Hvordan velge riktig utskiftingstakt på ledningsnettet?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan velge riktig utskiftingstakt på ledningsnettet?"

Transkript

1 Hvordan velge riktig utskiftingstakt på ledningsnettet? Seniorforsker Jon Røstum Teknologi for et bedre samfunn 1

2 Hva er riktig fornyelsesbehov? 2 %? 1 %? Kilde: VAV årsrapport 2011 Hvor høyt skal VAverket hoppe? Teknologi for et bedre samfunn 2

3 Hvilke ledninger skal fornyes hvert år? X %? 1,75 1,7 1,65 1,6 1,55 1,5 1,45 1,4 Årlig fornyelse (%) SID SID SID SID SID Teknologi for et bedre samfunn 3

4 Noen konklusjoner før vi starter! Store forskjeller fra VA verk til VA verk One size does not fit all! Hvert enkelt VA verk må fastsette sitt eget fornyelsesbehov ut i fra egen tilstand, konsekvenser osv Alder på ledning er ikke egnet som det eneste kriteriet for å fastsette behovet for fornyelse. Teknologi for et bedre samfunn

5 Ny Norsk Vann rapport: "Veiledning i tilstandskartlegging og fornyelsesplanlegging av VA ledningsanlegg" (2013) Teknologi for et bedre samfunn 5

6 MÅL MED VEILEDNING Hjelpe VA verk/kommuner med å foreta riktige beslutninger knyttet til fornyelsesplanlegging ved å utarbeide en veiledning som: Beskriver gode rutiner for registrering av data Beskriver et rammeverk for fornyelsesplanlegging Viser gode eksempler Teknologi for et bedre samfunn 6

7 Overordnet rammeverk Teknologi for et bedre samfunn 7

8 Tre nivå av fornyelsesplanlegging STRATEGISK NIVÅ (hovedplan langtidsplanlegging) TAKTISK NIVÅ (saneringsplan prioritering av prosjekter) OPERATIVT/TEKNISK (detaljprosjekt valg av teknologi) Teknologi for et bedre samfunn 8

9 Teknologi for et bedre samfunn 9

10 Prosessflyt for hvert planleggingsnivå (strategisk, taktisk, teknisk) Teknologi for et bedre samfunn 10

11 Teknologi for et bedre samfunn 11

12 Fokus på viktigheten av gode data Manglende data/egenskaper i ledningsregistre Materialkode, dimensjon og anleggsår (eks. 80 % manglet i 2011) Manglende oppdatering av gjennomførte rehab.prosjekter (nye anlegg) etterslep i registrering Vet ikke hvilke ledninger det er gjort tiltak på og når Osv, osv, osv Kan man bli god på vedlikehold og fornyelse hvis man ikke vet hva man har av ledninger? Teknologi for et bedre samfunn 12

13 Innsamling og registrering av data: Eksempel på god oppdatering av database (bygget fra grunnen av) Ullevål Universitets Sykehus fikk registrert inn VAledningsnett i ledningsregister Alle ledninger og kummer er registrert 11 km avløpsledninger og 850 kummer Oppdatert kart som er nyttig også ifm beredskap UUS kan sammenlignes med små/mellomstore norske kommuner? Samarbeid mellom kommuner for registrering i ledningsregister (DIHVA etc) Teknologi for et bedre samfunn 13

14 Eksempel på sjekkliste ledningsdata Teknologi for et bedre samfunn 14

15 Enkle modeller for samlet fornyelsesbehov ("strategisk") Fornyelsesbehovet på strategisk nivå bør minimum være slik at en unngår at "fornyelsesfjellet" vokser og at kommende generasjoner må ta regningen for manglende fornyelse. Tar svært lang tid å senke høyden på et slik "fornyelsesfjell" som skyves frem i tid. Fornyelsesrate [%] 1.2 % 1.0 % 0.8 % 0.6 % 0.4 % pessimistisk forventet optimistisk forventet pessimistisk optimistisk % 0.0 % Fornyelseslengde [km] Teknologi for et bedre samfunn 15

16 Eksempel på slagplan for fornyelse av vannledninger de neste 20 årene i en mellomstor kommune: Skifte ut ledninger av galvanisert stål hvor det er mye lekkasje og dårlig kapasitet Skifte ut ledninger av dårlig asbestsement og hvor det er fare for store ledningsbrudd som kan føre til undertrykk i større områder Skifteutdårligeledningeravgrått støpejern hvor det er fare for store ledningsbrudd som kan føre til undertrykk i større områder Skifte ut ledninger av første generasjon PVC lagt på 1970-tallet hvor det er fare for store ledningsbrudd som kan føre til undertrykk i større områder Skifte ut ledning av grått støpejern som ofte går til brudd, men hvor konsekvensene er små Skifte ut ledninger av andre årsaker (utbygging, avløpsledning er dårlig, samordning med annen infrastruktur, økning av brannvannskapasitet) For å redusere følgene av store vannledningsbrudd (blant annet trykkløst nett), bygges samtidig høydebasseng og nye ledninger som gir to-sidig forsyning. På denne måten kan levetiden for noen ledninger forlenges. Teknologi for et bedre samfunn 16

17 Sjekkliste "Strategisk planlegging" Teknologi for et bedre samfunn 17

18 Taktisk planlegging prioritering av prosjekter Teknologi for et bedre samfunn 18

19 Tilstandsvurdering av vann og avløpsledninger metoder Generelle metoder både for vann og avløp (temakart driftsdata, kundemeldinger etc) Vann: Analyse av vannlekkasjedata, lekkasjesøking Direkte tilstandsmåling av metalliske ledninger: Tilstandsvurdering av plastledninger Tilstandsmodellering vha statistiske modeller Avløp: Rørinspeksjon Beregning av tilrenning og av faren for overbelastning av felles avløpsledninger og overvannsledninger Tilstandsmodellering vha statistiske modeller Overvåking av vassdrag for å si noe om tilstand på avløpsnettet Teknologi for et bedre samfunn 19

20 Temakart og rapporter fra ledningsregistre som grunnlag for tilstandsvurdering Temakart som viser antall ledningsbrudd for vannledninger og registrerte relevante meldinger/klager Teknologi for et bedre samfunn 20

21 Temakart: Avløpsledninger med tilstandsklasser og detaljert angivelse av ulike skadeårsaker angitt for hver enkelt ledning Bruk av temakart og rapporter utarbeidet på grunnlag av data fra rørinspeksjoner er et godt verktøy for utvelgelse av ledninger for fornying. Informasjon om driftsdata (f.eks. kjelleroversvømmelser) vil kunne overstyre data fra rørinspeksjon Teknologi for et bedre samfunn 21

22 Eksempler på prioritering av ledninger Sted Sid fra Sid til Lengd e Dimen sjon Alder Materia l Brudd antall Bruddfrekven s stk/km Antall berørte PE Sansy nlighet for brudd Skade på bygningeretc Risikovurdering Konsekvens Antall PE trykkløst nett Antall PE uten vann Total risiko K1*S+K2*S +K3*S Summert tallverdi tallverdi S*K tallverdi S*K tallverdi S*K Tallverdi Staver - Tanum SJK Støp 0 0,0 > Tanum - Øvre Ås SJK Støp 0 0,0 > Øvre Ås- Slependv eien SJ Støpe 0 0,0 > Slependv eien - Industrive ien SJK Støp 2 2,2 > Industrive ien - Sykehust unnel SJK Støp 0 0,0 > Sykehust unnel SJK Støp 0 0, Sykehusv eien SJK Støp 0 0, Sykehusv eien- Rudsveie n SJK Støp 0 0, Rudsveie n - Bærumsv eien SJK Støp 0 0, Bærumsv eien - Løken pst SJK Støp 1 0, Figur: Bærum kommune Teknologi for et bedre samfunn 22

23 Rørinspeksjon av ledninger 1 (Meget god) 2 (God) 3 (Dårlig) 4 (Meget dårlig) 5 (Ubrukelig) Norsk Vann rapport 150: Er ledningsnettet virkelig så dårlig? Teknologi for et bedre samfunn

24 Fornyelsesbehov i forhold til mål? Hvilke fremtidige mål skal en sette I Hovedplan? A. Maks 10 % i tilstandsklasse 5?: 1,5 % Ca 1,5 % fornyelse nødvendig frem til år 2030 Ca 2,5 % fornyelse nødvendig frem til år 2030 B. Maks 1 % i tilstandsklasse 5?: 2,5 % Teknologi for et bedre samfunn

25 Tilstand i forhold til konsekvens ved svikt Ved infrastruktur? (veg, bane, bygninger) Ved vassdrag? Ved ofte oversvømmelser og tilbakeslag? Store dimensjoner? Teknologi for et bedre samfunn

26 Rehabiliteringsbehov avløp VAV Ca 1,6 % årlig fornyelse nødvendig frem til år Teknologi for et bedre samfunn

27 Alternative tiltak til fornyelse av ledning Trusler Andre tiltak: 2 sidig vannforsyning, trykkreduksjonsventil Dvs.: Mindre konsekvenser Teknologi for et bedre samfunn 27

28 Hva med kummer? VA nettets sorte får? Kummer utgjør en viktig del av VA nettet (verdi, konsekvenser) Fornyer ofte ledninger fra kum til kum (ikke kummen) Behov for system for tilstandsvurdering av kummer (vann og avløp) Statistiske modeller kan også anvendes for kummer Teknologi for et bedre samfunn

29 Konklusjon Veiledning basert på internasjonalt rammeverk (strategisk, taktisk, operativt) Viktig med datakvalitet og rutiner for innsamling av data! Tilpasset både "store og små" Tid for å revidere Norsk Vann rapport 145 (2005) og 150 (2007) Behov for å etablere et system for tilstandsvurdering av kummer Teknologi for et bedre samfunn 29

30 30 Teknologi for et bedre samfunn

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Vedtatt på årsmøtet 8. november 2011 1. Innledning 2 2. DiH s vedtekter 2 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 2 Generelt 2 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 3 Fellesprosjekter

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

MÅ BYTTE RØR FOR MILLIARDER

MÅ BYTTE RØR FOR MILLIARDER Forsidefoto: Dag Nordsveen < SEKSJON HELSE OG SOSIAL Nr. 5-2012 MÅ BYTTE RØR FOR MILLIARDER SIDE 8 13 www.fagbladet.no Norge er kloakkversting For medlemmer i Fagforbundet I flyktningers fotspor SIDE 14

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Anlegg 27.02.04 Type anlegg: Grunnvannsanlegg Revidert: 01.11.10 INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING...

Anlegg 27.02.04 Type anlegg: Grunnvannsanlegg Revidert: 01.11.10 INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING... Tekniske Utarbeidet av: Avding anlegg Ansvar: Avding anlegg Anlegg Type anlegg: Grunnvannsanlegg Godkjdato: INNHOLD DEL : BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING INNLEDNING SYSTEMBESKRIVELSE MÅL FOR SIKKERHET

Detaljer

Mal for kommentarer Dato: 2012-08-15 Dokument: N 363

Mal for kommentarer Dato: 2012-08-15 Dokument: N 363 3.1) SB Generelt Se vedlagte kommentar N 328. SK Mandat (I høringsnotat) Pkt.1, sist i første avsnitt standard rapportmal Ge/te De har behov for en mer presis standard enn NS 3424:1995 og er i hovedsak

Detaljer

God prosess. Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser

God prosess. Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser God prosess Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innledning

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune 1. utgave (behandlet politisk feb. 2014) 1 INNHOLD 1. Om ROS-analysen s. 3 1.1. Formål med «Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune» s. 3 1.2. Kjennetegn helhetlig

Detaljer

Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge?

Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge? Rapport fra Opplysningskontoret for sprinkleranlegg Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge? Opplysningskontoret for sprinkleranlegg Sekretariat i Norsk brannvernforening Postadresse: Postboks

Detaljer

En politikk for økt produktivitet overordnede mål

En politikk for økt produktivitet overordnede mål Produktivitetskommisjonen Vår dato [Dokumentdato] v/sekretariatet Finansdepartementet Postboks 8008 Dep Deres dato 0030 OSLO Vår referanse Deres referanse Innspill fra NHOs produktivitetspanel til produktivitetskommisjonen

Detaljer

BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT

BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT Prosjektleder: Siv. ing. Jan Atle Strand, Brødrene Strand Ingeniørfirma AS Prosjektansvarlig:

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Veileder IS-2110 God oversikt en forutsetning for god folkehelse En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Heftets tittel: God oversikt en forutsetning for god folkehelse.

Detaljer

Universell utforming Samfunnsmessige konsekvenser ved innføring av pliktige standarder for web. Standard Norge, juni 2010. prosjektrapport 2010

Universell utforming Samfunnsmessige konsekvenser ved innføring av pliktige standarder for web. Standard Norge, juni 2010. prosjektrapport 2010 Universell utforming Samfunnsmessige konsekvenser ved innføring av pliktige standarder for web Standard Norge, juni 2010 prosjektrapport 2010 Universell utforming Samfunnsmessige konsekvenser ved innføring

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Rapport 2007-123. Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge

Rapport 2007-123. Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge Rapport 2007-123 Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 55480 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-939-5 AEN/pil, OSH, 22. november 2007 Offentlig

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

ØSTLANDET. HENSETTING ØSTLANDET Delrapport fase 3

ØSTLANDET. HENSETTING ØSTLANDET Delrapport fase 3 ØSTLANDET HENSETTING ØSTLANDET Delrapport fase 3 Rapport - revidert KaKLa KSt MaVei 01A Rapport - revidert 12.05.2015 KaKLa MaVei MaVei 00A Rapportutkast 18.03.2015 MaVei KSt MaVei Revisjon Revisjonen

Detaljer

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen Sikker håndtering av personopplysninger i skolen veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra

Detaljer

Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser

Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Kommentarer til Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Kommentarer til forurensningsforskriften. Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften

Detaljer