VEILEDNING VANNFORSYNING AVLØPSHÅNDTERING OVERVANNSHÅNDTERING VED UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLANER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEILEDNING VANNFORSYNING AVLØPSHÅNDTERING OVERVANNSHÅNDTERING VED UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLANER"

Transkript

1 VEILEDNING VANNFORSYNING AVLØPSHÅNDTERING OVERVANNSHÅNDTERING VED UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLANER

2 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 GENERELLE ANBEFALINGER... 3 VANNFORSYNING... 4 ALMINNELIG VANNFORSYNING... 4 SLOKKEVANN (BRANNVANNSDEKNING)... 4 AVLØPSHÅNDTERING... 5 SANITÆRAVLØPSVANN... 5 KRAV TIL UTSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN OG KRAV KNYTTET TIL PÅSLIPP TIL OFFENTLIG NETT... 6 Oljeholdig avløpsvann Forurensningsforskriftens kapittel Påslipp til kommunalt nett Forurensningsforskriftens 15A KLIMAENDRINGER OG AVLØPSANLEGG INKL. OLJE- OG FETTAVSKILLERE... 6 OVERVANNSHÅNDTERING... 7 FORHOLD TIL KLIMAENDRINGER... 8 Havnivåstigning/stormflo... 8 Nedbør... 9

3 3 Innledning Vann og avløp er opptatt av at utvikling av framtidige kommunale vann-, avløps- og overvannssystem skal skje gjennom helhetlige vurderinger, der større geografiske områder sees under ett. Vann-, avløps- og overvannssystem er sammenhengende systemer med ulikt omfang og utstrekning. Ved vurdering av behovet for vannforsyning og avløps- og overvannshåndtering som nødvendig forutsetning for realisering av reguleringsplanen, må forslagsstiller derfor være klar over at dette ikke bare utløser utredningsbehov innenfor det definerte planområdet, men ofte også i tilstøtende områder. Naturkatastrofer, klimaendringer og svikt i teknisk infrastruktur innvirker på samfunnets sikkerhet og sårbarhet. I NOU 2006:6 Når sikkerheten er viktigst, ble vannforsyning og avløpshåndtering kategorisert som kritisk infrastruktur på lik linje med kraftforsyning og elektronisk kommunikasjon. Dette ble senere bekreftet gjennom St.meld. nr. 22 ( ) Samfunnssikkerhet. Videre er det nedsatt et utvalg (NOU Klimatilpassing) som skal utrede samfunnets sårbarhet og behov for tilpasning til konsekvensene av klimaendringene. Konsekvensene skal utredes med særlig fokus på - Menneskers helse og sikkerhet - Fysisk infrastruktur og bygninger - Næringsliv - Naturmiljø og primærnæringer Utvalgets arbeid skal munne ut i en NOU innen 1. november For å kunne ivareta denne kritiske infrastrukturen på en god måte, har Vann og avløp utarbeidet denne veilederen som et verktøy til bruk i arbeidet med utarbeidelse av reguleringsplaner. Generelle anbefalinger - Forslagsstiller bes sette seg inn i kravene som stilles til vann-, avløps- og overvannsanlegg, jf VA-normen som kan lastes ned på - Forhåndskonferanse om problemstillinger knyttet til vannforsyning, avløps- og overvannshåndtering. Forslagsstiller skal opprette kontakt med Vann og avløp så tidlig som mulig i planprosessen, og gjerne i forkant av gjennomføring av første interne kommunale plankonferanse - Uavhengig av om reguleringsplanforslaget i seg selv utløser VA-behov eller ikke, er det viktig at forslagsstiller så tidlig som mulig avklarer følgende: o Er reguleringsplanforslaget i konflikt med eksisterende kommunale vann-, avløpseller overvannssystem? Forhåndskonferanse kan benyttes til en slik avklaring

4 4 Vannforsyning Alminnelig vannforsyning Med alminnelig forsyning menes den etterspørselen etter drikkevann som genereres av utbyggingen. Forslagsstiller må være seg bevisst følgende forhold: - Utløser reguleringsplanforslaget behov for vannforsyning? - Hvis ja på foregående spørsmål; Hva slags forbruk generer utbyggingen og hvilke variasjoner i forbruk vil forekomme (timevariasjon, døgnvariasjon, ukevariasjon)? - Dersom forslagsstiller legger til grunn at alminnelig vannforsyning skal sikres gjennom tilknytning til eksisterende kommunalt vannforsyningssystem; o Har forslagsstiller sjekket at det er tilstrekkelig restkapasitet i eksisterende vannforsyningssystem, eller vil det være behov for kapasitetsøkende tiltak? - Er forslagsstiller klar over at det kan stilles krav om tilbakeslagssikring 1 fra virksomheter for å unngå risiko for tilbakeslag av forurenset vann til drikkevannsnettet? - Utløser utbyggingen krav til drikkevannskvalitet utover drikkevannsforskriftens 2 krav til vannkvalitet? - Dersom vannforsyningen forutsettes løst gjennom privat løsning, innebærer dette: o Tilknytning til privat andelsvannverk? o Utbygging av eget privat vannforsyningssystem? o Er et evt eget privat vannforsyningssystem godkjenningspliktig i hht drikkevannsforskriftens bestemmelser, og har forslagsstiller satt seg inn hvilke krav som da utløses til utbygging og drift av privat vannforsyning? Slokkevann (brannvannsdekning) - Utløser reguleringsplanforslaget krav til slokkevann, dvs vann til manuell slokking og/eller vann til sprinkleranlegg? - Hvis ja på foregående spørsmål; o Vil framtidig utbygging utløse et manuelt slokkevannsbehov på 20 l/s eller 50 l/s? Vann og avløp gjør i den forbindelse oppmerksom på at vi vil tilstrebe levering av slokkevann på 50 l/s etter krav fra Brann og redning, men at det samtidig er behov for å vurdere innfrielse av et slikt krav opp mot hvilke konsekvenser dette får for leveringssikkerhet, mengde og drikkevannskvalitet 3 - Har forslagsstiller sjekket ut om det kommunale vannforsyningssystemet kan levere 20 l/s alternativt 50 l/s uten tilleggstiltak? - Utløser framtidig utbygging behov for sprinkleranlegg, og forventes det da at vann til sprinkleranlegget skal leveres fra vannforsyningssystemet som distribuerer vann til alminnelig forsyning? - Vann og avløp gjør oppmerksom på at det ikke er et forskriftskrav at det skal kunne leveres vann til både sprinkleranlegg og manuell slokking samtidig. I VA-miljøblad nr. 82/2008 som er en del av kommunens VA-norm framgår bl.a. følgende mht 1 NS 1717 Beskyttelse mot forurensning av drikkevann i drikkevannsinstallasjoner og generelle krav til utstyr for å hindre tilbakestrømming 2 FOR Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften). Lenke til lovdata: 3 Krav til slokkevannsmengde kan være i konflikt med levering til alminnelig vannforsyning. Oppdimensjonering av ledningsnett for å tilfredsstille krav til slokkevann, kan samtidig medføre kvalitetsforringelse som bryter med drikkevannsforskriftens kvalitetskrav pga for lave vannhastigheter ved alminnelig forbruk.

5 5 slokkevannsmengde på 50 l/s: Denne vassmengda gjeld primært næringsområde/- sentrumsområde. I slike område skal det kunne leverast inntil 50 l/s til sprinkleranlegg. Det er derimot ikkje krav om at det skal kunne leverast vatn til både sprinkleranlegg (50 l/s) og til vanlig sløkking samtidig. o Dersom forslagsstiller legger til grunn at hele eller deler av bygningsmassen skal sprinkles, vil reguleringsplanforslaget også ta høyde for etablering av egne separate vannmagasin for mating av sprinkleranlegget? Avløpshåndtering Sanitæravløpsvann Definisjon av sanitæravløpsvann framkommer av forurensningsforskriftens Forslagsstiller må være seg bevisst følgende forhold: - Utløser reguleringsplanforslaget behov for håndtering av sanitæravløpsvann? - Hvis ja på foregående spørsmål; Hvilke mengder sanitæravløpsvann vil reguleringsplanforslaget utløse og hvilke variasjoner vil forekomme (timevariasjon, døgnvariasjon)? - Hvor mange pe 5 representerer reguleringsplanforslaget i økte utslippsmengder? - Dersom forslagsstiller legger til grunn av håndteringen av sanitæravløpsvannet innenfor reguleringsplanområdet skal skje ved tiknytning til kommunalt avløpsnett; Har forslagsstiller fått avklart om det kommunale avløpssystemet har tilstrekkelig restkapasitet til å motta sanitæravløpsvannet uten at tilleggstiltak blir utløst? - Dersom avløpshåndteringen forutsettes løst gjennom etablering av egen privat løsning, utløser dette krav om utslippstillatelse 6. Har forslagsstiller i den sammenheng avklart følgende: o Ved tilknytning til eksisterende privat avløpsanlegg, er anlegget dimensjonert for å ta i mot de økte sanitæravløpsmengdene? o Ved utbygging av eget privat avløpsanlegg, har forslagsstiller satt seg inn i hvilke krav som stilles til slike avløpsanlegg, jf forurensningsforskriftens kapittel 12 alternativt kapittel 13? o De arealmessige konsekvensene av bygging av privat avløpsbehandlingsanlegg? o De transportmessige utfordringene knyttet til slamtømming fra et privat avløpsbehandlingsanlegg? 4 FOR nr 931: Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). Lenke til lovdata: 5 Pe = personekvivalent. Definisjon framkommer av forurensningsforskriftens Det er Vann og avløp som er forurensningsmyndighet og som skal behandle søknad om utslippstillatelse. Avhengig av utslippets størrelse, er det kravene i kapittel 12 alternativt kapittel 13 i forurensningsforskriften som kommer til anvendelse.

6 6 Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann og krav knyttet til påslipp til offentlig nett Oljeholdig avløpsvann Forurensningsforskriftens kapittel 15 Dersom forslagsstiller legger fram et reguleringsplanforslag som omfatter virksomheter som beskrevet under forurensningsforskriftens 15-1, gjør Vann og avløp oppmerksom på at dette utløser krav om søknad om tillatelse. Krav til slik søknad framkommer av forurensningsforskriftens 15-3, og det er Vann og avløp som er forurensningsmyndighet.. I arbeidet med reguleringsplanforslaget bes forslagsstiller vurdere: - Utløser reguleringsplanforslaget utslipp fra virksomheter som beskrevet i fotnote 8 side 6, og forutsettes det at avløpsvannet transporteres bort gjennom påslipp til offentlig avløpsnett eller skal det skje ved bruk av eget utslippsarrangement? - De arealmessige konsekvensene av bygging av behandlingsanlegg for oljeholdig avløpsvann - De transportmessige utfordringene knyttet til tømming av oljeholdig avløpsvann fra en slik renseinnretning Påslipp til kommunalt nett Forurensningsforskriftens 15A-4 Vann og avløp er forurensningsmyndighet etter forurensningsforskriftens 15A-4. Forslagsstiller blir derfor gjort oppmerksom på at Vann og avløp kan stille krav ved påslipp av avløpsvann fra virksomheter 7 til offentlig nett. I arbeidet med reguleringsplanforslaget bes forslagsstiller vurdere følgende: - Utløser reguleringsplanforslaget utslipp fra virksomheter som beskrevet i fotnote 8, og forutsettes det at avløpsvannet transporteres bort gjennom påslipp til offentlig avløpsnett? - De arealmessige konsekvenser av slikt påslipp, for eksempel behov for fordrøyningsbasseng før påslipp til offentlig nett? - De arealmessige og/eller transportmessige konsekvenser dersom behov for fettavskiller i forkant av påslipp til offentlig avløpsnett? Klimaendringer og avløpsanlegg inkl. olje- og fettavskillere I utgangspunktet kan avløpstransportsystem påvirkes av klimaendringer på to ulike måter; Kapasitetsproblemer som følge av økte nedbørsmengder og/eller økt havnivå. I beskrivelsen av klimaendringenes påvirkning av avløpssystemet, legger Vann og avløp til grunn at det er separatavløpssystem 8 som eventuelt bygges ut som en konsekvens av reguleringsplanen. 7 Med avløpsvann fra virksomhet menes alt avløpsvann fra bygninger og anlegg som benyttes i handel, industri, transport, herunder veger, og annen virksomhet unntatt avløpsvann fra husholdninger. 8 I et separat avløpssystem transporteres kun sanitæravløpsvann. Overvann og/eller industrielt avløpsvann borttransporteres i egne system.

7 7 Ved utbygging av et transportsystem som bare skal ivareta sanitæravløpsvannet, vil det kun være oppstuving pga havnivå som vil være en aktuell parameter ved vurdering av klimapåvirkning. Kommunestyret vedtok hovedplan avløp og vannmiljø den 26. august 2009 i sak 113/09. Under beskrivelsen av klimautfordringene knyttet til avløps- og overvannshåndtering legger hovedplandokumentet til grunn følgende estimater for havnivå og stormflo i Tromsø: Tab. 1 Scenarier for havnivå og stormflo i Tromsø i 2050 og By Havnivåstigning (cm) Stormflo 9 (cm) Havnivåstigning (cm) Stormflo (cm) Min Maks Middel Min Maks Middel Min Maks Middel Min Maks Middel Tromsø Vann og avløp legger til grunn estimatet for stormflonivå i 2100 ved vurdering av tiltak på sanitæravløpsnettet, dvs en stormflo på maksimalt + 2,90 med referanse til NN Videre legges det til grunn at nye overløpsterskler for nødoverløp/regnvannsoverløp i det kommunale avløpsnettet skal være kote + 3,10 med referanse til NN 1954 og krav til overhøyde til laveste sluk skal være minimum 90 cm (0,90 m). I reguleringsplansammenheng innebærer det at forslagsstiller må legge til grunn følgende: Dersom ny bebyggelse skal plasseres med sluk for sanitæravløp < kote med referanse til NN 1954, tillates ikke påslipp til kommunalt nett gjennom privat selvfallssystem. Påslipp til kommunalt nett skal skje ved hjelp av pumpeanlegg med tilbakeslagssikring. Eksisterende bebyggelse med laveste sluk < kote + 4 for sanitæravløp skal ved utskifting av privat stikkledningsnett sikre sitt system mot tilbakeslagsskader ved hjelp av pumpeanlegg med tilbakeslagsventil etablert og driftet i kommunal eller privat regi Ved etablering av oljeavskiller, fettavskiller og slamavskiller eller andre avløpsrenseløsninger i sjønære områder, skal det være sikring mot tilbakeslagskader, dersom overløpsterskelen ligger < kote + 3,10 med referanse til NN1954 Vann og avløp gjør oppmerksom på at det er estimater som er lagt til grunn, og at dette også medfører mulighet for at det over tid vil kunne bli gjort endringer mht hvilken kotehøyde som vil bli berørt mht havnivåstigning og stormflo. Overvannshåndtering Etablering av økte andeler tette flater som følge av fortetting eller utbygging, kan gi vesentlige økninger i avrenning av nedbør og som igjen kan føre til overskridelse av kapasiteten til nedenforliggende overvannssystem. Dette forhold sett i sammenheng med klimaendinger som varsler økte nedbørsmengder, havnivåstigning og økt stormflo medfører behov for at drøfting av løsninger for overvannshåndtering kommer inn så tidlig som mulig i reguleringsplanprosessen. 9 Stormflonivået som framkommer er oppgitt i cm over høyde normalnull 1954 (NN1954) som er nullnivået i Norges offisielle høydesystem og kote 0 for høydene i landkartene til Statens kartverk. 10 Basert på kommunalteknisk norms beskrivelse av at det normalt skal være 90 cm mellom overløpskant i pumpestasjon og laveste punkt hos abonnenter

8 8 Forslagsstiller må derfor være seg bevisst følgende forhold: - Utløser reguleringsplanforslaget behov for håndtering av overvann? - Hvis ja på foregående spørsmål; Hvilke metoder skal benyttes for beregning av de overvannsmengdene som utløses av reguleringsplanforslaget? - Utløser reguleringsplanforslaget endringer i avrenningsforholdene innenfor regulert område, og eventuelt på hvilken måte? o Vann og avløp legger til grunn at hovedregelen skal være at overvannet i størst mulig grad skal tas hånd om ved kilden slik at vannbalansen opprettholdes tilnærmet lik naturtilstanden. Andelen av tette flater søkes minimalisert. - Legger forslagsstiller til grunn at endringer i avrenningsforhold i sin helhet skal ivaretas av eventuelt eksisterende nedstrøms overvannssystem? - Dersom forslagsstiller legger til grunn av håndteringen av overvannet innenfor reguleringsplanområdet skal skje ved tiknytning til kommunalt overvanns- eller felles 11 system; Har forslagsstiller kontrollert at dette overvanns- eller fellessystemet har tilstrekkelig restkapasitet uten at avbøtende tiltak blir utløst? o Fortettings- og utbyggingsområder i strandsonen forutsettes realisert med egne overvannssystem uten tilknytning til kommunalt fellessystem eller separat overvannssystem. - Dersom det kommunale overvanns- eller fellessystemet har mangelfull restkapasitet legges det til grunn at nedbør fortrinnsvis skal skje gjennom infiltrasjon i grunnen og i åpne vannveier. Det er derfor nødvendig at reguleringsplanprosessen i tilstrekkelig grad identifiserer og sikrer tilstrekkelige areal til overvannshåndtering. Forhold til klimaendringer Når det gjelder overvannshåndtering og klimaendringer gjør Vann og avløp oppmerksom på at det må tas hensyn til både endring i havnivå (inklusiv stormflo) og nedbør. Havnivåstigning/stormflo Mht havnivåstigning/stormflo gjør Vann og avløp oppmerksom på at det er havnivåstigning/stormflo pr 2100 slik det framkommer i tabell 1 ovenfor, som skal benyttes. Vann og avløp legger imidlertid til grunn at utbyggingstiltak i sjønære områder vil utløse behov for etablering av private overvannsløsninger uten tilknytning til kommunalt overvannssystem. På den bakgrunn vil det være utbyggingstiltak med overvannssluk under kote + 3,10 m med referanse til NN1954 som må gis følgende oppmerksomhet i reguleringsplanprosessen: Nye overvannssystem som etableres i privat eller kommunal regi bør ha høyvannslukke dersom tilknyttet(e) eiendom(mer) har laveste overvannssluk i bygning under kote + 3,10 m med referanse til NN1954. Dersom berørt(e) eiendom(mer) vurderer tilknytning av taknedløp eller utvendige sluker > kote + 3,10 til dette overvannsystemet, må det i tillegg avklares om det er behov for etablering fordrøyningsvolum, slik at oppstuving av overvann ikke medfører skade når høyvannslukken trer i funksjon Fellessystem transporterer både sanitært avløpsvann og overvann 12 Det er stor sannsynlighet for samtidighet mellom nedbør og stormflo. Når høyvannslukken trer i funksjon, vil det derfor samtidig kunne være overvann som ikke kan borttransporteres dersom f.eks taknedløp fra bygninger også er tilknyttet.

9 9 Vann og avløp gjør oppmerksom på at det er estimater som er lagt til grunn, og at dette også medfører mulighet for at det over tid vil kunne bli gjort endringer mht hvilken kotehøyde som vil bli berørt mht havnivåstigning og stormflo. Nedbør Beregning av dimensjonerende overvannsmengder som følge av nedbør må skje i forståelse med Vann og avløp, og er et forhold som er viktig å avklare i en egen forhåndskonferanse.

Sektorplan for vann og avløp, 2014 2025 i Eigersund kommune Høringsutkast

Sektorplan for vann og avløp, 2014 2025 i Eigersund kommune Høringsutkast Sektorplan for vann og avløp i Eigersund kommune Side 1 Sektorplan for vann og avløp, 2014 2025 i Eigersund kommune Høringsutkast Sektorplan for vann og avløp i Eigersund kommune Side 2 Innhold Forord

Detaljer

HAFRSBY AS MADLA - REVHEIM. Overordnet plan VA. Underlag til områdeplan. 2015-01-09 Oppdragsnr.: 5134844

HAFRSBY AS MADLA - REVHEIM. Overordnet plan VA. Underlag til områdeplan. 2015-01-09 Oppdragsnr.: 5134844 HAFRSBY AS MADLA - REVHEIM Overordnet plan VA Underlag til områdeplan 2015-01-09 C01 20140109 For gjennomgang/ kontroll OSi TrK TrK Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

med fokus på klimaendringer, vann og avløpssystemer, overvann og vannforsyning.

med fokus på klimaendringer, vann og avløpssystemer, overvann og vannforsyning. med fokus på klimaendringer, vann og avløpssystemer, overvann og vannforsyning. Februar 2015 Miljø og klima - 2 - Stavanger kommune Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM OG DIMENSJONERENDE NEDBØR UTREDNING

RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM OG DIMENSJONERENDE NEDBØR UTREDNING Beregnet til Miljødirektoratet og Overvannsutvalget Dokumenttype Utredning Dato 3. mars 2015 RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM OG DIMENSJONERENDE NEDBØR UTREDNING RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM

Detaljer

Dokumenttype Tittel Prosjektgruppe Referansegruppe Styringsgruppe

Dokumenttype Tittel Prosjektgruppe Referansegruppe Styringsgruppe KOMMUNEDELPLAN HOVEDPLAN AVLØP 2013-2025 Dokumenttype Kommunedelplan Tittel Hovedplan Avløp 2013-2025 Prosjektgruppe Prosjektleder Ole Østigård Molde Vann og Avløp KF Merete Sundstrøm Molde Vann og Avløp

Detaljer

Hovedplan for vann og avløp 2014-2024

Hovedplan for vann og avløp 2014-2024 Hovedplan for vann og avløp 2014-2024 RAPPORT Bamble kommune - hovedplan VA Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 185400 08.05.2013 Kunde: Bamble kommune Hovedplan for vann og avløp 2014-2024 Sammendrag: Hovedplan

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

Hovedplan vann og avløp

Hovedplan vann og avløp Rennesøy kommune Hovedplan vann og avløp 2014-2024 Hovedplan Rennesøy 2014-2024 1 Innledning. 1.1 Forord Rennesøy kommune utarbeidet hovedplan for vannforsyningen i 2007. IVAR IKS hadde da etablert ny

Detaljer

HOVEDPLAN avløp 2011 2020

HOVEDPLAN avløp 2011 2020 HOVEDPLAN avløp 2011 2020 >> VI GJØR NARVIK RENERE SAMMENDRAG Hovedplanen er kommunens og foretakets overordnede plan for avløpsvirksomheten. Hovedplanen som angi hvordan kommunens og foretakets skal oppfylle

Detaljer

Hovedplan vann og avløp Ski kommune HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2011-2021. Høringsdokument

Hovedplan vann og avløp Ski kommune HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2011-2021. Høringsdokument Hovedplan vann og avløp Ski kommune HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2011-2021 Høringsdokument Innholdsfortegnelse FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. SAMMENDRAG... 3 1 ORIENTERING OM PLANARBEIDET... 4 2

Detaljer

HOVEDPLAN AVLØP 2012-2022

HOVEDPLAN AVLØP 2012-2022 HOVEDPLANAVLØP 2012-2022 (KOMMUNEDELPLAN) HOVEDRAPPORT SONGDALENKOMMUNE 01.11.2013 Hovedplan avløp II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Hovedplan avløp Utgave/dato: For 2. gangs politiske

Detaljer

Hovedplanavløp2013 20 6. Hovedplanavløp 2013-2016

Hovedplanavløp2013 20 6. Hovedplanavløp 2013-2016 Hovedplanavløp2013 20 6 Hovedplanavløp 2013-2016 A03 2012-12-31 Hovedplan avløp 2013-2016 aenii safol aenii Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent &" -( $+ '' "'-(.&&/ ". &"0.""# "#"..

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: M40 Arkivsaksnr: 2012/1941-7 Saksbehandler: Øystein Somby-Solaas

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: M40 Arkivsaksnr: 2012/1941-7 Saksbehandler: Øystein Somby-Solaas Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: M40 Arkivsaksnr: 2012/1941-7 Saksbehandler: Øystein Somby-Solaas Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 146/2012 01.11.2012 Kommunestyret 08.11.2012 Hovedplan

Detaljer

HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2015-2020

HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2015-2020 FLÅ KOMMUNE HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2015-2020 Vedtatt av Flå Kommunestyre den 18.06.2015 i sak 62/15. 1av 35 Innhold 1. SAMMENDRAG... 4 2. BAKGRUNN... 5 3. RAMMEBETINGELSER... 5.1 Statlige rammebetingelser...

Detaljer

Handlingsplan 2015-2021. Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse. Råde Kommune Virksomhet teknisk

Handlingsplan 2015-2021. Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse. Råde Kommune Virksomhet teknisk Handlingsplan 2015-2021 Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse Råde Kommune Virksomhet teknisk 1 2 Innhold 1 Sammendrag... 5 2 Formål... 6 3 Bakgrunnsmateriale... 6 3.1 Kartlegging... 6 3.1.1 Bebyggelse

Detaljer

BÅTSFJORD KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP REVISJON AV HANDLINGSPROGRAM 2015 2018. Aquapartner AS Grimstad, 080914. Rune Danneborg/Kjell Ludvigsen

BÅTSFJORD KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP REVISJON AV HANDLINGSPROGRAM 2015 2018. Aquapartner AS Grimstad, 080914. Rune Danneborg/Kjell Ludvigsen BÅTSFJORD KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP REVISJON AV HANDLINGSPROGRAM 2015 2018 Aquapartner AS Grimstad, 080914 Rune Danneborg/Kjell Ludvigsen INNHOLD: 1. INNLEDNING... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 AVKLARING AV OPPDRAG/INNHOLD...

Detaljer

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon i Skaun kommune

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon i Skaun kommune Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon i Skaun kommune Skaun kommune November 2006 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Skaun kommunes kontrollutvalg

Detaljer

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål - vann og helse Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål for vann og helse - Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll for vann og helse Innhold Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse GLT AVFALL IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Dalborgmarka miljøpark 2014-10-13 J04 2014-10-13 Justert etter ny informasjon om ToAHe KHMe ArD slokkevannkapasitet J03 2014-10-03 Justert

Detaljer

Administrative bestemmelser

Administrative bestemmelser KS Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Administrative bestemmelser www.kommuneforlaget.no 2008 Kommuneforlaget AS, Oslo 1. utgave 2008, 1. opplag 2008 Omslags- og illustrasjonsfotografier: AIT

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE PLANSAK AS RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM I SØNDRE LAND KOMMUNE Foto: Plansak AS, Magne Kjelstad. Datert 10.12.2013 Revidert 13.01.2014 1 Innhold 1. Bakgrunn,

Detaljer

Norsk Vann. Rapport. Klimatilpasningstiltak innen vann og avløp i kommunale planer

Norsk Vann. Rapport. Klimatilpasningstiltak innen vann og avløp i kommunale planer Norsk Vann Rapport 190 2012 Klimatilpasningstiltak innen vann og avløp i kommunale planer Norsk Vann Rapport (Tidligere NORVAR-rapporter) Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A: Dette er de opprinnelige

Detaljer

Del 1: ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER. Del 2: UTFYLLENDE BESTEMMELSER. Sanitærreglement for Bergen kommune. (Rev. jan. 2013)

Del 1: ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER. Del 2: UTFYLLENDE BESTEMMELSER. Sanitærreglement for Bergen kommune. (Rev. jan. 2013) Del 1: ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Del 2: UTFYLLENDE BESTEMMELSER (Rev. jan. 2013) 1 Forord Sanitærreglementet er utarbeidet for å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte

Detaljer

APRIL 2015. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Grimstad kommune

APRIL 2015. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Grimstad kommune APRIL 2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for Vesterbukt, Grimstad kommune ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no APRIL 2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

5. Nyanlegg/rehabilitering av stikkledninger fra eksisterende bebyggelse

5. Nyanlegg/rehabilitering av stikkledninger fra eksisterende bebyggelse Revisjon nr.0 Utarbeidet av: agk Dato:14.04.14 Side 1 av 7 1 Hensikt/sammendrag Bistå eiere av private ledningsanlegg med å gjennomføre utbyggingen på en kostnadseffektiv måte i henhold til det som er

Detaljer

Planprogram - Hovedplaner. Planprogram. Hovedplaner vann og avløp

Planprogram - Hovedplaner. Planprogram. Hovedplaner vann og avløp Planprogram Hovedplaner vann og avløp Viva IKS (Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap) ble etablert 1. juli 2014 og eies av Hurum, Lier og Røyken kommune. Selskapets formål er å utføre offentlige

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP

VENNESLA KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no VENNESLA KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP RENSEANLEGG HOMSTEAN OPPDRAGSNR. A050589 DOKUMENTNR. VERSJON UTGIVELSESDATO August 2014

Detaljer

ROS-analyse. Reguleringsplan for Borgarveien industriområde OPPDRAG 125978. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 125978-PLAN-RAP-001

ROS-analyse. Reguleringsplan for Borgarveien industriområde OPPDRAG 125978. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 125978-PLAN-RAP-001 Reguleringsplan for Borgarveien industriområde OPPDRAG 125978 EMNE DOKUMENTKODE 125978-PLAN-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult. Innholdet

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 5 Molde og Romsdal Havn IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering av Storkaiområdet i Molde 2014-06-16 J02 2014-06-16 Endelig versjon ToAHe KHMe KHMe A01 2014-06-09 For fagkontroll ToAHe

Detaljer

KOU 2009:2 VANN OG AVLØP 2010-2013

KOU 2009:2 VANN OG AVLØP 2010-2013 KOU 2009:2 VANN OG AVLØP 2010-2013 Juli 2009 Kommunal Utredning Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse

Detaljer