Vann, avløp og nye rettsregler Rettferdighet og likebehandling i ansvarsskadesaker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vann, avløp og nye rettsregler 2009. Rettferdighet og likebehandling i ansvarsskadesaker"

Transkript

1 l/s x ha Skien kommune, Rettferdighet og likebehandling i ansvarsskadesaker Finn Jenssen Overing. drift avløp Nedbørsintensitet Skien, Elstrøm RA, 14/ :00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00

2 Forurensningsloven: 24a. (særlige erstatningsregler for avløpsanlegg) Anleggseieren er ansvarlig uten hensyn til skyld for skade som et avløpsanlegg volder fordi kapasiteten ikke strekker til eller fordi vedlikeholdet har vært utilstrekkelig gjelder tilsvarende. Dette er videreføring av Vassdragsloven fra 1940 (gikk ut 1/1-2001) 47 pkt.2. Hvis en kloakkledning viser seg å være for liten til å føre alt avløpsvatnet, skal eieren svare erstatning etter skjønn for skade som blir voldt ved oversvømmelse. 115 pkt. 1. Demninger, vassledninger, kloakkledninger og alle vassdragsanleggsom, i fall de blir ødelagt, kan volde fare for menneskeliv eller annenmanns eiendom eller almene interesser, skal eieren til enhver tid holde forsvarlig vedlike.

3 Ansvarsfraskrivelsen i normalreglementet:

4 Kommunen er ansvarlig hvis svikten skyldes forsettlig eller uaktsomt forhold. Hva er uaktsomt eller forsettlig? Tilstopping i ledning med svakheter som har økt faren for tilstopping vesentlig, f. eks. svanke, dårlig skjøt eller sprukket rør. - En svanke på 5 cm i ledning med diameter 200 mm gir større fare for tilstopping enn i en ledning med diameter 300 mm. Hvordan ser en vesentlig svanke ut??

5 I ikke-selvrensende ledninger kan avleiringer øke faren for tilstopping. For disse ledningene gjennomføres forebyggende spyling, men hvert 10. år blir det likevel tilstopping. Uaktsomt eller ikke uaktsomt? Flomtoppene i en felles avløpsledning har økt fordi: Kommunen har tillatt fortetting, slik at andelen tette flater i nedslagsfeltet er økt. Kommunen har ikke grepet inn der takvannledninger knyttes til avløpsledningen. Dersom disse tiltakene fører til vesentlig fare for kjelleroversvømmelse: Er dette forsettelige handlinger eller ikke?

6 Er slike vurderinger meningsfull bruk av erfarne ingeniører og jurister?

7 Hva gjør kommunen etter at skaden har skjedd? Boligen får et besøk av kommunen. Det tas bilder og noteres hvilke skader som har skjedd. Huseier intervjues om hvor vannet kom inn, og det registreres hvor høyt vannet stod. Kommunen sjekker også kummene i området om det er tilstopping eller om det offentlige avløpsnettet rett og slett ikke har stor nok kapasitet. Det sjekkes om boligen har taknedløpene inn på stikkledningen for spillvann. Huseier får beskjed om å kontakte sitt eget forsikringsselskap. Hvis det er mistanke om tilstopping i den offentlige avløpsledningen, blir denne inspisert med kamera. Høyde mellom vannstanden i laveste sluk og topp hovedledning blir målt.

8 HØYDEKRAV I SKIEN KOMMUNE Krav Dato Henvisning 30 cm Aug 1926 Bestemmelser for Gass- vann- og kloakkledningingsarbeiders utførelse. 120 cm * Des 1946 Norske kommunal ingeniørveseners forening* Dersom det er stengbart sluk er kravet 50 cm. Da gjelder krav til klosett-kant på 120 cm. 50 cm Juni 1951 Oslo kommune: Reglement: Instruks og bestemmelser for sanitæranlegg. 50 cm 1972 NKF-norm nr. 8 Landsreglement 90 cm 1980 Normalreglement for sanitæranlegg. Tekniske bestemmelser. I Skien praktiseres kravet fra det tidspunkt huset ble bygget! (Når ledningsnettet blir lagt om blir det senket slik at boligene får 90 cm)

9 Forsikringssaken: Huseier sitt forsikringsselskap kommer noen ganger raskt på banen.andre ganger tar det flere måneder før kommunen hører fra det. (Av 70 skader 14/8-08 har det etter ett år kommet ca. 40 krav) Forsikringsselskapene krever en ansvarserkjennelse fra kommunen. Det hersker ofte korte frister. Kommunen har sin egen ansvarsforsikring, og dette selskapet krever nå å selv få foreta ansvarsvurderingen. Kommunen oversender derfor saken til sitt selskap - Vedlagt saken er målinger og undersøkelser som kommunen har gjort, ofte også med forslag ift ansvar.

10 Forsikringssaken fortsetter: Saksbehandlingstiden hos kommunens selskap kan ta alt fra 1 mnd til mer enn et år. Dette avhenger av om det er en enkeltsak eller en sak med mange tilbakeslag. Når saken kommer tilbake fra kommunens selskap, og ansvar er erkjent, betaler det erstatning til huseiers forsikringsselskap. Her trekkes de ofte fra kommunens egenandel. Kommunen får deretter krav på å dekke sin egenandel til huseiers forsikringsselskap, og ofte må også kommunen dekke huseiers egenandel i tillegg. Dersom kommunens selskap ikke erkjenner ansvar, får huseiers forsikringsselskap brev om dette. I slike tilfeller skal ikke kommunen dekke huseiers egenandel.

11 Forsikringssaken fortsetter: Dersom kommunens selskap ikke erkjenner ansvar, får huseiers forsikringsselskap melding om dette. I slike tilfeller skal kommunen ikke dekke huseiers egenandel. Etter at dommene i oversvømmelsessakene i Fredrikstad ble rettskraftige, har kommunens forsikringsselskap endret praksis: Hvis avløpsledningen er uten feil som svanker, avleiringer o. l., erkjenner selskapet ikke ansvar. Det forholdet at den feilfrie avløpsledningen likevel ikke har stor nok kapasitet til f. eks. et 25 års regn, teller ikke. Forurensningslovens 24a er altså koplet ut til fordel for Normalreglementet punkt 3.9. Skiens forsikringsselskap startet med dette fra og med sakene for 2007.

12 Huseier er svært lite tilfreds med at Normalreglementet erstatter forurensningsloven: Huset er bygget etter gjeldende krav fra kommunen Det regnet ikke mer enn avløpsnettet burde tåle. (<50-årsregn) Huseier har blitt henvist tilknytning til en kommunal avløpsledning, av kommunens ansvarlige. Kommunen tok ingen forbehold om at avløpsledningen kunne ha for liten kapasitet ved kraftig nedbør!

13 Mer om forsikringssaken: Har kommunen gjort noe klanderverdig? Regnet var meldt og ventet? Kommunen har 600 km ledningsnett og ikke oversikt over standard og forhold på hver m. Kjente strekk med rutinespyling var sjekket mot tilstoppingsfare Bekkeinnløp var sjekket Alt ser ut til å være i den skjønneste orden..

14 .. men hvis beregninger i ettertid viser at ledningsnettet ikke har stor nok kapasitet, selv om ledningsnettet er i orden. Da må kommunen, som ledningsnetteier, - ha dimensjonert avløps nettet for knapt - ha utvidet nedslagsfeltet med flere boliger og asfalterte veger, uten å tenke på dimensjonen på allerede lagte rør - ha tillatt terrengendringer som mer effektivt enn tidligere samler opp overflatevann. Stadig lengre perioder med måling av korttidsnedbør gir økende intensitet for regnbyger med et gitt gjentakelsesintervall. Burde vi ha en sikkerhetsfaktor, avhengig av lengden på måleperioden?

15 Ingeniørvesenet i Skien ønsker å gå tilbake til forurensningsloven 24a, dvs. at kommunen er ansvarlig uten hensyn til skyld. Det er flere grunner til dette: Huseiere har ingen mulighet til å påvirke dimensjoneringen av avløpsnettet Erfaringene fra 2007 og 2008 viser at det sannsynligvis er mindre enn 100 eiendommer som er utsatt for oversvømmelse fra et typisk regnvær med 25 års gjentaksintervall (14. august 2008: 47 mm på 3 timer). Hvorfor skal disse 100 eiendommene ha dårligere sikkerhet mot kjelleroversvømmelse enn de andre eiendommene? Så langt har det vært et klart politisk mål å forebygge kjelleroversvømmelser fra avløpsnettet i Skien. Ingeniørvesenet ønsker ikke bruke verdifull arbeidstid til å diskutere med misfornøyde huseiere

16 Ingeniørvesenet ønsker heller å bruke tiden på å forebygge svikt: Er årsaken på den private avløpsledningen? Er årsaken på den offentlige avløpsnettet?

17 Skien kommune vil vurdere å vedta nytt sanitærreglement, uten ansvarsfraskrivelsen. Små ansvarsskader medfører alt for mye saksbehandlingstid. Dagens egenandel på kr vurderes øket til kr! Skien kommune sitt forsikringsselskap ga anbud uten kunnskap om kommunens sanitærreglement og den ansvarsfraskrivelse som lå her.. Etter Fredrikstaddommen, og store skader i Skien 2007 og 2008,ble sanitærreglementet trukket fram og tolket i abonnentens disfavør! Hva vil skje nå når kommunen skal re-forhandle avtalen?

Alta-dommen om forurensningslovens 24 a og sanitærreglementene. Advokat Jardar Aas, Gjensidige Forsikring ASA Gardermoen, 23.

Alta-dommen om forurensningslovens 24 a og sanitærreglementene. Advokat Jardar Aas, Gjensidige Forsikring ASA Gardermoen, 23. Alta-dommen om forurensningslovens 24 a og sanitærreglementene Advokat Jardar Aas, Gjensidige Forsikring ASA Gardermoen, 23. november 2011 Tyttebærsti-dommen kommunens ansvar ved forsømt vedlikehold Høyesteretts

Detaljer

ALTADOMMEN KOMMUNENS OBJEKTIVE ANSVAR ETTER FORURENSNINGSLOVENS 24A FRANK LUND ALTADOMMEN 2013/03/19

ALTADOMMEN KOMMUNENS OBJEKTIVE ANSVAR ETTER FORURENSNINGSLOVENS 24A FRANK LUND ALTADOMMEN 2013/03/19 KOMMUNENS OBJEKTIVE ANSVAR ETTER FORURENSNINGSLOVENS 24A FRANK LUND FORURENSNINGSLOVEN 24a. (særlige erstatningsregler for avløpsanlegg) Anleggseieren er ansvarlig uten hensyn til skyld for skade som et

Detaljer

Avtalevilkår for tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel

Avtalevilkår for tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel Avtalevilkår for - tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg - levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel Forelagt kommunestyret 14.12.05 Avtalevilkår for tilknytning

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01946-A, (sak nr. 2011/425), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01946-A, (sak nr. 2011/425), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 18. oktober 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01946-A, (sak nr. 2011/425), sivil sak, anke over dom, If Skadeforsikring NUF Gunn Irene Suhr (advokat Emil Bryhn) mot Gjensidige

Detaljer

AKTUELLE JURIDISKE SPØRSMÅL V/ADV. GUTTORM JAKOBSEN, ADV. FIRMA HAAVIND.

AKTUELLE JURIDISKE SPØRSMÅL V/ADV. GUTTORM JAKOBSEN, ADV. FIRMA HAAVIND. AKTUELLE JURIDISKE SPØRSMÅL V/ADV. GUTTORM JAKOBSEN, ADV. FIRMA HAAVIND. - ADGANG TIL ANSVARSFRASKRIVELSE I STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN- OG AVLØP. - SPØRSMÅL OM TILBAKEVIRKENDE KRAFT - KOMMUNENS

Detaljer

HR-2007-522-A Rt-2007-431

HR-2007-522-A Rt-2007-431 HR-2007-522-A Rt-2007-431 INSTANS: Norges Høyesterett Dom. DATO: 2007-03-19 DOKNR/PUBLISERT: HR-2007-522-A Rt-2007-431 STIKKORD: (Stavangerdommen) Erstatningsrett. Vannskader i bolig etter stor nedbør.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01322-A, (sak nr. 2013/2422), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01322-A, (sak nr. 2013/2422), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. juni 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-01322-A, (sak nr. 2013/2422), sivil sak, anke over dom, Molde kommune KLP Skadeforsikring AS (advokat Lars Enger Barnholdt til prøve)

Detaljer

VANN, AVLØP OG NYE RETTSREGLER. GARDERMOEN 25. NOVEMBER 2009. STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN- OG AVLØP. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER.

VANN, AVLØP OG NYE RETTSREGLER. GARDERMOEN 25. NOVEMBER 2009. STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN- OG AVLØP. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER. VANN, AVLØP OG NYE RETTSREGLER. GARDERMOEN 25. NOVEMBER 2009. STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN- OG AVLØP. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER. ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS V/ASS. PARTNER GUTTORM JAKOBSEN docs

Detaljer

KOMMUNEVEGDAGENE 24. MAI 2012 NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

KOMMUNEVEGDAGENE 24. MAI 2012 NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING KOMMUNEVEGDAGENE 24. MAI 2012 NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING JURIDISKE PROBLEMSTILLINGER KNYTTET TIL VEGHOLDERS ANSVAR FOR OVERVANN. ADVOKAT GUTTORM JAKOBSEN TLF. 900 69 522 2633003 I. INNLEDNING Bygging

Detaljer

ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING

ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING Eierskifteforsikringsbrosjyre - 01/01/12 Filipstad Brygge 1, P.b. 1351 Vika, 0113 Oslo. Telefon: 24 13 17 70 Telefax: 24 13 17 97 Mail: eierskifte@protectorforsikring.no. Web: www.protectorforsikring.no

Detaljer

Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Forsikringsnæringens tilpasning til et endret klima

Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Forsikringsnæringens tilpasning til et endret klima Forsikringsnæringens tilpasning til et endret klima Forsikringsnæringen har, og skal ha, en sentral rolle i tilpasningsarbeidet knyttet til et endret klima. Naturskader og vannskader skal fortsatt være

Detaljer

VIKTIG Å VITE OM KJELLEROVERSVØMMELSER

VIKTIG Å VITE OM KJELLEROVERSVØMMELSER VIKTIG Å VITE OM KJELLEROVERSVØMMELSER Forord Å få kjelleren oversvømt innebærer stort ubehag og mye ekstra arbeid. Den økonomiske erstatningen man eventuelt får fra forsikringsselskapet eller fra kommunen,

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-10/4089-1 K23 &18 21710/10 11.04.2010. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-10/4089-1 K23 &18 21710/10 11.04.2010. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-10/4089-1 K23 &18 21710/10 11.04.2010 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging

Detaljer

Viktig å vite om kjelleroversvømmelser. Råd for å forebygge og redusere skadeomfanget

Viktig å vite om kjelleroversvømmelser. Råd for å forebygge og redusere skadeomfanget Viktig å vite om kjelleroversvømmelser Råd for å forebygge og redusere skadeomfanget FORORD Oversvømmelse i kjelleren innebærer mye ubehag og ekstra arbeid. Den økonomiske erstatningen man eventuelt får

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Separering og tilknytning av private avløpsledninger. veileder

Separering og tilknytning av private avløpsledninger. veileder Separering og tilknytning av private avløpsledninger veileder I Sandnes går du fram slik ved separering/tilknytning av avløp Ord og uttrykk - forklaring - Avløp/Avløpsvann: Brukes om vann som slippes ut,

Detaljer

Oppstuvning i avløpsledninger og erstatning. Ann-Janette Hansen, juridisk spesialrådgiver Fredrikstad kommune. ajah@fredrikstad.kommune.

Oppstuvning i avløpsledninger og erstatning. Ann-Janette Hansen, juridisk spesialrådgiver Fredrikstad kommune. ajah@fredrikstad.kommune. Oppstuvning i avløpsledninger og erstatning Ann-Janette Hansen, juridisk spesialrådgiver Fredrikstad kommune. ajah@fredrikstad.kommune.no Erstatningskrav: Vannressursloven 47, 2 ledd bokstav d Vannressursloven

Detaljer

Ekstremvær og oversvømmelser

Ekstremvær og oversvømmelser Ekstremvær og oversvømmelser Stephen Høgeli Kommunene må erstatte vannskader Landets 429 kommuner må heretter ta mye mer ansvar for oppgradering og vedlikehold av vann- og kloakkledninger. I Stavanger-dommen

Detaljer

Advokat Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS Kongsveien 91, 1177 Oslo Tlf. 900 69 522 Guttorm.jakobsen@juris.no www.advokatjakobsen.

Advokat Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS Kongsveien 91, 1177 Oslo Tlf. 900 69 522 Guttorm.jakobsen@juris.no www.advokatjakobsen. Advokat Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS Kongsveien 91, 1177 Oslo Tlf. 900 69 522 Guttorm.jakobsen@juris.no www.advokatjakobsen.no 1 1. INNLEDNING Det er syv temaer for dagens foredrag.

Detaljer

Rt-1975-1081. DATO: 1975-10-30 DOKNR/PUBLISERT: Rt-1975-1081

Rt-1975-1081. DATO: 1975-10-30 DOKNR/PUBLISERT: Rt-1975-1081 Rt-1975-1081 INSTANS: Høyesterett dom DATO: 1975-10-30 DOKNR/PUBLISERT: Rt-1975-1081 STIKKORD: SAMMENDRAG: SAKSGANG: L.nr. 170B/1975 PARTER: FORFATTER: Kommunens ansvar ved tilstopping av kloakkledning.

Detaljer

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett TEKNISK Ingeniørvesenet Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett Ord og uttrykk forklaring Avløp/Avløpsvann: Brukes om vann som transporteres bort, både kloakk (avløp fra toalett,

Detaljer

Bogerud borettslag har et vedlikeholdsbehov på felles vann og avløpsledninger. Styret har

Bogerud borettslag har et vedlikeholdsbehov på felles vann og avløpsledninger. Styret har Til: Fra: Andelseiere i Bogerud borettslag Norconsult Dato: 2014-01-13 Informasjon om rehabilitering av vann og avløpsrør Historikk Bogerud borettslag har et vedlikeholdsbehov på felles vann og avløpsledninger.

Detaljer

PLANPERIODE 2012-2017

PLANPERIODE 2012-2017 Steinkjer kommune REHABILITERINGSPLAN FOR TRANSPORTANLEGG FOR AVLØPSVANN I STEINKJER SENTRUM (RENSEDISTRIKT STEINKJER) PLANPERIODE 2012-2017 RG-prosjekt AS www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no

Detaljer

Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder

Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder ( Etter ny plan- og bygningslov) I Malvik går du fram slik ved separering/tilknytning av avløp Ord og uttrykk forklaring

Detaljer

RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM OG DIMENSJONERENDE NEDBØR UTREDNING

RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM OG DIMENSJONERENDE NEDBØR UTREDNING Beregnet til Miljødirektoratet og Overvannsutvalget Dokumenttype Utredning Dato 3. mars 2015 RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM OG DIMENSJONERENDE NEDBØR UTREDNING RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM

Detaljer

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ...

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ... Høsten 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få

Detaljer

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hovedpunkt: Noen begrep til å begynne med Når kan Vegvesenet erverve grunn? Skjematisk oversikt over hvordan grunnervervet skjer

Detaljer

Handlingsplan 2015-2021. Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse. Råde Kommune Virksomhet teknisk

Handlingsplan 2015-2021. Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse. Råde Kommune Virksomhet teknisk Handlingsplan 2015-2021 Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse Råde Kommune Virksomhet teknisk 1 2 Innhold 1 Sammendrag... 5 2 Formål... 6 3 Bakgrunnsmateriale... 6 3.1 Kartlegging... 6 3.1.1 Bebyggelse

Detaljer

Spylekurs avløp. Steinar Nilo og Robert Nilsen. Bakgrunn

Spylekurs avløp. Steinar Nilo og Robert Nilsen. Bakgrunn Spylekurs avløp Steinar Nilo og Robert Nilsen Bakgrunn Spylekurs avløp er kommet i stand som et spleiselagsprosjekt mellom kommuner og firma som er medlemmer av Rørinspeksjon Norge (RIN). Norsk Vann`s

Detaljer

alt du vil vite om eierskifteforsikring

alt du vil vite om eierskifteforsikring alt du vil vite om eierskifteforsikring Innhold 5 6 9 10 12 15 16 19 20 23 27 Hva er eierskifteforsikring? Eierskifteforsikring for deg som skal selge bolig Brukt bolig Hva er forventet levetid? Andelsleilighet

Detaljer