Historikk og grunnlag for utredningen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Historikk og grunnlag for utredningen"

Transkript

1 Resyme over NOU 2014:13 Historikk og grunnlag for utredningen I skattereformen av 1992 ble det lagt vekt på skattemessig likebehandling, bredt skattegrunnlag og lave satser. Dette prinsipielle grunnlaget, og den sterke integrasjonen mellom ulike deler av skattesystemet har gitt et robust og stabilt skattesystem og redusert motivasjon for skattetilpasning, og har bidratt til at Norge har kunnet ha et høyere samlet skattenivå enn andre land. I 2006 reformen innførte man aksjonærmodellen og foretaksmodellen, som innebar beskatning av eierinntekt over en begrenset risikofri avkastning på den investerte kapitalen enten som personinntekt eller som alminnelig inntekt. Evaluering av reformen i 2006, indikerer at man har lyktes med å avgrense tilpasningsmulighetene for å spare skatt, ved å omdanne arbeidsinntekt til kapitalinntekt. Globalisering og stadig mer mobilt skattegrunnlag øker skattens betydning for om Norge vil være et attraktivt land å investere i. Redusert selskapskatt vil isolert sett føre til at flere investeringer blir lønnsomme, og vil utjamne forskjellene i lønnsomhet for Norske og utenlandske investorer. Selv om skatt alene ikke er det avgjørende for om man velger å investere i et land eller ikke, har skatt en stor betydning. Siden 1992 har den gjennomsnittlige selskapssatsen i de 27 EU landene falt fra 35,3% til 23,5% i Den effektive skattesatsen har ikke blitt redusert så mye, da man samtidig har utvidet grunnlaget. Selskapenes skattebidrag målt i andel av BNP har variert med rundt 3 % som følge av dette. Problemet for Norge med dette er at forskjellen i bedriftsbeskatningen mellom land skaper tilpasningsmuligheter for multinasjonale selskaper som kan bruke fradrag og internpriser til å flytte overskudd fra høyskattland til lavskattland. Mange land har derfor dreid skattesystemet mer i retning av forbruksskatt heller enn inntektsskatt. OECD anbefaler også å skyve noe av skattebyrden bort fra inntektsskatt og over til mindre mobile skatter som skatt på forbruk og eiendom. Utvalget har på dette grunnlag vurdert om selskapsskattesatsen bør endres. Utvalget skal også vurdere mulighetene for å flytte inntekt og fradrag mellom land med sikte på å spare skatt og tiltak som kan beskytte norsk selskapsskattegrunnlag. Et tiltak kan være å fjerne retten til å trekke fra renteutgifter i selskapsskatten i sin helhet. (CBIT Comprehensive Business Income Tax), eller å gi fradrag for alternativ avkastning av egenkapitalen (ACE allowance for corporate equity). En korrekt utformet ACE-modell vil gi likebehandling av gjeld og egenkapital på selskapets hånd og sikre at alle investeringsprosjekter som er lønnsomme før skatt, også vil være lønnsomme etter skatt. Videre vurdert om fritaksmodellen gir uheldige tilpasningsmuligheter når det gjelder grenseoverskridende aksjeinntekter.

2 Premisser: Skattesystemet skal bidra til mest mulig effektiv ressursbruk og best mulig investeringsvalg for bedriftene. Effektivitetstapet ved å øke skatten med 1 milliard, er beregnet til 1,2 milliarder. Det vil si grovt sett at statens inntekter øker med 1 milliard, mens BNP synker med 1,2 milliarder. Skattesystemet i kombinasjon med trygdesystemet må gi gode insentiver til å velge arbeid frem for trygd. Og skal samtidig bidra til utjamning av inntektsforskjeller. Det er videre et mål at systemet skal være enklest mulig for b.la. å redusere administrasjonskostnadene. Utredningen skal være provenynøytral, men i tilleggs mandatet fra regjeringen Solberg, skal man også se på alternativer der omleggingen kan gi rom for skattelettelser, og også se på samsvaret mellom skattesystemet og avskrivningsreglene og faktisk verdifall.

3 USA Japan Frankrike Belgia Portogal Tyskland Australia Mexico Spania Luxemburg New Zealand Italia Norge Israel Canada Hellas Nederland Østeriket Danmark Sør korea Slovakia Sverige Sveits Estland Storbritannia Chile Finland Island Tyrkia Polen Tsjekkia Ungarn Slovenia Irland Utvalgets tilrådning: Norge er avhengig av betydelige skatteinntekter for å finansiere offentlige utgifter b.la. knyttet til velferdsstaten. Ulempen med de fleste skatter er imidlertid at de virker negativt på verdiskapningen. For å fremme verdiskapningen er det derfor viktig å ha et skattesystem som i størst mulig grad bygger opp under effektiv ressursbruk. Den økonomiske integrasjonen og investeringer over landegrensene har økt, og skattenes innvirkning på bedriftenes investeringer, finansieringer og eierskap har endret seg. Dette gir tre hovedutfordringer for Norge, Relativt høye effektive skattesatser i Norge gir et insentiv for å investere i andre land som har lavere skatt. Gjeld og egenkapital behandles ulikt på selskapets hånd. Finansieringskostnaden er fradragsberettiget ved gjeldsfinansiering, men ikke ved egenkapitalfinansiering. En forholdsvis høy formell skattesats gir insentiver for flernasjonale foretak til å flytte overskudd til andre land. Det er ikke bare skatt som er avgjørende for investeringer. Norge er et ressursrikt land med tilgang på kvalifisert arbeidskraft og med stabilt styresett, og lite korrupsjon. Alt dette trekker positivt også i spørsmål om investeringer. Det er likevel grunn til å anta at det vil være fornuftig om Norge hadde en effektiv beskatning av selskaper som ikke ligger vesentlig høyere enn land vi ønsker å sammenligne oss med, og land vi har mye økonomisk samkvem med. Formelle selskapsskattesatser i

4 I en globalisert verden med frie kapitalbevegelser vil investeringer i Norge konkurrere om den samme kapitalen som investeringer i mange andre land. Den effektive skatten på investeringer som både hensyntar skattesats og skattegrunnlag er relativt høy i Norge sammenlignet med de landene Norge har tettest økonomisk samarbeid med. En effekt av relativt høye effektiv selskapsskatter er at forskjellsbehandlingen av gjeld og egenkapital på selskapets hånd får større betydning. Gjeldsfavorisering er et viktig element i overskuddsflytting innad i flernasjonale selskaper og selskaper som operer i flere land. Gjeldsfavorisering kan også stimulere til økt gjeldsgrad i selskapene, som kan medføre effektivitetstap og høyere konkursrisiko. Selskapsskatten slår også som følge av dette ulikt ut for selskap som har tilgang på gjeldsfinansiering og selskap som må finansiere med egenkapital. Som nevnt er en av konsekvensene med høy formell skattesats at det blir lønnsomt å flytte skattbare overskudd ut av Norge. Grovt sett kan metoder for overskuddsflytting deles inn i tre kategorier: Skattemotivert prising av transaksjoner internt mellom ulike konsernselskaper Høy gjeldsfinansiering av selskap i land med høy skattesats Unngåelse av skatteplikt ved utnyttelse av skatteavtalenettverk og bruk av hybrider. Forskning viser at konserner benytter både internprising og finansieringsstruktur til å flytte overskudd. Utvalget foreslår derfor flere tiltak som reduserer mulighetene for, og lønnsomheten av, skattetilpasninger Utvalget legger frem både en provenynøytral versjon og en versjon som legger opp til en skattelette på 15 milliarder kroner, noe som vil kunne gi en effektivitetsgevinst på 18 milliarder og som gir rom for viktige skatteendringer og som kan være realistisk gjennomførbart i budsjettsammenheng og som innebærer en provenynedgang på 1,19%. Selskapsskatten Forslagene samlet skal bidra til et robust og effektivt skattesystem. En rekke empiriske og teoretiske studier tilsier at det er mulig å redusere skattesystemets samlede skadevirkning dersom selskapsskatten tillegges relativt mindre vekt enn dagens system, og at det bør legges vekt på å ha brede skattegrunnlag med lavere satser, Videre at skattepliktig inntekt for næringsvirksomhet i så stor grad som mulig bør falle sammen med faktiske overskudd. (ikke arbeidskapital) For å unngå vridninger i investeringer og dårlig ressursbruk bør avskrivningssatsene tilsvare faktisk økonomisk verdifall. Redusert selskapsskattesatser reduserer uheldige vridninger i selskapsbeskatningen herunder favorisering av gjeldsfinansiering og flytting av overskudd. Ut fra en totalvurdering foreslår utvalget en reduksjon av selskapsskattesatsen fra 27% i 2014 til 20 % i Det vil likevel være behov for særskilte tiltak for å motvirke overskuddsflytting og uthuling av skattegrunnlaget. Noe av provenytapet fra redusert selskapsskattesats foreslås dekket inn gjennom mer korrekte avskrivninger. Noe av provenytapet foreslås dekket inn gjennom strammere renteberegningsregler. Og netto innstramming i skattereglene ved grenseoverskridende virksomhet.

5 Deler av lettelsen i selskapsskatten foreslås inndekket gjennom økt skatt på finanssektoren, gjennom avgift på margininntekter og merverdiavgift på gebyrbelagte tjenester. Personbeskatning På personbeskatningen medfører den reduserte selskapsskatten behov for en tilpasning, blant annet for å motvirke skattetilpasning, utvalget foreslår derfor at man viderefører en felles skattesats for skatt på alminnelig inntekt for personer og selskapsskatt. Skattesatsen for alminnelig inntekt foreslås derfor også redusert til 20%. For å dekke provenytapet som følger av dette, foreslår utvalget en ny og progressiv skatt på personinntekt som også erstatter dagens toppskatt. Samlet sett vil dette gi en lavere marginalskatt på arbeid for de fleste skatteytere. I forslaget med lettelser prioriteres det å redusere marginalskatten på arbeid ytterligere. Den reduserte selskapsskatten gjør det nødvendig å øke skatten på eierinntekter (utbytte, gevinster m.v. ) bl.a. for å unngå inntektsskifte. Utvalget foreslår derfor at skatt på eiers hånd settes slik at marginalskatten på eierinntekt inklusiv selskapsskatt blir om lag den samme som maksimal marginalskatt på lønn inklusiv arbeidsgiveravgift. Formueskatt Utvalgets forslag til omlegging av formueskatten innebærer en mer ensartet verdsetting av ulike formuesobjekter ved at fast eiendom tillegges større vekt i grunnlaget, men med lavere skattesatser. Utvalget mener også at det er gode grunner til å trappe ned favoriseringen av bolig også i inntektsbeskatningen. Først ved å oppheve skattefritaket ved utleie av inntil 50% av markedsverdien av egen bolig. Det er også et betydelig rom for forbedringer i inntektsskattegrunnlaget for personer. Flere fradrag er svakt begrunnet. Effektivitetstapet ved beskatningen øker mer enn proporsjonalt med skattesatsen. Dette tilsier bredere grunnlag og lavers sats. Merverdiavgift Merverdiavgiftssystemet er lite egnet til å ivareta fordelingshensyn og bør utelukkende ha som formål å gi staten inntekter, og bør gjøres mer effektivt. Det enkleste ville være å ha en sats for alt forbruk av varer og tjenester. Sosiale hensyn tilsier imidlertid at noen grupper og varer bør skjermes og utvalget foreslår et to statssystem, med en generell sats på 25% og der dagens nullsats settes til 15% tilsvarende dagens sats på matvarer. Totalitet Samlet sett innebærer forslaget en omlegging med mindre vekt på selskapskatt og personlig inntektskatt, og større vekt på konsumskatter og skatt på fast eiendom, i tråd med internasjonale anbefalinger. Forslaget antas å ha en klar positiv effekt på økonomiens vekstevne, samtidig som det vil føre til økte investeringer, økt arbeidstilbud samt mer riktig allokert sparing. Dette vil bidra til økt arbeidsproduktivitet, økte lønninger og økt avkastning på kapital. Mulighetene for overskuddsflytting blir redusert, og finansiering med gjeld og egenkapital mer likestilt. Forslaget antas å gi høyere skatteinntekter på sikt.

6 Nærmere om grunnlag og vurderinger. Ulike modeller En mye omtalt modell i den internasjonale debatten er basert på en standard selskapskatt, der selskapet får fradrag for alternativkostnaden ved å binde egenkapitalen (ACE) Modellen vil gi likebehandling av gjeld og egenkapital på selskapets hånd og sikre at alle investeringsprosjekter som er lønnsomme før skatt også vil være det etter skatt. Aberet er at modellen gir rom for tilpasninger.. For å hindre overskuddsflytting gjennom rentefradrag kunne en variant av ACE være å gi et fradrag for alternativkostnaden ved å binde all kapital både gjeld og egenkapital (ACC Allowance for Corporate Capital). I en CBIT modell gis det ikke fradrag for finansieringskostnader. Heller ikke rentekostnader. Modellen gir et bredt skattegrunnlag og lavere satser, men gjør det vanskelig å integrere beskatningen av finanssektoren og kapitalbeskatning på personnivå. Det kan oppstå vridningsproblematikk internt i selskapssektoren ved fusjoner og oppkjøp av selskaper med ulik renteposisjoner. På bakgrunn av dette vil utvalget ikke anbefale en CBIT modell eller den svenske varianten av modellen. Utfordringer: Beskatning av grenseoverskridende aksjeinntekter Beskatning etter et konsekvent residensprinsipp tilsier løpende beskatning av Norske aksjonærers inntekter som opptjenes i utenlandske selskaper, men et slik konsekvent prinsipp er lite realistisk. Man tar derfor utgangspunkt i at grenseoverskridende aksjeinntekter fortsatt beskattes først ved utdeling eller salg av eierandeler. Utvalget foreslår at kravet om eiertid eller eierandel oppheves, o at aksjonærmodellen ikke skal gjelde for aksjeinntekter fra selskaper utenfor EØS. Det foreslås også å heve grensen for definisjonen av lavskatteland fra 2/3 av Norsk skattenivå til ¾ av Norsk skattenivå, noe som vil bidra til at norske investeringer i utlandet i større grad beskattes på samme nivå som investeringer i Norge. Tiltak mot overskuddsflytting og uthuling av skattegrunnlaget. Lavere selskapsskatt vil til en vis grad gjøre det mindre lønnsomt å flytte overskudd ut av Norge, men ikke helt. Insentiver til overskuddsflytting vil fremdeles være sterke. Utvalget mener derfor at dette må kombineres med andre tiltak mot overskuddsflytting. Prising av varer og tjenester innenfor konsern skal fastsettes etter armlengdeprinsippet. Utvalget foreslår en innstramming av armlengdeprinsippet etter anbefalingene fra BEPS prosjektet. Videre at det innføres en intern hjemmel for kildeskatt på renter.

7 Reglene om utflyttingskatt er viktig for å beskytte skattegrunnlaget, og bør sikre at inntekter opptjent i Norge skattes her. EØS avtalen setter begrensninger her. Utvalget foreslår også en generell regle for å motvirke skatte omgåelse, og å lovfeste normen for å motvirke en uheldig rettsutvikling og styrke den ulovfestede reglen. Norske skatteytere bør også ha en utvidet opplysningsplikt om sine investeringer i utenlandske selskaper. Begrensing av rentefradrag for å motvirke overskuddsflytting. Måten armlengdeprinsippet praktiseres på i låneforhold, kan medføre at selskap i et interessefellesskap får fradrag for renter på gjeld utover det selskapet kunne ha betjent dersom det var et frittstående selskap. I tillegg kan selskap få fradrag for markedsmessige lånerenter på lån mellom selskap med samme eier. Dette innebærer at selskap i Norge kan få fradrag for en kredittrisiko som ikke nødvendigvis er reell. Dagens regler gjør det derfor mulig for flernasjonale selskap på lovlig måte å flytte overskudd ut av Norge gjennom rentefradraget. Dette gir en betydelig fordel sammenlignet med frittstående selskap. En global tilnærming kan være at man tar utgangspunkt i et konserns faktiske rentekostnader til uavhengige långivere (ekstern rente) dette vil gi en stram regel og kan teoretisk fjerne muligheten for flytting av skattbare overskudd ut av Norge gjennom rentefradraget. Dette fordrer imidlertid at de fleste andre land gjør det samme, og at dette etter utvalgets oppfatning ligger noe lenger frem i tid. Utvalget faller derfor nedpå å videre føre en resultat basert sjablongregel mot overskuddsflytting, Utvalget anbefaler en innstramning der all rente også rente betalt til uavhengige långivere avskjæres i renteberegningen. Forslaget er at det innføres en fradragsramme på 45% av overskuddet før netto rentekostnad (EBIT), og en terskelbeløpet for å anvende reglen reduseres fra 5 mill.i netto rentekostnad til 1 mill. Å avskjære renter også for lån fra uavhengige, medfører at man avskjærer også selskap som ikke har mulighet for overskuddsflytting. Utvalget mener at hensynet til en effektiv regel for å hindre overskuddsflytting og uthuling av skattegrunnlaget må gå foran hensynet til enkelte høyt belånte selskaper. Forslaget reduserer også motivet for gjeldsfinansiering fremfor egenkapital finansiering. Beskatning av finanssektoren Ut over lavere selskapsskatt og personbeskatning og provenyoppfylling etter dette, mener utvalget at det må innføres skatter også på finansielle tjenester for å motvirke favorisering av gjeldsfinansiering og innhenting av proveny. I utgangspunktet bør finanssektoren skattlegges på lik linje med andre næringer, men at innføringen av dette bør skje gradvis over tid. I første omgang foreslår man å innføre avgift på margininntekter, og merverdiavgift på gebyrbelagte tjenester, med samme sats, tilsvarende en proveny på 3,5 milliarder.

8 Avskrivninger Utvalget legger til grunn at avskrivninger i størst muliggrad skal samsvare med det faktiske økonomiske verdifall, bl.a. for å hindre spekulasjoner. Norge har lave avskrivningssatser sammenlignet med andre land, men utvalget anbefaler at man ikke legger andre lands avskrivninger til grunn for endringen men innfører et bredest mulig korrekt fastsatt skattegrunnlag, som muliggjør satsreduksjoner, noe som vil bidra til å øke konkurranseevnen til norsk næringslivs som helhet. Utvalget foreslår å videre føre saldoavskrivninger som er et godt innarbeidet og har betydelige administrative fordeler. Utvalget foreslår å redusere avskrivningssatsen for saldogruppe skip, rigger, fartøyer. m.m. fra 14% til 10% pro anno. Og å skille ut personbiler i egen saldogruppe, med en avskrivning på 15% pro anno. Anlegg med en brukstid mindre enn 20 år kan nå avskrives med for høyet sats. Utvalget mener denne grensen bør enders til 25 eller 30 år. Endringer i Personbeskatningen. Når utvalget foreslår å redusere selskapsskatten til 20% bør skattesatsen på kapitalinntekter for personer reduseres tilsvarende bl.a. for å fjerne insentiver for å overføre kapital fra personinntekt til selskaper og forskjellsbehandling av ulike virksomhetsformer, som AS, personligselskap og kommandittister o.l. Kapitalinntekter Utvalget anbefaler derfor å holde fast ved en lik sats for kapitalinntekter for personer og selskaper. Personinntekter Lavere sats på alminnelig inntekt representerer et betydelig provenytap i personbeskatningen. Utvalget anbefaler å dekke inn hoveddelen av dette gjennom en progressiv skatt på personinntekt, som også erstatter dagens toppskatt. Eierinntekter Utvalget mener det er behov for å øke skatten på eierinntekter, og foreslår å skille ut eierinntekter som et eget skattegrunnlag med en egen skattesats. Av symmetrihensyn er det viktig at skatteyteren fremdeles med stor sikkerhet får godtgjort negativ eierinntekt, og man anbefaler derfor at negativ eierinntekt utløser et skattefradrag tilsvarende skattesatsen på eierinntekt multiplisert med den negative eierinntekten. Et slikt fradrag bør kunne føres til fradrag mot alle andre inntektsskatter for personer.

9 Fradrag Mange av dagens fradrag er svakt begrunnet. Effektivitetstapet ved beskatning øker mer enn proporsjonalt med skattesatsen. Dette tilsier bredere grunnlag og lave satser. Hovedoppgaven til personbeskatningen bør være å skaffe staten inntekter, bidra til omfordeling og sikre mest mulig effektiv ressursbruk. Skattesystemet er ikke egnet til eller særlig treffsikkert når det gjelder subsidiering av spesielle aktiviteter eller gi fradrag for utgifter til enkelt grupper som ikke er har tilknytning til opptjening av inntekter. Skatteletter bør derfor gis gjennom satsreduksjoner og ikke gjennom svakt begrunnede fradrag for enkeltgrupperinger. Ønsker man å støtte opp om enkeltgrupper, er det mange andre måter, som er mer treffsikre, å gjøre dette på enn via skattesystemet. Følgende fradrag anbefales derfor fjernet. BSU Skatteklasse 2 Sjømann og fiskerfradrag Fradrag for gaver til ideelleorganisasjoner Fradrag for fagforeningskontingent Fradrag for reise til og fra arbeidstedet, besøksfradrag og pendlerfradrag Fradrag for merkostnad til kost og losji for pendlere Foreldrefradrag Særskilte skatteregler for Nord Troms og Finnmark fylke. Å fjerne disse fradragene vil gi en provenytilgang på ca. 7,8 milliarder, gitt at satsen allerede er satt ned til 20% Med dette gir det provenynøytrale forslaget en redusert marginalskatt for de aller fleste skatteytere. I alternativet med lette på 15 milliarder, er marginalskatten på arbeid redusert ytterligere. Lån til aksjonærer Utvalget foreslår at lån fra selskap til personlige aksjonærer eller deres nærstående, skal anses som utbytte o skattlegges som dette. Skatt på formue og eiendom Bortfallet av arveavgiften og redusert skatt på alminnelig inntekt, aktualiserer formuesskattens rolle ikke minst i fordelingsmessig perspektiv. Dagens regler har en uheldig utforming, og satsen er relativt høy og formuesobjekter behandles svært ulikt. Dagen regler vrir sparing i retning av fast eiendom. Fast eiendom er et godt og stabilt skattegrunnlag. Og dagens satser, og verdsetting av fast eiendom gir eiendom en svært gunstig behandling skattemessig. Utvalget mener derfor at verdsettingen av

10 fast eiendom bør økes for å utvide grunnlaget. Økes verdsettingen betraktelig, kan den effektive skattesatsen på andre formuesobjekter reduseres, og bunnfradraget økes. Økning av bunnfradraget er nødvendig for å skjerme arbeidskapitalen i små og mellomstore bedrifter. Utvalget foreslår en løsning der alle objekter som inngår i dagens grunnlag verdsettes til 80% av faktisk verdi. Dette gir rom for å sette bunnfradraget opp fra dagens nivå til ,- kr. i det provenynøytrale alternativet. I skattelette alternativet kan dette vurderes satt enda høyere, noe som antakelig må til for å skjerme arbeidskapitalen. Endringer i merverdiavgift. Merverdiavgiftssystemet er lite egnet for å ivareta fordelingshensyn eller for å støtte enkeltgrupper. Utvalget mener derfor at merverdiavgiftssystemet utelukkende skal ha om formål å skaffe staten inntekter. Dette gjøres mest effektivt ved å ha en felles merverdisats og hvor avgiftsplikten omfatter alt forbruk av varere og tjenester. Dette vil imidlertid berøre enkelte sektorer i en for stor grad, og ramme den delen av befolkningen med lavest inntekt i størst grad relativt til inntekt, og da mest via matvarer. Utvalget foreslår derfor et to sats system i merverdiavgiften, der den generelle satsen settes til 25% mens dagens lave satser og nullsats settes til samme sats som for matvarer til 15%. Virkninger av forslaget Utvalget legger opp til en modell som i størst mulig grad reduserer de samfunnsøkonomiske kostnadene ved beskatning, og som på lengere sikt føre til en mer effektiv ressursbruk, økte investeringer og økt verdiskapning. Økt skatt på eierinntekt, bidrar til at inntektsgruppen med de høyeste inntektene i gjennomsnitt får til dels betydelig skatteskjerpelser. I hovedtrekk går forslaget ut på å skyve skattebyrden vekk fra selskapsskatt, skatt på sparing og skatt på arbeid over på skatt på fast eiendom og konsum. Både teoretisk og empirisk forskning viser at skatt på fast eiendom og konsum har lavere samfunnsøkonomiske kostnader enn skatt på selskapsoverskudd, sparing og arbeid. Skattegrunnlaget utvides, og satsene settes ned, noe som bidrar til reduksjon av insitamenter for skatteplanlegging og overskuddsflytting. Utvalget beregninger viser at de langsiktige virkningene v endringene kan være betydelige, nor det gjelder selvfinansieringsgrad og soliditet, og øke samlet sparing. Økte investeringer som følge av lavere selskapsskatt vil gi økt arbeidsproduktivitet, noe som vil øke reallønnen til arbeidstakere. Totalt sett vil økte investeringer, økt arbeidstilbud, økt og riktig allokert sparing, styrke Norsk økonomi.

11 Hva skal Parat / YS mene om forslaget? Det bør være i Parats interesse som arbeidstakerorganisasjon, og støtte opp om en skatteomlegging som trygger investeringer, og arbeidsplasser i Norge. Høyere arbeidsproduktivitet har også betydning for konkurranseevnen. Økte lønninger og økt avkastning bør også være positivt både for medlemmenes kjøpekraftsforbedringsmuligheter og trygging av arbeidsplassene. Effekten av systemet og høyere skatteinntekter, vil ikke komme med en gang, men over tid. At omleggingen på sikt vil gi høyere skatteinngang enn dagens skattesystem er også positivt for våre medlemmer i offentlig sektor. Mindre overskuddsflytting er også viktig både for å sikre skattegrunnlaget, men også for å synliggjøre verdiskapningen våre medlemmer er med på å skape, som grunnlag for lønnsforhandlinger, o.l. Omleggingen gir også er enklere skattesystem, men kanskje med en litt mindre sosial profil enn dagens system. Skattesystemet som mekanisme for å utjamne inntektsforskjeller vil fortsatt bli ivaretatt. Spesialordninger for enkelte grupper via særfradrag foreslås fjernet. Bl.a. forsvinner fradraget for fagforeningskontingent m.m. Utvalget argumenterer for at skattesystemet er et uegnet verktøy til å gi økonomiske insentiver og fordeler til enkeltgrupper, og at man heller skal bruke andre mekanismer som er mer målrettet til slike tiltak. Valg av modell er også diskutert og man har falt ned på en ACE variant (ACC). Der man får sjablongmessig fradrag for alternativkostnaden ved rentefradrag, noe som minsker insentivet for overskuddsflytting og utjamner forskjellen mellom og favoriseringen av gjeldsfinansiering fremfor egenkapital. Samtidig som modellen gir mindre rom for tilpasninger enn den CBIT modellen som blant annet Sverige har valgte. Hva vi skal støtte og ikke støtte bør fremkomme av en politisk behandling av denne høringen

12 .

NOU. Norges offentlige utredninger 2014: 13. Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

NOU. Norges offentlige utredninger 2014: 13. Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi NOU Norges offentlige utredninger 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Norges offentlige utredninger 2014 Seriens redaksjon: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Informasjonsforvaltning

Detaljer

Hovedrammer for Scheel-utvalget: Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Hovedrammer for Scheel-utvalget: Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Hovedrammer for Scheel-utvalget: Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Jon Gunnar Pedersen, Skogforum 9. desember 2014 Hovedspørsmålet: Er selskapsskatten godt tilpasset den internasjonale utviklingen?

Detaljer

Høring - Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi - NOU 2014: 13

Høring - Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi - NOU 2014: 13 Finansdepartementet «høringer» Vår saksbehandler Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse eo 05.04.2015 DOK/2015/Scheel Høring - Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi - NOU 2014: 13 Vi viser

Detaljer

Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi NOU 2014: 13 (Scheelutvalget)

Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi NOU 2014: 13 (Scheelutvalget) Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi NOU 2014: 13 (Scheelutvalget) v/joachim M. Bjerke LVKs årlige eiendomsskatteseminar 20. mai 2015 Agenda 1. Bakgrunn og forslagene 2. Utvalgte temaer Skattesystem

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Dato: 10. mars 2015 Vår ref.: Deres ref.: 14/5757 SL HSH/KR Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finans Norge viser

Detaljer

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Perspektivnotat Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt 1 Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Skattesystemet er en av de viktigste mekanismene vi har for å hindre utviklingen

Detaljer

Prop. 1 LS Tillegg 1

Prop. 1 LS Tillegg 1 Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) For budsjettåret 2014 Endring av Prop. 1 LS (2013 2014) Skatter, avgifter og toll 2014 Prop. 1 LS

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Regjeringen fremla den 14. oktober stortingsmelding med nasjonalbudsjett for 2014. Samtidig fremla Regjeringen proposisjonen til Stortinget med forslag til endringer

Detaljer

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2015. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2014 2015) FOR BUDSJETTÅRET 2015

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2015. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2014 2015) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Prop. 1 LS (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Innhold Omtalt side Del I Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken...................

Detaljer

Norges selskapsbeskatning Globaliseringsutfordringer og EUs forslag om CCCTB

Norges selskapsbeskatning Globaliseringsutfordringer og EUs forslag om CCCTB 37/12 Arbeidsnotat Working Paper Norges selskapsbeskatning Globaliseringsutfordringer og EUs forslag om CCCTB Ida Selseth Et selskap i NHH-miljøet S A M F U N N S - O G N Æ R I N G S L I V S F O R S K

Detaljer

Konsekvenser ved begrensning av rentefradrag for konsernselskaper som driver virksomhet i Norge

Konsekvenser ved begrensning av rentefradrag for konsernselskaper som driver virksomhet i Norge Handelshøgskolen Konsekvenser ved begrensning av rentefradrag for konsernselskaper som driver virksomhet i Norge En studie om skatteplanlegging og Norges verktøy for å motvirke denne globale utfordringen!

Detaljer

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2014. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2013 2014) For budsjettåret 2014

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2014. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2013 2014) For budsjettåret 2014 Prop. 1 LS (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) For budsjettåret 2014 Innhold Omtalt side Del I Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken.....................

Detaljer

Skatteutvalget. Norsk olje og gass skatteseminar 2014. v/joachim M. Bjerke 8. mai 2014 #2583763

Skatteutvalget. Norsk olje og gass skatteseminar 2014. v/joachim M. Bjerke 8. mai 2014 #2583763 Skatteutvalget Norsk olje og gass skatteseminar 2014 v/joachim M. Bjerke 8. mai 2014 Hovedpunkter 1. Bakgrunn og oppnevnelse av Skatteutvalget 2. Noen hovedutfordringer for Norge 3. Enkelte foreløpige

Detaljer

NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT

NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT Til: Nordisk Skattevitenskapelig Forskningsråd Fra: Wikborg, Rein & Co. Dato: 8. oktober 2003 Ansvarlig partner: Marianne Iversen Beskatning av små foretak - rettslige aspekter

Detaljer

Pressehefte Statsbudsjettet 2014 Pressemeldinger fra Finansdepartementet i forbindelse med fremleggelse av Statsbudsjettet og Nasjonalbudsjettet 2014

Pressehefte Statsbudsjettet 2014 Pressemeldinger fra Finansdepartementet i forbindelse med fremleggelse av Statsbudsjettet og Nasjonalbudsjettet 2014 Pressehefte Statsbudsjettet 2014 Pressemeldinger fra Finansdepartementet i forbindelse med fremleggelse av Statsbudsjettet og Nasjonalbudsjettet 2014 Pressehefte Statsbudsjettet 2014 Pressemeldinger fra

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2012 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Privat eierskap i norsk næringsliv... 8 2.1 Norsk privat eierskap:

Detaljer

Høring NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høring NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Deres referanse Vår referanse Dato IS/ 10.04.2015 Finansdepartementet postmottak@finans.dep.no Høring NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Det vises til Finansdepartementets høringsbrev

Detaljer

BOLIGBESKATNING RETTSLIGE ASPEKTER Norsk nasjonalrapport Lovrådgiver Tom Venstad, Finansdepartementet

BOLIGBESKATNING RETTSLIGE ASPEKTER Norsk nasjonalrapport Lovrådgiver Tom Venstad, Finansdepartementet Seminarer Stocholm 1999 juridisk nasjonalrapport - norsk BOLIGBESKATNING RETTSLIGE ASPEKTER Norsk nasjonalrapport Lovrådgiver Tom Venstad, Finansdepartementet 1LØPENDE BESKATNING 1.1 Forskjellige boligformer

Detaljer

Innst. O. nr. 1. (2008-2000) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen

Innst. O. nr. 1. (2008-2000) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Innst. O. nr. 1 (2008-2000) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 1 (2008-2009) Innstilling fra finanskomiteen om skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer Innhold Side 1. Innledning...

Detaljer

Etterutdanningskurs i næringsøkonomi

Etterutdanningskurs i næringsøkonomi SOSIALØKONOMENES FORENING Etterutdanningskurs i næringsøkonomi Strategi og konkurranse: Teori og anvendelser Klækken Hotell, 26. 27. september 1996 Torsdag 26. september: 09.30 Registrering og kaffe 10.00

Detaljer

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Avgitt 19. januar 2004 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2 1.1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET... 4 1.2 OPPSUMMERING... 5 2. PRINSIPPER FO R BESKATNING

Detaljer

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2013. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2012 2013) FOR BUDSJETTÅRET 2013

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2013. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2012 2013) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Prop. 1 LS (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 2 Prop. 1 LS 2012 2013 Innhold Omtalt side Del I Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken......................

Detaljer

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen:

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen: Redegjørelse Finanstalen II Finansminister Siv Jensens redegjørelse i Stortinget 8. november 2013 om Regjeringen Solbergs økonomiske opplegg for 2014 Ærede Velgerne har gitt det nye stortingsflertallet

Detaljer

Om lov om endringer i skatteloven

Om lov om endringer i skatteloven Finansdepartementet Ot.prp. nr. 30 (2008 2009) Tilråding fra Finansdepartementet av 26. januar 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Skattefradrag for tilbakeføring av underskudd

Detaljer

Prop. 1 LS. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Skatter og avgifter 2011

Prop. 1 LS. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Skatter og avgifter 2011 Prop. 1 LS (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Innhold Omtalt side Del I Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken 17 1 Hovedtrekk i

Detaljer

MentorAjour Statsbudsjettet 2014

MentorAjour Statsbudsjettet 2014 MentorAjour Informasjon til PwCs klienter Nr 10, okt 2013 Statsbudsjettet 2014 Den avtroppende regjeringen la 14. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2014. Nedenfor gir vi en oversikt over

Detaljer

Synspunkter på bilavgiftssystemet

Synspunkter på bilavgiftssystemet Synspunkter på bilavgiftssystemet Utredning fra NHO Som en oppfølging av Næringslivets klimapanels rapport fra desember 2009, satte NHO i gang et videre arbeid om fremtidig innretning på bilavgiftene.

Detaljer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer

Mentor Ajour. Konserninterne rentefradrag - en analyse av foreslåtte begrensninger. Informasjon til PwCs klienter Nr 6, juni 2013

Mentor Ajour. Konserninterne rentefradrag - en analyse av foreslåtte begrensninger. Informasjon til PwCs klienter Nr 6, juni 2013 www.pwc.no Informasjon til PwCs klienter Nr 6, juni 2013 Mentor Ajour Konserninterne rentefradrag - en analyse av foreslåtte begrensninger Som omtalt i Mentor Ajour nr 4/2013, har Finansdepartementet publisert

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2003-2004)

Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte- og avgiftsopplegget 2004 - lovendringer Tilråding fra Finansdepartementet av 3. oktober 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel 1 Ot.prp.

Detaljer