Scheel-utvalget: Ny skattereform i støpeskjeen. Hva betyr det for næringslivet?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Scheel-utvalget: Ny skattereform i støpeskjeen. Hva betyr det for næringslivet?"

Transkript

1 Scheel-utvalget: Ny skattereform i støpeskjeen Hva betyr det for næringslivet? Håvard Tangen, advokat/partner Ann-Kristin Stene, advokat Bergen, fredag 8. mai 2015

2 Hva er Scheel-utvalget Ekspertutvalg oppnevnt av Stoltenberg II i 2013 Skal vurdere: Selskapsbeskatningen Målet er: å sikre et skattesystem for Norge som i årene som kommer er robust og tilpasset internasjonal mobilitet av skattegrunnlaget bidra til å opprettholde velferdsordningene sikre at det er attraktivt å investere og skape arbeidsplasser i Norge På høring høringsfrist 7. april 2015 Ny utredning i lys av dette: Utredningen skal særlig belyse i hvilken grad selskapsskatt, formuesskatt og skatt på eierinntekter påvirker investeringer i innenlandsk næringsvirksomhet. Analysen skal også inneholde en vurdering av om det er regionale forskjeller i muligheten til å finansiere lønnsomme prosjekter. Videre skal det vurderes i hvilken grad endringer i formuesskatten vil øke insentivet til entreprenørvirksomhet 2

3 Premisser og innstilling Bidra til mest mulig effektiv ressursbruk Best mulig investeringsvalg for bedriftene Insentiv til å velge arbeid fremfor trygd Så enkelt som mulig Hvordan endringene påvirker verdiskapning og vekst Provenynøytralt eller 15 mrd i skattelettelser I innstillingen begge forslag foreslås en reduksjon av selskapsskattesatsen til 20 % 3

4 Anslåtte provenyvirkninger Forslag 1 Forslag 2 Redusert selskapsskattesats til 20 % Øvrige endringer i selskapsskatten Endringer i selskapsskatten mv Ny avgift på finansielle tjenester Økt skatt på eierinntekt Tabellen gir en oversikt over anslåtte provenyvirkninger av utvalgets to alternative forslag. Tallene viser påløpt provenyvirkning i 2015 av utvalgets forslag sammenlignet med fremførte 2014-regler. Negative tall betyr lettelser. Provenyanslagene tar ikke hensyn til at forslagene kan medføre endringer i atferd. Omlegging av formuesskatten 0 0 Skatt på utleie av egen bolig Skatt på formue og fast eiendom Fjerning av diverse fradrag og særordninger Ny skatt på personinntekt som erstatter dagens toppskatt Redusert skattesats på alminnelig inntekt til 20 % Endringer i inntektsbeskatningen av personer Omlegging av merverdiavgiften Sum

5 Satsstruktur personer Alminnelig inntekt Skattesatsen på alminnelig inntekt reduseres til 20 % Redusert verdi av fradragsretter, herunder gjeld Inntekter som inngår i eierinntekt går ut av «alminnelig inntekt» 5

6 Satsstruktur personer Personinntekt Ny skatt på personinntekt «erstatter» dagens toppskatt. Provenynøytralt Netto skattelettelser 3 % % % % % % % Trygdeavgifter ikke foreslått endret Pensjon 5,1 % arbeidsinntekt 8,2 % næringsinntekt 11,4 % 6

7 Satsstruktur personer Eierinntekt Eierinntekter skilles ut som et eget nytt skattegrunnlag Med eierinntekter menes aksjeutbytter, utdelinger, gevinster og tap ved salg av aksjer og andeler i deltagerlignede selskaper som overstiger et skjermingsfradrag Hva med tilhørende fradrag? Utgifter til ervervelse av eierinntekter Skattesats: Provenynøytralt 41 % 37 % Netto skattelettelser 7

8 Satsstrukturen Harmonisering? 3 Lavere sats på næringsinntekt? Toppskatt Trygdeavgift Skatt på alminnelig inntekt Næringsinntekt 8

9 Bredere skattegrunnlag person Fradrag som bortfaller mm. Særfradrag - ikke godt begrunnet - bør fjernes: BSU Skatteklasse 2 Sjømenn og fiskere Gaver til frivillige organisasjoner Fagforeningskontingent Asymmetri - streikebidrag Pendlere/reiser til jobb Foreldrefradrag Særskilte regler i Finnmark og Troms 9

10 Beskatning av formue og eiendom person Forslag Utvalget foreslår å øke formuesbeskatning av fast eiendom Øvrige eiendeler skal generelt inngå i formuesskattegrunnlaget med 80 % av virkelig verdi flytte skattebelastningen over på de med relativt høy formue beskatning av leieinntekter når utleieverdien er under 50 % av boligens markedsverdi endre verdsettelsestidspunkt for ikke børsnoterte aksjer avvikle dokumentavgift legge om eiendomsskatten 10

11 Bredere skattegrunnlag selskap Hovedsaklig endring av avskrivningsreglene Reduserte avskrivningssatser 11

12 Utland: endringer for selskap Forenklinger og utvidelse av skattefundament Fritaksmetoden får generell anvendelse på porteføljeinvesteringer i normalskatteland Utvidelse av området for NOKUS-beskatning Det er foreslått å innføre kildeskatt på royalty med 15 % (royalty begrepet skal omfatte, i tillegg til tradisjonell royalty, leieinntekter på visse fysiske driftsmidler) Kildeskatt skal i utgangspunktet gjelde generelt ikke begrenset til nærstående selskaper Begrensninger kan følge pga EØS-avtalen eller skatteavtalene Kan også bli på bareboat-utleie av fartøy rigger, båter, maskiner mv. Det er foreslått å innføre kildeskatt på renter, antas sats som for royalty 15 % Kildeskatten skal gjelde generelt ikke begrenset til nærstående parter Endringer kan skje som følge av EØS-avtalen eller skatteavtale Begrenset til beløp som er faktisk betalt til utenlandsk mottaker 12

13 Innstramminger i dagens rentebegrensningsregel selskap Vesentlige innstramminger i dagens regler for rentebegrensningsregel som ble innført fra inntektsåret 2014, jf. skatteloven Fradragsbegrensningen beregnes basert på skattemessig EBIT (resultat før netto rentekostnader og skatt) framfor skattemessig EBITDA (resultat før netto rentekostnader, skatt og avskrivninger); Fradragsrammen endres til 45% av skattemessig EBIT, i motsetning til 30% av skattemessig EBITDA; Renter betalt til uavhengig tredjepart (eksterne rentekostnader) inngår i rentebegrensningen, slik at både interne og eksterne rentekostnader vil kunne avskjæres; Terskelbeløpet for anvendelse av regelen reduseres fra 5 til 1 millioner kroner i netto rentekostnader (interne og eksterne) på selskapsnivå. Dette innebærer at begrensningsregelen vil omfatte langt flere selskaper enn etter dagens regel. 13

14 Tiltak for å motvirke overskuddsflytting selskap Øvrige forhold Armlengdeprinsippet Utvalget har vurdert om armlengdeprinsippet bør opprettholdes som det bærende prinsipp for fordeling av overskudd Utvalget konkluderer med at armlengdeprinsippet bør opprettholdes på tross av dets svakheter Konklusjonen er hovedsakelig basert på at armlengdeprinsippet har bred internasjonal oppslutning Utflyttingsskatt Skatteloven inneholder regler om utflyttingsskatt for både selskaper, eiendeler og personer Utvalget mener prinsipielt at latente gevinster og skatteposisjoner umiddelbart bør gjøres opp ved utflytting fra Norge Reglene må tilpasses EØS-avtalens regler, men bør være så strenge som reglene tillater Utvalget kommer ikke med konkrete forslag til materielle endringer 14

15 Kontaktinformasjon Håvard Tangen Partner / Advokat Deloitte Advokatfirma AS Damsgårdsveien 135 Postboks Postterminalen 5892 Bergen Norge Tel: Mobile: Ann-Kristin Stene Advokat Deloitte Advokatfirma AS Damsgårdsveien 135 Postboks Postterminalen 5892 Bergen Norge Tel: Mobile: Member of Deloitte Touche Tohmatsu Member of Deloitte Touche Tohmatsu 15

16 Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte Norway conducts business through two legally separate and independent limited liability companies; Deloitte AS, providing audit, consulting, financial advisory and risk management services, and Deloitte Advokatfirma AS, providing tax and legal services. This communication contains general information only, and neither Deloitte AS nor Deloitte Advokatfirma AS is, by means of this publication, rendering professional advice or services and shall not be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication.

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter. 2015 Deloitte Advokatfirma AS

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter. 2015 Deloitte Advokatfirma AS Stiftelser og skatt Advokat Rune Sandseter Agenda Oversikt over skattereglene Generelt om skattefritaksregelen i skatteloven 2-32 Særskilt om skatteloven 2-32 øverste ledd om økonomisk aktivitet innenfor

Detaljer

Scheelutvalget en reform av skattesatsstrukturen

Scheelutvalget en reform av skattesatsstrukturen Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi: Scheelutvalget en reform av skattesatsstrukturen I artikkelen vil vi først ta for oss bakgrunnen og hovedtrekkene i Scheelutvalgets innstilling før vi behandler

Detaljer

SCHEEL-UTVALGETS UTREDNING KAPITALBESKATNING I EN INTERNASJONAL ØKONOMI

SCHEEL-UTVALGETS UTREDNING KAPITALBESKATNING I EN INTERNASJONAL ØKONOMI SCHEEL-UTVALGETS UTREDNING KAPITALBESKATNING I EN INTERNASJONAL ØKONOMI Scheel-utvalget la den 2. desember 2014 frem for Finansdepartementet sin utredning; NOU 2014:13. Utvalget ble oppnevnt av Regjeringen

Detaljer

NOU. Norges offentlige utredninger 2014: 13. Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

NOU. Norges offentlige utredninger 2014: 13. Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi NOU Norges offentlige utredninger 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Norges offentlige utredninger 2014 Seriens redaksjon: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Informasjonsforvaltning

Detaljer

Historikk og grunnlag for utredningen

Historikk og grunnlag for utredningen Resyme over NOU 2014:13 Historikk og grunnlag for utredningen I skattereformen av 1992 ble det lagt vekt på skattemessig likebehandling, bredt skattegrunnlag og lave satser. Dette prinsipielle grunnlaget,

Detaljer

Tap på fordringer Skatte- og avgiftsmessig utfordringer

Tap på fordringer Skatte- og avgiftsmessig utfordringer Tap på fordringer Skatte- og avgiftsmessig utfordringer Bergen Næringsråd 16.4.2015 Agenda Innledning og avgrensning Skattemessige utfordringer Merverdiavgiftsmessige problemstillinger 2 Innledning og

Detaljer

April 2014. Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services

April 2014. Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services April 2014 Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services Er du forberedt? Påtalemyndigheter og lovgivere over hele verden blir stadig mer aktive når det kommer til å håndheve korrupsjonslovgivningen.

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Partner / Advokat (H) Elin Sætre Løfsgaard Eierskiftealliansen, Kongsvinger 29. januar 2015 Sentrale problemstillinger ved eierskifte Nye rammebetingelser

Detaljer

Nøkkelen 2014. Oversikt over aktuelle skattesatser Ajour pr. januar 2014

Nøkkelen 2014. Oversikt over aktuelle skattesatser Ajour pr. januar 2014 Nøkkelen 2014 Oversikt over aktuelle skattesatser Ajour pr. januar 2014 Inntektsskatt Avskrivningssystem gevinst/tap ved tilgodehavende og restskatt mv. Minstefradrag Arbeidsgiveravgift Skjermingsrenter

Detaljer

Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi NOU 2014: 13 (Scheelutvalget)

Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi NOU 2014: 13 (Scheelutvalget) Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi NOU 2014: 13 (Scheelutvalget) v/joachim M. Bjerke LVKs årlige eiendomsskatteseminar 20. mai 2015 Agenda 1. Bakgrunn og forslagene 2. Utvalgte temaer Skattesystem

Detaljer

Juridisk fagseminar - bank. Betydningen av juridisk godt håndverk. Advokat Anne Helsingeng Deloitte Advokatfirma AS

Juridisk fagseminar - bank. Betydningen av juridisk godt håndverk. Advokat Anne Helsingeng Deloitte Advokatfirma AS Juridisk fagseminar - bank Betydningen av juridisk godt håndverk Advokat Anne Helsingeng Deloitte Advokatfirma AS Betydningen av juridisk godt håndverk Hva er nå et juridisk godt håndverk? Betydningen

Detaljer

Hovedrammer for Scheel-utvalget: Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Hovedrammer for Scheel-utvalget: Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Hovedrammer for Scheel-utvalget: Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Jon Gunnar Pedersen, Skogforum 9. desember 2014 Hovedspørsmålet: Er selskapsskatten godt tilpasset den internasjonale utviklingen?

Detaljer

Offentlig Privat Samarbeid Alternativ gjennomføring og finansiering av bygg og infrastruktur. Sissel Husøy Eivind Ottesen

Offentlig Privat Samarbeid Alternativ gjennomføring og finansiering av bygg og infrastruktur. Sissel Husøy Eivind Ottesen Offentlig Privat Samarbeid Alternativ gjennomføring og finansiering av bygg og infrastruktur Sissel Husøy Eivind Ottesen Innhold Hva er OPS? Forutsetninger for at OPS skal bli en effektiv gjennomføringsmodell

Detaljer

Høring - NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høring - NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Dep postmottak@fin.dep.no Oslo, 7.4.2015 Deres ref: 14/5757 SL HSH/KR Vår ref: BBU/CB/TL Høring - NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Det

Detaljer

Prop. 1 LS Tillegg 1

Prop. 1 LS Tillegg 1 Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) For budsjettåret 2014 Endring av Prop. 1 LS (2013 2014) Skatter, avgifter og toll 2014 Prop. 1 LS

Detaljer

Høring - Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi - NOU 2014: 13

Høring - Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi - NOU 2014: 13 Finansdepartementet «høringer» Vår saksbehandler Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse eo 05.04.2015 DOK/2015/Scheel Høring - Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi - NOU 2014: 13 Vi viser

Detaljer

Hvordan kalkulerer vi besparelser i virksomheter og på tvers av virksomheter?

Hvordan kalkulerer vi besparelser i virksomheter og på tvers av virksomheter? Hvordan kalkulerer vi besparelser i virksomheter og på tvers av virksomheter? Bakgrunn 2 Offentlige virksomheter kan samlet sett spare milliardbeløp ved å profesjonalisere anskaffelsene Offentlige virksomheter

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 13.02.2015, kl. 08:30 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: - Andre møtende: Kopi: Næringsforeningen i Orkdalsregionen, Løkken Verk

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Regjeringen fremla den 14. oktober stortingsmelding med nasjonalbudsjett for 2014. Samtidig fremla Regjeringen proposisjonen til Stortinget med forslag til endringer

Detaljer

Kartlegging av markedet for fundraising. Juni 2015

Kartlegging av markedet for fundraising. Juni 2015 Kartlegging av markedet for fundraising Juni 215 Innhold 3 Oppsummering 6 Resultater fra undersøkelsen 7 Fordeling av type fundrasing 8 Faddere/fastgivere 28 Medlemsinntekter 3 Inntekter fra testementariske

Detaljer

Høring NOU 2014:13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høring NOU 2014:13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finansdepartementet Vår ref: TEA 7. april 2015 Høring NOU 2014:13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Det vises til høring om Scheel-utvalgets innstilling (NOU 2014:13). Tekna avgir herved sin

Detaljer

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2014. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2013 2014) For budsjettåret 2014

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2014. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2013 2014) For budsjettåret 2014 Prop. 1 LS (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) For budsjettåret 2014 Innhold Omtalt side Del I Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken.....................

Detaljer

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Innledning Norsk næringsliv er opptatt av å skape vekst. Gjennom igangsetting

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Dato: 10. mars 2015 Vår ref.: Deres ref.: 14/5757 SL HSH/KR Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finans Norge viser

Detaljer

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2015. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2014 2015) FOR BUDSJETTÅRET 2015

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2015. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2014 2015) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Prop. 1 LS (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Innhold Omtalt side Del I Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken...................

Detaljer

Mentor Ajour. Konserninterne rentefradrag - en analyse av foreslåtte begrensninger. Informasjon til PwCs klienter Nr 6, juni 2013

Mentor Ajour. Konserninterne rentefradrag - en analyse av foreslåtte begrensninger. Informasjon til PwCs klienter Nr 6, juni 2013 www.pwc.no Informasjon til PwCs klienter Nr 6, juni 2013 Mentor Ajour Konserninterne rentefradrag - en analyse av foreslåtte begrensninger Som omtalt i Mentor Ajour nr 4/2013, har Finansdepartementet publisert

Detaljer

Virksomhetsstyring i statlig sektor - nye utfordringer for økonomifunksjonen

Virksomhetsstyring i statlig sektor - nye utfordringer for økonomifunksjonen Virksomhetsstyring i statlig sektor - nye utfordringer for økonomifunksjonen Consulting August 2011 Sammendrag I juni 2011 sendte Deloitte ut en spørreundersøkelse angående virksomhetsstyring til de 135

Detaljer

Endringer i statsbudsjettet for 2014

Endringer i statsbudsjettet for 2014 Pressehefte Endringer i statsbudsjettet for 2014 Pressemeldinger og plansjer til Regjeringen Solbergs forslag til endringer i statsbudsjettet for 2014 Innhold Pressemeldinger: Et budsjett for verdiskaping

Detaljer

1. kvartal 2013. Deloitte CFO-undersøkelse Klar overvekt av optimisme blant CFO-ene

1. kvartal 2013. Deloitte CFO-undersøkelse Klar overvekt av optimisme blant CFO-ene 1. kvartal 2013 Deloitte CFO-undersøkelse Klar overvekt av optimisme blant CFO-ene Innhold Kapittel 1 Økonomiske fremtidsutsikter Kapittel 2 Kapitalstruktur og gearing Kapittel 3 Finansieringsmuligheter

Detaljer

1. kvartal 2013. Deloitte CFO-undersøkelse Klar overvekt av optimisme blant CFO-ene

1. kvartal 2013. Deloitte CFO-undersøkelse Klar overvekt av optimisme blant CFO-ene 1. kvartal 2013 Deloitte CFO-undersøkelse Klar overvekt av optimisme blant CFO-ene Innhold Kapittel 1 Økonomiske fremtidsutsikter Kapittel 2 Kapitalstruktur og gearing Kapittel 3 Finansieringsmuligheter

Detaljer