Vanvikan. Rørvik. Flakk. TRONDHEIM KOMMUNE m. fl. DIREKTE FERGEFORBINDELSE FOSEN-TRONDHEIM. Rapport. Asplan Viak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vanvikan. Rørvik. Flakk. TRONDHEIM KOMMUNE m. fl. DIREKTE FERGEFORBINDELSE FOSEN-TRONDHEIM. Rapport. Asplan Viak"

Transkript

1 Vanvikan Rørvik Flakk TRONDHEIM KOMMUNE m. fl. DIREKTE FERGEFORBINDELSE FOSEN-TRONDHEIM Rapport Asplan Viak

2

3 NY FERGEFORBINDELSE FOSEN-TRONDHEIM TRONDHEIM KOMMUNE MFL RAPPORT Emne: Kommentar: Forfatter Lars Erik Furu Nøkkelord Prosjektnr Rapportnavn NY FERGEFORBIDNELSE FOSEN-TRONDHEIM Rapportnr Lagret pclef, Dokument3 Sist lagret dato: :20:00 Sist lagret av: Sist skrevet ut: :20:00 Tlf: Rådhustorget 5 Faks: Postboks 24 E-post: 1300 SANDVIKA Web:

4 FORORD På bakgrunn av et fortsatt engasjementet bl.a. fra næringslivet og kommunene på Fosen har Trondheim kommune tatt initiativ til å videreføre utredningsarbeidet og utdype beslutningsgrunnlaget for en fremtidig byferge mellom Vanvikan og Trondheim, med særlig vekt på å avklare forutsetningene for å betjene byfergen i Trondheim havn. Sambandet er tidligere utredet av Asplan Viak As (november 2005), og forutsetningene for en havneløsning i Vanvikan er utredet av ViaNova Trondheim AS i september ble i mars 2007 tildelt oppdraget og satte sammen et team bestående av siv.ing. Øystein Rønningen, siv.ing. Torstein Ryeng, siv.ing. Jorun Gjære, siv.ing Bjørn Egil Male og med siv.øk. Lars Erik Furu som oppdragsleder for å gjennomføre oppdraget som det er redegjort for i denne rapporten. Sammen med Trondheim kommune har Fosenvegene AS, Leksvik kommune samt Sør- Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommuner bidratt til finansiering av arbeidet. Sandvika, For Lars Erik Furu Prosjektleder Bjørn Egil Male Kvalitetssikrer

5 INNHOLD 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN TIDLIGERE ARBEID REISBEHOV OG TRAFIKKMØNSTER TRAFIKKVOLUM OG -FORDELING REISEMØNSTER ALTERNATIVE TRAFIKKLØSNINGER DAGENS LØSNING (0-ALTERNATIVET) BYFERGE VANVIKAN TRONDHEIM FRA 2014/ FERGEHAVN I TRONDHEIM LOKALISERING OG UTFORMING LOKALISERING KRAV TIL DIMENSJONERING AV FERJEHAVNEN NYHAVNA, AKTUELLE LOKALISERINGER AV FERJELEIER, LØSNINGSSKISSER OG UTBYGGINGSKOSTNADER BEHOV FOR FASILITETER VED FERGEKAIEN ADKOMST TIL OG FRA FERGEN I TRONDHEIM FINANSIERING OG FERDIGSTILLELSE KONSEKVENSER REISETIDER OG -DISTANSER I EKSISTERENDE REISETILBUD NYTT SAMBAND RESULTAT Personreiser Lastebiltransport INNFASING AV FERGETRAFIKKEN I TRAFIKKBILDET I TRONDHEIM... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 8. OPPSUMMERING... 1 VEDLEGG: 1. Beregningsmodell for overfart og rundturstid for ferge 2. Resultater av beregninger i SIDRA Intersection 3. Fergekaier i Nyhavna - to alternativer med tilhørende kalkyler

6

7 Side 1 1. OPPSUMMERING rapporterer i dette dokumentet en utredning omsider ved spørsmålet om å etablere en byferge mellom Fosenhalvøya og Trondheim til erstatning for dagens ferge mellom Rørvik i Rissa kommune og Flakk på Byneset i Trondheim. Vi har søkt å belyse reisetid og reisekostnader for personreiser med og uten bil og næringstransporter til de mest aktuelle reisemålene med ny fergeforbindelse sett i forhold til dagens tilbud, dimensjonere, innpasse og kostnadsberegne ny fergehavn i Nyhavna og vurdere seilingsforhold og havnefasiliteter. Vi har videre søkt å vurdere kapasiteten i et fremtidig veinett i Trondheim i forhold til virkningen av å sette inn relativt store trafikkvolumer til og fra fergen til alle tider på dagen. Vi ser innledningsvis på trafikkutviklingen på de to rutesambandene og konstaterer at det er fergetrafikken som har vokst mest de siste 20 årene, at 12 prosent av det samlede antall reiser går med hurtigbåt og resten med fergene og illustrerer døgn-, ukes- og månedsvariasjoner i trafikkbildet. Hvor trafikken genereres i geografien på Fosen og syd for Trondheimsfjorden illustreres i tabeller og kart. Over 50 prosent av de reisende med fergen skal til og fra steder i Rissa kommune, Leksvik er den nest største av kommunene. Vi ser at de viktigste reisemålene syd for fjorden ligger i Trondheim sentrum og den nære omegn. Bare ganske få av de reisende skal til Værnes og områdene øst og syd for byen. Overfartstiden i ny byferge i 21, alternativt 16 knops fart vil bli ca. 28 minutter og ca. 35 minutter. To fartøyer vil da gi en rutefrekvens med en avgang hvert 40. (45.) minutt. Med tre ferger blir avgangshyppigheten én avgang hvert 25. minutt med 21 knop og hver halvtime med 16 knop. I samråd med Trondheim kommune og Trondheim Havn har vi belyst i to alternativer hvordan en fergehavn kan innpasses i eksisterende havneområder i Nyhavna. Det vurderes for tiden utfylling bl.a. av bassenget foran DORA 2 med forurensede masser. I reguleringsplanarbeidet for Trondheim havn er det for tiden ikke fattet vedtak som utelukker en slik løsning. Utfylt areal kan brukes til fergekai, oppstillingsplasser, kjørearealer osv på to forskjellige steder i Nyhavna. De to alternativene er kalkulert til å koste henholdsvis 44 og 37 mill.kr., men da er ikke kostnadene for tomtearealene, terminalbygg eller finanskostnader inkludert. Virkningen av en ny byferge på reisetidene er slik: På Fosen-siden reduseres kjøretiden for de fleste. Bare enkelte deler av Rissa kommune får noe lengre distanse og kjøretid enn med dagens tilbud. I gjennomsnitt blir hver reise på Fosen 2,8 km. kortere enn i dag. Samlet reisetidsgevinst på Fosen-siden er i gjennomsnitt 2,8 minutter per reise. Syd for Trondheimsfjorden reduseres reisedistansen med i gjennomsnitt 10,7 km. og kjøretiden reduseres med 8,1 minutter. De som reiser kollektivt syd for fjorden sparer nesten en halv time, mens de som velger å sette bilen igjen på Vanvikan med nytt fergesamband, stort sett vil få noe lengre reisetid. I gjennomsnitt for alle brukere har vi beregnet tidsgevinsten til 7,2 minutter per reise med 21 knops ferge. Dersom fergen går i 16 knop vil gjennomsnittlig reisetid øke med ca 1,8 minutter. Samlet innspart tid for alle reiser utgjør timer på årsbasis. Næringstransporter på sentrale relasjoner på Fosen får fra 18 til 22 km. kortere kjøreveie og vil spare fra 4 til 15 minutter.

8 Side 2 I løpet av de nærmeste 6 8 år vil ventelig både nordre avlastningsvei (NAV) og E6 Øst med 2,4 km. tunnel bli bygget. E6 Øst-prosjektet omfatter bl.a. en rundkjøring ved Nyhavna som knytter det nye hovedvegen sammen med lokalvegsystemet. Trafikkprognosene indikerer at ved Nyhavn er dette nye veisystemet allerede er overbelastet i åpningsåret. Våre beregninger indikerer at en innfasing av fergetrafikk på E6 Øst og Nordre Avlastningsvei neppe gir så stor, negativ effekt på trafikkavviklingen i Trondheim by at det oppveier den samlede tidsbesparelse de reisende med Fosen-fergen får.

9 Side 3 2. INNLEDNING OG BAKGRUNN Våren 2004 konstaterte næringslivet på Fosen at veistandarden på Fosen og kommunikasjon med Trondheim må bedres raskt dersom videre vekst på Fosen skal kunne oppnås. En konstaterte at det ikke var avsatt penger til vegbygging på Fosen i Nasjonal Transportplan (NTP) de neste 15 år. Ideen om å bidra med nødvendige penger fra næringslivet for raskt å få utbedret vegnettet på Fosen ble lansert. Alle kommunene samt Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommuner sluttet seg til prosjektet og gikk sammen om å etablere "Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n". Ideen er å kunne komme til og fra Trondheim innenfor én time for % av Fosens innbyggere, når alle delprosjektene er gjennomført og ny fjordkryssing er etablert. Prosjektet har et utradisjonelt finansieringsopplegg, hvor næringslivet finansierer planlegging med 15 mill kr. og i tillegg vil bidra med bompenger. Kommunene Osen, Roan, Åfjord, Leksvik, Rissa, Bjugn, Ørland, Agdenes og Leksvik og Mosvik fagforbund sluttet seg til prosjektet og planla utbedring av til sammen 18 vegstrekninger. Prosjektet har en beregnet kostnadsramme på 1,2 milliarder kroner, og man regner med en statlig finansiering på inntil 600 millioner kroner. Selskapet fikk i oppdrag å planlegge og prosjektere de 18 veiprosjektene, samt foreta markedsføring og utarbeide grunnlag for bompengefinansiering av prosjektet. Et av markedsføringstiltakene er DVD-en Byferge: Vanvikan-Trondheim (omslaget på denne vises på bildet) Trondheim kommune angav i notat av forutsetningene for utredningsarbeidet for utdypning av forutsetningene for å etablere en byferge mellom Vanvikan og Trondheim: Utredningen skal belyse: 1. Reisetid og reisekostnader for personer som reiser uten bil til de mest aktuelle reisemål 2. Reisetid og reisekostnader for personer som reiser med personbil til de mest aktuelle reisemål 3. Reisetid og reisekostnader for tyngre kjøretøy/næringstransporter til de mest aktuelle reisemålene (herunder Trøndelagsterminalen) 4. Antall biloppstillingsplasser og arealbehov ved fergeleie i Nyhavna 5. Arealsituasjonen i sjø og farled inn til Nyhavna, konkret forslag til fergeleieplassering Nyhavna samt havnefasiliteter ved fergeleiet 6. Kostnader ved veitilknytning, ferjekai og biloppstillingsplasser i Nyhavna 7. Kapasitet ved tilkobling til hovedveinettet i Trondheim, inkludert vurdering av toppbelastningsperioder ved helgeutfart. Disse elementene skal belyses for følgende alternativer: Nullalternativet: Som i dag (Ferje Rørvik-Flakk og hurtigbåt Vanvikan-Trondheim) Byfergealternativet: Fergeforbindelse Vanvikan-Trondheim, ingen hurtigbåt.

10 Side 4 3. TIDLIGERE ARBEID Tidligere utredninger utført om samme tema er bl.a. Leksvik kommune/: Ny hurtiggående ferjeforbindelse over Trondheimsfjorden ( ). Asplan Viak-rapporten gjennomgikk dagens transporttilbud og inventerte aktuelle fergetyper for en ny fergeforbindelse mellom Vanvikan og Trondheim basert på alternative hastighetsforutseninger og energibærer (diesel/gass). Det ble gjort en studie av eksisterende og historisk trafikk over dagens fergesamband og hurtigbåtrute, med bl.a. fordeling av trafikk over året, over ukedager og over døgnet. Det ble også gjennomført en spørreundersøkelse blant passasjerer ombord på fartøy i begge sambandene som grunnlag for analyse av passasjerenes kjønns- og aldersfordeling, reisehensikter, hvem som betaler for reisen og hvor reisene hadde sine start- og endepunkter, både på Trondheimog på Fosensiden. Det ble også kartlagt hvilke reisemidler passasjerene brukte til og fra båten eller fergen, og hvilken vei de kjørte for å komme til/fra Flakk på Trondheimsiden. Det ble laget trafikkprognoser for et nytt fergesamband med overført og nyskapt trafikk og trafikk generert ved at flere setter igjen bilen ved fergeleiet. I en kartlegging av samfunnsøkonomiske virkninger for trafikanter og miljø ble det tallfestet tidskostnader for trafikantene, kjøretøykostnader, ulykkeskostnader og miljøkostnader. Leksvik kommune/vianova Trondheim AS: Forprosjekt: Nytt ferjeleie i Vanvikan ( ). Kostnadene til ny fergehavn i Leksvik kommune ble utredet av ViaNova i I rapporten blir både adkomstveien og fergehavnen dimensjonert (470 alternativt 535 biloppstillingsplasser og 270 kort- og langtids parkeringsplasser). De to belyste alternativene hadde en kostnadsramme på henholdsvis 93,3 og mill.kr. Trondheim Havn utarbeidet i 2006 Forslag til planprogram for reguleringsplan for del av Nyhavna. Planprogrammet tar utgangspunkt i utviklingsplan for havnen og det forhold at Trondheim og havneområdet trenger et deponi for forurensede bunnsedimenter. Det foreslås at bl.a. indre deler av Nyhavna fylles igjen og benyttes som nytt havneareal.

11 Side 5 4. REISBEHOV OG TRAFIKKMØNSTER 4.1 Trafikkvolum og -fordeling Det reiste i 2006 til sammen 1,57 mill. passasjerer i ferjesambandet Flakk-Rørvik og i hurtigbåtruten. Fordelingen av trafikken illustreres i figur 1: Figur 1: Trafikkfordeling over Trondheimsfjorden i 2006 Til sammen utførte fergen 88 prosent av personreisene. I vedlegg 1 vises i tabell trafikken over Trondheimsfjorden fra 1980 til og med Det skilles mellom trafikk i hurtigbåtsambandet Trondheim-Vanvikan og fergesambandet Flakk-Rørvik, hvor det i tillegg skilles mellom passasjerer og kjøretøyer. Figur 2 illustrerer trafikkutviklingen fra 1980: Figur 2: Trafikken over Trondheimsfjorden

12 Side 6 Hurtigbåten Trondheim-Vanvikan hadde frem til midten av 1990-tallet synkende trafikk, men har deretter hatt en svak økning. Veksten har stort sett vært større i fergetrafikken. Antallet bilførere økte mest i 1980-årene, mens antallet passasjerer på fergen har hatt den sterkeste veksten etter år Et nærmere blikk på trafikkutviklingen etter 2000 viser følgende: Figur 3 Trafikkutviklingen Trondheim-Vanvikan og Flakk-Rørvik Relativt sett øker persontrafikken mest i denne perioden. Biltrafikken øker jevnt, mens hurtigbåttrafikken de siste tre årene har hatt en stigende tendens. Sett over året er trafikken i hurtigbåtsambandet ikke mye sesongpreget: 12,0 % Trondheim - Vanvikan: Trafikk per måned i 2006 sammenlignet med ,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Figur 4: Trondheim-Vanvikan passasjertrafikk per måned 2006

13 Side 7 Diagrammet gjenspeiler hurtigbåtens oppgave som transportmiddel for pendlere bosatt på Fosen, bl.a. med en trafikkreduksjon i juli og august måned. Det er større trafikkvariasjoner over året i fergetrafikken: Flakk-Rørvik: Trafikk med biler per måned i 2006 sammenlignet med 2003 Biler 2003 Biler Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Figur 5: Trafikk med biler Flakk-Rørvik per måned 2003 og 2006 Sommertrafikken er som figuren viser, nesten dobbelt så stor som trafikken i februar. Dette trafikkmønsteret er stabilt over tid, men har vist en svak forskyvning fra vintermånedene mot høstmånedene fra 2003 til Når det gjelder persontrafikken over fergesambandet, viser denne et lignende bilde, med særlig stor sommertrafikk og en viss forskyvning ved at det meste av trafikkveksten i perioden har kommet om høsten: Figur 6: Passasjertrafikken i fergesambandet 2003 og 2006

14 Side 8 Passasjertrafikken er som en ser, nesten 2,5 ganger større i juli/august enn i januar/februar. Fergetrafikken fordeler seg mellom biler av ulik størrelse, busser og motorsykler, samt av passasjerer (som imidlertid oftest er passasjerer med biler på fergen). I 2006 var fordelingen slik: Fordeling på trafikantgrupper i fergetrafikken Busser 0,01 % Store lastebiler (B8-B10) 1 % Mellomstore biler (B5-B7) 1,5 % Motorsykler 0,5 % Personer 48 % Personbiler (B2-B4) 45 % Figur 7: Fergetrafikken fordelt på trafikantgrupper Trafikken fordeler seg over uken som Figur 8 viser: Figur 8: Trafikkfordeling over uken telling Yrkestransporten har sin topp tirsdager mens passasjerertrafikken med fergen og på hurtigbåten har topp fredager. Det er lite tungtransport og få passasjerer i hurtigbåten på søndag.

15 Side 9 Samlet sett er trafikken størst fredager (20 prosent) og søndager (18 prosent) med tirsdagene som svakeste trafikkdag med bare ca 11 prosent av totalen. Fordelt over dagen var trafikkmønsteret i de to sambandene slik, målt den for henholdsvis passasjerer og bilførere: Figur 9: Trafikken fordelt over dagen Mens trafikken i hurtigbåtsambandet har markert dagpendlingsmønster, er fergetrafikken mer jevnt fordelt over dagen, bortsett fra et par turer om ettermiddagen ut fra Trondheim. Fergetrafikken har således ikke morgenrush bare ettermiddagsrush. Dette opplyses å være særlig markant fredag ettermiddag. Trafikkprognoser for de ulike reisemidlene fram til 2015 måtte baseres på de vekstfaktorer som gjaldt for de ulike trafikantgrupper i de foregående tiårene (se figur 3), hvor veksten i de senere tiårene veier tyngre enn de tidlige. Dette gir 0,1 prosent økning per år for hurtigbåten, 1 prosent per år for passasjerer på fergen og 1,5 prosent for bilistene. En sannsynlig trafikkutvikling basert på trenden til kan således være stabil eller svakt økende trafikk i hurtigbåtruten og en noe større økning i fergetrafikken. Samlet vil det i så fall i 2020

16 Side 10 utføres ca 1,7 mill. personreiser over Trondheimsfjorden i 2020 (+18 prosent) og ca. 1,9 mill. reiser (+ 32 prosent) i Et forhold som kan påvirke trafikken noe kan være en ny og noe større hurtigbåt i sambandet Vanvikan- Trondheim. Fosen trafikklag har i 2007 kontrahert nytt fartøy for innsetting bl.a. i denne ruten. Den nye båten blir satt inn Fra blir det også satt inn en ny, tilsvarende båt i sambandet Trondheim-Brekstad (omvendt pendlerrute). Figur 10: Ny hurtigbåt til Trondheim-Vanvikan Det er vanskelig å si hvilken effekt dette vil gi, men det er lite sannsynlig at det kan komme til å endre størrelsesforholdet og arbeidsfordelingen mellom de to transportformene i vesentlig grad. 4.2 Reisemønster Etter trafikkanalysen som gjennomførte i 2005, fikk en et bilde av bl.a. hvor de reisende kom fra på vei til fergen og hurtigbåten, og hvor de skulle etter å ha krysset fjorden. Vi har arbeidet videre med datagrunnlaget og viser i følgende tabeller fordelingen av reisende med hurtigbåten og med fergen: Snitt reiser til og fra Fosen Hurtigbåt Ferge Rissa 39 % 53 % Leksvik 45 % 20 % Åfjord 8 % 10 % Bjugn 5 % 8 % Ørland 2 % 6 % Roan 1 % 3 % Mosvik 0,1 % 0,3 % 100 % 100 % Tabell 1: Reisemål og reiseutgangspunkt med hurtigbåt og ferge fordelt på kommunene på Fosen En ser at Leksvik er reisemål og -utgangspunkt for fleste hurtigbåtbrukerne. Rissa er derimot den klart viktigste kommunen for de som benytter fergen. På Trondheim-siden fordeler reisene seg slik til og fra de ulike bydelene:

17 Side 11 Fordeling av reiser til og fra Trondheim og videre Til/fra: Hurtigbåt Ferge Midtbyen - Ila 20 % 24 % Tiller-Heimdal-Flatåsen 19 % 14 % Nedre Elvehavn-Lade-Strindheim 12 % 13 % Øya-Elgeseter-Tempe 10 % 10 % Tyholt-Moholt 8 % 7 % Brattøra 3 % 7 % Byåsen 8 % 6 % Nardo-Risvollan- Sluppen-Fossegrenda 7 % 6 % Ranheim-Reppe 3 % 3 % Malvik 2 % 1 % Steinan-Brundalen-Dragvoll 3 % 3 % Stjørdal 2 % 1 % Melhus 2 % 1 % Byneset-Leinstrand 2 % 2 % Skaun 0 % 0 % Klæbu 0 % 0 % Tabell 2: Reisemål og reiseutgangspunkt fordelt på bydeler og kommuner syd for Trondheimsfjorden Når reisefordelingene veies med henholdsvis 12 og 88 prosent for hurtigbåt og ferje, får vi en totalfordeling av reisetrafikken til og fra kommunene på Fosen og steder i Trondheim og omegn som illustreres i følgende kart: Pilenes tykkelse illustrerer samlet, veid andel av trafikken med hurtigbåt og ferge på nordsiden av Trondheimsfjorden. Kartet illustrerer kommunene Rissas og Leksviks store betydning for trafikkgrunnlaget i de to reisemidlene. Men også Åfjord, Bjugn og Ørland leverer og tar imot reisende med begge transportmidlene. Kartet på neste side viser hvor de reisende skal til eller kommer fra i Trondheim og omegnen:

18 Side 12

19 Side 13 De klart viktigste reisemålene for trafikanter fra Fosen og reiseutgangspunkt for trafikk til Fosen ligger i Trondheim sentrum og den nære omegn. Det er bare et lite antall reisende som skal til Stjørdal og Værnes og områdene øst og syd for byen. Uansett transportmiddel er Midtbyen og Ila den viktigste destinasjonen og reiseutgangspunktet for trafikanter som bruker hurtigbåt og ferge til og fra Fosen. 1/4 av de som bruker fergen Rørvik-Flakk skal enten dit eller kommer derfra. Den nest viktigste destinasjonen/reiseutgangspunktet er Tiller/Heimdal-området syd for sentrum med 15 prosent av de reisende. Men nesten 20 prosent av dem som reiser, kommer fra eller skal til Brattøra eller de umiddelbart sentrumsnære bydelene Nedre Elvehavn, Lade eller Strindheim.

20 Side ALTERNATIVE TRAFIKKLØSNINGER 5.1 Dagens løsning (0-alternativet) Dagens trafikkløsning kan karakteriseres med følgende: 1. Bilfergen i Flakk-Rørvik-sambandet betjenes av to ferger og suppleres av en tredje ferge ved stor trafikk. Det går stort sett en ferge hver 35 minutter hele dagen. Hastigheten på skipene er 13 knop. Overfarten tar 25 minutter. Det er meget høy regularitet i ruten. Prisene for bruk av fergen er (med mindre avvik) i henhold til sone 13 i statens fergeregulativ: kr. Enkeltbillett Klippekort BN1 0-6 m BN2 6,01-12,0 m BN3 over 12 m MC Fergen tar som det foreløpig eneste fergesamband i Norge ikke betalt for passasjerer. Spørsmålet om innføring av gratis ferge for passasjerer i dette sambandet ble utredet av Gisle Solvoll i Nordlandsforskning i Rapporten konkluderer med at svært få av de reisende med hurtigbåten Trondheim-Vanvikan vil benytte fergen i stedet for hurtigbåten ved innføring av gratis ferge. Dette ser ut til å ha slått til. Fergestedet Flakk på Trondheim-siden ligger 14,5 kilometer fra Trondheim eller ca. 15 minutters kjøring med bil fra sentrum i Trondheim. Veistrekningen Trondheim sentrum Flakk har dårlig standard og er noe rasutsatt. Bussruten Trondheim-Rissa- Åfjord-Osen/Roan (Fosenbussen) benytter fergen og har tilbud på strekningen Trondheim-Flakk 6 ganger per dag på hverdager. Rørvik på Fosen-siden ligger ca 8 km fra Vanvikan og 20 km fra tettstedet Rissa i Rissa kommune. Veistandarden er moderat, særlig mellom Rørvik og Vanvikan. 2. Hurtigbåtruten Trondheim-Vanvikan utføres av Fosen Trafikklag ASA, stort sett med hurtigbåten M/S Fosningen, som er sertifisert for 114 passasjerer og unntaksvis av den noe eldre M/S Agdenes som kan ta 195 passasjerer. Vanlige hverdager er det 14 avganger i hver retning, i helgene 9. I rushtid kan tiden mellom avganger komme ned i 50 minutter, mens det ellers over dagen kan være opptil 2 ½ time mellom avgangene. Båten har en hastighet på 25 knop, og overfarten tar 25 minutter. Regulariteten i sambandet er meget god, ca 98,5 %. Driftsforstyrrelser som kan oppstå, skyldes iflg. Fosen Trafikklag ASA hovedsakelig følgende forhold: 1 Vurdering av trafikkoverføring fra hurtigbåt (Trondheim-Vanvikan) til ferje (Flakk-Rørvik) etter innføring av nytt ferjetakstsystem NF-arbeidsnotat nr. 1029/2002

21 Side 15 - I perioden medio januar ultimo februar er det hvert år østavind, noe som medfører at båten ikke kan legge til i Vanvikan. Dette gjaldt tre dager i 2006, og 2 dager frem til april Tekniske forhold ved hovedbåten, men det settes alltid inn reservemateriell i løpet av kort tid - Ruten kan ellers kanselleres fra et par turer til en halv dag, hvor værforholdene på fjorden gjør det umulig å gå over med båt. Dette kan oppstå 1-3 ganger hver vinter. Det kan være grov sjø. Det er da særdeles ubehagelig å være om bord, og hverken passasjerer, materiell eller personell er tjent med at ruten går under slike forhold. Det settes opp buss på begge sider av fjorden. Billettprisene er med gyldighet fra 1. mai 2007: Voksen kr. 67,- Barn / honnør kr. 34,- Militær kr. 34,- Klippekort voksen kr. 670,- Klippekort barn kr. 340,- Månedskort voksen kr. 1335,- Månedskort barn / honnør kr. 520,- Månedskort ungdom/student kr. 810,- Priser på lørdager: Voksen kr. 45,- Barn / honnør kr. 20,- Fosen Trafikklag ASA har for denne ruten driftskontrakt med Sør-Trøndelag og Nord- Trøndelag fylkeskommuner, som deler på dekningen av nødvendig offentlig tilskudd til driften. Dette utgjør i 2007 ca. 9 mill.kr. Fra 2008 setter Fosen Trafikklag inn en større hurtigbåt i dette sambandet (se Figur 10 på side 10). Det nye fartøyet er 27 meter langt, veier 220 bruttotonn, har kw MTU 2000 motor og gjør 30 knop. Passasjerkapasiteten er 130. Nybygget er finansiert med støtte fra de to fylkeskommunene og kommunene på Fosen. Rutetilbudet med den nye båten blir i hovedsak det samme som eksisterende rute på strekningen. Fosen Trafikklag ASA har kontrakt med Statens Vegvesen for fergesambandet Flakk-Rørvik og med de to fylkeskommunene for hurtigbåten Trondheim-Vanvikan. Det vil i juli 2007 bli lyst ut anbud om ny kontrakt vedrørende fergesambandet, som forutsetter innsetting av gassferger. De nye fergene ventes å tas i drift fra 2011 iht. Statens Vegvesen. Kravspesifikasjonen for rutene blir lagt ut på DOFFIN i juli 2007 og er ikke kjent når dette skrives. Oppgradering av hurtigbåttilbudet: MS Fosningen som benyttes i ruten i dag har et i sammenligning med andre fartøy svært høyt antall driftstimer per år. I lavtrafikkperioder kveld og helg foretas nødvendig vedlikehold og passasjerene henvises til fergen. Innenfor rammen av eksisterende fartøyflåte er det i henhold til Fosen Trafikk ASA urealistisk å utvide rutetilbudet vesentlig i hurtigbåtruten Trondheim-Vanvikan. Utvidet rutefrekvens innebærer derfor behov for en ny hurtigbåt. Ut fra det foreliggende trafikkgrunnlaget, vil dette medføre en merkostnad i størrelsesordenen mill. kr. per år. Rv. 715 på strekningen Ila-Flakk har lav standard og er noe rasutsatt. Vegmeldingssentralens logg for strekningen i perioden januar 2005 mai 2007 indikerer at det ganske ofte faller is og stein ned på veibanen. En gang i denne perioden har veien vært stengt i ca 1 uke

22 Side 16 som følge av ras. Det utføres rensk og vedlikehold på strekningen løpende, og i NTP for er det satt av 2 mill.kr. til rassikring ved St. Olavsspranget med et 150 m langt fanggjerde. Statens Vegvesen utarbeider for tiden en rassikringsplan for trøndelagsfylkene. Tiltak for Rv. 715 vil inngå i denne. Det er bare ved å legge veien i tunnel at det kan oppnås en 100 prosent trygg, varig løsning. De rasutsatte stedene befinner seg over en strekning på nærmere 10 km. Tunnel på en så lang strekning vil koste i størrelsesordenen 100 mill.kr. Et slikt prosjekt har ikke har vært omtalt eller blitt prioritert i NPT-sammenheng hittil. Løsningen må imidlertid vurderes i en økonomisk sammenligning med nytt fergesamband. 5.2 Byferge Vanvikan Trondheim fra 2014/2015 Ved realisering av byfergen Vanvikan-Trondheim vil fergesambandet Flakk-Rørvik og hurtigbåtruten Trondhein-Vanvikan bli nedlagt og erstattet med en direkte ferge Vanvikan- Trondheim. Mest relevant fartøytype til det nye sambandet er LNG-fergekonseptet til Aker Yards som den og leverte M/F Fanafjord og M/F Raune til FJORD1 for fergesambandet Halhjem Sandvikvåg, hvor tilsvarende skip M/S Bergensfjord, levert i 2006, allerede var i operasjon. Fergenes passasjerkapasitet er ca. 600, og kapasitet for biler er 212 Pbe. Fergene tar 18/24 vogntog og har en rutefart på 21 knop. Utslippforbedringen har vært en nøkkelfaktor for satsingen på LNG-ferger. Tatt i betraktning større hastighet og en betydelig kapasitetsøkning er det imidlertid reist tvil om hvorvidt de nye fergene samlet sett slipper ut mindre CO 2 enn tidligere. Vi viser til vedlagte artikkel i Skipsrevyen 01/07. Andre ferger i samme konsept er levert med hastighet på 16 knop. Overfartstiden med ny ferge i henholdsvis 21 og 16 knops fart vil bli henholdsvis ca. 28 minutter og ca. 35 minutter. Med 10 minutter for ombord- og ilandkjøring ved hvert anløp, vil hver rundtur med fergene ta henholdsvis 1 time og 15 minutter og 1 time og 30 minutter. To fartøyer vil da gi en rutefrekvens med en avgang hvert 40. minutt med 21 knops rutehastighet og hvert 45. minutt med 16 knops rutehastighet. Med tre ferger blir avgangshyppigheten én avgang hvert 25. minutt med 21 knop og hver halvtime med 16 knop. I vedlegg 1 vises vår beregningsmodell for overfartstid og frekvens.

23 For sammenligningen av reisealternativene vil vi primært legge til grunn alternativet med 2 ferger med 16 knops rutehastighet. Dette innebærer at overfarten med fergen tar 35 minutter og at det er 45 minutter mellom hver avgang. Ut fra ventetidsfunksjonen angitt i Figur 11 gir dette en gjennomsnittlig ventetid på 12,9 minutter, mot dagens ventetid 11,1 minutter, dvs. en reisetid med fergen på 47,5 minutter, mot dvs. 36 minutter i dagens fergesamband. Alternativt: Ved 21 knops hastighet på fergen blir reisetiden med fergen inkl. gjennomsnittlig ventetid 38,5 minutter. Disse beregningene er sammenfattet i tabellen nedenfor: Side 17 Figur 11: Ventetid som funksjon av frekvens Tabell 1: Overfartstid i nytt fergesamband sammenlignet med dagens ferge og hurtigbåt Hastighet: 16 knop 21 knop Dagens ferge Dagens hurtigbåt Overfartstid 00:34 00:27 00:25 00:25 Rundturstid 01:29 01:14 01:00 01:00 Tid mellom avganger 00:45 00:35 00:30-00:35 01:00-02:30 Ventetid 00:13 00:11 00:11 00:17 Samlet, generalisert overfartstid 00:47:30 00:38:30 00:36 00:42 Endring ift. dagens ferge +11,5 min. +2,5 min. Endring ift. dagens hurtigbåt +5,5 min. -3,5 min. Passasjerbetalingen for biler i nytt fergesamband antas å bli satt etter statens fergeregulativ for den nye distansen, som er 15,5 km (8,4 nautiske mil). Dette gir takster etter sone 16, som i 2007 er: Det er uvisst om ordningen med gratis ferge for passasjerer blir videreført. I sammenligningen mellom alternativene legger vi til grunn at gjeldende takster holdes. Dette innebærer at voksne og honnør/barn betaler kr. 0,- i stedet for angitte priser i tabellen ovenfor. En sammenligning av dagens og nye takster er vist i Tabell 2:

24 Side 18 Tabell 2: Billettpriser dagens ferge og ny byferge Dagens samband Enkeltbillett Byfergen Trondheim- Vanvikan - Enkeltbillett Differanse BN1 0-6 m BN2 6,01 12,0 m BN3 over 12 m MC Disse takstene ligger fra 10 til 15 prosent høyere enn prisene i dagens samband. For kjørende som bruker månedskort (som koster tilsvarende 22 enkeltreiser), blir takstøkningen tilsvarende i prosent men nominelt per reise beskjeden. Merkostnadene ved en dyrere fergeløsning kan således neppe forventes dekket i særlig grad med økt passasjerbetaling. For passasjerene i hurtigbåten Trondheim Vanvikan blir reisen gratis fra å ha kostet fra kr. 45,- til kr. 67,- per enkeltreise, forutsatt at ordningen med gratis personreiser på fergen videreføres.

25 Side FERGEHAVN I TRONDHEIM LOKALISERING OG UTFORMING 6.1 Lokalisering I samråd med Trondheim Havn er det pekt ut et område i Nyhavna som kan være aktuelt å benytte til ny fergehavn. DORA 1 Deler av dette området er planlagt fylt ut i forbindelse med behovet for å deponere forurensede sedimenter fra havnen. Trondheim Havn utarbeidet i november 2006 et planprogram for regulering av dette, hvor deler av bassenget ved DORA 1 (bassenget lengst øst i havnen) fylles ut. En effekt av deponeringen vil være at det vinnes nytt landareal som kan benyttes til fergekai. Arealene som kan vinnes inn illustreres i figur 13: Figur 12: Lokalisering av ny fergehavn i Nyhavna Figur 13: Mulig deponeringsområde for forurenset masse i havnen

26 Side 20 Løsningen forutsetter at det gis tillatelse til deponering. I e-post av opplyser Trondheim Havn at planprogrammet for deponier i havnen er drøftet videre med Trondheim kommune før det sendes planmyndighetene for videre behandling. Trondheim Havn legger etter disse drøftelsene til grunn at Nyhavna skal være havneområde med dertil egnet næringsvirksomhet. Vi legger i denne uttalelsen at ferjehavn ikke utelukkes, men neppe uten videre kan forventes å bli prioritert i arealplaner for havnen. 6.2 Krav til dimensjonering av ferjehavnen Dagens ferger i sambandet Flakk-Rørvik har følgende data: M/F Fosen er en 105 Pbe pendelferje. Skroget er bygget ved Fosen Mek. Verksted og overlevert til Fosen Trafikklag ASA den 12. mai 1989 for å trafikkere sambandet Flakk-Rørvik, fartsområde 2. Største passasjerantall er 315, lengde 87,10 m og bredden er 15 meter. M/F Trondheim er en 124 Pbe pendelferje. Skroget er bygget ved Kaldnes Mek. Verksted i Tønsberg, utrustet ved Brattvåg Skipsverft AS, og levert til Fosen Trafikklag ASA 17.desember 1992 for å trafikkere sambandet Flakk- Rørvik, fartsområde 2. Største passasjerantall er 315, lengden er 96,95 m. og bredden er 15,5 meter. I ViaNova-rapporten fra 2006 blir adkomstveien og fergehavnen dimensjonert for 470 alternativt 535 biloppstillingsplasser og 270 kort- og langtids parkeringsplasser. Rapporten tok utgangspunkt i Håndbok 004 som anbefaler antall oppstillingsplasser til 1,5 ganger antall bilplasser på fergen, som i den rapporten var beregning til 300 passasjerplasser. Den trolig mest aktuelle fergetypen har passasjerkapasitet på ca. 600, og kapasiteten for biler er 212 Pbe, herav 18/24 trailere (jfr. M/F Fanafjord, punkt 5.2). Det synes helt unødvendig å dimensjonere oppstillingsarealer på fergeanleggene for 2 2 ½ fulle ferger. Det må antas at behovet for parkering i fergehavnen i Trondheim også vil være begrenset, bl.a. i lys av et svært begrenset tilbud av bussruter på Fosenhalvøya og stor spredning mht. reisemål. Det største antall biler som fergehavnen vil håndtere, vil svært sjelden utgjøre mer enn én full ferge, bl.a. tatt i betraktning av dagens trafikktall og det at ny ferge vil utgjøre en betydelig kapasitetsøkning. Unntak kan eventuelt gjelde enkelte fredagsettermiddager i forbindelse med ferier osv. Med margin for usikkerhet setter vi kravet til oppstillingsplass på Trondheimsiden til 260 personbilplasser. Antallet må bestemmes endelig ved videre analyser. Dersom behovet for oppstillingsplasser øker ut over disponibelt areal, løses dette fleksiblelt ved å utvide i to plan.

27 Side Nyhavna, aktuelle lokaliseringer av ferjeleier, løsningsskisser og utbyggingskostnader. Tegningene i vedlegg 3 viser to alternative plasseringer av og tilpassede løsninger for fergehavnen: Alternativ 1: Alternativ 1 er å plassere fergekaien nord-syd langs Kullkranpiren med utfylt areal i økende avstand fra dagens kaikant fra nord mot sør. På bildet i Figur 14 nedenfor vil hele det avbildede sjøarealet bli brukt til fergekai. Vest for arealet blir det fortsatt åpent vann og kaier. Det asfalterte arealet til veier, oppstillingsplass, snuplass osv. utgjør m 2 i dette alternativet. Bildet viser en mindre del av det areal som ville bli fylt ut ved dette alternativet. I vedlegg 3 er kostnadene for denne løsningen basert på nøkkeltall for de ulike elementene i utbyggingen, beregnet til 44,5 mill.kr. Figur 14: Kullkranpiren ved kai nr. 45, sett sydover Kostnadsanslaget er ekskl. mva. og er på et relativt grovt nivå (+ 30 %). Det er ikke utført grunnundersøkelser eller detaljberegninger av anlegget. Kostnad til terminalbygning er ikke

28 Side 22 medtatt. Kostnadene er ekskl. tomte- og finanskostnader Det er heller ikke tatt hensyn til deponering av forurenset masse i kostnadsanslaget. Alternativ 2: Alternativet er plassert på utfylt areal i deler av bassenget nord for DORA2. I dette alternativet fylles deler av havnebassenget ut omtrent fra det punktet bildet er tatt. Selve piren legges i retning øst-vest på tvers av ytre del av dette bassenget med fergen liggende nord for Kullkranpiren. Asfaltert areal er i dette alternativet ca m 2. I vedlegg er kostnadene for denne løsningen basert på nøkkeltall for de ulike elementene i utbyggingen og med de samme forutsetninger som ovenfor, beregnet til 37,7 mill.kr. Bildet i Figur 15 viser plasseringen sett omtrent fra det punkt hvor kjøreveien krysser dagens kaikant. Figur 15: Nyhavna, bassenget foran DORA 1 sett nordover

29 Side Behov for fasiliteter ved fergekaien Det er lagt til grunn at behovet for fasiliteter ved ferjekaien begrenser seg til snuplasser for busser og biler hvor passasjerer kjøres til fergen, samt et enkelt terminal- og driftsbygg. Driftsbygget kan forutsettes reist og drevet av fergeoperatøren og legges ikke inn i investeringskalkylene her. Det er satt av arealer for parkering i tilknytning til kaien, men ikke midler til bygging, da også dette kan utføres av fergeoperatør, parkeringsselskap eller andre. 6.5 Adkomst til og fra fergen i Trondheim Fra utredningen om helhetlige transportpakker i forbindelse med Transportplanen for Trondheim har vi tatt ut status og prognosetall for de viktigste veiparsellene i Trondheim i forhold til eksisterende og ny lokalisering av fergekaien. Prognosen for 2015 er basert på følgende forutsetninger (Trendalternativet) Befolkningsprognoser iht. SSB samt Trondheim kommunes egne prognoser for folketall Næringsutvikling som folketallsutviklingen. Transporttilbud bil: Veinett som dagens og i henhold til gatebruksplanen. Nordre avlastningsvei fra 2009: Nordre avlastningsvei knyttes til Nyhavna og E6 Øst med ny Nidelv Bru (klaffebro, se bildet).

30 Side 24 E6 Øst i Trondheim består av parsellen fra Nidelv bru til Grillstad, Denne vil bli en viktig del av hovedvegsystemet for Trondheim kommune. Parsellen grenser mot Nordre avlastningsvei i vest og Omkjøringsveien i øst. Se utsnitt nedenfor Nyhavna Nordre avlastningsvei E6 Øst Delprosjektet består av ca 4 km veg derav ca 2,4 km er tunnel. I tillegg kommer påkobling til tilgrensende veger, herunder en ny, større undergang under jernbanen i tilknytning til ny rundkjøring og ny inn- og utkjøring for Nyhavna. Figur 16: Avkjøring mellom Nyhavna og E6 Øst/NAV Tunnelen vil bli utformet som firefelts veg med to separate løp. Tunnelinnslaget vil komme der veien krysser under jernbanen ved Nedre Elvehavn holdeplass og komme ut i krysset Innherredsveien-Bromstadveien. Ved etablering av tunnelen vil mye av trafikken i Innherredsveien flyttes til tunnelen. Innherredsveien er beregnet til å få en trafikk på kjøretøy i døgnet (ÅDT), mens tunnelen vil få en trafikk på ca kjøretøy i døgnet. Iht. St.meld.nr. 24 ( ) om nasjonal transportplan vil det være aktuelt å videreføre utbyggingen av prosjektet Nidelv bru Grillstad i siste del av inneværende tiårsperiode, dvs.

31 Side 25 trolig i og med ferdigstillelse før Prosjektet forutsettes delvis bompengefinansiert som en del av E6 Trondheim Stjørdal. 6.6 Finansiering Finansiering av nye fergehavner i Trondheim og i Vanvikan vil måtte hentes fra statsbudsjettets fylkesfordelte ramme til øvrige riksveger (post 30 inkl. post 60). Disse postene er ført opp med henholdsvis 70 og 63 mill.kr. til Sør- og Nord-Trøndelag i For hele perioden har Vegvesenets handlingsprogram i NTP 285 mill.kr. til begge de to fylkene.

32 Side KONSEKVENSER 7.1 Reisetider og -distanser i eksisterende reisetilbud Vi har beregnet reisetiden for reiser mellom fergestedet Rørvik og tyngdepunktet i hver av kommunene på Fosen samt mellom Flakk og de aktuelle destinasjonene og reiseutgangspunktene syd for Trondheimsfjorden. For kommunene Leksvik og Rissa har vi beregnet reisetid mellom Rørvik og tyngdepunktene i hver grunnkrets og veid sammen med folketallet i grunnkretsene til et teoretisk tyngdepunkt i disse kommunene. For de øvrige kommunene er kommunesenteret antatt å være det befolkningsmessige tyngdepunktet. Syd for Trondheimsfjorden har vi funnet et geografisk tyngdepunkt for hver av bydelene/områdene/kommunene som er benyttet i spørreundersøkelsen i Reisetidene mellom kommunene og henholdsvis fergestedet Rørvik og Vanvikan er: Tabell 3: Reisetider mellom referansesteder på Fosen og fergekaien på Rørvik Reisemål/-utgangspunkt nord for Trondheimsfjorden 2 Stedsreferanse Km. til/fra Rørvik Kjøretid til/fra Rørvik Reisetid koll. til/fra Rørvik Rissa Tyngdepunkt etter 25,4 00:22 00:35 Leksvik folketall per grunnkrets 28,1 00:23 00:20 3 Åfjord Å i Åfjord 66,4 00:56 01:40 Bjugn Botngård 68,1 00:58 - Ørland Brekstad 82,3 01:09 - Roan Roan 123,5 01:44 - Mosvik Mosvik 73,6 01:00 - I forhold til totale reisevolumer antas antall passasjerer som benytter buss som tilbringertjeneste til og fra Flakk, Rørvik eller Vanvikan å være svært beskjedent. Antall avganger er også beskjedent (6 per dag på hverdager, 1 til/fra Vanvikan og 3 til Å i Åfjord), hvilket sammen med lange kjøretider gjør alternativet lite attraktivt sett i forhold til biltransport. Reisetider mellom Flakk og de aktuelle referansepunktene i Trondheim går frem av Tabell 4: 2 Kilder: Gule Siders kart og reiseplanlegger, Team Trafikks rutetabeller på Internett 3 Til og fra Vanvikan

33 Tabell 4: Reiseavstand og -tid mellom steder sør for Trondheimsfjorden og fergeleiet på Flakk Reisemål/-utgangspunkt syd for Trondheimsfjorden Referansepunkt Km. til/fra Flakk Kjøretid til/fra Flakk Side 27 Reisetid kollektivt til/fra Flakk Midtbyen Ila Torvet 13,3 00:11 00:37 Tiller-Heimdal-Flatåsen John Aae's v x E6 20,3 00:18 01:04 Nedre Elvehavn-Lade-Strindheim Innherredsvn x Th.v Wessens gt 15,9 00:14 00:47 Øya-Elgeseter-Tempe Tempe krk. 15,6 00:14 00:47 Tyholt-Moholt Kong Øysteins v.x Sig. Jorsalfars v. 17,3 00:18 00:47 Brattøra Brattøra 15,1 00:15 00:42 Byåsen Byåsvn x Bøckmans gt 15,6 00:15 00:50 Nardo-Risvollan- Sluppen-Fossegrenda Hornebergvn x Leirfossvn 17,7 00:17 00:42 Ranheim-Reppe Reppevn 46 22,7 00:21 00:42 Malvik Malvik krk 29,9 00:27 01:12 Steinan-Brundalen-Dragvoll Dragvoll Alle 20,2 00:19 00:52 Stjørdal Værnes Flyplass 45,0 00:35 01:02 Melhus Melhus tettsted 27,4 00:22 01:07 Byneset-Leinstrand Leinstrand 21,9 00:18 01:07 Klæbu Klæbu 33,7 00:28 01:16 Skaun Børsøra 2 36,1 00:28 01:25 Generaliserte reisetider for selve overfarten er beregnet ovenfor (Tabell 1) og kommer i tillegg til reisetid nord for og syd for fjorden. 7.2 Nytt samband Hva blir effekten av å flytte fergestedet fra henholdsvis Rørvik til Vanvikan og fra Flakk til Trondheim? For å finne svaret sammenligner vi reisedistanse og tid mellom stedene i Fosen og de to alternative fergestedene (Tabell 5): Tabell 5: Sammenligning av distanse og reisetid mellom Fosenstedene og henholdsvis Rørvik og Vanvikan Reisemål/-utgangspunkt nord for Trondheimsfjorden Km. til/fra Rørvik Kjøretid til/fra Rørvik Kjøretid til/fra Vanvikan Reisetid koll. til/fra Vanvikan Frekvens avg. per dag Km. til/fra Vanvikan Rissa 25,5 00:22 25,8 00:22 00:40 3 Leksvik 28,1 00:23 20,1 00:16 00:35 8 Åfjord 66,4 00:56 61,5 00: Bjugn 68,1 00:58 63,4 00: Ørland 82,3 01:09 77,4 01: Roan 123,5 01:44 118,6 01:40 04:10 1 Mosvik 73,6 01:00 65,9 00:53 01:10 2 Ved flytting av fergen til Vanvikan skjer følgende (Tabell 6):

34 Side 28 Tabell 6: Endret kjøredistanse og reisetid på Fosen Reisemål/-utgangspunkt nord for Trondheimsfjorden Endret distanse på Fosen km. Endret kjøretid på Fosen (minutter) Vekt (fergereisende) Rissa +0,3 0,0 53 % Leksvik -8,0-7,0 20 % Åfjord -4,9-4,0 10 % Bjugn -4,7-5,0 8 % Ørland -4,9-4,0 6 % Roan -4,9-4,0 3 % Mosvik -7,7-7,0 0,3 % Vektene er beregnet ut fra trafikkanalysen som viste hvor stor andel av de reisende på henholdsvis fergen og hurtigbåten som kommer fra hver enkelt kommune. Vi ser at kjøretiden reduseres for de fleste kommunene, mens Rissa får ubetydelig lengre distanse og kjøretid enn med dagens tilbud. I gjennomsnitt blir hver reise på Fosen 2,8 km. kortere enn i dag. Samlet reisetidsgevinst på Fosen-siden er i gjennomsnitt 2,8 minutter per reise. For Trondheimsiden er det gjort tilsvarende beregninger. Distanser og reisetid er beregnet til og fra de ulike referansepunktene som er definert i bydelene i Trondheim og sentrene i kommunene rundt byen. Det er antatt at kollektivreiser kan spille en større rolle tilbringerreisene i Trondheim når fergen flytter til byen, fordi rutetilbudet er vesentlig mer høyfrekvent enn på Flakk. Byfergen vil derfor generere mer kollektivtrafikk i Trondheim, bl.a. ved at flere kan sette bilen igjen i Vanvikan. Vi har skjønnsmessig lagt til grunn at 3 prosent av reisene til og fra fergen i Flakk utføres kollektivt og at 6 prosent vil gjøre det i det nye fergesambandet:

35 Side 29 Dette gir følgende kjøredistanser og reisetider: Tabell 7: Kjøredistanser og reisetider syd for Trondheimsfjorden Reisemål/-utgangspunkt syd for Trondheimsfjorden Referansepunkt Km. til/fra Flakk Kjøretid til/fra Flakk Reisetid kollektivt til/fra Flakk 4 Km. til/fra Nyhavna Kjøretid til/fra Nyhavna Reisetid kollektivt til/fra Nyhavna Midtbyen Ila Torget 13,3 00:11 00:37 3,0 00:04 00:10 Tiller-Heimdal-Flatåsen John Aae's v x E6 20,3 00:18 01:04 11,1 00:11 00:42 Nedre Elvehavn-Lade-Strindheim Innherredsvn x Th.v Wessens gt 15,9 00:14 00:47 2,1 00:03 00:20 Øya-Elgeseter-Tempe Tempe krk. 15,6 00:14 00:47 5,2 00:06 00:20 Tyholt-Moholt Kong Øysteins v. x Sig. Jorsalfars v. 17,3 00:18 00:47 5,5 00:08 00:20 Brattøra Brattøra 15,1 00:15 00:42 2,5 00:05 00:05 Byåsen Byåsvn x Bøckmans gt. 15,6 00:15 00:50 7,8 00:10 00:23 Nardo-Risvollan- Sluppen-Fossegrenda Hornebergvn x Leirfossvn 17,7 00:17 00:42 7,4 00:09 00:15 Ranheim-Reppe Reppevn ,7 00:21 00:42 8,9 00:10 00:15 Malvik Malvik krk 29,9 00:27 01:12 16,2 00:17 00:45 Steinan-Brundalen-Dragvoll Dragvoll Alle 20,2 00:19 00:52 9,4 00:10 00:25 Stjørdal Værnes Flyplass 45,0 00:35 01:02 31,3 00:24 00:35 Melhus Melhus tettsted 27,4 00:22 01:07 22,4 00:19 00:40 Byneset-Leinstrand Leinstrand 21,9 00:18 01:07 17,9 00:16 00:40 Klæbu Klæbu 33,7 00:28 01:16 21,5 00:20 00:49 Skaun Børsøra 2 36,1 00:28 01:25 30,6 00:25 00:58 : 4 Omtrentlige, representative reisetider basert på rutetabeller for Trondheim og omegn. Overgangstid til/fra Flakk er regnet 15 minutter, overgang i Trondheim 5 minutter.

36 Side 30 Ved overføring av trafikk fra Flakk-Rørvik til Vanvikan-Trondheim får dette følgende konsekvenser for de reisende på Trondheimssiden: Tabell 8: Endret kjøredistanse og reisetid syd for Trondheimsfjorden Reisemål/-utgangspunkt syd for Trondheimsfjorden Kjørende (bilførere og 97 pst. av personreiser i dagens ferger) Spart distanse syd for Trondheimsfjorden (km) Spart tid syd for Trondheims-fjorden (min.) Dagens kollektivreisende med fergen Spart tid syd for Trondheims-fjorden (min.) Nye koll.- reisende med byfergen Økt reisetid Midtbyen Ila 10, Tiller-Heimdal-Flatåsen 9, Nedre Elvehavn-Lade-Strindheim 13, Øya-Elgeseter-Tempe 10, Tyholt-Moholt 11, Brattøra 12, Byåsen 7, Nardo-Risvollan- Sluppen-Fossegrenda 10, Ranheim-Reppe 13, Malvik 13, Steinan-Brundalen-Dragvoll 10, Stjørdal 13, Melhus 5, Byneset-Leinstrand 4, Klæbu 12, Skaun 5, Vektet med hvert reisemål sin andel av totaltrafikken med fergen, gir dette følgende, gjennomsnittlige endring per passasjer: Tabell 9: Endret kjøredistanse og reisetid syd for Trondheimsfjorden totalt Gjennomsnittlig spart distanse for kjørende syd for Trondheimsfjorden Gjennomsnittlig endret reisetid for kjørende syd for Trondheims-fjorden Gjennomsnittlig endret reisetid for kollektivreisende syd for Trondheims-fjorden Gjennomsnittlig endret reisetid i Trondheim for nye kollektivreisende 5 10,7 km. - 8,1 minutter - 26,8 minutter + 10 minutter 5 Personer: Ved å bruke dagens reisefordeling syd for fjorden blir gjennomsnittlig økt reisetid for nye kollektivbrukere 13,3 minutter. Det må imidlertid antas at fortrinnsvis de som rimelig raskt kan nå sine reisemål med kollektivtransport vil benytte denne reisemåten. Skjønnsmessig settes derfor økt reisetid i Trondheim for denne gruppen til 10 minutter. Denne faktoren har liten påvirkning på samlet resultat.

37 Side 31 Dersom de som kjører til og fra fergen utgjør 94 prosent av fremtidig totaltrafikk, og gamle og nye kollektivtrafikanter hver utgjør 3 %, blir den samlede, gjennomsnittlige, innsparte reisetiden som følge av å flytte fergen fra Flakk til Nyhavna 8,1 minutter per reisende. Dette kommer i tillegg til 2,8 minutter spart reisetid på Fosensiden, altså til sammen 10,9 minutters part reisetid per reise. For dagens reisende med hurtigbåten skjer det ingen vesentlig endring i tilbringerreisene hverken syd for eller nord for Trondheimsfjorden. Et usikkerhetsmoment er tilbringerreisen til det nye fergeleiet, som ligger ca. 1 km. utenfor sentrum i Vanvikan. Noen av dem som i dag har gangavstand til hurtigbåten, vil måtte benytte motorisert transport eller sykkel til fergen og tilbake. Omfanget dette kan ha, er vanskelig å anslå og blir ikke tatt hensyn til i beregningene. 7.3 Resultat Personreiser Når nytt samband sammenlignes med det eksisterende sambandet mht. reisetider inklusive til og fra fergestedet på begge sider av fjorden, får vi følgende resultat: Tabell 10: Samlet beregningsresultat for reisetid Endring ift. dagens reisetider Tid nord for Trh.- fjorden Overfartstid v/hastighet Tid syd for Trh.- Total tid v/hastighet 16 knop 21 knop fjorden 16 knop 21 knop Andel Fergebrukere -2,8 11,5 2,5-8,1 0,6-8,4 88 % Hurtigbåtbrukere 0 5,5-3,5 5,0 6 10,5 1,5 12 % Alle brukere 1,8-7,2 Tabellen viser at: dagens fergebrukere gjennomsnittlig sett vil spare 2 minutter og 48 sekunders reisetid på Fosen hvis fergeleiet flyttes fra Rørvik til Vanvikan selve overfarten tar lengre tid enn dagens ferge uansett hastighet. Også en 21 knops ferge gir lengre generalisert reisetid enn dagens hurtigbåtrute når det tas hensyn til ventetid mellom avganger og lengre avstand til og fra Trondheim sentrum. gjennomsnittlig spart tid for dagens fergebrukere på sydsiden av fjorden er ca 8 minutter Med 16 knops ferge i bysambandet blir samlet reisetid gjennomsnittlig sett 1 minutt og 50 sekunder lengre enn dagen ferge- og hurtigbåttilbud gir. Med 21 knop gir bysambandet 7 minutter og 12 sekunder kortere, gjennomsnittlig reisetid totalt enn dagens fergesamband hurtigbåtrute. 6 Hurtigbåtbrukerne mister fordelen av kort gangavstand til Trondheim sentrum. Her skjønnsmessig vurdert til 5 minutter per reise

38 Side 32 Sett under ett gir en 21 knops ferge alle reisende en samlet, gjennomsnittlig reisetid som er 7,2 minutter kortere enn i dagens reisetilbud. For 1,6 mill. reisende i 2007 gir dette en samlet innspart tid på ca timer per år. Det er således bare ved å sette inn en ferge med vesentlig større hastighet enn dagens ferger, at de reisende kan oppnå kortere reisetider med et nytt bysamband enn med dagens ferge- og hurtigbåtløsning. Innspart tid for bilførerne (i snitt 7,2 minutter) må ses i forhold til en høyere takst på fergen, i tabell 2 anslått til kr. 15,-. Den sparte tiden koster trafikantene med bil således i gjennomsnitt 150 kroner per time, forutsatt 21 knops fart på fergen Lastebiltransport Beregningene viser at lastebiltransport får kortere kjørestrekninger og redusert kjøretid mellom Fosen og viktige mål- og utgangspunkter for transport i Trondheim (her eksemplifisert ved områder nær havnen): Tabell 11: Lastebiltransport: Eksempler på spart distanse og tid for transport til Trondheim Havn Endring ift. dagens kjøretider - lastebiltransport Distanse (km) Nord for Tfj. Tid (minutter) Overfarten Syd for Totalt 16 knop 21 knop Tfj. 16 knop 21 knop Leksvik Trondheim havn og v.v. -21,8-7,0 11,5 2,5-11,0-6,5-15,5 Bjugn Trondheim havn og v.v. -18,5-5,0 11,5 2,5-11,0-4,5-13,5 Med 21 knops fart på fergen blir innspart tid rundt 15 minutter for transport fra eksempelvis Leksvik og Bjugn. Spart distanse er beregnet til ca 22 km. for transport til og fra Leksvik og ca 18 for transport til og fra Bjugn. Innspart tid må ses i forhold til økt billettpris på fergen, som kan utgjøre rundt 50 kroner for et vogntog. Hver time innspart tid koster således ca. 200 kroner for disse transportene, noe det bør være betalingsvillighet for.

39 Side TRAFIKKSITUASJON MED NY BYFERGE Veinettet i Trondheim er tungt belastet i rushtidene. Vesentlige deler av sentrumsrettet trafikk passerer inn- og utkjørselen til Nyhavna, som i dag går gjennom en smal jernbaneundergang. I transportmodellen for Trondheim fremstilles dagens situasjon (2006) som at dagens trafikk gir en belastning som ligger over 1,0 og opp mot 1,5 på dagens vegnett. I fremtiden vil vegnettet i sentrum bli avlastet med Nordre avlastningsveg og forlengelsen mot E6 øst. Dette skaper et nytt trafikkbilde for Trondheim og kryssene mellom lokalvegnettet og avlastningsvegen blir avgjørende for trafikksituasjonen. Nordre avlastningsvei blir bygget ferdig i 2009 og gir noe avlastning før Tunnelprosjektet for E6 Øst ligger lengre frem i tid. Vi har likevel sett på de trafikkbelastningene som ligger i forutsetningene for utbygging av E6 Øst og vurdert virkningen på øvrig trafikk i Trondheim i en fremtidig situasjon: Transportmodellen for Trondheim viser att døgntrafikken i 2015 vil øke vesentlig forbi innkjørselen til Nyhavna med nytt veisystem. Det er ikke lagt inn i ny fergeforbindelse i modellen. I figur XX vises tall fra transportmodellen med Yrkesdøgntrafikken 2015 i rundkjøringen som danner ny avkjøring til Nyhavna på E6 Øst. Nyhavna Nordre Avlast.v E6 øst Mot Midtbyen Transportmodellen gir også mulighet for å ta ut trafikktall for morgenrush og ettermiddagsrush. I figur ZZ vises ettermiddagsrushet (Antall kjøretøy i maks. time ettermiddag kl 16-17):

40 Side 34 Nyhavna Nordre Avlast.v E6 øst Mot Midtbyen 8.1 Beregning av kapasitet i rundkjøring Trafikken kan også slås ut på de ulike bevegelser som kan utføres i rundkjøringen. Vi har benyttet programmet SIDRA Intersection 3.1 til å beregne forsinkelsene for kjørende i de ulike kjøreretningene. Trafikken til og fra terminalen i Nyhvna vil belaste inntil liggende kryss. Det krysset som får størst økning i trafikk er rundkjøringen mellom Nordre avlastningsveg- E6 øst- Nyhavna og veg mot Sentrum. Fordelningen av trafikk til og fra fergeterminalen antas å bli slik trafikken fordeler sig på strekningen mellom Flakk- Rørvik i dag. Det vil si, 10 % vil kjøre i retning mot Lade (belaster ikke rundkjøringen), 13 % mot sentrum, 65 % vil kjøre Nordre avlastningsveg og 12 % vil kjøre E6 øst. I utgangspunktet konstaterer vi at det er ettermiddagsrushet som gir de klart største utfordringene. Vi har derfor i det følgende konsentrert oss om ettermiddagsrushet og beregnet ventetider i rundkjøringen med og uten fergetrafikken. Fergen mellom Flakk- Rørvik har i dag større trafikk som åker med fergen mot Fosen i ettermiddagstid enn fra. Med en økning av trafikken fram til aktuell åpning av ny fergeterminal blir trafikken som skal med fergen i ettermiddagsrush 200 kjøretøy til fergen og 60 kjøretøy som kjør av. Rundkjøringen vises skjematisk i figur XX. Beregningsresultatene er vist tabellarisk og skjematisk i vedlegg.

41 Side 35 De viktigste indikasjonene fra beregningene er følgende: Det er vegen mot Sentrum som får de største problemene med belastningsgrad på 1,3 og forsinkelser opp mot 4 minutter, også uten fergetrafikken. De andre armene i rundkjøringen får akseptable ventetider og ligger alle på grensen 0,8 i belastningsgrad. Med fergetrafikken blir forsinkelsen ca. 3 minutter lengre for trafikk fra sentrum. Rundkjøringen blir noe mer belastet dersom det tilkommer trafikk fra ferge mellom Nyhavna og Fosen. Det er fortsatt vegen mot sentrum som kommer dårligst ut av vegarmene inn mot rundkjøringen. Belastningsgraden ligger på 1,6 og det blir en forsinkelse på 7 minutter. Det blir noe lengre forsinkelser med trafikk til og fra fergen fra E6 øst og Nordre avlastningsveg enn uten fergetrafikk. Fra Nyhavna blir forsinkelsen kortere og det skyldes flere luker for trafikk fra Nyhavna ut i rundkjøringen når det er mer trafikk som skal med fergen. Trafikkfordelningen i vegnettet er avhengig av avviklingen i krysset like før jernbanen. Den korte avstanden mellom de to kryssene bidrar til en vanskelig avviklingssituasjon. Kryssene er avhengig av avviklingen i det andre krysset og det kapasitetsprogrammet SIDRA tar ikke hensyn til slike situasjoner. Er kapasiteten ikke tilstrekelig vil trafikantene bruke andre veglenker og kryss og trafikkfordelingen vil dermed bli annerledes.

42 Side 36 Sammenstilling over resultatet grafiskt: Vurdering: Tidstapet for bilførere og næringstrafikk i Trondheim kan i verste fall oppveie fergetrafikantenes sparte reisetid. Dette forutsetter imidlertid ganske store forsinkelser. Hvis f.eks kjøretøyer i snitt taper ½ minutt ekstra i rushtiden hver virkedag som følge av økt fergetrafikk i sentrum, utgjør det mindre enn tapte timer hvert år. Spart reisetid for fergetrafikantene er betydelig større enn dette anslått til timer per år. Slik rundkjøringen og nærliggende kryss er utformet i foreliggende planer, vil det kunne føre til forsinkelser i Trondheimstrafikken uansett om fergetrafikken tas inn til Trondheim sentrum. Det må gjøres grundigere studier enn dette, men resultatene indikerer at gjennomsnittlig ventetid i Trondheimstrafikken under de nye trafikkforutsetningene med NAV og E6 Øst ferdig bygget, og forutsatt disse avbøtende tiltakene, ikke blir uakseptabelt høye hvis fergetrafikken flyttes inn i byen. Det er ikke mulig å forbedre rundkjøringen geometrisk slik at det blir bedre avvikling. En løsning er å få trafikken til og fra armen mot sentrum å bruke andre veglenker og kryss slik at tilbakeblokkering ikke skjer inn i andre kryss. Økt trafikk til og fra ny fergeterminal er ikke avgjørende for store forsinkelser men bidrar noe til økt belastning i rundkjøringen.

43 Side 37

44 VEDLEGG 1. Beregningsmodell for overfart og rundturstid for ferge 2. Resultater av beregninger i SIDRA Intersection 3. Fergekaier i Nyhavna - to alternativer med tilhørende kalkyler

45 VEDLEGG 1: BEREGNINGSMODELL FOR OVERFART OG RUNDTURSTID FOR FERGE

46 VEDLEGG 2: RESULTATER AV BEREGNINGER I SIDRA INTERSECTION 3.1 Beregnet antall innkommende kjøretøy i rundkjøringen uten fergetrafikk Beregnet antall innkommende kjøretøy i rundkjøringen uten fergetrafikk

47

48 Belastningsgrad uten fergetrafikk Forsinkelse uten fergetrafikk sek pr bil Belastningsgrad med fergetrafikk Forsinkelse med fergetrafikk sek pr bil

49 Nyhavna rundkjoring Uten fergetrafikk Roundabout Vehicle Movements Mov ID Turn Dem Flow (veh/h) %HV Deg of Satn (v/c) Aver Delay (sec) Level of Service 95% Back of Queue (m) Prop. Queued Eff. Stop Rate Aver Speed (km/h) Sentrum 1 L LOS F T LOS F R LOS F Approach LOS F E6 ost 4 L LOS C T LOS C R LOS B Approach LOS C Nyhavna 7 L LOS C T LOS C R LOS D Approach LOS C Nordre Avlastningsveg 10 L LOS A T LOS A R LOS A Approach LOS A All Vehicles LOS F % HV betyr andelen tung trafikk. Deg of satn (V/C) er belastningsgraden. Aver Delay (sec) er gjennomsnittlig forsinkelse i sekunder for hvert kjøretøy. Back of queue er den lengste køen som kan oppstå.

50 Nyhavna rundkjoring Med fergetrafikk Roundabout Vehicle Movements Mov ID Turn Dem Flow (veh/h) %HV Deg of Satn (v/c) Aver Delay (sec) Level of Service 95% Back of Queue (m) Prop. Queued Eff. Stop Rate Aver Speed (km/h) Midtbyen 1 L LOS F T LOS F R LOS F Approach LOS F E6 ost 4 L LOS D T LOS C R LOS B Approach LOS C Nyhavna 7 L LOS C T LOS B R LOS C Approach LOS C Nordre Avlastningsveg 10 L LOS B T LOS A R LOS A Approach LOS A All Vehicles LOS F % HV betyr andelen tung trafikk. Deg of satn (V/C) er belastningsgraden. Aver Delay (sec) er gjennomsnittlig forsinkelse i sekunder for hvert kjøretøy. Back of queue er den lengste køen som kan oppstå.

51 VEDLEGG 3: FERGEKAI I NYHAVNA TO ALTERNATIVER Alternativ 1. Kalkyle

52 Alternativ 2: Kalkyle

Presentasjon for Trondheimsregionen 21.10.20111

Presentasjon for Trondheimsregionen 21.10.20111 Presentasjon for Trondheimsregionen 21.10.20111 Kollektivtrafikken til Fosen v/harald Hegle fylkesdirektør Ferjesambandet Flakk -Rørvik Problemer med avvikling første 5 mnd. i år pga forsinket ferdigstillelse

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Fergeforbindelse Trondheim Fosen: Utredning om byferge Arkivsaksnr.: 06/7467 Saksbehandler: Tore Langmyhr

Saksframlegg. Trondheim kommune. Fergeforbindelse Trondheim Fosen: Utredning om byferge Arkivsaksnr.: 06/7467 Saksbehandler: Tore Langmyhr Saksframlegg Fergeforbindelse Trondheim Fosen: Utredning om byferge Arkivsaksnr.: 06/7467 Saksbehandler: Tore Langmyhr Forslag til innstilling: Trondheim kommune anbefaler at byfergeprosjektet med flytting

Detaljer

Bru over Trondheimsfjorden kunstnerens versjon

Bru over Trondheimsfjorden kunstnerens versjon Bru over Trondheimsfjorden kunstnerens versjon BAKGRUNN Ferja er tilgjengelig 44 ganger per dag Reisetid og venting tar 45 minutter for en strekning på 7,5 km 25 000 innbyggere på Fosen bør bli bedre integrert

Detaljer

NVF-seminar Fornying av veger

NVF-seminar Fornying av veger NVF-seminar Fornying av veger Drammen 22. mai 2014 kl 11:00 11:30 Jon Arne Klemetsaune Strategiseksjonen Region midt Innhold Vegsituasjonen 1970-1980 Historiske veger Politisk strid om ny veg Nøktern standard

Detaljer

Nyttekostnadsanalyse av bedre infrastruktur for Sør-Helgeland

Nyttekostnadsanalyse av bedre infrastruktur for Sør-Helgeland Sammendrag: Nyttekostnadsanalyse av bedre infrastruktur for Sør-Helgeland TØI rapport 1192/2012 Forfatter(e): Viggo Jean-Hansen Oslo 2012, 49 sider Vi har gjennomført en nyttekostnadsanalyse av ny infrastruktur

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Dobbeltspor til Stjørdal og elektrisk

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Bedre hurtigbåt Fosen Trondheim

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Status i NTP-forslag frå transpoertetatene inntatt Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Status i NTP-forslag frå transpoertetatene inntatt Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Status i NTP-forslag frå transpoertetatene inntatt Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing

Detaljer

Et forslag til bedring av busstilbudet i Ålesund (og to rimeligere alternativ)

Et forslag til bedring av busstilbudet i Ålesund (og to rimeligere alternativ) Sats på buss! 5.9 2011 Gunnar Rutle, Rødt Ålesund Et forslag til bedring av busstilbudet i Ålesund (og to rimeligere alternativ) Vi legger her fram vårt forslag til utbygging av busstilbudet. I tillegg

Detaljer

Kollektivtransport - Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Kollektivforum 8. juni 2017, Malin Bismo Lerudsmoen, Statens vegvesen

Kollektivtransport - Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Kollektivforum 8. juni 2017, Malin Bismo Lerudsmoen, Statens vegvesen Kollektivtransport - Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder Kollektivforum 8. juni 2017, Malin Bismo Lerudsmoen, Statens vegvesen Mye av kollektivtransport ruller på vegnettet Over 50 % av

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13.

Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13. Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13. oktober 2014 Redegjørelse om drift av ferjene i Nordland sommeren

Detaljer

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Reisetider. 24.01.2014 Etat for plan og geodata

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Reisetider. 24.01.2014 Etat for plan og geodata Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Reisetider 24.01.2014 Etat for plan og geodata Innhold 1. Innledning... 3 Alternative traséer med holdeplasser... 4 Sentrum... 4 Sandviken... 4 Åsane...

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

Mer om siling av konsepter

Mer om siling av konsepter Mer om siling av konsepter Prosjektet har vurdert mange konsepter som kan gjøre det enklere å krysse fjorden enn det er i dag. Vi har sett på konsepter med bedre ferjetilbud og nye faste veg- og jernbaneforbindelser

Detaljer

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner.

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner. NOTAT Notat nr.: [Nr.] Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Kopi til: Fra: Stein Emilsen 1. Innledning SWECO Norge AS Hamar stadion er vedtatt utbygd med et kjøpesenter, samt med boliger og næring. Figur

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til vedlagt utredning fra Statens Vegvesen, region nord 2. Skånland kommune ber om at det

Detaljer

Samferdselskomiteen har følgende sammensetting i valgperioden 2003 07:

Samferdselskomiteen har følgende sammensetting i valgperioden 2003 07: Innledning Ibestad kommune består av øyene Rolla og Andørja. Kommunen har i dag i overkant av 1.600 innbyggere, fordelt med 1.000 på Rolla og 600 på Andørja. Kommunens samlede areal er på 241 km2. Folketallet

Detaljer

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp Notat 11 KU Bybanen Sentrum - Åsane - Tilleggsutredning nr 11. Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp 2013-10-07 Til: Bergen kommune ved etat for Plan og geodata Fra: Siv.ing Helge Hopen Dato:

Detaljer

Byreiser. Sammendrag:

Byreiser. Sammendrag: Forfatter: Øystein Engebretsen Oslo 2003, 69 sider Sammendrag: Byreiser Bakgrunn og formål Undersøkelsen inngår som en del i Vegdirektoratets etatsprosjektet Transport i by. Målet for dette etatsprosjektet

Detaljer

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi TØI-rapport 1014/2009 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen og Jon Inge Lian Oslo 2009, 41 sider Sammendrag: Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi En felles lufthavn til avløsning for de tre eksisterende

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

Utkast til AU , Revisjon: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Utkast til AU , Revisjon: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Utkast til AU 20.11.2013, Revisjon: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Intercity-Trønderbanen IKAP: Redusert reisebehov og økt kollektivbruk Kollektivsatsing i Miljøpakken/bymiløavtale

Detaljer

Gjennomgående kollektivfelt i

Gjennomgående kollektivfelt i Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim Inngår i s etatsprogram Miljøvennlig bytransport Elgeseter bru med sambruksfelt juni 2008 Hvorfor kollektivfelt? I Trondheim har hastigheten

Detaljer

Prosjekter i Finnmark 2015-2029

Prosjekter i Finnmark 2015-2029 Regionvegsjef Torbjørn Naimak Barents Industri 25. november 2015 Prosjekter i Finnmark 2015-2029 Gednje brøytestasjon i forrige uke. Foto: Odd Walter Hirsavaara Rekordhøy aktivitet i nord 2015: 3,3 milliarder

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen PROSJEKT Landmannstorget Skien kapasitetsberegninger buss PROSJEKTNUMMER 29341001 TIL Structor AS PROSJEKTLEDER Vegard Brun Saga OPPRETTET AV Stein Emilsen DATO 7 KONTROLLERT AV Vegard Brun Saga 1 Innledning

Detaljer

Kostnadsdrivere i kollektivtransporten - hovedrapport

Kostnadsdrivere i kollektivtransporten - hovedrapport Sammendrag: Kostnadsdrivere i kollektivtransporten - hovedrapport Det har aldri reist flere med kollektivtransport i Norge enn nå. Hvor mye fylkeskommunene må betale for kollektivtransport varierer både

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 Innhold Dagens trafikksituasjon... 2 Kollektivdekning... 4 Vegstandard... 6 Fremtidig trafikk som følge av nytt tiltak i Åstveitvegen...

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /2967

Ørland kommune Arkiv: /2967 Ørland kommune Arkiv: 026-2008/2967 Dato: 15.10.2008 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torbjørn Brandtsegg Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret - Ørland kommune Bompengefinansiering - Fosenvegene As Vedlegg:

Detaljer

Oppsummering fylkesrådmann

Oppsummering fylkesrådmann Oppsummering fylkesrådmann Bakgrunn Sambandet hadde i 2011 en ÅDT (årsdøgntrafikk) på 756 pbe. (se punkt 1) Det ble i 2011 registrert 3512 gjenstående kjøretøy, en økning på ca 500 fra 2010. /Se punkt

Detaljer

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016.

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016. Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016. Feste Kapp AS 1 Innledning 2 Planområdet 3 Dagens trafikksituasjon 4 Trafikkanalyse Vikenstranda

Detaljer

OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ

OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ Om 20 år har Tromsøs befolkning økt fra 68.000 til 85.000 mennesker, og biltrafikken vil i samme tidsrom øke 20%. Dette krever både boligutbygging og smarte trafikktiltak.

Detaljer

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hydroparken - Trafikkutredning Dato: 28.10.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Tomislav Salopek - Asplan Viak AS HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3

Detaljer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Konseptvalgutredning KVU Trondheim- Steinkjer Konseptvalgutredning gjennomført i 2010-2012 for transportløsning veg/bane Trondheim Steinkjer

Detaljer

NAF Norges Automobil-Forbund www.naf.no

NAF Norges Automobil-Forbund www.naf.no NAF Norges Automobil-Forbund www.naf.no Vedlegg 2: Beregning av samfunnsøkonomiske r for trafikant og miljø med et effektivt innfartsparkeringssystem langs hovedårene inn til Oslo Medlem av: Noen forutsetninger:

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Solsiden Terasse AS planlegger utbygging av ca. 12 boliger i Langerekkja, Indre Arna..

Solsiden Terasse AS planlegger utbygging av ca. 12 boliger i Langerekkja, Indre Arna.. NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Solsiden Terasse AS v/ John E Hammarstrøm Dato: 26.2.2016 Tema: Trafikkvurdering Langerekkja, Indre Arna Bakgrunn Solsiden Terasse AS planlegger utbygging av

Detaljer

1 Innledning Dagens trafikksituasjon Beregninger Tiltak i vegnettet... 4

1 Innledning Dagens trafikksituasjon Beregninger Tiltak i vegnettet... 4 Oppdragsgiver: Trondheim kommune fakturamottak Oppdrag: 533053 Trafikkberegninger Tempe Dato: 2013-10-17 Skrevet av: Jenny Persson/Birgitte Nilsson Kvalitetskontroll: Birgitte Nilsson TRAFIKKBEREGNINGER

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall 15, revidert 30.04.2015 Trafikkanalyse Tangvall 1 Bakgrunn Søgne kommune arbeider med kommunedelplan for Tangvall. I den forbindelse er det behov for trafikkberegninger i Tangvall. Sweco har gjennomført

Detaljer

Miljøpakke for transport i Trondheim. Tore Langmyhr, Trondheim kommune

Miljøpakke for transport i Trondheim. Tore Langmyhr, Trondheim kommune Miljøpakke for transport i Trondheim Tore Langmyhr, Trondheim kommune Transportplanen 08.02.07 Byutvikling med fortetting og riktig lokalisering av virksomheter Prioritering av kollektivtransport og sykkel

Detaljer

1 Innledning... 1 2 Metode... 2 2.1 Om ATP-modellen... 2 2.2 Beregningsgrunnlag... 2 3 Tilgjengelighetsanalyser... 5

1 Innledning... 1 2 Metode... 2 2.1 Om ATP-modellen... 2 2.2 Beregningsgrunnlag... 2 3 Tilgjengelighetsanalyser... 5 Oppdragsgiver: Buskerudbysamarbeidet Oppdrag: 529589 Tilgjengelighetskart Buskerudbyen Del: Dato: 2012-05-09 Skrevet av: Øyvind Dalen Kvalitetskontroll: Anne Merete Andersen TILGJENGELIGHETSKART FOR BUSKERUDBYEN

Detaljer

VIRKNINGER AV EN EVENTUELL UTVIDELSE AV VIRKEOMRÅDET FOR UNGDOMSKORT I MØRE OG ROMSDAL

VIRKNINGER AV EN EVENTUELL UTVIDELSE AV VIRKEOMRÅDET FOR UNGDOMSKORT I MØRE OG ROMSDAL NOTAT Til: Møre og Romsdal fylke, Samferdselsavdelinga Fra: Lars Erik Furu Dato: 2011-02-23 Oppdrag: 526235 Ungdomskort i MRfylke VIRKNINGER AV EN EVENTUELL UTVIDELSE AV VIRKEOMRÅDET FOR UNGDOMSKORT I

Detaljer

Kollektivtiltak i Moss

Kollektivtiltak i Moss Fakta om kommunen Kollektivtiltak i Moss Spesielt om fergetrafikken som lager rush 25 ganger i døgnet Pendlere 1500 månedskort med tog +3000 bilpendlere Historikk kollektivandel i bytrafikken Gjennomført

Detaljer

Fv 193 Meltingen - Verrabotn har fått en ny standard

Fv 193 Meltingen - Verrabotn har fått en ny standard Fv 193 Meltingen - Verrabotn har fått en ny standard Velkommen til åpning av Meltingen - Verrabotn - 1. del Torsdag 12. oktober 2017 kl 1200 Det er ikke alt vi ser... I dette prosjektet er det byttet ut

Detaljer

TRAFIKKANALYSE Detaljplan for Bbnr. 56/9, 56/9/2,56/56 og 56/337 MØRK BERGSJØ

TRAFIKKANALYSE Detaljplan for Bbnr. 56/9, 56/9/2,56/56 og 56/337 MØRK BERGSJØ TRAFIKKANALYSE Detaljplan for Bbnr. 56/9, 56/9/2,56/56 og 56/337 MØRK BERGSJØ Adresse: Vidnesveien 29, 1816 Skiptvet Innledning I forbindelse med regulering av Mørk og Bergsjø har det framkommet krav om

Detaljer

Trafikkanalyse for Harstad

Trafikkanalyse for Harstad Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning 14.05.2013 Trafikkanalyse for Harstad Kapasitetsberegninger av vegkryss langs rv. 83 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Side: 1 Innhold 1. Sammendrag...

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

IKEA VESTBY. REGULERINGSPLAN. VURDERING AV GANG- OG SYKKELVEGTILKNYTNING.

IKEA VESTBY. REGULERINGSPLAN. VURDERING AV GANG- OG SYKKELVEGTILKNYTNING. Oppdragsgiver: IKEA Eiendom Holding AS Oppdrag: 535336 IKEA Vestby. Reguleringsplan Del: Gjennomgang av alternative løsninger for gang- og sykkelvegforbindelse til IKEA. Dato: 2015-05-08 Skrevet av: Olav

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Statens vegvesen. Vedleggsrapport Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim. Utgave: 1 Dato: 2008-10-13

Statens vegvesen. Vedleggsrapport Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim. Utgave: 1 Dato: 2008-10-13 Vedleggsrapport Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim Utgave: 1 Dato: 2008-10-13 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Oversikt vegstatus: - For strekningen Vikna til Oppland. grense og Hedmark grense

Oversikt vegstatus: - For strekningen Vikna til Oppland. grense og Hedmark grense Oversikt vegstatus: - For strekningen Vikna til Oppland grense og Hedmark grense Med følgende delstrekninger: Vikna Gartland (Fv. 770, Fv. 17, Fv. 775) Gartland Åsen (E6) Åsen Stjørdal (E6) Stjørdal Storlien(E14)

Detaljer

GOL (STORØYNE) TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING

GOL (STORØYNE) TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING Oppdragsgiver HR Prosjekt AS Dato 2017-08-28 GOL (STORØYNE) TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING 2 (11) GOL (STORØYNE) TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING Oppdragsnr.: 1350024050

Detaljer

Vegforum Trøndelag. vi skal samle næringslivet og politikerne om felles samferdselsprioriteringer for Trøndelag

Vegforum Trøndelag. vi skal samle næringslivet og politikerne om felles samferdselsprioriteringer for Trøndelag Vegforum Trøndelag vi skal samle næringslivet og politikerne om felles samferdselsprioriteringer for Trøndelag Prioritering av fylkesveier: Status fylkesveg Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Trafikkanalyse Nygårdsviken justert mai 2013

Trafikkanalyse Nygårdsviken justert mai 2013 INNHOLD. Metode.... Dagens situasjon..... Arealbruk og planstatus..... Vei og adkomst... 3.3. Dagens trafikksituasjon... 4 Morgentrafikk... 5 Ettermiddagstrafikk... 7 Beregnet turproduksjon... 8 Sammenstilling

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

Høystandard kollektivtransport i Trondheim

Høystandard kollektivtransport i Trondheim Høystandard kollektivtransport i Trondheim Innlegg på Tekna s konferanse om høystandard kollektivtransport i norske byområder Bergen, 10.02.-11.02 2009 Fylkesordfører Tore O. Sandvik Sør-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Saksprotokoll i Komite for samfunnsutvikling - Ørland kommune - 14.01.2013 Behandling:

Saksprotokoll i Komite for samfunnsutvikling - Ørland kommune - 14.01.2013 Behandling: Saksprotokoll i Komite for samfunnsutvikling - Ørland kommune - 14.01.2013 Behandling: Therese Eidsaune; H fremmet følgende forslag til høringsuttalelse Transportplan for Sør-Trøndelag 2014-2023: 1. Ved

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 102/12 Fylkestinget 08.10.2012

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 102/12 Fylkestinget 08.10.2012 Journalpost.: 12/21350 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 102/12 Fylkestinget 08.10.2012 Fv. 146 Mosjøen ferjekai, Vefsn kommune. Utredning av ny lokalisering av ferjekai for sambandet Mosjøen

Detaljer

Sammendrag av konsekvensutredning. Fv 64 Langfjordtunnelen med tunnelarm til Sekken 1

Sammendrag av konsekvensutredning. Fv 64 Langfjordtunnelen med tunnelarm til Sekken 1 Sammendrag av konsekvensutredning. Fv 64 med tunnelarm til Sekken 1 Forord Statens vegvesen Region Midt har, som tiltakshaver, igangsatt plan- og utredningsarbeid for fv 64 og tunnelarm til Sekken. Prosjektet

Detaljer

Forslag til fremtidig strategi og organisering av samferdselsområdet

Forslag til fremtidig strategi og organisering av samferdselsområdet Høringskonferanse for regionråd Forslag til fremtidig strategi og organisering av samferdselsområdet August og september 2017 Fylkesdirektør for samferdsel, Erlend Solem Visjonen som grunnlag for forslaget

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

Status E39 og andre viktige prosjekter

Status E39 og andre viktige prosjekter Logistikkdagen 2015 Status E39 og andre viktige prosjekter Organisering av Region vest Helge Eidsnes regionvegsjef Region vest 10. 11. 2014 Logistikkdagen 2015 1 [mrd. kr] Budsjettutvikling 2011-2017 Region

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER GRØNN BY BRØSET

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER GRØNN BY BRØSET NOTAT Oppdrag Konsulentbistand saksbehandling TRH kommune - Brøset Kunde Trondheim kommune Notat nr. 001-2 Til Kristian Sandvik, Trondheim kommune Fra Kopi Elin Øvren, Rambøll Norge AS [Navn] TRAFIKKBEREGNINGER

Detaljer

Reisevaner i Region sør

Reisevaner i Region sør 1 Om Reisevaneundersøkelsen Den nasjonale Reisevaneundersøkelsen (NRVU2005) ble gjennomført i perioden januar 2005 til februar 2006. I denne brosjyren presenterer vi hovedresultatene for Region sør som

Detaljer

Kollektivtrafikk, veiutbygging eller kaos? Scenarioer for hvordan vi møter framtidens

Kollektivtrafikk, veiutbygging eller kaos? Scenarioer for hvordan vi møter framtidens Kollektivtrafikk, veiutbygging eller kaos? Scenarioer for hvordan vi møter framtidens transportutfordringer Alberte Ruud, Urbanet Analyse Fagseminar 25. mai 2011, NHO Transport Bakgrunn og tema for prosjektet

Detaljer

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 536623-01 Reguleringsplan Notodden flyplass Dato: 16.2.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Hans O Fritzen Kvalitetskontroll: Hans O Fritzen NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

KVU fv.17 Brønnøy Alstahaug, forbindelsene Dønna Herøy og Vega

KVU fv.17 Brønnøy Alstahaug, forbindelsene Dønna Herøy og Vega Statens vegvesen 8. november 014 KVU fv.17 Brønnøy Alstahaug, forbindelsene Dønna Herøy og Vega Politisk samrådingsmøte Kortform av nøkkeldata 1 Aksen Brønnøysund - Sandnessjøen Oversikt Brønnøysund- Sandnessjøen

Detaljer

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 529472-01 Kattemskogen, reguleringsplan Dato: 20.03.2017 Skrevet av: Torbjørn Birkeland Kvalitetskontroll: Jenny Persson KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN INNHOLD Innledning...1

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Trafikkmengder TRAFIKK TIL/FRA PUKKVERKET

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Trafikkmengder TRAFIKK TIL/FRA PUKKVERKET NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til Detaljregulering Renningsåsen Pukkverk Lemmikainen Norge AS 02 R01 Statens vegvesen Fra Kopi Iver Reistad TRAFIKK TIL/FRA PUKKVERKET 1. Bakgrunn Dato 2012-10-31 Revidert

Detaljer

ATP-modellen og sykkelplanlegging. Kari Skogstad Norddal Asplan Viak i Trondheim

ATP-modellen og sykkelplanlegging. Kari Skogstad Norddal Asplan Viak i Trondheim ATP-modellen og sykkelplanlegging Kari Skogstad Norddal Asplan Viak i Trondheim Ny sykkelmodul i ATP-modellen I forbindelse med Nasjonal sykkelstrategi har behovet for en metode og et verktøy i arbeidet

Detaljer

Trafikkanalyse Moengården vest

Trafikkanalyse Moengården vest Trafikkanalyse Moengården vest Innledning Nordplan AS har tidligere utarbeidet reguleringsplan for Nordøyrane sør for Fargarelva. I den forbindelse ble det utarbeidet trafikkanalyse etter at Statens vegvesen

Detaljer

Transportanalyser en innføring i tema og erfaringer 12. april 2012. Erfaring fra Bybanen i Bergen

Transportanalyser en innføring i tema og erfaringer 12. april 2012. Erfaring fra Bybanen i Bergen Transportanalyser en innføring i tema og erfaringer 12. april 2012 Erfaring fra Bybanen i Bergen v/rune Herdlevær Fagsjef for transportplanlegging Etat for Plan og Geodata Bergen kommune kort om historikk

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE OG FINANSIERING VEGTILKNYTNING ÅRØYA

MULIGHETSSTUDIE OG FINANSIERING VEGTILKNYTNING ÅRØYA MULIGHETSSTUDIE OG FINANSIERING VEGTILKNYTNING ÅRØYA Mulige løsninger for vegtilknytning til Årøya Bru Den mest aktuelle forbindelsen vil være en fritt frambygg bru mellom Lille Årøya og fastlandet, veg

Detaljer

1. Revidert bymiljøavtale

1. Revidert bymiljøavtale 1. Revidert bymiljøavtale 2018 29 Gjeldende avtale 2016-2023: Det åpnes for å vurdere en eventuell reforhandling av bymiljøavtalen etter at Nasjonal transportplan for perioden 2018 2029 er lagt fram. Ved

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: N /1379

Ørland kommune Arkiv: N /1379 Ørland kommune Arkiv: N33-2015/1379 Dato: 24.08.2015 Saksbehandler: Thomas Engen SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet - Ørland kommune Ferjeanbudet på Flakk Rørvik og Brekstad Valset fra 2019

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN Prosjekt: Rv. 22; kryssing av Glomma Trafikkberegninger

KOMMUNEDELPLAN Prosjekt: Rv. 22; kryssing av Glomma Trafikkberegninger KOMMUNEDELPLAN Prosjekt: Rv. 22; kryssing av Glomma Trafikkberegninger Parsell: Rv. 22; kryssing av Glomma Kommune: Fet Region øst Oslo kontorsted 20.11.2014 -14 OPPDRAG Rv 22 Kryssing av Glomma KDP -

Detaljer

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE JANUAR 2013 VESTBASE AS VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE RAPPORT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2013

Detaljer

Vegutbygging nord for Trondheim Utfordringer og muligheter

Vegutbygging nord for Trondheim Utfordringer og muligheter Vegutbygging nord for Trondheim Utfordringer og muligheter Strategier tilpasset behov STEINKJER TRONDHEIM :Konseptvalgutredning (KVU) Konseptvalgutredning KVU Trondheim- Steinkjer Konseptvalgutredning

Detaljer

Kollektivtransport i by - Marked, strategi og muligheter Bård Norheim Urbanet Analyse

Kollektivtransport i by - Marked, strategi og muligheter Bård Norheim Urbanet Analyse Kollektivtransport i by - Marked, strategi og muligheter Bård Norheim Urbanet Analyse Utfordringsbildet Høy befolkningsvekst gir høy transportvekst Ca 1,6 millioner flere reiser per dag i 2030 enn i dag

Detaljer

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset

Detaljer

Foreliggende notat gir en oppsummering av foreløpige hovedtall og konklusjoner.

Foreliggende notat gir en oppsummering av foreløpige hovedtall og konklusjoner. NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Sund Vatn og Avlaup AS Dato: 17.11.2010, revidert 29.11.2010, 28.4.2011 og 12.5.2011 Tema: Planprogram for nytt fastlandssamband til og Bakgrunn Sivilingeniør

Detaljer

Planprogram for nytt fastlandssamband Lerøy/Bjelkarøy

Planprogram for nytt fastlandssamband Lerøy/Bjelkarøy Planprogram for nytt fastlandssamband Lerøy/Bjelkarøy Foreløpige kalkyler av investeringskostnader, driftskostnader, trafikkgrunnlag og finansiering Bergen 25.11.2010, revidert 12.5.2011 12.05.2011 Planprogram

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER, NY VEITRASÉ AMBJØRNRØD

TRAFIKKVURDERINGER, NY VEITRASÉ AMBJØRNRØD TRAFIKKVURDERINGER, NY VEITRASÉ AMBJØRNRØD ADRESSE COWI AS Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. A072219 VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE

Detaljer

Samordna areal- og transportplanlegging: Infrastruktur, knutepunkt, kollektivløsninger med mer.

Samordna areal- og transportplanlegging: Infrastruktur, knutepunkt, kollektivløsninger med mer. Samordna areal- og transportplanlegging: Infrastruktur, knutepunkt, kollektivløsninger med mer. Steinar Simonsen Statens vegvesen Region midt Regional kollektivtransportkoordinator Innhold NTP 2014-23

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Dette notatet omfatter en foreløpig vurdering og rapportering angående trafikkpotensial for Frafjordtunnelen.

Dette notatet omfatter en foreløpig vurdering og rapportering angående trafikkpotensial for Frafjordtunnelen. Oppdragsgiver: Oppdrag: 600682-01 01Kostnadsoppdatering og trafikktall for tunnel Espedal Dato: 12.06.2015 Skrevet av: Olav Hauge Kvalitetskontroll: Ivar Fett NOTAT VURDERING AV TRAFIKKPOTENSIAL INNHOLD

Detaljer

Miljø- og transportpakke i Trondheim

Miljø- og transportpakke i Trondheim Miljø- og transportpakke i Trondheim Et klimaforlik som omfatter en helhetlig pakke av tiltak 6 partier i Trondheim bystyre har underskrevet en avtale om: Trafikkbegrensende arealbruk Restriktiv parkeringspolitikk

Detaljer

NOTAT. Bakgrunn. Dagens trafikksituasjon

NOTAT. Bakgrunn. Dagens trafikksituasjon NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Arkitektgruppen Cubus AS v/ Liz Eva Tøllefsen Dato: 22.1.2015 Tema: Reguleringsplan Bjørnsons gate 29, Kronstad. Supplerende trafikkvurderinger. Bakgrunn Det

Detaljer

TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA I N N H OL D. 1 Innledning 2

TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA I N N H OL D. 1 Innledning 2 IN GEBORG AAS VEG 4 TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA ADRESSE COWI AS Otto Nielsens ve g 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H OL D 1 Innledning 2 2 Planområdet

Detaljer

Prosjekteksempel: KVU for transportsystemet i Nedre Glommaregionen. Bakgrunn Utfordringer Erfaringer

Prosjekteksempel: KVU for transportsystemet i Nedre Glommaregionen. Bakgrunn Utfordringer Erfaringer 12. april 2012, "Transportanalyser" Prosjekteksempel: KVU for transportsystemet i Nedre Glommaregionen Bakgrunn Utfordringer Erfaringer Pål Stabell, senioringeniør, divisjon Miljø og samfunn, past@cowi.no

Detaljer

Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog

Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog Hverdagen for kundene i Norsk Jernbane Utstabil kvalitet i det norske jernbanesystemet

Detaljer