JURIDISK ANSVAR FOR TILBAKESLAG I AVLØPSLEDNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JURIDISK ANSVAR FOR TILBAKESLAG I AVLØPSLEDNING"

Transkript

1 JURIDISK ANSVAR FOR TILBAKESLAG I AVLØPSLEDNING V/ Linda Marie Pettersen KLP Skadeforsikring AS

2 1. Innledning Tema: - Del 1. Ansvar for ledningseier for skader forårsaket av tilbakeslag i avløpsledning - Del 2. Forsikringsbransjens krav til ledningseier utfordringer! - risikovurderinger knyttet til flomproblematikken

3 Del 1: Ledningseiers ansvar for tilbakeslagsskader fra avløpsledninger

4 Typisk skadesituasjon: Huseier: Tingforsikringsselskap Ledningseier

5 Ledningseiers ansvar for tilbakeslagsskader fra avløpsledninger - Regresskrav mot kommunen som ledningseier. - 3 kumulative vilkår for erstatningsansvar: - ansvarsgrunnlag - økonomisk tap - årsakssammenheng

6 Ledningseiers ansvar for tilbakeslagsskader fra avløpsledninger Problemstillinger: - Ansvarsgrunnlag - Årsakssammenheng - Ekstremværsituasjon ansvarsfritak?

7 Ansvarsgrunnlag Ulovfestet grunnlag: ulovfestet objektivt grunnlag Lovfestet grunnlag eksempler: - vannressursloven Ledd bokstav d) - naboloven 2 - plan- og bygningsloven 89

8 Ansvarsgrunnlag Her: Ansvar for avløpsledninger er regulert i forurensningsloven Hovedregel: forurensningslovens 24a Anleggseieren er ansvarlig uten hensyn til skyld for skade som et avløpsanlegg volder fordi kapasiteten ikke strekker til eller fordi vedlikeholdet har vært utilstrekkelig

9 Ansvarsgrunnlag Forurensningslovens 24a regulerer ansvar for kommuner for tilbakeslag i avløpsledning Forurensningslovens 24a pålegger ledningseier et objektivt ansvar (ansvar uavhengig av skyld) for skade som skyldes avløpsanlegg.

10 Ansvarsgrunnlag Hva som regnes som et avløpsanlegg er definert i forurensningslovens 21: Med avløpsanlegg forstås anlegg for transport og behandling av avløpsvann. Med avløpsvann forstås både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann

11 Ansvarsgrunnlag Ansvar etter forurensningsloven omfatter: Avløpsledning for overvann eller avløpsvann Forarbeidene til forurensningsloven: Som avløpsanlegg regnes anlegg som nyttes til transport og behandling av avløpsvann. Dette vil først og fremst være ledninger og renseanlegg, men også pumpestasjoner og annet utstyr i tilknytning til ledningsnett og renseanlegg må i denne sammenheng regnes som avløpsanlegg

12 Ansvarsgrunnlag - Lukket grøft? - Åpen grøft/bekk? - Rist og sandfangskum?

13 Ansvarsgrunnlag Ansvarssubjektet: - I de aller fleste situasjoner vil ansvarssubjektet være en kommune, i kraft av ledningseier. - Ansvarsreglene har samme rekkevidde med hensyn til private eiere av ledningsnettet - Hva med de tilfellene ledningseier har kontrahert bort drifts- og vedlikeholdsplikter?

14 Ansvarsgrunnlag Forurensningslovens 24a pålegger ledningseier et objektivt ansvar i to situasjoner: - utilstrekkelig kapasitet - manglende vedlikehold

15 Ansvarsgrunnlag Utilstrekkelig kapasitet: - Krav til rørstørrelsen. - Ledningseier blir ansvarlig for skade uten hensyn til om det måtte foreligge subjektive unnskyldningsgrunner for utilstrekkelig dimensjonering. - Rørstørrelsen som opprinnelig ble valgt kan være for liten - endring av området gjennom utbygging - ekstraordinære forhold flom?

16 Ansvarsgrunnlag Manglende vedlikehold: - Tiltetning i avløpsanlegg. Kan ha flere årsaker: - gradvis ansamling av rust, slam, sand o.l. - sprekker i skjøter til rørene - fremmedlegemer setter seg fast i rør - Setninger i grunnen - Forebygge potensielle skader etter f.eks. forskyvninger/sammensynkninger i jordsmonnet - Slitasje og/eller elde

17 Årsakssammenheng Krav om årsakssammenheng mellom den påståtte skadevoldende begivenhet og skaden Utgangspunkt: ansvar for vann fra kommunalt avløpsanlegg Typisk problemstilling: kommer vann fra avløpsanlegget eller fra terreng? Vann fra terreng kan statuere ansvar, f.eks dersom skaden skyldes at rist i vegen ikke klarer å ta unna vannmassene, jfr. dom Gulating lagmannsrett

18 Ansvarsfritak force majeure Eksisterer det et unntak for ekstremværsituasjoner i forhold til det objektive ansvaret etter forurensningsloven? Juridisk teori Ikke entydig svar i rettspraksis

19 Ansvarsfritak force majeure - Dom Fredrikstad tingrett (ikke rettskraftig): Ja, gjelder et unntak for force majeure. - Dom Lyngdal tingrett ( ikke rettskraftig): Forarbeidene indikerer at man mente å ikke lenger gi erstatningsfritak ved force majeure.

20 Ansvarsfritak force majeure Hva skal til for å karakterisere en hendelse som force majeure? - Hagstrøm: Force majeure begrepet tar sikte på ansvarsfritak for omstendigheter som kan sies å være utenfrakommende, vanskelig å forutse, sjeldent forekommende og ha helt gjennomgripende betydning for muligheten av å oppfylle en avtale. - Dom Fredrikstad tingrett : skaden må skyldes en nærmest uforutsigbar hendelse - Men, nedbørshendelser er forutsigbare

21 Ansvarsfritak force majeure Hva skal til for å føre bevis for force majeure? - Nedbørsmålinger - Dom Fredrikstad tingrett: Nedbørsmålinger ikke tilstrekkelig. Hydrologisk modell nødvending for å bevise force majeure. - Hvis nedbørsmålinger kan brukes: hvilken tidsenhet er relevant?

22 Del 2: Risikovurdering knyttet til flomproblematikken

23 Risikovurdering knyttet til flomproblematikken Vil kommunene fortsatt kunne tegne forsikring mot oversvømmelser fra avløpsystemet og hva vil det i så fall koste?

24 Situasjonsbilde KLPs markedsposisjon Dramatisk skadeutvikling Forutsetningene endres Risikokollektivet sprenges Arbeidskrevende saker Reassuransemarkedet Reassurandørene blør Flooding 3 selskaper i markedet Dekningsnekt, dramatiske betingelser Sverige

25 Tiltak KLP Dimensjoneringsregler støtte Kursutvikling NTNU NORVAR undersøkelse kurs promotion kunder Øke egen kompetanse Søke gode samarbeidspartnere Kommunale prosjekter Nytte for fellesskapet Invitere FNH Bredere engasjement Utvikle samarbeid NORVAR Veileder (o.a.)

26 Metode for risikohåndtering Analyse av skadeforløpet Vurdering av behov for tiltak investeringer i nettet, driftsforbedringer, kompetanseutvikling Risikoprognose forventet skadeforløp Utvikle risikoavdekning investeringsbudsjett, egenregningsbudsjett, storskadepotensial Utvikle forsikringsløsning Forsikring dekker storskader ut over eget budsjett Basis-skader dekkes over eget budsjett Drop-down

27 Risikovurdering flom Planverk Målinger Dimensjonering Drift og rehabilitering Skadeerfaringer Bemanning/kompetanse Utfyllende informasjon

28 Risikovurdering flom Planverk Har kommunen beredskapsplan for flom i avløpssystemet? Er flomrisiko omtalt i hovedplan? Er flomrisiko omtalt i andre planverk? I hvilke? Har kommunen en egen helhetlig flomplan Siste fornyelse for plan som omhandler flomrisiko Oppgradering av avløpssystemet Er kartlegging av rørnett lagt inn i databaser? Flomreduserende tiltak i neste års budsjett? Foreligger ytterligere oppgraderingsbehov? Brukes værdata i forbindelse med mobilisering og planverk?

29 Risikovurdering flom Målinger Måles vannføring i bekker/kulverter regelmessig over flere år? Hvor mange korttids nedbørsmålere benyttes kontinuerlig? Dimensjonering Hvilke retningslinjer benyttes for dimensjonering av avløpsnett? Dimensjoneringsmetode Manuelle beregninger? Kalibrerte modeller? Erfaringsmessig? Avløpsnett Har sentrale deler av kommunen mer enn 30% fellessystem? Tillates taknedløp koplet til avløpsnett?

30 Risikovurdering flom Rutiner drift og rehabilitering Skriftlig instruks for rensing av sluk, rister og bekkeinntak? Skriftlig instruks for regelmessig spyling av ikke-selvrensende rør i flomutsatte områder Standarder: Brukes NS-EN 752-2? Brukes TA-550? Registrering Samlet oversikt over alle skader, også skader under forsikringens egenandel Registreres direkte årsak? Beskrives bakenforliggende årsak(er)? Bemanning/kompetanse I hvor stor grad nyttes innleide konsulenter til flomanalyser i avløpsnettet? Utfyllende informasjon

31 Forsikringer fra nå av Utvikle akseptpolicy Avklare plantiltak/regulering Tekniske krav Kompetanse Stille krav til drift Avkortningsregler Mer differensierte premier, egenandeler, unntak for områder Sikkerhetsforskrift Vanskelig jus

32 Positivt framtidsyn Se framover - vi skal være tilbyder Forbedringsarbeid i gang i mange miljøer Kreve/forutsette planer og innsyn Ha tro på forbedringsarbeidet Gi anerkjennelse til de som arbeider godt

33 Risikovurdering flom Katastrofehåndtering

34 Risikostyring i offentlig sektor Risikokostnader må tas mer alvorlig Nye risikohåndteringsmetoder må tas i bruk Bekymringer for kvalitet på avløpsystemer må spres De manges bekymring må føre til at risikoforhold avdekkes og tas opp til behandling! Hvem bør interessere seg for dette? Utvikle RM-systemer Bekymring må bli til handlingsplaner

35 Bare ta kontakt! Spørsmål???

Alta-dommen om forurensningslovens 24 a og sanitærreglementene. Advokat Jardar Aas, Gjensidige Forsikring ASA Gardermoen, 23.

Alta-dommen om forurensningslovens 24 a og sanitærreglementene. Advokat Jardar Aas, Gjensidige Forsikring ASA Gardermoen, 23. Alta-dommen om forurensningslovens 24 a og sanitærreglementene Advokat Jardar Aas, Gjensidige Forsikring ASA Gardermoen, 23. november 2011 Tyttebærsti-dommen kommunens ansvar ved forsømt vedlikehold Høyesteretts

Detaljer

ALTADOMMEN KOMMUNENS OBJEKTIVE ANSVAR ETTER FORURENSNINGSLOVENS 24A FRANK LUND ALTADOMMEN 2013/03/19

ALTADOMMEN KOMMUNENS OBJEKTIVE ANSVAR ETTER FORURENSNINGSLOVENS 24A FRANK LUND ALTADOMMEN 2013/03/19 KOMMUNENS OBJEKTIVE ANSVAR ETTER FORURENSNINGSLOVENS 24A FRANK LUND FORURENSNINGSLOVEN 24a. (særlige erstatningsregler for avløpsanlegg) Anleggseieren er ansvarlig uten hensyn til skyld for skade som et

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01946-A, (sak nr. 2011/425), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01946-A, (sak nr. 2011/425), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 18. oktober 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01946-A, (sak nr. 2011/425), sivil sak, anke over dom, If Skadeforsikring NUF Gunn Irene Suhr (advokat Emil Bryhn) mot Gjensidige

Detaljer

Oppstuvning i avløpsledninger og erstatning. Ann-Janette Hansen, juridisk spesialrådgiver Fredrikstad kommune. ajah@fredrikstad.kommune.

Oppstuvning i avløpsledninger og erstatning. Ann-Janette Hansen, juridisk spesialrådgiver Fredrikstad kommune. ajah@fredrikstad.kommune. Oppstuvning i avløpsledninger og erstatning Ann-Janette Hansen, juridisk spesialrådgiver Fredrikstad kommune. ajah@fredrikstad.kommune.no Erstatningskrav: Vannressursloven 47, 2 ledd bokstav d Vannressursloven

Detaljer

Avtalevilkår for tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel

Avtalevilkår for tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel Avtalevilkår for - tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg - levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel Forelagt kommunestyret 14.12.05 Avtalevilkår for tilknytning

Detaljer

Advokat Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS Kongsveien 91, 1177 Oslo Tlf. 900 69 522 Guttorm.jakobsen@juris.no www.advokatjakobsen.

Advokat Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS Kongsveien 91, 1177 Oslo Tlf. 900 69 522 Guttorm.jakobsen@juris.no www.advokatjakobsen. Advokat Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS Kongsveien 91, 1177 Oslo Tlf. 900 69 522 Guttorm.jakobsen@juris.no www.advokatjakobsen.no 1 1. INNLEDNING Det er syv temaer for dagens foredrag.

Detaljer

Vann, avløp og nye rettsregler 2009. Rettferdighet og likebehandling i ansvarsskadesaker

Vann, avløp og nye rettsregler 2009. Rettferdighet og likebehandling i ansvarsskadesaker l/s x ha 180 160 140 120 Skien kommune, Rettferdighet og likebehandling i ansvarsskadesaker Finn Jenssen Overing. drift avløp 100 80 60 40 20 Nedbørsintensitet Skien, Elstrøm RA, 14/8-2008 0 18:00 19:00

Detaljer

KOMMUNEVEGDAGENE 24. MAI 2012 NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

KOMMUNEVEGDAGENE 24. MAI 2012 NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING KOMMUNEVEGDAGENE 24. MAI 2012 NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING JURIDISKE PROBLEMSTILLINGER KNYTTET TIL VEGHOLDERS ANSVAR FOR OVERVANN. ADVOKAT GUTTORM JAKOBSEN TLF. 900 69 522 2633003 I. INNLEDNING Bygging

Detaljer

Behov for større investeringer og klarere ansvarsforhold

Behov for større investeringer og klarere ansvarsforhold Klimatilpasning av overvann og tilbakeslagsskader: Behov for større investeringer og klarere ansvarsforhold Flom, overvann og tilbakeslagsskader i hus og kjellere er et økende problem nærmest verden over.

Detaljer

AKTUELLE JURIDISKE SPØRSMÅL V/ADV. GUTTORM JAKOBSEN, ADV. FIRMA HAAVIND.

AKTUELLE JURIDISKE SPØRSMÅL V/ADV. GUTTORM JAKOBSEN, ADV. FIRMA HAAVIND. AKTUELLE JURIDISKE SPØRSMÅL V/ADV. GUTTORM JAKOBSEN, ADV. FIRMA HAAVIND. - ADGANG TIL ANSVARSFRASKRIVELSE I STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN- OG AVLØP. - SPØRSMÅL OM TILBAKEVIRKENDE KRAFT - KOMMUNENS

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01322-A, (sak nr. 2013/2422), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01322-A, (sak nr. 2013/2422), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. juni 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-01322-A, (sak nr. 2013/2422), sivil sak, anke over dom, Molde kommune KLP Skadeforsikring AS (advokat Lars Enger Barnholdt til prøve)

Detaljer

Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Forsikringsnæringens tilpasning til et endret klima

Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Forsikringsnæringens tilpasning til et endret klima Forsikringsnæringens tilpasning til et endret klima Forsikringsnæringen har, og skal ha, en sentral rolle i tilpasningsarbeidet knyttet til et endret klima. Naturskader og vannskader skal fortsatt være

Detaljer

HR-2007-522-A Rt-2007-431

HR-2007-522-A Rt-2007-431 HR-2007-522-A Rt-2007-431 INSTANS: Norges Høyesterett Dom. DATO: 2007-03-19 DOKNR/PUBLISERT: HR-2007-522-A Rt-2007-431 STIKKORD: (Stavangerdommen) Erstatningsrett. Vannskader i bolig etter stor nedbør.

Detaljer

RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM OG DIMENSJONERENDE NEDBØR UTREDNING

RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM OG DIMENSJONERENDE NEDBØR UTREDNING Beregnet til Miljødirektoratet og Overvannsutvalget Dokumenttype Utredning Dato 3. mars 2015 RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM OG DIMENSJONERENDE NEDBØR UTREDNING RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM

Detaljer

Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser

Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Kommentarer til Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Kommentarer til forurensningsforskriften. Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften

Detaljer

VANN- OG AVLØPSRETT. Kapittel 3

VANN- OG AVLØPSRETT. Kapittel 3 VANN- OG AVLØPSRETT Kapittel 3 VANN- OG AVLØPSRETT Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Haavind AS Vann- og avløpsrett ISBN 978-82-414-0317-0 Norsk Vann 2010 Forfatter: Guttorm Jakobsen, Advokatfirmaet Haavind

Detaljer

Handlingsplan 2015-2021. Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse. Råde Kommune Virksomhet teknisk

Handlingsplan 2015-2021. Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse. Råde Kommune Virksomhet teknisk Handlingsplan 2015-2021 Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse Råde Kommune Virksomhet teknisk 1 2 Innhold 1 Sammendrag... 5 2 Formål... 6 3 Bakgrunnsmateriale... 6 3.1 Kartlegging... 6 3.1.1 Bebyggelse

Detaljer

Juridiske rammer for det kommunale ansvaret med klimatilpassing

Juridiske rammer for det kommunale ansvaret med klimatilpassing KLIMA VÅRT FELLES ANSVAR Plankonferanse i Hordaland 2014 Juridiske rammer for det kommunale ansvaret med klimatilpassing mia.ebeltoft@fno.no 29.10.2014 1 Hvem er? 29.10.2014 2 Hvem er Finans Norge? Bankkunder:

Detaljer

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS FORORD Internasjonale, nasjonale, regionale og lokale hensyn tilsier

Detaljer

HOVEDPLAN avløp 2011 2020

HOVEDPLAN avløp 2011 2020 HOVEDPLAN avløp 2011 2020 >> VI GJØR NARVIK RENERE SAMMENDRAG Hovedplanen er kommunens og foretakets overordnede plan for avløpsvirksomheten. Hovedplanen som angi hvordan kommunens og foretakets skal oppfylle

Detaljer

Norsk Vann. Rapport. Håndtering av. overvann. fra urbane veger

Norsk Vann. Rapport. Håndtering av. overvann. fra urbane veger Norsk Vann Rapport 200 2014 Håndtering av overvann fra urbane veger Norsk Vann Rapport (Tidligere NORVAR-rapporter) Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A: Dette er de opprinnelige hovedrapportene.

Detaljer

Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser

Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser Kommentarer til Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser Kommentarer til forurensningsforskriften. Det er Fylkesmannen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften

Detaljer

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Kommentarer til Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften kapittel 12. Fylkesmannen

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 Desember 2007 INNHOLD. 1. OM HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 4 2.1. STATLIG REGELVERK...4 2.2. KOMMUNALT REGELVERK...4 2.3. KOMMUNENS ORGANISERING

Detaljer

TEKNISK Ingeniørvesenet VA- avdelingen. Kristiansand Ingeniørvesen. Kommunedelplan - Avløp - Kortversjon. Dato: 2012-05-31

TEKNISK Ingeniørvesenet VA- avdelingen. Kristiansand Ingeniørvesen. Kommunedelplan - Avløp - Kortversjon. Dato: 2012-05-31 TEKNISK Ingeniørvesenet VA- avdelingen Kommunedelplan - Avløp - Kortversjon Dato: 2012-05-31 Kommunedelplan - Avløp - Kortversjon II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Kommunedelplan - Avløp

Detaljer

Naturskade og kommunens ansvar

Naturskade og kommunens ansvar Vestlandsforsking-notat nr. 9/2008 Naturskade og kommunens ansvar Om status for kommunens rolle og ansvarsområder i forhold til sikring og forebygging mot naturskade Hege Høyer Leivestad Vestlandsforsking,

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

NATURSKADER OG OVERVANN I FORSIKRING. HVA FOKUSERER SELSKAPENE PÅ VED REGRESS

NATURSKADER OG OVERVANN I FORSIKRING. HVA FOKUSERER SELSKAPENE PÅ VED REGRESS NATURSKADER OG OVERVANN I FORSIKRING. HVA FOKUSERER SELSKAPENE PÅ VED REGRESS Mia Ebeltoft VA-dagenen midtnorge sept 2012 FNO Finansnæringens Fellesorganisasjon Bransjeorganisasjon stiftet 1. januar 2010

Detaljer

BÅTSFJORD KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP REVISJON AV HANDLINGSPROGRAM 2015 2018. Aquapartner AS Grimstad, 080914. Rune Danneborg/Kjell Ludvigsen

BÅTSFJORD KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP REVISJON AV HANDLINGSPROGRAM 2015 2018. Aquapartner AS Grimstad, 080914. Rune Danneborg/Kjell Ludvigsen BÅTSFJORD KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP REVISJON AV HANDLINGSPROGRAM 2015 2018 Aquapartner AS Grimstad, 080914 Rune Danneborg/Kjell Ludvigsen INNHOLD: 1. INNLEDNING... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 AVKLARING AV OPPDRAG/INNHOLD...

Detaljer

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett TEKNISK Ingeniørvesenet Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett Ord og uttrykk forklaring Avløp/Avløpsvann: Brukes om vann som transporteres bort, både kloakk (avløp fra toalett,

Detaljer