TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK"

Transkript

1 Kommunale kaier i Sørevågen TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK Konstruksjonsnr/ navn.: Oppdragsbeskrivelse/ nr.: Oppdragsgiver: Representanter: Oppdragsansvarlig: Representanter: Sørevågen kommunale kaier Per B. Værland, Ommund hansen Desember 2016

2 Sørevågen kommunale kaier INNHOLDSFORTEGNELSE Rapporten er oppbygget i henhold til struktur for spesialinspeksjon i Statens Vegvesens håndbok V441, og består av følgende dokumenter og vedlegg: 0 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG INNLEDNING Aktører Bakgrunn for oppdraget Målsetning og oppbygging av rapport GRUNNLAGSDATA Beskrivelse av konstruksjonen Tidligere inspeksjoner Inndeling TILSTANDSBESKRIVELSE Innledning Visuelle registeringer Oppmålinger VURDERING AV SKADER OG FORSLAG TIL TILTAK Generelt skadebilde Skadevurdering og tiltak for de enkelte elementene MENGDER OG KOSTNADER Mengde og kostnadskalkyle VEDLEGG A FOTODOKUMENTASJON... I

3 Sørevågen kommunale kaier SAMMENDRAG I denne rapporten er de kommunale delene av kaien i Sørevågen vurdert, det vil si områdene på hver side av ferjekaibrua i Sørevågen. Selve Ferjekaibrua er statens vegvesens driftsansvar, og vurderes i egen rapport. Tilstand ved kaien er vurdert på bakgrunn av inspeksjon utført i oktober Etter gjennomgang av skadeomfang og årsakssammenheng er konklusjonen i rapporten at skadene er av en slik karakter at tiltak innen kort tid vil være påkrevd for å ivareta konstruksjonens funksjon og sikkerhet. Det er i rapporten pekt på at hele konstruksjonen bærer preg av elde og normal slitasje i forhold til alder på bærende elementer. De mest kritiske skadene hvor behovet for tiltak vil melde seg innen få år er deler av kai understøttet av stålpilarer (Videre i rapporten benevnt som kai 003, mot vest). Stålpilarene er generelt kraftig preget av korrosjonsskader, og til dels betydelig tverrsnittsreduksjon og groptæringer i skvalpesone og ved innfeste i topp. Pilarer av betong ved kai 001 (mot øst) er foreløpig i noe bedre stand, men bærer også preg av slitasje, og bør vurderes utbedret innen få år. For øvrig kan nevnes avskallingsskader i underkant av betongdekke mot øst (Kai 001), punktskade i frontbjelke fra påsegling, mangelfulle redningsstiger og korrosjon på kantlister. Samlet sett konkluderes det med at det over et intervall på noen år (10-15) bør planlegges riving av eksisterende kaikonstruksjoner, og oppføring av nye betongkaier med stålkjernepeler/ betongpeler til fjell. I en levetidskostbetraktning vil en slik løsning på sikt gi redusert vedlikeholdsbehov, samtidig som konstruksjonene får en garantert bæreevne som gjør at bruksområdet til kaiene kan gi andre muligheter og merverdi til området. På bakgrunn av funnene er det gjort kostnadsestimater (Anbefalt budsjett inklusive reserver, rigg/drift og mva.) for foreslåtte tiltak, samt en anbefalt tidsplan for vedlikehold ved kaien. Vedlikeholdsplan med tilhørende kostnadsestimat oppsummeres slik: Utføres Beskrivelse av tiltak Entreprise inkl. mva. 0-3 år Redningsstiger, punktskade i frontbjelke kr år Riving og bygging av ny kai (K001+K003 = 300 m 2 ) kr Vedlikeholdsplanen er en veiledende løsning, konstruksjonseier velger selv hvilken rekkefølge og når de ulike tiltakene skal utføres. I dette tilfellet anbefales det at punktskader i frontbjelke og underkant kaidekke på kai 001 utbedres, samt at det opprettes flere nye redningsstiger langs kaifront. I løpet av en periode på noen år bør det planlegges for en utskifting av kaiene, som erstattes med nye konstruksjoner.

4 Sørevågen kommunale kaier INNLEDNING 2.1 Aktører Oppdragsgiver: Oppdragsansvarlig: v/per B. Værland og Ommund Hansen 2.2 Bakgrunn for oppdraget Etter oppdrag gitt av, har Safe Control Engineering gjennomført spesialinspeksjon med utvidet tilstandsvurdering inkludert forslag til tiltak, ved kommunale kaier i Sørevågen. Bakgrunn for oppdraget er at oppdragsgivers beslutning om å gjennomføre spesialinspeksjon for å danne grunnlag for en videre rehabilitering og vedlikeholds strategi for konstruksjonen. 2.3 Målsetning og oppbygging av rapport Målsetningen med rapporten er å fastsette nåværende tilstand, og på bakgrunn av dokumenterte funn, finne den mest hensiktsmessige metoden for utbedring av registrerte skader. Resultatene av denne drøftingen skal fungere som beslutningsgrunnlag for videre arbeid. Fremsatte alternativer vil i rapporten beskrives med utbedringstiltak for de enkelte elementene, estimerte mengder og kostnader, samt tilhørende skisser. Rapporten er basert på retningslinjer for innhold i er, fra Statens vegvesens Håndbok V441. Grunnlagsdata for kaien blir presentert i kapittel 3. Registrerte skader og avvik fra utvidet tilstandskontroll kan leses i kapittel 4. Anbefalte tiltak blir beskrevet, mengdeberegnet og kostnadsestimert i rapportens kapittel 5 og 6. Fotodokumentasjon fra tilstandskontroll er vedlagt i vedlegg a.

5 Sørevågen kommunale kaier GRUNNLAGSDATA 3.1 Beskrivelse av konstruksjonen Sørevågen ligger i sydlig del av Utsira, og har blant annet ferjekai for anløp av rutebåt. Lengst ut på bryggen er det beliggende bygninger med ulike formål. (Koordinater: N , E ) Selve kaianleggene består av steinmolo mot sjøsiden (sør), og betongkai med stålpilarer (Kai nr. 3) og pilarer av betong (Kai nr. 1) inn mot bukta (Nord). I bakkant av betongkaier er det asfaltert veg som benyttes til bilkjøring ut på kaia. Denne rapporten omhandler i hovedsak kaianleggene som vender inn i bukta. Figur 1: Flyfoto over området (Norgeskart.no) Dokumentasjon fra byggeår eller senere tiltak ved de kommunale delene av kaien foreligger ikke ved tidspunktet for inspeksjon. 3.2 Tidligere inspeksjoner Vi har ikke tilgang på tidligere utførte inspeksjoner ved de kommunale delene av anlegget. 3.3 Inndeling Kaien er ved registrering delt inn etter vedlikeholdsansvar/ eier og konstruksjonstype. Sett fra vest er kai nr. 1, samt kai nr. 3 kommunal (Markert med rødt). Ferjekaien (Markert med grønt) er SSV/Fylkeskommunens ansvar og behandles i egen rapport. Figur 2: Inndeling Oversiktskart Sørevågen (Norgeskart.no)

6 4 TILSTANDSBESKRIVELSE 4.1 Innledning Sørevågen kommunale kaier 4-2 Målsetting for inspeksjonen er å fastslå tilstanden kvaliteten på bæresystemet og øvrige elementer, samt å utarbeide et forslag til tiltak. Beslutning om gjennomføring av inspeksjonen er basert på oppdragsgivers egne observasjoner av tilstand, og bekymring for eventuelt skadeomfang. Tilstandskontrollen ble utført 11. oktober Kontrollen ble utført av Per B. Værland og Ommund Hansen,. Utstyr som ble benyttet var vanlig utstyr for fotografering og oppmåling. Det ble benyttet gummibåt for tilkomst under kaiene. Ved behov/mistanke om skader under vannlinje eller i skvalpesone ble det benyttet undervannskamera på stang. Identifiserte skader er listet opp i dette kapittelet med henvisning til relatert fotodokumentasjon i vedlegg B. Skadevurdering, mulige tiltak og våre anbefalinger følger i kapittel 5. Kostnader er estimert i kapittel Visuelle registeringer Statens Vegvesens Håndbok V441, Inspeksjonshåndbok for bruer, er lagt til grunn for den etterfølgende visuelle registrering og skadevurdering. Definisjon av skadegrad: 1: Liten skade/mangel Ingen tiltak nødvendig 2: Middels skade/mangel Tiltak innen 4 10 år 3: Stor skade/mangel Tiltak innen 1 3 år 4: Kritisk skade Tiltak straks eller innen ½ år Definisjon av skadekonsekvens: B: Skade/mangel som truer Bæreevnen T: Skade/mangel som truer Trafikksikkerheten V: Skade/mangel som kan øke Vedlikeholdskostnadene M: Skade/mangel som kan påvirke miljø/estetikk Følgende inndeling av elementer er benyttet: ElementB4/C 1 - Fylling/Landkar Element C 2 - Pilar

7 Sørevågen kommunale kaier 4-3 Element D 21 Element E 1 Element E 2 Element I 15 Element I31 Element I 32 Element I 33 Element I 34 - Hovedbjelke - Kaidekke (sekund. bæresystem) - Slitelag/fuktisolasjon - Frontbjelke - Kantlist - Fenderverk - Fortøyningsutstyr - Redningsutstyr Kun elementer der det er påvist skader eller mangler er medtatt i den følgende skadebeskrivelsen. Bilder som viser utvalgte detaljer er vist i rapportens vedlegg A, med henvisninger gitt i skadebeskrivelsen. SØREVÅGEN KOMMUNALE KAIER (K001 og K002) Skade Skadebeskrivelse Skadegrad Foto nr. B V T M (Vedl. A) ElementB4/C 1 - Fylling/Landkar C 1-1 Det er observert uvasking/erosjon under landkar av betong, samt bevegelse i stein ,2,3,4 enkelte steder. Foreløpig ikke alvorlig. C 1-2 Gjenstående forskaling bør fjernes for fullstendig tilkomst/inspeksjon Element C 2 - Pilar C 2-1 Gjenstående forskaling bør fjernes for fullstendig tilkomst/inspeksjon C 2-2 Utvasking og grove tilslag i betong på betongpilarer, foreløpig ikke betydning for bæreevne. (Kai 001) C 2-3 Betydelig korrosjon og groptæring i pilarer av jernbaneskinner, spesielt i topp ved innfestning. Det er ikke observert brudd i noen pilarer ved denne kaien. Disse skadene vil få betydning for bæreevne. (K003) ,8 Element D 21 - Hovedbjelke/Frontbjelke D 21-1 Grove tilslag i betong gir inntrengning av klorider. Enkelte steder har dette ført til avskalling og blottlagt armering. Foreløpig ikke kritisk. D 21-1 Punktskade/brudd i frontbjelke ved kai 001 grunnet påsegling. Bør vurderes utbedret Element E 1 - Kaidekke (sekund. bæresystem) E 1 1 Avskalling av betong og blottlagt armering ved kai ,10 E 1 2 Gjenstående forskaling ved kai Element E 2 - Slitelag/fuktisolasjon E 2-1 Slitelaget er preget av ujevnheter og hull, men foreløpig er tiltak ikke påkrevet Element I31 - Kantlist I 31-1 Korrosjon på jernbaneskinner av stål

8 Sørevågen kommunale kaier 4-4 SØREVÅGEN KOMMUNALE KAIER (K001 og K002) Skade Skadebeskrivelse Skadegrad Foto nr. B V T M (Vedl. A) Element I 32 - Fenderverk I 32-1 Kun mindre forskyvninger av enkelte dekk i fendring, for øvrig ok I 32-2 Påbegynt råte i deler av treverk. Kan eventuelt byttes ut etter behov Element I 33 - Fortøyningsutstyr I 33-1 Betydelig korrosjon med groptæring på pullerter Element I 34 - Redningsutstyr I 34-1 Det bør monteres flere redningsstiger langs kaifronten. Redningsbøyer må være tilgjengelig i området nær kaifront Oppmålinger Det ble foretatt nødvendige plan og snittmål ved kaien. Hensikten var å få et godt grunnlag for inntegning av konstruksjonen for mengdeberegning og beskrivelse av tiltak.

9 Sørevågen kommunale kaier VURDERING AV SKADER OG FORSLAG TIL TILTAK På bakgrunn av visuelle registreringer og målinger presentert under kapittel 4, vurderes i dette kapitlet skadenes omfang, årsak og eventuelt behov for tiltak. 5.1 Generelt skadebilde Kaiene i Sørvågen fremstår generelt som nedslitt og er preget av skader, elde og slitasje. Av skader med større betydning for gjenstående levetid er korrosjon og groptæring på alt av stålpilarer (Jernbaneskinner, kai 003) det mest fremtredende. For øvrig er det enkelte punktskader i betongdekke og noe skader på betongpilarer, samt ujevnheter i slitelag av betong og korrosjon på kantlister og pullerter ved kaiene. 5.2 Skadevurdering og tiltak for de enkelte elementene B4/C1 Fylling/Landkar Landkar har til oppgave både å stabilisere bakenforliggende fyllmasser, beskytte fylling og fungere Beskrivelse som opplegg for kaioverbygging. Landkar både ved kai nr. 1 og 3 er utført i en kombinasjon med tørrmurt stein og betong. Fundamenteringsprinsipp er ukjent, men antatt grove steinmasser og/eller fjell enkelte steder. Landkarene fremstår uten større skader av umiddelbar betydning for bæreevnen, og ser ut til å være Tilstand stabile. Det er observert betydelig utvasking og forvitring av betongstøp i enkelte områder, men dette ser ikke ut til å påvirke konstruksjonens stabilitet foreløpig. Det er gjenstående forskaling på større deler av betongstøp, og fullstendig visuell inspeksjon var derfor ikke mulig ved tidspunktet for inspeksjon. Skadene i betongdeler av landkaret bør holdes under oppsikt ved rutinemessig inspeksjon for videre Tiltak utvikling. I forbindelse med eventuelle tiltak på øvrige deler av kaien må det vurderes å støpe nye landkarvegger.

10 Sørevågen kommunale kaier C2 - Pilar Beskrivelse Pilarer fungerer sammen med landkar som opplegg for overliggende hovedbjelker/ kaidekke. I kai mot øst, (nr. 1) er kaien opplagt på betongribber/betongvegger de første meterne. Videre er denne delen av kaien opplagt på betongpilarer. Kai mot vest, nr. 3 er opplagt på pilarer av Jernbaneskinner. Pilarene ved kai 1 er i ok stand, det er observert en del utvasking av betongribber og generelt grove tilslag og steinreir i betongpilarer, men ingen skader med umiddelbar betydning for bæreevnen. Tilstand Pilarene av Jernbaneskinner ved kai nr. 3 er kraftig preget av korrosjon, og påbegynt tverrsnittsreduksjon, særlig i innstøpningssoner (ved feste mot innstøpte jernbaneskinner). Det er ikke observert brudd eller deformasjoner i noen av pilarene som følge av skadene, slik at kaien tross skadene foreløpig fremstår som stabil inntil videre. Ingen tiltak umiddelbart påkrevd, men deler av kai som er fundamentert på jernbaneskinner av stål Tiltak har begrenset gjenstående levetid, og det bør planlegges for bygging av ny kai i dette området innen år D 21 Hovedbjelke/Frontbjelke Hovedbjelker utgjør sammen med kaidekke kaiens hovedbæresystem og har til hensikt å understøtte Beskrivelse Tilstand overliggende konstruksjoners egenlast samt brukslaster som påføres slitelag. Kai 001 har langsgående bjelke av betong opplagt på betongpilarer, samt frontbjelke av betong. Ved kai 003 er det bjelker av betong på tvers av kaiens lengderetning, opplagt på pilarer av Jernbaneskinner. Bjelkene (spesielt ved kai 001) er preget av grovt tilslag og steinreir fra støping og enkelte punktavskallinger, men har isolert sett ingen skader med bydning for bæreevnen. Frontbjelke av betong (kai 001) har bruddskader i et punkt, tilsynelatende som følge av påsegling, denne skaden bør vurderes utbedret. Ved kai 003 er bjelkene delvis skjult av gjenstående forskaling og dermed ikke fullstendig inspisert. Kai 001: Vurdere mekanisk reparasjon av skader i frontbjelke som følge av påsegling. Kai 003: Fjerne Tiltak forskalingsbord for å muliggjøre fullstendig inspeksjon.

11 Sørevågen kommunale kaier E 1 Kaidekke Kaidekke fungerer som sekundært bæresystem og fordeler laster som påføres kaien til underliggende Beskrivelse elementer. Kaidekket består av plasstøpt plate av betong, støpt over underliggende hovedbjelker og pilarer. Dekket har varierende tykkelse. Tilstand Blottlagt armering og avskalling av betong i betydelige mengder ved kai 001. Kai 003 har gjenstående forskaling, men lite eller ingen skader på kaidekket. Skadene ved kai 001 bør utbedres i løpet av noen år for å hindre at disse får betydning for Tiltak bæreevnen E 2 Slitelag Beskrivelse Tilstand Slitelaget skal hindre slitasje på underliggende bærende elementer, og fordele laster fra trafikk og ferdsel på konstruksjonen til øvrige bærende elementer. Slitelaget over kaiene består av betong. Slitelag av betong generelt i ok stand, en del ujevnheter og punktskader men ikke av større betydning foreløpig. Ingen tiltak påkrevd. Tiltak Annet kaiutstyr Kaier er ofte utstyrt med spesielt utstyr for ivaretakelse av trafikksikkerhet for publikum. Dette er utstyr som fenderverk, kantlister, redningsbøyer og stiger. Kaiene har kantlister av Jernbaneskinner Beskrivelse boltet til betongdekke, samt diverse pullerter av stål. Som fenderverk på kai 001 er det påhengte gummidekk, med kjettingoppheng festet til kantlister. På kai 003 består fenderverket av vertikalt trepanel montert forran frontvegg av betong. Vannavrenning fra dekket besørges gjennom utsparringer i betongdekke.

12 Sørevågen kommunale kaier 5-4 Kantlister og pullerter har betydelig overflatekorrosjon, men stort sett ingen skader med betydning Tilstand Tiltak utover det estetiske. Fenderverk har ingen skader av større betydning, men det er observert påbegynt råte i enkelte deler av tre. Det er langt imellom redningsstiger og redningsbøyer ved kaiene, samt mangelfull utforming av eksisterende redningsstige. Plassere redningsstiger langs kaifront med maksimal avstand på 50 meter. Redningsbøyer skal til enhver tid være tilgjengelig nær kaifronten. (Ved tidspunkt for inspeksjon var det montert 2 bøyer i nærheten til kaien)

13 Sørevågen kommunale kaier MENGDER OG KOSTNADER 6.1 Mengde og kostnadskalkyle Estimerte kostnader og mengder er summert opp i dette kapitlet. ELEMENT BESKRIVELSE ENHET MENGDE ENHETSP PRIS PLAN MERKNAD LANDKAR Ingen tiltak foreløpig/ avventer RS 0 0 kr år - rehabilitering PILARER Stålpilarer har betydelige skader, ny komplett betongkai på stålkjerne/betongpilarer (Kai ) m inkl. mva. kr år Hold under oppsikt til tiltak er utført BJELKER Punktskade i frontbjelke vurderes RS kr år - utbedret, mekanisk rep. KAIDEKKE Ingen tiltak foreløpig/ avventer Liter kr år - rehabilitering SLITETLAG Ingen tiltak foreløpig/ avventer m Kr år - rehabilitering FENDERV./ Ingen tiltak foreløpig/ avventer m kr år - KANTLIST rehabilitering REDNING 2 nye stiger monteres langs kaifront Stk kr år Plasseres med <50 m avstand Anbefalt vedlikehold eks. mva. kr år Innen 3 år Uspesifisert/reserve/prosjektadm. 10 % kr 4500 Rigg og drift 25 % kr Sum entreprisekostnad eks. mva. kr Sum entreprisekostnad Inkl. mva. 25 % ~ kr år Budsjett NY KAI Sum ny kai, 300 m 2 (Entreprisekost inkl. mva) kr

14 Sørevågen kommunale kaier I VEDLEGG A FOTODOKUMENTASJON Bildeliste fra tilstandsvurdering: Bilde 1: Landkar (Kai 001)... II Bilde 2: Landkar (Kai 001)... II Bilde 3: Landkar (Kai 003)... III Bilde 4: Landkar (Kai 003)... III Bilde 5: Pilarer (Kai 001)... IV Bilde 6: Pilarer (Kai 001)... IV Bilde 7: Pilarer (Kai 003)... V Bilde 8: Pilarer (K003)... V Bilde 9: Kaidekke (Kai 001)... VI Bilde 10: Kaidekke (Kai 001)... VI Bilde 11: Kaidekke (K003)... VII Bilde 12: Slitelag (K001)... VII Bilde 13: Slitelag (K003)... VIII Bilde 14: Kantlist... VIII Bilde 15: Kantlist... IX Bilde 16: Fortøyningsutstyr... IX Bilde 17: Fenderverk... X Bilde 18: Redningsutstyr... X

15 Sørevågen kommunale kaier II Bilde 1: Landkar (Kai 001) Bilde 2: Landkar (Kai 001)

16 Sørevågen kommunale kaier III Bilde 3: Landkar (Kai 003) Bilde 4: Landkar (Kai 003)

17 Sørevågen kommunale kaier IV Bilde 5: Pilarer (Kai 001) Bilde 6: Pilarer (Kai 001)

18 Sørevågen kommunale kaier V Bilde 7: Pilarer (Kai 003) Bilde 8: Pilarer (K003)

19 Sørevågen kommunale kaier VI Bilde 9: Kaidekke (Kai 001) Bilde 10: Kaidekke (Kai 001)

20 Sørevågen kommunale kaier VII Bilde 11: Kaidekke (K003) Bilde 12: Slitelag (K001)

21 Sørevågen kommunale kaier VIII Bilde 13: Slitelag (K003) Bilde 14: Kantlist

22 Sørevågen kommunale kaier IX Bilde 15: Kantlist Bilde 16: Fortøyningsutstyr

23 Sørevågen kommunale kaier X Bilde 17: Fenderverk Bilde 18: Redningsutstyr

TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK

TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK Kommunale kai 006 i Nordvikvågen TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK Konstruksjonsnr/ navn.: Nordvikvågen kommunal kai 006 Oppdragsbeskrivelse/ nr.: Oppdragsgiver: Representanter: Oppdragsansvarlig:

Detaljer

TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK

TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK Sørevågen Ferjekai TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK Konstruksjonsnr/ navn.: Oppdragsbeskrivelse/ nr.: Oppdragsgiver: Representanter: Oppdragsansvarlig: Representanter: Sørevågen ferjekai Per B.

Detaljer

TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK

TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK Nordvikvågen Ferjekai TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK Konstruksjonsnr/ navn.: Oppdragsbeskrivelse/ nr.: Oppdragsgiver: Representanter: Oppdragsansvarlig: Representanter: Nordvikvågen ferjekai

Detaljer

TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK

TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK Kommunal kai 004 i Nordvikvågen TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK Konstruksjonsnr/ navn.: Nordvikvågen kommunal kai 004 Oppdragsbeskrivelse/ nr.: Oppdragsgiver: Representanter: Oppdragsansvarlig:

Detaljer

Stavanger kommune. Spesialinspeksjon Betongelementer Øvrige elementer RAPPORT NR: Klubben kai

Stavanger kommune. Spesialinspeksjon Betongelementer Øvrige elementer RAPPORT NR: Klubben kai Betongelementer RAPPORT NR: 58 16 November 2016 Rapport spesialinspeksjon Betongelementer Stålelementer TYPE OBJEKT: Betongkai Kubben kai Konstruksjons nr. K 028 INSPEKSJON UTFØRT PÅ VEGNE AV: RAPPORT

Detaljer

KRAGERØ HAVNEVESEN. Betongelementer Steinelementer. Spesialinspeksjon. Øvrige elementer RAPPORT NR: TÅRNBRYGGA

KRAGERØ HAVNEVESEN. Betongelementer Steinelementer. Spesialinspeksjon. Øvrige elementer RAPPORT NR: TÅRNBRYGGA KRAGERØ HAVNEVESEN Betongelementer Steinelementer RAPPORT NR: 293 09 TÅRNBRYGGA JANUAR 2009 RAPPORT - SPESIALINSPEKSJON Betongelementer Stålelementer Elementer i gummi TYPE OBJEKT: Betongkai på betongpilarer

Detaljer

VEDLEGG B FOTODOKUMENTASJON

VEDLEGG B FOTODOKUMENTASJON I Bildeliste fra tilstandsvurdering: Bilde 1: Fylling/Landside; Utglidning og bevegelse i steinvegg... II Bilde 2:Fylling/ Landside; Utglidning og bevegelse i steinvegg, sett fra landside... II Bilde 3:

Detaljer

Alta kommune. Inspeksjon bruer 2012. Tidsrom: 01-01-2012 til 30-08-2012

Alta kommune. Inspeksjon bruer 2012. Tidsrom: 01-01-2012 til 30-08-2012 Alta kommune Inspeksjon bruer 212. Tidsrom: 1-1-212 til 3-8-212 Inspeksjoner 212 er utført i henhold til Statens vegvesen "Inspeksjonshåndbok for bruer", håndbok 136 og i samsvar med de retningslinjer

Detaljer

FORPROSJEKT SJØTORGET BRYGGE, DRØBAK TILSTANDSVURDERING OG ALTERNATIVSTUDIE. Safe Control Engineering AS. Rapport Sjøtorget brygge

FORPROSJEKT SJØTORGET BRYGGE, DRØBAK TILSTANDSVURDERING OG ALTERNATIVSTUDIE. Safe Control Engineering AS. Rapport Sjøtorget brygge SJØTORGET BRYGGE, DRØBAK FORPROSJEKT Rapport Sjøtorget brygge Oppdragsnummer: 14/03269 (Oppdragsgivers ref.) Oppdragsgiver: Oppdragsgivers representanter: Frogn kommune v/kommunalteknikk Otto Schacht,

Detaljer

Spesialinspeksjon Hurtigrutekaien

Spesialinspeksjon Hurtigrutekaien Kirkenes Havn Spesialinspeksjon Hurtigrutekaien 2015-05-29 J02 2015-05-29 Rapport JoLuk MLEng TI A01 2015-05-25 Rapport for intern kontroll JoLuk MLEng TI Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Enkel inspeksjon. Side: 2008 Carl Bro as - Anlæg / MNi/SGN. Byggv.nr. 20. K-vej 7007 BUØY KAI, km 0 Brunr. 20 Buøy Kai. Stavanger Kommune.

Enkel inspeksjon. Side: 2008 Carl Bro as - Anlæg / MNi/SGN. Byggv.nr. 20. K-vej 7007 BUØY KAI, km 0 Brunr. 20 Buøy Kai. Stavanger Kommune. Enkel inspeksjon Bru-id /Byggverks-id Brunavn Byggv.nr. 20 K-vej 7007 BUØY KAI, km 0 Brunr. 20 Brubestyrer: Hovedkarakter 3 1 Utført dato/av tekniker Neste inspeksjon 26 / 1 / 2006 2008 Carl Bro as - Anlæg

Detaljer

visrapport...

visrapport... Page 1 of 5 3 H E M N E KOM M UN E INSPEKSJONSUNDERLAG Konstr. nr 001 Byggeår Lengde 0 10.5 Brukskl Miljøkl BkT8 MA Byggverkstype Helstøpt kai i betong Konstruksjonsnavn Gjennstøa kai Bredde Ant sp. 9.6

Detaljer

Fundamentering av nordre hjørne av bygg

Fundamentering av nordre hjørne av bygg Til: Fra: Harstad havn KF v/lennart Jensen Norconsult v/maiken Eng Dato 2015-11-30 Fundamentering av nordre hjørne av bygg Innledning Terminalbygget er hovedsakelig fundamentert på berg og/eller en steinmur

Detaljer

Gossjohka bru. Befaringsrapport. Næringsavdelingen

Gossjohka bru. Befaringsrapport. Næringsavdelingen Gossjohka bru Kort sammendrag: Det ble utført en enkel inspeksjon av brua ihht Statens Vegvesens Håndbok V441 der skadekonsekvens og skadegrad ble vurdert. Skadegraden ble for kalkutslag: M1, betongavskalling:

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya :00. Saksliste. Tilleggssak. Sakliste:

FRØYA KOMMUNE. KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya :00. Saksliste. Tilleggssak. Sakliste: FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 28.09.2017 10:00 herredshus Tilleggssak Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Stavanger Kommune. Inspeksjon bruer 2015. Tidsrom: 01-01-2015 til 23-03-2015

Stavanger Kommune. Inspeksjon bruer 2015. Tidsrom: 01-01-2015 til 23-03-2015 Hjem Sinus.BK Rapporter Sinus.TD Sinus.ROS Filarkiv Logg av Stavanger Kommune Inspeksjon bruer 215. Tidsrom: 1-1-215 til 23-3-215 Inspeksjoner er utført i henhold til Statens vegvesen "Inspeksjonshåndbok

Detaljer

HEMNE KOMMUNE HOVEDINSPEKSJON BRUER 2012

HEMNE KOMMUNE HOVEDINSPEKSJON BRUER 2012 Oppdragsgiver Hemne kommune Rapporttype Hovedinspeksjon bruer 2013-05-22 HEMNE KOMMUNE HOVEDINSPEKSJON BRUER 2012 HOVEDINSPEKSJON BRUER 2012 2 (14) HEMNE KOMMUNE HOVEDINSPEKSJON BRUER 2012 Oppdragsnr.:

Detaljer

Tilstandsanalyse nivå 2 Kai Tromsø Skipsverft. Betongkai ved Tromsø Skipsverft

Tilstandsanalyse nivå 2 Kai Tromsø Skipsverft. Betongkai ved Tromsø Skipsverft Rapport Oppdragsgiver: Vervet AS Oppdrag: Tilstandsanalyse nivå 2 Kai Tromsø Skipsverft Emne: Betongkai ved Tromsø Skipsverft Dato: 8. desember 2004 Rev. - Dato Oppdrag / Rapportnr. n200127-1 Oppdragsleder:

Detaljer

KULVERT SLEMMESTAD TILSTANDSKONTROLL

KULVERT SLEMMESTAD TILSTANDSKONTROLL Oppdragsgiver RØYKEN KOMMUNE Rapporttype SKADEREGISTRERING OG VURDERING AV SKADEUTVIKLING 2011-05-26 KULVERT SLEMMESTAD TILSTANDSKONTROLL TILSTANDSKONTROLL 2 (11) KULVERT SLEMMESTAD TILSTANDSKONTROLL Oppdragsnr.:

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 10913 Hasvik kommune - Breivikbotn havn Side 72-1 72 KONSTRUKSJONER Stålarbeider Bestemmelsene i NS 3420, 3. utgave og NS 3472 gjelder som generelle krav for stålarbeidene. Generelle bestemmelser:

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

SMØLA KOMMUNE VEI HOLMEN BETONGPLATEBRU

SMØLA KOMMUNE VEI HOLMEN BETONGPLATEBRU RAPPORT FRA HOVEDIN SPEKSJON SEPTEMBER 2016 SMØLA KOMMUNE VEI HOLMEN BETONGPLATEBRU Bru Kon As Margrethes gate 7 7030 Trondhe im Organisasjonsnum: 914 386 381 Innholdsfortegnelse side INNLEDNING 3 KONKLUSJON

Detaljer

Katodisk beskyttelse av betong - rehabilitering av kaier på Statoil sitt anlegg på Kårstø. Norsk Betongforening - 9. oktober 2014

Katodisk beskyttelse av betong - rehabilitering av kaier på Statoil sitt anlegg på Kårstø. Norsk Betongforening - 9. oktober 2014 Katodisk beskyttelse av betong - rehabilitering av kaier på Statoil sitt anlegg på Kårstø Norsk Betongforening - 9. oktober 2014 Innhold Kaienes oppbygging og funksjon Skader og skadeårsaker Vurdering

Detaljer

NOTAT. TITTEL Kai 3 Orkanger Tilstandsvurdering

NOTAT. TITTEL Kai 3 Orkanger Tilstandsvurdering Norconsult AS Klæbuveien 127 B NO-7031 Trondheim Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.com www.norconsult.no Foretaksreg.: NO 962392687 MVA TITTEL Kai 3 Orkanger Tilstandsvurdering

Detaljer

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG REKKE 68 OG 90 TILSTANDSRAPPORT NR 2 FOR DØRER/VINDUER OG FASADER I REKKEHUS N NOVEMBER 2008 Plogveien 1 Postboks 91, Manglerud 0612 OSLO Tlf. 22 57 48 00 Fax. 22 19 05 38 HALLAGERBAKKEN

Detaljer

DESEMBER 2015 LØRENSKOG KOMMUNE TILSTANDSVURDERING EKSISTERENDE UNDERGANG

DESEMBER 2015 LØRENSKOG KOMMUNE TILSTANDSVURDERING EKSISTERENDE UNDERGANG DESEMBER 2015 LØRENSKOG KOMMUNE TILSTANDSVURDERING EKSISTERENDE UNDERGANG ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no DESEMBER 2015 LØRENSKOG

Detaljer

Bru nr Brandangersundet

Bru nr Brandangersundet 2014 Bru nr. 14-3117 Brandangersundet Kristian Berntsen Statens vegvesen 26.06.2014 1 Innhold 2 Sammendrag... 3 3 Innledning... 4 4 Grunnlagsdata for brua... 5 4.1 Beskrivelse av brua / elementer... 5

Detaljer

Sørum Kommunalteknikk KF NY HAMMEREN BRU

Sørum Kommunalteknikk KF NY HAMMEREN BRU Sørum Kommunalteknikk KF NY HAMMEREN BRU EVALUERINGSRAPPORT 1. INNLEDNING...3 2. FREMDRIFT...4 3. KVALITET...5 4. ØKONOMI...5 5. BRUKERTILFREDSHET...6 3 1. INNLEDNING Hammeren bru ligger i Sørum kommune

Detaljer

INSPEKSJONSRAPPORT BONTELABO2/BON2 29. Mai 2015

INSPEKSJONSRAPPORT BONTELABO2/BON2 29. Mai 2015 Utarbeidet av: JHB Endret av: Godkjent av: ÅK Side 1 av 7 INSPEKSJONSRAPPORT BONTELABO2/BON2 29. Mai 2015 Kunde Bergen og Omland Havnevesen Oppdrag Kartlegging dybder på Bontelabo 2 Sted Bontelabo Befaring

Detaljer

Statens vegvesen Region midt D1-1 Fv. 30 Sokna Bru - Rehabiliteringstiltak

Statens vegvesen Region midt D1-1 Fv. 30 Sokna Bru - Rehabiliteringstiltak D1-1 D1 Beskrivelse Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse. Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbok R761 «Prosesskode 1-Standard beskrivelsestekster

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt Landbruks- og matdepartementet. Etterregning av typetegninger for landbruksvegbruer, revidert 1987 Landbruksdepartementet.

Skogbrukets Kursinstitutt Landbruks- og matdepartementet. Etterregning av typetegninger for landbruksvegbruer, revidert 1987 Landbruksdepartementet. Skogbrukets Kursinstitutt Landbruks- og matdepartementet Etterregning av typetegninger for landbruksvegbruer, revidert 1987 Landbruksdepartementet. Innhold 1 Bakgrunn... 1 2 Forutsetninger... 2 2.1 Bru

Detaljer

Inspeksjon av bruer på landbruksveger. Truls-Erik Johnsrud

Inspeksjon av bruer på landbruksveger. Truls-Erik Johnsrud Inspeksjon av bruer på landbruksveger Truls-Erik Johnsrud Definisjoner - Bruer Bærende konstruksjoner i vegnettet som omfatter: Alle typer veg- og gangbruer med spennvidde større eller lik 2,50m og med

Detaljer

SKISSEPROSJEKT NY HAMMEREN BRU

SKISSEPROSJEKT NY HAMMEREN BRU SKISSEPROSJEKT NY HAMMEREN BRU UTARBEIDET AV SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF MED BISTAND FRA RAMBØLL NORGE AS 1 Innhold 1 INNHOLD 3 2 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 5 3 ALTERNATIVER OG MULIGE PLASSERINGER AV DEN NYE

Detaljer

NORSK STANDARD NS 3424:2012

NORSK STANDARD NS 3424:2012 NORSK STANDARD NS 3424:2012 Tilstandsanalyse for byggverk Innhold og gjennomføring 1. Omfang Angir krav til hvordan en tilstandsanalyse skal gjennomføres, og hvordan tilstand skal beskrives, vurderes og

Detaljer

SANDAKERVEIEN 11 FASADEREHABILITERING

SANDAKERVEIEN 11 FASADEREHABILITERING Beregnet til AS Sandakerveien 11 Dokument type Rapport Dato Sep 2013 SANDAKERVEIEN 11 FASADEREHABILITERING SANDAKERVEIEN 11 FASADEREHABILITERING Revisjon 2013/09/26 Dato 2013/09/05 Utført av EAL Kontrollert

Detaljer

Drammen bybru utredning av fremtidige tiltak

Drammen bybru utredning av fremtidige tiltak Drammen bybru utredning av fremtidige tiltak Bybrua - suksess som prioritert bru for kollektiv, sykkel og gange 2 Antall gående og syklende på Bybrua 2017 Antall fotgjengere og syklister på Bybrua per

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BRENSHOLMEN SKOLE

TILSTANDSRAPPORT BRENSHOLMEN SKOLE 1 Oppdragsgiver Tromsø kommune Rapporttype Tilstandsrapport 2015-08-14 TILSTANDSRAPPORT BRENSHOLMEN SKOLE FUNDAMENTER Ramboll 2 (10) BRENSHOLMEN SKOLE Oppdragsnr.: 1350011004 Oppdragsnavn: Tilstandsvurdering

Detaljer

Brukonferansen Norge rundt - fra region midt

Brukonferansen Norge rundt - fra region midt Brukonferansen 2012 Norge rundt - fra region midt E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen(rassikring) - E136 Tresfjordbrua: Tresfjordbrua blir samlet om lag 2 km lang; sjø- og landfylling utgjør 700

Detaljer

Oppdragsgiver: Kystverket Moholmen Fyr Tilstands- og tiltaksvurdering, galleri Dato:

Oppdragsgiver: Kystverket Moholmen Fyr Tilstands- og tiltaksvurdering, galleri Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 602749-01 Moholmen Fyr Tilstands- og tiltaksvurdering, galleri Dato: 18.06.2015 Skrevet av: Kenneth O. Westeng Kvalitetskontroll: Stein Rydningen MOHOLMEN FYR INNHOLD Innledning...

Detaljer

Brukerveiledning for utfylling av befaringsskjema og utboring av betongkjerner

Brukerveiledning for utfylling av befaringsskjema og utboring av betongkjerner Alkalireaksjoner befaringsskjema for kartlegging av konstruksjoner side 1 av 3 Generelt Brukerveiledning for utfylling av befaringsskjema og utboring av betongkjerner Som ledd i forskningsprosjektet Optimal

Detaljer

INNHOLD. 1. INNLEDNING Side SAMMENDRAG AV REGISTRERTE FORHOLD Side REGISTRERINGER Side 4 BILAG: Rapport kloridanalyse. Notat betongskader

INNHOLD. 1. INNLEDNING Side SAMMENDRAG AV REGISTRERTE FORHOLD Side REGISTRERINGER Side 4 BILAG: Rapport kloridanalyse. Notat betongskader INNHOLD 1. INNLEDNING Side 2 2. SAMMENDRAG AV REGISTRERTE FORHOLD Side 3 3. REGISTRERINGER Side 4 BILAG: Rapport kloridanalyse. Notat betongskader 2. SAMMENDRAG AV REGISTRERTE FORHOLD På befaringen 10.01.13

Detaljer

Byromskonsept for Møllendal, kostnadsoverslag Vedlegg til byromskonseptet

Byromskonsept for Møllendal, kostnadsoverslag Vedlegg til byromskonseptet Bergen kommune: Plan og geodata Oppsummering Vedlegg til byromskonseptet For øvrige forutsetninger, se byromskonsept s. 35 Oppdatert 3 juli 2009 BMFA Tabellen under oppsummerer kostnadene for delområdene

Detaljer

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016 Av Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt er et entreprenørselskap heleid av Selvaag Gruppen. Rehabilitering av tidligere

Detaljer

Statens vegvesen. «Statens Vegvesen skrev følgende i en rapport fra april 2011:

Statens vegvesen. «Statens Vegvesen skrev følgende i en rapport fra april 2011: Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: 15420 Utbygging Hedmark Frode Bakken Saksbehandler/innvalgsnr: Frode Bakken - 62553662 Vår dato: 21.03.2013 Vår referanse: 2012/129340-074 RV 3 Alvdal Situasjonsbeskrivelse

Detaljer

Elgeseter bru. Elgeseter bru. Elgeseter bru bygd 1949-51. Betongbru i 9 spenn lengde 200 m

Elgeseter bru. Elgeseter bru. Elgeseter bru bygd 1949-51. Betongbru i 9 spenn lengde 200 m Elgeseter bru Elgeseter bru Elgeseter bru bygd 1949-51 Betongbru i 9 spenn lengde 200 m Bredde = 23.40 m fordelt på 2 gangbaner à 3.15 m og 5 kjørefelt à 3.10 m. 4 slakkarmerte bjelker c/c 5.5 m understøttet

Detaljer

Storkaiaområdet i Molde

Storkaiaområdet i Molde Vedlegg 3 Molde og Romsdal Havn IKS Storkaiaområdet i Molde 2014-06-24 Oppdrags-rapport nr.: 5141556-RIG1 Norconsult AS Gotfred Lies plass 2, NO-6413 Molde Rapport tittel : Storkaiaområdet i Molde Rapport

Detaljer

8093 Kjerringøy 16.oktober Rapport

8093 Kjerringøy 16.oktober Rapport Kjerringøy Båtforening Co/ Åge Andersen Kjerringøyveien 1436 8093 Kjerringøy 16.oktober 2016 Rapport Vi,, utførte i perioden 28. september 4. oktober 2016 inspeksjon av fortøyningene på deres flytebryggeanlegg

Detaljer

FDV av bruer. Kommunevegdagene Hvordan varetar Statens vegvesen sitt ansvar som eier og forvalter av bruene?

FDV av bruer. Kommunevegdagene Hvordan varetar Statens vegvesen sitt ansvar som eier og forvalter av bruene? FDV av bruer Kommunevegdagene 2007 Hvordan varetar Statens vegvesen sitt ansvar som eier og forvalter av bruene? 2005 1 FDV av bruer 2005 2 FDV av bruer Brumasse i Region midt fra BRUTUS Antall : Riksveger

Detaljer

K-129, Rådhusbroen. Bilag 4. Bærum Kommune Vei og Trafikk. Hovedinspeksjon unner vann Pilar 2 og 3. Februar 2010

K-129, Rådhusbroen. Bilag 4. Bærum Kommune Vei og Trafikk. Hovedinspeksjon unner vann Pilar 2 og 3. Februar 2010 Bilag 4 Bærum Kommune Vei og Trafikk K-129, Rådhusbroen Hovedinspeksjon unner vann Pilar 2 og 3 Februar 2010 Nærværende bilag 4 er et revidert utdrag av Hovedinspeksjon unner vann av pilar 2 og 3 fra november

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN Prosjekt: Rv. 22; kryssing av Glomma Tilstandsrapport for eksisterende bru

KOMMUNEDELPLAN Prosjekt: Rv. 22; kryssing av Glomma Tilstandsrapport for eksisterende bru KOMMUNEDELPLAN Prosjekt: Rv. 22; kryssing av Glomma Tilstandsrapport for eksisterende bru Parsell: Rv. 22; kryssing av Glomma Kommune: Fet Region øst Oslo kontorsted 20.10.2016 Sammendrag Sweco Norge AS

Detaljer

Prosjekt: Bru Side E1.1

Prosjekt: Bru Side E1.1 Prosjekt: Bru Side E1.1 Hovedprosess 1: FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER 1 FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER Komplett rigg og drift av arbeidene. Skal også inkludere alle nødvendige

Detaljer

Forprosjektrapport side 1 av 11

Forprosjektrapport side 1 av 11 Forprosjektrapport side 1 av 11 Forprosjektrapport side 2 av 11 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 OPPDRAGET... 3 1.2 BESKRIVELSE AV BRUSTEDET... 3 1.3 ESTETISK UTTRYKK... 4 2 BESKRIVELSE AV BRULØSNINGEN...

Detaljer

Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310

Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310 Til : Dato : 15. Mars 2010 Sameiet Akersbakken 39 v/ Styreleder Harald Bergh Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310 Basert på tidligere utarbeidet VedlikeholdsPlan

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

Tilstandsrapport: Trekai på sydside av molo i Sandøsund

Tilstandsrapport: Trekai på sydside av molo i Sandøsund Tilstandsrapport: Trekai på sydside av molo i Sandøsund Befaring ble utført av Bård Jacobsen og Morten Bjørn-Hansen 19.07.16. Kaia er ca. 53m lang, 4 meter bred, smalner ned til 0 mot øst, og gir kaiplass

Detaljer

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør RAPPORT : STED : DATO : UTARBEIDET AV: BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN 4 25.2.15 Helge Aasli HSH Entreprenør HSH Entreprenør AS Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND-S T: 38 10 58 00 F: 38 10 58 01 Pkt. 1.0

Detaljer

MØTEINNKALLING 3 Kommunestyre

MØTEINNKALLING 3 Kommunestyre MØTEINNKALLING 3 Møtetid: 04.05.2015 kl. 18:00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Betongreparasjon i marint miljø

Betongreparasjon i marint miljø Betongreparasjon i marint miljø Helge Aasen Technical Export Manager Rebet dagen 2009 RV/FV bruer i Norge Antall bruer totalt: 16 802 stk Antall bruer med konstruksjonsdel i vann: 2 437 stk I tillegg kommer

Detaljer

Statens vegvesen. Reguleringsplan for E39 Volda sentrum: Forprosjekt bru. Utgave: 1 Dato:

Statens vegvesen. Reguleringsplan for E39 Volda sentrum: Forprosjekt bru. Utgave: 1 Dato: Reguleringsplan for E39 Volda sentrum: Forprosjekt bru Utgave: 1 Dato: 2014-05-26 Reguleringsplan for E39 Volda sentrum: Forprosjekt bru 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Reguleringsplan

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Overordnede spesifikasjoner 2. Underbygning 4. Støttekonstruksjoner

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Overordnede spesifikasjoner 2. Underbygning 4. Støttekonstruksjoner Side: 1 / 6 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering B. Overordnede spesifikasjoner 2. Underbygning 4. Støttekonstruksjoner Side: 2 / 6 Innholdsfortegnelse B Overbygning/Underbygning... 3 B.2 Underbygning...

Detaljer

Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag. Betongskader. Gimle Terrasse Sameie

Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag. Betongskader. Gimle Terrasse Sameie Oslo, 6. januar 2016 Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag Gimle Terrasse Sameie har engasjert Oslo Prosjektadministrasjon as til å forestå

Detaljer

Sweco Norge AS 12.11.2014 Prosjekt: Våla GS Bru - Grunnarbeider og Landkar A0 FELLESKOSTNADER... A-1

Sweco Norge AS 12.11.2014 Prosjekt: Våla GS Bru - Grunnarbeider og Landkar A0 FELLESKOSTNADER... A-1 Side EI-1 INNHOLDSFORTEGNELSE A Felles... A-1 A0 FELLESKOSTNADER... A-1 B Grunnarbeider og Underbygning... B-1 A2 Ikke bru-/kaiarbeider i forbindelse med bruer... B-1 B0 GRUNNEN... B-3 C0 UNDERBYGNING...

Detaljer

Betongstøttevegger. Produktark og vedlegg

Betongstøttevegger. Produktark og vedlegg Produktark og vedlegg Støttevegger i betong VEDLEGG 1 Beregninger iht. Eurokode 1 for last på konst. Eurokode 2 for betong konstruksjoner. Standard løsning for intilfylling av bakre yttervegg med forsterkning

Detaljer

Finansieringsmodell for utvikling av Vestby sentrum Vedlegg 2: Beskrivelse av kostnadskalkyler for fellestiltak

Finansieringsmodell for utvikling av Vestby sentrum Vedlegg 2: Beskrivelse av kostnadskalkyler for fellestiltak Finansieringsmodell for utvikling av Vestby sentrum Vedlegg 2: Beskrivelse av kostnadskalkyler for fellestiltak 16.6.2016 Planavdelingen, Vestby kommune 1 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: 20.05.2016 Skrevet

Detaljer

UNDERSØKTE KONSTRUKSJONER I TELEMARK

UNDERSØKTE KONSTRUKSJONER I TELEMARK 1 UNDERSØKTE KONSTRUKSJONER I TELEMARK Telemark Konstr. Observerte nettriss Kjerner Sement/alkalier Reaktive bergarter Konstr. Maks riss i kjerner Riss i Riss i Deform./ type Hvor Areal Maks merket VMG

Detaljer

BJERKVIK KIRKE - TILSTANDSVURDERING AV TÅRN

BJERKVIK KIRKE - TILSTANDSVURDERING AV TÅRN RAPPORT BJERKVIK KIRKE - TILSTANDSVURDERING AV TÅRN OPPDRAGSGIVER Kirkevergen i Narvik EMNE DATO / REVISJON: 30. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 713209-RIB-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr en omfatter 1 Perspektiv I en omfatter 2 Perspektiv II en omfatter 3 Perspektiv III en omfatter 4 Perspektiv IV en omfatter 5 Perspektiv V en omfatter 6 Perspektiv VI en omfatter 7 Perspektiv VII en omfatter

Detaljer

SBF2012 A Åpen. Rapport. Stabilitetsvurdering av bergknaus. Forfatter Ida Soon Brøther Bergh. SINTEF Byggforsk Infrastruktur

SBF2012 A Åpen. Rapport. Stabilitetsvurdering av bergknaus. Forfatter Ida Soon Brøther Bergh. SINTEF Byggforsk Infrastruktur SBF202 A035 - Åpen Rapport Stabilitetsvurdering av bergknaus Forfatter Ida Soon Brøther Bergh SINTEF Byggforsk Infrastruktur 202--06 Historikk DATO SBESKRIVELSE 202--06 Versjon SBF202 A035 2 av Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hovedinspeksjon av bruer i Hordland 2011-15 Side E.1 E. Mengde og Prosesskodefortegnelse

Hovedinspeksjon av bruer i Hordland 2011-15 Side E.1 E. Mengde og Prosesskodefortegnelse Hovedinspeksjon av bruer i Hordland 2011-15 Side E.1 E. Mengde og Prosesskodefortegnelse Beskrivelse Veiledning Beskrivelsen består av en standard arbeidsbeskrivelse og en spesiell beskrivelse. Som standard

Detaljer

Ogndal skole. Steinkjer kommune. Tilstandsanalyse av varmeanlegget. April Ogndal skole- Tilstandsanalyse av varmeanlegget

Ogndal skole. Steinkjer kommune. Tilstandsanalyse av varmeanlegget. April Ogndal skole- Tilstandsanalyse av varmeanlegget 1 Steinkjer kommune Ogndal skole Tilstandsanalyse av varmeanlegget COWI AS Okkenhaugveien 4 7604 Levanger Telefon 02694 www.cowi.no April 2014 Dokumentnr. 00 Versjon 01 Utgivelsesdato 25.04.2014 Utarbeidet

Detaljer

Hovedplan for kommunale veger. Kommunevegdagene Sarpsborg Ivar Faksdal Safe Control Road

Hovedplan for kommunale veger. Kommunevegdagene Sarpsborg Ivar Faksdal Safe Control Road Hovedplan for kommunale veger Kommunevegdagene Sarpsborg 2017-05-31 Ivar Faksdal Safe Control Road Innhold Kommunale veger generelt Hvorfor lage en hovedplan veg Forberedelser Grunnlag Innhold i hovedplan

Detaljer

Berlevåg kommune. Tilstandsvurdering av Dampskipskaia

Berlevåg kommune. Tilstandsvurdering av Dampskipskaia Berlevåg kommune Tilstandsvurdering av Dampskipskaia RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 02 477141 Kunde: Fagleder Robert Moan, Berlevåg kommune, Torget 4, 9980 Berlevåg Tilstandsvurdering av Dampskipskaia

Detaljer

NOTAT. Oppdrag 1350005929 Kunde Activa Eiendom AS Notat nr. G-not-001 Dato 17-09-2014 Til Svein-Erik Damsgård Fra Jørgen Fjæran Kopi Stefan Degelmann

NOTAT. Oppdrag 1350005929 Kunde Activa Eiendom AS Notat nr. G-not-001 Dato 17-09-2014 Til Svein-Erik Damsgård Fra Jørgen Fjæran Kopi Stefan Degelmann NOTAT Oppdrag 1350005929 Kunde Activa Eiendom AS Notat nr. G-not-001 Dato 17-09-2014 Til Svein-Erik Damsgård Fra Jørgen Fjæran Kopi Stefan Degelmann Byggeprosjekt Tvedestrand Dato 17. september 2014 Rambøll

Detaljer

Tegnings- og fordelingsliste

Tegnings- og fordelingsliste Tegnings- og fordelingsliste Stokkamyrveien 3, Inngang Vest 433 Sandnes Tlf 5 22 46 00 multiconsult.no Oppdragsgiver: Statens vegvesen Prosjekt: Forsendelsenr: Bruvedlikehold Nord Rogaland MC-0 Dato: 06.02.205

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T 2. Observasjoner Det ble på befaringen opplyst om at det kun er registrert sprekker og riss i øverste etasje i trapperom mot vest, se figur 1 for trapperommets beliggenhet. Øvrige deler av bygningen er

Detaljer

UNDERSØKTE KONSTRUKSJONER I HEDMARK

UNDERSØKTE KONSTRUKSJONER I HEDMARK 1 UNDERSØKTE KONSTRUKSJONER I HEDMARK Hedmark Konstr. Observerte nettriss Kjerner Sement/alkalier Reaktive bergarter Konstr. Maks riss i kjerner Riss i Riss i Deform./ type Hvor Areal Maks merket VMG Sement

Detaljer

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG NORDRE FINSTAD I SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 MANDAT: Prosject AS er av styret i Nordre Finstad I

Detaljer

Totalentreprise. Kapp Melkefabrikk Rehabilitering av tak. Vedlegg B. Arbeidsomfang

Totalentreprise. Kapp Melkefabrikk Rehabilitering av tak. Vedlegg B. Arbeidsomfang Totalentreprise Kapp Melkefabrikk Rehabilitering av tak Vedlegg B Arbeidsomfang Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORIENTERING OM PROSJEKTET 3 1.1 Overordnet beskrivelse av prosjektet 3 1.2 Byggherre 9

Detaljer

4.3.4 Rektangulære bjelker og hyllebjelker

4.3.4 Rektangulære bjelker og hyllebjelker 66 Konstruksjonsdetaljer Oppleggsdetaljene som benyttes for IB-bjelker er stort sett de samme som for SIB-bjelker, se figurene A 4.22.a og A 4.22.b. 4.3.4 Rektangulære bjelker og yllebjelker Generelt Denne

Detaljer

01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS Riving for klargjøring av tomt

01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS Riving for klargjøring av tomt Prosjekt: Mo i RANA 2017-02 Side: 01-1 Område: 01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS 01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS 01.02 Riving for klargjøring av tomt 01.02.1 CH1.13A HULLTAKING Antall hulltakinger... Materiale:

Detaljer

Informasjonsmøte 1.november 2012

Informasjonsmøte 1.november 2012 Stokka i Stavanger Informasjonsmøte 1.november 2012 Informasjonsmøtet er ment som informasjon til beboerne fra det SBBL og styret har utredet av saker innen fukt i kjellerne og lekkasje fra takene. Dette

Detaljer

1 FORKLARENDE TEKST TIL MAL FOR GENERISKE ARBEIDSRUTINER

1 FORKLARENDE TEKST TIL MAL FOR GENERISKE ARBEIDSRUTINER Kap.: 4.d Side: 1 av 21 1 FORKLARENDE TEKST TIL MAL FOR GENERISKE ARBEIDSRUTINER Generisk: Med generisk menes stor grad av likhet og overførbarhet mellom komponenter og systemer med hensyn til teknisk

Detaljer

Multiconsult AS har tidligere utført grunnundersøkelser for sjøfronten og laget forslag til alternative utbedringsmetoder.

Multiconsult AS har tidligere utført grunnundersøkelser for sjøfronten og laget forslag til alternative utbedringsmetoder. TEKNISK NOTAT TIL: Knarberg båtforening v/roar Aasvang Kopi: Fra: GRUNNTEKNIKK AS Dato: Dokumentnr: 110493n1 Prosjekt: 110448 Utarbeidet av: Geir Solheim Kontrollert av: Runar Larsen Knarberg båthavn,

Detaljer

Generelle tekniske krav Side: 1 av 6

Generelle tekniske krav Side: 1 av 6 Generelle tekniske krav Side: 1 av 6 1 OMFANG... 2 2 GENERELT... 3 2.1 Klassifisering av skader... 3 2.2 Spesialinspeksjon...3 2.3 Levetidskontroll... 4 2.4 Rekkverk på eldre bruer... 4 3 RAPPORTERING...

Detaljer

A3 KONKURRANSEGRUNNLAG - BESKRIVELSE A - ORIENTERING. Innholdsfortegnelse Side. 1. Prosjektets art og omfang A4

A3 KONKURRANSEGRUNNLAG - BESKRIVELSE A - ORIENTERING. Innholdsfortegnelse Side. 1. Prosjektets art og omfang A4 SIRA-KVINA KRAFTSELSKAP Rehabilitering 212 Landsløk bru A3 ORIENTERING Innholdsfortegnelse Side 1. Prosjektets art og omfang A4 2. Tidspunkt for igangsettelse og overtagelse A4 2b. Dagmulkt/premie A4 3.

Detaljer

1. SAMMENDRAG 3. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER 2. OM OPPDRAGET. 1.1 Sammendrag. 2.2 Oppdrag for Ose Ingeniørkontor AS. 2.3 Formål med forprosjektet

1. SAMMENDRAG 3. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER 2. OM OPPDRAGET. 1.1 Sammendrag. 2.2 Oppdrag for Ose Ingeniørkontor AS. 2.3 Formål med forprosjektet 1. SAMMENDRAG 1.1 Sammendrag Ørstaterminalen er i dag brukt som godsterminal for industri og annen næringsvirksomhet i Ørsta / Volda med omegn. Det er også anløp av cruiseskip. Det er i Norge en politisk

Detaljer

KOSTNADER UNDERGANG MED TILKNYTNINGSVEGER OG PARKERINGSPLASS, JAER SKOLE FORELØPIG UTGAVE (UTEN KOSTNADER VA UNDERGANG)

KOSTNADER UNDERGANG MED TILKNYTNINGSVEGER OG PARKERINGSPLASS, JAER SKOLE FORELØPIG UTGAVE (UTEN KOSTNADER VA UNDERGANG) Oppdragsgiver: Nesodden Kommune Oppdrag: 525850 Bomansvik Nesodden kommune - reguleringsplan Del: Dato: 2012-05-11 Skrevet av: Geir P. Pedersen Kvalitetskontroll: Gunnlaug Marie Bucher/Anne-Lise Sæther/Ine

Detaljer

Prosjekt Fredriksten festning - sikringstiltak Inventarnummer 1108 Gyldenløves vestre tenalje

Prosjekt Fredriksten festning - sikringstiltak Inventarnummer 1108 Gyldenløves vestre tenalje Fredriksten festning, Inventarnummer1108 Gyldenløves vestre tenalje - Sikringstiltak 1 COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Forsvarsbygg Prosjekt 2435040

Detaljer

7.2 RIBBEPLATER A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA 109

7.2 RIBBEPLATER A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA 109 A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA 19 7.2 RIBBEPLATER Generelt DT-elementer har lav egenlast og stor bæreevne, med spennvidder inntil 24 m. Elementene brukes til tak, dekker, bruer, kaier og enkelte fasadeløsninger.

Detaljer

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Prosjekt: PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB Tittel: Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Dokumentnummer: PGCAas-RIB-RAP-103 Til: Statsbygg Sammendrag: Det skal bygges ny barnehage

Detaljer

Kai Sivertsvik fiskerihavn

Kai Sivertsvik fiskerihavn Rissa Kommune Kai Sivertsvik fiskerihavn Tilstandsvurdering Restkapasitet og forslag til utbedringer Oppdragsnr.: 5161517 Dokumentnr.: 001 Versjon: 01 2016-03-10 Oppdragsnr.: 5161517 Dokumentnr.: 001 Versjon:

Detaljer

Oppmåling og tilstand. Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø

Oppmåling og tilstand. Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø Oppmåling og tilstand Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø 1 Innhold Innledning Oppmåling 1. etasje 2. etasje 3. etasje Snitt Fasader Gammelfjøsets tilstand Kilder

Detaljer

Vegdirektoratet Bruforvaltning fylkesveg Forvaltning av bærende konstruksjoner på fylkesveg

Vegdirektoratet Bruforvaltning fylkesveg Forvaltning av bærende konstruksjoner på fylkesveg Vegdirektoratet 2017 Bruforvaltning fylkesveg Forvaltning av bærende konstruksjoner på fylkesveg NORMAL Håndbok N401 N401 - BRUFORVALTNING FYLKESVEG Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens

Detaljer

BYGGTAKST NORD AS. Prosjekt: Dyrøy kommune, skade på Espenesbogen Industrikai

BYGGTAKST NORD AS. Prosjekt: Dyrøy kommune, skade på Espenesbogen Industrikai Prosjekt: Dyrøy kommune, skade på Espenesbogen Industrikai GENERELLE OPPLYSNINGER OM PROSJEKTET Kaia ligger i Dyrøy kommune og ligger nedenfor lagerbygningen som har adresse Kaffeveien 44, 9311 Dyrøy.

Detaljer

Kontroller utrigger etter montering for løse skruer og bolter. Maks 3 mnd etter overlevering.

Kontroller utrigger etter montering for løse skruer og bolter. Maks 3 mnd etter overlevering. FDV Dokumentasjon; Forvaltning, drift og vedlikehold Produkt: Flytebrygger og utriggere fra Wee Marine as Produkt beskrivelse: Wee Marines nykonstruerte utriggere er bygget i varmgalvanisert stål og satt

Detaljer

Overordnet vedlikeholdsplan for Ullernfaret Grendelag

Overordnet vedlikeholdsplan for Ullernfaret Grendelag Overordnet vedlikeholdsplan for Ullernfaret Grendelag 1. versjon våren 2013 Innhold 1 Innledning... 3 2 Asfaltering av gangveier og parkeringsplasser... 3 3 Utbedring eller gjenoppbygging av utvalgte garasjerekker...

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side 01-1 Nivå 1: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: kulvert bygging og riving Nei 01.2 AV2.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL IV BESKRIVELSE NS Vedlikeholdstiltak - taktekking Kontraktsnummer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL IV BESKRIVELSE NS Vedlikeholdstiltak - taktekking Kontraktsnummer KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL IV BESKRIVELSE NS 8401-8407 Vedlikeholdstiltak - taktekking 2485211 Kontraktsnummer 480428 Prosjektnr: Prosjektets navn: Kontraktsnr: 1 BESKRIVELSE 1.1. Orientering om tiltaket

Detaljer

MS Jøsenfjord REDALSHOLMEN DOKK OG FARTØYVERNSENTER. Rapport fra befaring den Jon Helge Aas

MS Jøsenfjord REDALSHOLMEN DOKK OG FARTØYVERNSENTER. Rapport fra befaring den Jon Helge Aas G:\bdf-bre\Arkiv\Avd.Teknisk\22700 Jøsenfjord\03- Dokumentasjon\Rapporter\Befaringsrapporter. Tilstandskontroll\131105 Befaringsrapport MS Jøsenfjord.docx REDALSHOLMEN DOKK OG FARTØYVERNSENTER MS Jøsenfjord

Detaljer