BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT. August 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT. August 2014"

Transkript

1 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT August 214 Rapporten inneholder en gjennomgang av utsiktene for norsk økonomi og en vurdering av BNLs juni-prognoser for ba-markedet, i lys av oppdatert informasjon om byggeaktiviteten hittil i 214 og den økonomiske utviklingen. Rapporten utgis i samarbeid med Prognosesenteret AS.

2 BNL - MARKEDSRAPPORT 1/214 Om BNLs konjunkturrapport Rapporten omtaler markedssituasjonen for bygg og anlegg på rapporttidspunktet, og vurderer utviklingen for resten av året i lys av anslagene i BNLs siste markedsrapport. Den gir også en foreløpig vurdering av prognosene for det påfølgende året. Rapporten innledes med en omtale av den siste utviklingen i verdensøkonomien og i norsk økonomi. I tabellene og figurene opererer vi med faste priser, om ikke annet fremgår. Faste priser betyr at tallene er justert for prisvekst, og viser dermed utvikling i produksjonsvolumet. I tabellene i rapporten benytter vi piler for å angi retning og styrke på vekstrater i følgende intervaller: BNLs markedsrapport med prognoser kommer ut to ganger i året (mai/juni og november). Mellom de to hovedrapportene utgis det to konjunkturrapporter (august og februar). Rapportene utarbeides i samarbeid med Prognosesenteret AS.

3 BNL KONJUNKTURAPPORT AUG. 214 Innhold Makroøkonomiske utsikter... 4 Svakere global vekst... 4 Norsk økonomi: Mot minst 2 % vekst i fastlands-bnp... 5 BA-konjunkturene i godt gjenge... 6 Nye boliger... 6 Nye yrkesbygg... 7 Anlegg... 8 ROT-markedene... 8 Tabeller...1 Byggevareimport...11 Betong...11 Tre og metall...12 BNLs markedsindikator...13 Indikatorer for BNL totalt...13 Markedsutsikter neste 6-12 mnd Konkurser i bygge- og anleggsnæringen...14 Definisjoner...15 Regioninndeling...15 August 214 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 3

4 BNL KONJUNKTURAPPORT AUG. 214 Makroøkonomiske utsikter Svakere global vekst Det Internasjonale Pengefondet (IMF) kom med nye anslag for utviklingen i verdensøkonomien i slutten av juli 214. Anslaget for global BNP-vekst i år er,2 prosentpoeng lavere enn det som er publisert i vår juni-rapport, til tross for at IMF har økt vekstanslaget for euroområdet. Hovedårsakene til at IMF vurderer utsiktene for global verdiskaping noe mer negativ, er særlig utviklingen i amerikansk økonomi (på kort sikt), konsekvensene av sanksjoner mot Russland samt svak utvikling i bl.a. Brasil og Sør-Afrika. Det ventes fortsatt en solid bedring i 215. Anslått vekst er 3,4 % i år og 4 % i 215. Prognosen for 215 er på linje med anslaget i forrige rapport. BNP utvalgte økonomier. %-endring å/å Euroområdet 2, 1,6 -,7 -,4 1,1 1,5 USA 2,5 1,8 2,8 1,9 1,7 3, Storbritannia 1,7 1,1,3 1,7 3,2 2,7 Kina 1,4 9,3 7,7 7,7 7,4 7,1 Verden (IMF) 5,2 3,9 3,5 3,2 3,4 4, Kilde: SSB, IMF Som følge av en revisjon av kjøpekraftsparitetsvektene 1 i IMFs beregninger av global verdiskaping, har for øvrig veksten i verdensøkonomien for 212 og 213 blitt oppjustert med hhv.,4 og,2 prosentpoeng fra tidligere. IMFs prognose for veksten i euroområdet er altså på 1,1 % for 214. Prognosen i juni-rapporten til BNL var på,9 %. Prognosen for 215 er også,2 prosentpoeng høyere, dvs. 1,5 %. Selv denne veksten er fortsatt for svak til at det kan ventes nevneverdig nedgang i samlet arbeidsledighet i euroområdet de neste par årene. Dessuten ble disse anslagene gjort før effekten av «handelskrigen» mot Russland ble synlig. I løpet av august er det dukket opp noen faresignaler som sår tvil om bl.a. den forventede tyske framgangen. Foreløpige tall tyder faktisk på at veksten i tysk økonomi var negativ i 2. kvartal. Hovedårsaken synes å være Russlands «mot-sanksjoner» mot vestlige land, dvs. svarene på de økonomiske straffetiltakene som Russland har møtt pga. intervensjonene i Ukraina. Hvis dette indikerer en varig svekkelse av vekstevnen i tysk økonomi, betyr det også redusert vekst i den tyske importen fra andre euroland, samtidig som også andre land kan bli direkte berørt av de russiske tiltakene. I utgangspunktet har IMFs vekstanslag for tysk økonomi for 214 og 215 økt litt i forhold til prognosen i BNLs-markedsrapport for 1. halvår 214, men det kan nå se ut til å være litt for optimistisk. IMF har justert Italias vekst ned til bare så vidt over i 214, men derfra er det faktisk kommet noen positive signaler etter at IMF la fram prognosene sine. Foreløpige tall for 2. kvartal viser likevel samme utvikling som i Tyskland, dvs. en nedgang i BNP på,2 % i forhold til 1. kvartal. Det tyder på at IMFs anslag er greie. Også for Frankrike har IMF redusert prognosene for veksten, mens det motsatte er tilfellet for Spania. Spanias økonomiske vekst er nå anslått til 1,2 % i 214 og 1,6 % i 215 men disse anslagene er altså gjort før handelskrigen med Russland brøt ut. Veksten i 2. kvartal i Spania var likevel svært positiv. Foreløpige tall viser at BNP økte med,6 % i forhold til 1. kvartal. Av store EU-land utenom euroområdet gjør Storbritannia det bra. Storbritannia er som kjent en viktig handelspartner for Norge. Der ventes det at veksten skal ligge på ca. 3 % både i år og i 215. Det er sterkere tall enn det som ble publisert i forrige BNL-markedsrapport. Vi mangler informasjon om hvordan handelskrigen med Russland påvirker Storbritannias økonomi. Den relativt svake veksten som er ventet i USA i 214 skyldes den svært svake starten på året. Årsakene var først og fremst forbigående fenomener som værforhold og lagerendringer, men konsekvensene av dette for årsveksten ser ut til å ha vært noe mer alvorlige enn antatt i BNLs juni-rapport. IMF vurderer nå veksten i USAs økonomi til å bli på bare 1,7 % i 214, mens vi i forrige markedsrapport ventet 2,1 %. Hele dette «vekstetterslepet» blir trolig tatt igjen i 215, da anslår IMF en vekst på 3 %. Dette er,4 prosentpoeng mer enn det vi opererte med i forrige rapport. 1 Kjøpekraftsparitet er den verdien av en valutakurs som svarer til forholdet mellom to pengeenheters innenlandske kjøpekraft. August 214 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 4

5 BNL KONJUNKTURAPPORT AUG. 214 Russisk økonomi preges nå av de økonomiske sanksjonene fra de vestlige landene. Sanksjonene er rettet mot tre nøkkelsektorer i russisk økonomi: energi, forsvar og finans. Sanksjonene er innrettet slik at de skal koste minst mulig for Europa og USA å implementere, og det vil trolig ta lang tid før innbyggerne i Russland merker det på kroppen. Sanksjonene er bl.a. ment å spre usikkerhet rundt Russlands fremtidige evne til å utvinne olje og gass fra nye felter i arktiske områder, ved å nekte vestlige selskaper å selge utvinningstjenester til Russland høyteknologiske tjenester som ikke enkelt kan erstattes av selskaper fra andre deler av verden. Handelen mellom Russland og Europa vil kunne bli noe lavere, men den gjensidige avhengigheten mellom EU og Russland når det gjelder olje og gass vil trolig begrense omfanget av en eventuell opptrapping av sanksjonene. Russisk økonomi vil likevel slite med svak tillit, dyrere finansiering og lavere investeringer fremover. IMF har nedjustert 214-anslaget for veksten til,2 %. Prognosene for Kina går motsatt vei. Ekspansive tiltak fra myndighetene, i form av bl.a. skattelette og økte infrastrukturinvesteringer, ser ut til å sørge for en vekst i økonomien på 7,4 % i 214, og ikke 6,9 % som anslått i vår juni-rapport. Den påbegynte omstillingen til en mer bærekraftig konsumdrevet vekstmodell vil trolig innebære noe lavere BNP-vekst fremover, og prognosen for 215 er på linje med forrige anslag, dvs. ca. 7 %. Norsk økonomi: Mot minst 2 % vekst i fastlands-bnp BNP fastlands-norge. Endring å/å 6% norsk økonomi siden forrige BNL-markedsrapport. Prognosene fra Danske Bank føyer seg for øvrig til vurderingene om at veksten i Fastlands-Norge vil bli på ca. 2 % i 214 og 215. Inntil for noen måneder siden var det store avvik mellom prognosemakerne i oppfatningen av utviklingen i norsk økonomi. Mye av forskjellen skyldtes ulik oppfatning av prisutviklingen i boligmarkedet enkelte miljøer bygget prognosene sine på at boligprisene skulle falle kraftig framover, mens andre ventet vekst i boligprisene. Fall i boligprisene har ofte som konsekvens at husholdningene velger å betale ned på gjeld, framfor å bruke pengene sine i butikkene. Dermed faller privat konsum, som videre fører til redusert produksjon i næringer som leverer varer og tjenester til husholdningene, og veksten i økonomien får en kraftig knekk. I lys av prisutviklingen i boligmarkedet hittil i 214 har de aller fleste prognosemakerne nå lagt bort forestillingen om at boligprisene skal falle, og de miljøene som bygget prognosene sine på et slikt fall har justert opp anslagene sine. De miljøene som ventet vekst i boligprisene har imidlertid justert ned sine BNP-anslag, bl. a. i lys av lavere investeringsetterspørsel fra olje- og gassnæringen. Dermed har de ulike miljøene etter hvert møttes «på midten» og landet på at veksten i Fastlands-BNP vil være om lag 2 % både i 214 og 215, som er omtrent det samme som i 213. Nasjonalregnskapstall for 2. kvartal var imidlertid overraskende gode, og inkludert 1. kvartalstallene peker veksten i 1. halvår mot over 3 % vekst i fastlandsøkonomien i år. Like sterk vekst blir det neppe i 2. halvår, men samlet vekst i år kan godt ende opp mellom 2,5 og 3 %. 5% 4% 3% 2% 1% % -1% -2% Arbeidsledisghetsrate. Endring å/å 5, % 4,5 % 4, % 3,5 % 3, % 2,5 % Kilde: SSB Utenom Danske Banks prognoser for Norden, som ble publisert i begynnelsen av juli (men hvor redaksjonen ble avsluttet 25. juni), har det ikke kommet nye prognoser for 2, % Kilde: SSB - Arbeidskraftsundersøkelsen August 214 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 5

6 1 boliger BNL KONJUNKTURAPPORT AUG. 214 Veksten er uansett sterk nok til å generere økt sysselsetting, men kanskje ikke sterk nok til å holde følge med veksten i arbeidsstyrken. Dermed kan det kanskje ventes en svak økning i arbeidsledigheten etter hvert, selv om de siste observasjonene fra arbeidskraftundersøkelsen faktisk har vist en svak nedgang (til 3,2 %). Arbeidsledigheten vil uansett ikke nå nivåer som bidrar til å redusere aktiviteten i boligmarkedet, som fortsatt vil være preget av høye flyttefrekvenser og økte priser. BA-konjunkturene i godt gjenge Siste tilgjengelige markedsinformasjon tyder på at juniprognosene for aktivitetsutviklingen i bygg og anlegg i år står seg godt. Sannsynligheten for at anslagene for 214 blir justert oppover ved neste korsvei synes å være større enn sannsynligheten for en nedjustering. SSBs produksjonsindeksen for bygg og anlegg viste en vekst på hele 4,8 % for anlegg fra 1. til 2. kvartal i år, mens indeksen for byggproduksjonen var omtrent uendret. I forhold til 2. kvartal 213 var det en vekst i anleggsproduksjonen på hele 8 %, mens byggproduksjonen vokste med 5,5 %. Eventuell prisvekst er ikke inkludert i disse tallene, som altså viser volumøkning. Nye boliger SSBs månedsstatistikk over gitte igangsettingstillatelser til boliger viste overraskende høye tall for både mai, juni og juli. Starten på året var moderat, og noe under nivået som tilsvarte vår prognose på 25. for 214. Med mai, juni og juli-tallene er nå akkumulerte tall for gitte igangsettingstillatelser godt over prognosebanen for 25 boliger, jf. figur de nærmer seg faktisk 213-nivået. Norge, Nye boliger. Akkumulert igangsetting Prognose Kilder: SSB, Prognosesenteret 5 Prognosene våre skal imidlertid først og fremst reflektere faktisk igangsetting. Normalt er det ikke så store forskjeller på gitt igangsettingstillatelser og faktisk igangsetting, i hvert fall på årsbasis. I perioder med store årlige svingninger i aktivitet kan det likevel være ganske store avvik mellom gitte igangsettingstillatelser og faktisk igangsetting. Prognosesenterets egne registreringer av faktisk igangsetting fra et utvalg boligprodusenter tyder på at det i januar-juli har vært et kraftig fall i faktisk igangsetting sammenliknet med i fjor. Fallet ser ut til å ha vært på linje med anslaget vårt for den relative nedgangen i boligbyggingen fra 213 til 214. De høye tallene for gitte igangsettingstillatelser de siste månedene lover imidlertid godt for utviklingen i faktisk igangsetting i tiden fremover, slik at nedgangen i forhold til 213 kanskje kan bli noe mindre etter hvert. Den blir imidlertid neppe eliminert faktisk igangsetting vil bli lavere i år enn i fjor, men nedgangen kan godt bli mindre enn de anslåtte 18 %. Prognosesenteret registrerer også salg av nye boliger fra et utvalg boligprodusenter, og disse viser omtrent samme nedgang fra i fjor som igangsettingen. Salget ser imidlertid ut til å ta seg opp, og juni 214 og juli var helt på linje med de samme månedene i 213. Alt i alt ser det ut til at indikatorene for aktiviteten i nyboligmarkedet i 214 kan utvikle seg litt bedre enn anslått i siste prognoserapport. Det gjelder både faktisk igangsetting, gitte igangsettingstillatelser og salg. Dermed burde det også være duket for en oppgang i aktiviteten i 215. De nye reglene for boligprodusentenes garantistillelse, såkalt selvskyldnergaranti, representer imidlertid et usikkerhetsmoment. Disse reglene sier at boligbyggeren skal stille garantier tilsvarende 5 % av salgssummen i 5 år, som er en kraftig innskjerping i forhold til tidligere krav. De nye kravene har riktignok vært der et par år, men virkningen har kommet gradvis. Mange mindre bedrifter er i ferd med å bruke opp garantirammen de har fått av sin bankforbindelse, og må si nei til byggeoppdrag. Boligprodusentenes forening presser på for å moderere kravene, men foreløpig er lite skjedd. Virkningene av disse garantikravene er åpenbart noe en må ta høyde for når en skal vurdere utviklingen i boligbyggingen framover. Fylkestall for gitte igangsettingstillatelser viser fortsatt veldig lave nivåer for Oslo. Nedgangen er 65 % fra 1. halvår 213. De svake tallene for Oslo er viktigste årsak til nedgangen fra 213 til 214 for landet sett under ett. August 214 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 6

7 1 NOK 1 kvm BNL KONJUNKTURAPPORT AUG. 214 Av fylkene har omtrent halvparten nedgang og halvparten økning i forhold til i fjor. Fylker med særlig sterk økning er Vestfold, Telemark og Finnmark inkl. Svalbard. Her er økningen fra 93 % (Vestfold) til 154 % (Telemark). I tillegg til Oslo var det også sterk nedgang i Vest-Agder (45 %) ikke overraskende tatt i betraktning det ekstraordinært høye nivået i 213. Boligprisene Utviklingen i bruktboligprisene er ofte avgjørende for utviklingen i boligproduksjonen. Fallende boligpriser gir ofte beskjed om et marked med overskuddstilbud, og dermed synkende behov for å bygge nye boliger, og omvendt ved stigende bruktboligpriser. Men dette gjelder ikke alltid noen ganger faller boligprisene uten at den underliggende etterspørselen har gått ned. Årsakene kan f.eks. være innstramminger i lånetilbudet eller endringer aktørenes vurderinger av kjøp/salgprosessen. De fleste som er aktive på boligmarkedet skal både kjøpe og selge. Dersom en økende andel foretrekker å selge før de kjøper, vil tilbuds- og etterspørselsbalansen forrykkes. Nettopp dette var årsaken til at boligprisene falt mange steder i Norge høsten 213, initiert av endringer i bankenes utlånspolitikk. Dessuten gikk Husbanken tom for startlånemidler, og dermed ble også etterspørselen fra førstegangsetablererne redusert. Finansieringssituasjonen bedret seg mot slutten av 213 og inn i 214, og gjenopprettet «normale» beslutningsforhold i boligmarkedet. Etterspørselen fikk dessuten et ekstra løft gjennom alle de husholdningene som hadde valgt å selge sin gamle bolig høsten 213, før de hadde kjøpt ny de skulle nå ut og kjøpe, og bidro til kraftig vekst i boligprisene i første del av 214. Bruktboligpriser pr. måned. 1 NOK Årlig gjennomsnitt Boligprisveksten ble redusert i 2. kvartal, men er fortsatt sterk. «Mot normalt» sank ikke prisene i juli, og vi venter som vanlig 2-3 % vekst i august. I fjor sank prisene mye om høsten og forvinteren, og selv om vi også i år kanskje kan vente et svakt fall fra september og ut året, blir nedgangen mindre enn i fjor. Gjennomsnittsprisene i 214 vil dermed trolig bli et par prosent høyere enn i 213. I så fall blir boligprisveksten om lag som veksten i det alminnelige prisnivået, målt ved konsumprisindeksen. Men analysene viser også at boligprisene vil stige sterkere enn konsumprisene i 215, kanskje med rundt 5 % det blir si så fall et viktig signal til boligprodusentene om å øke produksjonen. Nye yrkesbygg Her er det ingen direkte observasjoner av faktisk igangsetting, så vi må legge til grunn at informasjonen om gitte igangsettingstillatelser gir et rimelig riktig bilde av faktisk igangsetting. Som for nye boliger viste de første månedene moderate nivåer, før det igangsettingen tok seg opp i mai og juni. Gitte igangsettingstillatelser målt i kvm var per juli temmelig likt samme periode i 213, som innebærer at nivået er noe høyere enn forutsatt i prognosen for 214. Nytt yrkesbyggareal. Akkumulert igangsetting Prognose Vi venter ingen spesielle overraskelser fra SSBs byggearealstatistikk ut over i 2. halvår. Bl. a. indikerer ordrestatistikken at igangsetting/igangsettingstillatelser vil ligge på omtrent samme nivå i 2. halvår i år som i fjor. Prognosene i juni-rapporten synes derfor fortsatt å gi et riktig bilde av nybyggingen i 214. Siden prognosene for norsk økonomi i 215 heller ikke er revidert i det siste, er også økonomiprognosene fra juni fortsatt gjeldende. 5 Kilder: SSB, Prognosesenteret Kilde: Eiendom Norge, Prognosesenteret August 214 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 7

8 Indeks (21=1) Indeks (21=1) BNL KONJUNKTURAPPORT AUG. 214 Fylkesstatistikken for første halvår viser f.eks. sterk nedgang i Oslo og veldig sterk vekst i Hordaland og Finnmark, men for nye yrkesbygg er halvårstall mindre egnet til å si noe om utfallet for hele året enn halvårstall for boliger. Årsaken er at på fylkesnivå har gjerne noen få store prosjekter avgjørende betydning for samlet igangsetting av yrkesbygg et år, og de kan like gjerne kan komme mot slutten av året som i begynnelsen. En svak start for Oslo kan lett hentes inn igjen i 2. halvår. Anlegg Som allerede nevnt viser SSBs produksjonsindeks sterk vekst i anleggsaktiviteten. Produksjonsveksten var sterk også i 1. kvartal. SSB-tallene er imidlertid i tråd med anslagene for anleggsmarkedet fra vår-rapporten. Disse viser 5 % vekst i anleggsinvesteringene i 214 og 9 % vekst i anleggsvedlikeholdet, som gir en samlet produksjonsvekst på vel 6 %. Produksjonsindeksen for de to første kvartalene under ett gir også en vekst på 6 % sammenliknet med 1. halvår 213. Anlegg - ordre og produksjon. Indeks (21=1) Produksjonsindeks, trend (volumindeks) Ordrereserve (verdiindeks) 25 2 Disse to segmentene utgjør til sammen ca. 2/3 av anleggsvedlikeholdet. ROT-markedene Det er langt mer sparsomt med observasjoner av ROTmarkedene i løpet av året enn det er for nye bygg, hvor det kommer nye tall hver måned. Vi må bygge på kvartalstall som først er tilgjengelige en eller flere måneder etter at kvartalet er slutt. Vi kan også ta høyde for informasjon om naturskader fra høsten 213 og hittil i 214, som vil bli reparert i år. Ordrestatistikk og produksjonsindeks SSBs ordrestatistikk for 2. kvartal er ennå ikke offentliggjort når denne rapporten skrives. Ordrestatistikken viser kraftig vekst i ordretilgangen, og særlig ordrereservene, til ROT-boligprodusentene. Det er sterk vekst både i forhold til 4. kvartal 213 og i forhold til 1. kvartal 213 (firekvartalersvekst). Sammenliknet med 1. kvartal 213 har ordrereservene økt med hele 18 %, og ordretilgangen med 12 %. Dette er i løpende priser, slik at en del av veksten vil skyldes økte priser men det er også åpenbart en sterk volumvekst. Ordrestatistikken for ROT boliger for 1. kvartal indikerer altså at markedsvolumet vil øke mer enn de 1,5 % som er vår prognose for ROT - ordrereserver. Verdiindeks (21=1) Kilde: SSB Oppdatert informasjon fra Prognosesenterets prosjektlister kan imidlertid tyde på at veksten kan bli enda litt sterkere i 2. halvår. Veiinvesteringene ser ut til å kunne vokse med 5 % i 214, mens det var anslått nullvekst i forrige markedsrapport. Også investeringene i jernbane- og sporveisanlegg ser ut til å øke mer enn forutsatt. Veksten i energiinvesteringene kan derimot bli noe lavere enn tidligere antatt. Likevel ser det ut til at de samlede anleggsinvesteringene kan komme til å øke med ett til to prosentpoeng mer i 214 enn anslått i siste prognose. Anleggsvedlikeholdet har vi foreløpig ikke tall for i 214, men anslaget her er basert på statlige bevilgninger til vei- og jernbanevedlikehold, som neppe blir redusert i løpet av 214. ROT-bolig ROT-yrkesbygg Ordrestatistikken for ROT yrkesbygg viser også vekst i ordrereservene, men veksten er mye lavere enn for boliger. Ved utgangen av 1. kvartal 214 var verdien av byggebedriftenes ordrereserver 6 % høyere enn året før. Fratrukket antatt prisvekst på 2-3 % gir dette en volumvekst som er i tråd med prognosene for samlet volumvekst fra 213 til 214. Ordretilgangen i 1. kvartal var imidlertid svak faktisk var den lavere enn 1. kvartal 213 men vi regner Kilde: SSB August 214 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 8

9 Indeks (21=1) BNL KONJUNKTURAPPORT AUG. 214 med at den tar seg opp. Ordrestatistikken gir derfor foreløpig ingen grunn til å justere prognosene for veksten i ROT yrkesbyggmarkedet, som er på +3 % i år. antatt i juni-rapporten. Det kan likevel ikke trekkes noen sikre konklusjoner på bakgrunn av observasjoner fra 1. halvår alene. ROT - produksjon. Volumindeks (21=1) Produksjonsindeks, ROT i alt Naturskader Omfanget av naturskadereparasjoner var på et moderat nivå i 213, men vil bli høyere i år. Det sørger bl.a. stormene «Hilde» og «Ivar» i november og desember 213 for, hvor mye av reparasjonsarbeidet kommer i år. Hittil i år har det vært flere episoder med ekstremnedbør, som har ført til ødeleggelser på bygninger. Mye av det som har skjedd hittil i år vil trolig bli reparert i år, og bidra til økt aktivitet i denne delen av ROT yrkesbyggmarkedet. SSBs produksjonsindeks for bygg og anlegg viser bl.a. utviklingen i produksjonsvolumet for renovering av bygg. Indeksen er ikke fordelt på renovering av boliger og andre bygg (yrkesbygg). Samlet ROT-produksjon økte med 2 % fra 1. kvartal til 2. kvartal i år, mens firekvartalersveksten var på hele 15 % i 1. kvartal og 7 % i 2. kvartal. Produksjonsindeksen synes dermed å bekrefte at det har vært rimelig god vekst i produksjonen av ROT arbeider i første halvår 214, mens ordrestatistikken tyder på at mesteparten av denne veksten skyldes økt aktivitet i ROT boligmarkedet. Både ordrestatistikken og produksjonsindeksen indikerer at veksten i det samlede ROT-markedet (både boliger og yrkesbygg) kan bli noe høyere i 214 enn Kilde: SSB Vi legger til grunn at det økte naturskadeomfanget bidrar til 1 % sterkere vekst i ROT-markedet i 214 enn det ville vært uten økning i reparasjonsarbeidene. Figuren under illustrerer variasjonene i antall skader og erstatningsbeløp. Linjen viser det årlige antallet skader (høyre akse) og stolpene det årlige erstatningsbeløpet (venstre akse). Erstatningsbeløpene er omgjort til 213- priser for alle år. Figuren er hentet fra en pressemelding fra Finans Norge. Naturskadehendelser i 213 har gitt naturskadeerstatninger for rundt 1,5 mrd. kroner, og dette fører til mye reparasjonsarbeider i 214. Vi vet ikke hvor stor andel av dette som er skader på bygg, men som en grov tilnærming kan en kanskje tenke seg at det fordeler seg med en tredjedel hver på boliger, yrkesbygg og anlegg. Kilde: Finans Norge August 214 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 9

10 BNL KONJUNKTURAPPORT AUG. 214 Tabeller Statistikk og prognoser fra BNLs Markedsrapport 1. halvår 214. Bygge- og anleggsmarkedet fordelt på segment. Mrd. 213-kroner / Endring å/å Investeringer i nye boliger ROT bolig Investeringer i nye yrkesbygg ROT yrkesbygg Anleggsinvesteringer Anleggsvedlikehold 24 55,1 15,6 % 52,7,7 % 56,9 1,9 % 51,8 1,6 % 37,5 5,9 % 22,5 -,6 % 25 61,8 12,1 % 53,9 2,4 % 61,2 7,6 % 51,6 -,5 % 39,2 4,5 % 21,2-5,9 % 26 65,8 6,6 % 56,5 4,8 % 72,4 18,3 % 51,5 -,1 % 4,4 3,2 % 22,4 6, % 27 66,8 1,5 % 59,1 4,4 % 88,7 22,4 % 55, 6,8 % 41,1 1,6 % 24,3 8,1 % 28 5,3-24,7 % 6,4 2,3 % 97,7 1,2 % 57,5 4,5 % 43,4 5,6 % 24,9 2,6 % 29 44,9-1,7 % 58,5-3,2 % 78,7-19,4 % 65,4 13,6 % 52, 19,9 % 29, 16,6 % 21 44,2-1,6 % 59,5 1,7 % 78,1 -,8 % 64,9 -,8 % 51,2-1,7 % 25,8-1,9 % , 26,8 % 6,7 2, % 8,1 2,6 % 66,2 2, % 54,9 7,3 % 26,8 3,8 % ,6 9,9 % 63,8 5,1 % 79,8 -,4 % 7,1 6, % 59,2 7,9 % 27,5 2,4 % ,2 4,2 % 63,8,1 % 75,5-5,4 % 68,7-2, % 62, 4,7 % 27,4 -,3 % ,3-1,7 % 64,8 1,5 % 75,8,4 % 7,8 3, % 64,8 4,5 % 29,8 8,7 % ,9 -,8 % 66,6 2,8 % 78,5 3,6 % 72,9 3, % 72,8 12,4 % 3,5 2,6 % ,8 8,7 % 68,7 3,2 % 76,9-2,1 % 75, 3, % 76,8 5,5 % 31,3 2,6 % Kilde: Prognosesenteret Bygge- og anleggsmarkedet i alt fordelt på region. Mrd. 213-kroner Stor-Oslo Innlandet Sørlandet Vestlandet Midt-Norge Nord-Norge Norge 24 98,8 18,8 24,6 51,6 37,1 19,4 25, ,7 21,3 28,3 6, 4,9 21,5 268, ,4 22,6 31,5 65,2 42,6 22,6 288, ,5 25,7 34,4 73,2 41,6 23,6 316, ,3 24,2 34,5 73, 41,2 16,6 3, ,9 23,8 33,2 69,1 41,9 15,2 283, ,5 22,7 33,3 74,7 42,9 14,8 289, ,4 23,5 34,5 72,9 45,6 17,5 35, ,1 26,3 33,8 75,8 51,3 18,4 323, ,8 27,3 31,6 71,8 52, 19,9 324, ,2 27,7 32,3 73,7 49,9 21,2 321, ,5 28,5 34, 77,4 5,7 22,6 334, ,4 3,6 36,3 79,6 51, 23,3 344,2 Kilde: Prognosesenteret August 214 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 1

11 Tonn Tonn Tonn Tonn BNL KONJUNKTURAPPORT AUG. 214 Byggevareimport Figurene nedenfor viser utviklingen i import av et utvalg byggevarer, målt i millioner kroner og tonn. Betong Varer unnt. vegg/dekke/tak/bjelker og søyler i sement/betong/kunstig stein Prefab. tak/dekke i sement/betong/kunstig stein Elementer unnt. vegg/dekke/tak/bjelker og søyler i sement/betong/kunstig stein Prefab. yttervegger i sement/betong/kunstig stein August 214 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 11

12 Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn BNL KONJUNKTURAPPORT AUG. 214 Tre og metall 6 Byggelementer i tre Prefabrikerte bygninger av jern eller stål Prefabrikerte bolighus av tre Våtromsmoduler Prefabrikerte bolighus av tre August 214 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 12

13 Nettotall Nettotall Nettotall Nettotall BNL KONJUNKTURAPPORT AUG. 214 BNLs markedsindikator Opplevelse av og forventninger til markedsutviklingen blant medlemsbedriftene i BNLs bransjeforeninger måles i NHOs økonomibarometer. I tillegg spørres medlemsbedriftene om forventninger til salgspriser og driftsresultat, samt investerings- og ansettelsesplaner. I figurene nedenfor presenteres nettotall for bransjeforeningene. Nettotall er beregnet som andelen positive svar fratrukket andelen negative svar, og vil ligge i intervallet -1 til 1. Indikatorer for BNL totalt Obs. Ikke alle bransjer hadde rapportert for 2. kvartal når denne rapporten ble skrevet det svært positive nettotallet for aktørenes markedsutsikter for de neste 6-12 mnd. i figuren nedenfor kan derfor endres i fremtidige revisjoner. Markedsutsikter neste 6-12 mnd. Utførende entreprenører. Nettotall 9 Boligprodusentene 7 EBA 5 Byggmesterforbundet Kilde: NHOs Økonomibarometer 3-31 BNL - forventninger. Nettotall 78 1.kv kv Tekniske entreprenører. Nettotall NRL VBL MLF NML Kilde: NHOs Økonomibarometer Kilde: NHOs Økonomibarometer BNL - anslått vekst i antall ansatte. Prosent 1.kv kv , % +,9 % +,8 % 1,5 % 1, % Byggevareprodusenter. Nettotall Byggevareindustrien Treindustrien Norsk Trevare ,5 % , % Inneværende år Neste år, % -5 Kilde: NHOs Økonomibarometer Kilde: NHOs Økonomibarometer August 214 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 13

14 Antall konkurser BNL KONJUNKTURAPPORT AUG. 214 Konkurser i bygge- og anleggsnæringen Konkurser i bygg- og anlegg per uke. 5-ukers sentrert, glidende gjennomsnitt Uke Kilde: Brønnøysundregistrene August 214 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 14

15 BNL KONJUNKTURAPPORT AUG. 214 Definisjoner Boliger: Helårsboliger Eneboliger Småhus Leiligheter - Frittliggende boliger (ekskl. fritidsboliger) - Kjedehus - Rekkehus - Fire- og tomannsboliger - Andre boliger enn småhus og eneboliger (f.eks. blokkleiligheter, hybler mv.) Yrkesbygg: Regioninndeling Oslo-regionen: Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud, Vestfold Innlandet: Hedmark og Oppland Sørlandet: Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder Vestlandet: Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane Midt-Norge: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Nord-Norge: Nordland, Troms, Finnmark August 214 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS Side 15

BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT. Februar 2015

BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT. Februar 2015 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT Februar 2015 Rapporten inneholder en gjennomgang av utsiktene for norsk økonomi og en vurdering av BNLs september-prognoser for ba-markedet, i lys av oppdatert

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT. September 2015

BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT. September 2015 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT September 215 Rapporten inneholder en gjennomgang av utsiktene for norsk økonomi og en vurdering av BNLs september-prognoser for ba-markedet, i lys av oppdatert

Detaljer

Kjell Senneset, Prognosesenteret

Kjell Senneset, Prognosesenteret Krise i utlandet? Hva så??? Utsiktene for byggemarkedene i Norge Norsk Ståldag november 211 Kjell Senneset, Prognosesenteret SSBs siste prognoser, fra september: Litt svakere enn i juni-prognosen, men

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Pengepolitikk og konjunkturer

Pengepolitikk og konjunkturer Pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo Kunnskapsparken Bodø. september Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

LTLs markedsbarometer 2. kvartal Foto: Jo Michael

LTLs markedsbarometer 2. kvartal Foto: Jo Michael LTLs markedsbarometer 2. kvartal 211 Foto: Jo Michael Hovedkonklusjoner 2. kvartal 211: LTLs markedsbarometer viser at: LTL-bedriftenes markedssituasjon flater ut på et moderat nivå Forventningene fremover

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen viser en omsetningsvekst på 4,5 prosent for 1. tertial 2015 Omsetningstallene

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Europakommisjonens vinterprognoser 2015

Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Rapport fra finansråd Bjarne Stakkestad ved Norges delegasjon til EU Europakommisjonen presenterte 5. februar hovedtrekkene i sine oppdaterte anslag for den økonomiske

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer.

Næringslivets økonomibarometer. Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer. Resultater for NHO Trøndelag - 4. kvartal 2014 Næringslivets økonomibarometer Trøndelag Kort om undersøkelsen 4. kvartal 2014 Utført i tidsrommet 10 20.

Detaljer

Følger bygg og anlegg etter?

Følger bygg og anlegg etter? Oljeprisfall sender norsk økonomi ned i knestående. Følger bygg og anlegg etter? Vel, anlegg gjør det i hvert fall ikke. Der er det sånn Kjell Senneset, Prognosesenteret as, januar 2015 Veksten i anleggsproduksjonen

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Stavanger 25. august 2011

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Stavanger 25. august 2011 Byggenæringen Stabil utvikling og vekst Stavanger 25. august 2011 Byggenæringens Landsforening Organiserer nesten hele verdikjeden i byggenæringen NHOs nest største landsforening 4.100 medlemsbedrifter

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

LTLs markedsbarometer

LTLs markedsbarometer 01 LTLs markedsbarometer Resultater fra 1. kvartal 2012 1 Hovedkonklusjoner 1. kvartal 2012 LTLs markedsbarometer viser at: Markedsindeksen for LTL-bedriftene falt sterkt, fra +27 i 4. kvartal til +5 i

Detaljer

Byggenæringen i tall 2009 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING

Byggenæringen i tall 2009 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Byggenæringen i tall 2009 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING totalmarkedet i Byggenæringen 300 Anlegg - Investeringer og vedlikehold 250 200 Bygg - Investeringer og vedlikehold 150 100 50 0 2001 2002 2003 2004

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 1. HALVÅR 2014

MARKEDSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING MARKEDSRAPPORT 1. HALVÅR 214 Juni 214 Rapporten inneholder en gjennomgang av utsiktene for norsk økonomi og de norske bygge- og anleggsmarkedene med prognoser for perioden

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

Stillasdagene

Stillasdagene Norge i vekst Byggenæringen på høygir? Stillasdagene 21.09.11 Ketil Lyng Adm. dir. BNL Byggenæringen i Norge er helt avhengig av verden Våre hovedsatsinger Stortingsmeldingen og byggingspolitikk Energieffektivisering

Detaljer

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringen Stabil utvikling og vekst Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringens Landsforening Organiserer nesten hele verdikjeden i byggenæringen NHOs nest største landsforening 4.100 medlemsbedrifter

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer for Vestfold 4. kvartal Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3.

Næringslivets økonomibarometer for Vestfold 4. kvartal Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3. 1 Næringslivets økonomibarometer for Vestfold. kvartal 2013 Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3. januar 201 Kort om undersøkelsen - - - 3 Utført i tidsrommet 28. oktober

Detaljer

Markeder og prognoser

Markeder og prognoser Opp med nebbet! Ketil Lyng adm. direktør BNL Norsk Betongdag og SINTEF/NTNU Infodag 12.10.2009 Markeder og prognoser 1 Drivere for utviklingen 1. Stabilisering i verdensøkonomien i 2010 2. Stabil utvikling

Detaljer

Norsk Betongdag 2014: Markedsutsiktene mot 2016. Vel, anlegg gjør det i hvert fall ikke. Der er det

Norsk Betongdag 2014: Markedsutsiktene mot 2016. Vel, anlegg gjør det i hvert fall ikke. Der er det Norsk Betongdag 2014: Markedsutsiktene mot 2016 Sender oljeprisfall norsk økonomi ned i knestående? Går i så fall byggemarkedene samme vei? Vel, anlegg gjør det i hvert fall ikke. Der er det sånn Kjell

Detaljer

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Publisert 7. januar 2016 Vekst i verden nær normalt og blir noe høyere i 2016 enn 2015. «USA har kommet godt tilbake og det går bedre i Europa dette motvirker

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer 3.kvartal: Lyspunkter men investeringene uteblir

Næringslivets økonomibarometer 3.kvartal: Lyspunkter men investeringene uteblir Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer 3.kvartal: Lyspunkter men investeringene uteblir Tor Steig, sjeføkonom NHO Den aktuelle markedssituasjonen NHO bedriftene Høst 10 Vår 10 Høst 09 Vår 09 Høst

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - februar 2016

Arbeidsmarkedet nå - februar 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå - februar 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018

Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018 Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018 Boligkonferansen 19. mars 2015 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse Roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no BNP-vekst 2014 (IMF) Investeringer

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Thon Hotel Linne

Thon Hotel Linne Thon Hotel Linne - 17.11.2016 Thon Hotel Linne - 17.11.2016 Thon Hotel Linne - 17.11.2016 Men først et bakgrunnsteppe Thon Hotel Linne - 17.11.2016 «Sakset fra» Lav rente lenge? Dagens rentebane Sysselsetting

Detaljer

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 1 Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2007

Arbeidsmarkedet nå juni 2007 Arbeidsmarkedet nå juni 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no og Jorunn Furuberg

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juli 2007

Arbeidsmarkedet nå juli 2007 Arbeidsmarkedet nå juli 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 2. august 2007.

Detaljer

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn RENTEKOMMENTAR 27.MARS 2014 Figurer og bakgrunn Norges Banks beslutning Styringsrenten uendret på 1,5 prosent Minimale endringer i rentebanen Første renteoppgang anslås til sommeren 2015 Veksten i norsk

Detaljer

LTLs markedsbarometer 1. kvartal Foto: Jo Michael

LTLs markedsbarometer 1. kvartal Foto: Jo Michael LTLs markedsbarometer 1. kvartal 2011 Foto: Jo Michael Hovedkonklusjoner 1. kvartal 2011: LTLs markedsbarometer viser at: Det er en positiv utvikling i LTL-bedriftenes markedssituasjon Det har skjedd et

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

LTLs markedsbarometer

LTLs markedsbarometer 01 LTLs markedsbarometer Resultater fra 3. kvartal 2011 1 Hovedkonklusjoner 3. kvartal 2011 LTLs markedsbarometer viser at: LTL-bedriftenes markedssituasjon flater ut på et moderat nivå Forventningene

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. Nr. 3 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. september NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Hovedstyremøte. 14. desember BNP-vekst handelspartnere. Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før. 1. kv kv.

Hovedstyremøte. 14. desember BNP-vekst handelspartnere. Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før. 1. kv kv. Hovedstyremøte. desember BNP-vekst handelspartnere Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før.. kv.. kv., USA Handelspartnere,, Sverige, -, Euroområdet -, - - Kilde: EcoWin / Nasjonale statistikkilder

Detaljer

Hovedstyremøte. 27. september BNP for Fastlands-Norge. Sesongjustert, annualisert vekst fra forrige halvår. Prosent.

Hovedstyremøte. 27. september BNP for Fastlands-Norge. Sesongjustert, annualisert vekst fra forrige halvår. Prosent. Hovedstyremøte 7. september BNP for Fastlands-Norge Sesongjustert, annualisert vekst fra forrige halvår. Prosent. Med kraft Uten kraft - -. halvår. halvår. halvår. halvår Kilde: Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2016

Arbeidsmarkedet nå august 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå august 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - oktober 2014

Arbeidsmarkedet nå - oktober 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - oktober 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Hovedstyremøte 16. mars 2005

Hovedstyremøte 16. mars 2005 Hovedstyremøte. mars Den økonomiske utviklingen Euroområdet BNP-vekst fra samme kvartal året før Euroområdet Tyskland Frankrike Italia Spania - - okt. apr. okt. apr. okt. apr. okt. Kilde: EcoWin / Nasjonale

Detaljer

BoligMeteret august 2014

BoligMeteret august 2014 BoligMeteret august 2014 Det månedlige BoligMeteret for august 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 1. HALVÅR 2015

MARKEDSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING MARKEDSRAPPORT 1. HALVÅR 215 Juni 215 Rapporten inneholder en gjennomgang av utsiktene for norsk økonomi og de norske bygge- og anleggsmarkedene med prognoser for perioden

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015 UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD,. MAI 5 Pengepolitikkens rolle i en omstilling Fleksibel inflasjonsstyring Lav og stabil inflasjon,5% Stabil utvikling i produksjon

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juli 2017

Arbeidsmarkedet nå juli 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / KUNNSKAPSAVDELINGEN Arbeidsmarkedet nå i 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - juni 2015

Arbeidsmarkedet nå - juni 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - juni 215 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - september 2014

Arbeidsmarkedet nå - september 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - september 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye 77.000 planlegger kjøp av fritidsbolig i norge verden i tall.. gamle helter er borte finanskrisen siden våren 2007??? høna og

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009 Nr. 4 2009 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i november 2009 Nasjonal oppsummering Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter I denne runden rapporterte

Detaljer

Boligmeteret november 2013

Boligmeteret november 2013 Boligmeteret november 2013 Det månedlige Boligmeteret for november 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 26.11.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 213 Juni 213 Anleggsbransjen fakta og analyse Mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. God ordreserve hos anleggsentreprenørene. Anleggsbransjen har tilpasset kapasiteten

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå oktober 2017

Arbeidsmarkedet nå oktober 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / KUNNSKAPSAVDELINGEN Arbeidsmarkedet nå ober 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 4 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7. november OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktene

Detaljer

LTLs markedsrapport 4. kvartal 2010. Foto: Jo Michael

LTLs markedsrapport 4. kvartal 2010. Foto: Jo Michael LTLs markedsrapport 4. kvartal 2010 Foto: Jo Michael Hovedkonklusjoner 4. kvartal: LTLs markedsbarometer viser at: - For første gang siden finanskrisen startet høsten 2008 er det overvekt av bedrifter

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Trondheim 3. november 217 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter

Detaljer

Sentralbanksjef Svein Gjedrem

Sentralbanksjef Svein Gjedrem Pengepolitikken og utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringsforeningen i Trondheim. november Næringsforeningen i Trondheim. november Kapasitetsutnyttelse og produksjonsvekst BNP-vekst

Detaljer

Boligmarkedet Nr

Boligmarkedet Nr Boligmarkedet 2016 Nr. 1-2016 Boligprisene vil øke med 3-4 prosent i 2016 Slik blir boligmarkedet i 2016 Historisk lave renter og begrensede ringvirkninger fra oljekrakket Økt ledighet, utsikter til svak

Detaljer

Markedsrapport 2. halvår 2017 November 2017

Markedsrapport 2. halvår 2017 November 2017 Markedsrapport 2. halvår 217 November 217 Rapporten inneholder en gjennomgang av utsiktene for norsk økonomi og de norske bygge- og anleggsmarkedene med prognoser for perioden 217-219. Prognosene er utarbeidet

Detaljer

Boligmeteret desember 2013

Boligmeteret desember 2013 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 17.12.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. Nr. 2 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. mai 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland Konjunktur og bransjeanalyse Konserndirektør Vegard Helland Innhold 1 Kort om konjunkturer 1. Midt-Norge 2 Bedriftslederbarometeret Norge Midt-Norge 3 Et blikk på utvalgte bransjer 1. Landbruk 4. Havbruk

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2007

Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 30. august

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2014

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2014 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 214 November 214 Rapporten inneholder en gjennomgang av utsiktene for norsk økonomi og de norske bygge- og anleggsmarkedene med prognoser for perioden

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 2 2016 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Ifølge kontaktene

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. Nr. 1 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. februar NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - februar 2015

Arbeidsmarkedet nå - februar 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - februar 215 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november Nr. 4 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 1.-25. november NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Det meldes

Detaljer

Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke»

Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke» Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke» de flyter på lav rente og bedrede utsikter i norsk økonomi Siden forrige rapport har det vært et tydelig omslag i boligmarkedet. Euforien

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 2015

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 2015 UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Fakta om norsk byggevarehandel

Fakta om norsk byggevarehandel HSH OG TBF Fakta om norsk byggevarehandel side 1 Innhold Verdiskaping...3 Et tiår med omsetningsvekst...4 Omsetning og sysselsetting...5 Salgskanaler for byggevarer...6 Lønnsomhet i byggebransjen...7 Sentral

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Publisert 06. januar 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Vekst i verden nær normalt og blir noe høyere i 2016 enn 2015. «USA har kommet godt tilbake og det går

Detaljer

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Nr. 2 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

HOVEDSTYRET 7. MAI 2014

HOVEDSTYRET 7. MAI 2014 HOVEDSTYRET 7. MAI PMI for industrien Eksportvekter. Januar april 6 6 Industriland Fremvoksende økonomier 55 55 5 5 5 5 jan. jul. jan. jul. jan. Kilde: Thomson Reuters USA Sysselsetting ) og detaljhandel

Detaljer

Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass

Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass OLJERELATERTE BEDRIFTER TETTER GAPET Forventningene i bedrifter med aktivitet

Detaljer

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // tredje tertial 2017 Et svakt tertial for byggevarehandelen En solid vekst i proffomsetningen til

Detaljer

Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015

Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015 Strukturendringer i «byggesaksfeltet» Hva er endringene i SAK og Byggesak? Verktøy fra Arkitektbedriftene- AY, Maks Hva er det fortsatt usikkerhet rundt? Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Fortsatt stigende boligpriser s. 3 Sterkest prisvekst i Bergen og Oslo det siste året s. 5 Siden 2009 har Tromsø

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet

Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet Oppdatering April 216 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Hovedpunkter Nokså stabil utvikling samlet sett Våren har vært noe mindre krevende enn høsten - bedring

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - april 2015

Arbeidsmarkedet nå - april 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - il 215 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 5-2009

Prisstigningsrapport nr. 5-2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 5-2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs BOLIGUNDERSØKELSE I UKE 19/2009 (04.05. - 10.05.2009): side 2/12 OPAK AS

Detaljer

«Boligprisveksten normaliseres»

«Boligprisveksten normaliseres» Boligmarkedsrapport 1. kvartal 2017 «Boligprisveksten normaliseres» Markedsutsikter «Boligprisveksten normaliseres» NBBL forventer at boligprisveksten kommer ned på et mer bærekraftig nivå i løpet av 2017.

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 13 Oversikt Internasjonal økonomi Norsk økonomi Kapitalkrav og samspill med pengepolitikken Internasjonal

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Utsikter for norsk økonomi og næringslivet i Midt-Norge

Utsikter for norsk økonomi og næringslivet i Midt-Norge Utsikter for norsk økonomi og næringslivet i Midt-Norge Sentralbanksjef Svein Gjedrem Trondheim,. oktober BNP for Fastlands-Norge Årlig vekst. Prosent 99 99 99 99 99 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Konjunkturbarometer

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - desember 2014

Arbeidsmarkedet nå - desember 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - desember 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer