1. MÅL OG PRINSIPPER FOR SKATTESYSTEMET, INTERNASJONAL UTVIKLING OG MODELLER FOR SELSKAPSBESKATNINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. MÅL OG PRINSIPPER FOR SKATTESYSTEMET, INTERNASJONAL UTVIKLING OG MODELLER FOR SELSKAPSBESKATNINGEN"

Transkript

1 STORTINGSMELDING MELD. ST.4 ( ) BEDRE SKATT 1. MÅL OG PRINSIPPER FOR SKATTESYSTEMET, INTERNASJONAL UTVIKLING OG MODELLER FOR SELSKAPSBESKATNINGEN Finansdepartementet deler Scheel-utvalgets syn på de grunnleggende prinsipper for skattesystemets rolle og utforming. Skattesystemet skal tjene tre grunnleggende formål: - Gi inntekter til staten som finansierer offentlig virksomhet og overføringer. - Fordele inntekt og formue mellom personer. - Gi insentiver til ønsket adferd og disinsentiver til uønsket adferd, for dermed å oppnå mer effektiv ressursbruk. Finansdepartementet fremhever i stortingsmeldingen de grunnleggende prinsippene bak den store skattereformen i 1992, og fremholder at disse prinsippene også skal være førende fremover. Nøytralitet i beskatningen er et av disse hovedprinsippene i, og har siden preget det norske skattesystemet. Nøytralitet innebærer mest mulig lik skattemessig behandling av ulike selskapsformer, investeringsformer, inntektsformer og næringer. For det annet fremheves prinsippet om symmetri, ved at inntekter og kostnader behandles likt. Eksempelvis bør et tap være fradragsberettiget dersom en gevinst ville vært skattepliktig. For det tredje pekes det på samordningsprinsippet, som innebærer at samordning over tid og mellom virksomheter, f.eks. ved at underskudd kan føres til fradrag mot overskudd og fremføres mot senere års overskudd. For det fjerde fremholder departementet prinsippet om et bredt skattegrunnlag kombinert med forholdsvis lave skattesatser. Finansdepartementet fremholder at residensprinsippet fortsatt bør gjelde. Prinsippet innebærer at kapitalinntekten som utgangspunkt skattlegges i kapitaleierens hjemland, og ikke der hvor kapitalen er investert. Et hovedhensyn er her at verken nordmenn eller utlendinger skal ha insentiver til å investere i utlandet framfor i Norge. Dette innebærer altså at vi kan forvente at globalinntektsprinsippet fortsatt vil være et grunnleggende prinsipp i norsk skatterett. Finansdepartementet fremhever i stortingsmeldingen den internasjonale tendensen til å redusere skattesatsene på kapital, særlig knyttet til mobile inntekter. departementet fremholder at økt mobilitet av arbeidskraft og kapital er positivt for verdiskapingen, men en utfordring for beskatningen. Norge har gradvis blitt knyttet tettere sammen med andre land gjennom handel, arbeidsinnvandring og kapitalstrømmer. Flere skattegrunnlag er mer mobile, dels ved at selskap og personer flyttes over landegrensene, dels ved en økt digitalisert økonomi. De fire frihetene i EØS-avtalen muliggjør grenseoverskridende transaksjoner innenfor EØS, men begrenser i betydelig grad Norges muligheter til å hindre uthuling av skattegrunnlaget.

2 Departementet peker på den betydelige muligheten for uthuling av skattegrunnlaget og flytting av skattbart overskudd i dagens globale økonomi, og peker særlig på tre hovedmetoder for dette: 1) Internprising - skattemotivert prising av transaksjoner som skjer internt mellom ulike konsernselskaper; 2) Tynn kapitalisering - finansiering av selskap i land med høye skattesatser og gunstige regler om rentefradrag med en uforholdsmessig andel gjeld (tynn kapitalisering) 3) Treaty shopping - utnyttelse av skatteavtaler og ulikheter i nasjonale skattesystemer for å oppnå skattearbitrasje. Departementet peker på som en overordnet målsetning å innføre regler som motvirker slik internasjonal skattetilpasning, og viser til OECDs tiltaksplan mot BEPS ("Base Erosion and Profit Shifting"), som Norge har forpliktet seg til. Selv om det er en viktig målsetning å demme opp for internasjonal skatteflukt, fremholder departementet at skattesystemet må tilpasses nye utviklingstrekk, og peker på at det internasjonalt går det i retning av lavere selskapsskattesatser. departementet fremholder også at mange land har innført egne skatteregimer som tiltrekker seg særlig mobil kapital, for eksempel renteinntekter og inntekter fra immaterielle eiendeler. Uten at en uttrykkelig sier at Norge vil følge en slik linje, fremholder departementet at en i de kommende år bør se hen til at skattesystemet er robust og tilpasset en stadig mer internasjonal økonomi. departementet fremhever vekst og verdiskaping som en grunnleggende målsetning med skattesystemet, og viser til at selskapsskatten erfaringsmessig har større betydning for investeringene enn residensbaserte kapitalskatter. Det er en målsetning å få en effektiv selskapsbeskatning her i landet ned mot nivået i sammenlignbare land, uten at Norge leder an i en internasjonal konkurranse om å trekke til seg virksomhet gjennom å ha lavest skatt. Når det gjeler nivået på selskapsskatten, fremhever departementet at for 2015 ligger den formelle selskapsskattesatsen i Norge 1,9 prosentpoeng over gjennomsnittet i OECD og 4,5 prosentpoeng over gjennomsnittet i EU. Storbritannia, Finland og Island har selskapsskattesatser på 20 pst., mens Sverige har en skattesats på 22 pst. Danmark skal redusere satsen til 22 pst. Finansdepartementet konkluderer med at det er nødvendig å senke selskapsskattesatsen under de 25 pst. som er foreslått i proposisjonen. Dette vil gi grunnlag for økt vekst, samtidig som en demmer opp for flytting av skattbart overskudd ut av landet. Departementet varsler imidlertid at en også tar sikte på å innføre flere tiltak for å motvirke overskuddsflytting. Finansdepartementet varsler at en i løpet av perioden sikter mot å redusere selskapsskattesatsen til 22 pst., men slik at en vil vurdere ytterligere reduksjoner ut fra utviklingen internasjonalt. 2. TILTAK MOT OVERSKUDDSFLYTTING I Stortingsmeldingen drøfter departementet Scheel-utvalgets forslag til forskjellige tiltak mot overskuddsflytting fra Norge til utlandet. I likhet med Scheel-utvalget peker departementet på at overskuddsflytting medfører uthuling av det norske skattegrunnlaget og kan virke konkurransevridende mot norske virksomheter som ikke har samme mulighet til overskuddsflytting som internasjonale virksomheter. Samtidig som temaet følges opp i Stortingsmeldingen har OECD nylig fremlagt sitt forslag til nasjonale regler mot overskuddsflytting det såkalte Advokatfirmaet Selmer DA 2/8

3 BEPS-prosjektet (tiltak mot "Base Erosion and Profit Shifting"). Norges regler på dette området vil antakelig i til dels stor grad påvirkes av hvordan OECD tilnærmer seg problemstillingen. Kildeskatt på royalty- og visse leiebetalinger Scheel-utvalget foreslo å innføre hjemmel for å ilegge kildeskatt på royalty- og leiebetalinger for visse fysiske driftsmidler (borerigger mv.). Formålet med forslaget er å motvirke flytting av overskudd ut av Norge. Utvalgets forslag reiser EØS-rettslige problemstillinger hvis kildeskatten utformes som en bruttoskatt, og utvalget anmodet derfor Finansdepartementet om å utrede en sjablongmessig fradragsbegrensning for royalty. Om det innføres kildeskatt på royalty og visse leiebetalinger, må mange skatteavtaler reforhandles for at Norge skal kunne ilegge en slik kildeskatt. Departementet er enig med utvalget at det er behov for regler som motvirker at overskudd blir flyttet ut av Norge som følge av royalty- og leiebetalinger, og tar sikte på å sende forslag om kildeskatt på royalty og leiebetalinger på høring. Når det gjelder fradragsbegrensninger, antar departementet i likhet med Scheelutvalget at det bør vurderes regler som begrenser fradragsretten for særskilte betalinger, blant annet bareboatleie for fartøy og borerigger. Departementet vil derfor vurdere dette nærmere. Kildeskatt på renter Scheel-utvalget antok at rentebegrensingsregler ikke vil fange opp alle tilfeller av uønsket overskuddsflytting og foreslo at Norge skulle innføre kildeskatt på renter. Departementet mener Scheel-utvalgets forslag bør utredes, men gir foreløpig ikke føringer for innholdet i eventuelle regler. Departementet tar i stedet sikte på å fremme et høringsnotat om kildeskatt på renter. departementet viser til at kildeskatt må utformes slik at den ikke krenker EØS-avtalen. På samme måte som for kildeskatt på royalty, må mange skatteavtaler reforhandles for at Norge skal kunne ilegge kildeskatt på renter. Kildeskatt vil imidlertid få effekt på betalinger til stater Norge ikke har skatteavtale med. Skattemessig bosted for selskap Scheel-utvalget foreslo en skjerping av vurderingen av om et selskap er skattemessig hjemmehørende i Norge. Utvalget har forslått en presumsjon om at selskap som er stiftet i Norge alltid skal anses som skattemessig hjemmehørende i Norge. Departementet er enig i utvalgets forslag og tar sikte på å sende et forslag på høring. Begrenset skatteplikt for utenlandske selskaper i Norge Departementet er enig med Scheel-utvalget i at det skal vurderes om dagens regler om begrenset skatteplikt skal endres slik at man bedre kan motvirke en omgåelse av reglene om norsk fast driftssted for utenlandske aktører. Særlige utfordringer gjelder innen digital økonomi. departementet vil avvente med å iverksette tiltak til BEPS-prosjektet er avsluttet. Lovfesting av ulovfestet gjennomskjæringsregel Departementet er enig med Scheel-utvalget i at den ulovfestede gjennomskjæringsregelen bør vurderes lovfestet. Formålet med lovfestingen er å korrigere det Scheel-utvalget anså som en uheldig utvikling i Høyesteretts praksis og for å styrke normens anvendelse. Professor emeritus Frederik Zimmer er gitt i oppdrag å utrede spørsmålet nærmere. Utredningen forventes å foreligge våren Land-for-landrapportering internprising Departementet ønsker å hindre overskuddsforflytning gjennom salg av varer og tjenester internt i flernasjonale konsern. Dette er i tråd med utvalgets forsalg og BEPS-handlingsplanens tiltakspunkt 13. Mangelen på Advokatfirmaet Selmer DA 3/8

4 informasjon vanskeligjør skattemyndighetenes prøving av skattyters fastsettelse av internpris. departementet ønsker på sikt å innføre en land-for-landrapportering med overordnet informasjon om fordeling av skatt og inntekter mellom de ulike konsernselskapene. Dette for å bedre skattemyndighetenes tilgang på informasjon. Kravene til selskapets rapport er nærmere angitt i BEPS sine anbefalinger. Departementet vil derfor sende et forslag om lovendring på høring med tilhørende forskrifter. 3. GRENSEOVERSKRIDENDE AKSJEINNTEKT Fritaksmetoden Utvalget har foreslått enkelte endringer og forenklinger av fritaksmetoden ved å oppheve kravet til eierandel og eiertid for selskap utenfor EØS, samt forenkle selve vurderingen om utenlandsk selskap kan omfattes av fritaksmetoden. Innenfor EØS følger departementet opp utvalgets forslag å stramme opp fritaksmetoden så mye som EØS-retten tillater, og departementet vil derfor følge med i utviklingen i EU-retten. Som ledd i innstramningen av fritaksmetoden avskjærer departementet fritaksmetodens virkeområde for hybride instrumenter/låneavtaler allerede fra Utdelinger som er fradragsberettiget hos det utdelende selskap vil ikke omfattes av fritaksmetoden. Aksjonærmodellen Utvalget foreslo å endre aksjonærmodellen anvendelsesområde både utenfor og innenfor EØS, slik at aksjonærmodellen avgrenses mot aksjeinntekter fra selskap utenfor EØS og aksjeinntekter fra selskaper som ikke er reelt etablert og driver reell økonomisk virksomhet i EØS. Konsekvensen av forslaget er at aksjonæren ikke gis skjermingsfradrag. Med bakgrunn i høringsuttalelsene bemerkninger til at forslaget ikke vil innebære en administrativ forenkling, vil departementet utrede konsekvensene av forslaget før det tas endelig stilling om aksjonærmodellen skal endres. NOKUS (norsk-kontrollert utenlandsk selskap) Utvalget fremmet forslag om å endre definisjonen for lavskatteland ved å endre grensen fra 2/3 til 3/4 av det norske skattenivået. Forslaget forutsetter imidlertid at skattesatsen for inntekt ble nedsatt til 20 pst., hvilket ikke er tilfelle i departementets forslag der skattesatsen reduseres fra 27 til 25 pst. Forutsetningene for Utvalgets forslag er således ikke til stede. Departementet slutter seg til Utvalgets forslag om at det bør foretas en ny evaluering av hensynet bak NOKUSreglene, herunder om skillet mellom aktive og passive inntekter skal opprettholdes. Departementet vil derfor utrede dette nærmere og sende et forslag på høring. Utgående aksjeinntekter kildeskatt på aksjeutbytte Utvalget foreslår å oppheve dagens regler om kildeskatten på utbytte til utenlandske aksjonærer med 25 pst. Forslaget gjelder ikke for aksjonærer hjemmehørende i lavskatteland. Til tross for at opphevelsen vil ha en positiv virkning på investeringer i Norge, ønsker ikke departementet å oppheve kildeskatten. Departementet begrunner dette i at det er viktig at Norge har et regelverk som forhindrer at Norge kan benyttes som gjennomstrømningsland og i forhold til overskuddsflytting. Advokatfirmaet Selmer DA 4/8

5 4. AVSKRIVNINGER Departementet går inn for å opprettholde dagens avskrivningsregler med ulike saldogrupper og lineære avskrivninger. Departementet går derfor ikke inn for utvalgets forslag om nye saldogrupper for drosjer og personbiler, men har tatt forslaget om å avvikle startavskrivningen med 10 pst. ekstra i anskaffelsesåret for saldogruppe d til følge. Departementet tar sikte på å avvikle startavskrivningene fra Departementet har ikke foreslått endringer i avskrivningssatsene for inntektsåret Endringene som foreslås i skattereformen er hovedsakelig i tråd med Utvalgets forslag, med enkelte unntak: Saldogruppe Gjeldende sats Utvalgets forslag departementets forslag Saldogruppe a (kontormaskiner o.l.) Saldogruppe b (ervervet forretningsverdi) Saldogruppe c (vogntog, lastebiler, busser, varebiler mv.) 20/ /22 Saldogruppe d (maskiner og inventar mv.) 20/30 20/15 20 Saldogruppe e (skip, rigger mv.) Saldogruppe f (fly, helikopter) Saldogruppe g (anlegg for overføring og distribusjon av el. kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak) Saldogruppe h (bygg og anlegg) 4 (6/10) 4/10 4/10 Saldogruppe i (forretningsbygg) Saldogruppe j (tekniske installasjoner i forretningsbygg og andre næringsbygg) BESKATNING AV FINANSSEKTOREN Utvalget foreslo i hovedsak to avgiftsendringer: 1. Det innføres ordinær merverdiavgift på finansielle tjenester som ytes mot konkrete vederlag i form av gebyrer, provisjon mv., for eksempel skadeforsikring. Advokatfirmaet Selmer DA 5/8

6 2. Det innføres en egen avgift/skatt på margininntektene til finansforetak (dvs. vederlaget for det finansielle produktet (utenom konkret vederlag) fratrukket direkte finansielle kostnader). Forslaget er i hovedsak i tråd med tidligere forslag fra regjeringen Stoltenberg, slik det ble fremlagt i statsbudsjettet for For begge avgiftene er det foreslått at de i utgangspunktet skal være i tråd med merverdiavgiftsreglenes nøytralitetsprinsipper, slik at avgiftene ikke skal utgjøre en kostnad der hvor kunden er avgiftspliktig. Utgangspunktet blir dermed at innføring av avgift vil medføre en lemping for avgiftspliktige næringsdrivende mv. ved at man unngår en innlåsningseffekt av finansinstitusjonenes avgiftskostnader, mens for husholdninger vil en innføring av avgift innebære en ren kostnad. Regjeringen støtter begge forslagene fra utvalget, og departementet vil komme tilbake med et konkret forslag som i størst mulig grad ivaretar merverdiavgiftens nøytralitetsegenskaper. I den grad utredningen viser at en slik nøytral avgift blir for komplisert eller ikke kan gjennomføres, vil det eventuelt bli foreslått en enklere variant. Regjeringen tar sikte på å legge frem forslagene i kommende statsbudsjetter, og tidligst i forbindelse med budsjettet. 6. SKATT PÅ FORMUE OG FAST EIENDOM Scheel-utvalget vurderte både skatt på formue og fast eiendom, og utvalgets vurdering var en videreføring av formuesskatten på om lag dagens nivå, men med en jevn verdsetting av ulike formuesposter. Som ledd i vurderingen hadde utvalget følgende konkrete forslag til endringer: Ligningsverdiene av primærbolig, sekundærbolig og næringseiendom økes fra 70 til 80 pst. av anslått markedsverdi. Ligningsverdiene av fritidseiendom dobles i påvente av et bedre verdsettingssystem. Alle andre eiendeler, herunder bankinnskudd og aksjer, og gjeld verdsettes til 80 pst. av dagens verdi. Innenfor en provenynøytral ramme for formuesskatten gir dette grunnlag for å øke bunnfradraget til kroner. Skattefritaket ved utleie inntil 50 pst. av markedsverdien av egen bolig oppheves og ber departementet utrede mulige regler for sjablongmessig fradrag for leiekostnader, herunder bruk av redusert sats eller bunnfradrag. Utvalget vurderer også andre skatter, uten at utvalget kom med konkrete forslag: Utvalget mener at det er uheldig at eiendom skattlegges svært ulikt i ulike kommuner, og at dette taler for en overgang til en statlig eiendomsskatt eller en bedre koordinering av regler mellom stat og kommune, blant annet i fastsettelse av ligningsverdier for formues- og eiendomsskatteformål. Utvalget mener at både effektivitets- og fordelingshensyn kan tale for å gjeninnføre en arveavgift. Utvalget peker samtidig på at arveavgiften slik den var utformet før den ble avviklet fra 2014, ga betydelig rom for tilpasninger. Utvalget mener at det er gode grunner til å trappe ned og avvikle dokumentavgiften, men presiserer at dette i så fall bør motsvares av en tilsvarende økning i øvrig beskatning av bolig. Utvalget peker på forskjellsbehandlingen mellom ulike typer eiendom og at dokumentavgiften og andre skatter på transaksjoner kan medføre innlåsing av kapital. Advokatfirmaet Selmer DA 6/8

7 Scheel-utvalgets forslag om økning av ligningsverdi er fulgt opp i statsbudsjettet hva gjelder sekundærbolig og næringseiendom. Regjeringen har også foreslått en satsreduksjon og en økning av bunnfradraget i statsbudsjettet. Når det gjelder forslaget om økning av ligningsverdi på primærbolig ønsker ikke Regjeringen å skjerpe skattleggingen av folks hjem. Videre vil ikke Regjeringen foreslå endringer som øker verdsettingen av fritidseiendom. Disse forslagene fra Scheel-utvalget vil således ikke bli fulgt opp. Når det gjelder formueskatten generelt vil Regjerningen fortsette nedtrappingen av formueskatten. Scheel-utvalgets forslag om at skattefritaket for utleie av inntil 50 pst. av egen bolig vil ikke Regjeringen gå videre med som følge av de negative effektene forslaget kan medføre. Regjeringen vurderer også verdsettingssystemet for bolig, og finner dagens metode tilfredsstillende. Når det gjelder verdsettingssystemet for skog foreslår Regjeringen at kapitaliseringsfaktoren økes for å bringe den på linje med andre formuesobjekter. Selv om Scheel-utvalget ikke anbefaler lettelser i formueskatten knyttet til arbeidene kapital vil Regjeringen i budsjettet for 2017 komme tilbake med en nærmere vurdering av målrettede lettelser for næringsrelatert kapital. Regjeringen har ikke kommentert Scheel-utvalgets generelle vurderinger knyttet til statlig eiendomsskatt, arveavgift og nedtrapping/avvikling av dokumentavgiften. 7. MERVERDIAVGIFT Scheel-utvalget la frem forslag om et tosatssystem i merverdiavgiften hvor den generelle satsen på 25 pst. ble videreført, men hvor dagens nullsats på innenlandsk omsetning og laveste sats på 8 pst. økes til 15 pst. I tillegg anbefalte utvalget at departementet skulle vurdere en omlegging til én felles sats i merverdiavgiften, siden en slik omlegging vil være forenklende sammenlignet med et tosatssystem. Samtidig mente utvalget at departementet burde utrede muligheten for å inkludere flere områder i avgiftsområdet, som i dag faller utenfor merverdiavgiftssystemet. Departementet fremholder at forslaget om heving av satsen på 8 pst. bør følges opp, og skal i tillegg vurdere muligheten for å inkludere flere områder som i dag er utenfor merverdiavgiftssystemet. Forslaget om tosatssystemet anslås isolert sett å øke avgiftsinntektene med om lag 5,7 mrd. kroner. Konsekvensen kan være at privatpersonene må ta regningen for statens mål om å øke avgiftsinntektene. Næringsdrivende vil ikke bli påvirket av forslagene. 8. INNTEKTSBESKATNING AV PERSONER - INNBETALT KAPITAL Det ble før budsjettfremleggelsen spekulert i om Regjeringen ville endre reglene om skattemessig innbetalt kapital. Regjeringen påpeker i likhet med Scheel-utvalget at det ofte er problematisk å følge og dokumentere innbetalt kapital på den enkelte aksje og det fastslås at det er uheldig å ha regler om tilbakebetaling av innbetalt kapital som det er vanskelig eller tilnærmet umulig å praktisere. Advokatfirmaet Selmer DA 7/8

8 Finansdepartementet er derfor bedt om å utrede problemstillingen nærmere. Etter vår vurdering kan det ikke ses bort fra at nye regler kan innebære en redusert adgang til å ta ut innbetalt kapital, f eks gjennom innføring av en rekkefølgeregel. Tilpasninger bør derfor vurderes gjort i tide. Advokatfirmaet Selmer DA 8/8

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015 Oktober 2015 STATSBUDSJETTET Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform Regjeringen Solberg la i dag frem forslag til Statsbudsjett for 2016 og Skattemeldingen Bedre skatt En skattereform for omstilling

Detaljer

SCHEEL-UTVALGETS UTREDNING KAPITALBESKATNING I EN INTERNASJONAL ØKONOMI

SCHEEL-UTVALGETS UTREDNING KAPITALBESKATNING I EN INTERNASJONAL ØKONOMI SCHEEL-UTVALGETS UTREDNING KAPITALBESKATNING I EN INTERNASJONAL ØKONOMI Scheel-utvalget la den 2. desember 2014 frem for Finansdepartementet sin utredning; NOU 2014:13. Utvalget ble oppnevnt av Regjeringen

Detaljer

1. Redusert skattesats for selskaper Selskapsskatten foreslås redusert til 25 % for 2016, fra dagens 27 %.

1. Redusert skattesats for selskaper Selskapsskatten foreslås redusert til 25 % for 2016, fra dagens 27 %. Nyhetsbrev skatt Statsbudsjettet for 2016 Regjering har lagt frem sitt forslag til skatte- og avgiftsendringer i statsbudsjettet for 2016, samt stortingsmeldingen om ny skattereform som følger opp forslagene

Detaljer

NOU 2014:13 Scheel-utvalget: Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi. Et nytt skatte- og avgiftsopplegg for Norge?

NOU 2014:13 Scheel-utvalget: Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi. Et nytt skatte- og avgiftsopplegg for Norge? NOU 2014:13 Scheel-utvalget: Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Et nytt skatte- og avgiftsopplegg for Norge? Bjørn-Olav Johansen, Partner / Advokat Sandefjord, torsdag 15. januar 2014 Det begynner

Detaljer

Hovedrammer for Scheel-utvalget: Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Hovedrammer for Scheel-utvalget: Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Hovedrammer for Scheel-utvalget: Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Jon Gunnar Pedersen, Skogforum 9. desember 2014 Hovedspørsmålet: Er selskapsskatten godt tilpasset den internasjonale utviklingen?

Detaljer

Partner Anders Myklebust Pensjonskassekonferansen 15. april 2015

Partner Anders Myklebust Pensjonskassekonferansen 15. april 2015 Scheel-utvalget Beskatning av finansforetak Partner Anders Myklebust Pensjonskassekonferansen 15. april 2015 1 Agenda 1. Nærmere om Scheel-utvalget 2. Hovedforslagene 3. Konsekvenser for finansforetak

Detaljer

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere Saksnr. 13/2642 06.06.2013 Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere 1 1 Innledning og sammendrag Det foreslås justeringer i reglene om skattlegging av eiere

Detaljer

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag Statsbudsjettet 2016 Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen Satser, innslagspunkter og fradrag 1 Satser 2016 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1,2 millioner kroner til

Detaljer

Revisjon. Hvorfor revisjon

Revisjon. Hvorfor revisjon Revisjon Hva er revisjon Kontroll og gransking av regnskaper Foretatt av uavhengig kvalifisert person Prinsipal-agent modellen (problemet oppstår når en agent tar beslutninger på vegne av en prinsipal,

Detaljer

Scheel-utvalget: Ny skattereform i støpeskjeen. Hva betyr det for næringslivet?

Scheel-utvalget: Ny skattereform i støpeskjeen. Hva betyr det for næringslivet? Scheel-utvalget: Ny skattereform i støpeskjeen Hva betyr det for næringslivet? Håvard Tangen, advokat/partner Ann-Kristin Stene, advokat Bergen, fredag 8. mai 2015 Hva er Scheel-utvalget Ekspertutvalg

Detaljer

1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser

1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser 2017-2018 Prop. 1 LS 29 Skaner, avgifter og toll 2018 1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser Tabell 1.5 viser skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2017 og med regjeringens forslag for 2018.

Detaljer

Regjeringens forslag til skattereform. 26. mars 2004

Regjeringens forslag til skattereform. 26. mars 2004 Regjeringens forslag til skattereform 26. mars 2004 1 Hvorfor skattereform? Styrke grunnlaget for vekst og velferd Mer rettferdig skattesystem Økt likebehandling av reelle arbeidsinntekter Tilnærme skatt

Detaljer

Selskapene har valgt å kommentere bare de deler av forslaget som gjelder selskapsbeskatningen (inkludert merverdiavgift mv).

Selskapene har valgt å kommentere bare de deler av forslaget som gjelder selskapsbeskatningen (inkludert merverdiavgift mv). Memo Fra: Til: Deres ref: Aker ASA v/ove Taklo Aker Solutions ASA v/njaal Arne Høyland Akastor ASA v/helene Langlo Volle Kværner ASA v/jens Even Pedersen Superba ASA v/martin Arnholdt Havfisk ASA v/eldar

Detaljer

UTVALGETS MANDAT. Mål og prinsipper for skattesystemet. Vurdere muligheten for å redusere satsforskjellene og oppheve delingsmodellen

UTVALGETS MANDAT. Mål og prinsipper for skattesystemet. Vurdere muligheten for å redusere satsforskjellene og oppheve delingsmodellen UTVALGETS MANDAT Mål og prinsipper for skattesystemet Vurdere muligheten for å redusere satsforskjellene og oppheve delingsmodellen Er skattesystemet tilpasset økt internasjonalisering? Formuesskattens

Detaljer

Høring - NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høring - NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Dep postmottak@fin.dep.no Oslo, 7.4.2015 Deres ref: 14/5757 SL HSH/KR Vår ref: BBU/CB/TL Høring - NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Det

Detaljer

Bedre skatt. Stortingsmelding nr. 4 (2015-2016) Innhold. Bedre skatt. 9. oktober 2015. 1. Innledning. 2. Endret kapitalbeskatning

Bedre skatt. Stortingsmelding nr. 4 (2015-2016) Innhold. Bedre skatt. 9. oktober 2015. 1. Innledning. 2. Endret kapitalbeskatning Bedre skatt 9. oktober 2015 Bedre skatt Stortingsmelding nr. 4 (2015-2016) Innhold 1. Innledning 2. Endret kapitalbeskatning 3. Tiltak mot overskuddsflytting 4. Avskrivninger 5. Foretaksmodellen for enkeltpersonforetak

Detaljer

Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi NOU 2014: 13 (Scheelutvalget)

Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi NOU 2014: 13 (Scheelutvalget) Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi NOU 2014: 13 (Scheelutvalget) v/joachim M. Bjerke LVKs årlige eiendomsskatteseminar 20. mai 2015 Agenda 1. Bakgrunn og forslagene 2. Utvalgte temaer Skattesystem

Detaljer

Høring - Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi - NOU 2014: 13

Høring - Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi - NOU 2014: 13 Finansdepartementet «høringer» Vår saksbehandler Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse eo 05.04.2015 DOK/2015/Scheel Høring - Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi - NOU 2014: 13 Vi viser

Detaljer

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi Foretaksmodellen Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi 1 DAGENS TEMA skattereformen 2005-2006 Kort om hensyn målsettinger forskjellige modeller nye ord og uttrykk Hovedtema

Detaljer

Uttaksutvalget NOU 2005: 2

Uttaksutvalget NOU 2005: 2 Pressekonferanse 12. januar 2005 NOU 2005: 2 Hovedelementene i utvalgets forslag Advokat Marianne Iversen, Wikborg Rein Mandat og forslag Utvalgets mandat: Utrede muligheten for uttaksbeskatning av personlig

Detaljer

Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond

Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 08.07.2015 Vår ref.: 15-604/HH Deres ref.: 14/1798 SL TV/HKT Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond Finans Norge viser til

Detaljer

Skatteutvalget. Norsk olje og gass skatteseminar 2014. v/joachim M. Bjerke 8. mai 2014 #2583763

Skatteutvalget. Norsk olje og gass skatteseminar 2014. v/joachim M. Bjerke 8. mai 2014 #2583763 Skatteutvalget Norsk olje og gass skatteseminar 2014 v/joachim M. Bjerke 8. mai 2014 Hovedpunkter 1. Bakgrunn og oppnevnelse av Skatteutvalget 2. Noen hovedutfordringer for Norge 3. Enkelte foreløpige

Detaljer

Frokostseminar revidert nasjonalbudsjett og andre lovforslag mai 2017

Frokostseminar revidert nasjonalbudsjett og andre lovforslag mai 2017 Frokostseminar revidert nasjonalbudsjett og andre lovforslag 2017 12. mai 2017 Agenda 01 02 03 Revidert nasjonalbudsjett 2017 Endringer i rentebegrensningsreglene Øvrige forventede endringer 2017 2 01

Detaljer

Scheelutvalget en reform av skattesatsstrukturen

Scheelutvalget en reform av skattesatsstrukturen Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi: Scheelutvalget en reform av skattesatsstrukturen I artikkelen vil vi først ta for oss bakgrunnen og hovedtrekkene i Scheelutvalgets innstilling før vi behandler

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

Historikk og grunnlag for utredningen

Historikk og grunnlag for utredningen Resyme over NOU 2014:13 Historikk og grunnlag for utredningen I skattereformen av 1992 ble det lagt vekt på skattemessig likebehandling, bredt skattegrunnlag og lave satser. Dette prinsipielle grunnlaget,

Detaljer

Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto

Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto Saksnr. 16/4112 27.10.2016 Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto Innhold 1 Innledning... 3 2 Hva er en fondskonto?... 3 3 Gjeldende rett... 4 4 Departementets vurderinger og forslag... 5 5 Administrative

Detaljer

Frokostseminar 22. april 2015

Frokostseminar 22. april 2015 Frokostseminar 22. april 2015 Forslag til nye skatteregler for verdipapirfond Kjersti Trøbråten, Harald Willumsen, Arvid Aage Skaar og Marius Sollund 01 Kort om dagens regelverk 01 Kort om dagens regelverk

Detaljer

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett Oktober 2016

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett Oktober 2016 Oktober 2016 STATSBUDSJETTET Forslag til statsbudsjett 2017 Regjeringen foreslår redusert skattesats for alminnelig inntekt, innføring av ny finansskatt for finansnæringen og verdsettelsesrabatt for formuesskatt

Detaljer

Høring skattemessig behandling av verdipapirfond

Høring skattemessig behandling av verdipapirfond Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Oslo, 7. juli 2015 Deres ref 14/1798 SL TV/HKT Høring skattemessig behandling av verdipapirfond Det vises til departementets høringsbrev datert 14. april.

Detaljer

Skatt og verdiskaping Scheelutvalgets forslag. Michael Riis Jacobsen, Skogforum 9.12.14

Skatt og verdiskaping Scheelutvalgets forslag. Michael Riis Jacobsen, Skogforum 9.12.14 Skatt og verdiskaping Scheelutvalgets forslag Michael Riis Jacobsen, Skogforum 9.12.14 Skatt og verdiskaping Best mulig ressursutnyttelse Arbeid og kapital brukes der avkastningen før skatt er størst Teknologisk

Detaljer

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Saksnr. 07/1389 05.04.2013 Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Gjeldende rett... 4 3.1 Skattytere

Detaljer

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014.

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014 Mentor Ajour Skattesatser for 2014 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Skattesatsene for 2014 2013-regler Skatt på alminnelig

Detaljer

Finansdepartementet, 28. juni 2011. Høringsnotat - endringer i skattereglene for Svalbard

Finansdepartementet, 28. juni 2011. Høringsnotat - endringer i skattereglene for Svalbard Finansdepartementet, 28. juni 2011 Høringsnotat - endringer i skattereglene for Svalbard 1 Innledning og sammendrag De siste årene er det gjennomført en rekke endringer i skattesystemet for Svalbard. Endringene

Detaljer

Eiendom og skatt. Norsk Eiendom. Oslo 22. april 2015. Harald Magnus Andreassen +47 23 23 82 60 hma@swedbank.no

Eiendom og skatt. Norsk Eiendom. Oslo 22. april 2015. Harald Magnus Andreassen +47 23 23 82 60 hma@swedbank.no Eiendom og skatt Norsk Eiendom Oslo 22. april 2015 Harald Magnus Andreassen +47 23 23 82 60 hma@swedbank.no 2 3 Hva er de fleste enige i, i utgangspunktet Skatt bør ikke påvirke adferd på en uheldig måte

Detaljer

STATSBUDSJETT 2013 SKATT

STATSBUDSJETT 2013 SKATT Oktober 2012 STATSBUDSJETT 2013 SKATT Nytt Statsbudsjett I dag la finansminister Sigbjørn Johnsen frem Regjeringens forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2013 for Stortinget. Unntak fra fritaksmetoden

Detaljer

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert 11.09.2017 1 Nye skatteregler i 2017 Aksjesparekonto Personlige skattytere

Detaljer

Meld. St. 4 ( )

Meld. St. 4 ( ) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011.

Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011. OPPDATERING SKATT OG AVGIFT STATSBUDSJETTET 2011 7. oktober 2010 Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011. Oppsummert er det få vesentlige

Detaljer

INTERNASJONAL BESKATNING AV SKIPSFART BEHOV FOR EU- TILPASNING I NORGE. EU-landene har en aktiv politikk for å tiltrekke seg internasjonal skipsfart

INTERNASJONAL BESKATNING AV SKIPSFART BEHOV FOR EU- TILPASNING I NORGE. EU-landene har en aktiv politikk for å tiltrekke seg internasjonal skipsfart Vedlegg 4 Norges Rederiforbunds høringsuttalelse til Rederiskatteutvalget INTERNASJONAL BESKATNING AV SKIPSFART BEHOV FOR EU- TILPASNING I NORGE EU-landene har en aktiv politikk for å tiltrekke seg internasjonal

Detaljer

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013.

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013 Mentor Ajour Skattesatser for 2013 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. 2013 MentorAjour 2 1 Skattesatsene for 2013 2012-regler

Detaljer

Lovendringer og dommer

Lovendringer og dommer Lovendringer og dommer EBL Skatteseminar, 21. oktober 2008 Advokat Morten Fjermeros Advokat Bendik Christoffersen www.thommessen.no Skatterett- ajourføring oktober 2008 Lovendringer Dommer Avgjørelser

Detaljer

Oppfølging av scheel-utvalget. APs konklusjoner og anbefalinger. Arbeiderpartiet.no

Oppfølging av scheel-utvalget. APs konklusjoner og anbefalinger. Arbeiderpartiet.no Oppfølging av scheel-utvalget APs konklusjoner og anbefalinger Arbeiderpartiet.no Forsidefoto: Øivind Haug Foto: Øivind Haug 1 BAKGRUNN Det er mange faktorer som avgjør om Norge er et attraktivt land å

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 forslag til skatte- og avgiftsendringer

Statsbudsjettet 2016 forslag til skatte- og avgiftsendringer Statsbudsjettet 2016 forslag til skatte- og avgiftsendringer Regjeringen Solberg la i dag frem statsbudsjettet for 2016. I dette nyhetsbrevet har vi sammenfattet de viktigste forslagene til endringer på

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter 1 Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift? BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg dag.ramsberg@bdo.no

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Finansdepartementet. Oslo, 14. juni Høring forslag om endring av skatteloven 2-2 første ledd

Handelshøyskolen BI. Finansdepartementet. Oslo, 14. juni Høring forslag om endring av skatteloven 2-2 første ledd 1 Handelshøyskolen BI Finansdepartementet Oslo, 14. juni 2017 Høring forslag om endring av skatteloven 2-2 første ledd Det vises til høringsbrev av 16. mars 2017 (ref. nr. 15/2550 SL AEI/KR) hvor det foreslås

Detaljer

Saksnr. 13/1173. Høringsnotat -

Saksnr. 13/1173. Høringsnotat - Saksnr. 13/1173 Høringsnotat - Skatt ved uttak fra norsk beskatningsområde reduksjon av gevinst for fysiske driftsmidler som tidligere er tatt inn i beskatningsområdet Finansdepartementet 24.04.2013 1.

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter www.pwc.com Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Partner/Advokat Gunnar Bøyum, Advokatfirmaet Sogn og Fjordane - lokal kompetanse i heile fylket 28 år i Sogn og Fjordane (etablert i 1987) Kontor

Detaljer

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige?

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? TLS Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? Frokostmøte, Eierskiftealliansen i Hordaland Skatt og avgift Sentral, men ikke avgjørende faktor for valg

Detaljer

Scheel-utvalget (NOU 2014:13)

Scheel-utvalget (NOU 2014:13) Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Sendes Postmottak@fin.dep.no Deres ref: Oslo, 30.03.2015 Vår ref: Jarle Hammerstad/ 15-9134 Scheel-utvalget (NOU 2014:13) Hovedorganisasjonen Virke representerer

Detaljer

Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond

Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond Saksnr. 14/1798 14. april 2015 Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 SAMMENDRAG AV FORSLAGENE... 3 3 GJELDENDE REGLER... 5 4 PROBLEMER MED GJELDENDE REGLER...

Detaljer

Utlån til personlige aksjonærer

Utlån til personlige aksjonærer Utlån til personlige aksjonærer v/ Toril Ulfsnes, 11.02.2016 Kvalitet for Nordmøre Nordmøre Revisjon Norom samarbeid med kontor i Kristiansund, Surnadal, Sunndal, Molde, Aure, Tingvoll. Største revisjonsmiljøet

Detaljer

Om skattepolitiske reformer. Vidar Christiansen Økonomisk institutt og Oslo Fiscal Studies

Om skattepolitiske reformer. Vidar Christiansen Økonomisk institutt og Oslo Fiscal Studies Om skattepolitiske reformer Vidar Christiansen Økonomisk institutt og Oslo Fiscal Studies Disposisjon Generelle betraktninger: Hvordan samfunnsøkonomer typisk tenker om skatter Skattenivå, skattestruktur

Detaljer

Internasjonale tiltak mot «Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)» Stig Sollund Finansdepartementet

Internasjonale tiltak mot «Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)» Stig Sollund Finansdepartementet Internasjonale tiltak mot «Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)» Stig Sollund Finansdepartementet Utgangspunkt Selvstendige stater bestemmer sine skatteregler ut fra egne politiske valg Med økt integrasjon

Detaljer

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet)

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet) TRYGDEAVGIFT 2011 2010 2009 2008 2007 Lønnsinntekt 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % Lønn til personer under 17 år og over 69 år 4,70 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % Næringsinntekt i jordbruk, skogbruk

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,- 1 Oppgavesett 19 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 (osl19.doc) ajour v15 Spørsmål 1, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet

Detaljer

Statsbudsjettet 2015. Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe

Statsbudsjettet 2015. Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe Statsbudsjettet 2015 Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe Satser, innslagspunkter og fradrag Satser 2015 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1 million kroner til 1,2

Detaljer

Beskatningsregler i f.m. det å eie bolig i Frankrike!

Beskatningsregler i f.m. det å eie bolig i Frankrike! Beskatningsregler i f.m. det å eie bolig i Frankrike! Det norske Storting har i f.m. statsbudsjettet for 2010 vedtatt nye regler for formueskatt på fast eiendom. Trenden er klar: Lave norske ligningstakster

Detaljer

NORGE ETTER SKATTEREFORMEN ET SKATTEPARADIS FOR DE SUPERRIKE. Professor Terje Hansen

NORGE ETTER SKATTEREFORMEN ET SKATTEPARADIS FOR DE SUPERRIKE. Professor Terje Hansen NORGE ETTER SKATTEREFORMEN ET SKATTEPARADIS FOR DE SUPERRIKE av Professor Terje Hansen Foredrag på jubileumsseminar i anledning Knut Boyes 70-årsdag Bergen, 9. februar 2007 TH 2. 2. 2007 Side 1 DE SUPERRIKE

Detaljer

Skattemessige avskrivninger

Skattemessige avskrivninger Forside / Skattemessige avskrivninger Skattemessige avskrivninger Oppdatert: 28.05.2017 Det gis skattemessig fradrag for avskrivninger for verdiforringelse ved slit og elde på varige og betydelige driftsmidler.

Detaljer

Det vises til høringsbrevet, hvoretter høringsfristen er satt tils. april201s.

Det vises til høringsbrevet, hvoretter høringsfristen er satt tils. april201s. Finansdepartementet Postboks 8009 Dep. 0030 Oslo postmottak@fin.dep.no Deloitte Advokatfirma AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum 0103 Oslo Norge Tlf.: +4723279600 www.deloitteadvokatfirma.no

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Nyheter: statsbudsjettet 2016 og forslag til skattereform

Detaljer

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto i henhold til lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 10-21 og forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158

Detaljer

Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper

Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Forside / Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Oppdatert: 26.05.2017 Ansvarlige selskaper (herunder selskaper med delt ansvar)

Detaljer

AS REVISION INFORMASJON

AS REVISION INFORMASJON AS REVISION INFORMASJON Nr. 1 2017 REGELENDRINGER PR. 1. JANUAR 2017 Nedenfor følger en oversikt over regelendringer i forbindelse med Statsbudsjettet for 2017 og andre endringer som er vedtatt. Skatter

Detaljer

NYE RENTEBEGRENSNINGSREGLER FOR SELSKAP I KONSERN OMFATTES NÅ OGSÅ EKSTERNE RENTER. 5. mai 2017

NYE RENTEBEGRENSNINGSREGLER FOR SELSKAP I KONSERN OMFATTES NÅ OGSÅ EKSTERNE RENTER. 5. mai 2017 NYE RENTEBEGRENSNINGSREGLER FOR SELSKAP I KONSERN OMFATTES NÅ OGSÅ EKSTERNE RENTER 5. mai 2017 Innholdsfortegnelse NYE RENTEBEGRENSNINGSREGLER FOR SELSKAP I KONSERN OMFATTES NÅ OGSÅ EKSTERNE RENTER...

Detaljer

REDUKSJON I SKATTESATS FOR ALMINNELIG INNTEKT FOR BÅDE PERSONER OG SELSKAPER

REDUKSJON I SKATTESATS FOR ALMINNELIG INNTEKT FOR BÅDE PERSONER OG SELSKAPER STATSBUDSJETT 2016 1. SKATT PÅ INNTEKT REDUKSJON I SKATTESATS FOR ALMINNELIG INNTEKT FOR BÅDE PERSONER OG SELSKAPER Som følge av reduserte skattesatser for selskaper i våre naboland, er det en fare for

Detaljer

SELSKAPSBESKATNING. Redusert skatt på inntekt

SELSKAPSBESKATNING. Redusert skatt på inntekt 13. oktober 2017 Regjeringen Solberg la i dag frem statsbudsjettet for 2018. I dette nyhetsbrevet har vi sammenfattet de viktigste forslagene til endringer på skatte- og avgiftsområdet. SELSKAPSBESKATNING

Detaljer

#Oppdatert 2016 Ny skattereform

#Oppdatert 2016 Ny skattereform #Oppdatert 2016 Ny skattereform Managing Partner Ernst Ravnaas Navn Dato Skattereform 2016 Reform nr 2 (nr 1 i 2004/5) etter den store reformen i 1992 Politisk hestehandel Relatict lavt «støynivå» fra

Detaljer

STATSBUDSJETTET 2015 SKATTEOPPLEGGET

STATSBUDSJETTET 2015 SKATTEOPPLEGGET STATSBUDSJETTET 2015 SKATTEOPPLEGGET Samtidig med fremleggelsen av statsbudsjettet den 8. oktober fremmet Regjeringen forslag til endringer i reglene for skatter, avgifter og toll for 2015. Skatteopplegget

Detaljer

NOU. Norges offentlige utredninger 2014: 13. Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

NOU. Norges offentlige utredninger 2014: 13. Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi NOU Norges offentlige utredninger 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Norges offentlige utredninger 2014 Seriens redaksjon: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Informasjonsforvaltning

Detaljer

Høringsnotat. Begrensning av fradrag for renter i interessefellesskap

Høringsnotat. Begrensning av fradrag for renter i interessefellesskap Høringsnotat Begrensning av fradrag for renter i interessefellesskap Finansdepartementet 11.04.2013 Innhold 1 Innledning og sammendrag... 4 2 Nærmere om behovet for å begrense fradraget for rentekostnader...

Detaljer

BKK s Utenlandsstrategi & Norsk utbytteskatt på utenlandske infrastrukturinvesteringer

BKK s Utenlandsstrategi & Norsk utbytteskatt på utenlandske infrastrukturinvesteringer BKK s Utenlandsstrategi & Norsk utbytteskatt på utenlandske infrastrukturinvesteringer (Problematikken med at lokale skatteinsentiver til infrastrukturinvesteringer blir utlignet av norske skatteregler)

Detaljer

Innholdsoversikt. kapittel 1 innledning... 15

Innholdsoversikt. kapittel 1 innledning... 15 Innholdsoversikt kapittel 1 innledning...................................... 15 del 1 skatteparadisene................................... 31 kapittel 2 skatteparadis, hva legges i betegnelsen........ 32

Detaljer

Høringsnotat Beskatning ved uttak av objekter fra norsk beskatningsområde endringer i utfyllende forskrift, oppretting av lovtekst mv.

Høringsnotat Beskatning ved uttak av objekter fra norsk beskatningsområde endringer i utfyllende forskrift, oppretting av lovtekst mv. Finansdepartementet 21.12.2012 Høringsnotat Beskatning ved uttak av objekter fra norsk beskatningsområde endringer i utfyllende forskrift, oppretting av lovtekst mv. 1 1 Innledning I 2008 ble det, med

Detaljer

Ot.prp. nr. 50 ( )

Ot.prp. nr. 50 ( ) Ot.prp. nr. 50 (2000-2001) Om lov om endring i lov 26. mars 1999 nr. 14 skatteloven (forhøyelse av avskrivningssats for landbruket) Tilråding fra Finansdepartementet av 23. mars 2001, godkjent i statsråd

Detaljer

Statsbudsjettet 2012 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift

Statsbudsjettet 2012 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift Statsbudsjettet 2012 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 16/11, 20. desember 2011 Rettsavdelingen, avgift Med virkning fra 1. januar 2012 gjeninnføres fritaket

Detaljer

Behov for enkelte tilpasninger i reglene om aksjesparekonto

Behov for enkelte tilpasninger i reglene om aksjesparekonto Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 22.09.2017 Vår ref.: 17-1333 Behov for enkelte tilpasninger i reglene om aksjesparekonto Finans Norge har tidligere uttrykt tilfredshet med at Regjeringen

Detaljer

Statsbudsjettet 2018 og andre skattenyheter. Toril Jørgensen, Heidi Kildal og Stein Mikkelsen Skatteadvokater i Danske Bank

Statsbudsjettet 2018 og andre skattenyheter. Toril Jørgensen, Heidi Kildal og Stein Mikkelsen Skatteadvokater i Danske Bank Statsbudsjettet 2018 og andre skattenyheter Toril Jørgensen, Heidi Kildal og Stein Mikkelsen Skatteadvokater i Danske Bank Bilde: Shutterstock/Pawel 2 Agenda Statsbudsjettet 2018 Skatt på formue Delingsøkonomien

Detaljer

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget.

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget. Eiendomsskatt Kommunestyret avgjør etter lov om eiendomsskatt til kommunene av 6.juni 1975 nr. 29 om det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen. Vedtak om innkreving av eiendomsskatt skal fattes hvert

Detaljer

Høringsuttalelse Forslag om begrensning av fradrag for renter i interessefellessk ap

Høringsuttalelse Forslag om begrensning av fradrag for renter i interessefellessk ap AkewsokrannEr KV,ERNER Ter AkeieloMarkw -47."HAVFISK c'e-eanytem Memo Til: Fra: Finansdepartementet Dato: 24 juni 2013 Aker ASA v/ove Taklo Aker Solutions ASA v/njaal Arne Høyland Kværner ASA v/jens Even

Detaljer

#Oppdatert 2016 Statsbudsjettet 2017

#Oppdatert 2016 Statsbudsjettet 2017 20.10.2016 #Oppdatert 2016 Statsbudsjettet 2017 Partner advokat Ulf H. Sørdal og senioradvokat Erik Holgersen 2 Endringer Endringer i skattesatser Oversikt over marginal skattesats Formuesskattegrunnlaget

Detaljer

FROKOSTMØTE 29. november 2016

FROKOSTMØTE 29. november 2016 FROKOSTMØTE 29. november 2016 Prop. 1 LS (2016 2017) Forslag til skattelovsendringer for inntektsåret 2017 samt noen utvalgte skatterettslige emner. Obs! Emnene som behandlet, er i overenstemmelse med

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, x 0,30 = 5 850, ,- Gruppe b, Goodwill x 0,20 = , ,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, x 0,30 = 5 850, ,- Gruppe b, Goodwill x 0,20 = , ,- 1 Oppgavesett 17 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG DEL 1 (osl17.doc) ajour v17 Oppgave a, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i

Detaljer

Aksjegevinster og utbytte mv. for selskaper mv.

Aksjegevinster og utbytte mv. for selskaper mv. Forside / Aksjegevinster og utbytte mv. for selskaper mv. Aksjegevinster og utbytte mv. for selskaper mv. Oppdatert: 23.05.2017 Skattefritak for aksjeinntekter for aksjeselskap Skattefritak for aksjeinntekter

Detaljer

Utenlandsbeskatning - skatteavtaler

Utenlandsbeskatning - skatteavtaler Forside / Utenlandsbeskatning - skatteavtaler Utenlandsbeskatning - skatteavtaler Oppdatert: 29.05.2017 Skattemessig bosatt i Norge Bosatt i Norge Bosted etter skatteavtalen Beskatning etter skatteavtalene

Detaljer

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Inntekt, skatt og overføringer 21 Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Sigrun Kristoffersen 2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Skattereformen i 1992 medførte blant annet at skattesatsene ble senket

Detaljer

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år.

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/12. Avgitt 11.07.2012 Endring fra aksjefond til obligasjonsfond realisasjon? (skatteloven 9-2) Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i

Detaljer

Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2010 (Stortingets skattevedtak)

Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2010 (Stortingets skattevedtak) Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2010 (Stortingets skattevedtak) Utskriftsdato: 1.1.2018 02:21:58 Status: Gjeldende Dato: 27.11.2009 Nummer: 1493 Utgiver: Finansdepartementet

Detaljer

Høringsnotat - endringer i avskrivningsreglene for vindkraft

Høringsnotat - endringer i avskrivningsreglene for vindkraft Sak: 14/4159 16.02.2015 Høringsnotat - endringer i avskrivningsreglene for vindkraft 1 Innledning og sammendrag Departementet foreslår endringer i avskrivningsreglene for vindkraftverk. Forslaget innebærer

Detaljer

Pressemelding. Skattelettelser for omstilling og vekst. Nr.: 36/2015 Dato: 7.10.2015 Kontaktperson: Pressetelefon 22 24 44 11 / mobil 911 42 059

Pressemelding. Skattelettelser for omstilling og vekst. Nr.: 36/2015 Dato: 7.10.2015 Kontaktperson: Pressetelefon 22 24 44 11 / mobil 911 42 059 Pressemelding Nr.: 36/2015 Dato: 7.10.2015 Kontaktperson: Pressetelefon 22 24 44 11 / mobil 911 42 059 Skattelettelser for omstilling og vekst Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2016

Detaljer

ØvreVollgt.13,0158Oslo Postboks99 Sentrum,0101Oslo Telefon Telefax Internettwww.narTno

ØvreVollgt.13,0158Oslo Postboks99 Sentrum,0101Oslo Telefon Telefax Internettwww.narTno NARF Norges Autoriserte RegnskapsføreresForening ØvreVollgt.13,0158Oslo Postboks99 Sentrum,0101Oslo Telefon23 35 69 00 Telefax23 35 69 20 Internettwww.narTno E-post:post@narf.no Finansdepartementet Postboks

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Regjeringen fremla den 14. oktober stortingsmelding med nasjonalbudsjett for 2014. Samtidig fremla Regjeringen proposisjonen til Stortinget med forslag til endringer

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. desember 2017 kl. 15.35 PDF-versjon 3. januar 2018 12.12.2017 nr. 2183 Stortingsvedtak

Detaljer

Budsjettet for Finansminister Per-Kristian Foss

Budsjettet for Finansminister Per-Kristian Foss Budsjettet for 26 Finansminister Per-Kristian Foss 1 Til dekket bord Veksten er høy Optimismen er stor, både i husholdningene og i bedriftene Renten er lav Antallet nyetableringer øker kraftig Også arbeidsmarkedet

Detaljer

Verdipapirfondenes forening og Advokatfirmaet PwC AS Skatteseminar 15. desember 2015

Verdipapirfondenes forening og Advokatfirmaet PwC AS Skatteseminar 15. desember 2015 www.pwc.com Verdipapirfondenes forening og Advokatfirmaet AS Skatteseminar 15. desember 2015 Lars H. Aasen Partner Advokatfirmaet AS 95 26 02 74 lars.helge.aasen@no.pwc.com Kim Fosshaug Fast advokat Advokatfirmaet

Detaljer

Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere

Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere Høringsnotat om oppgave- og dokumentasjonsplikt for

Detaljer

Lovvedtak 37. (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016)

Lovvedtak 37. (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) Lovvedtak 37 (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) I Stortingets møte 14. desember 2015 ble det gjort

Detaljer

Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007

Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007 Osl27.doc v15 Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007 Oppgave 1. Spørsmål 1 Beregning av posten utsatt skatt i balansen pr. 01.01. X7: Regnskapsmessig verdi av anleggsmidlene pr. 01.01.

Detaljer