AKTUELLE JURIDISKE SPØRSMÅL V/ADV. GUTTORM JAKOBSEN, ADV. FIRMA HAAVIND.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AKTUELLE JURIDISKE SPØRSMÅL V/ADV. GUTTORM JAKOBSEN, ADV. FIRMA HAAVIND."

Transkript

1 AKTUELLE JURIDISKE SPØRSMÅL V/ADV. GUTTORM JAKOBSEN, ADV. FIRMA HAAVIND. - ADGANG TIL ANSVARSFRASKRIVELSE I STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN- OG AVLØP. - SPØRSMÅL OM TILBAKEVIRKENDE KRAFT - KOMMUNENS RETT TIL Å KREVE BYGNINGER TILKNYTTET OFFENTLIGE VANN- OG AVLØPS- LEDNINGER - MAKTMIDLER VED HÅNDHEVELSE AV VANNINGSFORBUD

2 ADGANG TIL ANSVARSFRASKRIVELSE I SANITÆRREGLEMENT. INNLEDNING (1) Standard abonnementsvilkår for vann- og avløp. En videreføring av det tidligere Normalreglementet for sanitæranlegg, utgitt av Kommuneforlaget på vegne av KS i 1980 og sist oppdatert i Revisjonsarbeidet gjennomført av en egen redaksjonskomité i bestående av Tom Arne Gjertsen - Oslo kommune, Bjørn Grimsrud - NRL, Toril Hofshagen Norsk Vann, Terje Wikstrøm HIAS, Torhild Øien Kommuneforlaget, Øistein Torgersen og Guttorm Jakobsen fra advokatfirmaet Haavind. 2

3 ANSVARSFRASKRIVELSE I SANITÆR- REGLEMENT. INNLEDNING (2) Standard abonnementsvilkår for vann- og avløp består av administrative og tekniske bestemmelser utgitt i hvert sitt hefte som tidligere. De administrative bestemmelsene tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold, mens de tekniske bestemmelsene fastlegger krav til teknisk utførelse. Formålet med vilkårene er å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til offentlige vannog avløpsanlegg, og å sikre betryggende utførelse av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg. 3

4 ADGANG TIL ANSVARSFRASKRIVELSE I SANITÆRREGLEMENT. INNLEDNING (III) Bestemmelsene bør vedtas av den enkelte kommune for at de skal ha tilstrekkelig gyldighet. De er altså ikke i seg selv gyldige på tidspunktet for utsendelse fra KS. Vilkårene er utformet slik at de kan vedtas i sin helhet av den enkelte kommune, men det er også mulig å fastsette utfyllende eller avvikende bestemmelser. Vedtaket i det enkelte kommunestyret bør da gå ut på at regelverket vedtas med følgende tillegg eller forandringer. Regelverket er ikke å anse som en forskrift i forvaltningslovens forstand, og avgjørelser truffet i medhold av regelverket er ikke enkeltvedtak som kan påklages. 4

5 ADGANG TIL ANSVARSFRASKRIVELSE. VIRKEOMRÅDE/HJEMMEL. Abonnementsvilkårene omfatter private vann- og avløpsanlegg tilknyttet offentlige vann- og avløpsanlegg. De gjelder både for eksisterende og nye abonnenter, og uavhengig av om abonnenten har skrevet under en erklæring om å overholde vilkårene eller ikke. Jf. Høyesteretts dom i Stavangersaken 19. mars 2007 premiss 43: Jeg ser det slik at Kvale som eier av Jærgaten 62, i likhet med Stavangers øvrige huseiere måtte være klar over at det forelå kommunale bestemmelser om tilknytning til og bruk av offentlige avløpsledninger. Det har i langt tid vært tilknytningsplikt til det kommunale vann- og avløpsnett i Stavanger kommune. Vilkårene tilpasses ikke den enkelte eiers behov og ønsker. Dersom Kvale ønsket å gjøre seg kjent med vilkårene for tilknytning, kunne disse fås ved henvendelse til kommunen. Bestemmelsene om ansvarsbegrensning i punkt 8 må etter dette gjelde for Jærgaten 62. Jeg tilføyer at kommunale bestemmelser om tilknytning til offentlige avløpsledninger ikke kan sammenlignes med standardkontrakter og avtaler mellom private. 5

6 ANSVARSFRASKRIVELSE I STANDARDAVTALEN. VIRKNING OVENFOR BESTÅENDE FORHOLD. For eksisterende abonnenter på vedtagelsestidspunktet i den enkelte kommune gjelder de administrative bestemmelsene fullt ut, med unntak for søknadsplikten for eksisterende anlegg der det ikke foretas vesentlige endringer, jf. pkt. 2,2, og kravet til avstandsgrense på 4 meter for eksisterende bebyggelse, jf. pkt. 3.4 For eksisterende abonnenter på vedtagelsestidspunktet i den enkelte kommune gjelder de tekniske bestemmelsene knyttet til oppføring av anlegg bare for følgende punkter: - Krav til overhøyde mellom topp hovedledning og laveste innvendige avløpsåpning, jf. pkt. 3.5 i tekniske bestemmelser - Krav om sikring mot forurensning for å hindre tilbakesuging fra privat ledningsnett til offentlig ledningsnett, jf. pkt. 2.4 i tekniske bestemmelser. 6

7 ANSVARSFORHOLD. ADGANG TIL ANSVARSFRA- SKRIVELSE I STANDARD LEVERINGSBETINGELSER FOR VANN- OG AVLØP. Kommunen har ansvaret for bygging, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale ledninger for vann og avløp. Abonnenten har tilsvarende ansvar for bygningens sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg. Kommunen er uten ansvar for ulemper eller skader hos abonnenten (herunder leietakere, fester o.l) eller på private vann- og avløpsanlegg eller sanitærinstallasjoner som skyldes svikt i vanntilførselen eller i avløpssystemet, herunder tilbakeslag fra offentlig avløpsanlegg, med mindre svikten skyldes forsettlig eller uaktsomt forhold fra kommunens side. 7

8 ANSVARSFORHOLD. HØYESTERETS DOM AV 19. MARS 2007 I DOM MELLOM IF OG STAVANGER KOMMUNE. (1) If anførte at den foreliggende ansvarsbegrensningen i Stavanger kommunens standard leveringsbetingelser, om at kommunen var fri for ansvar der det regnet mer enn det kommunens ledningsnett var dimensjonert for (10 års regnet), måtte settes til side som urimelig etter avtalelovens 36, under hensynet til at forbrukervern tilsa avtalesensur av en monopolists standardiserte avtalevilkår. Etter avtaleloven 36 kan en avtale helt eller delvis settes til side eller endres dersom det vil virke urimelig eller være i strid med god forretningsskikk å gjøre den gjeldende. Det skal i vurderingen tas hensyn ikke bare til avtalens innhold, partenes stilling og forholdene ved avtalens inngåelse, men også til senere inntrådte forhold og omstendighetene for øvrig. Det følger av forarbeider og rettspraksis at lemping etter 36 bare unntaksvis kan finne sted. 8

9 ANSVARSFORHOLD. HØYESTERETTS DOM AV 19. MARS 2007 (2) Innen rammen av lov og forskrifter bestemmer kommunen vilkårene for tilknytning til anlegget og fordeler risiko og ansvar mellom kommunen og brukerne. Kommunen har, som mange andre kommuner, bestemt at skader ved oversvømmelse som følge av nedbør som overstiger dimensjoneringen av avløpsledningene, ikke skal medføre ansvar for kommunen. Denne ansvarsbegrensningen må ses i sammenheng med abonnentenes mulighet til å forsikre seg mot slike skader. Den enkelte abonnent har best oversikt over hvilke skader en oversvømmelse kan medføre i kjelleren og kan sørge for forsikringsdekning og tiltak for å avverge eller begrense skaden. I denne saken har eieren nettopp sørget for slik forsikring og skal bare dekke egenadelen. Avslutningsvis tilføyes at forbrukervern og sensur av urimelige avtalevilkår mellom forbruker og næringsdrivende og mellom næringsdrivende, har mindre plass i de tilfeller fellesoppgaver ivaretas av en kommune eller andre og utgiftene fordeles mellom, og dekkes av, de tilknyttede eiendommer eller deltakere. Spesielt må dette gjelde når begge parter har kontraheringsplikt etter lov eller forskrift. Innen rammen av lov og forskrift må kommunen ha adgang til å bestemme dimensjoneringen og utførelsen av vann- og avløpsnettet og fordele risiko og ansvar mellom fellesskapet og den enkelte. NB! Så lenge slike bestemmelser er basert på et saklig og forsvarlig skjønn, og fellesskapet drives på selvkostbasis, skal det mye til for at en eller noen få eiere av tilknyttede eiendommer ved hjelp av avtaleloven 36 kan få omfordelt rettigheter og byrder i fellesskapet. Etter min mening må det være hevet over tvil at den aktuelle ansvarsbegrensning ikke kan anses urimelig etter avtaleloven 36. 9

10 ANSVARSFORHOLD (1) Kommunen er uten ansvar hvis private vann- og avløpsanlegg eller sanitærinstallasjoner, på grunn av arbeider på det offentlige hovednettet, forurenses eller tilstoppes av rust, slam eller andre stoffer, eller får frostskader. Det samme gjelder ved manglende vann til brannslokking/sprinkling og for skader som beskrevet i pkt. 3.9 (vannkvalitet og trykk) og pkt (skal vel være 3.8) Så lenge kommunens uaktsomhet ikke kan anses for å være grov, gjelder den samme ansvarsbegrensning for svikt i form av tilbakeslag/ oversvømmelse fra offentlig avløpsanlegg som skyldes nedbør/flom som er større enn den avløpsanlegget er dimensjonert for, eller dersom det private avløpsanlegget eller sanitærinstallasjonene ikke er i samsvar med abonnementsvilkårenes administrative eller tekniske bestemmelser. Kommentar. Borgarting lagmannsrett har i dom av 13. juni 2007 mellom If og Fredrikstad kommune, KLP m.fl. Akseptert ansvarsfraskrivelse for manglende dimensjonering av kommunal hovedledning, men ikke for manglende vedlikehold. Det kan reises spørsmål ved om denne dommen er i samsvar med Høyesteretts avgjørelse. 10

11 ANSVARSFORHOLD (II) Oslo tingrett har 30. april 2010 avsagt dom i sak mellom If og Gjensidige Forsikring etter tilbakeslag i det kommunale ledningsnettet i Alta på grunn av at avløpsrørene hadde gått tette og/eller hadde for dårlig kapasitet til å ta unna regnvannet. Partene var enige om at Alta kommunes vedlikehold av avløpsledningen objektivt sett var utilstrekkelig. Det ble ikke anført at det var utvist noen uaktsomhet fra kommunens side. Etter retten syn var Høyesteretts vurderinger i Stavangerdommen også anvendelige på den foreliggende saken. Tingretten fant at kommunen således lovlig kunne fraskrive seg ansvaret også når det gjaldt vedlikehold som objektivt ikke var tilstrekkelig. Her redegjøres det også for dissensen i dom fra Borgarting lagmannsrett av 13. juni 2007 og det understrekes at tingretten er enig i mindretallets uttalelser i lagmannsrettsavgjørelsen. Det ble etter dette konkludert med at det ikke var urimelig at Alta kommune hadde fraskrevet seg sitt ellers objektive ansvar for manglende vedlikehold, og at det ikke var grunnlag for å sette denne ansvarsfraskrivelsen til side i medhold av avtaleloven

12 ANSVARSFORHOLD (3) Kommunen er heller ikke ansvarlig for skader etter oversvømmelse i kjeller/ lagerlokaler, andre næringslokaler eller boligareal som skyldes ledningsbrudd, kloakkstopp eller kapasitetsproblemer når skadetilfellene omfatter: * Bygningsmessig innredning, innbo og løsøre i rom som brukes til varig opphold (boligformål) og/eller næringsvirksomhet, og som mangler nødvendig godkjenning av bygningsmyndighetene til slik bruk. * Gjenstander som pga. sin verdi eller andre forhold er uvanlig eller uaktsomt å oppbevare på slike steder. * Varer som er lagret under lagringshøyde 100 mm over gulv. * Skader som skyldes manglende vedlikehold og tilsyn av tilbakeslagsanordning. * Abonnenten er ansvarlig for skade eller ulempe han ved forsett eller uaktsomhet påfører offentlig vann- og avløpsanlegg. Abonnenten svarer også for skade eller ulempe som personer som bruker hans sanitærinstallasjoner påfører offentlig vannog avløpsanlegg. Har flere eiendommer felles ledninger, er alle eiere solidarisk ansvarlig for de plikter disse bestemmelsene pålegger abonnenten. Det vises for øvrig til pkt. 1.2 og pkt. 2.3 i disse bestemmelsene. 12

13 KOMMUNENS RETT TIL Å KREVE BYGNINGER TIL- KNYTTET OFFENTLIGE VANN- OG AVLØPSLED- NINGER. Reglene om tilknytning til infrastruktur er inntatt i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 i kapittel 27. Plandelen av loven ble vedtatt 8. mai 2009 nr. 27 og trer i kraft fra 1. juli Reglene om tilknytningsplikt for vannledninger finnes i 27-1 annet til fjerde ledd og er en videreføring av eksisterende bestemmelse inntatt i 65 plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr

14 KOMMUNENS RETT TIL Å KREVE BYNINGER TILKNYTTET OFFENTLIGE VANN- OG AVLØPS- LEDNINGER (II) Bestemmelsene lyder som følger: Når offentlig vannledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen knyttes til vannledningen. Vil dette etter kommunens skjønn være forbundet med uforholdsmessig stor kostnad, eller særlige hensyn tilsier det, kan kommunen godkjenne en annen ordning. Kommunen kan i andre tilfeller enn nevnt i andre ledd, kreve at bygningen skal knyttes til offentlig vannledning når særlige hensyn tilsier det. Reglene i andre og tredje ledd gjelder også for eksisterende byggverk. 14

15 KOMMUNENS RETT TIL Å KREVE BYGNINGER TIL- KNYTTET OFFENTLIGE VANN- OG AVLØPSLED- NINGER AVLØP. Den tilsvarende bestemmelse for avløp er inntatt i pbl Bestemmelsen lyder som følger: Når offentlig avløpsledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen, knyttes til avløpsledningen. Vil dette etter kommunens skjønn være forbundet med uforholdsmessig stor kostnad eller særlige hensyn tilsier det, kan kommunen godkjenne en annen ordning. Kommunen kan i andre tilfeller enn nevnt i andre ledd, kreve at bygningen skal knyttes til avløpsledning når særlige hensyn tilsier det. Reglene i andre og tredje ledd gjelder også for eksisterende byggverk. 15

16 Tilknytningspliktens omfang. Hva menes med nærliggende areal Det følger av Rt s at tilknytningsplikten ikke er avhengig av om en eiendom har rett til å legge stikkledning over det mellomliggende areal. Dette innebærer at kravet kan stilles selv om det nødvendiggjør at tiltakshaveren må gå til ekspropriasjon for å få rett til fremføring av privat stikkledning over annen manns grunn. Brev 28. juni 1994 fra Kommunaldepartementet til Fylkesmannen i Hedmark. En avstand på meter vil ikke være urimelig. Uttalelse fra departementet i Det må foretas en konkret vurdering der også kostnaden for tilknytning må inngå. En avstand på mer enn 500 meter fra bebyggelsen til offentlig ledning vil vanligvis ligge utenfor det som etter loven kan anses som nærliggende areal. Lovgivers hovedpoeng må ha vært at det skal være en forholdsmessighet mellom det som vinnes ved å kreve tilknytning og de ulemper dette måtte medføre for den enkelte. I vurderingen av om summen av utgiftene til tilknytning vil være uforholdsmessig høye må det tas hensyn til tomtas utnyttelse og bruksformål. Fylkesmannspraksis så langt er knyttet opp mot kostnadene forbundet med å anskaffe et biologisk-kjemisk minirenseanlegg som et alternativ. 16

17 SÆRLIG OM TILKNYTNINGSPLIKT FOR HYTTER /FRITIDSBEBYGGELSE I 30-6 i plan- og bygningsloven av 2008 fremgår at lovens bestemmelser i 27-1 andre til fjerde ledd og 27-2 andre til fjerde ledd gjelder for fritidsbestemmelse bare når dette er bestemt i plan. Det er særlig aktiv bruk av hensynssoner etter pbl som kan være aktuelt, der man med hjemmel i 11-8 tredje ledd bokstav b kan fastsette soner med særlige krav til infrastruktur med angivelse av type infrastruktur. Det kan i medhold av denne bestemmelsen fastsettes at kun tilknytning til offentlig eller privat hovedavløpsanlegg for vann- og avløp i området kan godtas som vilkår for utbygging i det aktuelle området. Det fremgår av 11-9 nr. 3 at det uavhengig av arealformål kan vedtas bestemmelser til kommuneplanens arealdel om krav til nærmere angitte løsninger for vannforsyning, avløp mv i forbindelse med nye bygge- og anleggstiltak, herunder forbud mot eller påbud om slike løsninger, og krav til det enkelte anlegg. Dette kan også fastsettes som rekkefølgekrav etter 11-9 nr. 4. Det kan også følges opp på tilsvarende måte gjennom mer detaljerte bestemmelser om nødvendig i reguleringsplan etter 12-5 nr. 2, og 12-7 nr. 2 og

18 MAKTMIDLER VED HÅNDHEVELSE AV VANNINGSFORBUD. Hjemmel for vanningsforbud. Standard abonnementsvilkår for vann- og avløp (SAVVA) pkt. 3.8 om kontroll og innskrenkning av vannforbruk eller tilsvarende bestemmelse fastsatt av den enkelte kommune i eget reglement gitt med hjemmel i eierrådigheten over eget ledningsnett. Bestemmelsen lyder som følger: Abonnenten forplikter seg til ikke å sløse med vann. Under vannmangel eller når andre forhold krever det, kan kommunen innføre restriksjoner på vannforbruk til spesielle formål, for eksempel hagevanning. Kommunen kan i slike situasjoner også innføre andre restriksjoner. Eventuelle restriksjoner som kommunen finner det nødvendig å gjennomføre under vannmangel eller når andre forhold krever det, gir ikke rett til å kreve erstatning eller prisavslag. Kommunen har etter pkt. 3.7 i SAVVA, rett til når som helst, og uten forutgående varsel å besiktige/ kontrollere sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg i den grad disse kan ha betydning for drift og vedlikehold av offentlige vann- og avløpsanlegg. Brudd på vanningsbestemmelsene kan åpenbart ha slike virkninger i forhold til evnen til å levere vann til prioritert bruk gjennom vannledningsnettet og brudd kan håndheves etter reglene i reglementets pkt. 1.5 Det bør her utferdiges et pålegg om opphør av den ulovlige bruk av vannet og gis en kort frist for abonnenten til å opptre i samsvar med pålegget. I motsatt fall må det vurderes en midlertidig forføyning for domstolene og/eller evt. en stengning av eiendommens vanntilførsel dersom de fastsatte innskrenkninger på vannforbruket kan anses for utgjøre et vesentlig mislighold. 18

19 HVOR LANGT KAN MAN STREKKE SELVKOSTREGEL- VERKET I FORHOLD TIL DEKNING AV KOSTNADER FOR OVERVANNSANLEGG Det fremgår av 16-1 i kapittel 16 om kommunale vann- og avløpsgebyrer inntatt i forurensningsforskriften av 1. juni 2004 nr. 931, at vann- og avløpsgebyrer fastsatt i medhold av lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vassog kloakkavgifter ikke skal overstige kommunens nødvendige kostnader på henholdsvis vann- og avløpssektoren. Ved beregning av selvkost bør de til enhver tid gjeldende retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester legges til grunn. Forurensningsloven har et eget kapittel 4 med særlige regler om avløpsanlegg m.v. Avløpsvann er i 21 definert som både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann. Et avløpsanlegg er definert som anlegg for transport og behandling av avløpsvann. Det vil si at denne type anlegg alltid kan finansieres gjennom selvkost i den grad det er tale om anlegg som skal forbli kommunale, eller det er tale om bortledning av kommunalt overvann. Private overvannssystemer bør ikke finansieres av vann- og avløpsgebyrene, men pålegges private utbyggere å utføre etter reglene i plan- og bygningsloven og vannressursloven. 19

Advokat Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS Kongsveien 91, 1177 Oslo Tlf. 900 69 522 Guttorm.jakobsen@juris.no www.advokatjakobsen.

Advokat Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS Kongsveien 91, 1177 Oslo Tlf. 900 69 522 Guttorm.jakobsen@juris.no www.advokatjakobsen. Advokat Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS Kongsveien 91, 1177 Oslo Tlf. 900 69 522 Guttorm.jakobsen@juris.no www.advokatjakobsen.no 1 1. INNLEDNING Det er syv temaer for dagens foredrag.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01946-A, (sak nr. 2011/425), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01946-A, (sak nr. 2011/425), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 18. oktober 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01946-A, (sak nr. 2011/425), sivil sak, anke over dom, If Skadeforsikring NUF Gunn Irene Suhr (advokat Emil Bryhn) mot Gjensidige

Detaljer

Del 1: ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER. Del 2: UTFYLLENDE BESTEMMELSER. Sanitærreglement for Bergen kommune. (Rev. jan. 2013)

Del 1: ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER. Del 2: UTFYLLENDE BESTEMMELSER. Sanitærreglement for Bergen kommune. (Rev. jan. 2013) Del 1: ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Del 2: UTFYLLENDE BESTEMMELSER (Rev. jan. 2013) 1 Forord Sanitærreglementet er utarbeidet for å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte

Detaljer

VANN- OG AVLØPSRETT. Kapittel 3

VANN- OG AVLØPSRETT. Kapittel 3 VANN- OG AVLØPSRETT Kapittel 3 VANN- OG AVLØPSRETT Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Haavind AS Vann- og avløpsrett ISBN 978-82-414-0317-0 Norsk Vann 2010 Forfatter: Guttorm Jakobsen, Advokatfirmaet Haavind

Detaljer

Avtalevilkår for tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel

Avtalevilkår for tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel Avtalevilkår for - tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg - levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel Forelagt kommunestyret 14.12.05 Avtalevilkår for tilknytning

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Kommentarer til Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften kapittel 12. Fylkesmannen

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR - en rapport om bygningseiers ansvar for krav rettet mot leietager i medhold av lov og forskrift Januar 2014 FØYEN Advokatfirma DA FORORD FØYEN Advokatfirma DA (FØYEN)

Detaljer

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring

Detaljer

Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser

Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Kommentarer til Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Kommentarer til forurensningsforskriften. Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften

Detaljer

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/lbsiv/lb-2009-19... LB-2009-197218

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/lbsiv/lb-2009-19... LB-2009-197218 LB-2009-197218 INSTANS: Borgarting lagmannsrett Dom DATO: 2011-03-21 DOKNR/PUBLISERT: LB-2009-197218 STIKKORD: Plan- og bygningsloven. Vegloven 32. SAMMENDRAG: Saken gjelder spørsmålet om eier av elektrisk

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Konstruksjonsfeil fundamenteringsfeil og monteringsfeilklausuler i bygningsforsikring.

Konstruksjonsfeil fundamenteringsfeil og monteringsfeilklausuler i bygningsforsikring. Konstruksjonsfeil fundamenteringsfeil og monteringsfeilklausuler i bygningsforsikring. Utgjør klausulene farefeltsunntak eller skjulte handlingsklausuler? Veileder: Hans Jacob Bull Leveringsfrist: 25.11.2004

Detaljer

Forslag til revisjon av Signalloven

Forslag til revisjon av Signalloven Høringsutkast Forslag til revisjon av Signalloven Revisjon av lov nr. 1 av 9. juli 1923 om anbringelse av signaler og merker for målearbeider (Signalloven) 1. INNLEDNING...4 1.1 ARBEIDET MED FORSLAGET...

Detaljer

Håndbok 20-2002 Juss. i strandsonen

Håndbok 20-2002 Juss. i strandsonen Håndbok 20-2002 Juss i strandsonen Juss i strandsonen Håndbok 20-2002 Utgiver: Direktoratet for naturforvaltning. April 2002 Antall sider: 80 ISSN 0802-8370 ISBN 82-7072-442-4 TE 940 Emneord: Strandsone,

Detaljer

Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser

Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser Kommentarer til Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser Kommentarer til forurensningsforskriften. Det er Fylkesmannen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften

Detaljer

Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07)

Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07) Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07) Utgitt i 2007 av Dansk Industri, Danmark, Teknologiateollisuus Teknologindustrin, Finland, Norsk Industri, Norge og Teknikföretagen, Sverige.

Detaljer

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning av Tommy Sneve Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune Byggebok for Nes Kommune Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 1 av 60 Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 2 av 60 1. Innhold 1. Innhold -----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS FORORD Internasjonale, nasjonale, regionale og lokale hensyn tilsier

Detaljer

Avfall Norge. Juridisk betenkning vedrørende spørsmål knyttet til etablering av avfallsbehandlingsanlegg. Rapport 6/2006

Avfall Norge. Juridisk betenkning vedrørende spørsmål knyttet til etablering av avfallsbehandlingsanlegg. Rapport 6/2006 Avfall Norge Juridisk betenkning vedrørende spørsmål knyttet til etablering av avfallsbehandlingsanlegg Rapport 6/2006 Februar 2007 PROSJEKTRAPPORT Rapport nr: 6/2006 Distribusjon: Fri Dato: 05.02.2007

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene Utgave 1 TA-2236/2007 ISBN 978-82-7655-299-7 Forord Ny helhetlig avløpsdel i forurensningsforskriften ble vedtatt 15. desember 2005

Detaljer

Norsk Vann. Rapport. Håndtering av. overvann. fra urbane veger

Norsk Vann. Rapport. Håndtering av. overvann. fra urbane veger Norsk Vann Rapport 200 2014 Håndtering av overvann fra urbane veger Norsk Vann Rapport (Tidligere NORVAR-rapporter) Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A: Dette er de opprinnelige hovedrapportene.

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker Oslo kommune Byrådet B rådssak 21/12 HØRINGSUTTALELSE FRA OSLO KOMMUNE - FORSLAG TIL ENDRINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN. NYTT KAP. 20 OM ADGANG TIL Å GI PÅLEGG OM UTBEDRING AV BEVARINGSVERDIGE BYGNINGER

Detaljer

EIENDOMSMEGLING. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore Bråthen. Antall ord: 13246. JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN

EIENDOMSMEGLING. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore Bråthen. Antall ord: 13246. JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN S i d e 1 EIENDOMSMEGLING Grensen mellom en advokats engasjement som omfattes av eiendomsmeglingsloven og vanlig partsrepresentasjon ved kjøp og salg av fast eiendom. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer