Annen avdeling PROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Annen avdeling PROTOKOLL"

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Søknadsnr Søker: United States Polo Association, Lexington, Kentucky, USA Fullmektig: Wikborg, Rein & Co., Postboks 1513 Vika, 0117 Oslo (tidl. Acapo AS, Bergen) Annen avdelings avgjørelse av 1. februar 2010 Foreliggende sak gjelder klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 5. desember 2007, hvorved ordmerket U.S. POLO ASSOCIATION ble besluttet nektet registrert. Avgjørelsen ble sendt søkers fullmektig samme dag. Merket er søkt registrert for følgende varer: Klasse 20: Møbler, speil, billedrammer, sengetøy, madrasser og puter. Under behandlingen i Patentstyrets 1. avdeling er anført at ordmerket U.S. POLO ASSOCIATION er egnet til å forveksles med norsk varemerkeregistrering nr ( ), ordmerket POLO, registrert for nærmere angitte varer i klassene 20, 21, 24 og 27 (hele varelisten er gjengitt nedenfor), og at merket således er uregistrerbart i medhold av bestemmelsene i varemerkelovens 14 første ledd nr. 6. Klasse 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klasse 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. Klasse 27: Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale).

2 2. avd. sak nr På et tidligere stadium i saksbehandlingen i Patentstyrets 1. avdeling er varemerkeregistrering nr ( ), ordmerket POLO BY RALPH LAUREN, registrert for alle varer og tjenester i klassene 8, 16, 18, 21, 24, 27 og 35, og varemerkeregistrering nr ( ), ordmerket POLO BY RALPH LAUREN, registrert for varene møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast i klasse 20, blitt anført som registreringshindrende. Disse to sistnevnte varemerkeregistreringene er senere blitt frafalt som mothold av 1. avdeling. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon for 1. avdeling, vises til sakens dokumenter. Første avdelings avslag var begrunnet som følger: "Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 og 6 første ledd. Ved avgjørelsen av om to merker er forvekselbare, må det vurderes om omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere, jf. EFdomstolens avgjørelse C-25/97, Sabel v. Puma, premiss 16, Høyesteretts avgjørelse Rt s. 641, Superlek og Patentstyrets 2. avdeling i sakene nr. 6923, Kea!, nr. 7092, Handi, nr. 7573, Nostalgie Istanbul Orient Express. Det søkte merket må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte det som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkets enkelte deler. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Hvem som er gjennomsnittsforbruker må vurderes for hvert omsetningsledd merket skal benyttes i, og er derfor ikke nødvendigvis bare "sluttforbrukeren". Det må også tas hensyn til at denne personen normalt ikke vil ha noen mulighet for å sammenligne merkene, men må stole på et ufullstendig bilde i erindringen. En slik forståelse fremgår blant annet av Annen avdelings avgjørelser nr (Handi) og nr (Kea!). Det søkte merket er søkt registrert for "møbler, speil, billedrammer, sengetøy, madrasser og puter" mens det registrerte merket er registrert for blant annet "møbler, speil, billedrammer" i klasse 20 og "tekstiler og tekstilvarer" i klasse 24. Det er følgelig vareoverlapping, og graden av merkelikhet og merkenes distinktivitet blir avgjørende i forvekselbarhetsvurderingen. Søkerens fullmektig har anført at det motholdte merket beskriver formålet og bruksområdet for varene det er registrert for, og at navnet på en sportsgren som polo eller forball ikke vil være distinktivt. Patentsyret vil til dette bemerke at de aktuelle varene, nemlig møbler, speil og billedrammer, samt tekstilvarer som sengetøy og liknende ikke vil ha noen tilknytning til sporten POLO. Det brukes ikke møbler i utøvelsen av sporten, og vi kjenner heller ikke til at det er vanlig at møbler og interiør er spesielt tilpasset en idrettsgren. POLO vil muligens kunne gi

3 2. avd. sak nr visse assosiasjoner om stilart, men vil ikke oppfattes som beskrivende. POLO anses særpreget og sterkt for denne typen varer. Fullmektigen har videre vist til at det søkte merket er registrert i klassene 9, 14, 18, 20, 21 og 25 i EU uten at innehaveren av det motholdte merket har kommet med noen innsigelse. Patentyret må vurdere om gjennomsnittsforbrukeren i Norge vil forveksle merkene med hensyn til den kommersielle opprinnelsen. At innehaveren av den motholdte registreringen ikke har hatt innvendinger mot registrering i EU kan skyldes flere forhold. Vi kjenner ikke bakgrunner for dette, og ser ikke at det har noen betydning i forvekselbarhetsvurderingen. Videre viser fullmektigen til at alle produkter som selges av søker er merket med teksten "not affiliated with Polo Ralph Lauren Corp" som resultat av et forlik mellom søker og innehaver av motholdet. Forbrukerne vil derfor ikke ta feil av den kommersielle opprinnelsen. Til dette vil vi bemerke at Patentstyret må vurdere merkene slik de er søkt mot det som er registrert. Noen slik begrensning fremgår ikke av dette og kan derfor ikke tas hensyn til. Avtalen tyder etter vårt syn på at det nettopp er forvekslingsfare, da det er behov for forbrukerne med en slik avklaring. Søkerens fullmektig har anført at registrering nr , ordmerket POLO, registrert for klasse 25 har gått ved siden av søkers , ordmerket UNITED STATES POLO ASSOCIATION og , det kombinerte merket U.S. POLO ASSOSIATION FOUNDED 1890 uten at disse merkene har vært ansett forvekselbare. Patentstyret anser at det er noe større merkeforskjell mellom disse merkene. Videre vil elementet POLO være noe svakere i forhold til klær enn møbler, da det ikke er uvanlig at klær er tilpasset spesielle idretter. For øvrig må Patentstyret vurdere hvert merkes registrerbarhet ut fra de konkrete forhold og ut fra hvordan dagens gjennomsnittsforbrukere vil oppfatte merket. Fullmektigen har pekt på at det er underlig at den offisielle organisasjonen for polo i USA skal bli hindret i å registrere sitt merke når behovet for en registrering åpenbart er til stede. Vi vil i denne forbindelse vise til at det registrerte merket ble søkt registrert før nærværende søknad ble innlevert, og at den derfor har bedre prioritet og må tas hensyn til i forvekselbarhetsvurderingen. Til slutt har fullmektigen vist til en rekke registreringer og søknader globalt, en oversikt over lisensieringsstruktur, salgstall og markedsføring. Patentstyret kan ikke se at dette avhjelper forvekselbarheten som foreligger mellom merkene i denne saken. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at søkers merke U.S. POLO ASSOCIATION er egnet til å forveksles i den alminnelige omsetningen med registrering nr , ordmerket POLO når de benyttes for samme og sterkt likeartede varer. Merket må dermed nektes registrert i henhold til varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Beslutning: Det søkte merket nektes registrert." En begrunnet klage over 1. avdelings avgjørelse innkom fra søkers fullmektig den 5. februar Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 11. mars 2008, innen fakturafristens utløp. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig.

4 2. avd. sak nr I klagen anfører søkers fullmektig: "1. Innledning og faktum Wikborg Rein & Co. har i forbindelse med klage til Patentstyrets annen avdeling overtatt som fullmektig i saken, se vedlagt fullmakt fra søker, United States Polo Association. Bilag 1: Fullmakt fra United States Polo Association. Patentstyrets første avdeling traff 5. desember 2007 avgjørelse om å nekte registrering av varemerket U.S. POLO ASSOCIATION i klasse 20 i det første avdeling fant at det søkte merket anses egnet til å forveksles i den alminnelige omsetning med varemerkeregistrering nr , ordmerket POLO. Søker påklager herved avgjørelsen til annen avdeling, innen klagefristen 5. februar Klagen retter seg mot feil i bevisvurderingen og den konkrete anvendelsen av forvekselbarhetsvurderingen på sakens faktum, se punkt 2 nedenfor. United States Polo Association (USPA) er den offisielle organisasjonen for sporten polo i Nord- Amerika, og har vært dette siden 1890, se omtale av organisasjonen og datterselskapet U.S.P.A. Properties Inc. i bilag 2 og 3. Bilag 2: Bilag 3: Utskrift fra under About Us History Utskrift fra under About Us Structure Sporten polo er en av verdens eldste idretter, og er en lagsport hvor hver spiller rir på hest. For nærmere omtale av sporten polo, se bilag 4 nedenfor. Merk at det i omtalen av spillet polo på Wikipedia er lenket til USPA, noe som viser søkers sentrale posisjon innenfor sporten polo. Bilag 4: Utskrift fra Wikipedia for søk på polo. Vi vedlegger igjen dokumentasjon for alle søkers varemerkeregistreringer og -søknader på global basis, se bilag 5. Bilag 5: Registreringer og søknader globalt (worldwide registered and pending). Oversikten viser at søker har en global tilstedeværelse og et globalt registreringsprogram som er resultatet av en bevisst bruk og registreringspraksis. Det viser også at USPA og PRL sameksisterer og aksepterer en sameksistens av sine varemerker globalt også med det søkte merket og det motholdte merket i klagesaken her. Søker har 9 såkalte Master Licensees, dvs. lisenshavere med rett til å lisensiere videre, 10 direkte lisenshavere (direkte avtale med selskap uten rett til å lisensiere videre) og 53 underlisenshavere med lisensrett til å selge søkers produkter i over 106 land (se bilag 6 med diagram over master licensee -strukturen). Bilag 6: USPAs globale lisensieringsstruktur. Produktene blir utbudt for salg og markedsført på følgende Internettsider: og

5 2. avd. sak nr Som det følger av bilag 4 har USPA i Skandinavia, herunder Norge, direkte salg gjennom butikkene Hemtex, Kappahl og Atlas Design. Siden lanseringen er salgstallene globalt på over 1 milliard USD. Innehaver av det motholdte merket, Polo Ralph Lauren Corporation (PRL), tok i bruk uttrykket polo m.m. på sine varer i Både USPA og PRL har sin opprinnelse i USA, og begge selskaper har global tilstedeværelse og er aktive i sin merkebygging og merkebeskyttelse. PRLs produkter er rettet mot et annet og mer eksklusivt segment og selges i helt andre butikker enn USPAs produkter, og PRLs produkter er vesentlig dyrere enn USPAs tilsvarende produkter. Produktene og merkene retter seg derfor mot to ulike markedssegmenter, hvor PRL s merker selges som dyre luksusmerker, noe USPAs merker ikke gjør. For øvrig henvises til dokumentasjon framlagt for første avdeling. Dersom det er behov for supplerende dokumentasjon ber vi om beskjed slik at vi kan få fremskaffet dette. 2. Rettslig grunnlag for klagen 2.1 Vurderingstema og anførsler Søker har ingen innvendinger mot Patentstyrets redegjørelse og beskrivelse av hvordan forvekselbarhetsvurderingen i prinsippet skal utføres, nederst på side 1 og øverst på side 2 i avgjørelsen. Klagen retter seg mot feil i bevisvurderingen og den konkrete anvendelsen av forvekselbarhetsvurderingen på sakens faktum. Søker anfører at det ikke kan sies å foreligge noen risiko for forveksling mellom merkene U.S. POLO ASSOCIATION og POLO, dels fordi merkene av forbrukerne vil bli oppfattet forskjellig med ulik kommersiell forbindelse (se punkt 2.2) og dels på grunn av det friholdelsesbehov som gjør seg gjeldende for ordet polo (se punkt 2.3). 2.2 Merkene er ikke egnet til å forveksles Det erkjennes at varene i klasse 20 som merket U.S. POLO ASSOCIATION er søkt registrert for, er å anse som likeartet sammenlignet med de varer det motholdte merket POLO er registrert for i klasse 20 og 24. Imidlertid anføres at det her ikke er tilstrekkelig kjennetegnslikhet til at merkene kan sies å være forvekselbare etter varemerkeloven 14, første ledd, nr 6. Det eneste felles element i merkene er ordet polo, mens elementene U.S. og ASSOCIATION i det søkte merket gjør at merkene skiller seg fra hverandre både visuelt, fonetisk, semantisk og begrepsmessig. De nevnte tilleggene i det søkte merket vil for omsetningskretsen adskille merkene og vise at de har en helt annen kommersiell opprinnelse. Gjennomsnittsforbrukeren vil på grunn av tilleggene U.S. og ASSOCIATION forstå merket som en henvisning til den amerikanske poloforeningen, og det er derfor ingen risiko for at omsetningskretsen skal tro at det er noen kommersiell forbindelse mellom varene. Det følger av Lassen og Stenvik: Oversikt over norsk varemerkerett, annen utgave revidert versjon 2003, på side 279: Forvekslingsrisiko foreligger derimot ikke om gjennomsnittsforbrukeren, når han møter det yngre merket, bare fremkaller det eldre merket i sin erindring, uten å blande

6 2. avd. sak nr det sammen med det eldre merket, og uten å anta at det foreligger noe kommersielt fellesskap. I slike tilfeller foreligger det i EF-domstolens terminlogi risiko for en forbindelse i egentlig forstand (Sabel v. Puma, premiss 16). Man kan også si at det foreligger risiko for assosiering, i motsetning til risiko for forveksling. Søker anfører at det ikke kan anses å foreligge noen risiko for forveksling med søkers merke kun en risiko for assosiering. Videre er det et viktig moment i denne sammenheng at det for det motholdte merket, som nevnt ovenfor i punkt 1, er snakk om en spesiell omsetningskrets, med høy merkebevissthet og betalingsvilje, noe som reduserer faren for forveksling. I omsetningssituasjonen vil det motholdte POLO-merket selges i helt andre butikker og til langt høyere priser enn det søkte merket, og av den grunn vil det motholdte POLO-merket aldri bli solgt i for eksempel KappAhl-/ eller Hemtex-butikker i Norge. PRL velger utsalgssteder selektivt ut fra den image PRL ønsker å skape omkring sine merker som gjør det mulig å selge varene til langt høyere priser enn tilsvarende varer. Omsetningskretsen til det motholdte merket vet nøyaktig hva de skal ha og det er derfor ingen risiko for at de vil komme til å forveksle det søkte merket med det motholdte POLO-merket. Videre vil søker anføre at det for de varer merket er søkt registrert for i klasse 20, dvs. møbler, speil, billedrammer, sengetøy, madrasser og puter, er en generelt høy merkebevissthet i omsetningskretsen. Det er ikke snakk om dagligvarer som kjøpes på impuls, men tvert i mot varer som kjøpes etter nøye overveielse og hvor merke, kvalitet, utforming/design og pris er sentrale faktorer for utvelgelsen. Søker anfører at første avdeling har lagt for liten vekt på de særegne forhold som gjelder for omsetningskretsen og i omsetningssituasjonen i saken her og som fjerner eventuell fare for at det søkte merket skal forveksles med det motholdte merket. At dette er relevante momenter følger for eksempel av Patentstyret annen avdeling i kjennelse, PS av 4. mai 2006, hvor det uttales at: Ved vurderingen av kjennetegnslikheten må det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet. Det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere, alt etter hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvorledes de omsettes. For å avgjøre om det foreligger fare for forveksling i dette tilfellet, er det relevant å se på kjøpssituasjonen for disse produktene. I kjennelse, PS av 8. mai 2006 stadfestet Patentstyret annen avdeling avgjørelsen fra første avdeling, hvor første avdeling la vekt på varens høye pris, og at omsetningskretsen måtte anses som snever da få hadde evne og vilje til å betale en slik høy pris for varen. Dette viser at også varenes pris er et relevant moment i vurderingen. Vi vil videre minne Patentstyret på det faktum at søker har fått registrert merket U.S. POLO ASSOCIATION som et EU-varemerke (ordmerke) i klassene 9, 14, 18, 20, 21 og 25, registrerings nr og , og registreringsdato hhv 21. februar 2005 og 31. august 2005, jf bilag 5. PRL har registrert POLO i klassene 9, 20, 21 og 24, registrerings nr og registreringsdato 29. september I EU er med andre ord de samme merkene som i saken her registrert side om side, og det har ikke innkommet innsigelser fra innehaver PRL. Søker anfører at dersom en så profesjonell aktør som PRL hadde oppfattet søkte merket U.S. POLO

7 2. avd. sak nr ASSOCIATION som forvekselbart med det motholdte POLO-merket, så hadde PRL kommet med innsigelse ved registreringen i Når det gjelder distinktiviteten til det motholdte merket, så erkjennes at POLO-merket vil ha høyere grad av distinktivitet for varer som ikke har noe med sporten polo å gjøre. Samtidig er det vage grenser her, tatt i betraktning at det motholdte merket også er navnet på en idrettsgren. Det kan for eksempel synes som at første avdeling har unnlatt å se at det motholdte merke dekker følgende varefortegnelse i klasse 20: varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Det er sannsynlig at noen av disse varene vil kunne brukes i sporten polo, for eksempel gjelder dette polokøller. Søker anfører derfor at første avdeling har vært for kategorisk når det er lagt til grunn at det motholdte POLO-merket er å anse som særpreget og sterkt for den type varer merkene gjelder. Det vises her også til friholdelsesbehovet, se punkt 2.3 nedenfor. Til sammenligning nevnes også at Patentstyret, da PRL søkte om registrering av det motholdte POLO-merket, ikke fant at det var noen fare for forveksling med det allerede registrerte varemerket MARC O POLO, med registreringsnummer Dette til tross for at MARC O POLO var registrert som ordmerke i en rekke klasser, blant annet for hele klasse 20, 21, 24 og 27, med andre ord full varelikhet med det motholdte POLO-merket. Det er på det rene at dersom POLO, slik Patentstyret hevder i den foreliggende registreringssaken, skal anses som særpreget og sterkt for denne type varer og det dominerende merkeelement, så burde også det motholdte POLO-merket blitt ansett forvekselbart med MARC O POLO-merket. Søker anfører at når det motholdte POLO-merket ikke ble funnet forvekselbart med MARC O POLO, så er det enda mindre grunn til å anse merket U.S. POLO ASSOCIATION forvekselbart med det motholdte POLO-merket. Tilsvarende synspunkt ble lagt til grunn av Patentstyret ved registreringen av ordmerket POLO i klasse 25, med registreringsnummer Dette merket ble registrert, uten å bli ansett som forvekselbart med de allerede registrerte varemerkene UNITED STATES POLO ASSOCIATION i klasse 18 og 25, ordmerke med registreringsnummer og U.S. POLO ASSOCIATION FOUNDED 1890 i klasse 18 og 25, kombinert merke med registreringsnummer Begge de eksisterende varemerkene inneholdt elementet POLO for de samme vareklasser som det søkte POLO-merket. Det kan på bakgrunn av dette ikke herske tvil om at Patentstyret har ansett polo for å være et element uten særlig høy grad av distinktivitet. Søker anfører derfor at U.S. POLO ASSOCIATION må tillates registrert. 2.3 Behov for friholdelse av ordet polo I Karnovs lovkommentar til varemerkeloven uttales i note 69 at: Vekten på hensynet til friholdelsesbehovet ble i norsk retts- og registreringspraksis i noen grad nedjustert etter EF-domstolens dom i sak C-383/99 P, Baby-Dry. Dommen ble tolket som om friholdelsesbehovet ikke lenger skulle tillegges særlig stor vekt, med den følge at kravet til distinktivitet ble satt relativt lavt, se bl.a. i Rt s. 391 God morgon og Rt s. 641 Superlek.

8 2. avd. sak nr Senere praksis fra EF-domstolen har imidlertid gjort klart at Baby-Dry ikke skal tolkes slik. Sak C-191/01 P, Doublemint presiserte og strammet inn uttalelsene fra Baby-Dry. I Doublemint ble det gjort klart at friholdelsesbehovet fortsatt har en sentral plass ved vurderingen av om et merke skal nektes registrert som beskrivende, også ved ordmerker og konstruerte ord slik saken gjaldt (premiss 31). Vurderingstemaet er om det søkte merke «kunne tænkes at blive anvendt af andre erhvervsdrivende for at betegne en egenskab ved deres varer og tjenesteytelser» (premiss 35). Det er altså ikke bare ord som faktisk brukes til å beskrive varer eller tjenester som skal friholdes, men alle betegnelser som kan anvendes til slike formål (premiss 32). Endelig uttales at det er tilstrekkelig for å nekte registrering at én av ordets betydninger er beskrivende. En nektelse av å la det søkte merket U.S. POLO ASSOCIATION registreres i saken her kan sammenlignes med at Norges fotballforbund ikke skulle få registrere sitt navn som varemerke fordi noen allerede hadde registrert navnet på sporten fotball som varemerke. Ordet fotball ville med svært stor sannsynlighet ikke blitt tillatt registrert i Norge for tilsvarende varer. Dersom merket fotball var blitt registrert, ville det etter all sannsynlighet ikke hindret registreringsnummer Norges fotballforbund (som omfatter klasse 20). Derimot kan man se at varemerkesøknad nummer er blitt henlagt; merket som var søkt registret var FOTBALL. Henlagt er også blant andre varemerkesøknad nummer , også dette FOTBALL, og varemerkesøknad nummer FOTBALL BRUS. Dersom man videre ser på varemerker med registreringsnummer og , begge kombinerte merker med teksten TOPP FOTBALLEN, ser man at det er inntatt unntaksanmerkning for teksten i merket. Det samme gjelder registreringsnummer FOTBALL MAGASINET. Andre merker som er beskrivende for en sport/idrett er vurdert på samme måten. Det gjelder for eksempel registreringsnummer SYKKEL I SENTRUM, hvor det er inntatt unntaksanmerkning for teksten i merket. Det samme gjelder også for registreringsnummer SKI TEAM, hvor det står at the text SKI TEAM is excluded from the legal protection. Det virker på søker som avslaget skyldes at første avdeling har lagt for liten vekt på at det motholdte POLO-merket faktisk er en henvisning til sporten polo, og at det søkte merket i omsetningskretsen vil bli oppfattet som et merke for den amerikanske poloforeningen. Patentstyret bør ikke gi en næringsdrivende alene et monopol på bruk av ordet polo, som er navnet på en verdenskjent idrett og dermed et svakt merkeelement som bør friholdes. Andre må kunne inkorporere dette elementet i sitt varemerke uten at det dermed blir ansett å foreligge forvekslingsfare. Særlig må organisasjoner som er knyttet til sporten polo ha rett til å benytte dette elementet i sine navn og varemerker ut fra et rent behovssynspunkt. Det synes videre noe underlig at den offisielle organisasjonen for polo skal bli hindret i registrering av sitt merke når behovet for en registrering åpenbart er til stede. Vi ønsker igjen at Patentstyret skal merke seg at det vil ha svært store direkte konsekvenser dersom man hindrer den offisielle interesseorganisasjonen for polo å benytte et så grunnleggende merkeelement som polo for sine varer. Det gjelder uansett om det er snakk om varer som brukes for utøvelse av sporten polo eller andre typer. 2.4 Oppsummering

9 2. avd. sak nr Søkers merke skiller seg både visuelt, fonetisk, semantisk og begrepsmessig fra det motholdte POLO-merket gjennom tilleggselementene U.S. og ASSOCIATION, som viser at dette er den amerikanske poloforeningens merke. Til forbrukeren går det klart frem at det ikke vil dreie seg om et produkt fra innehaver av det motholdte POLO-merket, og det er derfor ingen risiko for at omsetningskretsen skal komme til å tro at varene har samme kommersielle forbindelse. Dette sett i sammenheng med friholdelsesbehovet for ordet polo, gjør at det etter søkers oppfatning ikke kan være tvil om at Patentstyret må tillate registrering av merket. Vi ber på dette grunnlag om at en fornyet vurdering foretas og at merket fremmes for registrering. Samtidig ber vi om at all korrespondanse, herunder klagegebyr, adresseres til undertegnede og merkes med vårt saksnummer eoy." Den 30. april 2009 innkom nytt brev fra søkers fullmektig, hvor det uttales: "Supplering av klage nr 7821 vedr varemerkesøknad U.S. POLO ASSOCIATION 1. Innledning Det vises til vårt brev av 5. februar 2008, med klage på Patentstyrets nektelse av å registrere ovennevnte varemerke, og vi vil med dette supplere klagen som redegjort for per telefon med Patentstyret 26. januar i år og telefon 22. april. Etter at klagen ble innlevert har det kommet nyere praksis fra EU som er relevant for vurderingen av klagen. Det gjelder en avgjørelse fra OHIM Opposition Division av 25. februar 2008 og en avgjørelse fra EF-domstolen av 27. november 2008, Intel vs. CPM. Videre ønsker vi med dette også å supplere faktum i saken. Kjernen i saken er om varemerket U.S. POLO ASSOCIATION i klasse 20 må anses egnet til å forveksles i den alminnelige omsetning med registrering for varemerket POLO i klasse 20 og derfor ikke kan tillates registrert, jf varemerkeloven 14 første ledd nr 6. Søker anførte i klagen at det ikke foreligger noen risiko for forveksling mellom merkene U.S. POLO ASSOCIATION og POLO. Vedlagt følger en amerikansk artikkel fra desember 2008 hvor U.S. Polo Association plasseres blant verdens topp 50 mest kjente "mega brands". Bilag 1: DNR Special Report, Mega Brands, December Merkene er ikke egnet til å forveksles i den alminnelige omsetning 2.1 Vareslagslikhet Søker erkjenner på bakgrunn av varebeskrivelsen at det må anses å foreligge vareslagslikhet mellom det søkte og det motholdte merket i klasse 20. Vareslagslikhet er imidlertid kun ett av flere momenter i helhetsvurderingen av om merkene er egnet til å forveksles, og den samlede konklusjonen kan godt være at merkene ikke er egnet til å forveksles selv om det foreligger vareslagslikhet.

10 2. avd. sak nr Kjennetegnslikhet Det anføres at det her ikke er tilstrekkelig kjennetegnslikhet til at merkene kan sies å være egnet til å forveksles etter varemerkeloven 14, første ledd, nr 6. Patentstyret har funnet at ordet polo er det sterke og dominerende element i det søkte merket, og har vurdert om merket er egnet til å forveksles med det motholdte merket ut fra dette. Søker anfører at det er en feilvurdering, og vil i denne forbindelse vise til avgjørelse fra OHIM Opposition Division av 25. februar 2008, hvor innehaver av merket POLO POLO ikke vant frem med sin innsigelse mot merket U.S. POLO ASSOCIATION. Innsigelsessaken gjaldt registrering i klasse 24, men uttalelsene knyttet til det søkte merket U.S. POLO ASSOCIATION har også relevans for vurderingen etter klasse 20. OHIM Opposition Division la på side 4 til grunn at: Conceptually both marks contain the element POLO. Polo is a team sport played outside on horseback, the objective of which is to score goals against an opposing team. Thus, to this extent, they have identical connotations. However, the other words in the contested application will be clearly understood as a reference to the Polo Association of the United States. Furthermore, the element U.S. is a usual and well-known abbreviation for United States and will be understood by the relevant public of the Community. Considering that the additional English word association is widely used at an international level, a substantial portion of the EU consumers will also attribute a conceptual value to this word and it will bring a particular meaning to the structure of the sign. Søker anfører at de samme betraktninger som OHIM har lagt til grunn for omsetningskretsen i EU, må anses å gjelde for omsetningskretsen i Norge, med andre ord at omsetningskretsen på grunn av tilleggene U.S. og ASSOCIATION vil forstå merket U.S. POLO ASSOCIATION som en henvisning til og et merke for den amerikanske poloforeningen og at det derfor ikke er noen risiko for at omsetningskretsen skal tro at det er noen kommersiell forbindelse mellom varene solgt under varemerkene POLO og U.S. POLO ASSOCIATION. Det vises videre til oppsummeringen av drøftelsen nederst på side 4 og på side 5, hvor OHIM Opposition Division uttaler seg om hva som anses som den dominerende del av det søkte merket og kommer til at det verken foreligger kjennetegnslikhet eller forvekslingsfare. Her uttales blant annet: To sum up, the trade marks in dispute are visually and aurally similar to the extent that they share the element POLO. However, the similarity created by the common sequence is significantly lessened by the fact that the signs differ in their beginning, their middle and their ending. The applicant s sign differs in its beginning due to the element U.S. instead of POLO. The beginning of a sign is normally the part that attracts consumers attention initially. The applicant s sign differs also in the middle due to the non-repetition of the element POLO and its ending due to the use of the term association. Furthermore, bearing in mind that the common word POLO does not enjoy an individual position in the contested application but that it is rather combined with the

11 2. avd. sak nr other mentioned elements and that it is placed in a middle position, it cannot be concluded that it is the only dominant element of the contested mark. In that respect it is worth noting that, according to established case-law, a composite mark cannot be regarded as being similar to another trade mark which is identical or similar to one of the components of the composite mark, unless that component forms the dominant element within the overall impression created by the composite mark. That is the case where that component is likely to dominate, by itself, the image of that mark which the relevant public keeps in mind, with the result that the other components of the mark are of little importance within the overall impression created by it (see, inter alia, judgments of the Court of First instance in Case T-6/01 Matratzen Concord GmbH v OHIM ( Matratzen [2002] ECR II-4335, at paragraph 33; in Case T-286/03 The Gillette Company v OHIM ( Right Guard Xtreme Sport ) [2005] ECR II-0008, at paragraphs 60, and 73-74; and in Case T-385/03 Miles Handelsgesellschaft International mbh v OHIM ( Biker Miles [2005] ECR II-2665, at paragraph 39). It can be seen from the foregoing that this is not the case in the present circumstances. To conclude, the conflicting signs are dissimilar overall. Det fremkommer her at OHIM Opposition Division har lagt en helt annen vurdering til grunn av merket U.S. POLO ASSOCIATION, enn det Patentstyret har gjort ved sin nektelse. Søker anfører at samme vurderingen ville blitt lagt til grunn av OHIM Opposition Division i forhold til det motholdte merket POLO i saken her. Dette må ha avgjørende betydning for Patentstyrets vurdering av den foreliggende varemerkesøknad og må medføre at merket U.S. POLO ASSOCIATION tillates registrert. Avgjørelse fra OHIM Opposition Division av 25. februar 2008 vil bli ettersendt. Videre vil vi legge til at navnet POLO i det norske markedet per i dag er kjent i to sammenhenger: i forbindelse med sporten polo og det eksklusive varemerket Polo Ralph Lauren med en logo med rytter på hest. Vi mener det er åpenbart at Polo Ralph Lauren sin bruk av varemerket POLO på Polo Ralph Laurens sine dyre varer, som selges i helt andre butikker enn Søker sine rimelige varer, ikke vil bli forvekslet med varemerket U.S. POLO ASSOCIATION. Som nevnt tidligere selges varer av merket U.S. POLO ASSOCIATION hos Kappahl og Hemtex, mens POLO av Polo Ralph Laurens selges hos butikker som Ferner Jacobsen og i eksklusive interiørbutikker. På patentstyrets hjemmeside fremgår det at det aktuelle varemerket POLO, med registrering , innehas av The Pool/Lauren Co LP. Dette må være en skrivefeil da vi ikke kan se at et slikt selskap eksisterer. På samme adresse, 650 Madison Avenue, holder imidlertid Polo Ralph Lauren Inc til, og dette er også adressen for hovedkvarteret til Polo Ralph Lauren. Det er ingen tvil at det registrerte varemerket tilhører Polo Ralph Lauren. Ytterligere argumenter som taler for at det søkte merket må tillates registrert fremkommer nedenfor: 2.3 Det søkte merket U.S. POLO ASSOCIATION er registrert i EU uten innsigelse fra innehaver av det motholdte merket POLO

12 2. avd. sak nr Søker vil minne Patentstyret på det faktum at Søker har fått registrert merket U.S. POLO ASSOCIATION som et EU-varemerke (ordmerke) i klassene 9, 14, 18, 20, 21 og 25, registrerings nr og , og registreringsdato hhv 21. februar 2005 og 31. august Polo Ralph Lauren Inc. (heretter PRL) har registrert POLO i klassene 9, 20, 21 og 24, registrerings nr og registreringsdato 29. september I EU er med andre ord de samme merkene som i saken her registrert side om side, og det har ikke innkommet innsigelser fra innehaver PRL. Søker anfører at dersom en så profesjonell aktør som PRL hadde oppfattet søkte merket U.S. POLO ASSOCIATION som egnet til å forveksles med det motholdte merket POLO, så hadde PRL kommet med innsigelse ved registreringen i Dette begrunnes med at PRL følger nøye med på Søkers merkebygging og gjør innsigelser mot all merkebruk og alle merkeregistreringer PRL mener krenker sine merkerettigheter. Videre vises til kommentar ovenfor i punkt 2.2 vedrørende innsigelsessak mot EU-registreringen av varemerket U.S. POLO ASSOCIATION, som ble avvist fordi merket ikke ble ansett egnet til å forveksles med merket POLO POLO Det søkte merket og det motholdte merket sameksisterer i en rekke land Ved hjelp av enkle søk har vi funnet frem til 80 varemerker registrert i Norge og 283 varemerker registrert ved United States Patent and Trademark Office i USA som inneholder ordet POLO. I tillegg er det registrert 238 Community Trademarks i USA som også inneholder ordet POLO. Det er altså en stor mengde varemerker som inneholder elementet POLO, uten at det har hindret de ulike registreringene. En slik fredelig sameksistens i et så stort omfang viser at elementet POLO ikke kan ha et sterkt vern, og er således viktige argumenter for at Søkers varemerke bør kunne registreres. Da vedleggene er meget stor (oversikten over de norske merkene er på 253 sider) har vi tillatt oss å legge ved kun oversikter eller utdrag. Bilag 2: Norske varemerker med elementet POLO per 22. desember 2008 Bilag 3: Bilag 4: Varemerker med elementet POLO registrert ved United States Patent and Trademark Office Noen av de 238 registrerte Community Trademarks som inneholder elementet POLO 3. Subsidiær anførsel Dersom Patentstyrets annen avdeling opprettholder at merkene er egnet til å forveksles i den alminnelige omsetning, så vil Søker hevde at det ikke kan være tale om en fare forveksling, men kun en fare for assosiasjon. Dersom omsetningskretsen når man ser U.S. POLO ASSOCIATION skulle få en assosiasjon til det omsøkte merket POLO, så vil ikke det i seg selv være hindrende for registreringen av det søkte merket. Dette argumentet ble ikke tilstrekkelig behandlet i punkt 2.2 i klagen, ved henvisningen til Lassen og Stenvik: Oversikt over norsk varemerkerett, på side 279. For det første er det ikke sikkert det motholdte "POLO" merket kan sies å være "så velkjent og har en slik anseelse her i riket" at det har et utvidet Kodak-vern etter vml. 6, annet ledd. Merkene PRL benytter som kjennetegn for sine varer er POLO i sammenheng med andre elementer, for eksempel "POLO RALPH LAUREN" og "POLO SPORT". Det betyr at eventuell

13 2. avd. sak nr innarbeidelse og utvidet vern gjelder for de ulike kombinasjonene av POLO, og ikke for ordmerket POLO i seg selv. For det andre, dersom "POLO" merket har et slikt utvidet vern og det kan sies å foreligge en risiko for forveksling, så vil ikke søkers registrering og bruk av U.S. POLO ASSOCIATION oppfylle vilkåret om at dette "ville bety en urimelig utnyttelse eller forringelse av ["POLO" merkets] anseelse (goodwill)", jf annet ledd (vårt innskudd i klammer). Vi vil her vise til EU-domstolens rådgivende uttalelser om velkjente merker i INTEL vs INTELMARK C-252/07 fra 27. november EU-domstolen gav rådgivende uttalelser om velkjente merker. Domstolen uttalte at det at omsetningskresten assosieres det senere merket med det tidligere velkjente merket ikke er nok til å etablere snylting, se premiss 5: " The fact that: the earlier mark has a huge reputation for certain specific types of goods or services, and those goods or services and the goods or services for which the later mark is registered are dissimilar or dissimilar to a substantial degree, and the earlier mark is unique in respect of any goods or services, and for the average consumer, who is reasonably well informed and reasonably observant and circumspect, the later mark calls the earlier mark to mind, is not sufficient to establish that the use of the later mark takes or would take unfair advantage of, or is or would be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier mark, within the meaning of Article 4(4)(a) of Directive 89/104." Videre må innehaver kunne dokumentere at bruken av det nye merket vil skade og utvanne det tidligere merkets distinktive karakter. EU.domstolen uttaler i premiss 6: "Article 4(4)(a) of Directive 89/104 must be interpreted as meaning that:. proof that the use of the later mark is or would be detrimental to the distinctive character of the earlier mark requires evidence of a change in the economic behaviour of the average consumer of the goods or services for which the earlier mark was registered consequent on the use of the later mark, or a serious likelihood that such a change will occur in the future." Med denne avgjørelsen har EU-domstolen har hevet terskelen for å si at rettighetene til velkjente merker er krenket. Avgjørelsen får således stor betydning for spørsmål om varemerkekrenkelser. Bilag 5: Avgjørelse i INTEL vs INTELMARK C-252/07 fra 27. november 2008 Søker anfører derfor subsidiært at en eventuell risiko for assosiering i denne saken klart ikke er noen registreringshindring. 4. Oppsummering Søkers merke skiller seg både visuelt, fonetisk, semantisk og begrepsmessig fra det motholdte POLO-merket gjennom tilleggselementene U.S. og ASSOCIATION, som viser at dette er den amerikanske poloforeningens merke. Til forbrukeren går det klart frem at det ikke vil dreie seg om et produkt fra innehaver av det motholdte POLO-merket, og det er derfor ingen risiko for at omsetningskretsen skal komme til å tro at varene har samme kommersielle opprinnelse. Dette, sett i sammenheng med friholdelsesbehovet for ordet polo, gjør at det etter Søkers oppfatning ikke kan være tvil om at Patentstyret må tillate registrering av det søkte merket.

14 2. avd. sak nr Søker ber på dette grunnlag om at suppleringene i brevet her medtas ved den samlede vurderingen av klagen. Dersom det er spørsmål eller behov for supplering ber Søker om at Patentstyret tar kontakt med undertegnede." I e-post av 4. mai 2009, med diverse vedlegg i word- og pdf-format, uttaler fullmektigen videre: "Supplering av klage nr 7824 og 7821 vedrørende varemerkesøknader for U.S. POLO ASSOCIATION Vedlagt følger supplering av klage nr 7824 vedrørende varemerkesøknad U.S. POLO ASSOCIATION og klage nr 7821 vedrørende varemerkesøknad U.S. POLO ASSOCIATION. Etter at klagen ble innlevert har det kommet nyere praksis fra EU som er relevant for vurderingen av klagen, og vi ønsker også å supplere faktum i saken. Brevene ble sendt per post og faks den 30. april, og forsøksvis sendt per e-post. Bilag 5: Intel vs Intelmark (CPM) [sak nr. C-252/07] Vi vil ettersende snarlig et vedtak fra OHIM Opposition Division, som ved en inkurie har forsvunnet fra saken." Den 13. mai 2009 sendte søkers fullmektig inn en kopi av ovennevnte avgjørelse fra OHIM's Opposition Division. Saken er deretter tatt opp til behandling. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til et annet resultat enn 1. avdeling. Etter 14 første ledd nr. 6 kan et varemerke ikke registreres dersom det er egnet til å forveksles med et registrert varemerke som har rettsvern fra en tidligere dato. Forvekselbarhet forutsetter en viss grad av kjennetegnslikhet og vareslagslikhet (varemerkelovens 4, jf. 6 første ledd). De to elementene kan ikke vurderes separat. Det må foretas en helhetsvurdering hvor både vareslagsog kjennetegnslikheten spiller inn, jf. høyesterettsdommen i Rt s. 1988, NIR 1999 s. 739

15 2. avd. sak nr (COSMICA) og 2. avd. kj. 6747, NIR 2000 s. 91 (CONDIS), samt EF-domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabel v. Puma (Sml s. I-6191) og C-39/97 Canon v. Metro-Goldwyn- Mayer (Sml s. I-5507). Hvis varene eller tjenestene retter seg mot flere omsetningskretser, må risikoen for forveksling i begge eller alle omsetningskretser tas i betraktning, jf. avgjørelsen i sak C-412/05 Alcon v. Biofarma (Sml s. I-3569). Vurderingstemaet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. Rt s ( Søtt + Salt ), samt Sabel v. Puma og Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer. Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler hver for seg, jf. EF-domstoles avgjørelse i sak C-334/05 P Shaker (Sml s. I-4529). Han må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Det må imidlertid tas hensyn til at han normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene, men må stole på det ufullstendige bilde han har av dem i erindringen, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-342/97 Lloyd v. Klijsen (Sml s. I-3819). Ved vurderingen av kjennetegnslikheten må det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet. Det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere, alt etter hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvorledes de omsettes. I nærværende sak ble ordmerket U.S. POLO ASSOCIAION nektet registrert for møbler, speil, billedrammer, sengetøy, madrasser og puter i klasse 20 fordi det ble ansett som egnet til å forveksles med ordmerket POLO, registrert for nærmere angitte varer i klasse 20, 21, 24 og 27. Det foreligger vareoverlapping, hvilket tilsier en nokså streng vurdering av kjennetegnslikheten. Det anmeldte merket tar helt opp i seg det tidligere registrerte merket. Ordmerket U.S. POLO ASSOCIATION har imidlertid tillegg, utover merkeelementet POLO, som gjør at det skiller seg klart fra det motholdte merket både visuelt, fonetisk og begrepsmessig. Ordet POLO i det anmeldte merket kan ikke sies å innta an independent distinctive role in the composite sign, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-120/04 (THOMPSON LINE), premiss 35, og Høyesteretts avgjørelse i Rt s ( Søtt + Salt ). Merkeelementet POLO inngår i stedet som en integrert del av et helhetlig og sammenhengende språklig uttrykk. Samlet sett er merkene så ulike at det, etter 2. avdelings syn, ikke foreligger forvekslingsfare.

16 2. avd. sak nr Etter dette blir 1. avdelings avgjørelse å oppheve, og merket å registrere. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse oppheves, og saken sendes tilbake til 1. avdeling for registrering av merket. Ida Andrén (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Are Stenvik (sign.)

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7869 Reg. nr. 236 021 Søknadsnr. 2006 04981 Søker: Spar Kjøp AS, Postboks 7303, 5020 Bergen Innsiger: Bosch Textil GmbH, Gronau, Tyskland Fullmektig: Acapo AS,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7824 Søknadsnr. 2005 05144 Søker: United States Polo Association, Lexington, Kentucky, USA Fullmektig: Wikborg, Rein & Co., Postboks 1513 Vika, 0117 Oslo (tidl.

Detaljer

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7662 Søkn. nr. 2003 07887 Innehaver: Dynea OY, Helsingfors, Finland Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 26. februar 2008 Foreliggende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7690 Reg. nr. 224 131 Søknad nr. 2002 02909 Innehaver: Firmenich SA, Genève, Sveits Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo Innsiger: Pharma Nord ApS, Vejle, Danmark

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7856 Søknadsnr. 2002 00846 Søker: Boston Scientific Ltd, St. Michael, Barbados Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 29. mars 2010

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7799 Søknadsnr. 2005 06310 Søker: STI-Tool AB, Hyssna, Sverige Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7878 Reg.nr. 230 945 Søknadsnr. 2005 02906 Søker / innehaver: Anne Aamodt AS, Otervegen 11, 2211 Kongsvinger Fullmektig: (Advokatfirmaet Simonsen DA, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Martell

Detaljer

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker.

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7553 Reg. nr. 216 768 Søknadsnr. 2002 03449 Søker / Innehaver: Aktieselskabet af 21. november 2001, Brande, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Innsiger:

Detaljer

PROTOKOLL. Ved søknadens innlevering den 2. april 2003 inngikk følgende varer i varefortegnelsen:

PROTOKOLL. Ved søknadens innlevering den 2. april 2003 inngikk følgende varer i varefortegnelsen: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7711 Varemerkesøknad nr. 2003 03176 Søker: Nikken International Inc., Irvine, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7657 Int. reg. nr. 795 030 Nasj. ref. nr. 2003 01488 Innehaver: Wella AG, Darmstadt, Tyskland Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7861 Reg. nr. 232 105 Søknadsnr. 2005 07097 Søker/Innehaver: La Baronia de Turis Coop V., Turis (Valencia), Spania Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312)

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7675 Reg. nr. 223 662 Søknad nr. 2003 00312 Søker: Diamant Bor Xpert Norge AS, Oslo Innsiger: Diamant Boart SA, Brüssel, Belgia Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7885 Reg.nr. 235 243 Søknadsnr. 2006 02403 Søker / innehaver: Pharmalogica AS, Postboks 77 Smestad, 0377 Oslo Innsiger: Markant Handels- und Service GmbH, Offenburg,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7954 Reg.nr. 243 741 Søknadsnr. 2006 13609 Søker / innehaver: Dermanor AS, Billingstadsletta 83, 1396 Billingstad Fullmektig: Advokatfirmaet Hodneland & Co DA,

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7664 Int. reg. nr. 813 560 Nasj. ref. nr. 2003 11676 Innehaver: Supremo Shoes & Boots Handels GmbH, Pirmasens, Tyskland Innsiger: Wolverine Outdoors Inc., Rockford,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7828 Reg. nr. 232 767 Søknadsnr. 2005 09684 Søker/Innehaver: Cubus AS, Billingstad Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: B-Young A/S, Kolding, Danmark Fullmektig:

Detaljer

AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069 Klager: Redd Barna Representert ved: Advokatfirmaet Grette DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Thomas

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7766 Reg. nr. 227 341 Søknadsnr. 2004 04849 Søker / Innehaver: Nordic Fitness AS, Drammen Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo [Innsiger 1: Icon IP Inc., Logan,

Detaljer

PROTOKOLL. Duftprodukter til innendørsbruk, pot pouri, parfymevarer, desinfeksjonspreparater, deodoranter (til personlig bruk), romoppfriskere.

PROTOKOLL. Duftprodukter til innendørsbruk, pot pouri, parfymevarer, desinfeksjonspreparater, deodoranter (til personlig bruk), romoppfriskere. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7681 Søknadsnr. 2001 08121 Søker: Reckitt Benckiser (Scandinavia) AS, Bagsværd, Danmark Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. april

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7668 Patentstyrets ref. nr. OP 2006/00063 Reg. nr. 0820401 Søknad nr. 200403186 Int. reg. dato: 2003.12.23 Prioritet: 2003.10.31 (740522 BX) Registreringshaver:

Detaljer

17/ oktober Monster Energy Company Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ oktober Monster Energy Company Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00060 11. oktober 2017 Klager: Representert ved: Monster Energy Company Zacco Norway AS Innklagede: Kannestein AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd.sak nr. 7613 Varemerkesøknad nr. 2003 02167 Søker: Kraftinor AS, Narvik Fullmektig: Acapo AS, Bergen (tidl. Actio-Lassen AS, Bergen) Annen avdelings avgjørelse av 12.

Detaljer

AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180 Klager: Kimberly-Clark Worldwide Inc. Representert ved: Zacco Norway AS Innklagede: Imran Hussain, Rizana Hussain, Maariah Hussain, Danyaal Hussain, Zahra Hussain

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 2. mai 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 2. mai 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7970 Reg.nr. 245188 Søknadsnr. 200801111 Registreringshaver: Tunework AS, Inkognitogata 2, 0258 Oslo, Norge Innsiger: Moods of Norway DA, Postboks 344, 6781

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 220404 (200301646) Nevnte varemerke er registrert med følgende vare- og tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Reg. nr. 220404 (200301646) Nevnte varemerke er registrert med følgende vare- og tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7628 Reg. nr. 220 404 Søkn. nr. 2003 01646 Søker / Innehaver: Carabao Tawandang Co Ltd, Bangkok, Thailand Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Sandnes Innsiger:

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree AVGJØRELSE Sak: 16/00189 Dato: 27. mars 2017 Klager: Lash Bar Katrine Carlie Representert ved: Onsagers AS Innklaget: Grethe Jorunn Norvoll Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

17/ oktober Bristol-Myers Squibb Company Acapo AS. Novartis AG Zacco Norway AS

17/ oktober Bristol-Myers Squibb Company Acapo AS. Novartis AG Zacco Norway AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00041 11. oktober 2017 Klager: Representert ved: Bristol-Myers Squibb Company Acapo AS Innklagede: Representert ved: Novartis AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Overprøvingsnr: TMADM0000065 Deres ref.: Ole Marthon Granberg Varemerke: (figurmerke) Registreringsnr: 255424 Sønadsnr.: Innehaver: 200905949 Granberg

Detaljer

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7893 Søknad. nr. 2005 04335 Innehaver: Sigurd Li, Postboks 472, 1601 Fredrikstad Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 8.

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 216978 (200203202)

PROTOKOLL. Reg. nr. 216978 (200203202) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7556 Reg. nr. 216 978 Søknadsnr. 2002 03202 Innehaver: Kurtsan Food, Kurtsan Gida Tarim Urunleri Ithalat Ihracat San Ve Tic Ltd Sti, Izmir Yolu Uzeri, Tyrkia

Detaljer

Vi viser til Patentstyrets foreløpige delvise nektelse datert 17. november 2016.

Vi viser til Patentstyrets foreløpige delvise nektelse datert 17. november 2016. Patentstyret Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo 17. februar 2017 Vår referanse TM69720NO00-LCO/LCO Vår tidligere ref. Norsk varemerkesøknad nr. 201605738 UTAH JAZZ (fig.) NBA Properties Inc INNLEDNING Vi viser

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Søker: Carpark AB, Stockholm, Sverige Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

PROTOKOLL. Nevnte varemerke er registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Nevnte varemerke er registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7568 Reg. nr. 207 945 Varemerkesøknad nr. 2000 14006 Innehaver: Delta Lingerie, Cachan, Frankrike Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Innsiger: The Tea Board of

Detaljer

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk.

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7724 Varemerkesøknad nr. 2004 11645 Søker: DakoCytomation Denmark A/S, Glostrup, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 19. januar 2009; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 19. januar 2009; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8055 Reg. nr. 248702 Søknadsnr. 200811731 Søker / innehaver: Sprell Levende AS, Arne Garborgs vei 37, 1472 Fjellhamar Fullmektig: Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen,

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7760 Int. reg. nr. 785 764 Nasj. ref. nr. 2002 08899 Innehaver: Franz Stadler, Moosgasse 73, A-5350 Strobl am Wolfgangsee, Østerrike Innsiger: Scandinavian Airlines

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7849 Søknadsnr. 2006 02994 Søker: RMC of Illinois Inc., Philadelphia, Pennsylvania, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 12. mai

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt og registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt og registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7371 Reg. nr. 201 827 Varemerkesøknad nr. 1999 09238 Søker / Innehaver: Norsk Rikskringkasting AS, Oslo Innsiger: Tidnings Aktiebolaget Metro, Stockholm, Sverige

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8023 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 051 Begjæringen gjelder: Ad Fontes Medier AS, Grubbegata 4 6, 0179 Oslo Foretakets org. nr. 985 306 524 Fullmektig: Advokatfirmaet

Detaljer

AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028 Klager: SEB Kort AB Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Margrethe Lunde og Tove

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7786 Søknad nr. 2004 08457 Søker: Electronics for Imaging Inc., Foster City, California, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. juni

Detaljer

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135 Klager: Regatta AS Representert ved: Gram Hambro & Garmann Advokatfirma AS Innklagede: Reebok International Ltd Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter.

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7988 Varemerkesøknad nr. 2007 09589 Søker: Romo Hermanas SA de CV, Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, Mexico D.F., Mexico Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116)

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7324 Reg. nr. 206 087 Varemerkesøknad nr. 2000 00116 Innehaver: Sigrid T. Lindkjølen, Kongsberg (tidl. innehaver: Moscus AS, Slependen) Innsiger: BUM Equipment

Detaljer

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/043. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/043. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/043 Klager: Punch Industries Representert ved: Onsagers AS Innklaget: Delta pronatura Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 801052 (200304910) Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 801052 (200304910) Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7707 Int. reg. nr. 801 052 Nasj. ref. nr. 2003 04910 Innehaver: Marker International GmbH, Baar, Sveits Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Innsiger: Wolverine

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 243447 (200710904)

PROTOKOLL. Reg. nr. 243447 (200710904) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8036 Reg. nr. 243447 Søknadsnr. 200710904 Søker / innehaver: Chica AS, Helgerudgården, Rådmannhalmrastsvei 9, 1301 Sandvika Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS,

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden om registrering av ordmerket "RMIX" som varemerke ble innlevert til Patentstyret den 26. mars 2008, med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknaden om registrering av ordmerket RMIX som varemerke ble innlevert til Patentstyret den 26. mars 2008, med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8087 Reg. nr. 246551 Søknadsnr. 200803958 Registreringshaver: Noravind Strikkefabrikken på kaia AS, 9595 Sørvær Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,

Detaljer

AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182 Klager: easygroup IP Licensing Ltd Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Innklagede: Easybring AS Representert ved: Advokatfirmaet Grette DA Klagenemnda for

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200613995. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende tjenester:

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200613995. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7956 Varemerkesøknad nr. 2006 13995 Søknadsdato: 2006.12.01 Søker: Fullmektig: Ellos AB, Borås, Sverige ABC Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen a.s, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8104 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2011 005 Begjæringen gjelder: Apoteket Norge AS, Dyrskueveien 13, 2041 Kløfta Foretakets org. nr. 993 289 396 Fullmektig: Protector

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 247903 (200808755)

PROTOKOLL. Reg. nr. 247903 (200808755) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8185 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00117 Reg. nr. 247903 Søknads nr. 200808755 Registreringshaver: Pally Holland BV, Galvanibaan 12, 3439MG Nieuwegein, Nederland

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7817 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 015 Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr. 992 243 031 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. "51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers"

PROTOKOLL. 51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7773 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 070 Begjæringen gjelder: Norsk Gjenvinning AS, Trondheim Foretakets org. nr. 990 149 208 Fullmektig: Advokat Ulrik A.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7902 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 034 Begjæringen gjelder: Aker mur og tre AS, Ivar Knutsons vei 42, 1161 Oslo Foretakets org. nr. 991 718 400 Fullmektig:

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Anne Cathrine Haug-Hustad og Tove Aas Helge

Lill Anita Grimstad, Anne Cathrine Haug-Hustad og Tove Aas Helge AVGJØRELSE Sak: 16/00211 Dato: 2. mars 2017 Klager: Representert ved: FCA US LLC Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Anne Cathrine Haug-Hustad

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8015 Reg. nr. 229 957 Søknad nr. 2004 12613 Registreringshaver: Ex Hacienda Los Camichines SA de CV, Periferico sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7848 Reg. nr. 236 591 Søknadsnr. 2006 07064 Søker / innehaver: Mikaela Hansson, Romsdalsgt. 2, 0556 Oslo Innsiger: Comercial Farlabo España SL, Madrid, Spania

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7694 Reg. nr. 221 567 Søknad nr. 2003 04664 Innehaver: Army Shop AS, Oslo (tidl. Army Co v/ Bjørn Rune Solend) Fullmektig: Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo (tidl.

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8083 Patentstyrets ref. nr. OP 2010/00076 Søknad. nr. 200711935 Søker: Electronic Charts Centre AS, Postboks 60, 4001 Stavanger Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010 avdeling Annen PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7744 Reg. nr. 229 118 Varemerkesøknad nr. 2004 12618 Søker / Innehaver: Trontek AS, Trondheim Innsiger: Jotron Electronics AS, Tjodalyng Fullmektig: Norsk Patentbyrå

Detaljer

AVGJØRELSE 19. desember 2016 Sak 16/ Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS

AVGJØRELSE 19. desember 2016 Sak 16/ Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS AVGJØRELSE 19. desember 2016 Sak 16/00146 Klager: Miquel Y Costas & Miquel SA Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS Innklaget: Shenzhen Smok Technology Co. LTD Klagenemnda for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8086 Søknadsnr. 200711592 Søker: Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square Enix Co Ltd), Tokyo, Japan Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8007 Reg.nr. 246373 Søknadsnr. 200802899 Søker / innehaver: Ocean Nutrition Canada Ltd, 101 Research Drive, NSB2Y4T6 Dartmouth, Nova Scotia, Canada Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7661 Varemerkesøknad nr. 2002 08701 Colgate-Palmolive Company, New York, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7661 Varemerkesøknad nr. 2002 08701 Colgate-Palmolive Company, New York, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7661 Varemerkesøknad nr. 2002 08701 Søker: Colgate-Palmolive Company, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 12. november 2007

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7702 Reg. nr. 227 156 Varemerkesøknad nr. 1994 5690 Søker: Philibolus AS, Oslo Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Deutscher Weinfonds, Mainz, Tyskland Fullmektig:

Detaljer

Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett

Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett XXIX NIR-møtet 26 august 2008 Advokat Arne Ringnes www.thommessen.no Lovgivningen Foretaksnavneloven av 21. juni 1985 nr. 79 regulerer

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 240873 (200703414)

PROTOKOLL. Reg. nr. 240873 (200703414) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8030 Reg. nr. 240873 Søknad nr. 200703414 Registreringshaver: Tadeusz Ogrodnik TROPICAL, ul. Wolnosci 69, 41-500 Chorzów, Polen Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200210571A. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet søknaden følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200210571A. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet søknaden følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7752 Varemerkesøknad nr. 2002 10571 A (avdelt fra søknad nr. 2002 10571) Søker: Posten Norge AS, Oslo Fullmektig: Bull & Co Advokatfirma AS, Oslo [Protector

Detaljer

AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081 Klager: Creative Nail Design Inc Representert ved: Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Tove Aas

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Anne Cathrine Haug-Hustad

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Anne Cathrine Haug-Hustad AVGJØRELSE Sak: 16/00209 Dato: 6. februar 2017 Klager: Representert ved: SureID, Inc. Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark

Detaljer

17/ april Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ april Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00026 19. april 2017 Klager: Representert ved: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

16/ mai Debonair Trading Internacional Lda Bryn Aarflot AS. L oreal Zacco Norway AS

16/ mai Debonair Trading Internacional Lda Bryn Aarflot AS. L oreal Zacco Norway AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 16/00159 29. mai 2017 Klager: Representert ved: Debonair Trading Internacional Lda Bryn Aarflot AS Innklagede: Representert ved: L oreal Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 245773 (200801229) Søknaden om registrering av det kombinerte merket B&P ble innlevert den 30. januar 2008.

PROTOKOLL. Reg. nr. 245773 (200801229) Søknaden om registrering av det kombinerte merket B&P ble innlevert den 30. januar 2008. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8056 Reg. nr. 245773 Søknadsnr. 200801229 Registreringshaver: Bil & Produksjon AS (org. nr. 994 697 986), Ørvella Industriområde, 3692 Sauland (tidl. Bil og

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7655 Varemerkesøknad nr. 2003 05031 Søker: Norske Siviløkonomers Forening, Oslo Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Foreliggende

Detaljer

16/ mars Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg

16/ mars Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg AVGJØRELSE Sak: Dato: 16/00214 8. mars 2017 Klager: Representert ved: Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark

Detaljer

PROTOKOLL. Søknad om registrering av merket ble innlevert til Patentstyret den 5. september 2003, med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknad om registrering av merket ble innlevert til Patentstyret den 5. september 2003, med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8033 (tidl. 7720) Varemerkesøknad nr. 2003 08302 Søker: Norsk Tipping AS, Hamar Fullmektig: Tenden Advokatfirma ANS, Postboks 423, 3201 Sandefjord (tidl. Bryn

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8090 Reg. nr. 249333 Søknadsnr. 200812926 Registreringshaver: Hardangertun Eigedom AS, Hardangertun, 5780 Kinsarvik Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes,

Detaljer

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO om utpekning av Norge av 28. juni 2007 omfattet følgende varer:

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO om utpekning av Norge av 28. juni 2007 omfattet følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8144 Int. reg. nr. 0924729 Nasj. ref. nr. 200707407 Int. reg. dato: 2007.02.26 Registreringshaver: Sociedad Anómina Damm, Calle Rosello 515, 08025 Barcelona,

Detaljer

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 13. desember 2007 om at Norge var utpekt som land merket ønskes vernet i, omfattet følgende varer:

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 13. desember 2007 om at Norge var utpekt som land merket ønskes vernet i, omfattet følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8092 Int. reg. nr. 0851826 Nasj. ref. nr. 200715339 Registreringsdato: 2005.03.24 Etterf. utpekning: 2007.11.20 Notifikasjonsdato: 2007.12.13 Registreringshaver:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7917 Reg. nr. 235 811 Søknadsnr. 2006 03450 Innehaver: Morse Automotive Corp., Chicago, Illinois, USA Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes

Detaljer

16/ mai Royal Innovation AS Advokatfirmaet Schjødt AS. Vikebø & Jørgensen AS Advokat Einar Christian Thue

16/ mai Royal Innovation AS Advokatfirmaet Schjødt AS. Vikebø & Jørgensen AS Advokat Einar Christian Thue AVGJØRELSE Sak: Dato: 16/00204 3. mai 2017 Klager: Representert ved: Royal Innovation AS Advokatfirmaet Schjødt AS Innklagede: Representert ved: Vikebø & Jørgensen AS Advokat Einar Christian Thue Klagenemnda

Detaljer

AVGJØRELSE 4. oktober 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 4. oktober 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 4. oktober 2016 Sak 16/00015 Klager: Monster Energy Company Representert ved: Zacco Norge AS Innklaget: Dassault Wine Estates Representert ved: Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7934 Søknad. nr. 2006 08211 Søker: Aqua D'or A/S, Solsortvej 15, 733 Brande, Danmark Fullmektig: Einar Heiberg c/o Advokatfirmaet Seland DA, Postboks 1938 Vika,

Detaljer

AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083 Klager: Nordic Naturals Inc Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7889 Reg.nr. 230 014 Søknadsnr. 2005 01930 Søker / innehaver: Helge Dykesten, Stavanger Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Innsiger: Olaer Industries S.A., Colombes,

Detaljer

AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075 Klager: Stiftelsen Oslo Hospital Representert ved: Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

AVGJØRELSE 23. april 2014 Sak VM 13/110. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 23. april 2014 Sak VM 13/110. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 23. april 2014 Sak VM 13/110 Klager: Candy Hoover Group SrK Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

AVGJØRELSE 17. november 2015 Sak VM 15/072. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 17. november 2015 Sak VM 15/072. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 17. november 2015 Sak VM 15/072 Klager: CCS Healthcare AB Representert ved: L-O Lundquist Patentbyrå AB Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm,

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7998 Varemerkesøknad nr. 200611258 Søknadsdato: 2007.05.21 Søker: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8135 Varemerkesøknad nr. 200814913 Prioritet: 2008.11.26 - Sveits (64512/08) Søker: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 Cincinnati,

Detaljer

Elisabeth Ohm, Thomas Strand-Utne og Amund Grimstad

Elisabeth Ohm, Thomas Strand-Utne og Amund Grimstad AVGJØRELSE Sak: 16/00206 Dato: 6. februar 2017 Klager: Representert ved: Precis Digital Holding AB Advokatfirma Ræder DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 23. desember 2008, omfatter følgende varer:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 23. desember 2008, omfatter følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8080 Søknad. nr. 200816327 Søker: The Gillette Company, One Gillette Park, MA02127 Boston, Massachusetts, USA (tidl. The Gillette Company, Prudential Tower Building,

Detaljer