Hovedrammer for Scheel-utvalget: Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedrammer for Scheel-utvalget: Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi"

Transkript

1 Hovedrammer for Scheel-utvalget: Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Jon Gunnar Pedersen, Skogforum 9. desember 2014

2 Hovedspørsmålet: Er selskapsskatten godt tilpasset den internasjonale utviklingen? Et offentlig utvalg, med fagfolk og internasjonale eksperter Mandat fra forrige regjering, oppdatert av Solberg-regjeringen Tilpasning av personbeskatningen Sammensetningen av skatter og avgifter To alternative forslag: Provenynøytralt og med skattelette

3 Det nasjonale bakteppet Norge er et land med høye offentlige utgifter Grunnrenten fra oljevirksomheten hindrer ikke at vi likevel må hente høyere skatter enn de fleste andre Når de samlede skatter i Norge er høyere enn i andre land, må alle regne med å betale dem

4 Det norske systemet Periodisk reform Mye vekt på fordeling; lite på effektivitet Høye skatte- og avgiftssatser gir stor gevinst av og stort behov for - fradrag og smutthull I etterkant av forrige reform har Kapitalen blitt mer internasjonal Dynamiske effekter blitt mer erkjent Andre land redusert sine satser

5

6 Internasjonale utviklingstrekk Økt internasjonalisering Investeringer og eierskap på tvers av land Internasjonal skatteplanlegging Flernasjonale selskaper utnytter forskjeller i skatteregler mellom land Rentefradrag og internprising Skattekonkurranse mellom land Reduserte skattesatser Særregler for å tiltrekke seg inntekter (bl.a. «patentbokser») «Gjennomstrømmingsland» i EØS Tiltak mot skatteomgåelser, både lovlige og ulovlige Internasjonalt: OECD og G20 BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) Nasjonalt, for eksempel begrensninger i rentefradraget for selskaper

7 Lavere selskapsskattesatser Prosent 60 Prosent Norge Sverige, Danmark og Finland OECD

8 Tre hovedutfordringer i selskapsskatten Flytting av overskudd: Relativt høy formell skattesats gjør det lønnsomt å flytte inntekter ut av Norge og føre fradrag i Norge Flytting av aktivitet (investeringer): Investorer kan oppnå lavere skatt ved å investere i utlandet Forskjellsbehandling av gjeld og egenkapital: Rentekostnader er, i motsetning til egenkapitalkostnader, fradragsberettiget i selskapene

9 Prinsipper for kapital- og selskapsbeskatningen Prinsipiell forankring viktig, særlig for næringsinvesteringer Bærende prinsipper siden 1992 bør videreføres: Klar sammenheng mellom skattemessig og reelt overskudd Brede grunnlag og lave satser Likebehandling av virksomhetsformer Likebehandling av investeringer (næringsnøytralitet) Residensprinsippet (samme skatt på investeringer i Norge og i utlandet for norske skattytere) Nær kobling mellom person- og selskapsbeskatningen for å motvirke tilpasninger Mål for utvalget er et robust skattesystem som legger til rette for verdiskapning

10 Alternative modeller for selskapsbeskatningen To hovedmodeller som likebehandler gjeld og egenkapital på selskapets hånd: ACE: Fradrag for både rentekostnader og egenkapitalkostnader CBIT: Verken fradrag for rentekostnader eller egenkapitalkostnader Modellene virker ulikt på investeringsinsentiver og overskuddsflytting Begge modeller gir utfordringer i integrasjonen med personbeskatningen - CBIT er særlig vanskelig

11 Utvalget foreslår Gjeldende selskapsskattemodell videreføres Fradrag for rentekostnader, men ikke for egenkapitalkostnader, dvs. fortsatt forskjellsbehandling av gjeld og egenkapital på selskapets hånd Satsen reduseres til 20 pst. Skattesatsen blir på linje med våre nærmeste naboland Reduserer effektiv skatt på investeringer Reduserer forskjellsbehandlingen av gjeld og egenkapital på selskapets hånd Reduserer motivet til overskuddsflytting Særskilte tiltak mot overskuddsflytting

12 Tiltak mot overskuddsflytting Utvalgets flertall foreslår: Strammere rentebegrensningsregel Et samlet utvalg foreslår bl.a.: Lovfeste omgåelsesregelen (anti-misbruksregel) Hjemmel for kildeskatt på renter og royalty (leiebetalinger for patenter mv.) Skatt på utbytte når det er gitt fradrag i det utdelende selskapet Innstramminger i hjemmehørendebegrepet Bedre myndighetenes informasjonstilgang om utenlandsk eierskap og konsernselskap Plikt til å levere elektronisk selvangivelse for alle selskaper Handlingsrommet begrenses av internasjonale forpliktelser. Men internasjonalt samarbeid, som BEPS, utvider samtidig mulighetene

13 Endringer i avskrivningsreglene Avskrivningene bør samsvare med faktisk økonomisk verdifall Beholder systemet med saldoavskrivninger Utvalget foreslår enkelte endringer: Startavskrivninger for maskiner mv. avvikles Personbiler ned fra 20 til 15 pst. (ny saldogruppe) Skip, rigger mv. ned fra 14 til 10 pst. Hoteller, bevertningssteder og losjihus ned fra 4 til 2 pst. Husdyrbygg i landbruket ned fra 6 til 4 pst. Ber departementet vurdere: Økt sats for drosjer Økt grense for forhøyet sats for anlegg (i dag 20 år)

14 Finansiell sektor Finansiell sektor bør skattlegges som andre sektorer Finansielle tjenester er unntatt merverdiavgift Skatteutgift på 8,1 mrd. kroner i 2014 Utvalget foreslår: Mva. på tjenester som ytes mot gebyrer, provisjon mv. Særskilt avgift på rentemarginer Merproveny på 3,5 mrd. kroner

15 Inntektsskatten for personer 20 pst. skatt på alminnelig inntekt Reduserer skatten på bl.a. renteinntekter og verdien av fradrag Ny skatt på personinntekt, som også erstatter toppskatten Reduserer marginalskatten på arbeid for de fleste skattytere Aksjonærmodellen med skjermingsfradrag beholdes Eierinntekter skilles ut som eget grunnlag med egen sats Økt skatt på aksjeutbytter og -gevinster utover skjerming Lån til aksjonær skattlegges som utbytte Fradrag som er svakt begrunnet, foreslås fjernet

16 Provenyvirkning av forslagene Provenynøytralt Lettelser Endringer i selskapsskatten mv Redusert selskapsskattesats Øvrige endringer Ny avgift på finansielle tjenester Økt skatt på eierinntekt Skatt på formue og fast eiendom Omlegging av formuesskatten 0 0 Skatt på utleie av egen bolig Endringer i inntektsbeskatningen av personer Redusere skattesats på alminnelig inntekt Ny skatt på personinntekt som erstatter dagens toppskatt Fjerne diverse fradrag og særordninger Omlegging av merverdiavgiften SUM

17 Marginalskatt på lønn og eierinntekt I provenynøytralt forslag: Lønn: Marginalskatt redusert med 1 prosentpoeng på de fleste inntektsnivå Eierinntekt: Marginalskatt (inkl. selskapsskatt) økt med 6,1 prosentpoeng I forslag med lettelser: Lønn: Marginalskatt redusert med 1-2 prosentpoeng for lavere og midlere inntekter, redusert med 4 prosentpoeng for høye inntekter Eierinntekt: Marginalskatt (inkl. selskapsskatt) økt med 2,9 prosentpoeng

18 Omlegging av formuesskatten Lavere selskapsskatt bør prioriteres før lavere formuesskatt Formuesskatten et viktig fordelingsinstrument i fravær av arveavgift og med lavere skatt på kapitalinntekter Hovedproblemet er svært ulik verdsetting av ulike eiendeler Lave samfunnsøkonomiske kostnader med en moderat og ensartet formuesskatt

19 Formuesskatt - utvalget foreslår Uendret skatteproveny sammenlignet med 2014-regler Ligningsverdier på 80 pst. av markedsverdi for bolig og næringseiendom Ligningsverdier av fritidseiendom dobles Annen formue og gjeld verdsettes til 80 pst. av dagens verdi Bunnfradrag 2,1 mill. kroner Effektiv sats 0,8 pst. (med 80 pst. verdsetting)

20 Fordelingsvirkninger Provenynøytralt forslag: Gjennomsnittsskatten om lag uendret for brede grupper Økt skatt på eierinntekt gir økt gjennomsnittsskatt for dem med høyest inntekt Forslag med lettelser: Redusert gjennomsnittsskatt for brede grupper Noe mindre skjerpelser for dem med høyest inntekt Krevende å beregne fordelingsvirkninger av redusert selskapsskatt

21 GINI-koeffisienter Norge EU 28 Belgia Bulgaria Tsjekkia Danmark Tyskland Estland Hellas Spania Frankrike Kroatia Italia Kypros Latvia Litauen Luxembourg Ungarn Malta Nederland Østerrike Polen Portugal Romania Slovenia Solvakia Finland Sverige Storbritannia Island Sveits Kilde: Eurostat 21

22 Å ta fra noen andre 100 Lønnskostnadsandel i fastlandsøkonomien Industri Markedsrettet virksomhet³ ³Fastlandsøkonomien utenom offentlig forvaltning og boligtjenester Kilder: Statistisk sentralbyrå, TBU og 22

23 Fordeling av utlignet skatt etter inntektsdesiler, ,0 35,0 30,0 Andel av samlet skatt. Prosent 25,0 20,0 15,0 10,0 5, Inntektsdesiler

24 Ytterkantene av inntektsfordelingen Tabell 1 Inntekt, formue og skatt for husholdninger i topp og bunn av inntektsfordelingen Inntektsgruppe Andel av samlet inntekt (pst.) Andel av beregnet nettoformue (pst.) Gjennomsnittlig samlet inntekt (kroner) Gjennomsnittlig beregnet nettoformue (kroner) Gjennomsnittlig utlignet skatt fratrukket formuesskatt (kroner) Gjennomsnittlig formuesskatt (kroner) Topp 1 % 5,8 10, Topp 5% 16,6 21, Topp 10% 26,7 29, Bunn 10% 1,9 3, Bunn 5% 0,5 1, Bunn 1 % -0,1 0, Husholdningene er inndelt i like store grupper etter samlet inntekt. Studenthusholdninger er utelatt. Kilde: Inntektsstatistikk for husholdninger 2012.

25 Ytterkantene av formuesfordelingen Tabell 2 Inntekt, formue og skatt for husholdninger i topp og bunn av formuesfordeli ngen Andel av samlet inntekt (pst.) Andel av beregnet nettoformue (pst.) Gjennomsnittlig samlet inntekt (kroner) Gjennomsnittlig beregnet nettoformue (kroner) Formuesgruppe Gjennomsnittlig utlignet skatt fratrukket formuesskatt (kroner) Gjennomsnittlig formuesskatt (kroner) Topp 1 % 3,6 18, Topp 5% 11,2 35, Topp 10% 18,4 48, Bunn 10% 10,0-4, Bunn 5% 5,9-3, Bunn 1 % 1,5-1, Husholdningene er inndelt i like store grupper etter netto formue, dvs. samlet formue fratrukket gjeld. Nettoformuen inneholder beregnet markedsverdi av bolig. Studenthusholdninger er utelatt. Kilde: Inntektsstatistikk for husholdninger 2012.

26 Fordeling av utlignet skatt etter desiler for nettoformue, ,0 25,0 Andel av samlet skatt. Prosent 20,0 15,0 10,0 5, Desiler for nettoformue

27 Positiv effekt på norsk økonomi Vekstfremmende skatteomlegging Økte investeringer Økt arbeidstilbud Høyere og riktigere sammensatt sparing Beregninger indikerer en selvfinansieringsgrad på pst. for endringene i kapital- og selskapsbeskatningen

28 Arbeidskraften er viktigst Finanskapital Framtidig grunnrente i petroleumsvirksomheten Realkapital 11 % 4 % 4 % Nåverdi av framtidig arbeidsinnsats 81 % Nasjonalformue per innbygger Kilder: Statistisk Sentralbyrå og (PM13)

29 De tydelige konsekvensene Viser at enkelte endringer kan ha store dynamiske effekter Omfattende endringer skaper store tilpasninger og tilpasningskostnader Ingen er politisk helt enig eller uenig i forslaget Næringslivet trenger sikre, langsiktige signaler Retning og system kan få bredere enighet enn nivå

30 Hvor skal vi nå? Utredningen peker selv på en rekke ytterligere utredningsbehov Enkelte forhold må utredes nærmere Bred offentlig høring Tidsplan for Utredning av konsekvensene Behandling av forslagene Gjennomføring av endringene

Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi NOU 2014: 13 (Scheelutvalget)

Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi NOU 2014: 13 (Scheelutvalget) Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi NOU 2014: 13 (Scheelutvalget) v/joachim M. Bjerke LVKs årlige eiendomsskatteseminar 20. mai 2015 Agenda 1. Bakgrunn og forslagene 2. Utvalgte temaer Skattesystem

Detaljer

NOU. Norges offentlige utredninger 2014: 13. Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

NOU. Norges offentlige utredninger 2014: 13. Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi NOU Norges offentlige utredninger 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Norges offentlige utredninger 2014 Seriens redaksjon: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Informasjonsforvaltning

Detaljer

Høring - Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi - NOU 2014: 13

Høring - Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi - NOU 2014: 13 Finansdepartementet «høringer» Vår saksbehandler Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse eo 05.04.2015 DOK/2015/Scheel Høring - Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi - NOU 2014: 13 Vi viser

Detaljer

Prop. 1 LS Tillegg 1

Prop. 1 LS Tillegg 1 Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) For budsjettåret 2014 Endring av Prop. 1 LS (2013 2014) Skatter, avgifter og toll 2014 Prop. 1 LS

Detaljer

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2015. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2014 2015) FOR BUDSJETTÅRET 2015

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2015. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2014 2015) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Prop. 1 LS (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Innhold Omtalt side Del I Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken...................

Detaljer

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Perspektivnotat Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt 1 Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Skattesystemet er en av de viktigste mekanismene vi har for å hindre utviklingen

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Dato: 10. mars 2015 Vår ref.: Deres ref.: 14/5757 SL HSH/KR Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finans Norge viser

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Regjeringen fremla den 14. oktober stortingsmelding med nasjonalbudsjett for 2014. Samtidig fremla Regjeringen proposisjonen til Stortinget med forslag til endringer

Detaljer

2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger

2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger Inntekt, skatt og overføringer 2007 Inntekt og skatt for personer og husholdninger Ingrid Melby og Frøydis Strøm 2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger Hovedformålet med dette kapitlet er å

Detaljer

Høring NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høring NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Deres referanse Vår referanse Dato IS/ 10.04.2015 Finansdepartementet postmottak@finans.dep.no Høring NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Det vises til Finansdepartementets høringsbrev

Detaljer

Meld. St. 1 (2014 2015)

Meld. St. 1 (2014 2015) Opplysninger om abonnement, løssalg og pris får man hos: Fagbokforlaget Postboks 65, Postterminalen 5892 Bergen E-post: offpub@fagbokforlaget.no Telefon: 55 38 66 Faks: 55 38 66 1 www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

MentorAjour Statsbudsjettet 2014

MentorAjour Statsbudsjettet 2014 MentorAjour Informasjon til PwCs klienter Nr 10, okt 2013 Statsbudsjettet 2014 Den avtroppende regjeringen la 14. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2014. Nedenfor gir vi en oversikt over

Detaljer

Prop. 1 S Tillegg 1. Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014. Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2013 2014)

Prop. 1 S Tillegg 1. Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014. Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2013 2014) Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2014 Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014 Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon

Detaljer

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen:

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen: Redegjørelse Finanstalen II Finansminister Siv Jensens redegjørelse i Stortinget 8. november 2013 om Regjeringen Solbergs økonomiske opplegg for 2014 Ærede Velgerne har gitt det nye stortingsflertallet

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2012 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Privat eierskap i norsk næringsliv... 8 2.1 Norsk privat eierskap:

Detaljer

Innst. O. nr. 1. (2008-2000) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen

Innst. O. nr. 1. (2008-2000) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Innst. O. nr. 1 (2008-2000) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 1 (2008-2009) Innstilling fra finanskomiteen om skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer Innhold Side 1. Innledning...

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2014:13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høringsuttalelse NOU 2014:13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Oslo, 30. mars 2015 Deres ref.: 14/5757 SL HSH/KR Vår ref. 09.2/cg/ss/mrs Høringsuttalelse NOU 2014:13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Norges

Detaljer

Synspunkter på bilavgiftssystemet

Synspunkter på bilavgiftssystemet Synspunkter på bilavgiftssystemet Utredning fra NHO Som en oppfølging av Næringslivets klimapanels rapport fra desember 2009, satte NHO i gang et videre arbeid om fremtidig innretning på bilavgiftene.

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer

Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer Innhold 1 Innledning... 11 4.2 Gjeldende rett... 22 4.3 Departementets vurderinger og 2 Endringer i lovbestemte beløps forslag...

Detaljer

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011 Meld. St. 1 (21 211) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene... 18 2.1 Hovedtrekk... 18 2.2 Internasjonal

Detaljer

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Avgitt 19. januar 2004 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2 1.1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET... 4 1.2 OPPSUMMERING... 5 2. PRINSIPPER FO R BESKATNING

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres SKATTE BETALEREN Nr 5 2012 www.skattebetaleren.no 2013 Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt PENSJON Fleksibelt uttak FOND Lat? Fondene for deg BOLIG Tomannsbolig fortsatt gunstig Bolig

Detaljer

Store utfordringer for velferdsstaten

Store utfordringer for velferdsstaten Store utfordringer for velferdsstaten Velferdsutfordringen noen hovedpunkter: Hvis den historiske utviklingen fortsetter, står velferdsstaten de kommende tiårene overfor store utfordringer - både finansielt

Detaljer

ET ARBEIDSMARKED I ENDRING - Bedre og høyere tall for innvandrerinnslaget

ET ARBEIDSMARKED I ENDRING - Bedre og høyere tall for innvandrerinnslaget LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 05/13 ET ARBEIDSMARKED I ENDRING - Bedre og høyere tall for innvandrerinnslaget 1. Ikke så lett å telle 2. Norge et innvandringsland

Detaljer

Rapport fra NHO. Synspunkter på bilavgiftssystemet

Rapport fra NHO. Synspunkter på bilavgiftssystemet Rapport fra NHO Synspunkter på bilavgiftssystemet Forord Transportsektoren står for en tredel av klimagassutslippene i Norge, og transportsektoren utgjør 65 % av utslippene utenfor kvotepliktig sektor.

Detaljer

En ny type arbeidsmarked

En ny type arbeidsmarked LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/14 En ny type arbeidsmarked 1. Fortsatt krevende å telle, men lettere enn i andre land 2. På innvandringstoppen 3. Flest fra EU

Detaljer

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013 Meld. St. 12 (212 213) Melding til Stortinget Perspektivmeldingen 213 Innhold 1 Utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi... 5 1.1 Mål og utfordringer... 5 1.2 Høy velstand i en omskiftelig verden...

Detaljer

Hvorfor er det så dyrt i Norge?

Hvorfor er det så dyrt i Norge? Tillegg til forelesningsnotat nr 9 om valuta Steinar Holden, april 2010 Hvorfor er det så dyrt i Norge? Vi vet alle at det er dyrt i Norge. Dersom vi drar til andre land, får vi kjøpt mer for pengene.

Detaljer

Finansdepartementet St.meld. nr. 2

Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (Foreløpig utgave) Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (22-23) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen...3 2 De økonomiske utsiktene...12 2.1 Norsk økonomi...12 2.2 Nærmere om

Detaljer