OVERVANNBEREGNING BRØHOLTSKOGEN GNR.80/BNR.193

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OVERVANNBEREGNING BRØHOLTSKOGEN GNR.80/BNR.193"

Transkript

1 A RØYKEN EIENDOM NOVEMBER 15 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad TLF WWW cowi.no OVERVANNBEREGNING BRØHOLTSKOGEN GNR.80/BNR.193

2 INNHOLD 1 Innledning Generelt Rammebetingelsene 1 2 Planområdet Dagens situasjon Planlagt fremtidig utbygging 3 3 Dimensjoneringsgrunnlag Beregningsmetode Nedbørintensitet Avrenningskoeffisienter Påslipp til kommunalt nett 5 4 Overvannsberegning Avrenning naturlig felt Dimensjonerende overvannsmengde Dimensjonerende overvannsmengde for flom Nødvendig fordrøyningsvolum Nødvendig oversvømmelsesvolum 6 VEDLEGG 7

3 OVERVANNSUTREDNING BRØHOLTSKOGEN 1 1 Innledning 1.1 Generelt COWI har på oppdrag av Røyken Eiendom gjennomført en overvannsberegning for planområdet Brøholtskogen. Overvannsberegningen baserer seg på Røyken kommune sine krav om overvannshåndtering. 1.2 Rammebetingelsene Byggteknisk forskrift, TEK10 Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift, TEK10) trådde i kraft Formålet med forskriften er å trekke opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge og inneholder nærmere utdypning og utfylling av bestemmelser i plan- og bygningsloven. Tilhørende veiledningen forklarer forskriftenes krav, utdyper innholdet i dem og gir føringer for hvordan kravene kan etterkommes i praksis. Funksjonskrav til overvannsløsninger er beskrevet i Avløpsanlegg med ledningsnett: «Overvann, herunder drensvann, skal i størst mulig grad infiltreres eller på annen måte håndteres lokalt for å sikre vannbalansen i området og unngå overbelastning på avløpsanleggene.» Norsk Vann Rapport 162/08: Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering Veilederen gir anbefaling om dimensjonerende hyppighet for regnskyll og oversvømmelse som tar utgangspunkt i NS-EN 752:08. Mens den dimensjonerende oversvømmelseshyppigheten er direkte overtatt fra NS-EN 752:08, er dimensjonerende regnskyllhyppighet tilpasset eksisterende ingeniørpraksis i Norge og dermed er verdiene hevet, se Tabell 1. Tabell 1: Dimensjoneringskriterier etter Norsk Vann rapport nr. 16

4 2 OVERVANNSUTREDNING BRØHOLTSKOGEN 2 Planområdet 2.1 Dagens situasjon Planområdet er Brøholtskogen, som ligger i Røyken kommune. Figur 1: Planområde Området har et areal på ca m² (0,37 ha), er fallende mot nordvest og består i dag av skog. I sydøst er det 3 boligtomter med et tilrenningsareal til planområdet på m². Samlet nedbørfeltet til planområdet er dermed 0,5 ha. Figur 2: Planområdet i dag Planområdet ligger i tilknytning til etablerte områder for boligbebyggelse og det er påkoblingsmuligheter til kommunal overvannsledning i området. Langs tomtegrense i sydvest går det en flombekk. Flombekken får i dag tilrenning fra nedbørfeltet til planområdet.

5 OVERVANNSUTREDNING BRØHOLTSKOGEN Planlagt fremtidig utbygging Området er regulert til boligformål og uteopphold etter reguleringsplanen for Brøholtskogen, se Figur 3. Det skal etableres 8 boenheter. Figur 3: Planlagt utbygging Utbygging av per i dag ubebygde områder vil føre til økt avrenningshastighet i området. Samtidig utformes planområdet slik at avrenning til eksisterende flombekk i sydvest ikke økes ifht dagens tilrenning. Det forventes at kommunen regulerer påslippsmengden av overvann til kommunal overvannsledning til tilsvarende avrenningsmengde per i dag. Dette krever med stor sannsynlighet etablering av fordrøyningsbasseng på eiendommen.

6 4 OVERVANNSUTREDNING BRØHOLTSKOGEN 3 Dimensjoneringsgrunnlag 3.1 Beregningsmetode For beregning av dimensjonerende overvannsmengden er den rasjonelle metode (for små felt, A < 2-5 km²) benyttet. Q = C x A x i x φ Q = dimensjonerende vannmengde C = avrenningskoeffisient A = nedslagsfeltets areal (ha) i = regnintensitet (tilrenningstiden for små felt) φ = avrenningsfaktor, φ = 1,0 (arealet er lite og vi går ut fra at et nedbørstilfelle vil være likt over hele arealet). 3.2 Nedbørintensitet IVF-kurve For beregning av dimensjonerende nedbørintensitet benyttes IVF kurven for Asker (19710). Tabell 2: Returperioder(År); Nedbørintensitet i liter pr. sekund pr. hektar (10 000m²) (l/s*ha) Gjentaksintervall For dimensjonering av nyanlegg i boligområdet anbefaler COWI en gjentaksintervall for nedbørhendelsen på år. For flomhendelser anbefaler COWI en gjentaksintervall på 50 år Nedbørvarighet Lengste avstanden fra ytterste punktet av nedbørfeltet til fordrøyningsanlegget er ca. m. Dette tilsier en relativ kort konsentrasjonstid for planområdet. Det anbefales allikevel å legge til grunn en konsentrasjonstid på 10 min som minimum for små felt. Nedbørvarigheten, som er lik konsentrasjonstiden, blir dermed 10 min for planområdet Klimafaktor Forventet klimaendringer som kan føre til en økning av intensiteten av nedbørshendelser fører til at kapasiteten av overvannsledningsnettet rask blir for lite. Det anbefales å bruke ulike klimafaktor avhengig av valgt gjentaksintervall. Det benyttes derfor en klimafaktor på 1,3 ved en gjentaksintervall på år og en klimafaktor på 1,4 ved gjentaksintervall på 50 år Nedbørintensitet Ut fra Tabell 2 gir et gjentaksintervall på år og en varighet på 10 min en nedbørintensitet på 253,6 l/s*ha for planområdet.

7 OVERVANNSUTREDNING BRØHOLTSKOGEN 5 For flomavrenning gir et gjentaksintervall på 50 år og en varighet på 10 min en nedbørintensitet på 291,5 l/s*ha for planområdet. 3.3 Avrenningskoeffisienter Bebyggelse av et naturlig område påvirker deres avrenningsegenskaper. Tette flater, som tak og asfalt fører til raskere avrenning av overflatevann og en økning av overvannsmengden, som ledes til kommunal overvannsledning. Planlagt bebyggelse fører til at nesten 41 % av områdets areal blir fortettet med bl.a. hus, vei- og parkeringsoverflater, hvilket fører til raskere avrenning av overvannet fra området. Det forventes at all overvann fra nedbørfeltet ivaretas i planområdet. Følgende avrenningskoeffisienter er benyttet i dette prosjektet: Avrenningsflate Avrenningskoeffisient ved års regn Tak til bygninger C = 0,9 Asfalt C = 0,8 Grus, gress C = 0,4 Skog kupert C = 0,1 Avrenningsflate Avrenningskoeffisient ved flom Tak til bygninger C = 0,1 Asfalt C = 0,1 Grus, gress C = 0,5 Skog kupert C = 0,2 Avrenningskoeffisienter forandrer seg med lengden av nedbørhendelsen. Ved flom vil avrenningskoeffisienten bli større enn ved et kort nedbørtilfelle. Avrenningskoeffisienten er derfor økt med % ved flom. Beregningen av midlere avrenningskoeffisienten er vist i Tabell 3. Avrenningskoeffisient: Naturlig felt Etter utbygging Ved flom Tak 0 m² 0,9 793 m² 0,9 793 m² 1,0 Asfalt 0 m² 0,8 7 m² 0,8 7 m² 1,0 Grus, gress 0 m² 0, m² 0, m² 0,5 Skog kupert m² 0, m² 0, m² 0,2 Middel 0,1 Middel 0,4 Middel 0,51 Tabell 3: Midlere avrenningskoeffisienten 3.4 Påslipp til kommunalt nett Det forutsettes at Røyken kommune godkjenner en maksimal påslippsmengde tilsvarende avrenning fra naturlig felt fra planområdet til kommunalt nett. Påslippsbegrensninger legges til grunn for beregning av dimensjonerende overvannsmengde og fordrøyningsvolum.

8 6 OVERVANNSUTREDNING BRØHOLTSKOGEN 4 Overvannsberegning 4.1 Avrenning naturlig felt Den naturlige avrenning fra feltet er beregnet etter den rasjonelle metoden. Med en nedbørintensitet på 253,6 l/s*ha, en midlere avrenningskoeffisient på 0,1, et areal på 0,5 ha og en klimafaktor på 1,3, gir dette en avrenningsmengde på 16 l/s, se vedlegg Dimensjonerende overvannsmengde Den dimensjonerende overvannsmengden er beregnet etter den rasjonelle metoden. Med en nedbørintensitet på 253,6 l/s*ha, en midlere avrenningskoeffisient på 0,4, et areal på 0,5 ha og en klimafaktor på 1,3, gir dette en dimensjonerende overvannsmengde på 65 l/s, se vedlegg Dimensjonerende overvannsmengde for flom Den dimensjonerende overvannsmengden for flom er beregnet etter den rasjonelle metoden. Med en nedbørintensitet på 253,6,3 l/s*ha, en midlere avrenningskoeffisient på 0,51, et areal på 0,5 ha og en klimafaktor på 1,4, gir dette en dimensjonerende overvannsmengde på 103 l/s, se vedlegg Nødvendig fordrøyningsvolum Det er beregnet dimensjonerende nedbørsvarighet og nødvendig utjevningsvolum for området basert på dimensjonerende overvannsmengde og kommunens antatte maksimal påslippsmengde på 16 l/s, tilsvarende dagens naturlige avrenning, se vedlegg 4. Beregningen tilsier en dimensjonerende nedbørvarighet på 60 min. Dette krever et nødvendig utjevningsvolum på 57 m³. 4.5 Nødvendig oversvømmelsesvolum Det er beregnet dimensjonerende nedbørsvarighet og nødvendig utjevningsvolum ved flom for området basert på dimensjonerende overvannsmengde og kommunens antatte maksimal påslippsmengde på 16 l/s, tilsvarende dagens naturlige avrenning, se vedlegg 5. Beregningen tilsier en dimensjonerende nedbørvarighet på 60 min. Dette krever et nødvendig utjevningsvolum på 116 m³. Fordrøyningsanlegget i planområdet bør dimensjoneres for 57 m³. Dette gir et nødvendig oversvømmelsesvolum på 59 m³. 4.6 Fremtidig situasjon for flombekk I overvannsberegning er det forutsatt at vannføringen i flombekken ikke økes pga. utbygging, siden overvann håndteres på planområdet. Det er derfor viktig at planlagt utbygging ikke tilrettelegger for fall fra planområdet til flombekk.

9 VEDLEGG OVERVANNSUTREDNING BRØHOLTSKOGEN 7

10 8 OVERVANNSUTREDNING BRØHOLTSKOGEN Vedlegg 1: Beregning av dagens naturlig avrenning fra feltet Vedlegg 2: Beregning av dimensjonerende overvannsmengde ved nedbør Vedlegg 3: Beregning av dimensjonerende overvannsmengde ved flom Vedlegg 4: Beregning av dimensjonerende nedbørsvarighet og utjevningsvolum ved nedbør Vedlegg 5: Beregning av dimensjonerende nedbørsvarighet og utjevningsvolum ved flom

11 Beregning av dimensjonerende overvannsmengde i naturlig felt Vedlegg 1 Asker st.nr År 10 min. 15 min. min. 30 min. 45 min. 60 min. 90 min. 1 min. 180 min. 360 min. 7 min min ,9 116,3 96,2 72, ,3 35,8 30, ,4 10,7 6, ,9 158,7 137, ,3 69,2 51,3 41,9 31,8,5 12,9 7, ,4 186, ,9 101,4 84,4 61,6 49,6 36,9 23,2 14,4 8,4 253,6 213,6 191,3 151,9 118,8 98,9 71,4 56,9 41,9 25,8 15,8 9, ,9 222,1 199,7 158,9 124,3 103,5 74,5 59,2 43,5 26,7 16,3 9, ,5 248,4 225,4 180,4 141,3 117,7 84,1 66,4 48,3 29,2 17,6 9,9 319,8 274,5 250,9 1,7 158,2 131,9 93,7 73,5 53,1 31, , ,1 300,5 276,3 222, ,2 80,6 57,9 34,3,4 11,2 Dimensjonerende overvannsmengde i naturlig felt GRUNNLAGSDATA BEREGNET Areal nedslagsfelt A = 0,4926 ha Dimensjonerende nedbørsvarighet 10 min Midlere avrenningskoeffisient φ = 0,1 Dimensjonerende nedbørsintensitet 253,6 l/s*ha Nedslagsfeltets konsentrasjonstid tk = 10 min Maks innløpsmengde ved dim nedbørsvarighet 16 l/s Dimensjonerende regnskyllshyppighet år Innløpsvolum i løpet av konsentrasjonstiden 10 m³ Klimafaktor 1,3 TABELL Innløpshydrogram Q = φ i A [med i for tr] Maks innløpsmengde ved dim nedbørsvarighet [l/s] ÅR / MIN GRAF Maks innløpsmengde ved dim nedbørsvarighet [l/s] Innløpsmengde [l/s] Minutter siden regnet startet

12 Beregning av dimensjonerende overvannsmengde etter utbygging Vedlegg 2 Asker st.nr År 10 min. 15 min. min. 30 min. 45 min. 60 min. 90 min. 1 min. 180 min. 360 min. 7 min min ,9 116,3 96,2 72, ,3 35,8 30, ,4 10,7 6, ,9 158,7 137, ,3 69,2 51,3 41,9 31,8,5 12,9 7, ,4 186, ,9 101,4 84,4 61,6 49,6 36,9 23,2 14,4 8,4 253,6 213,6 191,3 151,9 118,8 98,9 71,4 56,9 41,9 25,8 15,8 9, ,9 222,1 199,7 158,9 124,3 103,5 74,5 59,2 43,5 26,7 16,3 9, ,5 248,4 225,4 180,4 141,3 117,7 84,1 66,4 48,3 29,2 17,6 9,9 319,8 274,5 250,9 1,7 158,2 131,9 93,7 73,5 53,1 31, , ,1 300,5 276,3 222, ,2 80,6 57,9 34,3,4 11,2 Dimensjonerende overvannsmengde etter utbygging GRUNNLAGSDATA BEREGNET Areal nedslagsfelt A = 0,4926 ha Dimensjonerende nedbørsvarighet 10 min Midlere avrenningskoeffisient φ = 0,4 Dimensjonerende nedbørsintensitet 253,6 l/s*ha Nedslagsfeltets konsentrasjonstid tk = 10 min Maks innløpsmengde ved dim nedbørsvarighet 65 l/s Dimensjonerende regnskyllshyppighet år Innløpsvolum i løpet av konsentrasjonstiden 39 m³ Klimafaktor 1,3 TABELL Innløpshydrogram Q = φ i A [med i for tr] Maks innløpsmengde ved dim nedbørsvarighet [l/s] ÅR / MIN GRAF Maks innløpsmengde ved dim nedbørsvarighet [l/s] Innløpsmengde [l/s] Minutter siden regnet startet

13 Beregning av dimensjonerende overvannsmengde ved flom Vedlegg 3 Asker st.nr År 10 min. 15 min. min. 30 min. 45 min. 60 min. 90 min. 1 min. 180 min. 360 min. 7 min min ,9 116,3 96,2 72, ,3 35,8 30, ,4 10,7 6, ,9 158,7 137, ,3 69,2 51,3 41,9 31,8,5 12,9 7, ,4 186, ,9 101,4 84,4 61,6 49,6 36,9 23,2 14,4 8,4 253,6 213,6 191,3 151,9 118,8 98,9 71,4 56,9 41,9 25,8 15,8 9, ,9 222,1 199,7 158,9 124,3 103,5 74,5 59,2 43,5 26,7 16,3 9, ,5 248,4 225,4 180,4 141,3 117,7 84,1 66,4 48,3 29,2 17,6 9,9 319,8 274,5 250,9 1,7 158,2 131,9 93,7 73,5 53,1 31, , ,1 300,5 276,3 222, ,2 80,6 57,9 34,3,4 11,2 Dimensjonerende overvannsmengde ved flom GRUNNLAGSDATA BEREGNET Areal nedslagsfelt A = 0,4926 ha Dimensjonerende nedbørsvarighet 10 min Midlere avrenningskoeffisient φ = 0,5 Dimensjonerende nedbørsintensitet 291,5 l/s*ha Nedslagsfeltets konsentrasjonstid tk = 10 min Maks innløpsmengde ved dim nedbørsvarighet 103 l/s Dimensjonerende regnskyllshyppighet 50 år Innløpsvolum i løpet av konsentrasjonstiden 62 m³ Klimafaktor 1,4 TABELL Innløpshydrogram Q = φ i A [med i for tr] Maks innløpsmengde ved dim nedbørsvarighet [l/s] ÅR / MIN GRAF Maks innløpsmengde ved dim nedbørsvarighet [l/s] Innløpsmengde [l/s] Minutter siden regnet startet

14 Beregning av dimensjonerende nedbørsvarighet og nødvendig utjevningsvolum Vedlegg 4 Asker st.nr År 10 min. 15 min. min. 30 min. 45 min. 60 min. 90 min. 1 min. 180 min. 360 min. 7 min min ,9 116,3 96,2 72, ,3 35,8 30, ,4 10,7 6, ,9 158,7 137, ,3 69,2 51,3 41,9 31,8,5 12,9 7, ,4 186, ,9 101,4 84,4 61,6 49,6 36,9 23,2 14,4 8,4 253,6 213,6 191,3 151,9 118,8 98,9 71,4 56,9 41,9 25,8 15,8 9, ,9 222,1 199,7 158,9 124,3 103,5 74,5 59,2 43,5 26,7 16,3 9, ,5 248,4 225,4 180,4 141,3 117,7 84,1 66,4 48,3 29,2 17,6 9,9 319,8 274,5 250,9 1,7 158,2 131,9 93,7 73,5 53,1 31, , ,1 300,5 276,3 222, ,2 80,6 57,9 34,3,4 11,2 Dimensjonerende nedbørsvarighet og nødvendig utjevningsvolum beregnes for anlegg hvor det er stilt krav til maksimalpåslipp til kommunalt ledningsnett. GRUNNLAGSDATA BEREGNET Areal nedslagsfelt A = 0,4926 ha Dimensjonerende nedbørsvarighet 60 min Midlere avrenningskoeffisient φ = 0,4 Dimensjonerende nedbørsintensitet 98,9 l/s*ha Nedslagsfeltets konsentrasjonstid tk = 10 min Maks innløpsmengde ved dim nedbørsvarighet 25 l/s Dimensjonerende regnskyllshyppighet år Innløpsvolum i løpet av konsentrasjonstiden 91 m³ Klimafaktor 1,3 Nødvendig utjevningsvolum 57 m³ Maksimalt påslipp til kommunalt ledningsnett 16 l/s Fordrøyningsprosent 63 % TABELL Innløpshydrogram Q = φ i A [med i for tr] Krav til maksimalt påslipp tilsvarer nedbørsintensitet (for dette feltet med φ = 0,4 ) 81 l/s*ha Nødvendig utjevningsvolum m³ ÅR / MIN GRAF Nødvendig utjevningsvolum Nødvendig volum [m3] Minutter siden regnet startet

15 Beregning av dimensjonerende nedbørsvarighet og nødvendig utjevningsvolum ved flom Vedlegg 5 Asker st.nr År 10 min. 15 min. min. 30 min. 45 min. 60 min. 90 min. 1 min. 180 min. 360 min. 7 min min ,9 116,3 96,2 72, ,3 35,8 30, ,4 10,7 6, ,9 158,7 137, ,3 69,2 51,3 41,9 31,8,5 12,9 7, ,4 186, ,9 101,4 84,4 61,6 49,6 36,9 23,2 14,4 8,4 253,6 213,6 191,3 151,9 118,8 98,9 71,4 56,9 41,9 25,8 15,8 9, ,9 222,1 199,7 158,9 124,3 103,5 74,5 59,2 43,5 26,7 16,3 9, ,5 248,4 225,4 180,4 141,3 117,7 84,1 66,4 48,3 29,2 17,6 9,9 319,8 274,5 250,9 1,7 158,2 131,9 93,7 73,5 53,1 31, , ,1 300,5 276,3 222, ,2 80,6 57,9 34,3,4 11,2 Dimensjonerende nedbørsvarighet og nødvendig utjevningsvolum ved flom beregnes for anlegg hvor det er stilt krav til maksimalpåslipp til kommunalt ledningsnett. GRUNNLAGSDATA BEREGNET Areal nedslagsfelt A = 0,4926 ha Dimensjonerende nedbørsvarighet 60 min Midlere avrenningskoeffisient φ = 0,5 Dimensjonerende nedbørsintensitet 117,7 l/s*ha Nedslagsfeltets konsentrasjonstid tk = 10 min Maks innløpsmengde ved dim nedbørsvarighet 42 l/s Dimensjonerende regnskyllshyppighet 50 år Innløpsvolum i løpet av konsentrasjonstiden 150 m³ Klimafaktor 1,4 Nødvendig utjevningsvolum 116 m³ Maksimalt påslipp til kommunalt ledningsnett 16 l/s Fordrøyningsprosent 78 % TABELL Innløpshydrogram Q = φ i A [med i for tr] Krav til maksimalt påslipp tilsvarer nedbørsintensitet (for dette feltet med φ = 0,5 ) 63 l/s*ha Nødvendig utjevningsvolum m³ ÅR / MIN GRAF Nødvendig utjevningsvolum Nødvendig volum [m3] Minutter siden regnet startet

Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad

Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no A087693 GRINDAKER AS AUGUST 2016 OVERVANNBEREGNING HEIER PUKKVERK Utarbeidet: Anja Wingstedt Dato:

Detaljer

Innhold OV-RAMMEPLAN. Råkollveien. 1. Innledning. Tiltaket: Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon.

Innhold OV-RAMMEPLAN. Råkollveien. 1. Innledning. Tiltaket: Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. OV-RAMMEPLAN Råkollveien Innhold 16.03.2017 1 Innledning 2 Eksisterende situasjon 3 Planlagt situasjon 4 tiltak 1. Innledning Tiltaket: Råkollveien er i dag en veg uten fortau, og overvannet føres direkte

Detaljer

OVERVANNSNOTAT IDRETTSVEIEN 11. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad A Notat ANWT LRD ULRD

OVERVANNSNOTAT IDRETTSVEIEN 11. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad A Notat ANWT LRD ULRD ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no OVERVANNSNOTAT IDRETTSVEIEN 11 OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. A091962 01 VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE

Detaljer

AVRENNING FRA SKJEFTE FJELLTAK

AVRENNING FRA SKJEFTE FJELLTAK NOTAT 31.12.2016 AVRENNING FRA SKJEFTE FJELLTAK INNLEDNING Notatet er utarbeidet for å belyse hvilke konsekvenser utvidelsen av fjelltaket vil få for avrenningen i området samt foreslå tiltak for å håndtere

Detaljer

Fredlundveien 17. GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

Fredlundveien 17. GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Fredlundveien 17 GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64110000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 11.03.2015 Rev1: 27.03.2015 I forbindelse med reguleringsplan for nye boliger

Detaljer

Løsning for lokal fordrøyning av overvann eksempel fra Kristiansund

Løsning for lokal fordrøyning av overvann eksempel fra Kristiansund Løsning for lokal fordrøyning av overvann eksempel fra Kristiansund Innlegg for årsmøte i driftsassistansen, 25. mai 2011 Tema for presentasjonen 1. Bakgrunn om industriområdet slik det ble planlagt og

Detaljer

Ytrebygda Gnr 39 Bnr 10 m.fl. Solåsen/Steinsvik PlanID: VA Rammeplan BESKRIVELSE. Opus Bergen AS

Ytrebygda Gnr 39 Bnr 10 m.fl. Solåsen/Steinsvik PlanID: VA Rammeplan BESKRIVELSE. Opus Bergen AS Opus Bergen AS Ytrebygda Gnr 39 Bnr 10 m.fl. Solåsen/Steinsvik PlanID: 64730000 VA Rammeplan BESKRIVELSE Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll Vedlegg Informasjon Veidekke Eiendom

Detaljer

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4 Oppdragsgiver: Kvatro AS Oppdrag: 518177 Hammer gård, Skaun - reguleringsplan Del: VA - plan Dato: 2011-02-10 Skrevet av: MKD Kvalitetskontroll: PS VA UTREDNING INNHOLD 1 Innledning... 1 2 Eksisterende

Detaljer

a_bks1 a_bf a_bks2 a_bks1 a_bf a_bks2 Fredlundveien 17 GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64110000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 11.03.2015 Postboks 113, 5640 EIKELANDSOSEN

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 21 BNR 45 m.fl. Ture Nermans vei 75. Mai 2014

VA-Rammeplan. SAK GNR 21 BNR 45 m.fl. Ture Nermans vei 75. Mai 2014 VA-Rammeplan SAK GNR 21 BNR 45 m.fl. Ture Nermans vei 75 Mai 2014 Vedlagt er tegninger for VA-rammeplan, tegninger 001-006. Alle beregninger vises i Vedlegg A Planområdet I planområdet er det allerede

Detaljer

På vegne av Gamleveien AS er det utført en beregning av overvannsmengder for aktuelt område før og etter utbygging.

På vegne av Gamleveien AS er det utført en beregning av overvannsmengder for aktuelt område før og etter utbygging. Oppdragsgiver: Gamleveien 68-70 AS Oppdrag: 537704 Bistand overvann og VA, Gamleveien 68-70 Lørenskog Dato: 2017-03-16 Skrevet av: Sjur Huseby Kvalitetskontroll: Magne Kløve OVERVANNSBEREGNINGER 1 BAKGRUNN

Detaljer

Overvannsplan for boligområdet Tre Eker, Nesodden kommune

Overvannsplan for boligområdet Tre Eker, Nesodden kommune NOTAT Overvannsplan for boligområdet Tre Eker, Nesodden kommune Nesodden kommune har ikke et utbygd kommunalt overvannsnett i området. Overvannet må håndteres lokalt. En utbygging vil medføre at avrenningen

Detaljer

Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere

Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere Bærum kommune Vann og avløp januar 2017 Det kommunale avløpsnettet er ikke dimensjonert for å ta hånd om store mengder overvann

Detaljer

OVERVANNS BEREGNINGER ASKIM VGS

OVERVANNS BEREGNINGER ASKIM VGS PÖYRY NORWAY AS Postboks 62, (Hundskinnveien 96) N-1701 SARPSBORG NORGE Tlf. +47 69 97 34 00 Faks +47 69 97 34 99 E-mail: firmapost@poyry.no Ref.nr. Dato 14.12.15 (Revidert 28.04.2016) Side 1 (4) Rapporten

Detaljer

Crash-kurs i overvannsberegninger

Crash-kurs i overvannsberegninger Crash-kurs i overvannsberegninger Kurs i klimatilpasning og overvann Samling 1: Kompetanse 4.Mai 2017 Scandic, Hamar dr.ing, Kim H. Paus kimh.paus@asplanviak.no Tid Overvannsmengder Den rasjonale formel

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Jens Petter Raanaas OPPRETTET AV. Torbjørn Friborg

PROSJEKTLEDER. Jens Petter Raanaas OPPRETTET AV. Torbjørn Friborg NOTAT KUNDE / PROSJEKT Solon Eiendom AS VA- Storebukta- Kolbotn PROSJEKTNUMMER 29116001 PROSJEKTLEDER Jens Petter Raanaas OPPRETTET AV Torbjørn Friborg DATO 06.04.2017 REV. DATO DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN

Detaljer

Vannmengder til Kristianborgvannet

Vannmengder til Kristianborgvannet Bergen kommune Vannmengder til Kristianborgvannet inkludert vannmengder til fremtidig kanal mellom Minde Allé og Kristianborgvannet 2013-05-21 Oppdragsnr.: 5130597 01 2013-05-24 Beregning av vannmengder

Detaljer

Beregning for overvannshåndtering. Nedrehagen i Sogndal kommune

Beregning for overvannshåndtering. Nedrehagen i Sogndal kommune Beregning for overvannshåndtering Nedrehagen i Sogndal kommune 06-02-2014 MVS Miljø rapportmal 20060518 Tittel: Beregning for overvannshåndtering Nedrehagen Sogndal kommune Oppdragsgiver: Rådgiver: RAPPORT

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Klaus Hanssens Veg 16 Kronstad, Villa Fredheim GNR. BNR. 162/75 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64250000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Tiltakshaver: Sentraltind AS Utarbeidet av:

Detaljer

DEN RASJONALE FORMEL OG FORDRØYNING

DEN RASJONALE FORMEL OG FORDRØYNING DEN RASJONALE FORMEL OG FORDRØYNING Regnenvelopmetoden 1. Les igjennom oppgaveteksten Eksempel 3: Et avløpsfelt i en by har et areal på 70 ha og avrenningskoeffisienten er 0,30. Kommunen ønsker å fordrøye

Detaljer

BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN

BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN DS1 Nonneseter-Kronstad - Overvannsberegninger Oppdragsnummer Dato Opprettet av Kontrollert av 15530105 16.09.2016 David T Frøystad Bengt Clausen Filnavn D00_100_not

Detaljer

SANDNES ARENA AS RULLESKILØYPE MELSHEI REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 09. JUNI 2016

SANDNES ARENA AS RULLESKILØYPE MELSHEI REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 09. JUNI 2016 SANDNES ARENA AS RULLESKILØYPE MELSHEI REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 09. JUNI 2016 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Rulleskiløype Melshei VA-beskrivelse Oppdragsnummer: 2017 Oppdragsgiver:

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Nedre Åstveit Park AS GNR. BNR. 209/14 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 63300000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 03.11.2014 I forbindelse med reguleringsplan for nytt boligområde

Detaljer

OVERORDNET PLAN FOR VANN OG AVLØP

OVERORDNET PLAN FOR VANN OG AVLØP ADRESSE COWI AS Vågeveien 10 Postboks 808 6501 Kristiansund TLF +47 02694 WWW cowi.no FEBRUAR 2015 SEKSJONSHUS AS OVERORDNET PLAN FOR VANN OG AVLØP OVERORDNET PLAN OPPDRAGSNR. A054931 DOKUMENTNR. 01 VERSJON

Detaljer

Overvann, Rana. Veiledende tekniske bestemmelser. Bydrift Vann og avløp

Overvann, Rana. Veiledende tekniske bestemmelser. Bydrift Vann og avløp Overvann, Rana Veiledende tekniske bestemmelser Bydrift Vann og avløp Rev. 2, 20.02.2017 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 2 2 Hovedprinsipper... 2 3 Spesifikke krav... 2 3.1 Utførelse... 2 3.2 Dimensjoneringskriterier...

Detaljer

Beregning av overvannsmengde Dimensjonering av ledning og fordrøyningsvolum.

Beregning av overvannsmengde Dimensjonering av ledning og fordrøyningsvolum. Trondheim kommune VA - Norm Beregning av overvannsmengde Dimensjonering av ledning og fordrøyningsvolum. Vedlegg 5 Sist revidert 30.05.2012 Side: 1 av 9 1 Beregning av overvannsmengder Ledningsanlegg dimensjoneres

Detaljer

I høringsuttalelsene er det stilt spørsmål om avrenning fra veg vil føre til lokal flom og erosjon ved påslippspunktene fra veg til resipient.

I høringsuttalelsene er det stilt spørsmål om avrenning fra veg vil føre til lokal flom og erosjon ved påslippspunktene fra veg til resipient. Oppdragsgiver: Oppdrag: 532554-01 E18 Retvet - Vinterbro Dato: 01.07.2016 Skrevet av: Haregewoin Haile Chernet Kvalitetskontroll: Petter Snilsberg LOKAL FLOMBEREGNING FRA NY E18 TIL BEKKENE INNHOLD Bakgrunn...

Detaljer

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport VA - Rammeplan Tertnesflaten. Rapport 2015-09-25 Side: 2 av 8 Tittel: Rammeplan for vann, avløp og overvann Tertneflaten. RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Arkitektgruppen CUBUS Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet. Mai 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet. Mai 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet Mai 2015 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom gnr. 295 bnr. 30,31 Lonaleitet. VA-rammeplanen beskriver løsninger for vannforsyning, spillvannshåndtering

Detaljer

Avløp og lokal overvanns- disponering Avløpssystemet Utfordring 1:

Avløp og lokal overvanns- disponering Avløpssystemet Utfordring 1: Avløp og lokal overvannsdisponering Vær Smart Lillehammer, 26 januar 2017 dr.ing, Kim H. Paus kimh.paus@asplanviak.no Avløpssystemet SEPARATSYSTEM BESTÅENDE AV EGEN LEDNING FOR OVERVANN ( ) OG SPILLVANN

Detaljer

VA-rammeplan Utarbeidet for Foldnes Utbygging AS

VA-rammeplan Utarbeidet for Foldnes Utbygging AS VA-rammeplan Utarbeidet for Foldnes Utbygging AS Nordra Lia, Anglavik Gnr.38 bnr.226 mfl. Fjell kommune DOKUMENTNAVN VA-rammeplan for Nordra Lia, Anglavik - DATO KUNDE Foldnes Utbygging AS 2 2017-03-31

Detaljer

Notat overvann ved utbygging av Diseplass næringsområde

Notat overvann ved utbygging av Diseplass næringsområde Til: Fra: Bever Utvikling Eivind Kvernberg Dato 2016-12-14 Notat overvann ved utbygging av Diseplass næringsområde Bakgrunn Formålet med dette notatet er å gjøre rede for hvilke konsekvenser utbygging

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN RØVLESVINGEN. GNR. 173, BNR. 25,, 27 og 28. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 4414-notat VA-rammeplan Bergen, 16.06 2014 1. INNLEDNING VA-rammeplan er utarbeidet i

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Dolviken Bolig. opus bergen as. Informasjon

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Dolviken Bolig. opus bergen as. Informasjon opus bergen as FORSLAG VA RAMMEPLAN Dolviken Bolig Informasjon Oppdragsgiver: Søreide Båt & Fritidspark as Oppdrag: P13063 Grimstadveien Boligdel. - VA-rammeplan Dato: 07.05-2015 Skrevet av: FBT Kvalitetskontroll:.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. HJORTEVEGEN 3, BOLIGBLOKK. PLANID: GNR. 40, BNR VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. HJORTEVEGEN 3, BOLIGBLOKK. PLANID: GNR. 40, BNR VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. HJORTEVEGEN 3, BOLIGBLOKK. PLANID: 64910000. GNR. 40, BNR. 378. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 1916-notat VA-rammeplan Bergen, 20.04.2016 Rev.: A- 19.05.2016 1. INNLEDNING VA-rammeplan

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun. Mai 2016

VA-Rammeplan. SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun. Mai 2016 VA-Rammeplan SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun Mai 2016 1 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom Gnr 7 Bnr 15 Helgeseter boligtun. Planområdet ligger i Fana bydel. VArammeplanen beskriver

Detaljer

Batteriveien 20, Frogn kommune INNHOLD

Batteriveien 20, Frogn kommune INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 613847-01 Batteriveien 20, Frogn kommune (Gnr./Bnr. 86/539, planid 086-4100). Dato: 25.04.2017 Skrevet av: Manar Alkhayat (manar.alkhayat@asplanviak.no, 47331036) Kvalitetskontroll:

Detaljer

REGULERINGSPLAN SCHULERUDHAGEN. VURDERING AV BEKKELUKKING.

REGULERINGSPLAN SCHULERUDHAGEN. VURDERING AV BEKKELUKKING. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 603633-01 Bekkelukking-Holmsbu 2015_10_01 Ludolf Furland Rolf Lunde REGULERINGSPLAN SCHULERUDHAGEN. VURDERING AV BEKKELUKKING. INNHOLD Innledning...

Detaljer

Vannføring beregninger for planlegging ny vei E39 Hjelset vest. Strekning: Mork-Vorpenes

Vannføring beregninger for planlegging ny vei E39 Hjelset vest. Strekning: Mork-Vorpenes Vannføring beregninger for planlegging ny vei 404424 E39 Hjelset vest Strekning: Mork-Vorpenes 17-12-2014 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 12.12.2014 Kunde: Statens vegvesen Region midt Vannføring

Detaljer

VA-UTREDNING BUSKERUDVEIEN

VA-UTREDNING BUSKERUDVEIEN Beregnet til OKK Gruppen AS Dokument type VA-utredning Dato 2016-01-07 VA-UTREDNING BUSKERUDVEIEN 119 131 VA-UTREDNING BUSKERUDVEIEN 119-131 Revisjon 2016/01/07 Dato 2015/04/16 Kristian Grimnes Utført

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Gunhild Nersten

PROSJEKTLEDER. Gunhild Nersten KUNDE / PROSJEKT Olai Eiendom AS Durendalveien - Detaljregulering VA og overvann PROSJEKTNUMMER PROSJEKTLEDER Gunhild Nersten OPPRETTET AV Elisabeth Blom Solheim DATO REV. DATO DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN

Detaljer

200årsflom ved kulvert, rv115

200årsflom ved kulvert, rv115 200årsflom ved kulvert, rv115 Denne rapporten viser forventet vannføring ved 200 årsflom oppstrøms kulvert på tvers av rv115 i Askim. Bekken i kulverten blir heretter kalt Skjørtenbekken. Vassdrag: Skjørtenbekken

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Grunnlag... 2. 3 Valg av løsning... 3. 3.1 Dimensjonering av overvannssystemet... 3. 3.2 Videreført suspendert stoff...

1 Innledning... 1. 2 Grunnlag... 2. 3 Valg av løsning... 3. 3.1 Dimensjonering av overvannssystemet... 3. 3.2 Videreført suspendert stoff... Oppdragsgiver: IVAR IKS Oppdrag: 535229 IVAR renovasjonsanlegg Forus Dato: 2014-09-08 Skrevet av: Utku Köz Kvalitetskontroll: Kjersti Tau Strand OVERVANNSVURDERING INNHOLD 1 Innledning... 1 2 Grunnlag...

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE OVERVANNSVURDERING SKARVEDALEN BEREGNINGSRAPPORT FORELØPIG

ARENDAL KOMMUNE OVERVANNSVURDERING SKARVEDALEN BEREGNINGSRAPPORT FORELØPIG ARENDAL KOMMUNE OVERVANNSVURDERING SKARVEDALEN BEREGNINGSRAPPORT FORELØPIG 24.10.2012 Postboks 735 Stoa 4808 Arendal Teknologiveien 1, Longum Telefon: 400 01 099 NO 995 156 954 MVA Oppdragsgiver: Oppdrag:

Detaljer

VA-RAMMEPLAN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Vannforsyning 3. 3 Spillvannshåndtering 5. 4 Overvannshåndtering 6

VA-RAMMEPLAN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Vannforsyning 3. 3 Spillvannshåndtering 5. 4 Overvannshåndtering 6 REGULERINGSPLAN BERGVEIEN 1 BERGEN - GNR/BNR 19/50 M.FL BERGEN KOMMUNE VA-RAMMEPLAN TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI AS Pb 123 Fr.stad Norge TLF +47 411 47 139 v/hans Vebjørn Kristoffersen WWW cowi.no hvkr@cowi.no

Detaljer

1 INNLEDNING VURDERING AV OVERVANNSHÅNDTERING FOR KAMPESTADLIA I KONGSBERG KOMMUNE NOTAT

1 INNLEDNING VURDERING AV OVERVANNSHÅNDTERING FOR KAMPESTADLIA I KONGSBERG KOMMUNE NOTAT Oppdragsgiver: Funkelia AS Oppdrag: 606987-01 Overvann Kampestadlia Dato: 12.03.2017 Skrevet av: Inga McCarley Potter og Frank Jacobsen Kvalitetskontroll: Knut Robert Robertsen VURDERING AV OVERVANNSHÅNDTERING

Detaljer

VA-RAMMEPLAN FV. 582 CARL KONOWS GATE OG FV. 280 FYLLINGSVEIEN

VA-RAMMEPLAN FV. 582 CARL KONOWS GATE OG FV. 280 FYLLINGSVEIEN FV. 582 CARL KONOWS GATE OG FV. 280 FYLLINGSVEIEN Sykkelfelt langs Fv. 582 og fortau langs Fv. 280 Figur 1: Illustrasjonsbilde Laksevåg (Google Earth) Laksevåg. Gnr. 154 m.fl., sykkelfelt Carl Konows gate,

Detaljer

Flomvurdering Støa 19

Flomvurdering Støa 19 Til: Fra: Morten Simonsen Ingunn Weltzien Dato 2016-09-05 Flomvurdering Støa 19 Sammendrag Det er utført flomberegning og risikovurdering i hht. TEK 10 for bekken som renner forbi Støa 19 i Søndre Land

Detaljer

Overvannshåndtering for feltene B14, B2, B3 og B5 på Lørenskog stasjonsby

Overvannshåndtering for feltene B14, B2, B3 og B5 på Lørenskog stasjonsby OVERVANNSNOTAT PROSJEKT PROSJEKTLEDER DATO REVIDERT Detaljregulering B14, B2, B3 og B5 Torbjørn Friborg 30.11.2016 PROSJEKTNUMMER OPPRETTET AV KONTROLLERT AV 27345001 Torbjørn Friborg Ole Einar Garder

Detaljer

Tette flater vei, plasser og tak til sammen 2627 m². Resterende areal er permeable flater bestående av grasdekke og vegetasjon, til sammen 6191 m².

Tette flater vei, plasser og tak til sammen 2627 m². Resterende areal er permeable flater bestående av grasdekke og vegetasjon, til sammen 6191 m². Lysås Eiendom AS Gamleveien 3 C, Lørenskog kommue RAPPORT OVERVANNSHÅNTERING OG VANN- OG AVLØPSANLEGG 01. OVERVANNSHÅNDTERING OG VANN- OG AVLØPSANLEGG 01.01 Generelt Følgende rapport gjelder for overvannshåndtering

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 3 m.fl. Langerekkja. April 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 3 m.fl. Langerekkja. April 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 287 BNR 3 m.fl. Langerekkja April 2015 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom gnr. 287 bnr. 3 Langerekkja. VA-rammeplanen beskriver løsninger for vannforsyning, spillvannshåndtering

Detaljer

Overvannsberegning. Anleggs beskrivelse:

Overvannsberegning. Anleggs beskrivelse: Overvannsberegning Prosjekt : Beregning av tilrenning av overvann. Byggherre : Nordbolig Innlandet AS Dato : 23.10.2015 Anlegg : Solhaugjordet, Bybrua Gjøvik Anleggs beskrivelse: Det må beregnes en bekk

Detaljer

SI VI LI N GENIØR ROLF BRYH NI AS

SI VI LI N GENIØR ROLF BRYH NI AS 20.03.2017 SI VI LI N GENIØR ROLF BRYH NI AS Skogsrudjordet, Ingeberg, Hamar kommune OVERVANNSLØSNING 0 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 1.1 Oversikt over eks. grunnforhold situasjon... 2 2. Dimensjonering...

Detaljer

Dimensjonerende vannmengde i kanal fra Solheimsvannet

Dimensjonerende vannmengde i kanal fra Solheimsvannet Bergen Kommune Dimensjonerende vannmengde i kanal fra Solheimsvannet Fremtidig åpen kanal mellom Solheimsvannet og Kristianborgvannet 2013-04-29 Oppdragsnr.: 5130597 02 2013-05 Dimensjonering av kanal

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 942 m.fl. Vollavegen Arna. Januar 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 942 m.fl. Vollavegen Arna. Januar 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 287 BNR 942 m.fl. Vollavegen Arna Januar 2015 Innledning VA-rammeplanen angår eiendom Gnr.287 Bnr. 942 Vollavegen Arna. Planområdet ligger ved Vollavegen 16-20. VA-rammeplanen beskriver

Detaljer

OPS SKOGSRUDVEIEN PLAN FOR OVERVANNSHÅNDTERING

OPS SKOGSRUDVEIEN PLAN FOR OVERVANNSHÅNDTERING Oppdragsgiver: ved Øystein Østermann Oppdrag: 611307-02 Skogsrudveien Fjellstrand Nesodden Plan for overvannshåndtering Dato: 16.01.2017 Skrevet av: Inga McCarley Potter / Knut Robert Robertsen / Janicke

Detaljer

JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM

JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. ORMHAUGEN. GNR. 35 BNR. 3 M. FL. REG. PLANID 6232 2320000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 2213-notat VA-rammeplan Bergen, 21.05 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet

Detaljer

Prinsippløsning for vann og avløp, Falsens Vei 59 SSH FHE FHE REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Prinsippløsning for vann og avløp, Falsens Vei 59 SSH FHE FHE REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Falsens Vei 59 DOKUMENTKODE 616506-1-RIVA-NOT-001 EMNE Prinsippløsning for vann og avløp TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Alliance Arkitekter AS OPPDRAGSLEDER Terje Eithun KONTAKTPERSON

Detaljer

Notat. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon

Notat. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon Notat Dato 23.10.2014 Revidert 19.11.2014 Til: Kopi: Fra: Oppdrag: Vedr: Øyer kommune v Bente Moringen NVE v Kristin Hasle Haslestad Fylkesmannen i Oppland v Olav Malmedal Mosetertoppen Hafjell AS v Stein

Detaljer

Håndtering av overvann i Hemmingsjordlia boligfelt

Håndtering av overvann i Hemmingsjordlia boligfelt Håndtering av overvann i Hemmingsjordlia boligfelt Saksnummer 11/959 Overvann, herunder drensvann, skal håndteres lokalt i feltet og deretter føres via grøfter på oversiden av veger til elven vest fra

Detaljer

STAV ARKITEKTER AS KLEIVANE DELFELT B02 REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 11. MARS 2016

STAV ARKITEKTER AS KLEIVANE DELFELT B02 REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 11. MARS 2016 STAV ARKITEKTER AS KLEIVANE DELFELT B REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE. MARS 6 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Kleivane delfelt B VA-beskrivelse Oppdragsnummer: 879 Oppdragsgiver: Versjon:

Detaljer

Innhold VA-RAMMEPLAN. Statsminister Michelsens vei 68, gnr. 13, bnr. 18. Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon

Innhold VA-RAMMEPLAN. Statsminister Michelsens vei 68, gnr. 13, bnr. 18. Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon VA-RAMMEPLAN Statsminister Michelsens vei 68, gnr. 13, bnr. 18 Til: Bergen kommune VA-etaten Dato: 12.05.2016 Prosjekt: Statsminister Michelsens vei 68 Rev.dato: Notat vedr.: Rammeplan vann, avløp og overvann

Detaljer

Overvannsnotat rammeplan

Overvannsnotat rammeplan Overvannsnotat rammeplan Prosjekt: Bliksrudåsen Kommune: Aurskog-Høland kommune Dato: 24.04.2017, rev 19.05.2017 1 Beskrivelse av området dagens situasjon 1.1 Grunnforhold og vegetasjon Området består

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 22 BNR 579, 593, 623, 624 m.fl. Spelhaugen. Januar 2014

VA-Rammeplan. SAK GNR 22 BNR 579, 593, 623, 624 m.fl. Spelhaugen. Januar 2014 V-Rammeplan SK GNR 22 BNR 579, 593, 623, 624 m.fl. Spelhaugen Januar 2014 Vedlagt er forslag til Rammeplan for V-ledninger lle beregninger vises i Vedlegg Ledninger i området I planområdet ligger en Ø100

Detaljer

NOTAT. Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad

NOTAT. Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad NOTAT Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad Fra Kopi BBITRH Utbyggingsenheten v/ Anne Grete Valstad

Detaljer

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER BERGEN KOMMUNE, ÅRSTAD BYDEL. NATTLANDSFJELLET, GNR. 11 BNR. 366 M. FL. REG. PLANID 61960000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 1913-notat VA-rammeplan Bergen, 29.04 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er

Detaljer

SKÅRER VEST FAGNOTAT OVERVANNSHÅNDTERING SELVAAG BOLIG. Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo A TABK SIRB SBOL

SKÅRER VEST FAGNOTAT OVERVANNSHÅNDTERING SELVAAG BOLIG. Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo A TABK SIRB SBOL SELVAAG BOLIG SKÅRER VEST FAGNOTAT ADRESSE COWI AS Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no OVERVANNSHÅNDTERING OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. A096624 01 VERSJON UTGIVELSESDATO

Detaljer

OVERVANNSVURDERING MJÅVANN 3 INNHOLD. 1 Bakgrunn. 2 Prinsipper for overvannshåndtering. 1 Bakgrunn 1. 2 Prinsipper for overvannshåndtering 1

OVERVANNSVURDERING MJÅVANN 3 INNHOLD. 1 Bakgrunn. 2 Prinsipper for overvannshåndtering. 1 Bakgrunn 1. 2 Prinsipper for overvannshåndtering 1 OVERVANNSVURDERING MJÅVANN 3 ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 2 Prinsipper for overvannshåndtering 1 3 Vannvegen 5 4 Datainnhenting 5

Detaljer

Rammeplan VA HSA KAHB BA REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Rammeplan VA HSA KAHB BA REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Detaljregulering for gnr. 18 bnr 394 - Nygårdshaven, Søgne kommune DOKUMENTKODE EMNE Rammeplan VA TILGJENGELIGHET Åpen 313888-VAR-NOT-001 OPPDRAGSGIVER Søgne kommune OPPDRAGSLEDER Bjørn Andresen

Detaljer

Fordrøyning og infiltrasjon i rør og kummer. - Robuste overvannsløsninger i betong

Fordrøyning og infiltrasjon i rør og kummer. - Robuste overvannsløsninger i betong Fordrøyning og infiltrasjon i rør og kummer - Robuste overvannsløsninger i betong Basal 2001-2014 2000 1800 1600 1400 1200 Omsetning 1000 Pipelife 800 Wavin 600 400 200 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR MJØLKERÅEN, GNR 182 BNR 2 mfl RAMMEPLAN VANN OG AVLØPSLEDNINGER, TEGNING C.

REGULERINGSPLAN FOR MJØLKERÅEN, GNR 182 BNR 2 mfl RAMMEPLAN VANN OG AVLØPSLEDNINGER, TEGNING C. Vår referanse: 1208-notat-va-rammeplan Mjølkeråen rev 310516 Bergen, 23.05.2011 REV. 16.03.2017 REGULERINGSPLAN FOR MJØLKERÅEN, GNR 182 BNR 2 mfl RAMMEPLAN VANN OG AVLØPSLEDNINGER, TEGNING 1208-001C. OMFANG

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Gunhild Nersten

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Gunhild Nersten KUNDE / PROSJEKT Bjørn Kristian Kjus Råkenåsen detaljreguleringsplan PROSJEKTNUMMER 21538001 PROSJEKTLEDER Håvard Bratland Karlsen OPPRETTET AV Gunhild Nersten DATO REV. DATO OVERVANNSPLAN RÅKENÅSEN Råkenåsen

Detaljer

1 FØREMÅL 2 BEGRENSINGAR 3 FUNKSJONSKRAV. VA- norm for vann- og avløpsanlegg. Revidert:

1 FØREMÅL 2 BEGRENSINGAR 3 FUNKSJONSKRAV. VA- norm for vann- og avløpsanlegg. Revidert: VA- norm for vann- og avløpsanlegg Vedlegg B4 Overvasshandtering Revidert: 7.0.5 FØREMÅL Vedlegget sitt føremål er å fastslå kva krav som vert stilt i samband med handtering av overvatn. Vidare vert det

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. ORMHAUGEN. GNR. 35 BNR. 3 M. FL. REG. PLANID 6232 2320000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 2213-notat VA-rammeplan Rev A: Bergen, 01.07 2014 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan

Detaljer

OVERVANNSHÅNDTERING RISIKOAKSEPTKRITERIER METODER FOR BEREGNING AV OVERVANNSFLOM BJØRNAR NORDEIDET

OVERVANNSHÅNDTERING RISIKOAKSEPTKRITERIER METODER FOR BEREGNING AV OVERVANNSFLOM BJØRNAR NORDEIDET OVERVANNSHÅNDTERING RISIKOAKSEPTKRITERIER METODER FOR BEREGNING AV OVERVANNSFLOM BJØRNAR NORDEIDET OPPDRAG FRA OVERVANNSUTVALGET Målsetting: Utrede risikoakseptkriterier for overvannsflom og dimensjonerende

Detaljer

Økende overvannsmengder utfordringer og muligheter. Overvann som ressurs. Svein Ole Åstebøl, COWI AS

Økende overvannsmengder utfordringer og muligheter. Overvann som ressurs. Svein Ole Åstebøl, COWI AS VA-konferansen Møre og Romsdal 2011 Årsmøte Driftsassistansen Økende overvannsmengder utfordringer og muligheter Svein Ole Åstebøl, COWI AS Overvann som ressurs Svein Ole Åstebøl, COWI AS Utfordringer

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien. Januar 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien. Januar 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien Januar 2015 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom Gnr 186 Bnr 85 Bekkjarvikveien. Planområdet ligger ved Bekkjarviksveien 2. VA-rammeplanen

Detaljer

Flomvurdering av Romsaas Sør Bekkefaret

Flomvurdering av Romsaas Sør Bekkefaret ULLENSAKER KOMMUNE Flomvurdering av Romsaas Sør Bekkefaret ADR. ØRP AS Pb. 26 2051 JESSHEIM TLF 63 94 24 40 www orp.no S i d e 2 INNHOLD 1 Oppdrag 3 2 Befaring og registrering av bekker i området 3 2.1

Detaljer

Eiut AS. VA-rammeplan. Utgave: 1 Dato:

Eiut AS. VA-rammeplan. Utgave: 1 Dato: VA-rammeplan Utgave: 1 Dato: 2017-02-08 VA-rammeplan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan Utgave/dato: 1 / 8. feb. 2017 Arkivreferanse: - Oppdrag: 535246 Reguleringsplan Slettebakken

Detaljer

Etter at deponiet er avsluttet vil en få et dominerende høydebrekk som går i nord-sørlig retning. Deler av arealet vil få en brattere utforming.

Etter at deponiet er avsluttet vil en få et dominerende høydebrekk som går i nord-sørlig retning. Deler av arealet vil få en brattere utforming. Estimering av endret avrenning fra deponiområdet på Salte Innledning Det foreligger planer om etablering av et massedeponi på et areal på Salte. Endret arealbruk og endret topografi av området kan medføre

Detaljer

Planen legger ikke opp til noen store endringer i forhold til tidligere situasjon da den midlertidige barnehagen var i drift.

Planen legger ikke opp til noen store endringer i forhold til tidligere situasjon da den midlertidige barnehagen var i drift. VA rammeplan Innledning Denne rammeplanen med tilhørende kartvedlegg beskriver rammevilkår og prinsipielle løsninger for vannforsyning, avløpshåndtering og overvannshåndtering i forbindelse med detaljreguleringsplan

Detaljer

Innhold VA-RAMMEPLAN. Sandsliparken Stortun. Sandsliparken Stortun Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon

Innhold VA-RAMMEPLAN. Sandsliparken Stortun. Sandsliparken Stortun Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon VA-RAMMEPLAN Sandsliparken Stortun Til: Bergen kommune, VA-etaten Dato: 17.12.201 Prosjekt: Notat vedr.: Sandsliparken Stortun Rammeplan vann, avløp og overvann Fra: Sweco Norge AS E-post: trond.hjellbakk@sweco.no

Detaljer

VAO-rammeplan, Marienlund Utleieboliger

VAO-rammeplan, Marienlund Utleieboliger N O TAT Oppdrag 1350018038 Marienlund avlastningsboliger Kunde Stifelsen Utleieboliger i Alta Notat nr. K-001 Dato 2016-12-22 Til Stifelsen Utleieboliger Alta Fra Rambøll Norge AS v /Frank Lund Kopi VAO-rammeplan,

Detaljer

Overvannsberegninger for Fjerdingby

Overvannsberegninger for Fjerdingby Overvannsberegninger for Fjerdingby Sammendrag Maksimal avrenning for planområdet Fjerdingby er estimert for en 200 års nedbørhendelse med 1.5 i klimafaktor. Det er også estimert avrenningen og dimensjonering

Detaljer

KLIMATILPASNING BEHOV OG ØNSKER RÅDGIVENDE INGENIØRER. Vannforsk 24. april 2014

KLIMATILPASNING BEHOV OG ØNSKER RÅDGIVENDE INGENIØRER. Vannforsk 24. april 2014 KLIMATILPASNING BEHOV OG ØNSKER RÅDGIVENDE INGENIØRER 1 Vannforsk 24. april 2014 1. VED OVERSVØMMELSE VIL VEG OG JERNBANE OFTE VÆRE EN BARRIERE ELLER ET FLOMLØP Hvorfor en utfordring: For lite plass blir

Detaljer

Klimaendringer og utfordringer

Klimaendringer og utfordringer Klimaendringer og utfordringer 1. Hvem skal vi lytte til? 2. Hva skjer med klimaet? (prognoser) 3. Utfordringer hva skal vi ha oppmerksomhet på? 4. Hvordan forholde seg til prognostiserte endringer? -Tilnærmingsmåter

Detaljer

1 Innledning Grunnlag Dimensjonering Arealer Regnenvelopmetoden for beregning av nødvendig fordrøyningsvolum...

1 Innledning Grunnlag Dimensjonering Arealer Regnenvelopmetoden for beregning av nødvendig fordrøyningsvolum... NOTAT Oppdragsgiver: Bragerhagen AS Oppdrag: 533715 Engene 100. Temautredninger Dato: 2014-05-28 Skrevet av: Jon Bergersen Zeigler Kvalitetskontroll: Endre Langeland, Olav Schou Knutsen OVERVANNSVURDERING

Detaljer

Flomberegninger. E39 Otneselva-Trollbekken-Hestneselva

Flomberegninger. E39 Otneselva-Trollbekken-Hestneselva Flomberegninger E39 Otneselva-Trollbekken-Hestneselva 11-10-2013 MVS Miljø rapportmal 20060518 Tittel: Flomberegninger E39 Otneselva-Trollbekken-Hestneselva Oppdragsgiver: Rådgiver: RAPPORT Statens vegvesen

Detaljer

PRINSENS VEI 8 SANDNES AS DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE, PRINSENS VEI EVENTYRVEIEN GAMLEVEIEN (FV 314), GNR 69 BNR 133 M.FL. LURA PLAN 2012 126

PRINSENS VEI 8 SANDNES AS DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE, PRINSENS VEI EVENTYRVEIEN GAMLEVEIEN (FV 314), GNR 69 BNR 133 M.FL. LURA PLAN 2012 126 PRINSENS VEI 8 SANDNES AS DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE, PRINSENS VEI EVENTYRVEIEN GAMLEVEIEN (FV 314), GNR 69 BNR 133 M.FL. LURA PLAN 2012 126 VA-BESKRIVELSE 30. JUNI 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets

Detaljer

INNLEDNING OVERVANN NOTAT INNHOLD

INNLEDNING OVERVANN NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 601948-01 Områderegulering Vilbergområdet Dato: 13.05.2016 Skrevet av: Nina Lønmo Kvalitetskontroll: Nina Syversen OVERVANN INNHOLD Innledning... 1 Grunnforhold / løsmasser... 2

Detaljer

FLOMVURDERING HÅELVA VED UNDHEIM

FLOMVURDERING HÅELVA VED UNDHEIM 11.2015 FLOMVURDERING HÅELVA VED UNDHEIM RAPPORT ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no 11.2015 FLOMVURDERING HÅELVA VED UNDHEIM RAPPORT

Detaljer

Tilbakeslagssikring Mengderegulering og Fordrøyning

Tilbakeslagssikring Mengderegulering og Fordrøyning Økt Avrenning Punkttiltak i avløpssystemet Tilbakeslagssikring Mengderegulering og Fordrøyning MFT Teknologi for beskyttelse mot oversvømmelser og forurensning Produktutvikler og Leverandør av standardiserte

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Nesveien, Bergen. opus bergen as. Informasjon. P03015 Åsane bydel, Nesveien - VA-rammeplan Dato:

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Nesveien, Bergen. opus bergen as. Informasjon. P03015 Åsane bydel, Nesveien - VA-rammeplan Dato: opus bergen as FORSLAG VA RAMMEPLAN Nesveien, Bergen Informasjon Oppdragsgiver: TA 1 AS Oppdrag: P03015 Åsane bydel, Nesveien - VA-rammeplan Dato: 06-05-2014 Skrevet av: Frederic Bull-Tornøe Kvalitetskontroll:

Detaljer

Røyken Næringspark Felt C. Overvannsplan

Røyken Næringspark Felt C. Overvannsplan Røyken Næringspark Felt C Overvannsplan 2 Røyken Eiendomsutvikling AS Overvannsplan Felt C Røyken Næringspark COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Dokument nr Versjonsnr

Detaljer

Framo Engineering AS VA-RAMMEPLAN. Utgave: 1 Dato:

Framo Engineering AS VA-RAMMEPLAN. Utgave: 1 Dato: VA-RAMMEPLAN Utgave: 1 Dato: 2014-04-10 VA-RAMMEPLAN 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-RAMMEPLAN Utgave/dato: 1 / 2014-04-10 Arkivreferanse: O:529495 Lagringsnavn rapport Oppdrag:

Detaljer

Utbygging Møre AS. Overvannsvurdering Jørihaugen vest. Utgave: 1 Dato:

Utbygging Møre AS. Overvannsvurdering Jørihaugen vest. Utgave: 1 Dato: Overvannsvurdering Jørihaugen vest Utgave: 1 Dato: 2013-03-21 Overvannsvurdering Jørihaugen vest 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Overvannsvurdering Jørihaugen vest Utgave/dato: 1 /

Detaljer

VA rammeplan for Solheimsgaten gnr 158 bnr 45 m.fl.

VA rammeplan for Solheimsgaten gnr 158 bnr 45 m.fl. Hellandhus AS VA rammeplan for Solheimsgaten gnr 158 bnr 45 m.fl. 2014-11-26 Figur 1 Solheimsgaten RAPPORT D01 26.11.2014 For godkjennelse hos oppdragsgiver Kaham Cakan Cakan A01 14.11.2014 Utkast til

Detaljer

Moss kommune. NOU 2015:16 Overvann i byggesakene. Ann-Janette Hansen Rådgiver - Moss kommune Tlf nr

Moss kommune. NOU 2015:16 Overvann i byggesakene. Ann-Janette Hansen Rådgiver - Moss kommune Tlf nr Moss kommune NOU 2015:16 Overvann i byggesakene Ann-Janette Hansen Rådgiver - Moss kommune Tlf nr. 477 74 400 Tiltak for å redusere skadevirkningene må planlegges Endret klima, mer totalnedbør, mer intens

Detaljer

1 Innledning Hydrologiske vurderinger Den rasjonelle formel Beregninger Løsninger og avbøtende tiltak...

1 Innledning Hydrologiske vurderinger Den rasjonelle formel Beregninger Løsninger og avbøtende tiltak... Oppdragsgiver: IKEA Eiendom Holding AS Oppdrag: 535336 IKEA regulering Vestby Dato: 2015-01-29 Endret versjon 5.5.2015 Skrevet av: Nina Lønmo og Nina Syversen Kvalitetskontroll: Nina Syversen OVERVANNSPLAN

Detaljer