Status STAVANGER KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Status STAVANGER KOMMUNE"

Transkript

1 Jåttå Nord

2 Status Varslet oppstart av plan Høring av planprogram Stadfestet planprogram 4.juni gangs behandling i november 2012 Bystyrebehandling forsommer spadestikk 2014 eller mest sannsynlig 2015

3 Programmering Sykehjem 140 plasser 7,4 da 6 avdelings barnehage ca 1120 m 2 BRA. Minimum uteareal 2880 m 2 Idrettsanlegg: 47,4 daa 2 stk 11verbaner 1 stk 7ver bane 1 fotballhall dobbel flerbrukshall 2 tennisbaner grøntdrag med sosiale møtearenaer og nærmiljøanlegg Selvbyggere 60 boenheter, hvorav 10 skal leies ut til vanskeligstilte må inn i byggeområdene

4 Arealoppsett Arealoppsett Bolig Kombinert bolig/idrett Kombinert tjenesteyting og forretning Kombinert tjenesteyting og bolig Idrett Friområde 106 daa 18 daa 7 daa 6 daa 47 daa 102 daa

5

6

7

8 Retningslinjer for utarbeidelse av reguleringsplaner Det skal settes av tilstrekkelig areal til håndtering og fordrøyning av overvann v/ ekstremnedbør (Kom.pl) System for håndtering av overvann v/ overskridelse av kapasitetsgrense for avløpssystemet skal utredes (Kom.pl) Krav om at arealbruksendringer ikke skal medføre økt belastning på avløpsnettet (VA-pl)

9 Overvannshåndtering Eksisterende overvannssystem takler ikke mer vann enn i dag / krav i hovedplan VA

10 Bestilling / oppdrag 4 konsulentbyråer 1. Beregning av overvannsmengder fra området 1. Dagens- og fremtidig situasjon der framtidig klimapåtrykk hensynstas 2. Forslag til hvordan den økte overvannsmengden kan håndteres med infiltrasjon og fordrøyning samt traseer for flomveier 3. Vurdering av maksimal tilrådelig andel tette flater 4. Vurdering om det I dette forslaget er satt av tilstrekkelig med arealer I grønnstrukturen, evt forslag til nødvendige endringer mht fordrøyning og infiltrasjon

11 Høydelagskart

12 Forutsetninger IVF kurve for Madla, oppjustert med 20 % for fremtidig klimautvikling Avrenning med 100-års returperiode Normalt anslag tette flater Avrenningsfaktor iht. kommunalteknisk norm

13 Flomveier Flomvann kan ivaretas med foreslått grønnstruktur og normal infrastruktur i feltene Avskjærende anlegg oppstrøms områdene mot landbruksjord bør etableres ved bygging Forutsetter fordrøyningsbasseng 5820 m 3 fordelt på tre delfelt i form av åpen dam eller lukkede magasin

14 Flomveier

15 Bassengplassering

16 Nødoverløp/flomvei i tillegg til eksisterende ledningsnett Anbefaler arealer som kan oversvømmes og fordrøyer vannet før det evt. slippes ut flomvann Flomveier må ivaretas både for det primære og det sekundære overvannsystemet (lokal håndtering) Bebyggelsen må planlegges slik at vannets vei ikke hindres

17 Lokal overvannshåndtering Drensvann, takvann og avrenning fra tomt føres til terreng, regnbed eller åpen grøft Innenfor boligområder og friområder anlegges overvannsgrøfter, nedsenkede gressareal og/eller infiltrasjonsflater Adkomstveier og gangareal utformes med minst mulig tette flater og med diffus avrenning til sideareal/grøft Grønne tak vurderes generelt for alle bygninger, men spesielt for idrettsanlegg

18 Idrettsanlegg Bør utformes for best mulig infiltrasjon og fordrøyning, åpne renner, infiltrasjonsgrøfter, permeabel overflate, diffus avrenning til terreng Grønne tak Takvann/drensvann og avrenning fra veger/plasser til terreng eller grøft

19 Bestemmelse for overvannshåndtering Overvann skal håndteres lokalt innenfor hvert delfelt, og ledes ut til felles overvannshåndtering i grønnstrukturen. Større fordrøyningsbasseng i grønnstrukturen skal utføres som rørmagasin eller tilsvarende. Det skal legges opp til åpen overvannshåndtering dersom planlagte aktiviteter tillater dette arealmessig. Utredning fra Norconsult datert «Overvannshåndtering Jåttå Nord» skal legges til grunn for dimensjonering av fordrøyningsbassenger m.m. Ved prosjektering av grønnstruktur og overvannssystem kreves landskapsarkitekt og kompetanse på overvannshåndtering. Detaljplaner skal godkjennes av kommunen.

20 Rekkefølgekrav - generelt Før det kan fremmes detaljregulering for delfelt skal det foreligge godkjent plan for overordnet VA-plan, herunder overvannshåndtering i grønnstrukturen, med angivelse av plassering av fordrøyningsbassenger og beregning av maksimal tilførsel av overvann fra delfelt.

21 Jåttåvågen

22 Området ligger i dag lavt, dvs. mellom kote + 1,5 til + 2,4 m. Terrenget skal heves til kote + 3,0 for å hindre vanninntrengning, i samsvar med forslag til kommuneplan Dette skal kvalitetssikres ved simuleringsverktøyet KlimaGIS Krav om landskapsplan for grønnstrukturen skal fange opp behov for å lage evt. bølgebryter/buffer som stopper havinntrengning i området

23 ROS Oversvømmelse som følge av havnivåstigning Stormflo Ugunstig vindretning i kombinasjon med stormflo og havnivåstigning Simuleringer av havnivåstigning med KlimaGIS Tiltak: høyere kant mot sjøfronten, terrengmessig bearbeiding til kote 3, grøntareal mot sjøfront, bygningsdeler under kote + 3 skal støpes vannsikkert

24 Overordnet landskapsplan for Jåttåvågen Jåttåvågen september 2012

25 Visualisering av (u)sansynlige klimahendelser KlimaGIS

26 Havnivåstigning og stormflo Saltvann

27 Ny fasade Tromsø havn 2011 Tromsø havn 20 mars 2011 Vannstand Met.no Vannstand.no

28 Hva med byen bak fasaden?

29 Ups! 216 cm over NN54 i 2012

30 Valg av GIS analyseverktøy 1 GisLine (Norkart Geoservice AS ) KlimaGis - Simuleringsmodul fra Powersim FKB-data 2 ArcGIS fra ESRI (Geodata AS) Simuleringsmodul fra Powersim ArcEditor Spatial Analyst FKB-data 3D Øker kravene til GIS-kompetanse, maskin- og programvare i kommunene. Hvem skal bære kostnadene? Et flertall av kommunene har ikke økonomi til å kjøpe lisenser og/eller bygge opp kompetanse. Statlig, fylkeskommunal eller konsulenthjelp?

31 3D modell i Arcgis, bygget på laserdata og FKB

32 Vannstand 216 cm, stille (stormflo nov. 2011)

33 Bølgesimulering

34 Simulering av 1 meters bølger fra nord

35 Vannstand 251 cm (estimert stormflo med havnivåstigning 2050)

36 Vannstand 322 cm (estimert stormflo med havnivåstigning 2100)

37 Usansynlige framtidsbilder?

38 Samme usansynlighet

39 Visualisering i 3D

40 Havnivå ved 216 cm (storfloa nov 2011)

41 Havnivå 251 cm (stormflo 2050)

42 Havnivå 322 cm, (u)sannsynlig stormflo 2100

43 Simulering vannavrenning

44 Resultat av simulering

45 Løsmassekart, er det marine avsetninger? Kan det være kvikkleire?

46 Hvor bratt er det her?

47 Veien videre? Lokalisere potensielle problemområder. Hvor mye infrastruktur kan bli berørt? Befolkningstetthet. Hvor mange mennesker blir berørt? Flere GIS analyser?

48 Hvor er vi når havet kommer?

HAFRSBY AS MADLA - REVHEIM. Overordnet plan VA. Underlag til områdeplan. 2015-01-09 Oppdragsnr.: 5134844

HAFRSBY AS MADLA - REVHEIM. Overordnet plan VA. Underlag til områdeplan. 2015-01-09 Oppdragsnr.: 5134844 HAFRSBY AS MADLA - REVHEIM Overordnet plan VA Underlag til områdeplan 2015-01-09 C01 20140109 For gjennomgang/ kontroll OSi TrK TrK Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115. Dato: 07.10.2014

Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115. Dato: 07.10.2014 Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115 Dato: 07.10.2014 1. FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging og opparbeidelse

Detaljer

RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM OG DIMENSJONERENDE NEDBØR UTREDNING

RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM OG DIMENSJONERENDE NEDBØR UTREDNING Beregnet til Miljødirektoratet og Overvannsutvalget Dokumenttype Utredning Dato 3. mars 2015 RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM OG DIMENSJONERENDE NEDBØR UTREDNING RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM

Detaljer

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa.

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa. DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE A og B PLAN 2007 322-01 AASE GÅRD BESTEMMELSER Revidert: 18.04.2012 Plan 2007322-01 Godkjent av Sandnes bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens 12-12 Den: 29.05.2012 Ordføreren

Detaljer

med fokus på klimaendringer, vann og avløpssystemer, overvann og vannforsyning.

med fokus på klimaendringer, vann og avløpssystemer, overvann og vannforsyning. med fokus på klimaendringer, vann og avløpssystemer, overvann og vannforsyning. Februar 2015 Miljø og klima - 2 - Stavanger kommune Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

Byrådssak 138/14. Årstad, gnr 159, bnr. 457 m.fl., Inndalsveien. Arealplan-ID 19200000. Forslag til detaljplan, 2.gangs behandling

Byrådssak 138/14. Årstad, gnr 159, bnr. 457 m.fl., Inndalsveien. Arealplan-ID 19200000. Forslag til detaljplan, 2.gangs behandling Byrådssak 138/14 Årstad, gnr 159, bnr. 457 m.fl., Inndalsveien. Arealplan-ID 19200000. Forslag til detaljplan, 2.gangs behandling FIWE ESARK-5120-200407818-133 Hva saken gjelder: JM Norge AS v/abo plan

Detaljer

2. PLANSTATUS Kommuneplanens arealdel Hele planområdet er vist som Bolig nåværende i kommuneplanens arealdel.

2. PLANSTATUS Kommuneplanens arealdel Hele planområdet er vist som Bolig nåværende i kommuneplanens arealdel. DETALJREGULERING FOR LENES ÅS PLANBESKRIVELSE 27. 05. 2014 1. BAKGRUNN Planforslaget er utarbeidet av Rambøll Plan og Arkitektur Grenland, på vegne av Bamble kommune. Formålet med reguleringen er å legge

Detaljer

DETALJREGULERING FOR LANDMANNSTORGET BESTEMMELSER

DETALJREGULERING FOR LANDMANNSTORGET BESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR LANDMANNSTORGET BESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 21.04.2015 Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense på kartet i målestokk

Detaljer

De juridiske bindende bestemmelsene er angitt med vanlig skrift, paragrafer og tall. Retningslinjer er angitt med bokstaver og kursiv skrift.

De juridiske bindende bestemmelsene er angitt med vanlig skrift, paragrafer og tall. Retningslinjer er angitt med bokstaver og kursiv skrift. 1 UTFYLLENDE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER FOR KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027, KOMMUNEDELPLAN FOR LARVIK BY 2015-2027 OG KOMMUNEDELPLAN FOR STAVERN BY 2015-2027 De juridiske bindende bestemmelsene

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling SAMLET SAKSPROTOKOLL Arkivsak: 2011/2386-22 Arkiv: 0203R1111 Dato: 21.01.2013 Saksbehandler: Morten Andreas Kirkemo Utv.saksnr Utvalg Møtedato 2/13 Fast

Detaljer

DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S5-1. GANGSBEHANDLING PLANID:

DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S5-1. GANGSBEHANDLING PLANID: Saksframlegg Arkivsak: 11/2083-31 Sakstittel: DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S5-1. GANGSBEHANDLING PLANID: 2014001 K-kode: PLAN 2014001 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø

Detaljer

OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR KIWI HARESTUA SENTER OFFENTLIG ETTERSYN OPPHEVING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR FURUMO I, II, III,

OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR KIWI HARESTUA SENTER OFFENTLIG ETTERSYN OPPHEVING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR FURUMO I, II, III, Arkivsaksnr.: 13/1245-26 Arkivnr.: L12 Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR KIWI HARESTUA SENTER OFFENTLIG ETTERSYN OPPHEVING AV DEL AV REGULERINGSPLAN

Detaljer

DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA

DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA Jessheim, 27.05.2013 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA NANNESTAD KOMMUNE Plankart er datert 27.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 27.05.2013 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 1 1.1. Beliggenhet,

Detaljer

FORSLAG TIL REVIDERTE

FORSLAG TIL REVIDERTE FORSLAG TIL REVIDERTE BESTEMMELSER OG RETNIGSLINJER FOR KOMMEPLANENS AREALDEL 2014-2026 Juni - 2015 Offentlig ettersyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING/INFORMASJON... 2 Kap. 1- GENERELLE BESTEMMELSER...

Detaljer

ROS-analyse. Reguleringsplan for Borgarveien industriområde OPPDRAG 125978. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 125978-PLAN-RAP-001

ROS-analyse. Reguleringsplan for Borgarveien industriområde OPPDRAG 125978. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 125978-PLAN-RAP-001 Reguleringsplan for Borgarveien industriområde OPPDRAG 125978 EMNE DOKUMENTKODE 125978-PLAN-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult. Innholdet

Detaljer

3. Det vil være viktig å få til en sammenhengende grønnstruktur og et nettverk av stier. Der det er mulig bør det åpnes opp mot elva.

3. Det vil være viktig å få til en sammenhengende grønnstruktur og et nettverk av stier. Der det er mulig bør det åpnes opp mot elva. Forhåndshøring 19.09.2012 - Uttalelser fra offentlige myndigheter Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune, 23.10.2012: 1. Økonomi vil være viktig å ta hensyn til fordi dette legge premisser for oppføringen

Detaljer

PÅ LAG MED REGNET VEILEDER FOR LOKAL OVERVANNS- HÅNDTERING

PÅ LAG MED REGNET VEILEDER FOR LOKAL OVERVANNS- HÅNDTERING ROGALAND FYLKESKOMMUNE/JÆREN VANNOMRÅDE PÅ LAG MED REGNET VEILEDER FOR LOKAL OVERVANNS- HÅNDTERING SEPTEMBER 2013 LOKAL FORDRØYNINGSDAM FOR OVERVANN I TETT BEBYGGELSE BJØLSEN I OSLO (LARK: SNØHETTA, FOTO:RAINER

Detaljer

HØRINGSFORSLAG Side 1

HØRINGSFORSLAG Side 1 Side 1 Innhold Sist revidert: 03.07.2014 Veiledning... 4 Generelle bestemmelser... 5 Forholdet til andre planer, plankrav og rekkefølgekrav... 5 1. Forholdet til kommunedelplaner (med arealdel)... 5 2.

Detaljer

RAPPORT. Kostnader og nytte ved overvannstiltak 2015/02. Kristin Magnussen, Anja Wingstedt, Ingeborg Rasmussen, Rasmus Reinvang

RAPPORT. Kostnader og nytte ved overvannstiltak 2015/02. Kristin Magnussen, Anja Wingstedt, Ingeborg Rasmussen, Rasmus Reinvang RAPPORT 2015/02 Kostnader og nytte ved overvannstiltak Kristin Magnussen, Anja Wingstedt, Ingeborg Rasmussen, Rasmus Reinvang Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2015/02 Oppdragsgiver Rapporttittel

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERING FOR JESSHEIM NORD, datert 15.06.2014. Ordfører

ULLENSAKER KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERING FOR JESSHEIM NORD, datert 15.06.2014. Ordfører ULLENSAKER KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERING FOR JESSHEIM NORD, datert 15.06.2014 Ordfører 1 AVGRENSING Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankart merket

Detaljer

FORPROSJEKT VVA SVEBERGMARKA BOLIGFELT. REV. DATO BESKRIVELSE Laget Sjekket Godkj. DOKUMENT TITTEL

FORPROSJEKT VVA SVEBERGMARKA BOLIGFELT. REV. DATO BESKRIVELSE Laget Sjekket Godkj. DOKUMENT TITTEL FORPROSJEKT VVA SVEBERGMARKA BOLIGFELT 10.03.2014 Revidert forprosjekt SDH IM FPF 09.01.2007 BL VG VG REV. DATO BESKRIVELSE Laget Sjekket Godkj. LEVERANDØR OPPDRAGSGIVER DOKUMENT TITTEL SELSKAP HOVEDRAPPORT

Detaljer

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014.

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014. NØKKELOPPLYSNINGER Sted/adresse: Jessheim Park, Ullensaker Kommune Gnr. / bnr: 135/170 m.fl Forslagsstiller: Jessheim Stadion Bolig AS Plankonsulent: Arconsult Ove Bøe AS Grunneier: Jessheim Stadion Bolig

Detaljer

ROS-analyse. Drammen eiendom KF. OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001

ROS-analyse. Drammen eiendom KF. OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001 Drammen eiendom KF OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall EMNE DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

STRATEGI FOR OVERVANNSHÅNDTERING I OSLO 2013-2030

STRATEGI FOR OVERVANNSHÅNDTERING I OSLO 2013-2030 21.11. 2013 OSLO KOMMUNE STRATEGI FOR OVERVANNSHÅNDTERING I OSLO 2013-2030 Vi vil gjøre plass til overvann i byen! Oslo kommune Strategi for overvannshåndtering i Oslo 2013 1 Forsidebilde: Strategi for

Detaljer

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE 27. MARS 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Industri/lager IL1 og IL2

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Brentåsen boligområde. Del av gnr. 21 bnr. 1 i Svelvik kommune.

Forslag til reguleringsplan for Brentåsen boligområde. Del av gnr. 21 bnr. 1 i Svelvik kommune. May-Britt og Rolf Nelson Forslag til reguleringsplan for Brentåsen boligområde. Del av gnr. 21 bnr. 1 i Svelvik kommune. PlanID: 071120120002 Beskrivelse Sætre 11. juni 2014 Konsulent: Siv.ing. Gjermund

Detaljer

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Lokal tilpasning til et klima i endring Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Ti råd for klimatilpasning Fra forskning til praktiske tiltak Ikke vent, start

Detaljer

Tilleggssaksliste. Møteinnkalling. Formannskapet 19.05.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00. 87/15 13/2789 Klage, Mosløkkja

Tilleggssaksliste. Møteinnkalling. Formannskapet 19.05.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00. 87/15 13/2789 Klage, Mosløkkja Møteinnkalling Formannskapet 19.05.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Ved utarbeidelse av bebyggelsesplan skal nødvendige sikringstiltak mot radon vurderes og innarbeides i bestemmelsene.

Ved utarbeidelse av bebyggelsesplan skal nødvendige sikringstiltak mot radon vurderes og innarbeides i bestemmelsene. SANDNES KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: jf plan- og bygningslovens (pbl) 26 Reguleringsplan for del av Sørbø Plan 2004106 1 AVGRENSING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense. 2 FORMÅL

Detaljer