Hospitering i yrkesfag. Idéhefte. Cecilie Dangmann Rådgiver Avdeling for fag- og yrkesopplæring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hospitering i yrkesfag. Idéhefte. Cecilie Dangmann Rådgiver Avdeling for fag- og yrkesopplæring"

Transkript

1 Hospitering i yrkesfag Idéhefte Cecilie Dangmann Rådgiver Avdeling for fag- og yrkesopplæring

2 1 Hva finner du i dette heftet? Dette heftet er for yrkesfaglærere, faglige ledere, instruktører og fellesfaglærere og deres ledere. Heftet gir praktiske tips til gjennomføringen av hospitering. Idéheftet kan brukes til å planlegge, dokumentere og evaluere din hospitering. Hver del har sin fargekode. Du kan slå opp på det du lurer på, eller starte fra første side og følge heftet til hospiteringen er over. Du vil finne fargebokser som kan brukes til egne notater og huskelister. Bakerst finner du lister med tips til mål og arbeidsoppgaver i hospiteringen. Lykke til! Cecilie Dangmann Juni 2013 Planlegging Gjennomføring Målsetning Hvor og når Søk midler Planleggingsmøte Kom forberedt Ta bilder og notater Ditt bidrag? Refleksjon Evaluering Egen refleksjon Hospiterinsgsstedets erfaring Veien videre Dokumentasjon Rapport Videreføring Fortell om hospitering på arbeidsplassen din!

3 2 Innhold Til leder... 3 Hva er hospitering?... 4 Jeg vil hospitere! Hva gjør jeg nå?... 6 Nå skal jeg hospitere! Jeg er ferdig! Hva nå? Tidligere hospitanters mål for hospitering Forslag til arbeidsoppgaver for lærer som hospiterer i lærebedrift/praksisplass 20 Forslag til arbeidsoppgaver for veileder/faglig leder som hospiterer i videregående skole 21 Kontaktinformasjon... 22

4 3 Til leder En god hospitering er avhengig av at leder legger til rette for at det er mulig å gjennomføre. Noen hospitanter har opplevd at de må flytte egne arbeidsoppgaver og gjennomføre disse i tillegg til hospiteringen, at de ble «dobbeltarbeidende». Det er derfor mulig å søke om midler fra Hedmark fylkeskommune for å dekke kostnader ved at din arbeidstaker er borte fra jobb. Hospiteringen skal vare minimum fem dager. Det er opp til deg å vurdere om hospiteringen er relevant og gir utbytte for din medarbeider og arbeidsplass. Det er derfor fint om du er med på å utforme målsetningen med hospiteringen og er enig i denne. Tidligere hospitanters mål for hospitering finner du på side 16. Noen skoler og bedrifter bruker hospiteringen som et verktøy for planlagt kompetanseheving. De har i forkant kartlagt kompetansen i avdelingen/bedriften og funnet ut hvem, hvor og hvordan det er lurt å hospitere. Tips til gjennomføring: - Gjør hospitering kjent på din skole/bedrift. - Når hospitering er avklart med deg, kan de søke om midler. - Ha forventninger til hospitanten om mål for hospiteringen. - Ta opp hospiteringen på et felles møte, slik at andre kan gi innspill og stille spørsmål som kan tas med til hospiteringsstedet. - Finnes det partnerskapsavtaler, eller bør det skrives avtaler med bedrift/skole om samarbeid? - Hospitanten blir oppfordret til å bidra med noe på hospiteringsstedet, for eksempel fortelle om egen arbeidsplass/arbeidsmetoder osv. Kanskje du vil være med å forberede eller delta på dette? - I etterkant av hospiteringen skal de fortelle om erfaringene til deg og kolleger, gjerne i et felles møte. I felleskap bestemmer dere om det er ting som bør endres eller følges opp. - Legg til rette for at godt samarbeid kan fortsette. - Hospitanten skal levere en elektronisk rapport til Hedmark Fylkeskommune. Når denne er levert, vil midlene bli tildelt.

5 4 Hva er hospitering? Gjennom hospiteringsordningen kan instruktører og faglige ledere hospitere på en skole. Yrkesfaglærere kan hospitere i en bedrift eller annen skole, og fellesfaglærere i egen skole eller bedrift. Oppholdet må vare i minst fem dager. Mål for hospitering Fornye og øke programlærerens kompetanse i eget fag, samt gi innsikt i andre fag innen eget programområde/utdanningsprogram. Øke instruktørenes/faglige lederes kompetanse i den rollen de har som veiledere for elever/lærlinger ute i bedrift i tråd med læreplaner og forskrifter i Kunnskapsløftet. Øke og videreutvikle samarbeidet skole arbeidsliv og se opplæringen i et 4-årig løp. Styrke formidlingsprosessen og overgangen mellom VG2 og VG3 opplæring i bedrift. Yrkesretting av fellesfag. Utdanningsdirektoratet 2013 Opplæringen til fagarbeider gjennom lærlingeordningen er dels i skole og dels i lærebedrift. Samarbeidet mellom skole og arbeidsliv er derfor avgjørende for å utdanne gode fagarbeidere. Å hospitere hos hverandre og se hvordan hverdagen arter seg i skolen og på arbeidsplassen gir mulighet til å utvikle gode nettverk, dele kunnskap og kompetanse og det kan gjøre undervisningen mer relevant. Ved godkjent søknad, gjennomføring innen fristen og rapportering, tildeles for hospitantens arbeidsgiver kroner. «Jeg har fått kjenne faget på kroppen» Lærere forteller at de har fått innblikk i hverdagen i bedriften og «kjent på kroppen» hva dette innebærer. De opplever en tettere kontakt med bedriften, og får erfaringer som de kan bruke i egen undervisning, eller veiledning av elever. «Har lært meg å se opplæringen som et 4-årig prosjekt» Faglige ledere/instruktører som har hospitert på skole, forteller at et innblikk i skolehverdagen har åpnet øynene deres for skolens styrker og utfordringer. Det blir lettere å samarbeide om å ta over stafettpinnen når eleven kommer ut i Prosjekt til fordypning, eller skal ut i lære. Samarbeidet med skolen blir styrket, og bedriftens faglige kompetanse kan nyttiggjøres i skolen. Mange instruktører får også med seg læreverktøy som de kan bruke i opplæring i egen bedrift.

6 5 «Hospitering i yrkesfag og i bedrift gir kunnskap som gjør det mulig å yrkesrette fellesfagene» Fellesfagene skal yrkesrettes og gjøres relevante for elevene på yrkesfaglige utdanningsprogram. Å være med elever og yrkesfaglærere i verksted eller bedrift gir viktig kunnskap om yrkesfaget og hva elevene jobber med. Dette gir nye muligheter til å yrkesrette fellesfagene, utvikle relasjoner med elevene i en annen kontekst og gi elevene mulighet til å fortelle og vise mestring i sitt fag.

7 6 Jeg vil hospitere! Hva gjør jeg nå? Tenk igjennom egne målsetninger med hospiteringen Hva ønsker du å oppnå ved å hospitere? Målsetningen med hospitering kan være forskjellige. Du får mer ut av hospiteringen hvis du har tenkt igjennom hva du og din arbeidsgiver ønsker å oppnå. Det blir lettere å se hvor du bør hospitere, og lettere for hospiteringsstedet å legge til rette for deg. Hvis du for eksempel ønsker å se hvordan en maskin brukes i et verksted, hospiterer du når bedriften har oppdrag som utføres på maskinen, og ikke når operatøren har ferie. Bakerst i heftet finner du en liste over mål for tidligere hospitanter. Bruk denne for å få inspirasjon! En annen måte å planlegge hospiteringen er å sette et tema. Tema kan være: Prosjekt til fordypning, vurdering, samarbeid bedrift/skole, overgang fra elev til lærling, gjennomgående dokumentasjon, vekslingsmodell, breddekompetanse i programområdet, nye verktøy, undervisningsopplegg, osv. Målene blir satt ut fra tema. Et tema som er brukt tidligere er «vurdering for læring». I denne hospiteringen hadde lærere og instruktører i ett programområde felles oppstartsamling med teori og avklaring rundt tema. De hospiterte deretter hos hverandre. Lærerne observerte og deltok i vurdering i praksis, mens instruktørene observerte og deltok i gruppearbeid og vurdering av dette i skolen. Hva ønsker jeg å oppnå med hospiteringen? Hvor er det aktuelt å hospitere? PLANLEGGING Ledere besøkte hospiteringsstedet for å fortelle om eget arbeidssted. I etterkant var det felles evaluering. Når du har bestemt hva som er målet med hospiteringen, er det lettere å bestemme hvor det er naturlig å hospitere. Ønsker du flere ideer til hospitering, se

8 7 Avklar med leder Ta opp hospiteringen med din leder. Er lederen enig i målsetningene for hospiteringen, eller er det behov for an annen vinkling? Diskuter hvordan du skal få frigjort tid til å hospitere, og hvilket tidspunkt som passer skolen/bedriften. PLANLEGGING Det er viktig at din leder også har en forventning til det du skal oppnå i hospiteringen. I tillegg må dere diskutere hvordan dine erfaringer i hospiteringen kan komme elever/lærlinger og dine kolleger til gode, og hvordan du skal formidle disse etter hospiteringen. Det kan hende det er relevant at flere hospiterer på samme sted, at du hospiterer flere steder, eller at det arbeides videre etter hospiteringen for å ferdigstille en plan/undervisning/ presentasjon. Vi anbefaler at du får konkretisert hospiteringen så tidlig som mulig det vil si tidspunkt, sted, kontaktperson osv. Kontakt bedriften/skolen Mange bruker sitt eget nettverk for å finne et sted å hospitere. Flere skoler og bedrifter har også partnerskapsavtaler hvor hospitering er en naturlig del. Oversikt over godkjente lærebedrifter og opplæringskontor finner du på nettsidene under utdanning opplæring i bedrift. Opplæringskontorene kan være gode samarbeidspartnere. De har god oversikt over hva som skjer i faget og hva medlemsbedriftene er gode på. Kontakt med bedriften via opplæringskontoret kan bidra til at bedriften er villig til å ha deg på besøk. Hvis du er faglig leder/instruktør kan opplæringskontoret formidle kontakt med aktuelle skoler. Om du trenger hjelp til å finne ut hvor du kan hospitere, ta kontakt med Avdeling for fag- og yrkesopplæring i fylkeskommunen. Ta kontakt med bedriften/skolen du ønsker å hospitere hos. Forklar hva du ønsker å oppnå med hospiteringen. Hvis de er positive til at du kommer, avtal et planleggingsmøte. Hvor skal du hospitere? Kontaktperson Dato for planleggingsmøte. Ca. tid for hospitering

9 8 Søk midler Gå inn på nettsiden og fyll inn påmeldingsskjema. Du og din leder vil få bekreftelse på epost når søknaden er godkjent. Involver kolleger Diskuter hospiteringen med kolleger, gjerne på et felles møte. Få deres innspill på målsetningene du har satt opp. Lytt til hva slags kunnskap de etterspør. Hvis din arbeidsplass er involvert i din hospitering, blir det mer relevant og lettere å fortelle om hospiteringen i etterkant, og lettere å gjennomføre endringer. Planleggingsmøte med bedrift/skole Sett av en times tid til et planleggingsmøte med stedet du skal hospitere. Besøk dem hvis mulig, eller ta en telefon. Du kan bruke sjekklisten på neste side. PLANLEGGING På møtet kan du forklare hva du ønsker å oppnå med hospiteringen, enten målsetninger eller tema. Hospiteringsstedet kan ut fra dette foreslå hvilke arbeidsoppgaver som er relevante for deg å bli med på. Bakerst i heftet er det forslag til arbeidsoppgaver for lærere og instruktører. Diskuter hvem du bør følge i hospiteringen, og om du kan ha behov for å møte ledere, ansvarlige for opplæring eller lærlinger/elever ut i fra målsetningen med hospiteringen. Snakk om hvilke rolle du skal ha. Skal du være observatør, delta aktivt eller prøve deg alene? Avtal praktiske ting som: Når er oppmøte, hva med påkledning, og må du ha med lunsj? Spør om det er greit å ta bilder og dokumentere underveis. Dette gjør det enklere å vise elever, lærlinger og kolleger hva du har deltatt på i etterkant. Kanskje du kan bruke noe av det i undervisning, utarbeidelse av nye rutiner eller bare for å fortelle om erfaringen. Flere tidligere hospitanter har sagt at de gjerne skulle bidratt med mer i hospiteringen. De opplevde at lite planlegging før hospiteringen gjorde at de fikk en passiv observatør rolle. Tenk på hva du kan bidra med i hospiteringen! Det er viktig å være på tilbudssiden. Bedrifter vil gjerne høre om hvordan dere legger opp undervisningen på skolen. Det gir også mulighet til å stille spørsmål og ta opp aktuelle problemstillinger. Skolen vil gjerne høre om hverdagen i din bedrift, kompetansebehov eller utvikling i faget. Du kan også invitere din egen leder til å snakke om dette. Fellesfaglærere bør møte yrkesfaglærere i forkant av en hospitering og orientere hverandre om læreplaner og hvordan undervisningen legges opp. Det kan være aktuelt med en skriftlig avtale med bedriften/skolen. Du kan bruke sjekklisten på neste side som avtale. Dersom du bare møter opp på hospiteringen og håper på det beste, får du lite ut av muligheten som hospitering gir.

10 9 Sjekkliste: Målsetninger/tema for hospiteringen Avklart med leder Kontakt med bedrift/skole Søke om midler Planleggingsmøte med bedrift Videreformidling etter hospiteringen Avtaler med bedriften: Målsetninger/tema for hospiteringen Arbeidsoppgaver hva skal jeg delta på? Hvem skal jeg følge? Andre jeg bør møte/snakke med? Min rolle observatør, deltaker, hjelpemann, assistent, selvstendig Hva kan jeg bidra med? Felles møte med informasjon, spørsmål og diskusjon Kontaktperson ved oppmøte Arbeidstid, påkledning, lunsj, annen forberedelse Kan jeg ta bilder og dokumentere underveis? Andre avtaler: Underskrift hospitant Underskrift hospiteringssted

11 10 Fortell om dine erfaringer og arbeid etter hospiteringen Det er lurt å tenke på dette før du er ute i hospiteringen. Hva skal du legge frem etter hospiteringen og hvordan? Skal du ta bilder eller lage en presentasjon? Skal det utvikles et undervisningsverktøy eller justeres noe i opplæringen? Avtal dette med din leder. Vi forventer at du gjør noe mer enn å fortelle kolleger i kaffekroken at hospiteringen gikk fint. Etter hospiteringen blir du bedt om å fylle inn en elektronisk rapport. Hvilken type spørsmål du får, kan du se eksempler på i avsnittet «rapportering». PLANLEGGING

12 11 Nå skal jeg hospitere! Kom forberedt GJENNOMFØRING Bruk tiden før hospiteringen til å gjøre deg litt kjent med skolen/bedriften. Du kan blant annet finne informasjon på nettet. Bli kjent med faget og fagområdet ved å lese på og se i lærebøker og læreplaner. Du vil sikkert ha mange spørsmål, skriv de ned og ta med til hospiteringen. Ta gjerne et møte på egen arbeidsplass der du snakker med kolleger og leder, de har sikkert innspill på hva de ønsker å vite mer om. Vis interesse Som hospitant er du faktisk din bedrift eller skoles representant. Hvis du er lite interessert, vil hospiteringsstedet få et dårlig inntrykk av din arbeidsplass. En umotivert hospitant baner ikke vei for bedre samarbeid og flere læreplasser. Spør spørsmål Ikke vær redd for å være uvitende eller plagsom. Benytt sjansen til å få svar på ting du har lurt på. Skriv ned spørsmål du får underveis og sjekk før du avslutter hospiteringen om du har fått svar på alt. Spørsmål Ta bilder og gjør notater Ikke vent med å gjøre dette til siste dagen! Ta bilder av det meste, så kan du heller slette i etterkant. Du vil oppleve masse nye ting. Sett av tid hver dag til å notere noen stikkord om hva

13 12 du har gjort og hvilke inntrykk du har fått. Kanskje dukker det opp spørsmål? Ta med en liten notatblokk i lomma der du kan skrive ned nye ord, inntrykk og spørsmål underveis. Ditt bidrag Gjensidig utbytte av hospiteringen kommer når du ikke bare er en passiv observatør, men byr på deg selv og din erfaring. Bare det å fortelle om din yrkeshverdag, arbeidsplassens kompetanse og kompetansebehov, gleder og utfordringer er viktig. Gjensidig forståelse gir respekt for hverandres kunnskap og kompetanse. Om du har lyst og mulighet kan du bidra med mer for eksempel et undervisningsopplegg på et spesifikt tema, utarbeidelse av nye rutiner, arbeidshefter eller annet verktøy til samarbeid eller opplæring. Si ifra og juster underveis Går ikke ting som planlagt? Snakk med kontaktperson og juster kursen. Kanskje du skal følge noen andre, eller ha andre arbeidsoppgaver? Kanskje du skal utsette de siste dagene med hospitering til bedriften/skole har et mer aktuelt prosjekt? Kanskje du har opplevd noe nytt du vil fordype deg mer i? Når du ikke målene du har satt for hospiteringen prøv å justere underveis. GJENNOMFØRING Benytt anledningen Det er ikke mange ganger du har en slik mulighet til samarbeid. Vanligvis har vi hastemøter med en satt agenda. Bruk anledningen til å møte, spørre og bli kjent. Notater Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5

14 13 Sett av tid til å reflektere underveis Opplever du at det blir mye nytt? Nye inntrykk, nye ansikt, og faguttrykk? Ta deg tid til 10 minutter alene i blant for å summe deg litt. På slutten av, eller etter hver hospiteringsdag bør du sette av en halvtime til å reflektere litt. Sjekk notater og bilder du har tatt. Skriv en kort stikkord oppsummering og tenk på: Hva har jeg gjort, sett, hørt, luktet, opplevd, observert? EVALUERING Bruk så litt tid på å tenke på hva du har lært. Du kan lage en liste der du starter hver setning med: Jeg har lært at Eller du kan bruke noen av spørsmålene under som hjelp: - Hva var positivt med denne dagen? - Hva var frustrerende med denne dagen? - Hva synes du om egen innsats i dag? - Hva vil du gjøre annerledes i morgen? - Hva slags tilbakemeldinger fikk du fra andre i dag? - Har dagen vært annerledes enn du forventet? - Hva lærte du om arbeidsplassen og de som jobbet deri dag? - Hva lærte du om kunnskapen og kompetansen til de som jobbet der i dag? Sett av tid til å reflektere etter hospiteringen Lag en oppsummering av tidligere notater og tanker. Reflekter over hele oppholdet og det du har fått ut av det. Bruk gjerne spørsmålene under som hjelp: Bakover Refleksjon - Hva var mine forventninger før jeg begynte? - Hvordan vil du beskrive samarbeidet med hospiteringsstedet før hospiteringen? - Har noe blitt annerledes enn forventningene? - Hvordan vil du beskrive hospiteringsstedet? - Hvordan vil du beskrive de som jobber der? - Hvordan vil du beskrive den jobben de utfører? - Hvordan vil du beskrive den kompetanse og kunnskapen de har? - Hvordan vil du beskrive opplæringen som gis? - Hvordan er det å være elev/lærling her? - Hva var positivt med hospiteringen? - Hva var frustrerende med hospiteringen? - Hvordan har det vært å være hospitant her? Innover Refleksjon - Hvordan har det påvirket deg å hospitere her? - Hva synes jeg om egen innsats?

15 14 - Hvordan har jeg påvirket hospiteringsstedet? - Hva har du lært om deg selv i denne hospiteringen? - Hvordan har hospiteringen utfordret deg? - Hvilken ny kunnskap har jeg fått ved å hospitere? - Hva vet jeg nå, som jeg ikke visste før jeg hospiterte? - Beskriv en sitasjon i hospiteringen som gjort inntrykk på deg, og forklar hvorfor. Fremover Refleksjon - Hvordan ser du for deg samarbeidet med hospiteringsplassen i fremtiden? - Hvilken endring kan jeg gjøre for at opplæringen skal bli bedre? - Hvilke erfaringer vil du bruke i eget arbeid med en gang? - Hvilke utfordringer skal dere jobbe med videre? - Hvordan bør hospitering gjennomføres i fremtiden for bedre utbytte? - Hvordan kan jeg dele mine erfaringer med kolleger og leder? - Hvordan kan mine elever/lærlinger ha utbytte av det jeg har erfart? EVALUERING Hva slags erfaringer har hospiteringsstedet? Avslutt hospiteringen med et møte på hospiteringsstedet og gi tilbakemeldinger på hvordan oppholdet ditt har vært. Spør om deres erfaringer og om de er villige til å ha flere hospitanter på besøk. Oppsummering av erfaringer

16 15 Jeg er ferdig! Hva nå? Rapportering DOKUMENTASJON Når du har fullført hospiteringen, er det fint om du sender en beskjed til oss på epost Vi sender deg et elektronisk rapportskjema. Spørsmålene på skjemaet er blant annet: Din opplevelse av måloppnåelse, kort beskrivelse av hospiteringen, hva du mener var det mest positive, og hva bør endres, hvordan du opplevde utbyttet av hospiteringen for deg og andre, hva du synes om organiseringen av hospiteringen. Det er derfor lurt å ha reflektert litt underveis, slik det er foreslått i avsnittet over. Informasjonen i rapporten brukes til en kontinuerlig evaluering av hospiteringsordningen. I tillegg lages det en rapport på din hospitering som sendes deg og din leder sammen med tildelingsbrevet for hospiteringsmidlene. Rapporten kan brukes i medarbeidersamtalen, eller til videreføring av dine erfaringer inn i skole/arbeidsplass. Videreføring av erfaringer presentasjon til kolleger Du kommer tilbake fra hospiteringen proppfull av erfaringer. Det er lurt å dokumentere og reflektere underveis, og ikke minst etterpå. Det kan hjelpe med å rydde opp i hodet og gjøre det klart hvordan du kan jobbe videre med det du har opplevd. Bruk gjerne spørsmålene på side 13 som hjelp. Forbered en kort presentasjon til kolleger og ledere. Ta for eksempel med disse punktene: - Målsetninger med hospiteringen - Hvor har du vært og hva har du gjort - Hva har du lært og erfart positivt og negativt - Hva er det viktigste du har med deg tilbake - Hva var hospiteringsstedet opptatt av og hvilke problemstillinger tok de opp - Hvordan vil du bruke denne erfaringen videre i ditt arbeid - Hva mener du dere bør jobbe mer med i felleskap Sett av tid til diskusjon. Hvordan du jobber videre nå, kommer helt an på hvilke målsetninger dere hadde med hospiteringen og hva du har erfart. Det viktigste er at du ikke holder alt for deg selv, men deler med leder og kolleger. Positive erfaringer kan bli en frustrasjon om du ikke får brukt dem til noe nyttig. Forhåpentligvis kan hospiteringen inspirere deg i eget arbeid, og føre til endringer hos deg og din arbeidsplass til det bedre. Kanskje inspirerer du andre til å hospitere selv. Tildeling av midler Midler til hospitering vil bli overført til din arbeidsplass etter at hospiteringen er gjennomført og du har levert rapport.

17 16 Tidligere hospitanters mål for hospitering Yrkesfaglærer i bedrift Bedre samarbeid med bedriften Bedre kjent med faget Bygge relasjoner med læreplassen Knytte kontakter med instruktører Pleie nettverket i bedriften bedre samarbeid Bedre kjennskap til hverdagen i bedriften Samkjøre krav og forventninger skole/bedrift Utvikle bedre samarbeid rundt PTF Utveksle erfaringer med å veilede elevgruppen Bli bedre kjent med og øve på mål i Vg3 læreplan Se faget i praksis og få bedre innsikt i et av yrkene vi skal utdanne elever til Kjennskap til maskiner og utstyr i bedriften Faglig oppdatering - har det skjedd endringer i faget? Erfaring utenfor egen primærkompetanse - f. eks. er tømrer men mangler kunnskap om rørleggerfaget EKSEMPLER Innsikt i hvilke egenskaper som er viktige for en god fagarbeider i dette faget Forbedre min praksis Mer realistisk og oppdaert undervisning Bedre veiledning av elever i PTF Bedre forutsetninger for god karriereveiledning Tips og ideer å bruke i undervisning/opplæring Finne egnede arbeidsoppgaver for VG1 elever Bedre formidling Få flere praksissteder Flere læreplasser Reflektere over hva som skal til for å øke rekrutteringen til faget Større kjennskap til lærlingeordningen

18 17 Instruktører hospiterer i skole Bedre samarbeid med skolen Bli kjent med lærerene i faget - knytte kontakter Kjennskap til hverandre for fremtidig samarbeid Innsikt i hverandres roller gir felles forståelse EKSEMPLER Innsikt i skolen som lærearena Bedre forståelse for hverandres arbeidshverdag Diskutere innhold i læreplanmål Vg3 Se hvordan læreren jobber med eleven Se eleven i læresituasjonen Kjennskap til læreryrket Mer kunnskap om faget Forbedre min praksis Bidra med min kompetanse Se hvordan ungdommen er som gruppe på skolen Se hva de lærere i programfag og fellesfag - hvordan det er organisert Få vite hva eleven lærer før de kommer ut i praksis Få vite hva lærlingen skal vite før de søker læreplass Se nivået på kunnskap hos elever Se hvordan lærer tilpasser seg elevens nivå i læreprosessen Se hva vi i bedriften kan forvente av kunnskap hos elev/lærling Få tips til hvordan jeg kan bli bedre veileder Inspirasjon til nye undervisningsmetoder i praksis Inspirasjon til videre arbeid med min lærling Lære om vurdering - Kunne dokumentere at mål er nådd Lære metoder for å finne ut hva eleven/lærelingen her lært - vurdering Kjennskap til helheten i opplæring skole/elev kan dra nytte av min erfaring i undervisningen på skolen Eleven kan få innsikt i hva som møter dem i arbeidslivet Elev og lærere blir trygge på oss (kjente fjes i praksis) Kunne bistå med informasjon om utstyr, maskiner og rutiner som skolen ikke har tilgang til Eventuelt se ut elever som kunne være aktuelle som lærlinger.

19 18 Fellesfaglærere Bedre samarbeid Innsikt i opplæringen/ læreplanen Skaffe kontakter for videre samarbeid Kunnskap om hverandres arbeidshverdag Gjøre avtaler om samarbeid rundt prosjektarbeid Samarbeidet skole arbeidsliv - se opplæringen som et fireårig løp Innblikk i elevens skolehverdag Se elevene i annen situasjon enn klasserommet Finne fellesnevnere mellom læreplaner i fellesfagene og programfagene EKSEMPLER Økt kunnskap om programområdet Økt innsikt i lærlingordningen og faglig leder/instruktørs rolle Innsikt i yrket og yrkets krav lære fagbregreper Se hva slags fellesfaglig kompetanse som er nødvendig i yrket Innsikt i yrkets kompetansebehov Forbedre min undervisning Skape relevans mellom mitt fellesfag og yrkesvalget til elevene Bruke arbeidsprosesser fra praksis i mine oppgaver Mer helhetlig og meningsfylt opplæring for elevene Innsikt i miljø og kultur på praksisplassen - gjør det lettere å finne relevante oppgaver

20 19 Andre hospiteringsformer EKSEMPLER Lærer hospiterer i annen skole Innblikk undervisningsmetoder Metoder for å øke elevmotivasjon og hindre frafall Metoder for å øke formidling til læreplass Innsyn i rådgivningtjenesten Knytte kontakter for videre samarbeid Instruktører /faglig leder hospiterer i egen virksomhet/annen virksomhet Samarbeid mellom flere virksomheter/avdelinger i opplæringen av elever og lærlinger Innblikk i annen virksomhets opplæringsverktøy og rutiner Bedre overganger mellom læresteder i læretiden Forbedre intern plan ved å fordele aktuelle arbeidsoppgaver og læreplanmål mellom flere virksomheter/avdelinger Innsikt i arbeidsoppgaver som er aktuelle i annen virksomhet/avdeling

21 20 Forslag til arbeidsoppgaver for lærer som hospiterer i lærebedrift/praksisplass Bli kjent med praksisplassen og rollen til fagarbeideren Hvor mange ansatte er det, hvor stor andel fagarbeidere. Hva slags tjenester har de ansvar for/gir de, hvordan er rollefordeling/arbeidsfordeling mellom arbeidstakerne. Hvilke arbeidsoppgaver har de? Hvilke praktiske eksempler på arbeidsoppgaver kan du bruke? Hvordan kan du gjøre din undervisning mer praksisnær gjennom det du har sett? Innhente informasjon fra lærebedrifter/ptf bedrifter Læreplanen for faget VG3 skal være tolket av lærebedriften i en intern plan. Hvordan ser denne ut og hvordan brukes den? Hvem har ansvar for elever i praksis og lærlinger? Hvem har ansvaret for opplæringen på praksisplassen? Hvordan foregår opplæringen? Hvordan dokumenteres opplæringen? EKSEMPLER Få oversikt over arbeidsrutiner og prosedyrer inkludert dokumentasjon. Observasjon/deltagelse Praksisplassen vil veilede deg i hvilke arbeidsoppgaver som er aktuelle, ut fra din tidligere erfaring. Arbeidssted som har lærlinger og elever i praksis har lang erfaring med hva slags arbeidsoppgaver som kan være aktuelle. Fint om du kan følge noen som veileder lærlinger/elever ellers, eller noen som har arbeidsoppgaver som fagarbeider er forventet å ha. Få innsikt i hverdagen ved å følge vanlig arbeidsdag som elev/lærling/ansatt. Hvilke arbeidsmetoder brukes, hvilke rutiner er det fokus på (sikkerhet, hygiene, løfteteknikk, dokumentasjon e.l.), hvilket utstyr brukes, hvilke undervisningsmetoder brukes i praksis, hvilke verktøy for vurdering/hvordan foregår vurdering osv. Undervisning En dag i løpet av hospiteringen kan avsettes til felles innlegg sammen med leder fra egen arbeidsplass (skolen). Tema for innlegget kan være hvordan skolen jobber, hvordan du jobber med elevene, prosjektarbeid, samarbeid rundt PTF og fellesfag, partnerskapsavtalen osv. Eller du kan forberede et undervisningsopplegg som du eller veileder skal bruke ovenfor kolleger, veiledere, eller lærlinger mens du er i hospitering. Tema: bruk av utstyr/maskin, nye oppgaver for fagarbeideren, gode læresituasjoner, kompetansebehov i bedriften, bedre samarbeid i PTF, hvordan vurdere om lærlingen har lært det han skal osv.

22 21 Forslag til arbeidsoppgaver for veileder/faglig leder som hospiterer i videregående skole EKSEMPLER Bli kjent med skolen og faget Hvor mange elever er det, hvor mange på ditt fag, hva slags fag har de, hvilke bøker brukes, hvilke lærere har ansvar for hvilke fag, klasserom og arbeidsrom, arbeidstid. Introduser deg til alle lærere og elever. Innhente informasjon Læreplanen for fagene i VG2, hvordan henger den sammen med VG3 målene? Hvordan tolker lærerne planen? Hvilke arbeidsverktøy bruker de? Observasjon/deltagelse Delta eller observere undervisning i programfag. Se etter: hvor oppdatert og praksisnær er undervisningen? Hvilke undervisningsmetoder bruker læreren? Hvilke vurderingsmetoder bruker læreren for å sikre at eleven har lært det de skal? Hvordan vurderer de for å motivere til videre læring? Hva slags praktisk opplæring har elevene? Hvordan forberedes elevene til praksis? Hvilke metoder for undervisning som du har sett kan du bruke i din opplæring på arbeidspraksisen? Hvilke metoder for vurdering kan du bruke selv? Undervisning En dag i løpet av hospiteringen avsettes til felles innlegg sammen med leder på egen arbeidsplass. Tema for innlegget er presentasjon av egen arbeidsplass som læringsarena. Hva kan dere som elevene/lærene kan ha nytte av å lære om? Forbered et undervisningsopplegg som du eller læreren skal bruke i klassen. Temaet skal være noe du kan relatere til din praksis. Forslag til tema: Yrkesetikk. Hva er det viktig for elevene å vite om hvordan de bør oppføre seg i praksis? Utstyr, endringer i faget, teknikker, praktiske arbeidsoppgaver. Har dere utstyr eller verktøy som skole ikke har? Samarbeid: Utvikle et opplegg som du kan bruke sammen med skolen. Foreslå aktuelle arbeidsoppgaver for vg1 eller vg2 elever i praksis hos deg. Hvilke læreplanmål dekker dette? Hvordan kan dere vurdere om de har lært noe? Husk: Her kan du rekruttere til eget yrke og bedrift!

23 22

24 23 Kontaktinformasjon Cecilie Ruud Dangmann Rådgiver fag- og yrkesopplæring Mobil: Epost: Kristin Flesjø Rådgiver pedagogisk utvikling Telefon: Epost:

Hospiteringsordningen i yrkesfag et virkemiddel i Samfunnskontrakten

Hospiteringsordningen i yrkesfag et virkemiddel i Samfunnskontrakten Hospiteringsordningen i yrkesfag et virkemiddel i Samfunnskontrakten 1 Hva finner du i dette heftet? Dette heftet er for skoleledere, yrkesfaglærere, faglige ledere, instruktører, fellesfaglærere og deres

Detaljer

Hospitering. Hvordan kan hospitering bidra til praksisrettet opplæring? Praktiske tips for ulike muligheter for hospitering.

Hospitering. Hvordan kan hospitering bidra til praksisrettet opplæring? Praktiske tips for ulike muligheter for hospitering. Hospitering Praktiske tips for ulike muligheter for hospitering Cecilie Dangmann Hvordan kan hospitering bidra til praksisrettet opplæring? HVA og HVORFOR HVORDAN JEG VIL HOSPITERE! HELHETLIG OPPLÆRING

Detaljer

Hospitering. Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann

Hospitering. Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann Hospitering Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann HOSPITERING Et tidsavgrenset opphold på en annen arbeidsplass med formål om at den som hospiterer skal oppdatere sin fagkunnskap eller lære seg noe nytt

Detaljer

Hospitering og «vurdering for læring» Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann

Hospitering og «vurdering for læring» Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann Hospitering og «vurdering for læring» Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann Oversikt Hedmarks prosjekt Hvorfor «vurdering for læring»? Hvordan samarbeidet prosjektene? Hva fikk deltagerne ut av hospiteringen?

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Videreføring av hospiteringsordninger Oslo juni 2013

Videreføring av hospiteringsordninger Oslo juni 2013 Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Oslo 10-11. juni 2013 Clarion Hotel Royal Christiania Avdeling for skoleutvikling Åge Risdal Større verdi: Gjennomgang av programmer og lærefag økt forskning

Detaljer

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013 Torgeir Nyen Bakgrunn Fagopplæring etter Reform 94 Læring på to arenaer knyttes sammen: skole og bedrift Kunnskapsløftet

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer

Prosjekt til fordypning sluttrapporten

Prosjekt til fordypning sluttrapporten Prosjekt til fordypning sluttrapporten Samhandlingsdag skole bedrift Nord-Trøndelag fylkeskommune 14. november 2012 Anna Hagen Tønder Opplegget for presentasjonen Prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet

Detaljer

Materiell til bruk i yrkesopplæringen.. og noen ord om hospiteringsprosjektet

Materiell til bruk i yrkesopplæringen.. og noen ord om hospiteringsprosjektet Materiell til bruk i yrkesopplæringen.. og noen ord om hospiteringsprosjektet Overgangsprosjektets samling 22. og 23. mars Holmenkollen Park Hotel Rica Åge Risdal Avdeling for Skoleutvikling Brev fra

Detaljer

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn Jobbskygging Jobbskygging Innhold Håndverk, industri og primærnæring Begrepene håndverk, industri og primærnæring; Hva betyr begrepene? Lokalt næringsliv etter 1945 Hvordan har lokalt næringsliv utviklet

Detaljer

Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015.

Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015. Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015. Bakgrunn Fra Utdanningsdirektoratets invitasjon: "I forbindelse med oppfølging av Samfunnskontrakten, har Kunnskapsdepartementet

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Kvalitetsdokument Innhold Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Skifte av arbeidsgiver i Inderøy opplæringsring Oppfølging av lærling vi

Detaljer

Samarbeidet mellom Østre Toten kommune og Lena vgs bygger på en partnerskapsavtale.

Samarbeidet mellom Østre Toten kommune og Lena vgs bygger på en partnerskapsavtale. Samarbeidet mellom Østre Toten kommune og Lena vgs bygger på en partnerskapsavtale. Elever fra VG1 (videregående trinn 1) og VG2 (videregående trinn 2) gis muligheter for praksis / veiledning / ekskursjoner

Detaljer

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 9. trinn HAUGALANDET Velkommen til faget utdanningsvalg I løpet av dine år på ungdomsskolen skal faget utdanningsvalg

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

Hospitering i fagopplæringen Gardermoen, 29.januar 2013. Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen

Hospitering i fagopplæringen Gardermoen, 29.januar 2013. Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen Hospitering i fagopplæringen Gardermoen, 29.januar 2013 Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen Bakgrunn Fagopplæring etter Reform 94 Læring på to arenaer knyttes sammen: skole og bedrift Kunnskapsløftet Bredere

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 10. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt MINE MERKNADER: Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: MITT NETTVERK KOMPETANSE EN VERDEN AV YRKER HAUGALANDET 1 Velkommen

Detaljer

Videreføring av Hospiteringsordninger 2013-2015 i Aust Agder 16-17 oktober Thon Hotel Sandvika.

Videreføring av Hospiteringsordninger 2013-2015 i Aust Agder 16-17 oktober Thon Hotel Sandvika. Videreføring av Hospiteringsordninger 2013-2015 i Aust Agder 16-17 oktober Thon Hotel Sandvika. Leif Jonassen/Aust Agder Fylkeskommune - fagopplæring Aust Agder 112 000 innbyggere og 15 kommuner Videregående

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING Glemmen videregående skole LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte

Detaljer

Litt om BYGGOPP og vår jobb

Litt om BYGGOPP og vår jobb Litt om BYGGOPP og vår jobb Opplæringskontoret for fag innen bygg og anlegg Over 60 medlemsbedrifter (styres av medlemsbedriftene) Ca. 150 lærlinger Oppfølging og kvalitetssikring av lærlingers opplæring

Detaljer

Hospitering i bedrift og kurs. Steinar Nilsen avd. Egge

Hospitering i bedrift og kurs. Steinar Nilsen avd. Egge Hospitering i bedrift og kurs Videregående opplæring Plan for etterutdanning av faglærere i utdanningsprogrammet Bygg og Anleggsteknikk Planen er utarbeidet av, OBI, AVGO og NETTVERK BAT Bakgrunn - Kunnskapsløfte

Detaljer

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10.

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10. Tilhører: HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10. trinn Velkommen til faget utdanningsvalg I løpet av dine år på ungdomsskolen skal faget utdanningsvalg være

Detaljer

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse blant lærlinger og lærekandidater, som skal gi informasjon om deres lærings- og arbeidsmiljø slik lærlingen

Detaljer

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Tverrfaglig Opplæringskontor ytre Helgeland Etablert 1991som OVH + OFH 1993 = TOH 2005 Tverrfaglig kontor Vel 110 medlemsbedrifter,

Detaljer

Fag- og svenneprøver. Cecilie Dangmann

Fag- og svenneprøver. Cecilie Dangmann Fag- og svenneprøver Cecilie Dangmann Innhold Hva er fag- eller svenneprøven? Hvordan forberede meg til prøven? Hvordan gjennomføres den? Hva skjer etterpå? Fag- og svennebrev Et kvalitetsstempel Hensikt

Detaljer

Kvalitet i fremtidens fag- og yrkesopplæring Prosjekt til fordypning Ny fagopplærings Giv

Kvalitet i fremtidens fag- og yrkesopplæring Prosjekt til fordypning Ny fagopplærings Giv Kvalitet i fremtidens fag- og yrkesopplæring Prosjekt til fordypning Ny fagopplærings Giv Bakgrunn «Rogalandsmetoden» for en helhetlig fag- og yrkesopplæring er et resultat av lokalt utviklingsarbeid i

Detaljer

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum Evaluering av skolering i Kvalitetsforum 3+3 2015-16 Skoleåret 2015-16 har Kvalitetsforum 3+3 invitert til og gjennomført skolering i å være kursholder i Ny GIV-metodikk for grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE UNGDOMSBEDRIFT Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE Spilleregler i arbeidslivet skal gi elevene innsikt i og kjennskap til de viktigste spillereglene i arbeidslivet, hva arbeidsgiver og arbeidstaker

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Jakten på den «blå-hvite» operatøren!

Jakten på den «blå-hvite» operatøren! Jakten på den «blå-hvite» operatøren! Tverrfaglig samarbeid mellom Storhamar videregående skole, Hamar Katedralskole Ringsaker videregående skole og Matbransjens Opplæringskontor. Hvem er vi Marit Finseth

Detaljer

FYR-arbeid ved Askim vgs (fellesfag, yrkesretting og relevans)

FYR-arbeid ved Askim vgs (fellesfag, yrkesretting og relevans) (fellesfag, yrkesretting og relevans) 1 Innledning ønsker med dette dokumentet å sette noen rammer som skal gjøre det enklere å legge til rette for at undervisningen i fellesfag på yrkesfag gjennomføres

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008 Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 28 Hospiteringsordningen mellom SUS og samarbeidende kommuner I det følgende presenteres resultatene fra evalueringsskjemaene fra hospiteringen høsten

Detaljer

Programfag til valg Karrieremappe

Programfag til valg Karrieremappe Programfag til valg Karrieremappe 8.-10. trinn Navn: (Lim inn bilde av deg selv) 1 Innhold i karrieremappen s. 3 Kjære elev s. 4 Formål med faget Mål for 8. trinn s. 5 Sjekkliste 8. trinn s. 6 Sluttvurdering

Detaljer

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen På de neste sidene ber vi deg svare på en rekke spørsmål eller ta stilling til en rekke påstander. Merk av det svaralternativet som passer

Detaljer

Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10

Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10 Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10 Y-nemdas ansvar og oppgaver etter Kunnskapsløftet. Tor Petlund, Egil Mongstad Oppgavene til yrkesopplæringsnemnda: Y-nemnda skal bidra til å sikre samarbeidet

Detaljer

Yrkesretting og relevans. Oslo Plaza 08.-09. desember

Yrkesretting og relevans. Oslo Plaza 08.-09. desember Yrkesretting og relevans Oslo Plaza 08.-09. desember Jens Arne Meistad Matematikksenteret De nasjonale sentrene skal bl. annet i samarbeid med prosjektledelsen planlegge og gjennomføre nasjonale fellesamlinger

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

YRKESUTDANNING MED HØY KVALITET, FOR DAGENS UNGDOM OG MORGENDAGENS SAMFUNN

YRKESUTDANNING MED HØY KVALITET, FOR DAGENS UNGDOM OG MORGENDAGENS SAMFUNN YRKESFAGKONFERANSEN 2014 Gyldendal Fredag 4. april 2014 Lars Jakob Berg YRKESUTDANNING MED HØY KVALITET, FOR DAGENS UNGDOM OG MORGENDAGENS SAMFUNN Lars Jakob Berg, Strømmen videregående skole SNU DEBATTEN

Detaljer

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012.

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Dette dokumentet inneholder mal for sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning.

Detaljer

Opplæring i bedrift i faget PTF

Opplæring i bedrift i faget PTF Opplæring i bedrift i faget PTF Arbeidshefte Navn:. Kjære elev! Når du nå skal prøve deg i arbeidslivet, vil vi først og fremst samarbeide om å gi deg erfaring i praktiske arbeidsoppgaver. Du kan lære

Detaljer

Prosjekt til fordyping

Prosjekt til fordyping Virksomhet: Østfold fylkeskommune Omfatter: Prosjekt til fordyping Hjemmel: Opplæringsloven 13-10 Ansvarsomfang 2. ledd Godkjent av: Direktør for Opplæringsavdelingen Dokumentutgave: Dokumentdato: Versjon

Detaljer

Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus

Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus Kvalitet fag- og yrkesopplæringen i Kvalitet Hva er kvalitet? En definisjon: Helheten av egenskaper en enhet har og som vedrører dens evne til å tilfredsstille uttalte

Detaljer

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Gi deltagere økt kompetansen om det

Detaljer

Prosjekt til fordypning skal styrke elevens mulighet til valg av et fremtidig yrke. Prosjekt til fordypning

Prosjekt til fordypning skal styrke elevens mulighet til valg av et fremtidig yrke. Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning skal styrke elevens mulighet til valg av et fremtidig yrke Prosjekt til fordypning Fylkesdirektøren sier Hovedutvalg for utdanning og kompetanse i Akershus fylkeskommune har vedtatt

Detaljer

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap Medarbeidersamtaler Universitetet for miljø- og biovitenskap 1 UMBs visjon Universitetet for miljø- og biovitenskap skal gjennom utdanning og forskning bidra til å sikre livsgrunnlaget til dagens og fremtidens

Detaljer

Opplæring i bedrift i faget PTF

Opplæring i bedrift i faget PTF Opplæring i bedrift i faget PTF Arbeidshefte Navn:. Kjære elev! Når du nå skal prøve deg i arbeidslivet, vil vi først og fremst samarbeide om å gi deg erfaring i praktiske arbeidsoppgaver. Du kan lære

Detaljer

Helse- og oppvekstfag Prosjekt til fordypning/fordypningsfag Yrkesretting. 10. mars 2015 med Jorunn Dahlback

Helse- og oppvekstfag Prosjekt til fordypning/fordypningsfag Yrkesretting. 10. mars 2015 med Jorunn Dahlback Helse- og oppvekstfag Prosjekt til fordypning/fordypningsfag Yrkesretting 10. mars 2015 med Jorunn Dahlback Eksemplene i presentasjonen er hentet fra: 1. Studiet Yrkesretting av programfag Utdanningsprogram:

Detaljer

VEKSLINGSMODELLEN OPPLÆRINGSKONTORENE TØMRER OG BETONGFAG SKOLE SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE

VEKSLINGSMODELLEN OPPLÆRINGSKONTORENE TØMRER OG BETONGFAG SKOLE SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE VEKSLINGSMODELLEN OPPLÆRINGSKONTORENE TØMRER OG BETONGFAG SKOLE SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE Hvorfor ny modell for fagopplæring, og hva innebærer ? Avtale som ble inngått juni 2011 mellom

Detaljer

fordypning. Samtidig ønsker vi å få tilbakemeldinger

fordypning. Samtidig ønsker vi å få tilbakemeldinger Lærerveiledning VG2 Byggteknikk Hvordan sikre: grunnlag for videre valg av utdanning og yrker O rganisasjonene i byggenæringen ønsker på denne måten å gjøre de videregående skolene bedre i stand til å

Detaljer

Nye retningslinjer for Prosjekt til fordypning i Troms

Nye retningslinjer for Prosjekt til fordypning i Troms Nye retningslinjer for Prosjekt til fordypning i Troms -bakgrunn, prosess, innhold Tromsø den 1. og 2. februar Tilbakeblikk Som et ledd i kvalitetsarbeidet og satsing på økt kompetanse innenfor viktige

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. VG3 Dataelektroniker

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. VG3 Dataelektroniker LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 ELEKTROFAG DATA OG ELEKTRONIKK 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

Metodebok for praksis

Metodebok for praksis Forord Metodebok for praksis ID UTS.Mos.Avd.H&S, Versjon 1.02 Gyldig fra 11.12.2014 Forfatter Bente Tømmervik Verifisert Bente Tømmervik Godkjent Bjørg Sissel Kvannli Side 1 av13 Denne metodeboka er utarbeidet

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014

Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014 Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014 Anita Tjelta, prosjektleder Bakgrunn for vekslingsmodeller Økt kvalitet og økt andel som

Detaljer

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dobbeltkompetanse eller påbygging? Elektro eller Helse- og oppvekstfag? veien videre går via Lier! Design og

Detaljer

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Dag2

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Dag2 Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Dag2 Nord- Trøndelag fylkeskommune Avdeling videregående opplæring Arne Jostein Vestnor Legge til rette opplæringen slik at lærlingen

Detaljer

Lesing i Yrkesfag. Kompetansemål, planlegging og overgangen til arbeidsplan. UIA Hilde og Hanne 2012 1

Lesing i Yrkesfag. Kompetansemål, planlegging og overgangen til arbeidsplan. UIA Hilde og Hanne 2012 1 Lesing i Yrkesfag Kompetansemål, planlegging og overgangen til arbeidsplan UIA Hilde og Hanne 2012 1 http:// www.youtube.com/ watch? v=1twiugd7eb0 UIA Hilde og Hanne 2012 2 Lov og forskrift http:// www.lovdata.no/for/sf/

Detaljer

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder:

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder: Dato: 22.11.2013 Saksnummer:2013/93 Notat Til Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet Fra SRY Etter anbefaling fra Arbeidsgruppen v/kristian Ilner (NHO), Rolf Jørn Karlsen (LO) og Astrid Sund

Detaljer

Kompetansebehov og samarbeid skole-bedrift

Kompetansebehov og samarbeid skole-bedrift Kompetansebehov og samarbeid skole-bedrift Roger Taaje HR-sjef Moelven Industrier Telefon: +47 920 25 899 E-post: roger.taaje@moelven.com LinkedIn: no.linkedin.com/in/taaje - linkedin.com/company/moelven

Detaljer

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Velkommen som søker til læreplass Slik søker du læreplass Hvordan behandles søknaden? Er du garantert å få læreplass? Søknad og intervju Forventninger

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo

Vekslingsmodellene i Oslo Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Nasjonal nettverkssamling 13.-14. oktober 2014 Anita Tjelta prosjektleder Avdeling for fagopplæring Kjell Ove Hauge rektor Kuben videregående Kirsti

Detaljer

Hvordan samarbeide med bilbransjen om å utvikle helt nye opplæringsløp som dekker bransjens behov for fremtidig kompetanse, øker rekruttering og

Hvordan samarbeide med bilbransjen om å utvikle helt nye opplæringsløp som dekker bransjens behov for fremtidig kompetanse, øker rekruttering og Hvordan samarbeide med bilbransjen om å utvikle helt nye opplæringsløp som dekker bransjens behov for fremtidig kompetanse, øker rekruttering og hindrer frafall? DEFINERE FOKUS Et fyrtårn for yrkesfagene

Detaljer

Lokal læreplan I PROSJEKT TIL FORDYPNING for VG 2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER

Lokal læreplan I PROSJEKT TIL FORDYPNING for VG 2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER Lokal læreplan I PROSJEKT TIL FORDYPNING for VG 2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER DEL 1. INFORMASJON Elev: Har gjennomført opplæring hos: Skoleår: Antall timer per uke: 7,5 Termin: ROLLEAVKLARERING I PRAKSIS

Detaljer

Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass

Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass Trinn: Engelsk, yrkesfaglige utdanningsprogram Tema: Elevgruppen besøker en arbeidsplass der engelsk blir brukt som arbeidsspråk.

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Bruk av film i opplæringen av muntlige ferdigheter

Bruk av film i opplæringen av muntlige ferdigheter Bruk av film i opplæringen av muntlige ferdigheter Dette heftet viser hvordan en kan arbeide med film i opplæringen av muntlige ferdigheter. Filmer som illustrerer disse kommunikasjonssituasjonene, vil

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

Faglig leder bør være tilstede på fagprøven, men man kan la lærlingen prøve seg som leder for sikkerhet på egen fagprøve

Faglig leder bør være tilstede på fagprøven, men man kan la lærlingen prøve seg som leder for sikkerhet på egen fagprøve Gruppeoppgaver fagprøve Oppsummering Hensikten med å drøfte temaet fagprøve var å sette i gang prosesser rundt om i selskapene og prøvenemndene for å få fokus på at fagprøvene etter kunnskapsløftet i forhold

Detaljer

Fag- og yrkesopplæringen Ressurser på nett. For deg som skal være med å forme framtidens fagarbeiderer

Fag- og yrkesopplæringen Ressurser på nett. For deg som skal være med å forme framtidens fagarbeiderer Fag- og yrkesopplæringen Ressurser på nett For deg som skal være med å forme framtidens fagarbeiderer «Den gode sirkel» og de mange ressurser Introduksjonsfilmer 1, 9 6, 7, 8 7 1 Fag- og svenneprøve 2

Detaljer

«Det skal litt til for å vippe meg av pinnen, ja!»

«Det skal litt til for å vippe meg av pinnen, ja!» «Det skal litt til for å vippe meg av pinnen, ja!» Helsefagarbeideres erfaring med læretid på sykehus Solveig R. Tørstad, solveig.torstad@vestreviken.no 1 Hvem er blitt intervjuet? Kvinner Alle er lærlinger

Detaljer

Oppland fylkeskommune Fagenhet videregående opplæring. Utprøving av. Gjennomgående dokumentering i fag- og yrkesopplæringen i Oppland fylkeskommune

Oppland fylkeskommune Fagenhet videregående opplæring. Utprøving av. Gjennomgående dokumentering i fag- og yrkesopplæringen i Oppland fylkeskommune Oppland fylkeskommune Utprøving av Gjennomgående dokumentering i fag- og yrkesopplæringen i Oppland fylkeskommune Juni 2010 1 1.0 Innledning Oppland fylkeskommune skal delta som ett av fem fylkeskommuner

Detaljer

Per-Arne Brunvoll, Trond Pettersen, Margrethe H. Mobæk 29.januar Hospitering for hvem? Hvorfor og hvordan kartlegge dybde og breddebehov?

Per-Arne Brunvoll, Trond Pettersen, Margrethe H. Mobæk 29.januar Hospitering for hvem? Hvorfor og hvordan kartlegge dybde og breddebehov? Per-Arne Brunvoll, Trond Pettersen, Margrethe H. Mobæk 29.januar 2013 Hospitering for hvem? Hvorfor og hvordan kartlegge dybde og breddebehov? Endring i praksis profesjonsutvikling av lærere og skoleledere

Detaljer

Ka ska æ vælg? Elevperm. Utdanningsvalg. - hjelp til studie/yrkesvalg - for 8., 9. og 10. trinn i grunnskolen. Navn:

Ka ska æ vælg? Elevperm. Utdanningsvalg. - hjelp til studie/yrkesvalg - for 8., 9. og 10. trinn i grunnskolen. Navn: Ka ska æ vælg? Elevperm Utdanningsvalg - hjelp til studie/yrkesvalg - for 8., 9. og 10. trinn i grunnskolen Navn: rev. 2008 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Kjære elev... 3 Elevpermen... 4

Detaljer

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede.

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. Nr. Kvalitetsområder Kvalitetskjennetegn 1.1 Tilrettelegge

Detaljer

Prosjekt til fordypning

Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning Retningslinjer 2011 2 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Føringer fra fylkesutdanningssjefen... 3 3. Omfang og formål... 4 3.1 Presisering fra fylkesutdanningssjefen... 4 4. Planlegging...

Detaljer

Lærlinger og veiledere en utfordring

Lærlinger og veiledere en utfordring Lærlinger og veiledere en utfordring Rødkløver: Kommuneblomst for Steinkjer kommune Foto: Odd Georg Skjemstad 28.02.2012 1 Steinkjer kommune åpen, lys og glad 28.02.2012 2 Lærlinger siden 1996 Opprettet

Detaljer

Sykehusene som lærebedrift - Hva innebærer det? Gardermoen Hilde Engvik

Sykehusene som lærebedrift - Hva innebærer det? Gardermoen Hilde Engvik Sykehusene som lærebedrift - Hva innebærer det? Gardermoen 17.04.08 Hilde Engvik Innhold Hvorfor endringer i utdanningssystemet? Rammebetingelser for lærlingordningen Verdien av samarbeid med primærhelsetjenesten

Detaljer

Industrien sine innspill til endringer i fag- og yrkesopplæringen

Industrien sine innspill til endringer i fag- og yrkesopplæringen Industrien sine innspill til endringer i fag- og yrkesopplæringen En tilbudsstruktur med kvalitet og relevans Anita Østro og Kjetil Tvedt Norsk Industri Utreding av ny fag- og yrkesopplæring Et innhold

Detaljer

Lesing i yrkesfag. Om kompetansemål, planlegging og overgang til arbeidsplan. Kompetanse. Model 1

Lesing i yrkesfag. Om kompetansemål, planlegging og overgang til arbeidsplan. Kompetanse. Model 1 Lesing i yrkesfag Om kompetansemål, planlegging og overgang til arbeidsplan Kompetanse Model 1 Et viktig begrep i norsk utdanningssystem i dag er kompetanse. Hvilke føringer ligger i dette begrepet? Utvalget

Detaljer

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse i ett og samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Utdanningstilbudene gir deg et solid og unikt

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda tar den forelagte plan for anvendelsen av tildelte statlige etterutdanningsmidler til etterretning. Hamar,

Yrkesopplæringsnemnda tar den forelagte plan for anvendelsen av tildelte statlige etterutdanningsmidler til etterretning. Hamar, Saknr. 4222/09 Ark.nr. 433 A50. Saksbehandler: Rolf Lars Haugen STATLIGE ETTERUTDANNINGSMIDLER 2009 Fylkesdirektørens innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Yrkesopplæringsnemnda

Detaljer

Jobbskygging Utdanningsveier

Jobbskygging Utdanningsveier ELEVHEFTE Jobbskygging Utdanningsveier Arbeidsbok elever 10. trinn Navn 1 2 JOBBSKYGGING - 10 TRINN Arbeidsark 1 HOSPITERING I VIDEREGÅENDE SKOLE Om kort tid skal du søke videregående opplæring. Her er

Detaljer

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt

Detaljer

KURS FOR UTDANNINGSPROGRAM BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK. 1 Glenn Johnsrud

KURS FOR UTDANNINGSPROGRAM BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK. 1 Glenn Johnsrud 1 Glenn Johnsrud Interessedifferensiering Som metode for: Lære mer, fullføre og bestå 2 Glenn Johnsrud Skal vi drive yrkesopplæring, eller yrkesveiledning? Relevans og mening er sentrale begreper i kunnskapsløftet

Detaljer

- et blindspor så langt?

- et blindspor så langt? Fokus på grunnleggende ferdigheter, yrkesretting og læringsstrategier - et blindspor så langt? John Kristian Helland, Gand vgs Undervisningsrutiner Er det sannsynlig at lærerne bare legger om sine undervisningsrutiner

Detaljer

Vurdering for læring. Hvordan sikre oss at lærere, instruktører, elever og lærlinger blir involvert i endringsarbeidet?

Vurdering for læring. Hvordan sikre oss at lærere, instruktører, elever og lærlinger blir involvert i endringsarbeidet? Vurdering for læring Hvordan sikre oss at lærere, instruktører, elever og lærlinger blir involvert i endringsarbeidet? Bilfagene: Bjørkelangen, Bleiker, Rud, Strømmen og Ås videregående skoler. Opplæringskontoret

Detaljer

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til læreplass Liv Marit Meyer Petersen Teamleder Vestfold fylkeskommune, Inntak og fagopplæring Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og Vg3 fagopplæring

Detaljer

Et verktøy mot svart arbeid

Et verktøy mot svart arbeid Dette materiellet er utviklet av Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ), en allianse mellom KS, LO, NHO, Unio, YS og Skatteetaten. Alliansen arbeider forebyggende mot svart økonomi. Temaheftet sammen med det

Detaljer

1. Faglig støtte. 2. Medvirkning. 0.1 Jeg jobber til daglig i et opplæringskontor 0.2 Jeg jobber til daglig i en bedrift/virksomhet med lærlinger

1. Faglig støtte. 2. Medvirkning. 0.1 Jeg jobber til daglig i et opplæringskontor 0.2 Jeg jobber til daglig i en bedrift/virksomhet med lærlinger Lærebedriftsundersøkelsen Innhold 1. Faglig støtte... 2 2. Medvirkning... 2 3. Opplæringskontor og fylkeskommune... 3 4. Planlagte samtaler... 4 5. Kompetansebehov... 5 6. Forberedt på læretiden... 5 7.

Detaljer

Gruppearbeid. Digitalt verktøy på utdanning.no åpen del

Gruppearbeid. Digitalt verktøy på utdanning.no åpen del Gruppearbeid Digitalt verktøy på utdanning.no åpen del I dette gruppearbeidet skal vi jobbe med den delen av det digitale verktøyet som er tilgjengelig for alle. Verktøyet er integrert i utdanning.no og

Detaljer

Prosjekt FYR Fellesfag, yrkesretting og relevans

Prosjekt FYR Fellesfag, yrkesretting og relevans Prosjekt FYR Fellesfag, yrkesretting og relevans Novemberkonferansen 29.november 2012 Jens Arne Meistad Yrkesfagene i media Stort frafall Dårlig rekruttering i mange yrker Stortingsmelding om Kunnskapsløftet

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Mål og strategi 10 % økt gjennomføring Skal vi lykkes, krever det endringer i det enkelte klasserom.

Detaljer