Hospitering i yrkesfag. Idéhefte. Cecilie Dangmann Rådgiver Avdeling for fag- og yrkesopplæring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hospitering i yrkesfag. Idéhefte. Cecilie Dangmann Rådgiver Avdeling for fag- og yrkesopplæring"

Transkript

1 Hospitering i yrkesfag Idéhefte Cecilie Dangmann Rådgiver Avdeling for fag- og yrkesopplæring

2 1 Hva finner du i dette heftet? Dette heftet er for yrkesfaglærere, faglige ledere, instruktører og fellesfaglærere og deres ledere. Heftet gir praktiske tips til gjennomføringen av hospitering. Idéheftet kan brukes til å planlegge, dokumentere og evaluere din hospitering. Hver del har sin fargekode. Du kan slå opp på det du lurer på, eller starte fra første side og følge heftet til hospiteringen er over. Du vil finne fargebokser som kan brukes til egne notater og huskelister. Bakerst finner du lister med tips til mål og arbeidsoppgaver i hospiteringen. Lykke til! Cecilie Dangmann Juni 2013 Planlegging Gjennomføring Målsetning Hvor og når Søk midler Planleggingsmøte Kom forberedt Ta bilder og notater Ditt bidrag? Refleksjon Evaluering Egen refleksjon Hospiterinsgsstedets erfaring Veien videre Dokumentasjon Rapport Videreføring Fortell om hospitering på arbeidsplassen din!

3 2 Innhold Til leder... 3 Hva er hospitering?... 4 Jeg vil hospitere! Hva gjør jeg nå?... 6 Nå skal jeg hospitere! Jeg er ferdig! Hva nå? Tidligere hospitanters mål for hospitering Forslag til arbeidsoppgaver for lærer som hospiterer i lærebedrift/praksisplass 20 Forslag til arbeidsoppgaver for veileder/faglig leder som hospiterer i videregående skole 21 Kontaktinformasjon... 22

4 3 Til leder En god hospitering er avhengig av at leder legger til rette for at det er mulig å gjennomføre. Noen hospitanter har opplevd at de må flytte egne arbeidsoppgaver og gjennomføre disse i tillegg til hospiteringen, at de ble «dobbeltarbeidende». Det er derfor mulig å søke om midler fra Hedmark fylkeskommune for å dekke kostnader ved at din arbeidstaker er borte fra jobb. Hospiteringen skal vare minimum fem dager. Det er opp til deg å vurdere om hospiteringen er relevant og gir utbytte for din medarbeider og arbeidsplass. Det er derfor fint om du er med på å utforme målsetningen med hospiteringen og er enig i denne. Tidligere hospitanters mål for hospitering finner du på side 16. Noen skoler og bedrifter bruker hospiteringen som et verktøy for planlagt kompetanseheving. De har i forkant kartlagt kompetansen i avdelingen/bedriften og funnet ut hvem, hvor og hvordan det er lurt å hospitere. Tips til gjennomføring: - Gjør hospitering kjent på din skole/bedrift. - Når hospitering er avklart med deg, kan de søke om midler. - Ha forventninger til hospitanten om mål for hospiteringen. - Ta opp hospiteringen på et felles møte, slik at andre kan gi innspill og stille spørsmål som kan tas med til hospiteringsstedet. - Finnes det partnerskapsavtaler, eller bør det skrives avtaler med bedrift/skole om samarbeid? - Hospitanten blir oppfordret til å bidra med noe på hospiteringsstedet, for eksempel fortelle om egen arbeidsplass/arbeidsmetoder osv. Kanskje du vil være med å forberede eller delta på dette? - I etterkant av hospiteringen skal de fortelle om erfaringene til deg og kolleger, gjerne i et felles møte. I felleskap bestemmer dere om det er ting som bør endres eller følges opp. - Legg til rette for at godt samarbeid kan fortsette. - Hospitanten skal levere en elektronisk rapport til Hedmark Fylkeskommune. Når denne er levert, vil midlene bli tildelt.

5 4 Hva er hospitering? Gjennom hospiteringsordningen kan instruktører og faglige ledere hospitere på en skole. Yrkesfaglærere kan hospitere i en bedrift eller annen skole, og fellesfaglærere i egen skole eller bedrift. Oppholdet må vare i minst fem dager. Mål for hospitering Fornye og øke programlærerens kompetanse i eget fag, samt gi innsikt i andre fag innen eget programområde/utdanningsprogram. Øke instruktørenes/faglige lederes kompetanse i den rollen de har som veiledere for elever/lærlinger ute i bedrift i tråd med læreplaner og forskrifter i Kunnskapsløftet. Øke og videreutvikle samarbeidet skole arbeidsliv og se opplæringen i et 4-årig løp. Styrke formidlingsprosessen og overgangen mellom VG2 og VG3 opplæring i bedrift. Yrkesretting av fellesfag. Utdanningsdirektoratet 2013 Opplæringen til fagarbeider gjennom lærlingeordningen er dels i skole og dels i lærebedrift. Samarbeidet mellom skole og arbeidsliv er derfor avgjørende for å utdanne gode fagarbeidere. Å hospitere hos hverandre og se hvordan hverdagen arter seg i skolen og på arbeidsplassen gir mulighet til å utvikle gode nettverk, dele kunnskap og kompetanse og det kan gjøre undervisningen mer relevant. Ved godkjent søknad, gjennomføring innen fristen og rapportering, tildeles for hospitantens arbeidsgiver kroner. «Jeg har fått kjenne faget på kroppen» Lærere forteller at de har fått innblikk i hverdagen i bedriften og «kjent på kroppen» hva dette innebærer. De opplever en tettere kontakt med bedriften, og får erfaringer som de kan bruke i egen undervisning, eller veiledning av elever. «Har lært meg å se opplæringen som et 4-årig prosjekt» Faglige ledere/instruktører som har hospitert på skole, forteller at et innblikk i skolehverdagen har åpnet øynene deres for skolens styrker og utfordringer. Det blir lettere å samarbeide om å ta over stafettpinnen når eleven kommer ut i Prosjekt til fordypning, eller skal ut i lære. Samarbeidet med skolen blir styrket, og bedriftens faglige kompetanse kan nyttiggjøres i skolen. Mange instruktører får også med seg læreverktøy som de kan bruke i opplæring i egen bedrift.

6 5 «Hospitering i yrkesfag og i bedrift gir kunnskap som gjør det mulig å yrkesrette fellesfagene» Fellesfagene skal yrkesrettes og gjøres relevante for elevene på yrkesfaglige utdanningsprogram. Å være med elever og yrkesfaglærere i verksted eller bedrift gir viktig kunnskap om yrkesfaget og hva elevene jobber med. Dette gir nye muligheter til å yrkesrette fellesfagene, utvikle relasjoner med elevene i en annen kontekst og gi elevene mulighet til å fortelle og vise mestring i sitt fag.

7 6 Jeg vil hospitere! Hva gjør jeg nå? Tenk igjennom egne målsetninger med hospiteringen Hva ønsker du å oppnå ved å hospitere? Målsetningen med hospitering kan være forskjellige. Du får mer ut av hospiteringen hvis du har tenkt igjennom hva du og din arbeidsgiver ønsker å oppnå. Det blir lettere å se hvor du bør hospitere, og lettere for hospiteringsstedet å legge til rette for deg. Hvis du for eksempel ønsker å se hvordan en maskin brukes i et verksted, hospiterer du når bedriften har oppdrag som utføres på maskinen, og ikke når operatøren har ferie. Bakerst i heftet finner du en liste over mål for tidligere hospitanter. Bruk denne for å få inspirasjon! En annen måte å planlegge hospiteringen er å sette et tema. Tema kan være: Prosjekt til fordypning, vurdering, samarbeid bedrift/skole, overgang fra elev til lærling, gjennomgående dokumentasjon, vekslingsmodell, breddekompetanse i programområdet, nye verktøy, undervisningsopplegg, osv. Målene blir satt ut fra tema. Et tema som er brukt tidligere er «vurdering for læring». I denne hospiteringen hadde lærere og instruktører i ett programområde felles oppstartsamling med teori og avklaring rundt tema. De hospiterte deretter hos hverandre. Lærerne observerte og deltok i vurdering i praksis, mens instruktørene observerte og deltok i gruppearbeid og vurdering av dette i skolen. Hva ønsker jeg å oppnå med hospiteringen? Hvor er det aktuelt å hospitere? PLANLEGGING Ledere besøkte hospiteringsstedet for å fortelle om eget arbeidssted. I etterkant var det felles evaluering. Når du har bestemt hva som er målet med hospiteringen, er det lettere å bestemme hvor det er naturlig å hospitere. Ønsker du flere ideer til hospitering, se

8 7 Avklar med leder Ta opp hospiteringen med din leder. Er lederen enig i målsetningene for hospiteringen, eller er det behov for an annen vinkling? Diskuter hvordan du skal få frigjort tid til å hospitere, og hvilket tidspunkt som passer skolen/bedriften. PLANLEGGING Det er viktig at din leder også har en forventning til det du skal oppnå i hospiteringen. I tillegg må dere diskutere hvordan dine erfaringer i hospiteringen kan komme elever/lærlinger og dine kolleger til gode, og hvordan du skal formidle disse etter hospiteringen. Det kan hende det er relevant at flere hospiterer på samme sted, at du hospiterer flere steder, eller at det arbeides videre etter hospiteringen for å ferdigstille en plan/undervisning/ presentasjon. Vi anbefaler at du får konkretisert hospiteringen så tidlig som mulig det vil si tidspunkt, sted, kontaktperson osv. Kontakt bedriften/skolen Mange bruker sitt eget nettverk for å finne et sted å hospitere. Flere skoler og bedrifter har også partnerskapsavtaler hvor hospitering er en naturlig del. Oversikt over godkjente lærebedrifter og opplæringskontor finner du på nettsidene under utdanning opplæring i bedrift. Opplæringskontorene kan være gode samarbeidspartnere. De har god oversikt over hva som skjer i faget og hva medlemsbedriftene er gode på. Kontakt med bedriften via opplæringskontoret kan bidra til at bedriften er villig til å ha deg på besøk. Hvis du er faglig leder/instruktør kan opplæringskontoret formidle kontakt med aktuelle skoler. Om du trenger hjelp til å finne ut hvor du kan hospitere, ta kontakt med Avdeling for fag- og yrkesopplæring i fylkeskommunen. Ta kontakt med bedriften/skolen du ønsker å hospitere hos. Forklar hva du ønsker å oppnå med hospiteringen. Hvis de er positive til at du kommer, avtal et planleggingsmøte. Hvor skal du hospitere? Kontaktperson Dato for planleggingsmøte. Ca. tid for hospitering

9 8 Søk midler Gå inn på nettsiden og fyll inn påmeldingsskjema. Du og din leder vil få bekreftelse på epost når søknaden er godkjent. Involver kolleger Diskuter hospiteringen med kolleger, gjerne på et felles møte. Få deres innspill på målsetningene du har satt opp. Lytt til hva slags kunnskap de etterspør. Hvis din arbeidsplass er involvert i din hospitering, blir det mer relevant og lettere å fortelle om hospiteringen i etterkant, og lettere å gjennomføre endringer. Planleggingsmøte med bedrift/skole Sett av en times tid til et planleggingsmøte med stedet du skal hospitere. Besøk dem hvis mulig, eller ta en telefon. Du kan bruke sjekklisten på neste side. PLANLEGGING På møtet kan du forklare hva du ønsker å oppnå med hospiteringen, enten målsetninger eller tema. Hospiteringsstedet kan ut fra dette foreslå hvilke arbeidsoppgaver som er relevante for deg å bli med på. Bakerst i heftet er det forslag til arbeidsoppgaver for lærere og instruktører. Diskuter hvem du bør følge i hospiteringen, og om du kan ha behov for å møte ledere, ansvarlige for opplæring eller lærlinger/elever ut i fra målsetningen med hospiteringen. Snakk om hvilke rolle du skal ha. Skal du være observatør, delta aktivt eller prøve deg alene? Avtal praktiske ting som: Når er oppmøte, hva med påkledning, og må du ha med lunsj? Spør om det er greit å ta bilder og dokumentere underveis. Dette gjør det enklere å vise elever, lærlinger og kolleger hva du har deltatt på i etterkant. Kanskje du kan bruke noe av det i undervisning, utarbeidelse av nye rutiner eller bare for å fortelle om erfaringen. Flere tidligere hospitanter har sagt at de gjerne skulle bidratt med mer i hospiteringen. De opplevde at lite planlegging før hospiteringen gjorde at de fikk en passiv observatør rolle. Tenk på hva du kan bidra med i hospiteringen! Det er viktig å være på tilbudssiden. Bedrifter vil gjerne høre om hvordan dere legger opp undervisningen på skolen. Det gir også mulighet til å stille spørsmål og ta opp aktuelle problemstillinger. Skolen vil gjerne høre om hverdagen i din bedrift, kompetansebehov eller utvikling i faget. Du kan også invitere din egen leder til å snakke om dette. Fellesfaglærere bør møte yrkesfaglærere i forkant av en hospitering og orientere hverandre om læreplaner og hvordan undervisningen legges opp. Det kan være aktuelt med en skriftlig avtale med bedriften/skolen. Du kan bruke sjekklisten på neste side som avtale. Dersom du bare møter opp på hospiteringen og håper på det beste, får du lite ut av muligheten som hospitering gir.

10 9 Sjekkliste: Målsetninger/tema for hospiteringen Avklart med leder Kontakt med bedrift/skole Søke om midler Planleggingsmøte med bedrift Videreformidling etter hospiteringen Avtaler med bedriften: Målsetninger/tema for hospiteringen Arbeidsoppgaver hva skal jeg delta på? Hvem skal jeg følge? Andre jeg bør møte/snakke med? Min rolle observatør, deltaker, hjelpemann, assistent, selvstendig Hva kan jeg bidra med? Felles møte med informasjon, spørsmål og diskusjon Kontaktperson ved oppmøte Arbeidstid, påkledning, lunsj, annen forberedelse Kan jeg ta bilder og dokumentere underveis? Andre avtaler: Underskrift hospitant Underskrift hospiteringssted

11 10 Fortell om dine erfaringer og arbeid etter hospiteringen Det er lurt å tenke på dette før du er ute i hospiteringen. Hva skal du legge frem etter hospiteringen og hvordan? Skal du ta bilder eller lage en presentasjon? Skal det utvikles et undervisningsverktøy eller justeres noe i opplæringen? Avtal dette med din leder. Vi forventer at du gjør noe mer enn å fortelle kolleger i kaffekroken at hospiteringen gikk fint. Etter hospiteringen blir du bedt om å fylle inn en elektronisk rapport. Hvilken type spørsmål du får, kan du se eksempler på i avsnittet «rapportering». PLANLEGGING

12 11 Nå skal jeg hospitere! Kom forberedt GJENNOMFØRING Bruk tiden før hospiteringen til å gjøre deg litt kjent med skolen/bedriften. Du kan blant annet finne informasjon på nettet. Bli kjent med faget og fagområdet ved å lese på og se i lærebøker og læreplaner. Du vil sikkert ha mange spørsmål, skriv de ned og ta med til hospiteringen. Ta gjerne et møte på egen arbeidsplass der du snakker med kolleger og leder, de har sikkert innspill på hva de ønsker å vite mer om. Vis interesse Som hospitant er du faktisk din bedrift eller skoles representant. Hvis du er lite interessert, vil hospiteringsstedet få et dårlig inntrykk av din arbeidsplass. En umotivert hospitant baner ikke vei for bedre samarbeid og flere læreplasser. Spør spørsmål Ikke vær redd for å være uvitende eller plagsom. Benytt sjansen til å få svar på ting du har lurt på. Skriv ned spørsmål du får underveis og sjekk før du avslutter hospiteringen om du har fått svar på alt. Spørsmål Ta bilder og gjør notater Ikke vent med å gjøre dette til siste dagen! Ta bilder av det meste, så kan du heller slette i etterkant. Du vil oppleve masse nye ting. Sett av tid hver dag til å notere noen stikkord om hva

13 12 du har gjort og hvilke inntrykk du har fått. Kanskje dukker det opp spørsmål? Ta med en liten notatblokk i lomma der du kan skrive ned nye ord, inntrykk og spørsmål underveis. Ditt bidrag Gjensidig utbytte av hospiteringen kommer når du ikke bare er en passiv observatør, men byr på deg selv og din erfaring. Bare det å fortelle om din yrkeshverdag, arbeidsplassens kompetanse og kompetansebehov, gleder og utfordringer er viktig. Gjensidig forståelse gir respekt for hverandres kunnskap og kompetanse. Om du har lyst og mulighet kan du bidra med mer for eksempel et undervisningsopplegg på et spesifikt tema, utarbeidelse av nye rutiner, arbeidshefter eller annet verktøy til samarbeid eller opplæring. Si ifra og juster underveis Går ikke ting som planlagt? Snakk med kontaktperson og juster kursen. Kanskje du skal følge noen andre, eller ha andre arbeidsoppgaver? Kanskje du skal utsette de siste dagene med hospitering til bedriften/skole har et mer aktuelt prosjekt? Kanskje du har opplevd noe nytt du vil fordype deg mer i? Når du ikke målene du har satt for hospiteringen prøv å justere underveis. GJENNOMFØRING Benytt anledningen Det er ikke mange ganger du har en slik mulighet til samarbeid. Vanligvis har vi hastemøter med en satt agenda. Bruk anledningen til å møte, spørre og bli kjent. Notater Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5

14 13 Sett av tid til å reflektere underveis Opplever du at det blir mye nytt? Nye inntrykk, nye ansikt, og faguttrykk? Ta deg tid til 10 minutter alene i blant for å summe deg litt. På slutten av, eller etter hver hospiteringsdag bør du sette av en halvtime til å reflektere litt. Sjekk notater og bilder du har tatt. Skriv en kort stikkord oppsummering og tenk på: Hva har jeg gjort, sett, hørt, luktet, opplevd, observert? EVALUERING Bruk så litt tid på å tenke på hva du har lært. Du kan lage en liste der du starter hver setning med: Jeg har lært at Eller du kan bruke noen av spørsmålene under som hjelp: - Hva var positivt med denne dagen? - Hva var frustrerende med denne dagen? - Hva synes du om egen innsats i dag? - Hva vil du gjøre annerledes i morgen? - Hva slags tilbakemeldinger fikk du fra andre i dag? - Har dagen vært annerledes enn du forventet? - Hva lærte du om arbeidsplassen og de som jobbet deri dag? - Hva lærte du om kunnskapen og kompetansen til de som jobbet der i dag? Sett av tid til å reflektere etter hospiteringen Lag en oppsummering av tidligere notater og tanker. Reflekter over hele oppholdet og det du har fått ut av det. Bruk gjerne spørsmålene under som hjelp: Bakover Refleksjon - Hva var mine forventninger før jeg begynte? - Hvordan vil du beskrive samarbeidet med hospiteringsstedet før hospiteringen? - Har noe blitt annerledes enn forventningene? - Hvordan vil du beskrive hospiteringsstedet? - Hvordan vil du beskrive de som jobber der? - Hvordan vil du beskrive den jobben de utfører? - Hvordan vil du beskrive den kompetanse og kunnskapen de har? - Hvordan vil du beskrive opplæringen som gis? - Hvordan er det å være elev/lærling her? - Hva var positivt med hospiteringen? - Hva var frustrerende med hospiteringen? - Hvordan har det vært å være hospitant her? Innover Refleksjon - Hvordan har det påvirket deg å hospitere her? - Hva synes jeg om egen innsats?

15 14 - Hvordan har jeg påvirket hospiteringsstedet? - Hva har du lært om deg selv i denne hospiteringen? - Hvordan har hospiteringen utfordret deg? - Hvilken ny kunnskap har jeg fått ved å hospitere? - Hva vet jeg nå, som jeg ikke visste før jeg hospiterte? - Beskriv en sitasjon i hospiteringen som gjort inntrykk på deg, og forklar hvorfor. Fremover Refleksjon - Hvordan ser du for deg samarbeidet med hospiteringsplassen i fremtiden? - Hvilken endring kan jeg gjøre for at opplæringen skal bli bedre? - Hvilke erfaringer vil du bruke i eget arbeid med en gang? - Hvilke utfordringer skal dere jobbe med videre? - Hvordan bør hospitering gjennomføres i fremtiden for bedre utbytte? - Hvordan kan jeg dele mine erfaringer med kolleger og leder? - Hvordan kan mine elever/lærlinger ha utbytte av det jeg har erfart? EVALUERING Hva slags erfaringer har hospiteringsstedet? Avslutt hospiteringen med et møte på hospiteringsstedet og gi tilbakemeldinger på hvordan oppholdet ditt har vært. Spør om deres erfaringer og om de er villige til å ha flere hospitanter på besøk. Oppsummering av erfaringer

16 15 Jeg er ferdig! Hva nå? Rapportering DOKUMENTASJON Når du har fullført hospiteringen, er det fint om du sender en beskjed til oss på epost Vi sender deg et elektronisk rapportskjema. Spørsmålene på skjemaet er blant annet: Din opplevelse av måloppnåelse, kort beskrivelse av hospiteringen, hva du mener var det mest positive, og hva bør endres, hvordan du opplevde utbyttet av hospiteringen for deg og andre, hva du synes om organiseringen av hospiteringen. Det er derfor lurt å ha reflektert litt underveis, slik det er foreslått i avsnittet over. Informasjonen i rapporten brukes til en kontinuerlig evaluering av hospiteringsordningen. I tillegg lages det en rapport på din hospitering som sendes deg og din leder sammen med tildelingsbrevet for hospiteringsmidlene. Rapporten kan brukes i medarbeidersamtalen, eller til videreføring av dine erfaringer inn i skole/arbeidsplass. Videreføring av erfaringer presentasjon til kolleger Du kommer tilbake fra hospiteringen proppfull av erfaringer. Det er lurt å dokumentere og reflektere underveis, og ikke minst etterpå. Det kan hjelpe med å rydde opp i hodet og gjøre det klart hvordan du kan jobbe videre med det du har opplevd. Bruk gjerne spørsmålene på side 13 som hjelp. Forbered en kort presentasjon til kolleger og ledere. Ta for eksempel med disse punktene: - Målsetninger med hospiteringen - Hvor har du vært og hva har du gjort - Hva har du lært og erfart positivt og negativt - Hva er det viktigste du har med deg tilbake - Hva var hospiteringsstedet opptatt av og hvilke problemstillinger tok de opp - Hvordan vil du bruke denne erfaringen videre i ditt arbeid - Hva mener du dere bør jobbe mer med i felleskap Sett av tid til diskusjon. Hvordan du jobber videre nå, kommer helt an på hvilke målsetninger dere hadde med hospiteringen og hva du har erfart. Det viktigste er at du ikke holder alt for deg selv, men deler med leder og kolleger. Positive erfaringer kan bli en frustrasjon om du ikke får brukt dem til noe nyttig. Forhåpentligvis kan hospiteringen inspirere deg i eget arbeid, og føre til endringer hos deg og din arbeidsplass til det bedre. Kanskje inspirerer du andre til å hospitere selv. Tildeling av midler Midler til hospitering vil bli overført til din arbeidsplass etter at hospiteringen er gjennomført og du har levert rapport.

17 16 Tidligere hospitanters mål for hospitering Yrkesfaglærer i bedrift Bedre samarbeid med bedriften Bedre kjent med faget Bygge relasjoner med læreplassen Knytte kontakter med instruktører Pleie nettverket i bedriften bedre samarbeid Bedre kjennskap til hverdagen i bedriften Samkjøre krav og forventninger skole/bedrift Utvikle bedre samarbeid rundt PTF Utveksle erfaringer med å veilede elevgruppen Bli bedre kjent med og øve på mål i Vg3 læreplan Se faget i praksis og få bedre innsikt i et av yrkene vi skal utdanne elever til Kjennskap til maskiner og utstyr i bedriften Faglig oppdatering - har det skjedd endringer i faget? Erfaring utenfor egen primærkompetanse - f. eks. er tømrer men mangler kunnskap om rørleggerfaget EKSEMPLER Innsikt i hvilke egenskaper som er viktige for en god fagarbeider i dette faget Forbedre min praksis Mer realistisk og oppdaert undervisning Bedre veiledning av elever i PTF Bedre forutsetninger for god karriereveiledning Tips og ideer å bruke i undervisning/opplæring Finne egnede arbeidsoppgaver for VG1 elever Bedre formidling Få flere praksissteder Flere læreplasser Reflektere over hva som skal til for å øke rekrutteringen til faget Større kjennskap til lærlingeordningen

18 17 Instruktører hospiterer i skole Bedre samarbeid med skolen Bli kjent med lærerene i faget - knytte kontakter Kjennskap til hverandre for fremtidig samarbeid Innsikt i hverandres roller gir felles forståelse EKSEMPLER Innsikt i skolen som lærearena Bedre forståelse for hverandres arbeidshverdag Diskutere innhold i læreplanmål Vg3 Se hvordan læreren jobber med eleven Se eleven i læresituasjonen Kjennskap til læreryrket Mer kunnskap om faget Forbedre min praksis Bidra med min kompetanse Se hvordan ungdommen er som gruppe på skolen Se hva de lærere i programfag og fellesfag - hvordan det er organisert Få vite hva eleven lærer før de kommer ut i praksis Få vite hva lærlingen skal vite før de søker læreplass Se nivået på kunnskap hos elever Se hvordan lærer tilpasser seg elevens nivå i læreprosessen Se hva vi i bedriften kan forvente av kunnskap hos elev/lærling Få tips til hvordan jeg kan bli bedre veileder Inspirasjon til nye undervisningsmetoder i praksis Inspirasjon til videre arbeid med min lærling Lære om vurdering - Kunne dokumentere at mål er nådd Lære metoder for å finne ut hva eleven/lærelingen her lært - vurdering Kjennskap til helheten i opplæring skole/elev kan dra nytte av min erfaring i undervisningen på skolen Eleven kan få innsikt i hva som møter dem i arbeidslivet Elev og lærere blir trygge på oss (kjente fjes i praksis) Kunne bistå med informasjon om utstyr, maskiner og rutiner som skolen ikke har tilgang til Eventuelt se ut elever som kunne være aktuelle som lærlinger.

19 18 Fellesfaglærere Bedre samarbeid Innsikt i opplæringen/ læreplanen Skaffe kontakter for videre samarbeid Kunnskap om hverandres arbeidshverdag Gjøre avtaler om samarbeid rundt prosjektarbeid Samarbeidet skole arbeidsliv - se opplæringen som et fireårig løp Innblikk i elevens skolehverdag Se elevene i annen situasjon enn klasserommet Finne fellesnevnere mellom læreplaner i fellesfagene og programfagene EKSEMPLER Økt kunnskap om programområdet Økt innsikt i lærlingordningen og faglig leder/instruktørs rolle Innsikt i yrket og yrkets krav lære fagbregreper Se hva slags fellesfaglig kompetanse som er nødvendig i yrket Innsikt i yrkets kompetansebehov Forbedre min undervisning Skape relevans mellom mitt fellesfag og yrkesvalget til elevene Bruke arbeidsprosesser fra praksis i mine oppgaver Mer helhetlig og meningsfylt opplæring for elevene Innsikt i miljø og kultur på praksisplassen - gjør det lettere å finne relevante oppgaver

20 19 Andre hospiteringsformer EKSEMPLER Lærer hospiterer i annen skole Innblikk undervisningsmetoder Metoder for å øke elevmotivasjon og hindre frafall Metoder for å øke formidling til læreplass Innsyn i rådgivningtjenesten Knytte kontakter for videre samarbeid Instruktører /faglig leder hospiterer i egen virksomhet/annen virksomhet Samarbeid mellom flere virksomheter/avdelinger i opplæringen av elever og lærlinger Innblikk i annen virksomhets opplæringsverktøy og rutiner Bedre overganger mellom læresteder i læretiden Forbedre intern plan ved å fordele aktuelle arbeidsoppgaver og læreplanmål mellom flere virksomheter/avdelinger Innsikt i arbeidsoppgaver som er aktuelle i annen virksomhet/avdeling

21 20 Forslag til arbeidsoppgaver for lærer som hospiterer i lærebedrift/praksisplass Bli kjent med praksisplassen og rollen til fagarbeideren Hvor mange ansatte er det, hvor stor andel fagarbeidere. Hva slags tjenester har de ansvar for/gir de, hvordan er rollefordeling/arbeidsfordeling mellom arbeidstakerne. Hvilke arbeidsoppgaver har de? Hvilke praktiske eksempler på arbeidsoppgaver kan du bruke? Hvordan kan du gjøre din undervisning mer praksisnær gjennom det du har sett? Innhente informasjon fra lærebedrifter/ptf bedrifter Læreplanen for faget VG3 skal være tolket av lærebedriften i en intern plan. Hvordan ser denne ut og hvordan brukes den? Hvem har ansvar for elever i praksis og lærlinger? Hvem har ansvaret for opplæringen på praksisplassen? Hvordan foregår opplæringen? Hvordan dokumenteres opplæringen? EKSEMPLER Få oversikt over arbeidsrutiner og prosedyrer inkludert dokumentasjon. Observasjon/deltagelse Praksisplassen vil veilede deg i hvilke arbeidsoppgaver som er aktuelle, ut fra din tidligere erfaring. Arbeidssted som har lærlinger og elever i praksis har lang erfaring med hva slags arbeidsoppgaver som kan være aktuelle. Fint om du kan følge noen som veileder lærlinger/elever ellers, eller noen som har arbeidsoppgaver som fagarbeider er forventet å ha. Få innsikt i hverdagen ved å følge vanlig arbeidsdag som elev/lærling/ansatt. Hvilke arbeidsmetoder brukes, hvilke rutiner er det fokus på (sikkerhet, hygiene, løfteteknikk, dokumentasjon e.l.), hvilket utstyr brukes, hvilke undervisningsmetoder brukes i praksis, hvilke verktøy for vurdering/hvordan foregår vurdering osv. Undervisning En dag i løpet av hospiteringen kan avsettes til felles innlegg sammen med leder fra egen arbeidsplass (skolen). Tema for innlegget kan være hvordan skolen jobber, hvordan du jobber med elevene, prosjektarbeid, samarbeid rundt PTF og fellesfag, partnerskapsavtalen osv. Eller du kan forberede et undervisningsopplegg som du eller veileder skal bruke ovenfor kolleger, veiledere, eller lærlinger mens du er i hospitering. Tema: bruk av utstyr/maskin, nye oppgaver for fagarbeideren, gode læresituasjoner, kompetansebehov i bedriften, bedre samarbeid i PTF, hvordan vurdere om lærlingen har lært det han skal osv.

22 21 Forslag til arbeidsoppgaver for veileder/faglig leder som hospiterer i videregående skole EKSEMPLER Bli kjent med skolen og faget Hvor mange elever er det, hvor mange på ditt fag, hva slags fag har de, hvilke bøker brukes, hvilke lærere har ansvar for hvilke fag, klasserom og arbeidsrom, arbeidstid. Introduser deg til alle lærere og elever. Innhente informasjon Læreplanen for fagene i VG2, hvordan henger den sammen med VG3 målene? Hvordan tolker lærerne planen? Hvilke arbeidsverktøy bruker de? Observasjon/deltagelse Delta eller observere undervisning i programfag. Se etter: hvor oppdatert og praksisnær er undervisningen? Hvilke undervisningsmetoder bruker læreren? Hvilke vurderingsmetoder bruker læreren for å sikre at eleven har lært det de skal? Hvordan vurderer de for å motivere til videre læring? Hva slags praktisk opplæring har elevene? Hvordan forberedes elevene til praksis? Hvilke metoder for undervisning som du har sett kan du bruke i din opplæring på arbeidspraksisen? Hvilke metoder for vurdering kan du bruke selv? Undervisning En dag i løpet av hospiteringen avsettes til felles innlegg sammen med leder på egen arbeidsplass. Tema for innlegget er presentasjon av egen arbeidsplass som læringsarena. Hva kan dere som elevene/lærene kan ha nytte av å lære om? Forbered et undervisningsopplegg som du eller læreren skal bruke i klassen. Temaet skal være noe du kan relatere til din praksis. Forslag til tema: Yrkesetikk. Hva er det viktig for elevene å vite om hvordan de bør oppføre seg i praksis? Utstyr, endringer i faget, teknikker, praktiske arbeidsoppgaver. Har dere utstyr eller verktøy som skole ikke har? Samarbeid: Utvikle et opplegg som du kan bruke sammen med skolen. Foreslå aktuelle arbeidsoppgaver for vg1 eller vg2 elever i praksis hos deg. Hvilke læreplanmål dekker dette? Hvordan kan dere vurdere om de har lært noe? Husk: Her kan du rekruttere til eget yrke og bedrift!

23 22

24 23 Kontaktinformasjon Cecilie Ruud Dangmann Rådgiver fag- og yrkesopplæring Mobil: Epost: Kristin Flesjø Rådgiver pedagogisk utvikling Telefon: Epost:

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012.

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Dette dokumentet inneholder mal for sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning.

Detaljer

Bedriften som lærested Tema 4

Bedriften som lærested Tema 4 Bedriften som lærested Tema 4 Arbeid og læring hånd i hånd Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Vurdering og dokumentasjon Tema 6

Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Underveisvurdering for læring og sluttvurdering av læring knyttet til opplæring i bedrift Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Kurslederhefte Tema 6

Kurslederhefte Tema 6 Kurslederhefte Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Kurslederhefte Tema 4

Kurslederhefte Tema 4 Kurslederhefte Tema 4 Bedriften som lærested Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Kurslederhefte Tema 3

Kurslederhefte Tema 3 Kurslederhefte Tema 3 Tilpasset opplæring Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år NF-notat nr. 1002/2010 20 Mestringsprosjektet Resultater fra elevundersøkelsen 15 Wenche Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

Organisering av faget Prosjekt Til Fordypning

Organisering av faget Prosjekt Til Fordypning Organisering av faget Prosjekt Til Fordypning MAYP 5900 Pål Henning Halvorsen (Studentnummer S291135) 2014 I denne oppgaven forskes det på effekten av endringer ved organisering av faget Prosjekt Til Fordypning

Detaljer

Kurslederhefte Tema 5

Kurslederhefte Tema 5 Kurslederhefte Tema 5 Instruksjon og veiledning Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Samarbeidet mellom skole og næringsliv PTF-faget kan forsterke bruforbindelsen!

Samarbeidet mellom skole og næringsliv PTF-faget kan forsterke bruforbindelsen! Samarbeidet mellom skole og næringsliv PTF-faget kan forsterke bruforbindelsen! Rapport fra samarbeidsprosjekt i Nord-Østerdal høsten 2010 Forord På bakgrunn av inntrykk vi sitter inne med fra skoleåret

Detaljer

Prosjekt til fordypning

Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning En veileder for dere som skal legge forholdene til rette for elevene i PTF Samarbeid Dette vil jeg Jeg trives her Spennende Få lov å prøve Innhold Om veilederen... 3 Fra nasjonal

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Fagopplæring i bedrift

Fagopplæring i bedrift Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Byggfag

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Organisering av opplæring på arbeidsplassen

Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Vigdis Lahaug Vox, 2009 1 Innhold Innledning...3 Hvorfor lese- og skriveopplæring i arbeidslivet?...4 Samarbeidet

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Verktøykasse i utdanningsvalg

Verktøykasse i utdanningsvalg Verktøykasse i utdanningsvalg Verktøykasse i Utdanningsvalg. Denne verktøykassa ble laget fordi jeg kom over mange gode undervisningsopplegg i arbeidet mitt med Ny modell for karriereveiledning i det 13.

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Styrekurs for studentforeninger. Forord

Styrekurs for studentforeninger. Forord Styrekurs for studentforeninger Forord Styrekurset har nå vært et hjelpemiddel for studentforeninger tilknyttet SiO i snart halvannet år og tilbakemeldingene har så langt vært udelt positive. Vi håper

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN Utprøving av yrker i reiselivet Informasjon for instruktører og veiledere i bedrift Mottak av elever fra ungdomsskoler og videregående skoler

Detaljer

Informasjonshefte for student- og læringsassistenter. En innføring i jobben som læringsassistent ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Informasjonshefte for student- og læringsassistenter. En innføring i jobben som læringsassistent ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap Informasjonshefte for student- og læringsassistenter En innføring i jobben som læringsassistent ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap FORORD Velkommen som læringsassistent/studentassistent ved

Detaljer

Vg1 service og samferdsel PRAKSISLÆRING. en veiledning for læreren. av Steinar Madsen. Yrkeslitteratur as

Vg1 service og samferdsel PRAKSISLÆRING. en veiledning for læreren. av Steinar Madsen. Yrkeslitteratur as Vg1 service og samferdsel PRAKSISLÆRING en veiledning for læreren av Steinar Madsen Yrkeslitteratur as 2 ISBN-13: 978-82-584-0561-7 ISBN-10: 82-584-0561-6 Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med

Detaljer