Internasjonale tiltak mot «Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)» Stig Sollund Finansdepartementet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internasjonale tiltak mot «Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)» Stig Sollund Finansdepartementet"

Transkript

1 Internasjonale tiltak mot «Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)» Stig Sollund Finansdepartementet

2 Utgangspunkt Selvstendige stater bestemmer sine skatteregler ut fra egne politiske valg Med økt integrasjon i økonomisk virksomhet globalt og høy kapitalmobilitet, øker behovet for koordinering og samarbeid gjennom internasjonale avtaler Multinasjonale foretak opererer som økonomiske enheter på tvers av landegrensene, men de enkelte selskaper må etterleve de rettslige rammeverkene i landene hvor de hører hjemme, investerer eller driver virksomhet

3 Internasjonale skatteavtaler Skatteavtalene (oftest bilaterale) skal fjerne dobbeltbeskatning som ellers kunne hindre internasjonal handel, investeringer og virksomhet Også et viktig hensyn å unngå at skatteavtalene fører til dobbel ikke-skattlegging av inntekt som er skattepliktig etter intern rett Et selvstendig hovedformål med skatteavtalene å fremme administrativt samarbeid mellom skattemyndigheter for å hindre skatteunndragelser, bl.a. gjennom utveksling av informasjon En egen kategori avtaler er de rene informasjonsavtaler som inngås med «skatteparadis» for å bekjempe unnagjemming og skatteunndragelser Europarådet/OECD har også satt i kraft en multilateral konvensjon om gjensidig administrativt skattesamarbeid som er åpen for alle samarbeidsvillige land

4 Multinasjonale foretaks skattetilpasning Multinasjonale foretak (MNF) ser skatt som kostnad og organiserer sin virksomhet slik at skattekostnaden blir minimalisert Dette kan lovlig skje gjennom å utnytte incentiver, lavt skattenivå eller ordninger og «svakheter» i enkeltlands skatteregimer, eller ved å utnytte ulikheter i landenes skatteregler (for eksempel klassifisering av skattesubjekter eller inntekter, eller tidfesting av skattbar inntekt og fradrag) i kombinasjon med skatteavtalene Selv om slik tilpasning og skatteplanlegging er «lovlig», kan den være mer eller mindre lojal eller «aggressiv» og være mer eller mindre «offensiv» i strategiene for internprising

5 Det løpende, ordinære, internasjonale skattesamarbeidet Det store internasjonale nettverket av bilaterale skatteavtaler bygger på modeller med kommentarer og retningslinjer mv som er utarbeidet og oppdateres innen OECD og FN (skatteavtaler med utviklingsland) Særlig viktig er det løpende arbeidet med oppdatering og klargjøring av skatteavtalemodellene og retningslinjene for behandling av internprising For medlemslandene i OECD er også organisasjonens arbeid med analyser og policyutvikling viktig som innspill til arbeid på nasjonalt plan med å forbedre skattesystemene som besluttes gjennom skattepolitikken i hvert enkelt land

6 Det særlige internasjonale samarbeidet for å motvirke uthuling og forskyving av skattegrunnlag BEPS = Base Erosion and Profit Shifting En intensiv prosess for å gjennomgå, analysere, avdekke svakheter og foreslå tiltak i internasjonalt skatteregelverk, eventuelt også i nasjonale skatteregimer Initiert i OECD i 2012, støttet av G20 i november 2012 (Mexico)/april 2013 (Washington), organisert og påbegynt i OECD (Skattekomiteen januar 2013), og som neste trinn skal føre fram til en handlingsplan som skal vedtas i OECD/Skattekomiteen juni 2013 og fremmes for neste G20-minister møte i juli 2013

7 OECD s rapport om BEPS Utgangspunktet:

8 Bakgrunn Etter finanskrisen 2008 har mange land måttet gjennomføre innstramninger og skatteøkninger for å balansere offentlige budsjetter Samtidig har det skapt stor medieoppmerksomhet at flere multinasjonale foretak betaler svært lite skatt, totalt og i land der operativ virksomhet foregår. Politikere er satt under press fra opinionen om å sikre større rettferdighet i fordelingen av skattebyrden, og at MNF skal betale sin rimelige andel skatt

9 Lavt effektivt skattenivå for enkelte MNF ikke endelig bevis på BEPS Mange land har ordninger i sine skatteregimer som etter sin intensjon gir redusert skattebelastning eller mulighet for utsatt skattlegging Dette gjelder både land der inntekt opptjenes (kildeland) og morselskapets hjemland Kan være problematisk å avgjøre hvilken del av subnormalt skattenivå som kan tilskrives lovgiverincentiver og lempelige ordninger, og hvilken del som kan tilskrives aggressiv skatteplanlegging Måling av effektivt skattenivå har i seg selv metodiske og definisjonsmessige utfordringer

10 Men klare indikasjoner på BEPS Påfallende stor andel av grensekryssende direkte investeringer skjer gjennom selskaper i skatteparadis, lavskatteland eller jurisdiksjoner med skattefavoriserte regimer Eksempler er land som de Britiske Jomfruøyene (BVI), men også EU/OECD-land som Nederland og Luxembourg samt staten Delaware, USA Flere studier og data indikerer at det er et økende skille mellom stedene hvor virkelig økonomisk aktivitet og investeringer skjer og stedene hvor overskudd rapporteres for skatteformål

11 Endringer i globale forretningsmodeller og verdikjeder Eksisterende skatteregler og avtalemodeller er i stor grad utformet i en tid da MNF var organisert med fullt utstyrte selskapsenheter i de land der virksomhet ble utøvet, og handel med varer og tjenester lot seg nokså klart avgrense og knytte til de enkelte land MNF opererer som mer integrerte enheter, og nyere globale forretningsmodeller og forsyningskjeder er sammensatt av mer fragmenterte innsatsfaktorer i lagdelte produksjonsprosesser fra anskaffelse av råvarer til ferdig produksjon og salg i markedene Økt betydning i verdensøkonomien av tjenester, immaterielle verdier, digital teknologi og elektronisk kommunikasjon som er mindre stedsavhengig Tradisjonelle skatteregler og avtalemodeller blir derfor vanskelig å anvende når det gjelder identifisering og stedstilknytting av virksomhet, og dette reises spørsmål om reglene gir en rimelig fordeling av beskatningsretten til inntekt

12 Strategier som benyttes for å unngå skatteplikt eller uthule skattegrunnlag Etablere «bostedsbeskatning» ved selskap i lavskatteland Utnytte ulikheter i landenes kriterier for at et selskap anses skatterettslig hjemmehørende Utnytte ulikheter i landenes klassifisering av skattesubjekter eller finansielle objekter Etablere selskapsstrukturer med passive enheter i skatteavtaleland for gjennomstrømming av inntekter Organisere virksomhet slik at skatteplikt etter skatteavtaler unngås i kildestat (unngå fast driftssted) Underkapitalisere selskap i land hvor operativ virksomhet foregår Prising av interntransaksjoner i tvilsom overensstemmelse med armlengdeprinsippet Overføre rettigheter til immaterielle verdidrivere til selskapsenheter i lavskatteland for kanalisering av royalty

13 Fokusområder i BEPS-sammenheng Regler i nasjonal skattelov som bestemmer subjektiv skatteplikt (skattejurisdiksjon) Regler som sikrer hjemstatens beskatningsrett i land som følger globalbeskatningsprinsippet Regler som verner skattegrunnlag mot høy lånefinansiering Regler som verner skattegrunnlag mot arbitrasje, misbruk og omgåelser Regler som bestemmer skatterettslig bosted/hjemmehørighet for selskaper Regler i skatteavtalene som setter terskel for eller reduserer kildestatens beskatningsrett, f.eks mulighet for å unngå «fast driftssted» Mer effektive tiltak mot utilsiktet benyttelse av skatteavtaler («treaty shopping») Regler som gjelder fastsettelsen av størrelsen på skattepliktig inntekt og fordeling av beskatningsgrunnlag (internprising - særlig når immateriell eiendom er verdidrivere) Åpenhet og tilgang til relevant informasjon

14 Noen hovedmål for BEPS-arbeidet Bedre samsvar mellom reell økonomisk aktivitet og skattlegging av inntekt Hindre dobbelt ikke-beskatning av inntekt («less than single taxation») Bedre tilgang til skatterelevant informasjon

15 Videre prosess OECD utarbeider forslag til omfattende handlingsplan som behandles og godkjennes av Skattekomiteen siste uken i juni 2013 Handlingsplanen meddeles G20 for neste ministermøte i juli 2013 Handlingsplanen angir retning for videre arbeid på de ulike handlingspunkter med tidsplan (tentativt måneder)

Innholdsoversikt. kapittel 1 innledning... 15

Innholdsoversikt. kapittel 1 innledning... 15 Innholdsoversikt kapittel 1 innledning...................................... 15 del 1 skatteparadisene................................... 31 kapittel 2 skatteparadis, hva legges i betegnelsen........ 32

Detaljer

Base Erosion and Profit Shifting, BEPS Internasjonal status ved FIN, Stig Sollund Norsk olje&gass skatteseminar mai Fleischers Hotel, Voss

Base Erosion and Profit Shifting, BEPS Internasjonal status ved FIN, Stig Sollund Norsk olje&gass skatteseminar mai Fleischers Hotel, Voss Base Erosion and Profit Shifting, BEPS Internasjonal status ved FIN, Stig Sollund Norsk olje&gass skatteseminar 3.-5. mai Fleischers Hotel, Voss BEPS her og der oppfølging handlingsplan > G20 og OECD >

Detaljer

! ULOVLIG!KAPITALFLUKT!

! ULOVLIG!KAPITALFLUKT! ULOVLIGKAPITALFLUKT Internasjonaltutvalg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Innledning( Hvert år forsvinner anslagsvis 1 260 milliarder dollar ut av

Detaljer

BEPS og internprising. Norsk Olje- og gass seminar Kirkenes 6-8. mai 2015

BEPS og internprising. Norsk Olje- og gass seminar Kirkenes 6-8. mai 2015 BEPS og internprising Norsk Olje- og gass seminar Kirkenes 6-8. mai 2015 BEPS-handlingsplan og internprising Tiltakspunkt 8,9 10- internprisingsresultater i samsvar med verdiskaping- og 13 -dokumentasjon

Detaljer

BEPS tiltak 8-10 Noen hovedpunkter

BEPS tiltak 8-10 Noen hovedpunkter BEPS tiltak 8-10 Noen hovedpunkter Ekspedisjonssjef Stig Sollund Finansdepartementet Norsk olje&gass, Stockholm, 3. mai 2016 1 Armlengdeprinsippet og BEPS Er ALP en del av problemet eller bidrag til å

Detaljer

Skatte- og avgiftsplikt i alle verdenshjørner Anne Gro Enger

Skatte- og avgiftsplikt i alle verdenshjørner Anne Gro Enger Skatte- og avgiftsplikt i alle verdenshjørner 12.04.2016 Anne Gro Enger 12.04.2016 Agenda Hvorfor bør dere ha fokus på skatt og avgift? Hva bør dere har fokus på? Lokal skatt på tjenester som utføres i

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01008-A, (sak nr. 2014/1968), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01008-A, (sak nr. 2014/1968), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. mai 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01008-A, (sak nr. 2014/1968), sivil sak, anke over dom, GE Healthcare AS (advokat Ståle R. Kristiansen) mot Staten v/sentralskattekontoret

Detaljer

Internasjonal beskatning - etablering av virksomhet over landegrensene

Internasjonal beskatning - etablering av virksomhet over landegrensene Internasjonal beskatning - etablering av virksomhet over landegrensene Gjert Melsom Finansdepartementet Kristiansand symposium 11. juni 2002 Oversikt Når får man filial? Forskjell datterselskap (AS) vs.

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Finansdepartementet. Oslo, 14. juni Høring forslag om endring av skatteloven 2-2 første ledd

Handelshøyskolen BI. Finansdepartementet. Oslo, 14. juni Høring forslag om endring av skatteloven 2-2 første ledd 1 Handelshøyskolen BI Finansdepartementet Oslo, 14. juni 2017 Høring forslag om endring av skatteloven 2-2 første ledd Det vises til høringsbrev av 16. mars 2017 (ref. nr. 15/2550 SL AEI/KR) hvor det foreslås

Detaljer

GRA Master Thesis. BI Norwegian Business School - campus Oslo

GRA Master Thesis. BI Norwegian Business School - campus Oslo BI Norwegian Business School - campus Oslo GRA 19502 Master Thesis Component of continuous assessment: Thesis Master of Science Final master thesis Counts 80% of total grade Uønsket skatteplanlegging i

Detaljer

Skatt. BEPS oppdatering halvveis: Det internasjonale skattesystemet endres

Skatt. BEPS oppdatering halvveis: Det internasjonale skattesystemet endres BEPS oppdatering halvveis: Det internasjonale skattesystemet endres I september publiserte OECD de første syv leveransene under sin BEPS-tiltaksplan (Base Erosion and Profit Shifting forvitring av skattegrunnlag

Detaljer

Høringsnotat - land-for-land-rapportering for skatteformål

Høringsnotat - land-for-land-rapportering for skatteformål Saksnr. 15/1829 02.12.2015 Høringsnotat - land-for-land-rapportering for skatteformål Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 1.1 Innledning og sammendrag... 3 1.2 Bakgrunn... 3 2 Gjeldende rett... 5 3

Detaljer

Seminar: Bråstopp for åpenhetstiltak i Norge? Arr: IndustriEnergi og PWYP Norge Kulturhuset 29. mai 2017, 08:30-10:30

Seminar: Bråstopp for åpenhetstiltak i Norge? Arr: IndustriEnergi og PWYP Norge Kulturhuset 29. mai 2017, 08:30-10:30 Seminar: Bråstopp for åpenhetstiltak i Norge? Arr: IndustriEnergi og PWYP Norge Kulturhuset 29. mai 2017, 08:30-10:30 mona.thowsen@pwyp.no Tech-selskapene er de nye oljeselskapene The worlds most valuable

Detaljer

De endelige BEPStiltakene

De endelige BEPStiltakene BEPS-tiltakene er klare 7. oktober 2015 De endelige BEPStiltakene er klare Mandag denne uken ble de endelige anbefalingene og endringsforslagene i BEPSprosjektet presentert, og Deloitte er av den oppfatning

Detaljer

Prising og overføring av immaterielle eiendeler

Prising og overføring av immaterielle eiendeler Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI GRA 19003 Masteroppgave Prising og overføring av immaterielle eiendeler En studie av effektene OECDs nye retningslinjer vil få på interne overføringer og prising av

Detaljer

Skatteutvalget. Norsk olje og gass skatteseminar 2014. v/joachim M. Bjerke 8. mai 2014 #2583763

Skatteutvalget. Norsk olje og gass skatteseminar 2014. v/joachim M. Bjerke 8. mai 2014 #2583763 Skatteutvalget Norsk olje og gass skatteseminar 2014 v/joachim M. Bjerke 8. mai 2014 Hovedpunkter 1. Bakgrunn og oppnevnelse av Skatteutvalget 2. Noen hovedutfordringer for Norge 3. Enkelte foreløpige

Detaljer

Vår ref. NORGES REDERIFORBUNDS KOMMENTARER TIL NOU 2009:19 SKATTEPARADIS OG UVIKLING

Vår ref. NORGES REDERIFORBUNDS KOMMENTARER TIL NOU 2009:19 SKATTEPARADIS OG UVIKLING L it2 Norges Rederiforbund TS/MS RB000021 Oslo, 15. november 2009 Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep 0032 OSLO O Lri Deres ref. Vår ref. 013 (./1 0 NORGES REDERIFORBUNDS KOMMENTARER TIL NOU 2009:19

Detaljer

Saksnr. 13/ Høringsnotat

Saksnr. 13/ Høringsnotat Saksnr. 13/394 05.04.2013 Høringsnotat om tilordning av gjeldsrenter ved beregning av maksimalt kreditfradrag etter skatteloven 16-21 - forslag om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 (FSFIN)

Detaljer

1. MÅL OG PRINSIPPER FOR SKATTESYSTEMET, INTERNASJONAL UTVIKLING OG MODELLER FOR SELSKAPSBESKATNINGEN

1. MÅL OG PRINSIPPER FOR SKATTESYSTEMET, INTERNASJONAL UTVIKLING OG MODELLER FOR SELSKAPSBESKATNINGEN STORTINGSMELDING MELD. ST.4 (2015-2016) BEDRE SKATT 1. MÅL OG PRINSIPPER FOR SKATTESYSTEMET, INTERNASJONAL UTVIKLING OG MODELLER FOR SELSKAPSBESKATNINGEN Finansdepartementet deler Scheel-utvalgets syn

Detaljer

Høringsnotat Beskatning ved uttak av objekter fra norsk beskatningsområde endringer i utfyllende forskrift, oppretting av lovtekst mv.

Høringsnotat Beskatning ved uttak av objekter fra norsk beskatningsområde endringer i utfyllende forskrift, oppretting av lovtekst mv. Finansdepartementet 21.12.2012 Høringsnotat Beskatning ved uttak av objekter fra norsk beskatningsområde endringer i utfyllende forskrift, oppretting av lovtekst mv. 1 1 Innledning I 2008 ble det, med

Detaljer

Hvordan overskudd generert fra bruk av immaterielle eiendeler skal fordeles etter OECDs retningslinjer for internprising

Hvordan overskudd generert fra bruk av immaterielle eiendeler skal fordeles etter OECDs retningslinjer for internprising Hvordan overskudd generert fra bruk av immaterielle eiendeler skal fordeles etter OECDs retningslinjer for internprising Kandidatnummer: 806 Leveringsfrist: 25.04.2017 Antall ord: 15 856 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Deres ref.: 15/1829 Vår ref.: 2003/123 Dato: Høring om Finansdepartementets forslag om land for land rapportering for skatteformål

Deres ref.: 15/1829 Vår ref.: 2003/123 Dato: Høring om Finansdepartementets forslag om land for land rapportering for skatteformål Finansdepartementet Deres ref.: 15/1829 Vår ref.: 2003/123 Dato: 25.01.2016 Høring om Finansdepartementets forslag om land for land rapportering for skatteformål PWYP Norge har merknader knyttet til fravær

Detaljer

FINANSDEPARTEMENTE. 2?. r""i'.,l Saksnr. 3 -N < Arkivnr, Høring om internprising mellom nærstående foretak

FINANSDEPARTEMENTE. 2?. ri'.,l Saksnr. 3 -N < Arkivnr, Høring om internprising mellom nærstående foretak Saksbehandler Deres dato Vår dato Hanne Flood 07.11.2006 16. februar 2007 Telefon Deres referanse Vår referanse 06/5310 SL AKR/RSL 2006/500908 Finansdepartementet v/stig Sollund Postboks 8008 Dep 0030

Detaljer

Skatteminimerende strategier i flernasjonale selskaper med hovedfokus på internprising av immaterielle eiendeler

Skatteminimerende strategier i flernasjonale selskaper med hovedfokus på internprising av immaterielle eiendeler NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Høst 2014 Skatteminimerende strategier i flernasjonale selskaper med hovedfokus på internprising av immaterielle eiendeler Illustrert ved en analyse av Vizrt og StormGeo

Detaljer

Enhetlig skattlegging av multinasjonale foretak

Enhetlig skattlegging av multinasjonale foretak Enhetlig skattlegging av multinasjonale foretak strategi for skattlegging av statsløs inntekt av Gregar Berg-Rolness Forord Av Tax Justice Network Norge, Kirkens Nødhjelp, KFUK-KFUM Global og Changemaker

Detaljer

Konkurranse i det norske annonsemarkedet

Konkurranse i det norske annonsemarkedet NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Høsten 2016 Konkurranse i det norske annonsemarkedet - Når ulike skattevilkår skaper konkurranseskjevhet En case-studie av Facebook og Schibsted Nina Thürmer Kofstad og Amanda

Detaljer

BKK s Utenlandsstrategi & Norsk utbytteskatt på utenlandske infrastrukturinvesteringer

BKK s Utenlandsstrategi & Norsk utbytteskatt på utenlandske infrastrukturinvesteringer BKK s Utenlandsstrategi & Norsk utbytteskatt på utenlandske infrastrukturinvesteringer (Problematikken med at lokale skatteinsentiver til infrastrukturinvesteringer blir utlignet av norske skatteregler)

Detaljer

Høringsnotat. Begrensning av fradrag for renter i interessefellesskap

Høringsnotat. Begrensning av fradrag for renter i interessefellesskap Høringsnotat Begrensning av fradrag for renter i interessefellesskap Finansdepartementet 11.04.2013 Innhold 1 Innledning og sammendrag... 4 2 Nærmere om behovet for å begrense fradraget for rentekostnader...

Detaljer

Innst. 357 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:77 S ( )

Innst. 357 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:77 S ( ) Innst. 357 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokument 8:77 S (2015 2016) Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marianne Marthinsen

Detaljer

GRA Master Thesis. BI Norwegian Business School - campus Oslo

GRA Master Thesis. BI Norwegian Business School - campus Oslo BI Norwegian Business School - campus Oslo GRA 19502 Master Thesis Component of continuous assessment: Thesis Master of Science Final master thesis Counts 80% of total grade I hvilken grad må norske skattemyndigheter

Detaljer

NOKUS-REGLENES FORHOLD TIL OECDS MØNSTERAVTALE

NOKUS-REGLENES FORHOLD TIL OECDS MØNSTERAVTALE NOKUS-REGLENES FORHOLD TIL OECDS MØNSTERAVTALE Om Norges adgang til å beskatte deltagere i utenlandske selskaper etter NOKUS-reglene er begrenset som en følge av skatteavtaler basert på OECDs mønsteravtale

Detaljer

Ligningsmyndighetenes tillemping av OECDs retningslinjer

Ligningsmyndighetenes tillemping av OECDs retningslinjer Ligningsmyndighetenes tillemping av OECDs retningslinjer Anne-Ma Tostrup Smith Chief Tax Counsel Classification: Internal 2016-02-08 Et konkret eksempel Ligningsmyndighetenes syn: Kontrakter mellom uavhengige

Detaljer

Internasjonale trender i selskapsskatten

Internasjonale trender i selskapsskatten Internasjonale trender i selskapsskatten Artikkelen tar for seg trender innenfor internasjonal skatterett og ser på hvordan den internasjonale utviklingen kan/vil påvirke norsk skatterett samt hvilken

Detaljer

Etablering av fast driftssted etter OECDs mønsteravtale artikkel 5 femte ledd

Etablering av fast driftssted etter OECDs mønsteravtale artikkel 5 femte ledd Etablering av fast driftssted etter OECDs mønsteravtale artikkel 5 femte ledd En sammenligning av artikkel 5 femte ledd i OECDs nåværende og foreslåtte mønsteravtale Kandidatnummer: 89 Antall ord: 14 944

Detaljer

Flytting av overskudd mellom land i flernasjonale selskaper: Hvilken rolle spiller selskapenes internprising?

Flytting av overskudd mellom land i flernasjonale selskaper: Hvilken rolle spiller selskapenes internprising? 1 Flytting av overskudd mellom land i flernasjonale selskaper: Hvilken rolle spiller selskapenes internprising? av Førsteamanuensis John Christian Langli * Institutt for regnskap, revisjon og jus Handelshøyskolen

Detaljer

Scheel-utvalget (NOU 2014:13)

Scheel-utvalget (NOU 2014:13) Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Sendes Postmottak@fin.dep.no Deres ref: Oslo, 30.03.2015 Vår ref: Jarle Hammerstad/ 15-9134 Scheel-utvalget (NOU 2014:13) Hovedorganisasjonen Virke representerer

Detaljer

SKITNE PENGER KAMPEN MOT SKATTEPARADISENE

SKITNE PENGER KAMPEN MOT SKATTEPARADISENE SKITNE PENGER KAMPEN MOT SKATTEPARADISENE ATTAC BLE DANNET ETTER DEN STORE FINANSKRISEN I ASIA PÅ SLUTTEN AV 1990-TALLET, MED MÅL OM Å FÅ DEMOKRATISK KONTROLL OVER FINANSMARKEDENE. ATTAC ER EN FRANSK FORKORTELSE

Detaljer

Skitne penger s. 4. Skatteparadis s. 6. Internprising s. 7. Skatteflukt og bistand s. 8. Dette vil Attac s. 10. Dette er Attac s.

Skitne penger s. 4. Skatteparadis s. 6. Internprising s. 7. Skatteflukt og bistand s. 8. Dette vil Attac s. 10. Dette er Attac s. TEXTE NOIR 2006 Skitne penger s. 4 Skatteparadis s. 6 Internprising s. 7 Skatteflukt og bistand s. 8 Dette vil Attac s. 10 Tax Justice Network s. 16 Nordic Tax Justice Network s. 17 Dette er Attac s. 18

Detaljer

Finansdepartementet, 28. juni 2011. Høringsnotat - endringer i skattereglene for Svalbard

Finansdepartementet, 28. juni 2011. Høringsnotat - endringer i skattereglene for Svalbard Finansdepartementet, 28. juni 2011 Høringsnotat - endringer i skattereglene for Svalbard 1 Innledning og sammendrag De siste årene er det gjennomført en rekke endringer i skattesystemet for Svalbard. Endringene

Detaljer

Skatt ved Internprising

Skatt ved Internprising NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, juni 2008 Skatt ved Internprising Mål og midler Jon Berntsen Veileder: Prof. Guttorm Schjelderup Siviløkonomutredning i Økonomisk Analyse NORGES HANDELSHØYSKOLE Denne utredningen

Detaljer

Innst. 351 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:84 S ( )

Innst. 351 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:84 S ( ) Innst. 351 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen Dokument 8:84 S (2015 2016) Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant

Detaljer

Høringsnotat - Forslag til endringer i rentebegrensningsreglene

Høringsnotat - Forslag til endringer i rentebegrensningsreglene Saksnr. 17/1850 04.05.2017 Høringsnotat - Forslag til endringer i rentebegrensningsreglene Innhold 1 Innledning og sammendrag... 4 2 Behovet for regler som begrenser rentefradraget... 6 3 Gjeldende rett...

Detaljer

Regjeringens strategi for bekjempelse av hvitvasking, finansiering av terror og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen

Regjeringens strategi for bekjempelse av hvitvasking, finansiering av terror og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen Justis- og beredskapsdepartementet Regjeringens strategi for bekjempelse av hvitvasking, finansiering av terror og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen Svein Wiiger Olsen, avdelingsdirektør

Detaljer

Tor Mikkel Wara, partner og seniorrådgiver

Tor Mikkel Wara, partner og seniorrådgiver Handlingsrommet for insentiver og tilrettelegging for byggenæringen og det politiske spillet. Stortingsmelding om bygningspolitikk og klimamelding hva nå? Tor Mikkel Wara, partner og seniorrådgiver De

Detaljer

KILDEBESKATNING AV ARTISTER

KILDEBESKATNING AV ARTISTER KILDEBESKATNING AV ARTISTER Med Luxembourg som arena? Kandidatnr: 238 Veileder: Erik Friis Fæhn Leveringsfrist: 25.11.2004 Til sammen 17 829 ord 25. november 2004 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1

Detaljer

Uttalelse avgitt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i brev datert 21. oktober 2013

Uttalelse avgitt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i brev datert 21. oktober 2013 Du er her: Rettskilder Uttalelser Prinsipputtalelser Uttalelse avgitt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i brev datert 21. oktober 2013 PRINSIPPUTTALELSER Publisert: 29.10.2013 Av gitt: 21.10.2013

Detaljer

Saksnr. 13/1173. Høringsnotat -

Saksnr. 13/1173. Høringsnotat - Saksnr. 13/1173 Høringsnotat - Skatt ved uttak fra norsk beskatningsområde reduksjon av gevinst for fysiske driftsmidler som tidligere er tatt inn i beskatningsområdet Finansdepartementet 24.04.2013 1.

Detaljer

INTERNASJONAL BESKATNING AV SKIPSFART BEHOV FOR EU- TILPASNING I NORGE. EU-landene har en aktiv politikk for å tiltrekke seg internasjonal skipsfart

INTERNASJONAL BESKATNING AV SKIPSFART BEHOV FOR EU- TILPASNING I NORGE. EU-landene har en aktiv politikk for å tiltrekke seg internasjonal skipsfart Vedlegg 4 Norges Rederiforbunds høringsuttalelse til Rederiskatteutvalget INTERNASJONAL BESKATNING AV SKIPSFART BEHOV FOR EU- TILPASNING I NORGE EU-landene har en aktiv politikk for å tiltrekke seg internasjonal

Detaljer

Foto: Rodney Lobo/Norad. Juni 2009

Foto: Rodney Lobo/Norad. Juni 2009 Juni 2009 Foto: Rodney Lobo/Norad Skatteparadis og utvikling Hovedpunkter i rapport fra ekspertutvalg som har analysert hvordan skatteparadisene skader utviklingsland og hva Norge kan gjøre. Utvalg med

Detaljer

BEGRENSNING AV FORDEL -KLAUSULER I INTERNASJONALE SKATTEAVTALER

BEGRENSNING AV FORDEL -KLAUSULER I INTERNASJONALE SKATTEAVTALER BEGRENSNING AV FORDEL -KLAUSULER I INTERNASJONALE SKATTEAVTALER som virkemiddel mot treaty shopping Kandidatnr: 290 Veileder: Arvid Aage Skaar Leveringsfrist: 25.11.2004 Til sammen 17629 ord 24.11.2004

Detaljer

Delingsøkonomi -Hva ser vi, og hva gjør vi?

Delingsøkonomi -Hva ser vi, og hva gjør vi? Skatteudvalget 2016-17 (Omtryk - 23-02-2017 - Yderligere materiale tilføjet) SAU Alm.del Bilag 115 Offentligt Delingsøkonomi -Hva ser vi, og hva gjør vi? Seksjonssjef Hanne Kjørholt, Skattedirektoratet

Detaljer

Skatteutfordringer ved digitale betalingstjenester

Skatteutfordringer ved digitale betalingstjenester NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2017 Skatteutfordringer ved digitale betalingstjenester En casestudie av PayPal Madeleine Mjåtveit Kvamme og Siv Matre Sandvik Veileder: Guttorm Schjelderup Masterutredning

Detaljer

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Saksnr. 07/1389 05.04.2013 Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Gjeldende rett... 4 3.1 Skattytere

Detaljer

Del 1 Innledende emner

Del 1 Innledende emner Internasjonal skatterett Disposisjon H13 Professor Frederik Zimmer, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo (frederik.zimmer@jus.uio.no) (Ikke alt blir gjennomgått.) Del 1 Innledende emner 1.

Detaljer

Aksjegevinster og utbytte mv. for selskaper mv.

Aksjegevinster og utbytte mv. for selskaper mv. Forside / Aksjegevinster og utbytte mv. for selskaper mv. Aksjegevinster og utbytte mv. for selskaper mv. Oppdatert: 23.05.2017 Skattefritak for aksjeinntekter for aksjeselskap Skattefritak for aksjeinntekter

Detaljer

Skatteparadiser og kapitalflukt FINs arbeid med skadelig skattepraksis og Nordisk skatteparadisprosjekt Fagdag ved NTNU torsdag

Skatteparadiser og kapitalflukt FINs arbeid med skadelig skattepraksis og Nordisk skatteparadisprosjekt Fagdag ved NTNU torsdag Skatteparadiser og kapitalflukt FINs arbeid med skadelig skattepraksis og Nordisk skatteparadisprosjekt Fagdag ved NTNU torsdag 03.11.11 Statssekretær Roger Schjerva, Finansdepartementet Skattekonkurranse

Detaljer

Frokostseminar 22. april 2015

Frokostseminar 22. april 2015 Frokostseminar 22. april 2015 Forslag til nye skatteregler for verdipapirfond Kjersti Trøbråten, Harald Willumsen, Arvid Aage Skaar og Marius Sollund 01 Kort om dagens regelverk 01 Kort om dagens regelverk

Detaljer

Utvidelse av fast driftssted

Utvidelse av fast driftssted Utvidelse av fast driftssted Den nye agentregelen Kandidatnummer:189 Antall ord: 13 346 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN 1. juni 2017 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

DOMSTOLENS DOM 7. mai 2008

DOMSTOLENS DOM 7. mai 2008 DOMSTOLENS DOM 7. mai 2008 (Etableringsrett skatteavtale beregning av maksimalt kreditfradrag for skatt betalt i en annen EØS-stat gjeldsrenter og konsernbidrag) I sak E-7/07, ANMODNING til EFTA-domstolen

Detaljer

Høring - Banklovkommisjonens utredning nr. 30 om innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren

Høring - Banklovkommisjonens utredning nr. 30 om innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Gunn-Heidi Tannum 28.10.2016 05.01.2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 91886266 16/4095 2016/1085671 Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030

Detaljer

Immaterielle eiendelers rolle for skattemotivert overskuddsflytting

Immaterielle eiendelers rolle for skattemotivert overskuddsflytting NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2017 Immaterielle eiendelers rolle for skattemotivert overskuddsflytting En case-studie av Coca-Cola Espen Johan Benjaminsen & Martin Grønvold Veileder: Gunnar Stensland

Detaljer

Innføring av land-forland-rapportering

Innføring av land-forland-rapportering ses når oppbevaring, midlertidig eller permanent, settes bort til en annen. Når oppbevaringen settes bort til tjenesteleverandører, er det også viktig at den bokføringspliktige påser at oppbevaringen skjer

Detaljer

NYE RENTEBEGRENSNINGSREGLER FOR SELSKAP I KONSERN OMFATTES NÅ OGSÅ EKSTERNE RENTER. 5. mai 2017

NYE RENTEBEGRENSNINGSREGLER FOR SELSKAP I KONSERN OMFATTES NÅ OGSÅ EKSTERNE RENTER. 5. mai 2017 NYE RENTEBEGRENSNINGSREGLER FOR SELSKAP I KONSERN OMFATTES NÅ OGSÅ EKSTERNE RENTER 5. mai 2017 Innholdsfortegnelse NYE RENTEBEGRENSNINGSREGLER FOR SELSKAP I KONSERN OMFATTES NÅ OGSÅ EKSTERNE RENTER...

Detaljer

Finansdepartementet Skattlovavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 OSLO 15. juni Høring forslag om lovfesting av en omgåelsesregel i skatteretten

Finansdepartementet Skattlovavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 OSLO 15. juni Høring forslag om lovfesting av en omgåelsesregel i skatteretten Finansdepartementet Skattlovavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 OSLO 15. juni 2015 Høring forslag om lovfesting av en omgåelsesregel i skatteretten Vi viser til Finansdepartementets brev av 15. mars 2016

Detaljer

Høringsnotat - Endring i skatteloven 2-2 første ledd (hjemmehørendebegrepet for selskap mv.)

Høringsnotat - Endring i skatteloven 2-2 første ledd (hjemmehørendebegrepet for selskap mv.) Saksnr. 15/2550 16.03.2017 Høringsnotat - Endring i skatteloven 2-2 første ledd (hjemmehørendebegrepet for selskap mv.) Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 2 Bakgrunn... 4 2.1 NOU 2014: 13... 4 2.2

Detaljer

ARBEIDSMIGRASJON. FLERNASJONALE SELSKAPER. Karen Helene Ulltveit-moe ECON 1410

ARBEIDSMIGRASJON. FLERNASJONALE SELSKAPER. Karen Helene Ulltveit-moe ECON 1410 ARBEIDSMIGRASJON. KAPITALBEVEGELSER OG FLERNASJONALE SELSKAPER Karen Helene Ulltveit-moe ECON 1410 Oversikt over internasjonale faktorbevegelser Internasjonale faktorbevegelser omfatter Utenlandske direkte

Detaljer

Egenerklæring for juridiske enheter

Egenerklæring for juridiske enheter Vennligst les veiledningen på side 4 før utfylling av egenerklæringen. Informasjon om Gjelder i relasjon til FTC og CRS for juridiske enheter som er kunder av Nordea ank Norge S Vennligst fyll inn feltene

Detaljer

Form og substans: Flernasjonale selskaper og skatteplanlegging

Form og substans: Flernasjonale selskaper og skatteplanlegging 05/14 ARBEIDSNOTAT WORKING PAPER Form og substans: Flernasjonale selskaper og skatteplanlegging Guttorm Schjelderup Samfunns- og næringslivsforskning AS Centre for Applied Research at NHH Arbeidsnotat

Detaljer

NYTT FRA FINANSDEPARTEMENTET

NYTT FRA FINANSDEPARTEMENTET 2015 Kristiansand symposium NYTT FRA FINANSDEPARTEMENTET Beate Bentzen Finansdepartementet 15. juni 2015 Nemndsstrukturen - petroleumsskatt To uavhengige nemnder: Oljeskattenemnda (første instans) Klagenemnda

Detaljer

OECDs forslag til «Limitation on benefits»-klausul i Modellavtalen som virkemiddel mot treaty shopping

OECDs forslag til «Limitation on benefits»-klausul i Modellavtalen som virkemiddel mot treaty shopping OECDs forslag til «Limitation on benefits»-klausul i Modellavtalen som virkemiddel mot treaty shopping Kandidatnummer: 558 Leveringsfrist: 25.11.2015 Antall ord:17948 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING....

Detaljer

SCHEEL-UTVALGETS UTREDNING KAPITALBESKATNING I EN INTERNASJONAL ØKONOMI

SCHEEL-UTVALGETS UTREDNING KAPITALBESKATNING I EN INTERNASJONAL ØKONOMI SCHEEL-UTVALGETS UTREDNING KAPITALBESKATNING I EN INTERNASJONAL ØKONOMI Scheel-utvalget la den 2. desember 2014 frem for Finansdepartementet sin utredning; NOU 2014:13. Utvalget ble oppnevnt av Regjeringen

Detaljer

NYHETSBREV - BEPS. BEPS-anbefalingene og virkninger i Norge

NYHETSBREV - BEPS. BEPS-anbefalingene og virkninger i Norge NYHETSBREV - BEPS BEPS-anbefalingene og virkninger i Norge Den 5. oktober i år la OECD frem sine endelige rapporter om BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). I rapportene fremmes tiltak knyttet til 15

Detaljer

Del 1 Innledende emner

Del 1 Innledende emner Internasjonal skatterett Disposisjon H11 Professor Frederik Zimmer, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo (frederik.zimmer@jus.uio.no) (Ikke alt blir gjennomgått.) Del 1 Innledende emner 1.

Detaljer

Utenlandsbeskatning - skatteavtaler

Utenlandsbeskatning - skatteavtaler Forside / Utenlandsbeskatning - skatteavtaler Utenlandsbeskatning - skatteavtaler Oppdatert: 29.05.2017 Skattemessig bosatt i Norge Bosatt i Norge Bosted etter skatteavtalen Beskatning etter skatteavtalene

Detaljer

Hjemmehørendebegrepet for selskap mv.

Hjemmehørendebegrepet for selskap mv. Hjemmehørendebegrepet for selskap mv. v/joachim M. Bjerke IFA Norge, 26. april 2017 Agenda 1. Innledning og dagens regler 2. Forslaget til nye regler 3. Foreslåtte overgangsregler 4. Noen spredte refleksjoner

Detaljer

Prop. 120 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 120 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 120 L (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i ligningsloven (land-for-land-rapportering til skattemyndighetene) Innhold 1 Innledning og sammendrag... 5 2 Gjeldende

Detaljer

Innspill til Stortingsmelding om næringsutvikling og samarbeid med privat sektor, innenfor utviklingssamarbeidet.

Innspill til Stortingsmelding om næringsutvikling og samarbeid med privat sektor, innenfor utviklingssamarbeidet. Utenriksdepartementet P.O. Box 8114 Dep 0032 OSLO OSLO, 14. desember 2014 Innspill til Stortingsmelding om næringsutvikling og samarbeid med privat sektor, innenfor utviklingssamarbeidet. takker for møtet

Detaljer

Høring skattemessig behandling av verdipapirfond

Høring skattemessig behandling av verdipapirfond Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Oslo, 7. juli 2015 Deres ref 14/1798 SL TV/HKT Høring skattemessig behandling av verdipapirfond Det vises til departementets høringsbrev datert 14. april.

Detaljer

UTSIKTER FOR FINANSIELL STABILITET (FORTSETTELSE FRA FORRIGE HØSTKONFERANSE) Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse 20. september 2010 Arne Skauge

UTSIKTER FOR FINANSIELL STABILITET (FORTSETTELSE FRA FORRIGE HØSTKONFERANSE) Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse 20. september 2010 Arne Skauge UTSIKTER FOR FINANSIELL STABILITET (FORTSETTELSE FRA FORRIGE HØSTKONFERANSE) Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse 20. september 2010 Arne Skauge Verden slik den så ut! Hva har skjedd? 1. Finansuro sensommeren

Detaljer

Del 1 Innledende emner

Del 1 Innledende emner Internasjonal skatterett JUS5980 Disposisjon H12 Professor Frederik Zimmer, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo (frederik.zimmer@jus.uio.no) (Ikke alt blir gjennomgått.) Del 1 Innledende

Detaljer

Grunnleggende inntektskatterett Skatterett 4. avd. H08

Grunnleggende inntektskatterett Skatterett 4. avd. H08 Grunnleggende inntektskatterett Skatterett 4. avd. H08 Harald Hauge (hh@harboe.no) Disposisjon MANDAG 1. Innledning 1.1 Skatterett som fag; hvorfor studere skatterett? 1.2 Skattesystemet 1.2.1 Mange skatter

Detaljer

Innsenders fremstilling er av anonymiseringshensyn vesentlig forkortet.

Innsenders fremstilling er av anonymiseringshensyn vesentlig forkortet. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 5/12. Avgitt 29.02.2012 Om et nederlandsk datterselskap var reelt etablert (Skatteloven 2-38 (3) a Det norske morselskapet hadde et datterselskap i

Detaljer

Skatteplanlegging i den norske borebransjen

Skatteplanlegging i den norske borebransjen NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2015 Skatteplanlegging i den norske borebransjen En analyse av avkastning og metoder for overskuddsflytting Tobias Pran Schmidt & Magnus Solvik Veileder: Guttorm Schjelderup

Detaljer

Vedlagt følger landsmøtets mening om hva som skal være Grønn Ungdoms klimapolitikk fram til Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2017.

Vedlagt følger landsmøtets mening om hva som skal være Grønn Ungdoms klimapolitikk fram til Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2017. Til Landsmøtet Kopi Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne Fra Landsstyret Dato 27.10.2016 Saksnr. LM-2016-3.1 Bakgrunn Vedlagt følger landsmøtets mening om hva som skal være Grønn Ungdoms klimapolitikk

Detaljer

Utsiktene til en handelsavtale mellom USA og EU og konsekvenser for Norge

Utsiktene til en handelsavtale mellom USA og EU og konsekvenser for Norge Utsiktene til en handelsavtale mellom USA og EU og konsekvenser for Norge Partnerforums høstkonferanse 2013 Jan Farberg, Det multilaterale handelssystemet 1947 General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)

Detaljer

HVORDAN FJERNE SKATTEEFFEKTEN AV SKATTEPARADISER

HVORDAN FJERNE SKATTEEFFEKTEN AV SKATTEPARADISER OKTOBER 2017 pwyp.no Alle de viktigste teknikkene som benyttes til kapitalflukt kan grupperes i ett område - misbruk av manglende regulering av grenseoverskridende transaksjoner. Kreditmetoden er allerede

Detaljer

RETTSMØTERAPPORT i sak E-7/07

RETTSMØTERAPPORT i sak E-7/07 E-7/07/21 RETTSMØTERAPPORT i sak E-7/07 ANMODNING til EFTA-domstolen i medhold av artikkel 34 i Avtalen mellom EFTA-landene om opprettelse av et Overvåkingsorgan og en Domstol fra Stavanger tingrett, Norge,

Detaljer

Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte november 2016

Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte november 2016 Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte 25-27. november 2016 Verden er skikkelig urettferdig. De rike landene i verden forsyner seg med stadig mer av verdens ressurser. Klimaendringer, i hovedsak forårsaket

Detaljer

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto i henhold til lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 10-21 og forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158

Detaljer

VALG AV INTERNPRISINGSMETODE

VALG AV INTERNPRISINGSMETODE VALG AV INTERNPRISINGSMETODE Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 732 Leveringsfrist: 26.04.11 Til sammen 17 017 ord 25.04.2011 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Hva er internprising

Detaljer

Nyhetsbrev. Januar 2016

Nyhetsbrev. Januar 2016 Nyhetsbrev Nye regler om skattemessig behandling av investeringer i verdipapirfond Endring i beskatningen og skatterapporteringen for norske investorer 1. januar 2016 trådte nye regler om beskatning av

Detaljer

Skatterettslig håndtering av utenlandsk foretak som etablerer seg i Norge

Skatterettslig håndtering av utenlandsk foretak som etablerer seg i Norge Skatterettslig håndtering av utenlandsk foretak som etablerer seg i Norge Med fokus på fast driftssted, dobbeltbeskatning og internprising Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-

Detaljer

Noen ordforklaringer. Avskrivningsgrunnlag. Kategori av (fysiske) gjenstander som skal avskrives under ett. Avskrivningsgruppe

Noen ordforklaringer. Avskrivningsgrunnlag. Kategori av (fysiske) gjenstander som skal avskrives under ett. Avskrivningsgruppe Noen ordforklaringer Dette er tenkt som et vedlegg til ny utgave av læreboken i skatterett til hjelp ved lesingen. Synspunkter er velkomne (frederik.zimmer@jus.uio.no) Fremstillingen bruker en del ord

Detaljer

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere Saksnr. 13/2642 06.06.2013 Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere 1 1 Innledning og sammendrag Det foreslås justeringer i reglene om skattlegging av eiere

Detaljer

Etablering av fast driftssted etter kriteriet i OECDs mønsteravtale artikkel 5 (5).

Etablering av fast driftssted etter kriteriet i OECDs mønsteravtale artikkel 5 (5). Mastergradsoppgave JUS399 Etablering av fast driftssted etter kriteriet i OECDs mønsteravtale artikkel 5 (5). - Med hovedvekt på hvordan uttrykket slutte kontrakter på vegne av i OECDs mønsteravtale artikkel

Detaljer

AVHANDLINGENS TITTEL

AVHANDLINGENS TITTEL AVHANDLINGENS TITTEL KREDITREGLER I NORSK RETT SOM MOTVIRKER INTERNASJONAL DOBBELTBESKATNING Kandidatnr: 401 Veileder: Erik Friis Fæhn Leveringsfrist: 26. april 2004 Til sammen 17914 ord Innholdsfortegnelse

Detaljer

Royaltybegrepet i internasjonale skatteavtaler

Royaltybegrepet i internasjonale skatteavtaler Royaltybegrepet i internasjonale skatteavtaler Kandidatnummer: 676 Leveringsfrist: 25. november 2014 Antall ord: 17481 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Presentasjon av oppgavens tema og problemstilling...

Detaljer

UTVALGETS MANDAT. Mål og prinsipper for skattesystemet. Vurdere muligheten for å redusere satsforskjellene og oppheve delingsmodellen

UTVALGETS MANDAT. Mål og prinsipper for skattesystemet. Vurdere muligheten for å redusere satsforskjellene og oppheve delingsmodellen UTVALGETS MANDAT Mål og prinsipper for skattesystemet Vurdere muligheten for å redusere satsforskjellene og oppheve delingsmodellen Er skattesystemet tilpasset økt internasjonalisering? Formuesskattens

Detaljer

FAST DRIFTSSTED I NORSK RETTSPRAKSIS

FAST DRIFTSSTED I NORSK RETTSPRAKSIS FAST DRIFTSSTED I NORSK RETTSPRAKSIS En gjennomgang av ni høyesterettsdommer som behandler skatteavtalenes regel om skatteplikt for fast driftssted Kandidatnummer: 347 Veileder: Erik-Friis Fehn Leveringsfrist:

Detaljer

Rederiskatteutvalgets innstilling NOU 2006:4 - Forslag til endring av NOKUS-reglene

Rederiskatteutvalgets innstilling NOU 2006:4 - Forslag til endring av NOKUS-reglene Det kongelige Finansdepartement Vår dato 23.06.2006 Postboks 8008 Dep Deres dato 15.03.2006 0030 OSLO Vår referanse 44391 em/th Deres referanse 05/351 SA HRU Rederiskatteutvalgets innstilling NOU 2006:4

Detaljer