DRIFTSASSISTANSEN FOR VANN OG AVLØP. RICA SEILET HOTELL MOLDE. VA KONFERANSEN AKTUELLE JURIDISKE SPØRSMÅL. 30. OG 31. MAI 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DRIFTSASSISTANSEN FOR VANN OG AVLØP. RICA SEILET HOTELL MOLDE. VA KONFERANSEN 2013. AKTUELLE JURIDISKE SPØRSMÅL. 30. OG 31. MAI 2013."

Transkript

1 DRIFTSASSISTANSEN FOR VANN OG AVLØP. RICA SEILET HOTELL MOLDE. VA KONFERANSEN AKTUELLE JURIDISKE SPØRSMÅL. 30. OG 31. MAI Advokat Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS Kongsveien 91, 1177 Oslo e post: 1

2 1. INNLEDNING Tre temaer for dagens foredrag. 1) Hvilken betydning har lov om kommunale vass og avløpsanlegg forsamvirkeforetakene. 2) Ansvar for vannskader som skyldes sviktende vedlikehold eller økt tilførsel av overvann 3) Regelverket for legging av rør og kabler langs offentlig veg. 2

3 2. HVILKEN BETYDNING HAR LOV OM KOMMUNALE VASS OG AVLØPSANLEGG FOR SAMVIRKEVANNVERKENE? Stortingets behandling av dokument (:91 ( ) den 3. april Vedtak: «Stortinget ber Regjeringen legge frem forslag til endring i eksisterende lovverk som sikrer at vann og avløpsinfrastrukturen forblir heleid av det offentlige. Lovgivningen må gi unntak fra offentlig eie for de vann og avløpsvirksomheter som i dag er organisert som ikke kommersielle private andelslag eid av abonnentene, slik at dagens eierorganisering for disse kan videreføres». Høringsprosessen mars 2009 til og med høsten Forslag til nylov omkommunale vass og avløpsanlegg godkjent i statsråd 24. juni Lovforslaget behandlet av Stortinget vinteren 2011/2012. Vedtatt av Stortinget 17. januar 2012, sanksjonert av Kongen i statsråd 16. mars Loven trådte i kraft 1. juli Bestemmelser om offentlig eierskap til vann ogavløpsinfrastruktureneridennyelovenslåttsammenmedde tidligere bestemmelsene i lov om kommunale vass og kloakkavgifter i lov av 31. mai 1974 nr. 17 som samtidig ble opphevet. Den nye loven endrer ikke eierstrukturer etablert før ikrafttredelsestidspunktet. Vil få betydning for nye vann og avløpsanlegg, da disse som hovedregel skal eies av kommunen, ved salg og overdragelse av eksisterende anlegg og ved utvidelse av private anlegg etter lovens ikrafttreden. 3

4 2. HVILKEN BETYDNING HAR LOV OM KOMMUNALE VASS OG AVLØPSANLEGG FOR SAMVIRKEVANNVERKENE? (2) Kommunen kan i spesielle tilfelle fortsatt gi tillatelse til etablering av nye private anlegg, forutsatt at disse etableres som andelslag/samvirkeforetak eid av brukerne. Kommunen er gitt adgang til å tillate vesentlig utvidelse av eksisterende private anlegg. Ingen begrensninger i loven hva gjelder adgangen til å sette bort driftsoppgaver til private aktører. Lov om kommunale vass og avløpsanlegg 1 med overskrift «kommunalt eigarskap til vass og avløpsanlegg», fastslår i 1. ledd at nye vann og avløpsanlegg skal være eid av kommuner, og at eksisterende vann og avløpsanlegg bare kan selges eller på annen måte overdras til kommuner. Vesentlig utvidelse eller sammenslåing av eksisterende private anlegg kan bare skje med samtykke fra kommunen etter 2. Kravet om at anleggene bare kan selges til kommunen medfører ingen tilsvarende kjøpeplikt for kommunen. Grensen mellom kommunale og private ledninger må trekkes også etter annet regelverk, blant annet plan og bygningslovenogforurensningsloven. Denkonkretegrensedragningenmågjøresavdenenkeltekommune, normalt gjennom avtaler med abonnentene. Loven gjelder ikke for mindre vann og avløpsanlegg, jf. 1 tredje ledd. Med mindre vann og avløpsanlegg menes separat avløpsanlegg som er mindre enn 50 pe, og som ikke er tilknyttet offentlig nett, jf forurensningsforskriften 12 1, og mindre behandlingsanlegg for drikkevann der vannforsyningssystemet forsyner mindre enn 20 husstander/hytter, eller mindre enn 50 personer eller tilsvarende. 4

5 2. HVILKEN BETYDNING HAR LOV OM KOMMUNALE VASS OG AVLØPSANLEGG FOR SAMVIRKEVANNVERKENE? (3). Lovens 2 med overskrift «Kommunalt løyve til privat vass og avløpsanlegg» er en nyskapning. Etter bestemmelsens første ledd kan kommunen etter søknad gi tillatelse til sammenslåing eller vesentlig utvidelse av et eksisterende vann og avløpsanlegg eller til etablering av et nytt anlegg dersom: det private anlegget ligger så langt fra kommunalt vann og avløpsanlegg at kommunen ikke kan kreve at eiendommen som det private anlegget betjener eller skal betjene, skal knyttes til de kommunale anleggene med hjemmel i plan og bygningsloven 27 1 og Kostnadene ved å knytte seg til det kommunale anlegget vil være uforholdsmessig store eller andre særlige hensyn taler for det. Departementet uttaler i merknadene til bestemmelsen at en økning på om lag 25 % i antall brukere vil være en veiledende grense for hva som er å anse som en vesentlig utvidelse. Kommunen skal gjennom søknadsbehandlingen ha mulighet til å styre hvorvidt det er ønskelig med en nyetablering eller utvidelse av det private anlegget, eller om kommunen i stedet gjennom egen utbygging av VA anlegg skal betjene det aktuelle området. 5

6 2. HVILKEN BETYDNING HAR LOV OM KOMMUNALE VASS OG AVLØPSANLEGG FOR SAMVIRKEVANNVERKENE? (4) Bakgrunnen for kravet til eierform? Kommunen avgjør om det skal stilles særlige vilkår for å gi tillatelse, herunder krav om drift i samsvar med selvkostprinsippet, og at andelslag organiseres i tråd med samvirkeloven, herunder blir registrert i foretaksregisteret. Kommunen kan også ved sammenslåing og ved vesentlig utvidelse av anlegg med tilknytning av nye abonnenter kreve at selskapet omdannes til andelslag eid av brukerne. Vurderingstema når kommunen vurderer om slike krav skal stilles. Momenter i vurderingen. Foreligger det klageadgang på kommunens vedtak, jf. forvaltningsloven 28 annet ledd.? Spørsmål om skatteplikt for samvirkeforetakene. Lov om kommunale vass og avløpsanleggs betydning i denne forbindelse? Skatteklagenemndas avgjørelse 23. april 2012 vedr. Flateby vannverk. Fritatt for skatteplikt i medhold av skatteloven Skattedirektoratet har varslet at de vil bringe saken inn for Riksskattenemnda. Det har foreløpig ikke skjedd. 6

7 3. ANSVAR FOR VANNSKADER SOM SKYLDES SVIKTENDE VEDLIKEHOLD ELLER ØKT TILFØRSEL AV OVERVANN. FORURENSNINGSLOVEN 21 OG Forurensningsloven 21. Definisjoner. Med avløpsanlegg forstås anlegg for transport og behandling av avløpsvann. Med avløpsvann forstås både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann. Overvann (overflatevann) i form av regnvann og smeltevann som avledes på overflaten, regnes i denne sammenheng som avløpsvann. Bestemmelsen omfatter vanligvis ikke drensledninger. Skulle en ledning også være bestemt for andre formål, går den inn under reglene i forurensningsloven kapittel 4, dersom den i hovedsak er bestemt for avløpsvann. Rist og sandfangskum er å anse som del av et avløpsanlegg, jf. Gulating lagmannsretts dom av 11. januar Forurensningsloven 24. Ansvar for drift og vedlikehold Forurensningsloven 24 fastslår at kommunen er ansvarlig for drift og vedlikehold av avløpsanlegg som helt eller delvis eies av kommunen. Ved private avløpsanlegg er eieren av den eiendom som anlegget først ble anlagt for ansvarlig for drift og vedlikehold. 7

8 3.3 ANSVAR FOR VANNSKADER SOM SKYLDES SVIKTENDE VEDLIKEHOLD ELLER ØKT TILFØRSEL AV OVERVANN. FORURENSNINGSLOVEN 24 A. OBJEKTIVT ANSVAR FOR SKADE SOM VOLDES AV ET AVLØPANLEGG SOM FØLGE AV MANGLENDE KAPASITET ELLER VEDLIKEHOLD Innledning om selve lovbestemmelsen. Forurensningsloven 24 a fastslår at anleggseieren er ansvarlig uten hensyn til skyld for skade som et avløpsanlegg volder fordi kapasiteten ikke strekker til, eller fordi vedlikeholdet har vært utilstrekkelig. Bestemmelsene i forurensningsloven 57 til 61 gjelder tilsvarende. Bestemmelsen kom inn i loven i forbindelse med vedtagelsen av vannressursloven 24. november 2000 og erstattet den tidligere vassdragslov 47 nr. 2 og delvis 115 annet ledd. Som avløpsanlegg regnes også en lukket grøft. Hvis ledningen eller grøften opprinnelig har hatt nok kapasitet, men tiltak i nedbørfeltet senere har økt avrenningen, ut over kapasiteten, er utgangspunktet at anleggseieren er ansvarlig, selv om det er andre som har iverksatt tiltakene. Forarbeidene gir anvisning på at det i slike tilfeller kan være aktuelt å lempe erstatningsansvaret etter skadeerstatningsloven

9 3.3.2 Høyesteretts dom i sak mellom Sør Trøndelag fylkeskommune og Tryg Forsikring 24. mai 2012 Det følger av Høyesteretts dom i sak mellom Sør Trøndelag fylkeskommune og Tryg Forsikring av 24. mai 2012, at forurensningsloven 24 a også rammer det forhold at ristene i en vei, som følge av store nedbørsmengder og snøsmelting går tette, og at regnvannet som følge av dette ledes via veien og ned i kjellere til nedenforliggende eiendommer. Ristene og ledningene langs veien anses i dette tilfellet som et avløpsanlegg, jf. forurensningsloven 21. Med avløpsanlegg forstås anlegg for transport og behandling av avløpsvann. Dette selv om ledningene ikke fører kommunalt avløps eller overvann frem til kommunale anlegg. Bestemmelsene gjelder også for private anlegg, uavhengig av hvem som eier anlegget. Førstvoterende, som fikk tilslutning av 3 øvrige dommere, fant at skadene ville ha vært unngått ved et bedre vedlikehold av veiens avløp, i første rekke ved en raskere utrykning den aktuelle skadedagen, for å hindre at det oppsto såkalte «snøbommer» i ristene. 9

10 3.3.2 Høyesteretts dom mellom STF og Tryg forsikring 24. mai 2012 forts. (2) Sør Trøndelag fylkeskommune anførte at lovgiver ikke hadde tatt sikte på at skader som skyldtes mangler ved avløp langs veier utenfor bystrøk skulle være omfattet, og at det i tilfellet kunne få potensielt store konsekvenser, og at det var å forvente at slike konsekvenser var blitt drøftet i forarbeidene til bestemmelsen. Førstvoterende fant det uklart hvordan en slik grense mellom veier i og utenfor bystrøk og andre tettbygde strøk i tilfelle skulle trekkes, og fant ikke støtte i forarbeidene for at det erstatningsrettslige vernet med skader voldt av avløpsanlegg skulle være systematisk svakere på landet, sammenlignet med byene og andre tettbygde områder. Premiss 29 i dommen. Uttrykkene «transport» og«behandling». Dekker også anlegg som utelukkende skal lede bort rent overflatevann, for eksempel ved å føre det ned i grunnen eller ut i vassdrag eller sjø. Med uttrykket «anlegg» siktes det i følge forarbeidene «først og fremst til ledninger og renseanlegg, men også pumpestasjoner og annet utstyr i tilknytning til ledningsnett og renseanlegg». Førstvoterende påpekte at under «annet utstyr» måtte også inkluderes rister, kummer og stikkrenner, samt lukkede grøfter. Loven tok derimot ikke sikte på «drensledninger», altså rør for oppsamling av grunnvann. 10

11 3.3.2 Høyesteretts dom i sak mellom STF og Tryg forsikring 24. mai 2012 forts. (3) Sør Trøndelag fylkeskommune anførte at ansvar var utelukket fordi forurensningsloven 5 første ledd holder «forurensning fra veger» utenfor lovens anvendelsesområde. Høyesteretts flertall (4 dommere) fant at dette ikke kunne føre frem, da man i den aktuelle saken sto ovenfor typiske vann og fuktskader som hadde oppstått fordi overvannet hadde funnet veien inn i bolighus, og ikke en skade forårsaket av forurensning fra vei, slik forurensning var definert i forurensningsloven 6. Et flertall på fire dommere fant at Sør Trøndelag fylkeskommune var objektivt ansvarlig for de oppståtte skader etter forurensningsloven 24 a. En dommer Matningsdal var uenig i dette. Premiss 59. Forarbeidene til 24 a ga etter hans oppfatning ikke støtte for en så omfattende geografisk utvidelse av anvendelsesområdet som Tryg anførte, da de viste at det var det kommunale avløpsnettet man hadde vært opptatt av. Premiss 60. Det burde vært foretatt en drøftelse i forarbeidene av det objektive ansvaret, sett opp mot den noe milde aktsomhetsnormen som har vært praktisert for vegvesenets ansvar, jf. f.eks. Rt s. 253 og avklart om bestemmelsen innførte en utvidelse av dette ansvaret. Når dette ikke var gjort, måtte forutsetningen for at bestemmelsen skulle komme til anvendelse være at vannet ble ledet inn i det kommunale avløpsnettet, evt. et tilsvarende privat nett, noe som innebar at ansvar primært ville være aktuelt i byer og tettbygde strøk. 11

12 3.4 KAN ANSVARET ETTER FORURENSNINGSLOVEN 24 A FRASKRIVES VED AVTALE Eksempler på ansvarsfraskrivelser i kommunale avtalevilkår. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, adm. og tekniske bestemmelser utgitt av KS høsten Pkt «Ansvarsforhold». Her fremgår bl.a. i tredje ledd at kommunen er uten ansvar for ulemper eller skader hos abonnenter eller på private vann og avløpsanlegg eller sanitærinstallasjoner som skyldes svikt i vanntilførselen eller i avløpssystemet, herunder tilbakeslag fra offentlig avløpsanlegg, med mindre svikten skyldes forsettlig eller uaktsomt forhold fra kommunens side. Vanlig å innta tilsvarende eller lignende ansvarsfraskrivelser i egne abonnementsvilkår i de kommuner som ikke så langt har vedtatt å innføre standard abonnementsvilkår i sin kommune. Som eksempel kan nevnes Stavanger kommune som i sine avtalevilkår har fraskrevet seg ansvar for det tilfelle at det regner mer enn det ledningsnettet i Stavanger kommune er dimensjonert for, dvs. for praktiske formål skader som følge av regnvær med en regnintensitet kraftigere enn 10 års regnet for anlegg anlagt før i den senere tid hvor det gjelder strengere krav til dimensjoneringen. Forsikringsselskapene har vært lite villige til å akseptere denne type ansvarsfraskrivelser, og det har i de senere år vært flere saker for domstolene vedrørende gyldigheten av slike ansvarsfraskrivelser. 12

13 3.4.2 HØYESTERETTS DOM I STAVANGER SAKEN 19.MARS RT S Høyesteretts dom i Stavanger saken 19. mars Rt s Forsikringsselskapet If gjorde gjeldende at a) Forurensningsloven 24 a ikke kunne fravikes ved avtale b) At avtalevilkåret ikke var vedtatt av abonnenten, da han ikke hadde undertegnet c) Ansvarsfraskrivelsen var i strid med avtaleloven 36 som forbyr urimelige avtalevilkår. Høyesterett fant at forurensningsloven 24 a var fravikelig, på lik linje med de tidligere bestemmelsene som var inntatt i vassdragsloven 47 nr. 2 og 115. Det ble videre lagt til grunn at avtalevilkårene var bindende for abonnenten selv uten uttrykkelig vedtagelse. Endelig fant Høyesterett at en slik ansvarsfraskrivelse ikke kunne sies å være urimelig etter avtaleloven 36. Sepremiss49og50idommen.«..Så lenge slike bestemmelser er basert på et saklig og forsvarlig skjønn, og fellesskapet drives på selvkostbasis, skal det mye til for at en eller noen få eiere av tilknyttede eiendommer ved hjelp av avtaleloven 36 kan få omfordelt rettigheter og byrder i fellesskapet.» Retten fant det etter dette hevet over tvil at den aktuelle ansvarsbegrensningen ikke kunne anses urimelig, og kommunen ble frikjent. 13

14 3.4.3 Borgarting lagmannsretts avgjørelse av 13. juni Fredrikstad dommen. RG 2007 s Borgarting lagmannsretts avgjørelse av 13. juni RG 2007 s Konklusjonen i Høyesteretts avgjørelse i Stavanger saken, ble fulgt opp av Borgarting lagmannsretts avgjørelse i den såkalte «Fredrikstad saken den 13. juni 2007, der Fredrikstad kommune ble frifunnet for alle regresskrav rettet mot kommunen etter forurensningsloven 24 a, blant annet under henvisning til den generelle ansvarsfraskrivelsen inntatt i det tidligere sanitærreglementet for vann ogavløputarbeidetavksi1992,ogsomfra høsten 2008 ble avløst av standard abonnementsvilkår for vann og avløp. I dommen ble det også tatt stilling til hva som er å anse som force majeure. Etter lagmannsrettens syn var det grunn til å stille strengere krav til hvilke forhold som måtte tas i betraktning, jo større farepotensial som var knyttet til virksomheten og det konkrete anlegget. Et slikt syn ble etter lagmannsrettens oppfatning underbygget av «Anbefalte dimensjonerende hyppigheter» som fremgår av Norsk Standard NS EN Utvendige stikklednings og hovedledningssystemer fra Etter standarden skulle avløpsledninger i boligområder dimensjoneres for 10 års regn, og etter lagmannsrettens syn tilsa dette at det for slike områder ikke kunne stilles krav om at kommunen tok i betraktning flomhendelser i ledningsnettet som har et gjentaksintervall på mer enn 50 år. En regn og flomhendelse med et gjentaksintervall på mer enn 50 år ble dokumentert i den aktuelle saken, og Fredrikstad kommune ble frifunnet også for skader fra ledningsnett hvor det var mangler ved vedlikeholdet, noe lagmannsretten ellers anså at man ikke kunne fraskrive seg ansvaret for. 14

15 3.4.4 Høyesteretts dom av 18. oktober Alta saken Høyesteretts dom av 18. oktober Alta saken. Flertallets syn. Ved Høyesteretts dom avsagt 18. oktober 2011 i den såkalte Alta saken, kom flertallet 3 mot 2 dommere til at Alta kommune ikke hadde anledning til å fraskrive seg ansvar for utilstrekkelig vedlikehold av ledningsnettet, da forurensningsloven 24 a i denne sammenheng ble ansett for å være ufravikelig. Forholdet til avtaleloven 36 ble av denne grunn ikke drøftet av flertallet, da dette ikke var nødvendig i forhold til deres konklusjon. Dette ble begrunnet i at forurensningsloven 24 a var resultat av bevisste lovgiveroverveielser om plassering av risiko for skader som blir forårsaket av avløpsanlegg, og at dette talte for at bestemmelsen ikke skulle kunne fravikes ved avtale, med mindre det forelå sterke grunner for det, slik som i Stavanger saken. Det ble også vist til at andre reelle grunner talte for at anleggseier ikke skulle kunne fraskrive seg ansvaret etter forurensningsloven 24 a for skader som skyldtes objektivt sett utilstrekkelig vedlikehold Tilfeldige abonnenter må bære omkostningene ved en besparelse den øvrige abonnementsmassen nyter godt av Stor samfunnsmessig betydning at et avløpsanlegg er velfungerende og tilstrekkelig vedlikehold. Vil redusere anleggseiers insentiv til forsvarlig vedlikehold, og dermed skadeforebygging, som erstatningsansvaret etter forurensningsloven 24 a er forutsatt å skulle gi. 15

16 3.4.4 Høyesteretts dom av 18. oktober Alta saken. Fors. (2) Høyesteretts dom av 18. oktober Alta saken. Mindretallets syn. Mindretallet så det slik at Høyesterett i Stavanger dommen avgjorde at forurensningsloven 24 a var fravikelig, uavhengig av skadeårsak. Ikke noe i den konkrete saken som tilsa at det var grunnlag for å fravike det resultat Høyesterett hadde kommet frem til i 2007, og som rettslivet hadde innrettet seg etter. Illustrerende i så måte at If Skadeforsikring ikke for Høyesterett en gang hadde anført at kommunen ikke hadde adgang til å fraskrive seg det objektive ansvaret etter forurensningsloven 24a, etter alt å dømme fordi det ble lagt til grunn at dette allerede var rettskraftig avgjort av Høyesterett. Ikke rettsteknisk heldig om adgangen til å fraskrive segdetobjektiveansvaretbaregjaldtfordeneneavto skadeårsaker i samme ansvarsbestemmelse. Forholdet til avtaleloven 36. Drøftelsen i forarbeidene viste at det ikke var noen tungtveiende lovgivermessige hensyn som skulle ivaretas gjennom den aktuelle regelen, og at det gjorde det mindre betenkelig at kommunen hadde fraveket regelen. Detblevisttilatkommunenvarpålagtådrifte avløpsanlegget, og at den gjør dette uten fortjeneste. Det ble endelig vist til at begge parter hadde tegnet forsikring, og at konsekvensene for abonnentene var begrenset til egenandelen på kr ,. 16

17 4. REGELVERKET FOR LEGGING AV RØR OG KABLER I OG LANGS OFFENTLIG VEG. 4.1 Vegloven 32 og Vegloven 32 og 57. Vegloven 32 fastslår at rør, kabler, mv. ikke uten særskilt tillatelse fra vegmyndighetene, må legges over, under, langs eller nærmere offentlig veg, enn 3 meter fra vegkant, målt vannrett. Dersom hensynet til trygg ferdsel, vegvedlikeholdet, eller mulig senere utbedringer av vegen tilsier det, kan vegmyndighetene for særskilt fastsatte strekninger beslutte at en større avstand skal gjelde, men ikke større enn til byggegrensene for vedkommende vei, fastsatt i medhold av vegloven 29. Etter vegloven 57 er det forbudt på eiendomsområdet til offentlig vei å lede inn kloakkvann eller drensvann uten tillatelse fra vegmyndighetene. Hva som er vegens eiendomsområde må fastslås konkret for den enkelte vei under hensyn til tidligere avholdte ekspropriasjonsskjønn, grensegangssaker, jordskifte og andre rettsavgjørelser, samt skylddelingsog kartforretninger. Vegbredden kan også være utvidet gjennom årene, på bekostning av naboeiendommene ved såkalt snikutvidelse. Kravet til tillatelse er hovedsakelig satt for at en kontrollert og registrert kryssing skal kunne finne sted. Det må i utgangspunktet legges til grunn at en søker skal gis tillatelse til kryssing, men at vegmyndighetene skal bestemme hvor og hvordan kryssingen skal finne sted og oppstille nærmere vilkår for å gi slik tillatelse. Vanlige vilkår i denne forbindelse er krav om vederlagsfri fjerning på vegmyndighetenes forlangende. Vegmyndighetene må ha en saklig grunn for å nekte å gi tillatelse. Kan påklages. 17

18 4. REGELVERKET FOR LEGGING AV RØR OG KABLER I OG LANGS OFFENTLIG VEG. 4.2 Rettspraksis Oppsummering av rettstilstanden frem til våren Borgarting lagmannsretts dom av 17. desember 2007 i sak anlagt av Hafslund Nett AS mot Asker kommune. Flytteplikten består, selv om årsaken til at kablene måtte flyttes var foranlediget av IKEAs utvidelse av sitt møbelvarehus, noe som hadde medført krav om utvidelse av Nesbruveien, og dermed nødvendiggjorde flytting av mastene for luftkablene. Kabelen hadde ligget vederlagsfritt i det aktuelle strekket i mer enn tretti år. Hensynet til trafikkavviklingen var formålet med omleggingen av veien. Dommen ble på ett punkt anket videre til Høyesterett. Det gjaldt spørsmålet om Asker kommunes pålegg var for omfattende, ved at det påla Hafslund Nett å legge de eksisterende kablene som var etablert som luftstrekk ned i bakken som et jordkabelanlegg, i tråd med senere vedtatte retningslinjer om dette i Asker kommune. Ved Høyesteretts dom av 4. september 2008 ble det vist til at den tillatelse som Hafslund Nett AS stilltiende hadde etter vegloven 32 måtte anses som bortfalt i og med utvidelsen av veien, og at det derfor var tale om en ny tillatelse. Et pålegg om etablering av det nye anlegget som jordkabelanlegg ble bl.a. under henvisning til formålsbestemmelsen i vegloven 1 a, funnet å ha saklig sammenheng med tillatelsen, da retningslinjene var gitt for å sikre at veiene ble gitt en standard som tilfredsstilte kravene kommunen hadde til effektiv drift og vedlikehold av disse, men også for ivaretagelse av veiens estetikk og miljømessige hensyn. Gulating lagmannsretts avgjørelse 28. oktober 2009 mellom BKK Nett AS og Staten og Bergen kommune. Etablering av bybane i Bergen lå innenfor formålet med vegloven. Krav om flytting av eksisterende kabler for egen regning var derfor berettiget. Vedtaket var ikke sterkt urimelig eller uforholdsmessig tyngende. Kostnad 16 mill. 18

19 4.2.2 Dom avsagt av Borgarting lagmannsrett 30. april 2012 mellom Bærum kommune og Hafslund Nett AS. Saken gjaldt gyldigheten av et enkeltvedtak fattet av Bærum kommune 4. februar 2009 etter vegloven 32 som påla Hafslund Nett AS å omlegge sitt eksisterende distribusjonsnett fra luftstrekk til jordkabelanlegg i Borgveien i Bærum kommune. Pålegget var begrunnet i hensynet til effektiv drift og vedlikehold av veien, samt estetiske og miljømessige hensyn. Tingretten kom til at kommunens vedtak var ugyldig. Lagmannsretten påpekte at 1) det forelå tillatelse til det opprinnelige anlegget og 2) det ble ikke betalt noe for retten til å ha stolpene stående 3) det forelå vilkår om flytteplikt, selv om dette ikke var nedfelt skriftlig. Spørsmålet om vegloven 32 ga tilstrekkelig hjemmel for vedtaket. Bestemmelsen oppstiller krav om tillatelse for å kunne anlegge bl.a. elektriske ledninger, eller feste for ledninger, nærmere enn 3 meter fra veikanten. Kommunen forutsettes å gi slik tillatelse hvis det ikke foreligger saklig grunn for å nekte, men kan knytte vilkår til tillatelsen. 19

20 4.2.2 Dom avsagt av Borgarting lagmannsrett 30. april 2012 mellom Bærum kommune og Hafslund Nett AS forts. (2) Det følger av lovens forarbeider at tillatelse kan gis på betingelse av at ledningseier for egen regning flytter anleggene dersom dette er nødvendig ut fra de hensyn som veimyndighetene skal ivareta. Lagmannsretten fant, at de hensyn som ligger bak formålsbestemmelsen i vegloven 1a, der hensynet til naboene, miljøhensyn og andre samfunnsinteresser, var relevante hensyn som kunne tas etter veiloven 32, og også kunne begrunne flyttevedtaket overfor Hafslund Nett AS i denne saken. Det såkalte flyttevilkårets innhold måtte i prinsippet antas å endre seg i takt med samfunnsutviklingen. Kommunens vedtak ble etter dette ansett som gyldig, og ble heller ikke funnet å være uforholdsmessig tyngende, selv om det kostet Hafslund Nett ca 1 million kroner å skifte ut ledningsstrekket, inkl. nye stikkledninger inn til hver enkelt bolig i Borgveien. Dommen forsøkt anket inn for Høyesterett, men anken ble nektet fremmet. Dommenmåforventesåhastorprinsipiellbetydningfor ledningseieres flytteplikt, der det er annet enn rene veihensyn som er årsaken til oppgraving eller omlegging av vei. 20

HVEM HAR ANSVARET FOR OVERVANNET AKTUELLE VA-JURIDISKE PROBLEMSTILLINGER ANLEGGSDAGENE 2013 VA-DAGEN 23. JANUAR 2013.

HVEM HAR ANSVARET FOR OVERVANNET AKTUELLE VA-JURIDISKE PROBLEMSTILLINGER ANLEGGSDAGENE 2013 VA-DAGEN 23. JANUAR 2013. AKTUELLE VA-JURIDISKE PROBLEMSTILLINGER ANLEGGSDAGENE 2013 VA-DAGEN 23. JANUAR 2013. Advokat Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS Kongsveien 91, 1177 Oslo 900 69 522 e-post: guttorm.jakobsen@juris.no

Detaljer

HØSTKONFERANSEN 2008 I GEIRANGER 16. OKTOBER 2008. KOMMUNENS ANSVAR FOR SKADE SOM FØLGJE AV FLOM OG TILBAKESLAG I KJELLERE

HØSTKONFERANSEN 2008 I GEIRANGER 16. OKTOBER 2008. KOMMUNENS ANSVAR FOR SKADE SOM FØLGJE AV FLOM OG TILBAKESLAG I KJELLERE HØSTKONFERANSEN 2008 I GEIRANGER 16. OKTOBER 2008. KOMMUNENS ANSVAR FOR SKADE SOM FØLGJE AV FLOM OG TILBAKESLAG I KJELLERE ADVOKATFIRMAET HAAVIND VISLIE AS ADVOKAT GUTTORM JAKOBSEN g.jakobsen@haavind.no

Detaljer

VANN, AVLØP OG NYE RETTSREGLER 2014 DET ULOVFESTEDE OBJEKTIVE ANSVARET

VANN, AVLØP OG NYE RETTSREGLER 2014 DET ULOVFESTEDE OBJEKTIVE ANSVARET VANN, AVLØP OG NYE RETTSREGLER 2014 DET ULOVFESTEDE OBJEKTIVE ANSVARET VED ADVOKAT GUTTORM JAKOBSEN ADVOKATFIRMAET GUTTORM JAKOBSEN AS KONGSVEIEN 91, 1177 OSLO TLF. 900 69 522 guttorm.jakobsen@juris.no

Detaljer

1. INNLEDNING. Vegloven av 21. juni 1963 om vegar (veglova) har inntatt regler om byggverk mm. avkjørsel, gjerde og grind i kapittel V i loven.

1. INNLEDNING. Vegloven av 21. juni 1963 om vegar (veglova) har inntatt regler om byggverk mm. avkjørsel, gjerde og grind i kapittel V i loven. VEIJUS. FORHOLDET MELLOM PRIVAT EIENDOM OG VEIGRUNN OM BYGGEGRENSER, SIKT OG AVKJØRSLER. AKTUELLE DOMMER SISTE ÅR. KOMMUNEVEGDAGENE 2013 25. APRIL 2013. Advokat Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Guttorm

Detaljer

ALTADOMMEN KOMMUNENS OBJEKTIVE ANSVAR ETTER FORURENSNINGSLOVENS 24A FRANK LUND ALTADOMMEN 2013/03/19

ALTADOMMEN KOMMUNENS OBJEKTIVE ANSVAR ETTER FORURENSNINGSLOVENS 24A FRANK LUND ALTADOMMEN 2013/03/19 KOMMUNENS OBJEKTIVE ANSVAR ETTER FORURENSNINGSLOVENS 24A FRANK LUND FORURENSNINGSLOVEN 24a. (særlige erstatningsregler for avløpsanlegg) Anleggseieren er ansvarlig uten hensyn til skyld for skade som et

Detaljer

Alta-dommen om forurensningslovens 24 a og sanitærreglementene. Advokat Jardar Aas, Gjensidige Forsikring ASA Gardermoen, 23.

Alta-dommen om forurensningslovens 24 a og sanitærreglementene. Advokat Jardar Aas, Gjensidige Forsikring ASA Gardermoen, 23. Alta-dommen om forurensningslovens 24 a og sanitærreglementene Advokat Jardar Aas, Gjensidige Forsikring ASA Gardermoen, 23. november 2011 Tyttebærsti-dommen kommunens ansvar ved forsømt vedlikehold Høyesteretts

Detaljer

Juridisk ansvar for ledningsnett

Juridisk ansvar for ledningsnett Juridisk ansvar for ledningsnett Henningsvær 17. og 18. Mars 2015 Disposisjon Hvilket erstatningsansvar har kommunen for skader som følge av tilbakeslag og overvann som fører til skader? Kan kommunen fraskrive

Detaljer

OVERSVØMMELSER OG VANNSKADER

OVERSVØMMELSER OG VANNSKADER OVERSVØMMELSER OG VANNSKADER KOMMUNENES RETTSLIGE ANSVAR VED OVERSVØMMELSES- OG TILBAKESLAGSSKADER ETTER FORURENSNINGSLOVEN 24 A. Av advokat Guttorm Jakobsen, Advokatfirmaet Haavind Vislie AS. 1 1. INNLEDNING.

Detaljer

Oppstuvning i avløpsledninger og erstatning. Ann-Janette Hansen, juridisk spesialrådgiver Fredrikstad kommune. ajah@fredrikstad.kommune.

Oppstuvning i avløpsledninger og erstatning. Ann-Janette Hansen, juridisk spesialrådgiver Fredrikstad kommune. ajah@fredrikstad.kommune. Oppstuvning i avløpsledninger og erstatning Ann-Janette Hansen, juridisk spesialrådgiver Fredrikstad kommune. ajah@fredrikstad.kommune.no Erstatningskrav: Vannressursloven 47, 2 ledd bokstav d Vannressursloven

Detaljer

Tobias Dahle DISFVA i samarbeid med Bjarte Koppen Molde kommune. Bergen 25 mars 2015

Tobias Dahle DISFVA i samarbeid med Bjarte Koppen Molde kommune. Bergen 25 mars 2015 Tobias Dahle DISFVA i samarbeid med Bjarte Koppen Molde kommune Bergen 25 mars 2015 Rettstilstanden i høve til 24 A i Forurensingslova Skal gjeeinoversikt over ulike rettsavgjerder deisiste åra med hovudvektpå

Detaljer

AKTUELLE JURIDISKE SPØRSMÅL V/ADV. GUTTORM JAKOBSEN, ADV. FIRMA HAAVIND.

AKTUELLE JURIDISKE SPØRSMÅL V/ADV. GUTTORM JAKOBSEN, ADV. FIRMA HAAVIND. AKTUELLE JURIDISKE SPØRSMÅL V/ADV. GUTTORM JAKOBSEN, ADV. FIRMA HAAVIND. - ADGANG TIL ANSVARSFRASKRIVELSE I STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN- OG AVLØP. - SPØRSMÅL OM TILBAKEVIRKENDE KRAFT - KOMMUNENS

Detaljer

Eneeier Eneeier og rettighetshavere Sameiere (sameieloven)

Eneeier Eneeier og rettighetshavere Sameiere (sameieloven) Eneeier Eneeier og rettighetshavere Sameiere (sameieloven) 2 Til dels overlappende regler a) Offentlig myndighetsutøvelse PBL og forskrifter (gjelder både vann og avløp) Forurensningsloven (gjelder bare

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01946-A, (sak nr. 2011/425), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01946-A, (sak nr. 2011/425), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 18. oktober 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01946-A, (sak nr. 2011/425), sivil sak, anke over dom, If Skadeforsikring NUF Gunn Irene Suhr (advokat Emil Bryhn) mot Gjensidige

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01519-A, (sak nr. 2008/387), sivil sak, anke over dom, (advokat Gunnar Martinsen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01519-A, (sak nr. 2008/387), sivil sak, anke over dom, (advokat Gunnar Martinsen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 4. september 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01519-A, (sak nr. 2008/387), sivil sak, anke over dom, Hafslund Nett AS Energibedriftenes landsforening (partshjelper) (advokat Gunnar

Detaljer

Gjennomgang og status rettslige utgangspunkter, nyere rettspraksis mv. Advokat Jens Naas-Bibow

Gjennomgang og status rettslige utgangspunkter, nyere rettspraksis mv. Advokat Jens Naas-Bibow Gjennomgang og status rettslige utgangspunkter, nyere rettspraksis mv Advokat Jens Naas-Bibow 1 Rett til å ha/etablere nettanlegg forutsetter et stiftelsesgrunnlag Rett til å ha eller etablere infrastruktur

Detaljer

Overvann i vann- og avløpssektoren. Som eier av anleggene og som myndighet

Overvann i vann- og avløpssektoren. Som eier av anleggene og som myndighet Overvann i vann- og avløpssektoren 1 Som eier av anleggene og som myndighet Vann- og avløpssektoren Eier Avtalevilkårene regulerer forholdet mellom eier og abonnent Gir eieren rettigheter og noen få plikter

Detaljer

Vegloven 32. Kjersti Narheim Haugen. Juridisk seksjon, Vegdirektoratet 23. januar 2017

Vegloven 32. Kjersti Narheim Haugen. Juridisk seksjon, Vegdirektoratet 23. januar 2017 Vegloven 32 Kjersti Narheim Haugen Juridisk seksjon, Vegdirektoratet 23. januar 2017 Tema Vegloven 32 og regelverket rundt bestemmelsen pr. i dag: Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting

Detaljer

HR-2007-522-A Rt-2007-431

HR-2007-522-A Rt-2007-431 HR-2007-522-A Rt-2007-431 INSTANS: Norges Høyesterett Dom. DATO: 2007-03-19 DOKNR/PUBLISERT: HR-2007-522-A Rt-2007-431 STIKKORD: (Stavangerdommen) Erstatningsrett. Vannskader i bolig etter stor nedbør.

Detaljer

KOMMUNEVEGDAGENE 24. MAI 2012 NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

KOMMUNEVEGDAGENE 24. MAI 2012 NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING KOMMUNEVEGDAGENE 24. MAI 2012 NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING JURIDISKE PROBLEMSTILLINGER KNYTTET TIL VEGHOLDERS ANSVAR FOR OVERVANN. ADVOKAT GUTTORM JAKOBSEN TLF. 900 69 522 2633003 I. INNLEDNING Bygging

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-01102-A, (sak nr. 2011/1957), sivil sak, anke over dom, (advokat Rune N. Stiegler til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-01102-A, (sak nr. 2011/1957), sivil sak, anke over dom, (advokat Rune N. Stiegler til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. mai 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-01102-A, (sak nr. 2011/1957), sivil sak, anke over dom, Sør-Trøndelag fylkeskommune (advokat Per Anders Engelsen til prøve) mot Tryg Forsikring

Detaljer

HR-2008-1519-A Rt-2008-1110

HR-2008-1519-A Rt-2008-1110 HR-2008-1519-A Rt-2008-1110 INSTANS: Norges Høyesterett Dom. DATO: 2008-09-04 DOKNR/PUBLISERT: HR-2008-1519-A Rt-2008-1110 STIKKORD: Tingsrett. Strømnett. Omlegging. SAMMENDRAG: Ved vedtak om omlegging

Detaljer

Leveringsbetingelser for avløpstjenester, Bø kommune, Nordland

Leveringsbetingelser for avløpstjenester, Bø kommune, Nordland Leveringsbetingelser for avløpstjenester, Bø kommune, Nordland Hjemmel: Hjemmel for leveringsbetingelsene ligger i kommunens eierskap av anleggene, og det framtidige drifts-, vedlikeholds- og fornyelsesansvar

Detaljer

Vann, avløp og nye rettsregler 2009. Rettferdighet og likebehandling i ansvarsskadesaker

Vann, avløp og nye rettsregler 2009. Rettferdighet og likebehandling i ansvarsskadesaker l/s x ha 180 160 140 120 Skien kommune, Rettferdighet og likebehandling i ansvarsskadesaker Finn Jenssen Overing. drift avløp 100 80 60 40 20 Nedbørsintensitet Skien, Elstrøm RA, 14/8-2008 0 18:00 19:00

Detaljer

Status i kommunene hvordan løses oppgaven i dag?

Status i kommunene hvordan løses oppgaven i dag? Status i kommunene hvordan løses oppgaven i dag? Fagseminar myndighetsutøvelse GVD 9. okt 2014 DEL 1 REGELVERK HVA GJELDER? Plan- og bygningsloven Forurensningsforskriften Avtalevilkårene Selvkostregelverket

Detaljer

Kjellerflom/oppstuvning kritisk blikk på en høyesterettsdom (Rt s. 431)

Kjellerflom/oppstuvning kritisk blikk på en høyesterettsdom (Rt s. 431) DEBATTINNLEGG / KOMMENTARER Kjellerflom/oppstuvning kritisk blikk på en høyesterettsdom (Rt. 2007 s. 431) Av Øyvind Traagstad Øyvind Traagstad er juridisk rådgiver NVE Innledning Urbanhydrologi, eller

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

LG-2005-49263 RG-2006-1000

LG-2005-49263 RG-2006-1000 LG-2005-49263 RG-2006-1000 INSTANS: Gulating lagmannsrett Dom DATO: 2006-01-11 DOKNR/PUBLISERT: LG-2005-49263 RG-2006-1000 STIKKORD: Erstatningsrett. Det offentliges ansvar. Vannskade. Forurensningsloven

Detaljer

Advokat Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS Kongsveien 91, 1177 Oslo Tlf. 900 69 522 Guttorm.jakobsen@juris.no www.advokatjakobsen.

Advokat Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS Kongsveien 91, 1177 Oslo Tlf. 900 69 522 Guttorm.jakobsen@juris.no www.advokatjakobsen. Advokat Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS Kongsveien 91, 1177 Oslo Tlf. 900 69 522 Guttorm.jakobsen@juris.no www.advokatjakobsen.no 1 1. INNLEDNING Det er syv temaer for dagens foredrag.

Detaljer

JURIDISK ANSVAR FOR TILBAKESLAG I AVLØPSLEDNING

JURIDISK ANSVAR FOR TILBAKESLAG I AVLØPSLEDNING JURIDISK ANSVAR FOR TILBAKESLAG I AVLØPSLEDNING V/ Linda Marie Pettersen KLP Skadeforsikring AS 1. Innledning Tema: - Del 1. Ansvar for ledningseier for skader forårsaket av tilbakeslag i avløpsledning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet Saksbehandler: Siw Anita Thorsen Arkiv: 000 &13 Arkivsaksnr.: 16/7. Utvalg:

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet Saksbehandler: Siw Anita Thorsen Arkiv: 000 &13 Arkivsaksnr.: 16/7. Utvalg: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siw Anita Thorsen Arkiv: 000 &13 Arkivsaksnr.: 16/7 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 09.05.2016 HØRING NOU 2015-16 - OVERVANN I BYER OG TETTSTEDER HØRINGSUTTALELSE FRA KARMØY

Detaljer

KOMMUNENS ANSVAR. Ann-Janette Hansen. Rådgiver ( ) Moss kommune

KOMMUNENS ANSVAR. Ann-Janette Hansen. Rådgiver ( ) Moss kommune KOMMUNENS ANSVAR Ann-Janette Hansen Rådgiver (477 74 400) Moss kommune HÅNDTERING AV OVERVANN MÅ PLANLEGGES Endret klima, mer totalnedbør, mer intens nedbør. Fare for omfattende skader på bygninger, infrastruktur

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Erstatningsrett - ansvarsgrunnlag

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Erstatningsrett - ansvarsgrunnlag Erstatningsrett - ansvarsgrunnlag Belyst gjennom rettspraksis v/ellen Nitter-Hauge Vilkår for erstatning 1. Ansvarsgrunnlag Subjektivt (culpa) Objektivt 2. Økonomisk tap 3. Årsakssammenheng Ansvarsgrunnlaget

Detaljer

Regress mot kommuner ved overvannsskader

Regress mot kommuner ved overvannsskader Regress mot kommuner ved overvannsskader ved Petter Sletta Olsen 27.10.2016 Tema: regress ved overvannsskader Hva er overvann og overvannsskader? Kostnader Hva er regress? Ansvarsgrunnlag Ansvarsfritak/-fraskrivelser

Detaljer

NOU 2015:16 Overvann og veg. Forslagets betydning for vegforvaltningen

NOU 2015:16 Overvann og veg. Forslagets betydning for vegforvaltningen NOU 2015:16 Overvann og veg. Forslagets betydning for vegforvaltningen - Begrunnelsen og behovet for NOU. - Finansiering. - Forholdet til plan- og bygningsloven. - Nytt kap. 15 c i forurensningsforskriften.

Detaljer

Grunneiers ansvar for overvannet Hvordan er dette regulert i dag? Ann-Janette Hansen, Fredrikstad kommune Elin Riise, Norsk Vann

Grunneiers ansvar for overvannet Hvordan er dette regulert i dag? Ann-Janette Hansen, Fredrikstad kommune Elin Riise, Norsk Vann Grunneiers ansvar for overvannet Hvordan er dette regulert i dag? 1 Ann-Janette Hansen, Fredrikstad kommune Elin Riise, Norsk Vann 2 Begrepet overvann På overflaten I rør 3 I grøft Plan- og bygningsloven

Detaljer

Rettighetsprosjektet Rettigheter og plikter ved etablert infrastruktur

Rettighetsprosjektet Rettigheter og plikter ved etablert infrastruktur Rettighetsprosjektet Rettigheter og plikter ved etablert infrastruktur Advokat Charlotte Heberg Trondal, 26. oktober 2011 Omfang av rettigheter og plikter beror på innholdet i stiftelsesgrunnlaget Hva

Detaljer

Om høringsforslaget til endringer i veglova og ledningsforskriften

Om høringsforslaget til endringer i veglova og ledningsforskriften Kommunal- og moderniseringsdepartementet Møte i Samarbeidsforum for ledninger i grunnen Om høringsforslaget til endringer i veglova og ledningsforskriften Fagdirektør Magnar Danielsen NELFO, Oslo, 21.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. september 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud)

Detaljer

Juridiske problemstillinger knyttet til vinterdrift

Juridiske problemstillinger knyttet til vinterdrift Juridiske problemstillinger knyttet til vinterdrift spesielt vinterdrift i bystrøk ( Ansvarsforhold, erstatningssaker, plikter etc.) Ann-Janette Hansen, Fredrikstad kommune Disposisjon Definisjon og avgrensninger

Detaljer

Ledningsanlegg i luft - ombygging. Bystyrekomite byutvikling og kultur 9. april 2013

Ledningsanlegg i luft - ombygging. Bystyrekomite byutvikling og kultur 9. april 2013 Ledningsanlegg i luft - ombygging Bystyrekomite byutvikling og kultur 9. april 2013 10.04.2013 Ledningsanlegg i luft et estetisk problem 10.04.2013 Omgjøring fra luftanlegg til jordkabelanlegg Saken gjelder

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning, A (advokat Bendik Falch-Koslung til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning, A (advokat Bendik Falch-Koslung til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 4. mars 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-00405-A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning, A B (advokat Bendik Falch-Koslung til prøve) mot X kommune (advokat

Detaljer

For nærmere omtale av vass- og avløpsanleggsloven og lokal forskrift om påslipp av avløpsvann, vises til saksfremstillingen.

For nærmere omtale av vass- og avløpsanleggsloven og lokal forskrift om påslipp av avløpsvann, vises til saksfremstillingen. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/vann- og avløpsetaten Fagnotat Saksnr.: 201124647-4 Emnekode: EVA-0226 Saksbeh: ANHA Til: Seksjon byutvikling Kopi til: Fra: Vann- og avløpsetaten Dato: 05. des

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. juli 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : (1)

Detaljer

LOVFESTING AV EIERSKAP TIL VANN- OG AVLØPSANLEGG - HØRING.

LOVFESTING AV EIERSKAP TIL VANN- OG AVLØPSANLEGG - HØRING. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200902491 : E: M0 &13 : Odd Arne Vagle Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.06.2009 43/09 LOVFESTING AV EIERSKAP

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: 13.06.2007 Saksnr.: Dommere: 05-156780ASI-BORG/01 Lagdommer Lagdommer Lagdommer Svein Kristensen Harald Georg Nyhus Eystein F. Husebye Meddommere: Professor

Detaljer

Forskrift om avløpsgebyr, Eide kommune, Møre og Romsdal - HØRINGSUTKAST

Forskrift om avløpsgebyr, Eide kommune, Møre og Romsdal - HØRINGSUTKAST Forskrift om avløpsgebyr, Eide kommune, Møre og Romsdal - HØRINGSUTKAST Hjemmel: Fastsatt av Eide kommunestyre den xx.xx.xx med hjemmel i Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg 5 og

Detaljer

Tiltak på private vann- og avløpsledninger

Tiltak på private vann- og avløpsledninger Tiltak på private vann- og avløpsledninger Generell orientering og tilskuddsordningen Gjelder fra 01.01.18 Innledning Kommunen har hovedplaner for vann og avløp. I disse planene er det definert prioriterte

Detaljer

VEI OG VA-RETTSLIGE SPØRSMÅL AV ADVOKAT GUTTORM JAKOBSEN, ADVOKATFIRMAET HAAVIND VISLIE AS.

VEI OG VA-RETTSLIGE SPØRSMÅL AV ADVOKAT GUTTORM JAKOBSEN, ADVOKATFIRMAET HAAVIND VISLIE AS. VEI OG VA-RETTSLIGE SPØRSMÅL AV ADVOKAT GUTTORM JAKOBSEN, ADVOKATFIRMAET HAAVIND VISLIE AS. I. INNLEDNING Eiere av vann- og avløpsledninger i fremmed grunn, er vant til å inngå særskilte overenskomster

Detaljer

VANN, AVLØP OG NYE RETTSREGLER. GARDERMOEN 25. NOVEMBER 2009. STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN- OG AVLØP. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER.

VANN, AVLØP OG NYE RETTSREGLER. GARDERMOEN 25. NOVEMBER 2009. STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN- OG AVLØP. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER. VANN, AVLØP OG NYE RETTSREGLER. GARDERMOEN 25. NOVEMBER 2009. STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN- OG AVLØP. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER. ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS V/ASS. PARTNER GUTTORM JAKOBSEN docs

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i NORGES HØYESTERETT Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i HR-2015-00067-U, (sak nr. 2014/1941), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Leveringsbetingelser for drikkevann, Bø kommune, Nordland

Leveringsbetingelser for drikkevann, Bø kommune, Nordland Leveringsbetingelser for drikkevann, Bø kommune, Nordland Hjemmel: Hjemmel for leveringsbetingelsene ligger i kommunens eierskap av anleggene, og det framtidige drifts-, vedlikeholds- og fornyelsesansvar

Detaljer

LB-2005-156780 RG-2007-1281

LB-2005-156780 RG-2007-1281 LB-2005-156780 RG-2007-1281 INSTANS: Borgarting lagmannsrett Dom. DATO: 2007-06-13 DOKNR/PUBLISERT: LB-2005-156780 RG-2007-1281 STIKKORD: Erstatningsrett. Forurensningsloven 24a. Objektivt ansvar. Ansvarsfraskrivelser.

Detaljer

Grunneiers forurensningsansvar etter Elverum treimpregnering - Rt. 2012 s. 944

Grunneiers forurensningsansvar etter Elverum treimpregnering - Rt. 2012 s. 944 Grunneiers forurensningsansvar etter Elverum treimpregnering - Rt. 2012 s. 944 Advokat Magnus Dæhlin www.lundogco.no Innledning Elverum treimpregnering Rt. 2012 s. 944 Spørsmål om grunneiers ansvar for

Detaljer

Kabler i kommunal veggrunn hjemmel for å kreve gebyr? Advokatene Kristin Veierød og Aslak Førde

Kabler i kommunal veggrunn hjemmel for å kreve gebyr? Advokatene Kristin Veierød og Aslak Førde Kabler i kommunal veggrunn hjemmel for å kreve gebyr? Advokatene Kristin Veierød og Aslak Førde Bakgrunn - Flere kommuner har fastsatt instrukser/ retningslinjer som pålegger gebyrer knyttet til fremføring

Detaljer

Kommunalt ansvar ved flom

Kommunalt ansvar ved flom Kommunalt ansvar ved flom Arild Nundal Advokatfirmaet Mageli 26. mars 2014 - Side 1 Kommunens ulike roller: Offentleg myndigheit Tiltakshavar Grunneigar 26. mars 2014 - Side 2 Kommunen som offentleg myndigheit

Detaljer

Vurdering av skatteplikt for andelsvannverk

Vurdering av skatteplikt for andelsvannverk Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Vår ref.: 504.41/SLH/TH/2010/28 Hamar, 06.04.2010 Vurdering av skatteplikt for andelsvannverk Norsk Vann *) er blitt gjort oppmerksom på at Skattedirektoratet

Detaljer

Moss kommune. NOU 2015:16 Overvann i byggesakene. Ann-Janette Hansen Rådgiver - Moss kommune Tlf nr

Moss kommune. NOU 2015:16 Overvann i byggesakene. Ann-Janette Hansen Rådgiver - Moss kommune Tlf nr Moss kommune NOU 2015:16 Overvann i byggesakene Ann-Janette Hansen Rådgiver - Moss kommune Tlf nr. 477 74 400 Tiltak for å redusere skadevirkningene må planlegges Endret klima, mer totalnedbør, mer intens

Detaljer

Forsikringsdagene Hamar 2015. Aktuelle temaer og eksempler fra skadeoppgjør

Forsikringsdagene Hamar 2015. Aktuelle temaer og eksempler fra skadeoppgjør Forsikringsdagene Hamar 2015 Aktuelle temaer og eksempler fra skadeoppgjør Tema Storskader så langt i år Problemstillinger knyttet til kommuners ansvar ved arealplanlegging og byggetillatelser Nytt innen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. juni 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-01332-A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, A AS (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN OG AVLØP OG ANDRE AKTUELLE JURIDISKE SPØRSMÅL V/ADV. GUTTORM JAKOBSEN, ADV. FIRMA HAAVIND.

STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN OG AVLØP OG ANDRE AKTUELLE JURIDISKE SPØRSMÅL V/ADV. GUTTORM JAKOBSEN, ADV. FIRMA HAAVIND. STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN OG AVLØP OG ANDRE AKTUELLE JURIDISKE SPØRSMÅL V/ADV. GUTTORM JAKOBSEN, ADV. FIRMA HAAVIND. STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN- OG AVLØP. REGELVERK FOR LEGGING AV RØR

Detaljer

Saksbehandler: Jørn Gjennestad Arkiv: T00 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * LEDNINGER I LUFT OG OMLEGGING TIL JORDKABELANLEGG

Saksbehandler: Jørn Gjennestad Arkiv: T00 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * LEDNINGER I LUFT OG OMLEGGING TIL JORDKABELANLEGG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Gjennestad Arkiv: T00 Arkivsaksnr.: 10/3773-5 Dato: * LEDNINGER I LUFT OG OMLEGGING TIL JORDKABELANLEGG â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITEEN FOR BYUTVIKLING OG KULTUR/ BYSTYRET

Detaljer

Krav om tilknyting til kommunalt VA-nett etter 27-1 og 27-2 i plan- og bygningsloven mv.

Krav om tilknyting til kommunalt VA-nett etter 27-1 og 27-2 i plan- og bygningsloven mv. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Krav om tilknyting til kommunalt VA-nett etter 27-1 og 27-2 i plan- og bygningsloven mv. «Uforholdsmessige kostnader» og andre aktuelle problemstillingar i gebyregelverket

Detaljer

Reglement for sanitæranlegg - Administrative bestemmelser

Reglement for sanitæranlegg - Administrative bestemmelser Reglement for sanitæranlegg - Administrative bestemmelser Vedtatt av Flekkefjord bystyre 15.november 2001 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT 1.1 Formål 1.2 Virkeområde/hjemmel 1.3 Plikt til å overholde reglementet

Detaljer

OPPSUMMERING OG KOMMENTARER TIL HØYESTERETTS AVGJØRELSE OM KRAFTVERKET I MURADALEN 15. SEPTEMBER 2009

OPPSUMMERING OG KOMMENTARER TIL HØYESTERETTS AVGJØRELSE OM KRAFTVERKET I MURADALEN 15. SEPTEMBER 2009 NOTAT Til Fallrettsforumets medlemmer Fra Advokatfirmaet Thommessen Dato 29. april 2009 Ansvarlig advokat Jens F Naas-Bibow OPPSUMMERING OG KOMMENTARER TIL HØYESTERETTS AVGJØRELSE OM KRAFTVERKET I MURADALEN

Detaljer

Arøyene og Stokkøya Vann og avløp. Informasjonsmøte 5. mai 2018

Arøyene og Stokkøya Vann og avløp. Informasjonsmøte 5. mai 2018 Arøyene og Stokkøya Vann og avløp Informasjonsmøte 5. mai 2018 Presentasjon Ø Larvik kommune l Forurensningsmyndighet Byggesak l Avd.ing. Endre Tanggaard l Eier av ledningsnett for vann og avløp Kommunalteknikk

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 2. februar 2018 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Arntzen i

NORGES HØYESTERETT. Den 2. februar 2018 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Arntzen i NORGES HØYESTERETT Den 2. februar 2018 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Arntzen i HR-2018-203-U, (sak nr. 2017/2225), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

Forskrift om vannog avløpsgebyrer

Forskrift om vannog avløpsgebyrer Rælingen kommune Forskrift om vannog avløpsgebyrer Vedtatt av kommunestyret den 15.02.2017 i sak 17/16 Innholdsfortegnelse I. Generelle bestemmelser... 2 1 Forskriftens formål... 2 2 Forskriftens virkeområde...

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i HR-2012-00143-U, (sak nr. 2011/1859), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

Privatrettslige forhold i byggesaker v/marianne Hovde, fagansvarlig justis- og byggesak

Privatrettslige forhold i byggesaker v/marianne Hovde, fagansvarlig justis- og byggesak Privatrettslige forhold i byggesaker v/marianne Hovde, fagansvarlig justis- og byggesak I. Privatrettslige forhold i byggesaker - innledning Begrepet privatrettslige forhold hva betyr det? På hvilken måte

Detaljer

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Kommentar Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Av Stein Owe* 1 Innledning Under behandlingen av en tvist om bl.a. midlertidig ansettelse er hovedregelen etter arbeidsmiljølovens

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 21. februar 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 7. mars 2017 15.02.2017 nr. 197 Forskrift om

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i HR-2015-02400-U, (sak nr. 2015/1948), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

NVEs vurdering i klage på kostnader ved flytting av nettanlegg - vedtak

NVEs vurdering i klage på kostnader ved flytting av nettanlegg - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 22.02.2016 Vår ref.: 201506336-5 Arkiv: 623

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i HR-2011-00291-U, (sak nr. 2011/129), sivil sak, anke over kjennelse: Prosjekt

Detaljer

NEGATIVE SERVITUTTER OG GJENNOMFØRINGEN AV REGULERINGSPLANER- NOEN MERKNADER TIL NOTAT MED FORSLAG TIL NYE LOVBESTEMMELSER

NEGATIVE SERVITUTTER OG GJENNOMFØRINGEN AV REGULERINGSPLANER- NOEN MERKNADER TIL NOTAT MED FORSLAG TIL NYE LOVBESTEMMELSER 1 NEGATIVE SERVITUTTER OG GJENNOMFØRINGEN AV REGULERINGSPLANER- NOEN MERKNADER TIL NOTAT MED FORSLAG TIL NYE LOVBESTEMMELSER Innledning. I Rt. 2008 s.362 ( Naturbetongdommen ), har høyesteretts flertall

Detaljer

Erfaringer med innføring av NS-EN 1717. Tjenestestedets navn

Erfaringer med innføring av NS-EN 1717. Tjenestestedets navn Erfaringer med innføring av NS-EN 1717 Bærum kommune innførte NS-EN 1717 i 2008 ved å vedta Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, tekniske- og administrative bestemmelser. Det er et godt og dekkende

Detaljer

Når bør du avklare? Rett/plikt til avvisning kontra rett/plikt til avklaring av forbehold mv. Advokat Marianne H. Dragsten Mobil 93 21 97 59

Når bør du avklare? Rett/plikt til avvisning kontra rett/plikt til avklaring av forbehold mv. Advokat Marianne H. Dragsten Mobil 93 21 97 59 Når bør du avklare? Rett/plikt til avvisning kontra rett/plikt til avklaring av forbehold mv. Advokat Marianne H. Dragsten Mobil 93 21 97 59 Utgangspunkter Problemstillingen aktuell for anbudskonkurranser

Detaljer

Advokat Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS Kongsveien 91, 1177 Oslo Tlf. 900 69 522 Guttorm.jakobsen@juris.no www.advokatjakobsen.

Advokat Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS Kongsveien 91, 1177 Oslo Tlf. 900 69 522 Guttorm.jakobsen@juris.no www.advokatjakobsen. Advokat Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS Kongsveien 91, 1177 Oslo Tlf. 900 69 522 Guttorm.jakobsen@juris.no www.advokatjakobsen.no 1 1. INNLEDNING Det er syv temaer for dagens foredrag.

Detaljer

Høringsnotat om. utkast til lov om kommunalt eigarskap og kommunale vass- og avløpsgebyr (Lovfesting av kommunalt eierskap til vann- og avløpsanlegg)

Høringsnotat om. utkast til lov om kommunalt eigarskap og kommunale vass- og avløpsgebyr (Lovfesting av kommunalt eierskap til vann- og avløpsanlegg) 30. mars 2009 Høringsnotat om utkast til lov om kommunalt eigarskap og kommunale vass- og avløpsgebyr (Lovfesting av kommunalt eierskap til vann- og avløpsanlegg) Innholdsfortegnelse 1 Hovedtrekkene i

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i HR-2011-01735-U, (sak nr. 2011/1354), sivil sak, anke over kjennelse: Arild

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, Repstad Anlegg AS (advokat Are Hunskaar) mot Arendal kommune (advokat Kristoffer

Detaljer

Pålegg om tilknytning til v/a- ledning

Pålegg om tilknytning til v/a- ledning Pålegg om tilknytning til v/a- ledning For eksisterende byggverk Lovens vilkår Saksbehandlingen Magne Djup Lovens vilkår i 27-1.2 og 27-2.2. Når oppstår plikten? «Bygning» jf. 30-6 Ledning over eiendommen,

Detaljer

ERKLÆRING OM PARTSHJELP TIL HØYESTERETT PROSESSFULLMEKTIG: ADVOKAT GUTTORM JAKOBSEN ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS POSTBOKS 359 SENTRUM 0101 OSLO

ERKLÆRING OM PARTSHJELP TIL HØYESTERETT PROSESSFULLMEKTIG: ADVOKAT GUTTORM JAKOBSEN ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS POSTBOKS 359 SENTRUM 0101 OSLO ERKLÆRING OM PARTSHJELP TIL HØYESTERETT Hamar 29. JUNI 2012 LAGMANNSRETTENS SAK NR.: 12-049916ASK-ELAG ANKENDE PART: NORDRE LAND KOMMUNE POSTBOKS 173 2882 DOKKA PROSESSFULLMEKTIG: ADVOKAT GUTTORM JAKOBSEN

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 3. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 3. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 3. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i HR-2012-01878-U, (sak nr. 2012/1454), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) (bistandsadvokat Harald Stabell)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) (bistandsadvokat Harald Stabell) NORGES HØYESTERETT Den 10. november 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-02098-A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet B (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i

NORGES HØYESTERETT. Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i NORGES HØYESTERETT Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i HR-2017-1846-U, (sak nr. 2017/485), straffesak, anke over dom: Den offentlige

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. februar 2018 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Normann og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. februar 2018 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Normann og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 12. februar 2018 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Normann og Bergsjø i HR-2018-267-U, (sak nr. 2018/86), sivil sak, anke over kjennelse: I. LF

Detaljer

Endringer i TEK17 setter nye krav til håndtering av overvann i byggetiltak. En oppsummering. Tromsø Kjetil Brekmo

Endringer i TEK17 setter nye krav til håndtering av overvann i byggetiltak. En oppsummering. Tromsø Kjetil Brekmo Endringer i TEK17 setter nye krav til håndtering av overvann i byggetiltak. En oppsummering. Tromsø 21.11.2017 Kjetil Brekmo 13-11. Overvann Terreng rundt byggverk skal ha tilstrekkelig fall fra byggverket

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 7. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Tønder i

NORGES HØYESTERETT. Den 7. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Tønder i NORGES HØYESTERETT Den 7. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Tønder i HR-2011-02062-U, (sak nr. 2011/1686), sivil sak, anke over kjennelse: Eidsvoll

Detaljer

REGJERINGSADVOKATEN HOVEDTREKKENE I SKJØNNSPROSESSEN KAREN MELLINGEN 1. INNLEDNING 2. SKJØNNSPROSESSLOVENS OPPBYGNING

REGJERINGSADVOKATEN HOVEDTREKKENE I SKJØNNSPROSESSEN KAREN MELLINGEN 1. INNLEDNING 2. SKJØNNSPROSESSLOVENS OPPBYGNING REGJERINGSADVOKATEN EKSPROPRIASJONSRETT HØST 2011 HOVEDTREKKENE I SKJØNNSPROSESSEN KAREN MELLINGEN 1. INNLEDNING 2. SKJØNNSPROSESSLOVENS OPPBYGNING 2.1 Alminnelig del (for alle skjønnssaker) - 1. kapittel

Detaljer

Standard abonnementsvilkår

Standard abonnementsvilkår Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Kommuneforlaget 2008 Tidligere Normalreglement for sanitæranlegg 06.04.2011 Terje Wikstrøm Driftsassistansen i Hedmark 1 Standard abonnementsvilkår for vann

Detaljer

HR U Rt

HR U Rt HR-2011-2062-U Rt-2011-1424 INSTANS: DATO: 2011-11-07 Norges Høyesteretts ankeutvalg Kjennelse. DOKNR/PUBLISERT: HR-2011-2062-U Rt-2011-1424 STIKKORD: SAMMENDRAG: Ekspropriasjon. Anken gjaldt spørsmålet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR U, (sak nr STR-HRET), straffesak, anke over beslutning:

NORGES HØYESTERETT. HR U, (sak nr STR-HRET), straffesak, anke over beslutning: NORGES HØYESTERETT Den 15. juni 2018 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Utgård, Bergsjø og Berglund i HR-2018-1167-U, (sak nr. 18-073282STR-HRET), straffesak, anke over beslutning:

Detaljer

AS HAFRSFJORDGATE 24/26

AS HAFRSFJORDGATE 24/26 AS HAFRSFJORDGATE 24/26 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling for aksjonærer i AS Hafrsfjordgate 24/26, 23. april 2014, kl. 18.00 i

Detaljer

Kapittel VI. Refusjon av utgifter til veg, vann og avløpsanlegg. 1

Kapittel VI. Refusjon av utgifter til veg, vann og avløpsanlegg. 1 Kapittel VI. Refusjon av utgifter til veg, vann og avløpsanlegg. 1 1 Overskriften endret ved lover 31. mai 1974 nr. 17, 13. mars 1981 nr. 6. - Jfr. 71. 46. Refusjonsplikt for veg, vann- og avløpsanlegg

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER vedtatt av Gamvik kommunestyre XXXXXXX 2006 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 av 31.mai 1974, sist endret 11. juni 1993, og forskrift

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE FORSKRIFTEN ER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 15.12.10 MED HJEMMEL I: LOV-1974-05-31-17 OM KOMMUNALE VASS- OG KLOAKKAVGIFTER

OPPDAL KOMMUNE FORSKRIFTEN ER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 15.12.10 MED HJEMMEL I: LOV-1974-05-31-17 OM KOMMUNALE VASS- OG KLOAKKAVGIFTER OPPDAL KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFTEN ER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 15.12.10 MED HJEMMEL I: LOV-1974-05-31-17 OM KOMMUNALE VASS- OG KLOAKKAVGIFTER Gjeldende fra 1. januar 2011 1.

Detaljer

Tiltak på private vann- og avløpsledninger Generell orientering

Tiltak på private vann- og avløpsledninger Generell orientering Tiltak på private vann- og avløpsledninger Generell orientering Gjelder fra 01.01.15, revidert 06.01.16 Innledning Kommunen har en hovedplan for vann og en hovedplan for avløp som er godkjent av formannskapet.

Detaljer

STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN OG AVLØP. HØRING AV REVIDERT VERSJON 2016

STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN OG AVLØP. HØRING AV REVIDERT VERSJON 2016 HØRINGSINSTANSENE Oslo, 23. juni 2016 STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN OG AVLØP. HØRING AV REVIDERT VERSJON 2016 1 INNLEDNING Standard abonnementsvilkår for vann og avløp er en videreføring av Normalreglementet

Detaljer

Klimatilpasning med vekt på kommunenes ansvar

Klimatilpasning med vekt på kommunenes ansvar Klimatilpasning med vekt på kommunenes ansvar Steinar Taubøll Dosent, NMBU Plan- og framtidsverksted for Oppland 18. mars 2015, Hafjell Klimatiltak Sektor-jus Klimatilpasning Sektor-jus NOU 2010:10 En

Detaljer