Forsikring og forsikringsdata som plangrunnlag for forebygging.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsikring og forsikringsdata som plangrunnlag for forebygging. mia.ebeltoft@fno.no"

Transkript

1 Forsikring og forsikringsdata som plangrunnlag for forebygging VA juss, Tekna 26. nov

2 Klimaendringene og skadebildet 2

3 Dette er dagens situasjon. Klimaendringen tilsier minst 40 % økning. For 3. gang! #æ! 3

4 Må synliggjøre hva skadene egentlig koster samfunnet vårt? Forsikringsselskapene (private eiendommer, strømbrudd, brann, motorvogner, kommunale bygninger, avbrudd ) Norsk Naturskadepool Statens naturskadefond Jernbaneverket Statens vegvesen Kommunene (veier, bygninger, VA ) Ekstratilskudd fra Fylkesmannen+ NVE Rettsaker og tvister om ansvar Andre økonomiske forhold ikke minst hva koster de ikkeøkonomiske kostnadene for alle innbyggerne som blir berørt? undergraver fokus og diskusjon 4

5 Global trend FNs klimapanel roper vasko: Utslipp må ned NÅ Vi må regner med 40 % økning Naturkatastofer og ekstremvær øker i takt med manmade - ulykker 5

6 Trenden i Norge: vannskader øker allerede dramatisk Må forvente minst 40 % økning 6

7 Hva viser statistikken fra forsikringsselskapene? Snitt årlig antall meldte skader Flomskader - NP 10 % Stormflo - NP 4 % Snitt årlig erstatning Stormflo - NP 8 % Vanninntrengning utenfra 59 % Flomskader - NP 25 % Vanninntrengning utenfra 43 % Tilbakeslag/ stopp i avløp. 27 % Tilbakeslag/ stopp i avløp. 24 % Kilde: Finans Norge 7

8 Trend Norge Antall meldte skader Vanninntrengning utenfra Tilbakeslag, stopp i avløp Flom (NP) Stormflo NP) Kilde: Finans Norge og 8

9 Trend Norge Erstatningsutbetalinger Vanninntrengning utenfra Tilbakeslag, stopp i avløp Flom (NP) Stormflo NP)

10 Forsikringsselskapenes rolle, fokus og ansvar 10

11 Forsikringsselskapenes rolle og ansvar Forsikre virksomheter og borgere mot uforutsette hendelser Forsikringsselskaperne dekker tilfeldigheten ikke det tilbakevendende Hjelpe med forebyggelse ved bruk av statistikk/data/ risikoforståelse Bidra sammen med andre næringsorganisasjoner til å påpeke behov for problem 11

12 Rammer for forsikringsvirksomhet Forsikring = tar over en definert risiko (vilkår), til en definert pris (premie) Kjøper selv forsikring i utlandet mot større tap (reassuranse) avhengig av selskapets risikoeksponering Detaljstyrt gjennom rammelover og tilsyn fra Finanstilsynet Forsikringsvirksomhetsloven 6-3.Krav til kapitaldekning - minst 8 prosent av selskapets aktiva og selskapets forpliktelser utenfor balansen, beregnet etter prinsipper for risikoveiing. 6-4.Krav til solvensmarginkapital - kapital som er tilstrekkelig til å dekke solvensmarginen for selskapets samlede virksomhet. 6-7.Forsikringsvilkår: Et forsikringsselskap skal benytte forsikringsvilkår som er rimelige og betryggende. Finanstilsynet skal føre kontroll for å påse at de forsikringsvilkår som benyttes er i samsvar med første ledd. Finanstilsynet kan forby bruk av vilkår som Finanstilsynet finner å være ubetryggende eller urimelige Premietariffer a) selskapets premier skal stå i rimelig forhold til den risiko som overtas og de tjenester som ytes, b) gi sikkerhet for at forpliktelsene etter inngåtte forsikringer blir oppfylt, og vil være betryggende ut fra selskapets økonomi, Finanstilsynet skal føre kontroll for å påse at de premier som benyttes, er i samsvar med reglene i dette kap. Ikke lov å samarbeid om vilkår (ihht konkurranseloven) 12

13 Markedsandel premie landbasert forsikring: Ekstrem høy fokus på konkurranse skadedata sentralt for prising 50 % 45 % Markedsandel skadeforsikringspremie - de 4 største og de øvrige 40 % 35 % 30 % If Gjensidige 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % Tryg SpareBank 1 Øvrige 0 % 13

14 Ekstrem høy fokus på konkurranse skadedata sentralt for konkurranseriktig pris Små selskaper vokser og spiser av de store Skaper et tøffere konkurransemarkedet Mindre åpne for samarbeid i bransjen Jo mer premie inn (høyere volum) jo større avkastning på kapital altså færre skader ikke nødvendigvis en driver Premien dekker ikke forebygging Kan velge å gi rabatt ved kjøp Mer fokus på kjernevirksomhet (salg / oppgjør) Mindre fokus på ting som koster ekstra = forebygging, - med mindre 100 % sikker på at det har effekt Har pt ingen insitamenter for vannproblem opp til det enkelte selskap 14

15 Hva styrer det enkelte selskap: Konkurranseparametere Risiko og risikoeksponering (+ selskapspolicy, gode/dårlige kunder) Avhengig av det enkelte selskaps egen portefølje (kundemasse), og hva de mener er viktig for salg og gode, raske oppgjør Best på oppgjør Hva betyr det? Selskapene samarbeider ikke om vilkår eller rabatter: Eller hva selskap spør kunden om ved salg av boligforsikring,.. for eksempel: og hva er overhøyde på din stikkledning din? Men stiller krav til at kunden følger lov og forskrifter 15

16 Forsikring, kommune, huseier: Hva er den mest optimale løsningen med klimaendringer og økte vannskader og naturskader? 16

17 Reduserer forbruk og CO2-utslipp som varmer opp jorda og medfører ekstremvær, orkaner, flommer, skred.. 17

18 Klimatilpasningen: Hva er samfunnsoptimalt? Hvor bør ansvaret ligge, og pengestrømme gå? Direkte og indirekte vannrelaterte utgifter Forsikring erstatninger skader, vedlikehold og forebygging Kommune - egen risiko - verditap av bolig - driftstap Premier Skatt & avgift - egen forbygging Regningen ender (uansett) hos borgere og virksomheter!

19 Ansvar og likhet for loven Hus fra 50/60/70-tallet: Datidens krav til overhøye: 50 eller 70 cm Huseier får tilbakeslag hvor årsaken skyldes offentlig rør Mange kommunen avviser kategorisk ansvar og viser til at huseier ikke tilfredstiler dagens krav 90 cm (ihht sanitærreglement): Kommunens abn.vilkår sier at prinsippet om at en regel ikke skal ha tilbakevirkende kraft, IKKE skal gjelde for huseier. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - Tekniske bestemmelser For eksisterende abonnenter gjelder de tekniske bestemmelse knyttet til oppføring av anlegg bare for følgende punket: Pkt. 3.5 For avløpsledninger settes det krav til 90 cm overhøyde fra påkoblingspunkt på hovedledningen og opp til laveste innvendige vannlås. Det betyr at bygningseier er ansvarlig for eventuell ombygging av sitt sanitæranlegg til strengere tekniske krav (tilbakevirkende kraft). (Hvor mange huseiere er klar over dette?) 19

20 Ansvar og likhet for loven Samme eksempel: Tilbakeslag i mange hus etter regn, men med 90 cm fall Skadeårsak: underdimensjonerte offentlige nedlagt fra samme tidsperiode Kommunen viser til Stavangerdommen og avviser ansvar fordi rørene er lagt ned på 50/60/70-tallet med datidens dimensjoner. Her gjelder derimot prinsippet om at en regel ikke skal ha tilbakevirkende kraft skal gjelde. 20

21 Overvann: Hvem er nærmest til å ta ansvaret Fra rør til vann over bakken (flomveier/lod): For dyrt å bytte rør flytter kommunen problemet uten å ta med seg ansvaret? Hvem har best kompetanse og oversikt over problemet? Polluter-pay-prinsippet hvordan virker det inn her? Hvem har best systemer som håndtere problemet? Hvorfor ikke forsikringsselskapene? Kommersielle: salg, salg, salg: Ønsker ikke å opptre likt eller stille samme krav Konkurrerer hardt med hverandre om kundene til lavest mulig pris Men skal fortsatt ta uforutsette, ikke-tilbakevendende skader 21

22 Kommunen har mulighet for å ta bedre kontroll.

23 Forsikringsdata som plangrunnlag for mer optimal forebygging? 23

24 «For å styrkje arbeidet med tilpassinga til klima-endringane i forsikringsnæringa og forsikringsordningane si rolle i klimatilpassingsarbeidet tilrår utvalet: Etablere ein database til offentleg bruk og forsking med eit samla, anonymisert datagrunnlag over klimarelaterte skadar frå forsikringsselskapa og Naturskadepoolen» Hvem bør ha ansvaret for en slik database?

25 Hva er morgendagens utfordringer i byer? For å kunne gjøre tiltak og prioritere: Kommunen må vite hvor problemet er størst (sårbare området)! 25

26 Hvorfor skadeforsikringsdata? Fordi NOU2010:10 om nasjonal database: en oppfordring til Regjeringen/KLD. Nå KMD? Fordi kommunene ikke har slik skadedata, og få kommuner systematiserer og benytter egne skadedata i forebygging. Fordi KOSTRA viser få skader og forsikringsselskapene har alle. Fordi kommunen har selv har etterlyst dataene (Men forsikringsselskaper har så langt sagt nei pga personvernhensyn.) Unikt prosjektet det eneste i sitt slag i Europa God reklame for Norge nytt og spennende (best pratices) offentlig- private prosjekt Stor betydning for voksende byer (Fremtidens Byer) 26

27 Finans Norge igangsetter et pilotprosjektet med hjelp av Fremtidens Byer Mål: Teste muligheten for, og avklare nytten av at kommunene får tilgang til skadedata fra forsikringsbransjen Finansiert av: Finans Norge og Framtidens Byer (Klima- og miljødepartementet) Ni pilotkommuner + Oslo i høst Forskere: Vestlandsforskning og NTNU Geo 27

28 Pilotkommunenes erfaringer Kommuneeksempler (1) små kommuner Glåmdalen interkommunale vann- og avløpsverk (Grue, Kongsvinger og Nord-Odal kommuner) Sammen med laserkart avdekker de vannveier; noe som har gitt et helt annet inntrykk av sårbare områder nyttig å få data fra utkantene av kommunen her har man mindre systematisk kunnskap om sårbare områder; områder der det også er relativt enkelt å forebygge naturskade (grøfting, rørlegging og andre måter å styre vannet på) Løten Kan identifisere områder utsatte for naturskader Kan styrke begrunnelsen for økte ressurser til VA drift Bekrefter og dokumenterer kunnskap/oversikten småkommuner gjerne har allerede 28

29 Kommuneeksempler (2) Bærum Skadedataene gir ny informasjon for kommunen som kan identifisere de sårbare områder som de ikke var klar over fra før Kan kobles opp mot nedbørsdata Trondheim Plan: Gitt bedre datakvalitet; nyttig verktøy for å avdekke problemområder i en tidlig fase. Skred og ras: De fungerer likevel som en kontroll av og bekreftelse på at skredhendelser som fører til skade på eiendom meldes inn til kommunens avdeling for geoteknikk for en faglig vurdering. Stavanger Med litt forbedring på dataene vil det være et nyttig verktøy i VA-arbeidet Nyttig også i annet planarbeid, spesielt i arbeid med fortetting av urbane områder 29

30 Kommuneeksempler (3) Tromsø Kan gi grunnlag for endrede prioriteringer innen VA sektoren og styrking av samarbeidet mellom VA og plan Har fått fram risikoområder man ikke var klar over før Grunnlag for styrket samarbeid med forsikringsnæringen Bedre forståelse om hva klima egentlig betyr i praksis Grunnlag for samarbeid innad i kommune 30

31 Andre myndigheter som ser nytten av dataene: NVE ser nytten: skal teste ut dataene på pilotprosjekt med Oppland fylkeskommune og kommuner DSB: Nyttig inn i ny kunnskapsdatabase Met.no: nyttig ifm varsling Fylkemannen: dataene kan være et verktøy: Som høringsinstans / kommunikasjon med kommunene Nyttig ifm ROS-analysearbeid 31

32 Erfaringer KRITISKE FORHOLD 1) Datakvalitet fra næringen? 2) Mulighet for geokoding? 3) Offentlighet? 4) Kommunal kompetanse og kapasitet? VURDERING AV NYTTEVERDI 1. Viktig bekrefting og utdyping av eksisterende lokal kunnskap særlig i områder som er eller i ferd med å bli fortettet nær vannveier 2. Inspirerer kommunen til mer systematikk på området særlig digitalisering av skadedata 3. Bidrag til å styrke tillitten mellom kommune og forsikringsnæring Forsikringsselskapene Finans Norge VF/NTNU Kommunen Skadedata Skadedata Skadedata Skadedata Sette sammen data Overføre data Import av data Analyse av data Bruk av data 32

33 Finne en løsning på. Personvern og offentlighet Skadedata på adressenivå et krav fra kommunene. Da må vi: sikre at man ivaretar krav i Personopplysningsloven (piloten har fått disp fra Datatilsynet) og Offentlighetsloven (innsynsrett) Data på kart- konkurranseaspektet sikre at ivaretar fokus på konkurranse hos forsikringsnæringen 33

34 Hva nå??? Budskap: nasjonale myndigheter og kommunenes interessorg. må på banen! Fra pilot til hovedprosjekt? Hvem tar ballen? Premisser: Kommunene må tydeliggjør nytteverdien Nasjonale myndigheter og kommunens interesseorganer (KS og Norsk Vann) må aktivere seg, og delta i videreføring av prosjektet i samarbeid med forsikring Forsikring kommer ikke til å finansierer eller ta ballen videre alene Workshop / avslutningsseminar 15. januar,

35 Samarbeidsprosjekt med Norsk Vann Felles rapport om håndtering av regresskrav mellom forsikringsselskap og kommune Innhold 1. Formål og bakgrunn 2 Stortingsmelding om klimatilpasning 3 Offentlig utvalg som skal vurdere regelverket innenfor vannog avløp 4 Regresskravene - typetilfeller 5 Den juridiske ansvarsfordelingen Ansvaret for tilbakeslag av avløpsvann Utgangspunktet Rettspraksis Årsaksforholdet Bevisbyrden Den som volder en forurensning 5.2 Ansvaret for vann som kommer fra terreng Erstatningsansvar etter vannressursloven Erstatningsansvar etter naboloven Erstatningsansvar etter forurensningsloven 6 Krav til dimensjonering/kapasitet på hovedledningen og krav til overhøyde på stikkledningen 6.1 Krav til overhøyde 6.2 Veiledende dimensjonerende gjentaksintervall for nedbør 7. Flere årsaker til skaden 8. Sett fra en kommunes ståsted - praktiske utfordringene 8.1 Hvordan fremmes regresskrav mot kommunen 8.2 Krav til opplysninger i takstrapportene 9 Sett fra forsikringsselskapenes ståsted 9.1. Vannledningsbrudd 9.2 Tilbakeslagsskader 9.3 Andre utfordringer 9.4 Faktum 10 Oppsummering 35

36 Nytt verktøy viser klima- truslene for hele landet Dagens Næringsliv, Øystein K. Langberg, og Øyvind Finstad, Oslo Side 8 Publisert på trykk. Profil: Medieovervåkning, Skadeforsikring. if, Codan, Tryg og Gjensidige bidrar med penger til å utvikle et webbasert verkstøy som skal vise hvor stor klimatruselen er i et bestemt lokalmiljø. Verktøyet skal hjelpe privatpersoner, å anslå lokal klimatiltak. 36

NATURSKADER OG OVERVANN I FORSIKRING. HVA FOKUSERER SELSKAPENE PÅ VED REGRESS

NATURSKADER OG OVERVANN I FORSIKRING. HVA FOKUSERER SELSKAPENE PÅ VED REGRESS NATURSKADER OG OVERVANN I FORSIKRING. HVA FOKUSERER SELSKAPENE PÅ VED REGRESS Mia Ebeltoft VA-dagenen midtnorge sept 2012 FNO Finansnæringens Fellesorganisasjon Bransjeorganisasjon stiftet 1. januar 2010

Detaljer

KLIMA OG VANN- HVA SKJER PÅ DEN POLITISKE ARENA REGRESS PÅ VANN- OG AVLØPSSKADER OG NATURSKADER

KLIMA OG VANN- HVA SKJER PÅ DEN POLITISKE ARENA REGRESS PÅ VANN- OG AVLØPSSKADER OG NATURSKADER KLIMA OG VANN- HVA SKJER PÅ DEN POLITISKE ARENA REGRESS PÅ VANN- OG AVLØPSSKADER OG NATURSKADER Mia Ebeltoft Fagdirektør/Advokat Skadetakstkonferanse 10.1.2012 Temaer. Flom og overvann/vannskader i forsikring

Detaljer

Referat fra fagmøte om forsikring og naturskade 4. februar 2010 Sted: Klima- og forurensningsdirektoratet, Strømsveien 96, Oslo Møteramme: 10.00-15.

Referat fra fagmøte om forsikring og naturskade 4. februar 2010 Sted: Klima- og forurensningsdirektoratet, Strømsveien 96, Oslo Møteramme: 10.00-15. Referat fra fagmøte om forsikring og naturskade 4. februar 2010 Sted: Klima- og forurensningsdirektoratet, Strømsveien 96, Oslo Møteramme: 10.00-15.00 Deltagere: Fred Nilsen Anne Marie Landsverk Holst

Detaljer

Rapport 95/01. Sikring mot naturskader

Rapport 95/01. Sikring mot naturskader Rapport 95/01 Sikring mot naturskader ECON-rapport nr. 95/01, Prosjekt nr. 35300 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-765-491-7 JMS/HLI/IPE/pil, EBO, 17. desember 2001 Offentlig Sikring mot naturskader Utarbeidet

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Lokal tilpasning til et klima i endring Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Ti råd for klimatilpasning Fra forskning til praktiske tiltak Ikke vent, start

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet

Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet Jørund K Nilsen og Magne Langset Februar 2010 Innhold: SAMMENDRAG...1

Detaljer

NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION

NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION State of the Nation 2015 INNHOLD Forord Norges ryggrad s. 3 Metode s. 6 Scenarier for Norge 2050 s. 9 Sammendrag s. 12 Kommunale

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 Velholdte bygninger gir mer til alle Om eiendomsfor valtningen i kommunesektoren Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 21. november 2003. Avgitt

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 1: Introduksjon

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 1: Introduksjon Tema Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg Modul 1: Introduksjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2007 ISBN: 978-82-7768-109-2 Forsidefoto: Berit Roald, Scanpix

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK. Kommentarhefte

Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK. Kommentarhefte Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK Kommentarhefte : INNHOLD Side FORORD 3 Hvem reglene gjelder for 3 Åndsverksloven 3 Innspill til forbedringer 3 DEL 1 OM GOD RÅDGIVNINGSSKIKK

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner Bestilling av publikasjoner Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET

FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET : InnHOLD DEL 1 INFORMASJON OM FAGPLANEN 4 : 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED FAGPLANEN 4 : 2. OVERSIKT OVER INNHOLD 4 : 3. MÅLET ER PRESTASJONSKOMPETANSE 6 : 4.

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer