Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi NOU 2014: 13 (Scheelutvalget)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi NOU 2014: 13 (Scheelutvalget)"

Transkript

1 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi NOU 2014: 13 (Scheelutvalget) v/joachim M. Bjerke LVKs årlige eiendomsskatteseminar 20. mai 2015

2 Agenda 1. Bakgrunn og forslagene 2. Utvalgte temaer Skattesystem og rentebegrensningsregel Integrering mellom selskaps- og personbeskatningen Formuesskatt Norskfiendtlig forslag? 3. Eiendomsskatt 2

3 Mandat - Mandatet (15. mars 2013) Er selskapsskatten tilpasset den internasjonale utviklingen? - Skattesats - Forskjellsbehandling gjeld/egenkapital - Overskuddsflytting Provenynøytralt - Tilleggsmandatet (8. november 2013) Vurdere avskrivningsregler og satser Forslag med netto skattelettelser - Fagutvalg Ledet av Hans Henrik Scheel (tidl. SSB, nå Finansråd)

4 Skattesystem, skattesats og rentebegrensning Skattesats - Relativt høy formell selskapsskattesats i Norge Kilder: OECD og Finansdepartementet. 4

5 Tre hovedutfordringer i selskapsskatten - Flytting av aktivitet (investeringer) Høy effektiv skattesats medfører at investor kan oppnå lavere skatt ved å investere i utlandet - Flytting av overskudd Relativt høy formell skattesats gjør det lønnsomt å flytte overskudd ut av Norge - Forskjellsbehandling av gjeld og egenkapital Rentekostnader er fradragsberettiget, i motsetning til egenkapitalkostnader Gir insentiv til en høyere gjeldsgrad enn det som er samfunnsmessig optimalt Anslag for 2014 Kilde: Prop. 1 LS (Statsbudsjettet 2015)

6 Hvordan løse disse utfordringene? - Flytting av aktivitet (investeringer) Redusere skatt på investeringer i Norge = redusert selskapsskatt Økt skatt på investeringer i utlandet = økt beskatning av eiere - Flytting av overskudd Redusere incentivet = redusert selskapsskatt Redusere mulighetene = Strengere regler 27 % 37/41 % 27 % 20 % - Forskjellsbehandling av gjeld og egenkapital Full likestilling = helt nytt skattesystem Redusere forskjellsbehandlingen = redusert selskapsskatt «Forøvrig mener jeg at Karthago bør ødelegges.» Formuesskatt Avskrivninger - Rentebegrensningsregel - Kildeskatt renter/royalty - Hjemmehørende def. - Økt informasjonsplikt - Lovfeste omgåelsesregelen 6

7 Samfunnsøkonomenes drømmeliste: - Fjerne diverse fradrag med svak tilknytning til inntekt «Forøvrig mener jeg at Karthago bør ødelegges.» - Innføre delvis mva i finansiell sektor Mva. på tjenester som ytes mot gebyrer, provisjon mv. Særskilt avgift på rentemarginer - Redusere antall mva satser Dagens nullsats og lav sats økes opp til 15 pst. - Nullsats: Aviser, tidsskrifter, bøker, elbil - Lav sats : Persontransport, overnatting, kino, inngangsbilletter, NRK-lisens - Likere verdsettelse av eiendeler i formuesskatten - Redusere subsidiering av bolig/eiendom Skatt på utleie av del av egen bolig Høyere verdsettelse i formuesskatt 7

8 Utvalget mener: Positiv effekt på norsk økonomi - Vekstfremmende skatteomlegging Økte investeringer Økt arbeidstilbud Høyere og riktigere sammensatt sparing - Riktigere skattesammensetning Redusert selskapsskatt og personlig inntektsskatt Økte konsumskatter og skatt på fast eiendom Økt vekt på residensbasert beskatning - Betydelig selvfinansieringsgrad pst. for endringene i kapital- og selskapsbeskatningen

9 Resten av Norge mener 9

10 10

11 Agenda 1. Bakgrunn og forslagene 2. Utvalgte temaer Skattesystem og rentebegrensningsregel Integrering mellom selskaps- og personbeskatningen Formuesskatt Norskfiendtlig forslag? 3. Eiendomsskatt 11

12 Skattesystem og rentebegrensning Forskjellsbehandling gjeld og egenkapital - Bør gjeld og egenkapital være likestilt skattemessig? Forskjellsbehandlingen muliggjør overskuddsflytting Forskjellsbehandlingen bidrar til økt gjeldsgrad - ACE (Allowance for Corporate Equity) Selskapet gis fradrag basert på egenkapitalen (tenkt rentefradrag) Normalavkastning skjermes; gir økte investeringer Gir smalere grunnlag og dermed høyere selskapsskattesats (alt annet likt) ACC: Fradraget for renter er begrenset til gitt sats (gjerne samme som ACE-fradraget) - CBIT (Comprehensive Business Income Tax) Ikke fradrag for renter, verken interne eller eksterne Renteinntekter bør da trolig være skattefrie. Hva med personer? Gir økt skattegrunnlag; rom for større satsreduksjon Finansiell sektor blir skattefri/evt. særregel 12

13 Skattesystem og rentebegrensning Rentebegrensning - Trenger vi en rentebegrensningsregel? Flertallet: Ja, og den bør strammes inn Mindretallet: Nei, dagens regel kan oppheves - Flertallet Viderefører en resultatbasert sjablongregel Eksterne renter avskjæres på lik linje med interne Fradragsramme: 45 pst. av EBIT (overskudd før netto rentekostnader og skatt) - EBIT er mindre vridende enn EBITDA Terskelbeløpet reduseres til 1 mill. kroner - Skatteplikt for renteinntekter Også for kommuner og andre innretninger som i dag er skattefrie NOU 2014: 13 s

14 Skattesystem og rentebegrensning Rentebegrensning BEPS action 4-78 av 79 har netto rentekostnader under 20 % av EBITDA - 75 av 79 har netto rentekostnad under 10 % av EBITDA 14

15 Integrering mellom selskap og personbeskatning Hovedprinsipper - Selskapsskatt og personbeskatningen har vært tett integrert siden 1992 Lik sats på kapitalinntekt for personer og selskapsoverskudd 1 Skatt på eierinntekt 2 Lik marginalskatt på eierinntekt og lønn Arbeidsgiveravgift Toppskatt Trygdeavgift Skatt på alminnelig inntekt Selskapsskatt Skatt på alminnelig inntekt Kapitalinntekt Eierinntekt Lønnsinntekt 15

16 Integrering mellom selskap og personbeskatning - Hvor avgjørende er disse forutsetningene? Skattesats for selskaper bør tilsvare skatt på alminnelig inntekt - Hindre vridninger; nøytralt om investering gjøres i selskap eller personlig - Felles sats gjør systemet mer robust og forutsigbart, men også mindre tilpasningsdyktig Marginalskatt lønn bør tilsvare samlet skatt på selskap/utbytte - Hindre inntektsskifting, men lønn gir trygderettigheter (opp til 7,1 G) - Alternative modeller lite egnet, jf. delingsmodell og tvangslønn - Eierinntekt (aksjegevinster og utbytte) Økt skattesats til 41/37 pst. (flertallet) eller ca pst. (mindretallet) Eget skattegrunnlag, men full nøytralitet (gevinst/tap) Lån fra selskap til aksjonær skattlegges som utbytte Risiko for «privat konsum» i selskap Risiko for utflytting 16

17 Integrering mellom selskap og personbeskatning Forslagene gruppert etter inntektstype ,7 52,8 49,6 48,2 53,7 47,2 52,8 46,2 50,2 43, Eierinntekt AGA Trygd Toppskatt Alm inntekt Selskapsskatt 10 0 Nå Forslag Skattelette Nå Forslag Skattelette Nå Forslag Skattelette Eierinntekt Lønn Kapital Oversikten over lønn er noe forenklet og viser ikke en riktig relativ fordeling av de ulike skatteartene, jf. NOU 2014:13 s. 264 fotnote 1. 17

18 Integrering mellom selskap og personbeskatning Kapitalinntekter 18

19 Formuesskatt - Norge, Frankrike og Sveits - Lavere selskapsskatt eller lavere formuesskatt? Lavere selskapsskatt er mer effektivt for investeringer enn lavere formuesskatt - Et hovedproblem er svært ulik verdsetting Påvirker sparesammensetningen og reduserer fordelingseffekten Forutsatt likere verdsettelse og lavere effektiv sats, kan hensynet til effektivitet og fordeling forsvare formuesskatt Fritak for arbeidende kapital? - Provenynøytral reform Alt verdsettes til 80 %, inkl. gjeld. Fritidsbolig dobles i påvente av nytt verdsettelsessystem Bunnfradraget økes til 2,13 mill. - Virkninger av forslaget Antall formuesskattepliktige reduseres Økt formuesskatt på eiendom, redusert formuesskatt på aksjer, obligasjoner og kontanter

20 Norskfiendtlig forslag? - Hva er målet: Investeringer i Norge eller norske investorer? - Utenlandske investorer Redusert selskapsskatt, men - Strammere rentebegrensning - Tiltak mot overskuddsflytting Redusert kildeskatt på utbytte - Norske investorer Bør ikke være gunstigere å investere i utlandet enn i Norge Redusert selskapsskatt gir økt likebehandling av norske og utenlandske investeringer Økt utbytteskatt medfører at utenlandske investeringer i større grad skattlegges i Norge - Risiko for utflytting? Vil norske investorer få det dårligere enn før? 20

21 - Forutsetninger Den forsiktige skattyter - Formuesverdi/skjermingsgrunnlag: Tar bare utbytte for å dekke formuesskatt - Årlig overskudd (før skatt): 100 Med skjerming (1,1 % = 11) Nøytralt Lettelser Selskapsskatt Formuesskatt ,5 6,8 6,8 Utbytte for å dekke formuesskatt ,5 6,8 6,8 Utbytteskatt Tilbakeholdt overskudd i selskap ,5 73,2 73,2 Uten skjerming Nøytralt Lettelser Selskapsskatt Formuesskatt ,5 6,8 6,8 Utbytte for å dekke formuesskatt 15,3 13,7 11,6 11,5 10,8 Utbytteskatt 4,3 3,7 3,1 4,7 4 Tilbakeholdt overskudd i selskap 56,7 59,3 61,4 68,5 69,2 21

22 Den grådige skattyter - Tar maksimalt utbytte hvert år - Forutsetninger - Formuesverdi/skjermingsgrunnlag: Årlig overskudd (før skatt): 100 Med skjerming (1,1 % = 11) Nøytralt Lettelser Selskapsskatt Formuesskatt ,5 6,8 6,8 Utbytte Utbytteskatt 17,1 16,7 16,7 28,3 25,3 Sum selskaps-, utbytte- og formuesskatt 56,1 53,7 52,2 55,1 52,3 Uten skjerming Nøytralt Lettelser Selskapsskatt Formuesskatt ,5 6,8 6,8 Utbytte Utbytteskatt 20,2 19,7 19,7 32,8 29,6 Sum selskaps-, utbytte- og formuesskatt 59,2 56,7 55,2 59,6 56,4 22

23 Norskfiendtlig forslag Vinnere og tapere - Vinnere og tapere Vinnere: - Utenlandske investorer som ikke driver med overskuddsflytting - Norske rentenister - Norske arbeidstakere Taperen: - Norsk investor i utenlandske aksjer 23

24 Agenda 1. Bakgrunn og forslagene 2. Utvalgte temaer Skattesystem og rentebegrensningsregel Integrering mellom selskaps- og personbeskatningen Formuesskatt Norskfiendtlig forslag? 3. Eiendomsskatt 24

25 Eiendomsskatt - Mandatet ga lite rom for å vurdere eiendomsskatt «Utvalget bes drøfte hvorvidt en bør legge større vekt på mindre mobile skattegrunnlag. Den samlede beskatningen av fast eiendom er lav i Norge, både sammenlignet med annen kapital og sammenlignet med mange andre land. Formålet med denne utredningen er ikke å vurdere beskatningen av fast eiendom. Utvalget kan omtale et alternativ der økt beskatning av fast eiendom inngår, men skal legge hovedvekten på å utrede alternativer der den samlede beskatningen av eiendom er om lag uendret.» - Fast eiendom er et godt skattegrunnlag, jf. uttalelser i kap. 3 - Eiendomsskatt er kort omtalt på side 294 i kap. 12 om formuesskatt Mindre enn én side Halvparten er omtale av hvordan bolig og fritidseiendom er favorisert - Netto skatteutgift til bolig og fritidseiendom på NOK 46 mrd. bør reduseres - Eiendomsskatt reduserer skattefavoriseringen 25

26 Utvalgets uttalelser om eiendomsskatt - «eiendomsskatten [bør] videreføres som en del av det norske skattesystemet.» Motvirker den kraftige favoriseringen av bolig og fritidseiendom - «Det er uheldig med ulike regler for fastsettelse av ligningsverdier for formues- og eiendomskatteformål» Bør harmoniseres og slik at formuesskattens sjablongregler benyttes Forutsetter at det finnes sjablongregler, jf. boliger Utvalget foreslår at det innføres sjablongregler for fritidseiendom samt at presisjonen for boliger økes - «Dersom en i større grad skal skattlegge fast eiendom, er det behov for en reform av eiendomsbeskatningen for å sikre en mer helhetlig utforming og at ikke den samlede skattebelastningen gjennom formues- og eiendomsskatten blir for høy.» Eiendomsskatt er bruttoskatt og kan ramme hardt - «Behovet for å sikre en rimelig skattebelastning tilsier enten en overgang til en statlig eiendomsskatt eller en bedre koordinering av regler mellom stat og kommune.» Ikke sagt eller ment noe om inntektsfordelingen mellom kommunene eller mellom stat og kommune 26

27 Særskatt og eiendomsskatt Mandatet: - «Utvalget bes ikke spesielt om å vurdere særskatteregimene for petroleums- og kraftselskap, og kan legge til grunn at provenyet opprettholdes innenfor disse ordningene.» Utvalget: - «Videre vil omlegging fra selskapsskatt til skatt på eierinntekt innebære redusert skatt på alternativavkastningen og økt skatt på renprofitt (eierinntekt utover skjerming). Tilsvarende legges det til grunn at redusert selskapsskatt motvirkes av økt særskatt for petroleumsselskap samt at grunnrenteskatten på vannkraft økes.» - Ikke et forslag, bare pekt på virkningene av utvalgets forslag Provenynøytralitet krever at særskatten må økes, jf. mandatet Virkningen av det vil i så fall samsvare med virkningen av utvalgets (øvrige) forslag som medfører redusert skatt på normalavkastning (selskapsskatt/alm inntekt) og økt skatt på renprofitt (eierbeskatning) - Betydningen av at særskatt trekkes fra eiendomsskattegrunnlaget er ikke omtalt 27

28 Takk for oppmerksomheten! Joachim M. Bjerke T: M: E: 28

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Perspektivnotat Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt 1 Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Skattesystemet er en av de viktigste mekanismene vi har for å hindre utviklingen

Detaljer

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2015. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2014 2015) FOR BUDSJETTÅRET 2015

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2015. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2014 2015) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Prop. 1 LS (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Innhold Omtalt side Del I Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken...................

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Dato: 10. mars 2015 Vår ref.: Deres ref.: 14/5757 SL HSH/KR Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finans Norge viser

Detaljer

Synspunkter på bilavgiftssystemet

Synspunkter på bilavgiftssystemet Synspunkter på bilavgiftssystemet Utredning fra NHO Som en oppfølging av Næringslivets klimapanels rapport fra desember 2009, satte NHO i gang et videre arbeid om fremtidig innretning på bilavgiftene.

Detaljer

Når bør man ta ut alderspensjon?

Når bør man ta ut alderspensjon? // Arbeid og velferd Nr 1 // 212 Når bør man ta ut alderspensjon? Av: Ole ChristiAn lien SammeNdrag Pensjonsreformen ga fra 211 muligheten til selv å velge når man vil ta ut alderspensjon mellom 62 og

Detaljer

Er utvidet nettolønnsordning samfunnsøkonomisk lønnsomt?

Er utvidet nettolønnsordning samfunnsøkonomisk lønnsomt? Rapport Er utvidet nettolønnsordning samfunnsøkonomisk lønnsomt? MENON-PUBLIKASJON April 2013 av Sveinung Fjose, Magnus Utne Gulbrandsen, Christian Mellbye, Erik Jakobsen og Jens Fredrik Skogstrøm Innhold

Detaljer

Det må bli enklere å bidra

Det må bli enklere å bidra Det må bli enklere å bidra Forslag til utvidelse av skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Frivillighet Norge 20.06.2012 FRIVILLIGHET NORGE DET MÅ BLI ENKLERE Å BIDRA Frivilligheten

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

Mer FoU for samfunnet. Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet

Mer FoU for samfunnet. Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet Mer FoU for samfunnet Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet Forslag fra en styringsgruppe nedsatt av Norsk Biotekforum, Oslo, mai 2010 Utgiver:

Detaljer

Verdsettelse av aksjer

Verdsettelse av aksjer Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Verdsettelse av aksjer 1 GENERELT... 3 2 SKILLET MELLOM BØRSNOTERTE AKSJER OG IKKE-BØRSNOTERTE AKSJER... 3 3 RÅDIGHETSERVERVET... 3 3.1

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 Forelesningsnotat nr 10, mars 2010, Steinar Holden Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 1 Innledning... 1 2 Kort om oljen i norsk økonomi... 1 3 Virkningene på næringsstrukturen...

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Forord Det daværende Moderniseringsdepartementet utga i 2005 en veileder om utskilling av virksomhet

Detaljer

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/13 NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN 1. Oljeøkonomi på flere vis 2. Litt nærmere om inntekten 3. Leveranser til sokkelen 4. Også stor

Detaljer

Rapporter. Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst. Erling Holmøy og Birger Strøm. Reports 2014/13

Rapporter. Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst. Erling Holmøy og Birger Strøm. Reports 2014/13 Rapporter Reports 214/13 Erling Holmøy og Birger Strøm Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst Rapporter 214/13 Erling Holmøy og Birger Strøm Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene Selvangivelsen 2014 Rettledning til postene Ikke betal for mye skatt sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Har du endringer - lever elektronisk senest 30. april Bokmål 2 3 Innhold Fradragsposter

Detaljer

DE DER OPPE - om topplederes lønnsutvikling

DE DER OPPE - om topplederes lønnsutvikling nr 2/02 DE DER OPPE - om topplederes lønnsutvikling Direktør Arbeider 1. Sterk lederlønnsvekst også i 2001 2. Problemer med lokal lønnsdannelse 3. Kjenner du noen? 4. Mulige tiltak 5. Ulike syn- partiene

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

VENSTRES FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 1

VENSTRES FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 1 VENSTRES FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 1 Oslo, 3. november 2015 VENSTRES FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 2 1. Et grønnere og varmere statsbudsjett Venstres stortingsgruppe legger med dette fram Venstres

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank

Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank Harald Bøhn og Birger Vikøren 1 Forvaltningen av Petroleumsfondet har blitt en viktig oppgave for Norges Bank. I løpet av få år har fondet fått en betydelig

Detaljer

Skatte- og avgiftsmessige forhold for hestebransjen

Skatte- og avgiftsmessige forhold for hestebransjen Skatte- og avgiftsmessige forhold for hestebransjen 1 Innledning 2 Skatt 2.1 Det skatterettslige virksomhetsbegrep 2.1.1 Generelt om begrepet og de mest sentrale vilkår 2.1.2 Nærmere om de mest sentrale

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om brukerstyrt personlig

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

Konsekvenser av å innføre fritak for el-avgift for all næringsvirksomhet

Konsekvenser av å innføre fritak for el-avgift for all næringsvirksomhet ØF-notat nr. 10/2003 Konsekvenser av å innføre fritak for el-avgift for all næringsvirksomhet av Ståle Størdal Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og

Detaljer

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Direktoratet for økonomistyring Copyright 2014 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-999-2992-9

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer