,9 31,3 18,1 Olje og gassanlegg på land Andre anlegg Vedlikehold av anlegg Anleggsmarkedet fordelt på anleggstype og segment. Endring å/å Jernbane- og Anlegg for Vei (inkl. bro Kraft- og sporveisanlegg offentlig og tunnel) energianlegg forvaltning Anleggsarbeider i alt 25 17,2 % -2,5 % 27,5 % -13,8 % 8,7 % -1,9 % -5,9 %,6 % 26-3,6 % 27,7 % 3,2 % 11,4 % -51,2 % 26,9 % 6, % 4,2 % 27 8,6 % 11,9 % 24,4 % 11,5 % -47,2 % -24,3 % 8,1 % 3,9 % 28 9,7 % -11,8 % -,7 % 15,6 % -28,9 % -1,2 % 2,6 % 4,5 % 29 25,8 % 3,1 % -12,9 % 11,7 % 86,2 % 27,8 % 16,6 % 18,7 % 21-1,7 % 15,1 % -7,6 % -2, % -11,7 % -4,5 % -1,9 % -5, % 211 1, % 6,4 % 32, % 1, % -1,7 % 12,5 % 3,8 % 6,1 % 212 1,8 % 21, % -9,5 % 5, % -17,9 % 9,4 % 2,4 % 6,1 % 213-1,6 % 23,3 % 17,3 % 7, % -16, % 4,6 % -,3 % 3,1 % 214 -,4 % 18,7 % 24,9 %, %, % 3,9 % 8,7 % 5,8 % ,7 % 9,7 % 34,3 % 3, %, %,5 % 2,6 % 9,3 % 216 1,7 % -3,5 % 6,2 % 2,9 % 16,7 % -,2 % 2,6 % 4,6 % Investeringer i anlegg fordelt på region. Mrd. 213-kroner Stor-Oslo Innlandet Sørlandet Vestlandet Midt-Norge Nord-Norge Norge 24 13,2 2,58 3,36 6,96 6,51 5,6 37, ,38 2,16 3,52 7,55 7,57 4,97 39, ,97 1,94 4,39 8,62 7,2 4,31 4, ,19 1,88 4,35 1,31 5,61 3,74 41, ,92 2,59 4,51 9,83 6,1 4,43 43, ,1 3,9 5,46 11,79 7,44 5,23 52, ,75 3,13 4,54 11,98 7,95 4,81 51, ,58 3,26 5,5 13,6 9,49 5,91 54, ,74 4,49 4,9 14,54 1,84 5,71 59, ,35 5,87 4,37 13,92 1,77 6,71 61, ,91 6,43 4,5 14,58 1,78 8,4 64, ,21 6,12 4,62 16,75 1,85 11,27 72, ,41 8,43 6,4 17,21 1,37 11, 76,82 Juni 214 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 17

18 Mrd. 213-kroner Mill. kroner Mrd. 213-kroner Mill. kroner Mrd. 213-kroner Mill. kroner Mrd. 213-kroner Mill. kroner BNL - MARKEDSRAPPORT 1/14 Byggevareimport I figurene under sammenstilles import av byggevarer, elementer og moduler, målt i kroner, med relevant byggemarkedsstatistikk. OBS! Ettersom importtallene er i løpende priser og bygginvesteringene i faste priser, må man må tolke trendutviklingen i import kontra bygginvesteringer med varsomhet. Betong 14 Import av varer av sement/betong vs. investeringer i nye yrkesbygg og leiligheter Import av takk/dekke av sement/betong vs. investeringer i nye yrkesbygg og leiligheter Varer unnt. vegg/dekke/tak/ bjelker og søyler Inv. i yrkesbygg og leiligheter Tak- og dekkeelementer Inv. i yrkesbygg og leiligheter Import av elementer av sement/betong vs. investeringer i nye yrkesbygg og leiligheter Import av yttervegger i sement/betong vs. investeringer i nye yrkesbygg og leiligheter Elementer unnt. vegg/dekke/tak/ bjelker og søyler Inv. i yrkesbygg og leiligheter Isolerte og uisolerte yttervegger Inv. i yrkesbygg og leiligheter Stiplet linje angir prognose Juni 214 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 18

19 Mrd. 213-kroner Mill. kroner Mrd. 213-kroner Mill. kroner Mrd. 213-kroner Mill kroner Mrd. 213-kroner Mill. kroner Mrd. 213-kroner Mill. kroner BNL - MARKEDSRAPPORT 1/14 Tre og metall Import av byggelementer av tre vs. investeringer nye eneboliger og småhus Bygningsdeler av tre Inv. i eneboliger og småhus Import av prefabrikkerte bygninger av metall vs. investeringer i leiligheter, lager- og industribygg 35 Prefabrikkerte bygninger av jern eller stål Inv. i leiligheter, lager- og industribygg Import av byggelementer av tre vs. investeringer nye eneboliger og småhus 9 4 Import av våtromsmoduler vs. investeringer i nye hoteller og leiligheter Bygningsdeler av tre Inv. i eneboliger og småhus Våtromsmoduler Inv. i hotellbygg og leiligheter Import av prefabrikkerte hytter av tre vs. investeringer nye boliger Prefabrikkerte hytter av tre Investeringer i nye fritidsbygg Stiplet linje angir prognose Juni 214 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 19

20 Nettotall Nettotall Nettotall BNL - MARKEDSRAPPORT 1/14 BNLs markedsindikator Opplevelse av og forventninger til markedsutviklingen blant medlemsbedriftene i BNLs bransjeforeninger måles i NHOs økonomibarometer. I tillegg spørres medlemsbedriftene om forventninger til salgspriser og driftsresultat, samt investerings- og ansettelsesplaner. I figurene nedenfor presenteres nettotall for bransjeforeningene. Nettotall er beregnet som andelen positive svar fratrukket andelen negative svar, og vil ligge i intervallet -1 til 1. Indikatorer for BNL totalt BNL - snitt 4 siste kvartal. Endring k/k-4 1.kv kv BNL - anslått vekst i antall ansatte. Prosent 4.kv kv 214 +,8 % 1,5 % 1, % ,5 % +,2 %,5 % % Inneværende år Neste år, % Kilde: NHOs Økonomibarometer Kilde: NHOs Økonomibarometer Markedsutsikter neste 6-12 mnd. Høyest forventninger siste 4 kvartaler - Markedsutsikter neste 6-12 mnd Boligprodusentene Treindustrien Byggevareindustrien NRL VBL Lavest forventninger siste 4 kvartaler - Markedsutsikter neste 6-12 mnd Byggmesterforbundet EBA Norsk Trevare MLF NML Kilde: NHOs Økonomibarometer Kilde: NHOs Økonomibarometer Juni 214 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 2

21 Antall konkurser BNL - MARKEDSRAPPORT 1/14 Konkurser i bygge- og anleggsnæringen Konkurser i bygg- og anlegg per uke. 5-ukers sentrert, glidende gjennomsnitt Uke Kilde: Brønnøysundregistrene Juni 214 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 21

22 BNL - MARKEDSRAPPORT 1/14 Definisjoner Boliger: Helårsboliger Eneboliger Småhus Leiligheter - Frittliggende boliger (ekskl. fritidsboliger) - Kjedehus - Rekkehus - Fire- og tomannsboliger - Andre boliger enn småhus og eneboliger (f.eks. blokkleiligheter, hybler mv.) Yrkesbygg: Regioninndeling Oslo-regionen: Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud, Vestfold Innlandet: Hedmark og Oppland Sørlandet: Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder Vestlandet: Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane Midt-Norge: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Nord-Norge: Nordland, Troms, Finnmark Juni 214 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 22

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2014

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2014 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 214 November 214 Rapporten inneholder en gjennomgang av utsiktene for norsk økonomi og de norske bygge- og anleggsmarkedene med prognoser for perioden

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 1. HALVÅR 2015

MARKEDSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING MARKEDSRAPPORT 1. HALVÅR 215 Juni 215 Rapporten inneholder en gjennomgang av utsiktene for norsk økonomi og de norske bygge- og anleggsmarkedene med prognoser for perioden

Detaljer

BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT. August 2014

BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT. August 2014 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT August 214 Rapporten inneholder en gjennomgang av utsiktene for norsk økonomi og en vurdering av BNLs juni-prognoser for ba-markedet, i lys av oppdatert informasjon

Detaljer

BA- og elektromarkedene

BA- og elektromarkedene www.nelfo.no BA- og elektromarkedene Utviklingen i BA- og elektromarkedet, samt markedsdrivere, på fylkesnivå. Akershus 216 Utarbeidet av Prognosesenteret AS på oppdrag fra Nelfo. Akershus er med sine

Detaljer

Markeder og prognoser

Markeder og prognoser Opp med nebbet! Ketil Lyng adm. direktør BNL Norsk Betongdag og SINTEF/NTNU Infodag 12.10.2009 Markeder og prognoser 1 Drivere for utviklingen 1. Stabilisering i verdensøkonomien i 2010 2. Stabil utvikling

Detaljer

BA- og elektromarkedene

BA- og elektromarkedene www.nelfo.no BA- og elektromarkedene Utviklingen i BA- og elektromarkedet, samt markedsdrivere, på fylkesnivå. 216 Utarbeidet av Prognosesenteret AS på oppdrag fra Nelfo. er med sine ca. 661 innbyggere

Detaljer

Kjell Senneset, Prognosesenteret

Kjell Senneset, Prognosesenteret Krise i utlandet? Hva så??? Utsiktene for byggemarkedene i Norge Norsk Ståldag november 211 Kjell Senneset, Prognosesenteret SSBs siste prognoser, fra september: Litt svakere enn i juni-prognosen, men

Detaljer

Følger bygg og anlegg etter?

Følger bygg og anlegg etter? Oljeprisfall sender norsk økonomi ned i knestående. Følger bygg og anlegg etter? Vel, anlegg gjør det i hvert fall ikke. Der er det sånn Kjell Senneset, Prognosesenteret as, januar 2015 Veksten i anleggsproduksjonen

Detaljer

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Nr. 2 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT. Februar 2015

BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT. Februar 2015 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT Februar 2015 Rapporten inneholder en gjennomgang av utsiktene for norsk økonomi og en vurdering av BNLs september-prognoser for ba-markedet, i lys av oppdatert

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. Nr. 3 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. september NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen viser en omsetningsvekst på 4,5 prosent for 1. tertial 2015 Omsetningstallene

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november Nr. 4 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 1.-25. november NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Det meldes

Detaljer

Stillasdagene

Stillasdagene Norge i vekst Byggenæringen på høygir? Stillasdagene 21.09.11 Ketil Lyng Adm. dir. BNL Byggenæringen i Norge er helt avhengig av verden Våre hovedsatsinger Stortingsmeldingen og byggingspolitikk Energieffektivisering

Detaljer

Pengepolitikk og konjunkturer

Pengepolitikk og konjunkturer Pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo Kunnskapsparken Bodø. september Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

Byggemarkedet 2010. Byggenæringens Kortsiktige Fremtidsutsikter

Byggemarkedet 2010. Byggenæringens Kortsiktige Fremtidsutsikter Byggemarkedet 2010 Byggenæringens Kortsiktige Fremtidsutsikter Jon Sandnes Adm.dir EBA Entreprenørforeningen- Bygg og Anlegg NHO fellesskapet EBA 1 2 Endringsvilje Konkurransekraft Et marked i endring,

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. Nr. 1 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. februar NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

Boligmarkedet Nr

Boligmarkedet Nr Boligmarkedet 2016 Nr. 1-2016 Boligprisene vil øke med 3-4 prosent i 2016 Slik blir boligmarkedet i 2016 Historisk lave renter og begrensede ringvirkninger fra oljekrakket Økt ledighet, utsikter til svak

Detaljer

KONJUKTURBAROMETERET Makroøkonomiske analyser fra Menon med verdiskaping per fylke

KONJUKTURBAROMETERET Makroøkonomiske analyser fra Menon med verdiskaping per fylke KONJUKTURBAROMETERET 2014 Makroøkonomiske analyser fra Menon med verdiskaping per fylke 1 Innhold Kort om internasjonale og nasjonale utsikter Prognoser for Nord-Trøndelag Prognoser for Sør-Trøndelag Prognoser

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 3 2015 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. AUGUST OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009 Nr. 4 2009 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i november 2009 Nasjonal oppsummering Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter I denne runden rapporterte

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Byggenæringen i tall 2009 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING

Byggenæringen i tall 2009 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Byggenæringen i tall 2009 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING totalmarkedet i Byggenæringen 300 Anlegg - Investeringer og vedlikehold 250 200 Bygg - Investeringer og vedlikehold 150 100 50 0 2001 2002 2003 2004

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 2/2015. Oktober 2015

MARKEDSRAPPORT 2/2015. Oktober 2015 MARKEDSRAPPORT 2/2015 Oktober 2015 NELFO - Markedsrapport 2. halvår 2015 Innhold Kommentar 2 Om rapporten 2 Norsk økonomi 3 Byggemarkedet 5 Nye boliger 6 Nye yrkesbygg 8 ROT-bolig 9 ROT-yrkesbygg 10 Tabeller

Detaljer

Thon Hotel Linne

Thon Hotel Linne Thon Hotel Linne - 17.11.2016 Thon Hotel Linne - 17.11.2016 Thon Hotel Linne - 17.11.2016 Men først et bakgrunnsteppe Thon Hotel Linne - 17.11.2016 «Sakset fra» Lav rente lenge? Dagens rentebane Sysselsetting

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. Nr. 2 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. mai 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringen Stabil utvikling og vekst Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringens Landsforening Organiserer nesten hele verdikjeden i byggenæringen NHOs nest største landsforening 4.100 medlemsbedrifter

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

Markedsrapport 1. halvår 2017 Juni 2017

Markedsrapport 1. halvår 2017 Juni 2017 Markedsrapport 1. halvår 217 Juni 217 Rapporten inneholder en gjennomgang av utsiktene for norsk økonomi og de norske bygge- og anleggsmarkedene med prognoser for perioden 217-219. Prognosene er utarbeidet

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 19. OKTOBER - 12.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 19. OKTOBER - 12. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 4 2015 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 19. OKTOBER - 12. NOVEMBER OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det,

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Beskjeden fremgang SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, men øker

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

15,0. Mrd. NOK i faste priser, billion 12,5 10,0. Antall 7,5 5,0 2,5 2,00 1,50 1,00 0,50. Kilde: SSB 3,00. Mrd. NOK i faste priser, billion 2,75 2,50

15,0. Mrd. NOK i faste priser, billion 12,5 10,0. Antall 7,5 5,0 2,5 2,00 1,50 1,00 0,50. Kilde: SSB 3,00. Mrd. NOK i faste priser, billion 2,75 2,50 Akershus er med sine ca. 6 innbyggere per. kv. 216 landets nest største fylke (11,5 av Norges befolkning). Over de siste fire kvartalene har innbyggertallet i Akershus økt med 9835 personer, en økning

Detaljer

LTLs markedsbarometer

LTLs markedsbarometer 01 LTLs markedsbarometer Resultater fra 1. kvartal 2012 1 Hovedkonklusjoner 1. kvartal 2012 LTLs markedsbarometer viser at: Markedsindeksen for LTL-bedriftene falt sterkt, fra +27 i 4. kvartal til +5 i

Detaljer

Europakommisjonens vinterprognoser 2015

Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Rapport fra finansråd Bjarne Stakkestad ved Norges delegasjon til EU Europakommisjonen presenterte 5. februar hovedtrekkene i sine oppdaterte anslag for den økonomiske

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 2 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i februar 2010

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i februar 2010 Nr. 1 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i februar 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER I denne runden rapporterte

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Den sterke veksten i norsk økonomi fortsatte i 2007. Høykonjunkturen vi er inne i har vært bredt basert og gitt svært lav arbeidsledighet og kraftig økning sysselsettingen

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Markedskommentar byggevare 1.tertial 2014

Markedskommentar byggevare 1.tertial 2014 Markedskommentar byggevare 1.tertial 2014 Byggevareomsetning proff + 8,2 prosent Byggevareomsetning privat + 12,8 prosent Byggevareindustrien + 9,8 prosent Boligprisen + 0,3 prosent Igangsetting nye boliger

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter

Makroøkonomiske utsikter Makroøkonomiske utsikter Byggevaredagen 9. april 2014 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no 2012M01 2012M02 2012M03 2012M04 2012M05 2012M06 2012M07 2012M08

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2007

Arbeidsmarkedet nå juni 2007 Arbeidsmarkedet nå juni 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no og Jorunn Furuberg

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juli 2007

Arbeidsmarkedet nå juli 2007 Arbeidsmarkedet nå juli 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 2. august 2007.

Detaljer

Optimismen er tilbake

Optimismen er tilbake RAPPORT 1 2017 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Optimismen er tilbake ETTERSPØRSELSDREVET OPPGANG Særlig mellomstore og eksportorienterte bedrifter melder om sterk økning i etterspørselen.

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer

Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB. CME 16.

Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB. CME 16. Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB CME 16. juni 2015 Internasjonal etterspørsel tar seg langsomt opp Litt lavere vekst i

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer 3.kvartal: Lyspunkter men investeringene uteblir

Næringslivets økonomibarometer 3.kvartal: Lyspunkter men investeringene uteblir Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer 3.kvartal: Lyspunkter men investeringene uteblir Tor Steig, sjeføkonom NHO Den aktuelle markedssituasjonen NHO bedriftene Høst 10 Vår 10 Høst 09 Vår 09 Høst

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika CME SSB 12. juni Torbjørn Eika 1 Konjunkturtendensene juni 2014 Økonomiske analyser 3/2014 Norsk økonomi i moderat fart, som øker mot slutten av 2015 Små impulser fra petroleumsnæringen framover Lav, men

Detaljer

Byggestatistikk 2010 NBBL

Byggestatistikk 2010 NBBL Byggestatistikk 21 NBBL Hovedtall for 21 Antall igangsatte boliger: 1 454 Antall ferdigstilte boliger: 412 Antall boliger skaffet til veie (i tillegg til de igangsatte) til medlemmer: 268 NBBLs prognose

Detaljer

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Stavanger 25. august 2011

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Stavanger 25. august 2011 Byggenæringen Stabil utvikling og vekst Stavanger 25. august 2011 Byggenæringens Landsforening Organiserer nesten hele verdikjeden i byggenæringen NHOs nest største landsforening 4.100 medlemsbedrifter

Detaljer

Frokostmøte i Husbanken Konjunkturer og boligmarkedet. Anders Kjelsrud

Frokostmøte i Husbanken Konjunkturer og boligmarkedet. Anders Kjelsrud 1 Frokostmøte i Husbanken 19.10.2016 Konjunkturer og boligmarkedet Anders Kjelsrud Oversikt Kort om dagens konjunktursituasjon og modellbaserte prognoser Boligmarkedet Litt om prisutviklingen Har vi en

Detaljer

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang)

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Hovedpunkter Oljepris dempes av høy produksjon Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Regionen oljenedgangen flater ut (men både

Detaljer

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 2014: Moderat økning i internasjonal vekst Store negative impulser fra petroleumsnæringen, positive impulser fra finans-

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr Nr. 3 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av august og første halvdel av september 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturbildet

Pengepolitikken og konjunkturbildet Pengepolitikken og konjunkturbildet Visesentralbanksjef Jarle Bergo Seminar arrangert av Totens Sparebank Kapp,. november Produksjonsutvikling i Fastlands-Norge Annualisert kvartalsvekst i BNP. Sesongjustert.

Detaljer

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 213 Juni 213 Anleggsbransjen fakta og analyse Mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. God ordreserve hos anleggsentreprenørene. Anleggsbransjen har tilpasset kapasiteten

Detaljer

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 1 Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 1. HALVÅR 2014

MARKEDSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Byggenæringens Landsforening MARKEDSRAPPORT 1. HALVÅR 214 Juni 214 Rapporten inneholder en gjennomgang av utsiktene for norsk økonomi og de norske bygge- og anleggsmarkedene med prognoser for perioden

Detaljer

LTLs markedsbarometer

LTLs markedsbarometer 01 LTLs markedsbarometer Resultater fra 3. kvartal 2011 1 Hovedkonklusjoner 3. kvartal 2011 LTLs markedsbarometer viser at: LTL-bedriftenes markedssituasjon flater ut på et moderat nivå Forventningene

Detaljer

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn RENTEKOMMENTAR 27.MARS 2014 Figurer og bakgrunn Norges Banks beslutning Styringsrenten uendret på 1,5 prosent Minimale endringer i rentebanen Første renteoppgang anslås til sommeren 2015 Veksten i norsk

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 2 2016 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Ifølge kontaktene

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR FEBRUAR

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR FEBRUAR REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 201 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR - 18. FEBRUAR OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Ifølge kontaktene

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Boligpriser flater ut s. 3 Prisene på borettslagsboliger vs. «totalmarkedet» s. 5 Gjennomsnittspriser 3-roms blokk

Detaljer

Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018

Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018 Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018 Boligkonferansen 19. mars 2015 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse Roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no BNP-vekst 2014 (IMF) Investeringer

Detaljer

OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014

OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014 OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014 Innhold Kommentar 2 Om rapporten 2 Norsk økonomi 3 Byggemarkedene 5 Nye boliger 6 Nye yrkesbygg 7 ROT bolig 8 ROT yrkesbygg 9 Tabeller 11 Markedene for tekniske

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Fortsatt stigende boligpriser s. 3 Sterkest prisvekst i Bergen og Oslo det siste året s. 5 Siden 2009 har Tromsø

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer.

Næringslivets økonomibarometer. Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer. Resultater for NHO Trøndelag - 4. kvartal 2014 Næringslivets økonomibarometer Trøndelag Kort om undersøkelsen 4. kvartal 2014 Utført i tidsrommet 10 20.

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

LTLs markedsbarometer 2. kvartal Foto: Jo Michael

LTLs markedsbarometer 2. kvartal Foto: Jo Michael LTLs markedsbarometer 2. kvartal 211 Foto: Jo Michael Hovedkonklusjoner 2. kvartal 211: LTLs markedsbarometer viser at: LTL-bedriftenes markedssituasjon flater ut på et moderat nivå Forventningene fremover

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2016

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2016 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 216 November 216 Rapporten inneholder en gjennomgang av utsiktene for norsk økonomi og de norske bygge- og anleggsmarkedene med prognoser for perioden

Detaljer

Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke»

Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke» Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke» de flyter på lav rente og bedrede utsikter i norsk økonomi Siden forrige rapport har det vært et tydelig omslag i boligmarkedet. Euforien

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer for Vestfold 4. kvartal Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3.

Næringslivets økonomibarometer for Vestfold 4. kvartal Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3. 1 Næringslivets økonomibarometer for Vestfold. kvartal 2013 Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3. januar 201 Kort om undersøkelsen - - - 3 Utført i tidsrommet 28. oktober

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 1. HALVÅR 2016

MARKEDSRAPPORT 1. HALVÅR 2016 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING MARKEDSRAPPORT 1. HALVÅR 216 Juni 216 Rapporten inneholder en gjennomgang av utsiktene for norsk økonomi og de norske bygge- og anleggsmarkedene med prognoser for perioden

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført hovedsakelig i januar 2012

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført hovedsakelig i januar 2012 Nr. 1 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført hovedsakelig i januar 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Boligproduksjon som følge av ombygging av eksisterende bygg

Boligproduksjon som følge av ombygging av eksisterende bygg Boligproduksjon som følge av ombygging av eksisterende bygg 15. Februar 2012 En rapport utarbeidet av Prognosesenteret AS på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet. Redaksjon: E-post: Telefon:

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. februar OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden Nr. 4 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 5. - 30. november 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Norsk Teknologi Markedsrapport. Oktober 2013

Norsk Teknologi Markedsrapport. Oktober 2013 Norsk Teknologi Markedsrapport Oktober 2013 VKE - Markedsrapport 2. halvår 2013 Innhold Om rapporten 2 Norsk økonomi 3 Byggemarkedene 5 Nye boliger 6 Nye yrkesbygg 7 ROT bolig 8 ROT yrkesbygg 8 Tabeller

Detaljer

Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 3 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 11. August til 25. August OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Norsk økonomi vaksinert mot

Norsk økonomi vaksinert mot CME 21. juni 2011 Andreas Benedictow Torbjørn Eika Norsk økonomi vaksinert mot nedturer i utlandet? Eller tegner SSB et for optimistisk bilde? SSBs prognoser juni 2011: Internasjonal lavkonjunktur trekker

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - oktober 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Den registrerte arbeidsledigheten var ved utgangen av april på 38 800 personer, noe som tilsvarer 1,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er over 20 år siden arbeidsledigheten

Detaljer

NORCEM RAPPORT September Utarbeidet av Prognosesenteret

NORCEM RAPPORT September Utarbeidet av Prognosesenteret NORCEM RAPPORT September 2017 Utarbeidet av Prognosesenteret Konjunkturbildet Verdensøkonomien ventes å vokse med 3,5 % i år, og med 3,6 % i 2018. Globalt Troen på bedre tider internasjonalt opprettholdes

Detaljer

Konjunkturseminar mars Lars E Haartveit

Konjunkturseminar mars Lars E Haartveit Konjunkturseminar mars 2016 Lars E Haartveit Forbrukertillit Forbrukertillitsindeksen har vært negativ i lang tid Egen økonomi nå under null i februar og mars (mens egen økonomi 12 mnd frem fortsatt er

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - februar 2016

Arbeidsmarkedet nå - februar 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå - februar 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Makroøkonomiske analyser 2016 Internasjonalt, nasjonalt og per fylke. Gjennomført av Menon Economics for SpareBank 1 SMN

Makroøkonomiske analyser 2016 Internasjonalt, nasjonalt og per fylke. Gjennomført av Menon Economics for SpareBank 1 SMN Makroøkonomiske analyser 2016 Internasjonalt, nasjonalt og per fylke Gjennomført av Menon Economics for SpareBank 1 SMN 1 UTSIKTER FOR VERDENSØKONOMIEN Det forventes solid økonomisk vekst globalt, til

Detaljer

Sentralbanksjef Svein Gjedrem

Sentralbanksjef Svein Gjedrem Pengepolitikken og utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringsforeningen i Trondheim. november Næringsforeningen i Trondheim. november Kapasitetsutnyttelse og produksjonsvekst BNP-vekst

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden Nr. 3 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 3. - 28. september 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2006

Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT Vår 2014 2 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF.

Detaljer