Nordplan AS. Hydrologi og overvannvurderinger for Knapstadmarka. Utgave: 1 Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordplan AS. Hydrologi og overvannvurderinger for Knapstadmarka. Utgave: 1 Dato: 2014-07-03"

Transkript

1 Hydrologi og overvannvurderinger for Knapstadmarka Utgave: 1 Dato:

2 Hydrologi og overvannvurderinger for Knapstadmarka 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Hydrologi og overvannvurderinger for Knapstadmarka Utgave/dato: 1 / 3. jul Arkivreferanse: - Oppdrag: Knapstadmarka - Hydrologi Oppdragsleder: Øystein Tranvåg Fag: Vann og miljø Tema Forretningsområde1 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Rene Kristensen Øystein Tranvåg og Haregewoin Haile Chernet

3 Hydrologi og overvannvurderinger for Knapstadmarka 2 FORORD Asplan Viak har vært engasjert av for å se på overvannsløsning for fremtidig utbygging av Knapstadmarke. Arvid Tveit har vært kontaktperson for Nordplan. Øystein Tranvåg har vært oppdragsleder for Asplan Viak. Haregewoin Haile Chernet har vært oppdragsmedarbeider, og stått for en stor del av kartlegging av nedslagsfelt og etablering av hydrologisk modell for området. Tønsberg, 06/07/2014 Øystein Tranvåg Oppdragsleder Rene Kristensen Kvalitetssikrer

4 Hydrologi og overvannvurderinger for Knapstadmarka 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 innledning Nedbørfelt Bruk av hydrodynamisk avløpsmodell Modellregn Simuleringsbetingelser Utførte beregninger Dagens situasjon Utbygging uten tiltak for reduksjon i avrenning Beregning med bruk av lokale LOD tiltak på området Beregning med lokale LOD tiltak og fordrøyningsmagasin Fremtidig belastning på kommunalt ledningsnett Flomveier Grunnvann, og grunnvannstransport Eksempel på løsninger for lokal håndtering av overvann Oppsummering og videre anbefaling...20

5 Hydrologi og overvannvurderinger for Knapstadmarka 4 1 INNLEDNING Planområdet ligger i Flora kommune. Analyseområdet omfatter store deler av området sør for Storeåsen. Mot vest grenser området mot Havrenesveien og innfatter derfor også bebyggelsen øst for hovedveien. Mot sør, likeså, men da mot Kinnveien. I øst grenser analyseområdet mot bebyggelsen og markene i Soldalen. Analyseområdet er vist i figur 1. Området har i dag avrenning til bekk/kanal gjennom området og sørover mot myr i sør. Den østre delen drenerer østover mot en kommunal fellesledning (AF) øst for utbyggingsområdet. Den østre delen av myra dreneres østover. I denne studien har vi utarbeidet en forenklet modell for beregning av avrenning i dagens situasjon, samt avrenning fra ferdig utbygd område for Knapstadmarka og Kyrahola, med de andeler tette flater som er aktuelle. Ut fra dette kan effekten av ulike tiltak med infiltrasjon og fordrøyning beregnes, og hvilken arrenning som videreføres til kommunens system. Figur 1 Analyse området Knapstadmarka 1.1 Nedbørfelt Nedbørsfeltet til Knapstadmarka er ca. på 25 ha inkludert Kyrahola som ligger på sørsiden av Kallehaugen. Nedbørsfeltet er tegnet inn med tykk oransj strek i kartutsnittet under. Området strekker seg ned til bebyggelsen og krysser over Havrenesveien, se figur 2. Figur 2 viser det totale nedslagsfeltet for det planlagte området. Dette er delt inn i tre nedbørfelt hvor uttaket for Knapstadmarka ligger som O1; utløpet til nedslagsfelt øst for Knapstadmarka ligger som O2 og utløp for Kyrahola ligger som O3.

6 Hydrologi og overvannvurderinger for Knapstadmarka 5 Figur 1: Samlet nedslagsfelt for det aktuelle området. Yttergrenser er tegnet opp med oransj strek.

7 Hydrologi og overvannvurderinger for Knapstadmarka 6 2 BRUK AV HYDRODYNAMISK AVLØPSMODELL For analyse av avrenning fra hovedsaklig urbane områder er det en fordel å bruke hydrodynamiske avløpsmodeller for å få en mest mulig nøyaktig analyse av overvannssystemet. En slik modell gir også mulighet for å se på oppstuvnings nivåer i ledninger og kummer. Her er det først sett på avrenning fra området slik det er i dag. I tillegg er det sett på en modell for utbygd område, hvor det også er lagt inn et overvannsnett for det nye området for å få en realistisk beregning av utbygd område med raskere konsentrasjonstid enn det som gjelder for ubebygd område. I dette prosjektet er modellerings-programmet EPA-SWMM benyttet. Modellen er kjørt med teoretisk beregning av dagens situasjon, og beregning av fremtidig situasjon etter utbygging. For å få oversikt over virkningen av ulike tiltak er det foretatt følgende beregninger/vurderinger: 1. Situasjon før utbygging og teoretisk avrenning for de tre delfeltene for området. 2. Forventet avrenning etter utbygging, uten noen form for tiltak for lokal overvannsdisponering eller fordrøyning. 3. Effekt av lokale tiltak i utbyggingsområde, som å føre takvann til grønne flater, infiltrasjonsgrøfter m.v. 4. Som nr 3, men i tillegg fordrøyningsmagasin for reduksjon av påslipp til kommunalt system nedstrøms. 5. Vurdering av kommunal OV ledning ut fra området. 2.1 Modellregn Ved simulering er det brukt et 25 års nedbørshyetogram som modellregn, som er laget fra IVF-kurver fra Kristiansund Karihola. For å ta høyde for fremtidig klimautvikling, og usikkerhet i forhold til nedbørsdata er det lagt til 50%.

8 Hydrologi og overvannvurderinger for Knapstadmarka 7 Figur 4: IVF-kurver for Kristiansund - Karihola, Returperioder (år) Figur 5: 25 års nedbørshyetogram 2.2 Simuleringsbetingelser Ruting prinsipp i beregningsmodell er basert på en dynamisk bølge (dynamic wave) med tidssteg på 1 sekund. Innstillinger for ledninger: Ruhet (n): 0,011 Innstillinger for infiltrasjon (Horton): Maksimum infiltrasjonsrate: 50 mm/t Minimum infiltrasjonsrate: 2,5 mm/t Reduksjon i infiltrasjonsrate: 4 mm/t Generelle innstillinger for nedbørsfeltene: Mannings tall (n) for upermeable flater: 0,011 Mannings tall (n) for permeable flater, utmark: 0,4 Mannings tall (n) for permeable flater, Plen: 0,15 Lagringskapasitet (depression storage) for upermeable flater: 2,0-2,5 mm Lagringskapasitet (depression storage) for permeable flater: 5,0-7,0 mm

9 Hydrologi og overvannvurderinger for Knapstadmarka 8 3 UTFØRTE BEREGNINGER 3.1 Dagens situasjon I SWMM modellen for dagens situasjon er det tegnet inn 3 nedbørsfelt med 3 utløp for det aktuelle området. Nedbørsfeltet inneholder hovedsakelig arealer av skog, myr og myrsig. Faktorer for areal, tilrenningslengde, fall, manningstall for ulike overflater er vurdert og lagt inn i modellen. Figur 3 viser utsnitt fra modell med de ulike delfeltene, som vi her har gitt egne namn. Kyrahola har i dag utslipp i nord-vest, Knapstadmarka Vest i sør vestre del av området, og Knapstadmarka Øst dreneres mot Øst Beregningsresultat for de ulike delfeltene: Tabell 1: Beregningsresultat for avrenning fra de ulike delfelt i dagens situasjon. Delfelt Største overflateavrenning [l/s] Knapstadmarka Vest 170 Knapstadmarka Øst 160 Kyrahola 170 Det er verdt å merke seg at tallene som oppgis her er overflateavrenning (rask avrenning) i de ulike feltene. I tillegg vil grunnvannstransport/drenering være gjeldende. Myrområdet vil gi en viss dreneringsmengde i tillegg. Kyrahola dreneres i dag mot vest. For nytt boligområde som er planlagt i Kyrahola er det imidlertid planlagt å føre overvann sørover via nytt overvannsystem for Knapstadmarka.

10 Hydrologi og overvannvurderinger for Knapstadmarka 9 Figur 2: Foreløpig plan for boligfelt i Kyrahola

11 Hydrologi og overvannvurderinger for Knapstadmarka 10 Figur 3: Delfelt for området hentet fra EPA SWMM modell. Naturlig nedslagsfelt er delt inn i tre delfelt, Kyrahola, Knapstadmarka Vest og Knapstadmarka Øst. 3.2 Utbygging uten tiltak for reduksjon i avrenning I denne beregningen er det sett på avrenning fra området forutsett et tradisjonelt overvannsystem, der overvann ledes direkte til ledningssystem uten noen form for LOD tiltak. Denne beregningen gir da et utgangspunkt for å si noe om effekten av tiltak for infiltrasjon og fordrøyning i de neste avsnittene. I modell for området etter utbygging, er det blitt tegnet inn 47 nedbørsfelt og 2 utløp (vest og øst). Det er også lagt inn et overvannsnett, for å få en realistisk simulering for et fremtidig system. Nedbørsfeltene inneholder forskjellige faktorer som er karakteristisk for området. Delfeltene inneholder hovedsakelig arealer for tett rekkehus/ villa bebyggelse, skole, barnehage, grusbane og parkering/vei. I tillegg en del grøntområder. Faktorer for areal, tilrenningslengde, fall, manningstall for ulike overflater er vurdert og lagt inn i modellen. Figur 4 viser inndeling i delfelt i modell for utbygd område. Delfelt med gul markering er lagt inn med avrenning mot øst i modellen.

12 Hydrologi og overvannvurderinger for Knapstadmarka 11 Tabell 2: Dimensjonerende avrenning fra de ulike delene av området med tradisjonelt OV system. Delfelt Største avrenning [l/s] Knapstadmarka vest (uten Kyrahola) 430 Knapstadmarka øst 210 Kyrahola (påslipp Knapstadmarka vest) 270 Figur 4: Utsnitt fra modell for situasjon etter utbygging. Her er området delt inn i flere delfelt, i tillegg til at det er lagt inn en infrastruktur med overvannsledninger for å beregne virkning av økt dreneringsgrad. Delfeltene innenfor gul markering er lagt til overvannsystem med avrenning mot øst. Kyrahola er her tilkoblet overvannsystem for Knapstadmarka Vest, med påslipp til kommunalt system i sørvest. 3.3 Beregning med bruk av lokale LOD tiltak på området Det er gjort en beregning i EPA SWMM for å se på effekten av lokal infiltrasjon på utbyggingsområdet. I modellen er dette simulert ved at overvann fra en gitt andel av de tette flatene ledes til permeable flater (plen, hage, grønne grøfter), før det går videre til overvannsnettet. Dette gir mer vann for infiltrasjon på de permeable flatene.

13 Hydrologi og overvannvurderinger for Knapstadmarka 12 Tabell 3: Avrenning forutsatt at 25% av harde flater renner av via permeable flater før det går videre til overvannsnettet Delfelt Største avrenning [l/s] Knapstadmarka vest (uten Kyrahola) 390 Knapstadmarka øst 200 Kyrahola (påslipp Knapstadmarka vest) 220 Tabell 3 viser resultat av beregning forutsatt at 25% av avrenning fra harde flater renner av via permeable flater før det går videre til overvannsnettet. Dette gir reduksjon i avrenning for Knapstadmarka Vest og Kyrahola, mens det gir liten effekt for Knapstadmarka Øst. Dette kan henge sammen med at delfeltene for Knapstadmarka Øst er dominert av naturlige felt, med litt lenger konsentrasjonstid i forhold til de bebygde områdene nærmere ledningsanlegget. En forsinkelse i avrenningen fra de bebygde områdene gir dermed liten effekt på den samlede avrenningen. I beregningene er det lagt inn at 25% av de tette flatene føres til permeable flatene for infiltrasjon. Dette kan i praksis være både mer og mindre for ulike delfelt, og er avhengig av sammensetning av flater, andel tette flater, og hvor godt det legges til rette for infiltrasjon. 3.4 Beregning med lokale LOD tiltak og fordrøyningsmagasin Her tas det utgangspunkt i modell med lokal infiltrasjon i delfeltene, som beskrevet i forrige avsnitt. I tillegg er det i denne beregningen lagt inn fordrøyningsvolum for å ytterligere redusere påslipp til kommunalt system Knapstadmarka Vest Figur 5 viser lagringsforløp i et fordrøyningsmagasin plasert ved utløpet fra Knapstadmarka vest, forutsatt at videreført mengde fra magasinet er 100 l/s. Beregningen er basert på at all fordrøyning gjøres i et sentralt magasin. Nødvendig fordrøyningsvolum blir i størrelsesorden 850 m 3. Figur 5: Lagringsforløp ved dimensjonerende regn for fordrøyningsmagasin for Knapstadmarka vest, forutsett at videreført mengde til kommunalt nett begrenses til 100 l/s.

14 Hydrologi og overvannvurderinger for Knapstadmarka 13 Dagens myrområde antas å representere et fordrøyningsvolum inntil et visst nivå. Det vil si at det etter en periode med lite nedbør vil være stort lagringsvolum i et slik område. Imidlertid vil en myr som er mettet, og i større grad får et åpent vannspeil kunne oppføre seg mer som en tett flate, med større avrenning. Hvor stor belastning et slikt myrområde har for nedstrøms vannveier er imidlertid avhengig av utløp fra myr, og hvor stor økning i vannmengde ut fra myra man får ved økende vannivå. Fordrøyningsanlegg kan enten utføres som flere mindre fordrøyningsanlegg ute i nedslagsfeltet, eller som et felles fordrøyningsanlegg ved utløpet fra området. Her ligger det godt til rette for sistnevnte, siden det er planlagt et ubebygd område nær utløp mot Harvenesvegen. Fordrøyningsmagasin kan med fordel utformes som en åpen dam. Dette kan da være et område som normalt er tørt, men som man tillater oversvømmet ved store nedbørshendelser. I forslag til områdeplan er det foreslått en åpen vannvei mot vest. Det kan være aktuelt å legge inn et åpent fordrøyningsanlegg i forbindelse med denne, der man har et utløpsarrangement med regulert videreført mengde til kommunalt nett. Dette kan utføres ved at et areal tilknyttet bekk/kanal kan tillates oversvømt ved store nedbørshendelser. Mulig område for åpen fordrøyning langs inntegnet åpen bekk/kanal. Figur 6: Utsnitt fra illustrasjonsplan for Knapstadmarka Også i område for lek og rekrasjon nord for skolen er det tegnet inn vannelementer i illustrasjonsplan. Dette er i det samme området som åpen kanal går i dag, og det kan være aktuelt å legge inn noe av fordrøyningsvolumet her.

15 Hydrologi og overvannvurderinger for Knapstadmarka 14 Figur 7: Utsnitt med innslag av vannelementer i område for lek/rekrasjon Knapstadmarka øst Figur 8 viser aktuell bebyggelse for Knapstadmarka øst. I dette området vil ny bebyggelse ha mindre betydning for den samlede avrenningen, forutsatt at det legges opp til lokale ovarvannsløsninger med å føre takvann til permeable flater, og for øvrig grønne grøfter med mulighet for infiltrasjon og fordrøyning. Figur 8: Utsnitt fra illustrasjonsplan for knapstadmarka øst

16 Hydrologi og overvannvurderinger for Knapstadmarka 15 Figur 9: Eksempel på infiltrasjonssone hvor opphøyd sluk tillater oppstuvning og økt infiltrasjon i grønn grøft (Växjö i Sverige, foto: Svenskt Vatten P105, 2011) Kyrahola Figur 10 viser beregnet fordrøyningsvolum for Kyrahola, forutsatt 50 l/s i videreført vannmengde. Beregningen viser her et nødvendig fordrøyningsvolum på ca 260 m 3. Endelig volum og utforming er avhengig av hvor stor utnyttelse det blir på det nye boligområdet i Kyrahola. Dersom det legges inn eget fordrøyningsvolum for Kyrahola, vil fordrøyningsvolum for Knapstadmarka Vest kunne reduseres. Imidlertid må endelig løsning og fordeling av volum ses i sammenheng med endelig løsning for overvannsystem. I forhold til overvannsløsning vurdere vi det som løsbart å legge overvann fra nytt boligområde i Kyrahola til overvannsystem for Knapstadmarka. Imidlertid ser det ut til at det er mulig å gjøre ulike fordelinger mellom Knapstadmaraka Vest og Knapstadmarka Øst for avrenning fra de øvre områdene.

17 Hydrologi og overvannvurderinger for Knapstadmarka 16 Figur 10: Lagringsforløp for overvannsmagasin for Kyrahola, forutsatt videreført mengde på 50 l/s. 3.5 Fremtidig belastning på kommunalt ledningsnett Figur 11 viser kommunal ledning ut fra sørvestre del av knapstadmarka. Avløpsledning (fellesledning) fra vestre del av Knapstadmarka, som går under Kinnvegen og Havrenesvegen frem til Auklandsvegen er en 230 mm betongledning (merket gult på utsnitt), og denne har begrenset kapasitet. Kapasiteten er i størrelsesorden 50 l/s ved 10 promille fall. Fra kum i Auklandsvegen og ut til sjø er det lagt en ny 500 mm overvannsledning. Ved separering av gammel fellesledning vil det være aktuelt å legge med en ny overvannsledning frem til Knapstadmarka. Nødvendig dimensjon og kapasitet er avhengig av valgt fordrøyningsløsning for Knapstadmarka vest. I tillegg tar ledningen i dag imot avløp fra en del av bebyggelsen langs Havrenesvegen.

18 Hydrologi og overvannvurderinger for Knapstadmarka 17 Figur 11: Avløpsledning (fellesledning) fra vestre del av Knapstadmarka, som går under Kinnvegen og Havrenesvegen frem til Auklandsvegen er en 230mm betongledning. Fra Auklandsvegen og videre til sjø er det lagt en 500 mm overvannsledning. For den delen av Knapstadmarka som det er aktuelt å drenere østover, vil avrenning fra nye tette flater ha mindre betydning for belastning på drenering mot øst. Imidlertid kan det som tidligere nemnt fordeles en større andel av overvannsmengdene mot øst. Mot øst er dreneres området i dag mot åpen bekk, som etter hvert går over i en 500 mm dreneringsledning i Soldalen (i følge kommunens kartverk). 3.6 Flomveier I planlegging av nytt overvannsystem med lokal overvannshåndtering er det viktig å tilrettelegge for åpne og trygge flomveier, som leder bort vannet på overflaten ved overbelastning av systemet. Interne flomveier på det nye utbyggingsområdet føres til lavpunkt der videreføring av flomvann på overflaten gir minst skade. 3.7 Grunnvann, og grunnvannstransport Ved utbygging av området vil dreneringen også endres. I forhold til lokal senking av grunnvannstand, bør geoteknikker konsulteres for å få en vurdering av betydning for grunnforhold og setninger. Noen av områdene antas å være aktuelle for masseutskifting før bebyggelse. Dette må imidlertid sjekkes av en geoteknikker. Ved etablering av overvannsystem for området vil nivå på utløp være gitt av nivå på kommunal overvannsledning. For de lavest liggende områdene i sørvest, vil derfor dette være utslagsgivende for hvor grunnvannstanden vil ligge. For høyere beliggende områder i Knapstadmarka, vil man kunne få til lokal senking av grunnvannstand i forbindelse med bygg med drenering. Det er imidlertid viktig å se i sammenheng byggdrenering og lokale infiltrasjonsanlegg. Dette gjelder spesielt hvis det er aktuelt med kjeller i noen bygg, da ev.

19 Hydrologi og overvannvurderinger for Knapstadmarka 18 lokale infiltrasjonsanlegg vil gi økt belastning på byggdrenering. Alternativt må man se på plassering av infiltrasjonsanlegg slik at disse gir minst mulig belastning på byggdrenering.

20 Hydrologi og overvannvurderinger for Knapstadmarka 19 4 EKSEMPEL PÅ LØSNINGER FOR LOKAL HÅNDTERING AV OVERVANN Det finnes mange eksempler på tiltak for lokal håndtering av overvann. En av de seneste publikasjonene er «På lag med regnet veileder for lokal overvannshåndtering», utarbeidet av Covi for Rogaland Fylkeskommune / Jæren vannområde september Denne kan lastes ned fra: annsh%c3%a5ndtering%20j%c3%a6ren_2013.pdf

21 Hydrologi og overvannvurderinger for Knapstadmarka 20 5 OPPSUMMERING OG VIDERE ANBEFALING Utbygging av Knapstadmarka og Kyrahola vil gi betydelig økning i overvannsmengder på grunn av økt andel tette flater og raskere avrenning. Med de tiltak som er omtalt her med infiltrasjon og fordrøyning, vil belastningen kunne reduseres en god del. For påslipp mot kommunalt system i sørvest, har dagens kommunale system med 230 mm fellesledning for liten kapasitet. En oppdimensjonering, og dermed forlengelse av 500 mm overvannsledning som går opp til Auklandsvegen i dag synes derfor å være aktuelt. Dette vil også gi økt kapasitet og sikkerhet for dagens bebyggelse som har avrenning til nevnte 230 mm ledning. Om nevnte 500 mm forlenges helt opp til Knapstadmarka, vil denne ikke kunne ta hele den dimensjonerende belastningen alene. I tillegg skal denne ledningen også håndtere påslipp nedstrøms Knapstadmarka. Fordrøyning av overvann vil derfor være aktuelt, selv med en oppdimensjonering. Størrelse på fordrøyningsmagasin vil avhenge av hvor mye påslipp man kan tillate på en 500 mm ledning. Med 10 promille fall vil en 500 mm betongledning ha ca 400 l/s i kapasitet. De beregningene av fordrøyningsmagasin som er utført her har forutsatt maks 100 l/s i videreført mengde til kommunal ledning, dvs grovt sett ¼ del av kapasitet på en oppdimensjonert ledning (forutsatt 10 promille fall). Den modellen som er etablert for Knapstadmarka kan benyttes videre for å se mer i detalj på aktuell fordeling av påslipp av overvann (mot vest og mot øst). Deretter kan man gjøre en mer detaljert beregning av nødvendig fordrøyningsvolum og aktuell videreført mengde til kommunal ledning.

QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN

QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN Utgave: [Revisjon] Dato: 10. April 2012 VA-RAMMEPLAN QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG, SANDSLIÅSEN 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: Arkivreferanse:

Detaljer

Batteriveien 20, Frogn kommune INNHOLD

Batteriveien 20, Frogn kommune INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 613847-01 Batteriveien 20, Frogn kommune (Gnr./Bnr. 86/539, planid 086-4100). Dato: 25.04.2017 Skrevet av: Manar Alkhayat (manar.alkhayat@asplanviak.no, 47331036) Kvalitetskontroll:

Detaljer

Fredlundveien 17. GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

Fredlundveien 17. GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Fredlundveien 17 GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64110000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 11.03.2015 Rev1: 27.03.2015 I forbindelse med reguleringsplan for nye boliger

Detaljer

På vegne av Gamleveien AS er det utført en beregning av overvannsmengder for aktuelt område før og etter utbygging.

På vegne av Gamleveien AS er det utført en beregning av overvannsmengder for aktuelt område før og etter utbygging. Oppdragsgiver: Gamleveien 68-70 AS Oppdrag: 537704 Bistand overvann og VA, Gamleveien 68-70 Lørenskog Dato: 2017-03-16 Skrevet av: Sjur Huseby Kvalitetskontroll: Magne Kløve OVERVANNSBEREGNINGER 1 BAKGRUNN

Detaljer

Vannforsyning i planområdet i dag består av følgende kommunale ledninger:

Vannforsyning i planområdet i dag består av følgende kommunale ledninger: Oppdragsgiver: Magnus Helland AS Oppdrag: 524251 VA-rammeplan Nygårdslien Del: VA-rammeplan Dato: 2011-04-04 Revisjon: Skrevet av: 1 Åshild Skare Kvalitetskontroll: Anders Prøsch REVISJON AV VA-RAMMEPLAN

Detaljer

Vestlund Park AS. VA-rammeplan Vestlund Park. Utgave: 00 Dato:

Vestlund Park AS. VA-rammeplan Vestlund Park. Utgave: 00 Dato: VA-rammeplan Vestlund Park Utgave: 00 Dato: 2012-04-26 VA-rammeplan Vestlund Park 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan Vestlund Park Utgave/dato: 00 / 2012-04-26 Arkivreferanse:

Detaljer

ROM Eiendom AS. Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan. Utgave: 1 Dato: 2013-01-31

ROM Eiendom AS. Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan. Utgave: 1 Dato: 2013-01-31 Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan Utgave: 1 Dato: 2013-01-31 Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Gunhild Nersten

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Gunhild Nersten KUNDE / PROSJEKT Bjørn Kristian Kjus Råkenåsen detaljreguleringsplan PROSJEKTNUMMER 21538001 PROSJEKTLEDER Håvard Bratland Karlsen OPPRETTET AV Gunhild Nersten DATO REV. DATO OVERVANNSPLAN RÅKENÅSEN Råkenåsen

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Grunnlag... 2. 3 Valg av løsning... 3. 3.1 Dimensjonering av overvannssystemet... 3. 3.2 Videreført suspendert stoff...

1 Innledning... 1. 2 Grunnlag... 2. 3 Valg av løsning... 3. 3.1 Dimensjonering av overvannssystemet... 3. 3.2 Videreført suspendert stoff... Oppdragsgiver: IVAR IKS Oppdrag: 535229 IVAR renovasjonsanlegg Forus Dato: 2014-09-08 Skrevet av: Utku Köz Kvalitetskontroll: Kjersti Tau Strand OVERVANNSVURDERING INNHOLD 1 Innledning... 1 2 Grunnlag...

Detaljer

Overvann, Rana. Veiledende tekniske bestemmelser. Bydrift Vann og avløp

Overvann, Rana. Veiledende tekniske bestemmelser. Bydrift Vann og avløp Overvann, Rana Veiledende tekniske bestemmelser Bydrift Vann og avløp Rev. 2, 20.02.2017 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 2 2 Hovedprinsipper... 2 3 Spesifikke krav... 2 3.1 Utførelse... 2 3.2 Dimensjoneringskriterier...

Detaljer

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport VA - Rammeplan Tertnesflaten. Rapport 2015-09-25 Side: 2 av 8 Tittel: Rammeplan for vann, avløp og overvann Tertneflaten. RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Arkitektgruppen CUBUS Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

Økende overvannsmengder utfordringer og muligheter. Overvann som ressurs. Svein Ole Åstebøl, COWI AS

Økende overvannsmengder utfordringer og muligheter. Overvann som ressurs. Svein Ole Åstebøl, COWI AS VA-konferansen Møre og Romsdal 2011 Årsmøte Driftsassistansen Økende overvannsmengder utfordringer og muligheter Svein Ole Åstebøl, COWI AS Overvann som ressurs Svein Ole Åstebøl, COWI AS Utfordringer

Detaljer

Stor-Bergen Boligbyggelag VA-rammeplan for Øykjeneset Plan ID 1201_ Utgave: 1 Dato:

Stor-Bergen Boligbyggelag VA-rammeplan for Øykjeneset Plan ID 1201_ Utgave: 1 Dato: VA-rammeplan for Øykjeneset Plan ID 1201_62960000 Utgave: 1 Dato: 2014-06-25 VA-rammeplan for Øykjeneset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan for Øykjeneset Utgave/dato: 1/20140514

Detaljer

a_bks1 a_bf a_bks2 a_bks1 a_bf a_bks2 Fredlundveien 17 GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64110000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 11.03.2015 Postboks 113, 5640 EIKELANDSOSEN

Detaljer

GREV WEDELS PLASS AS. Utvendig VA - Konsekvensutredning. Utgave: 1 Dato:

GREV WEDELS PLASS AS. Utvendig VA - Konsekvensutredning. Utgave: 1 Dato: Utvendig VA - Konsekvensutredning Utgave: 1 Dato: 2014-10-13 Utvendig VA - Konsekvensutredning 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Utvendig VA - Konsekvensutredning Utgave/dato: 1 / 13.

Detaljer

Voss Resort Fjellheisar AS. VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming. Utgave: 1 Dato: 2014-06-27

Voss Resort Fjellheisar AS. VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming. Utgave: 1 Dato: 2014-06-27 VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming Utgave: 1 Dato: 2014-06-27 VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming Utgave/dato:

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Nedre Åstveit Park AS GNR. BNR. 209/14 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 63300000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 03.11.2014 I forbindelse med reguleringsplan for nytt boligområde

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. HJORTEVEGEN 3, BOLIGBLOKK. PLANID: GNR. 40, BNR VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. HJORTEVEGEN 3, BOLIGBLOKK. PLANID: GNR. 40, BNR VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. HJORTEVEGEN 3, BOLIGBLOKK. PLANID: 64910000. GNR. 40, BNR. 378. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 1916-notat VA-rammeplan Bergen, 20.04.2016 Rev.: A- 19.05.2016 1. INNLEDNING VA-rammeplan

Detaljer

Framo Engineering AS VA-RAMMEPLAN. Utgave: 1 Dato:

Framo Engineering AS VA-RAMMEPLAN. Utgave: 1 Dato: VA-RAMMEPLAN Utgave: 1 Dato: 2014-04-10 VA-RAMMEPLAN 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-RAMMEPLAN Utgave/dato: 1 / 2014-04-10 Arkivreferanse: O:529495 Lagringsnavn rapport Oppdrag:

Detaljer

Overvannshåndtering for feltene B14, B2, B3 og B5 på Lørenskog stasjonsby

Overvannshåndtering for feltene B14, B2, B3 og B5 på Lørenskog stasjonsby OVERVANNSNOTAT PROSJEKT PROSJEKTLEDER DATO REVIDERT Detaljregulering B14, B2, B3 og B5 Torbjørn Friborg 30.11.2016 PROSJEKTNUMMER OPPRETTET AV KONTROLLERT AV 27345001 Torbjørn Friborg Ole Einar Garder

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Klaus Hanssens Veg 16 Kronstad, Villa Fredheim GNR. BNR. 162/75 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64250000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Tiltakshaver: Sentraltind AS Utarbeidet av:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. ORMHAUGEN. GNR. 35 BNR. 3 M. FL. REG. PLANID 6232 2320000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 2213-notat VA-rammeplan Bergen, 21.05 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet

Detaljer

Rambøll Norge AS. VA-rammeplan for nye Damsgård skole. Utgave: 1 Dato: 2014-06-05

Rambøll Norge AS. VA-rammeplan for nye Damsgård skole. Utgave: 1 Dato: 2014-06-05 VA-rammeplan for nye Damsgård skole Utgave: 1 Dato: 2014-06-05 VA-rammeplan for nye Damsgård skole 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan for nye Damsgård skole Utgave/dato: 1

Detaljer

SANDNES ARENA AS RULLESKILØYPE MELSHEI REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 09. JUNI 2016

SANDNES ARENA AS RULLESKILØYPE MELSHEI REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 09. JUNI 2016 SANDNES ARENA AS RULLESKILØYPE MELSHEI REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 09. JUNI 2016 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Rulleskiløype Melshei VA-beskrivelse Oppdragsnummer: 2017 Oppdragsgiver:

Detaljer

Overvannsplan for boligområdet Tre Eker, Nesodden kommune

Overvannsplan for boligområdet Tre Eker, Nesodden kommune NOTAT Overvannsplan for boligområdet Tre Eker, Nesodden kommune Nesodden kommune har ikke et utbygd kommunalt overvannsnett i området. Overvannet må håndteres lokalt. En utbygging vil medføre at avrenningen

Detaljer

Overvannsnotat rammeplan

Overvannsnotat rammeplan Overvannsnotat rammeplan Prosjekt: Bliksrudåsen Kommune: Aurskog-Høland kommune Dato: 24.04.2017, rev 19.05.2017 1 Beskrivelse av området dagens situasjon 1.1 Grunnforhold og vegetasjon Området består

Detaljer

Ytrebygda Gnr 39 Bnr 10 m.fl. Solåsen/Steinsvik PlanID: VA Rammeplan BESKRIVELSE. Opus Bergen AS

Ytrebygda Gnr 39 Bnr 10 m.fl. Solåsen/Steinsvik PlanID: VA Rammeplan BESKRIVELSE. Opus Bergen AS Opus Bergen AS Ytrebygda Gnr 39 Bnr 10 m.fl. Solåsen/Steinsvik PlanID: 64730000 VA Rammeplan BESKRIVELSE Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll Vedlegg Informasjon Veidekke Eiendom

Detaljer

Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere

Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere Bærum kommune Vann og avløp januar 2017 Det kommunale avløpsnettet er ikke dimensjonert for å ta hånd om store mengder overvann

Detaljer

Eiut AS. VA-rammeplan. Utgave: 1 Dato:

Eiut AS. VA-rammeplan. Utgave: 1 Dato: VA-rammeplan Utgave: 1 Dato: 2017-02-08 VA-rammeplan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan Utgave/dato: 1 / 8. feb. 2017 Arkivreferanse: - Oppdrag: 535246 Reguleringsplan Slettebakken

Detaljer

VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA. Innledning... 1 VA-anlegg... 2 2.1 Vannforsyning... 2 2.2 Spillvann... 3 2.3 Overvann...

VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA. Innledning... 1 VA-anlegg... 2 2.1 Vannforsyning... 2 2.2 Spillvann... 3 2.3 Overvann... Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 604361-01 VA Skrimsletta 25.11.2015 Revisjon A Frank Jacobsen Knut Robert Robertsen VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA INNHOLD Innledning...

Detaljer

VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen

VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen LUNDERÅSEN VEST, B12- B14 VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen Mai 2011, revidert 21.06.2011 Øvre Romerike Prosjektering AS Carsten Hartig Sivilingeniør 1 1.0 Generelt Utbyggingsområdet

Detaljer

OVERVANNBEREGNING BRØHOLTSKOGEN GNR.80/BNR.193

OVERVANNBEREGNING BRØHOLTSKOGEN GNR.80/BNR.193 A077321 RØYKEN EIENDOM NOVEMBER 15 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no OVERVANNBEREGNING BRØHOLTSKOGEN GNR.80/BNR.193 INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

Utbygging Møre AS. Overvannsvurdering Jørihaugen vest. Utgave: 1 Dato:

Utbygging Møre AS. Overvannsvurdering Jørihaugen vest. Utgave: 1 Dato: Overvannsvurdering Jørihaugen vest Utgave: 1 Dato: 2013-03-21 Overvannsvurdering Jørihaugen vest 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Overvannsvurdering Jørihaugen vest Utgave/dato: 1 /

Detaljer

Lokal overvannsdisponering. løsninger

Lokal overvannsdisponering. løsninger VA DAGENE PÅ SØRLANDET 26. 27. mars 2014 Lokal overvannsdisponering Eksempler Svein Ole Åstebøl, på COWI tekniske AS løsninger Svein Ole Åstebøl, COWI AS Utfordringer Overvann som ressurs/blågrønne løsninger

Detaljer

RAMMEPLAN VANN OG AVLØP SAMT OVERVANNSHÅNDTERING FOR. B13 HOLAKER, NANNESTAD Alt.1

RAMMEPLAN VANN OG AVLØP SAMT OVERVANNSHÅNDTERING FOR. B13 HOLAKER, NANNESTAD Alt.1 RAMMEPLAN VANN OG AVLØP SAMT OVERVANNSHÅNDTERING FOR B13 HOLAKER, NANNESTAD Alt.1 3.april. 2017 INNLEDNING I forbindelse med reguleringsarbeidet er det utarbeidet forprosjekt for utbygging av infrastruktur

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE OVERVANNSVURDERING SKARVEDALEN BEREGNINGSRAPPORT FORELØPIG

ARENDAL KOMMUNE OVERVANNSVURDERING SKARVEDALEN BEREGNINGSRAPPORT FORELØPIG ARENDAL KOMMUNE OVERVANNSVURDERING SKARVEDALEN BEREGNINGSRAPPORT FORELØPIG 24.10.2012 Postboks 735 Stoa 4808 Arendal Teknologiveien 1, Longum Telefon: 400 01 099 NO 995 156 954 MVA Oppdragsgiver: Oppdrag:

Detaljer

Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl.

Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl. Ard Arealplan AS Domkirkegaten 3 5017 BERGEN Deres ref. Vår ref. Dato Ann-Helen Nessen Erik Aschjem 24.01.2013 VA-RAMMEPLAN Plannavn: Snr. VA-etaten: Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl. 201207128-2

Detaljer

STATOIL MONGSTAD UTVIDELSE AV INDUSTRIOMRÅDE, VA-RAMMEPLAN. Utgave: Rev. 1 Dato: 2013-05-15

STATOIL MONGSTAD UTVIDELSE AV INDUSTRIOMRÅDE, VA-RAMMEPLAN. Utgave: Rev. 1 Dato: 2013-05-15 STATOIL MONGSTAD UTVIDELSE AV INDUSTRIOMRÅDE, VA-RAMMEPLAN Utgave: Rev. 1 Dato: 2013-05-15 VA-RAMMEPLAN 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: STATOIL MONGSTAD Rapportnavn: UTVIDELSE AV INDUSTRIOMRÅDE, VA-RAMMEPLAN

Detaljer

Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS 533831 Fullførelse av reguleringsplan for Aase Gård felt I og J Dato: 2014-02-19

Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS 533831 Fullførelse av reguleringsplan for Aase Gård felt I og J Dato: 2014-02-19 Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS Oppdrag: 533831 Fullførelse av reguleringsplan for Aase Gård felt I og J Dato: 2014-02-19 Skrevet av: Kjerlaug Marie Kuløy Kvalitetskontroll: Kjersti Tau Strand og Arne

Detaljer

Etter at deponiet er avsluttet vil en få et dominerende høydebrekk som går i nord-sørlig retning. Deler av arealet vil få en brattere utforming.

Etter at deponiet er avsluttet vil en få et dominerende høydebrekk som går i nord-sørlig retning. Deler av arealet vil få en brattere utforming. Estimering av endret avrenning fra deponiområdet på Salte Innledning Det foreligger planer om etablering av et massedeponi på et areal på Salte. Endret arealbruk og endret topografi av området kan medføre

Detaljer

Løsning for lokal fordrøyning av overvann eksempel fra Kristiansund

Løsning for lokal fordrøyning av overvann eksempel fra Kristiansund Løsning for lokal fordrøyning av overvann eksempel fra Kristiansund Innlegg for årsmøte i driftsassistansen, 25. mai 2011 Tema for presentasjonen 1. Bakgrunn om industriområdet slik det ble planlagt og

Detaljer

VA til reguleringsplan Lilleby byggetrinn B4. Notat. Dato Fra Til. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

VA til reguleringsplan Lilleby byggetrinn B4. Notat. Dato Fra Til. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Lilleby byggetrinn B4 Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.02.2017 Karl Falch Veidekke Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder - 23.02.2017

Detaljer

OVERVANNSHÅNDTERING I VA-RAMMEPLANER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

OVERVANNSHÅNDTERING I VA-RAMMEPLANER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT OVERVANNSHÅNDTERING I VA-RAMMEPLANER 22.11.2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Agenda Del 1 1) Vanlige mangler 2) Vanlige beregningsfeil 3) Tilbakemeldinger fra salen via WWW.KAHOOT.IT Oppsummering

Detaljer

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4 Oppdragsgiver: Kvatro AS Oppdrag: 518177 Hammer gård, Skaun - reguleringsplan Del: VA - plan Dato: 2011-02-10 Skrevet av: MKD Kvalitetskontroll: PS VA UTREDNING INNHOLD 1 Innledning... 1 2 Eksisterende

Detaljer

Notat overvann ved utbygging av Diseplass næringsområde

Notat overvann ved utbygging av Diseplass næringsområde Til: Fra: Bever Utvikling Eivind Kvernberg Dato 2016-12-14 Notat overvann ved utbygging av Diseplass næringsområde Bakgrunn Formålet med dette notatet er å gjøre rede for hvilke konsekvenser utbygging

Detaljer

Fylkesmannen i Hedmark/Hedmark fylkeskommune Plan- og bygningslovkonferansen 2013. Blågrønn struktur

Fylkesmannen i Hedmark/Hedmark fylkeskommune Plan- og bygningslovkonferansen 2013. Blågrønn struktur Fylkesmannen i Hedmark/Hedmark fylkeskommune Plan- og bygningslovkonferansen 2013 Blågrønn struktur Overvannshåndtering Svein Ole Åstebøl, COWI AS og grøntområder Svein Ole Åstebøl, COWI AS Bærekraftig

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE. opus bergen as. Informasjon. Oppdrag: P14005 Fana bydel, Dyrhaugen VA-rammeplan Dato:

FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE. opus bergen as. Informasjon. Oppdrag: P14005 Fana bydel, Dyrhaugen VA-rammeplan Dato: opus bergen as FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE Informasjon Oppdragsgiver: TOWNHOUSE Skjold AS Oppdrag: P14005 Fana bydel, Dyrhaugen 12-14 - VA-rammeplan Dato: 10.04.2015 Skrevet av: FBT Kvalitetskontroll:

Detaljer

Notat. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon

Notat. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon Notat Dato 23.10.2014 Revidert 19.11.2014 Til: Kopi: Fra: Oppdrag: Vedr: Øyer kommune v Bente Moringen NVE v Kristin Hasle Haslestad Fylkesmannen i Oppland v Olav Malmedal Mosetertoppen Hafjell AS v Stein

Detaljer

Tette flater vei, plasser og tak til sammen 2627 m². Resterende areal er permeable flater bestående av grasdekke og vegetasjon, til sammen 6191 m².

Tette flater vei, plasser og tak til sammen 2627 m². Resterende areal er permeable flater bestående av grasdekke og vegetasjon, til sammen 6191 m². Lysås Eiendom AS Gamleveien 3 C, Lørenskog kommue RAPPORT OVERVANNSHÅNTERING OG VANN- OG AVLØPSANLEGG 01. OVERVANNSHÅNDTERING OG VANN- OG AVLØPSANLEGG 01.01 Generelt Følgende rapport gjelder for overvannshåndtering

Detaljer

Planforslaget viser til sammen ca 20 boenheter, samt lekeareal og atkomstløsning.

Planforslaget viser til sammen ca 20 boenheter, samt lekeareal og atkomstløsning. Oppdragsgiver: Aina og Asbjørn Slettom Oppdrag: 532457 Detaljregulering Østveien 26 m.fl. Del: Dato: 2014-04-28 Skrevet av: Dag Arne Halvorsen Kvalitetskontroll: Magne Kløve KOMMUNALTEKNISK PLAN ØSTVEIEN

Detaljer

VA-RAMMEPLAN FV. 582 CARL KONOWS GATE OG FV. 280 FYLLINGSVEIEN

VA-RAMMEPLAN FV. 582 CARL KONOWS GATE OG FV. 280 FYLLINGSVEIEN FV. 582 CARL KONOWS GATE OG FV. 280 FYLLINGSVEIEN Sykkelfelt langs Fv. 582 og fortau langs Fv. 280 Figur 1: Illustrasjonsbilde Laksevåg (Google Earth) Laksevåg. Gnr. 154 m.fl., sykkelfelt Carl Konows gate,

Detaljer

Innhold TILTAKSNOTAT. Hillertoppen VA-rammeplan. Tiltaksnotat. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. 4 Konklusjon.

Innhold TILTAKSNOTAT. Hillertoppen VA-rammeplan. Tiltaksnotat. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. 4 Konklusjon. TILTAKSNOTAT Hillertoppen VA-rammeplan Til: Bergen kommune VA-etaten Dato: 26.05.2016 Prosjekt: Hillertoppen VA-rammeplan REV01: 03.02.2017 Notat vedr.: Tiltaksnotat Fra: Sweco Norge AS E-post: mari.grimstad@sweco.no

Detaljer

Tilknytning vann og avløp. Være Østre. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder utgave VNO JB JB JB

Tilknytning vann og avløp. Være Østre. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder utgave VNO JB JB JB Tilknytning vann og avløp Være Østre Prosjekt nr. Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Tilknytning vann og avløp Dok.nr Tittel Vegar Nordal TOBB v/ Asgeir Sandnes Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse

Detaljer

HELHETLIG HÅNDTERING AV OVERVANN REGULERINGSPLAN HANEKLEIVA

HELHETLIG HÅNDTERING AV OVERVANN REGULERINGSPLAN HANEKLEIVA Oppdragsgiver: Dato: 09.02.2017 Skrevet av: Susanna Grimsæth Kvalitetskontroll: Odd Ivar Kjærås, Rolf Terje Christensen (VA-consult) HELHETLIG HÅNDTERING AV OVERVANN REGULERINGSPLAN HANEKLEIVA I forbindelse

Detaljer

Innhold OV-RAMMEPLAN. Råkollveien. 1. Innledning. Tiltaket: Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon.

Innhold OV-RAMMEPLAN. Råkollveien. 1. Innledning. Tiltaket: Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. OV-RAMMEPLAN Råkollveien Innhold 16.03.2017 1 Innledning 2 Eksisterende situasjon 3 Planlagt situasjon 4 tiltak 1. Innledning Tiltaket: Råkollveien er i dag en veg uten fortau, og overvannet føres direkte

Detaljer

= god klimatilpasning. Kjersti Tau Strand, Asplan Viak

= god klimatilpasning. Kjersti Tau Strand, Asplan Viak Lokal overvannshåndtering = god klimatilpasning Kjersti Tau Strand, Asplan Viak Lastes ned fra: vannportalen.no/rogaland Asplan Viak har utarbeidet håndboka på oppdrag fra Styringsgruppen i Jæren Vannområde.

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Jens Petter Raanaas OPPRETTET AV. Torbjørn Friborg

PROSJEKTLEDER. Jens Petter Raanaas OPPRETTET AV. Torbjørn Friborg NOTAT KUNDE / PROSJEKT Solon Eiendom AS VA- Storebukta- Kolbotn PROSJEKTNUMMER 29116001 PROSJEKTLEDER Jens Petter Raanaas OPPRETTET AV Torbjørn Friborg DATO 06.04.2017 REV. DATO DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN RØVLESVINGEN. GNR. 173, BNR. 25,, 27 og 28. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 4414-notat VA-rammeplan Bergen, 16.06 2014 1. INNLEDNING VA-rammeplan er utarbeidet i

Detaljer

Helga Raa. Reguleringsplan , VA rammeplan Raa. Utgave: 01 Dato:

Helga Raa. Reguleringsplan , VA rammeplan Raa. Utgave: 01 Dato: Reguleringsplan 6172000, VA rammeplan Raa Utgave: 01 Dato: 2014-02-21 Reguleringsplan 6172000, VA_rammeplan_Raa 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: mfl, Bergen Tomteselskap, Svein Raa Rapportnavn: Reguleringsplan

Detaljer

7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5

7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 TILTAKSNOTAT Tveita-Ulveset VA-rammeplan Til: Fjell kommune VA-etaten Dato: 17.12.2015 Prosjekt: Notat vedr.: Tveita-Ulveset VA-rammeplan Tiltaksnotat Fra: Sweco Norge AS E-post: mari.grimstad@sweco.no

Detaljer

NOTAT NOTAT VA NYBUÅSEN BOLIGOMRÅDE

NOTAT NOTAT VA NYBUÅSEN BOLIGOMRÅDE Oppdragsgiver: Mathis Tinne Oppdrag: 535198 Forprosjekt VA Nybuåsen Del: Dato: 2014-07-07 Skrevet av: Frank Jacobsen Kvalitetskontroll: Magnus Skrindo NOTAT VA NYBUÅSEN BOLIGOMRÅDE INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Maksimal utnyttelse er i planforslaget satt til 150 % BRA. Parkeringsareal inngår i BRA.

Maksimal utnyttelse er i planforslaget satt til 150 % BRA. Parkeringsareal inngår i BRA. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL, LIAMYRENE. GNR. 207 BNR. 183 M. FL. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 5813-notat VA-rammeplan Bergen, 17.01 2014 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet som vedlegg til reguleringsplan

Detaljer

TEKNISK PLAN ØVRE SOLBERG. VANN- OG AVLØPSLØSNINGER INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Dagens situasjon 2. 3 Omlegging av VA- ledninger 2

TEKNISK PLAN ØVRE SOLBERG. VANN- OG AVLØPSLØSNINGER INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Dagens situasjon 2. 3 Omlegging av VA- ledninger 2 HEIMDAL BOLIG AS TEKNISK PLAN ØVRE SOLBERG. VANN- OG AVLØPSLØSNINGER ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens

Detaljer

JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM

JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET

Detaljer

Blågrønn struktur i by og tettsted

Blågrønn struktur i by og tettsted Fylkesmannen i Oppland/Oppland fylkeskommune/ KS Hedmark Oppland, 18.- 19. mars 2015 Blågrønn struktur i by og tettsted Svein Ole Åstebøl, COWI AS - overvann som problem og ressurs Svein Ole Åstebøl, COWI

Detaljer

Teknisk forprosjekt Nordlunden

Teknisk forprosjekt Nordlunden Teknisk forprosjekt Nordlunden Generell info Det er utarbeidet en mulighetsstudie av Byberg arkitektkontor som danner grunnlag for teknisk forprosjekt VA anlegg. Utbyggingen skal skje på gnr 82 bnr 69

Detaljer

Felt F/K/I 01 er det tenkt å reise bygg for kombinert bruk innenfor reguleringsformålet. Dvs. butikker, kontorer, lager og lett industri.

Felt F/K/I 01 er det tenkt å reise bygg for kombinert bruk innenfor reguleringsformålet. Dvs. butikker, kontorer, lager og lett industri. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. ÅSANE BYGGSENTER, GNR. 181 BNR. 5, 18 M. FL. PLANNR.: 1965.00.00 VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 6113-notat VA-rammeplan Bergen, 28.02 2014 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er

Detaljer

VA-UTREDNING BUSKERUDVEIEN

VA-UTREDNING BUSKERUDVEIEN Beregnet til OKK Gruppen AS Dokument type VA-utredning Dato 2016-01-07 VA-UTREDNING BUSKERUDVEIEN 119 131 VA-UTREDNING BUSKERUDVEIEN 119-131 Revisjon 2016/01/07 Dato 2015/04/16 Kristian Grimnes Utført

Detaljer

Beskrivelsen er basert på data fra Bergen kommunens ledningsdatabase, samt befaring.

Beskrivelsen er basert på data fra Bergen kommunens ledningsdatabase, samt befaring. M U L T I C O N S U L T N o t a t Oppdrag: SIB Fantoft Dato: 17.10.2008 Emne: Prinsippløsning for VA Oppdr.nr.: 612088 Til: Kopi: Utarbeidet av: Jan Ove Vindenes Kontrollert av: Ruben Nordnes Sign.: Sign.:

Detaljer

Denne revisjonen av VA-rammeplanen tar hensyn til VA-etaten sine merknader til utarbeidet VA-rammeplan.

Denne revisjonen av VA-rammeplanen tar hensyn til VA-etaten sine merknader til utarbeidet VA-rammeplan. Oppdragsgiver: Bergen Kommune, Lønns- og regnskapssenteret Oppdrag: 526557 Wergeland sentrum - VA-rammeplan Del: Revisjon 01 Dato: 2011-12-22 Skrevet av: Åshild Skare / Anders Prøsch Kvalitetskontroll:

Detaljer

Håndtering av overvann. Tor-Albert Oveland 4. oktober 2006

Håndtering av overvann. Tor-Albert Oveland 4. oktober 2006 Håndtering av overvann Tor-Albert Oveland 4. oktober 2006 Innhold Nedbør og flom Transport av vannet Fordrøyning Flomveier Eventuelt Flom i utlandet.. Og her hjemme.. Problem eller ressurs? I mange år

Detaljer

Fordrøyning i betongrør

Fordrøyning i betongrør Foto: Jan Erik Skau, Fredriksstad Blad Fordrøyning i betongrør Større urbanisering og økt nedbør fører til flere og større flommer. Dette krever nytenking ved prosjektering av nye ledningsanlegg. Utbygging

Detaljer

OVERVANN OG KORTFATTET BESKRIVELSE AV ØVRIGE VA-ANLEGG

OVERVANN OG KORTFATTET BESKRIVELSE AV ØVRIGE VA-ANLEGG Oppdragsgiver: FG Prosjekt AS Oppdrag: 515006 Reguleringsplan Ørnvika vest Del: Dato: 2010-06-11 Skrevet av: Vebjørn Knotten og Roger Nilsen Kvalitetskontroll: Vidar Figenschou OVERVANN OG KORTFATTET BESKRIVELSE

Detaljer

BESKRIVELSE AV OVERVANNSLØSNINGEN

BESKRIVELSE AV OVERVANNSLØSNINGEN Askhøgda BESKRIVELSE AV OVERVANNSLØSNINGEN 15.03.2017 Generelt Utgangspunktet for overvannshåndteringen er Oslo kommunes veileder for utbyggere, «Overvannshåndtering». Overvannet skal i størst mulig grad

Detaljer

Avløp og lokal overvanns- disponering Avløpssystemet Utfordring 1:

Avløp og lokal overvanns- disponering Avløpssystemet Utfordring 1: Avløp og lokal overvannsdisponering Vær Smart Lillehammer, 26 januar 2017 dr.ing, Kim H. Paus kimh.paus@asplanviak.no Avløpssystemet SEPARATSYSTEM BESTÅENDE AV EGEN LEDNING FOR OVERVANN ( ) OG SPILLVANN

Detaljer

Røyken Næringspark Felt C. Overvannsplan

Røyken Næringspark Felt C. Overvannsplan Røyken Næringspark Felt C Overvannsplan 2 Røyken Eiendomsutvikling AS Overvannsplan Felt C Røyken Næringspark COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Dokument nr Versjonsnr

Detaljer

Vannmengder til Kristianborgvannet

Vannmengder til Kristianborgvannet Bergen kommune Vannmengder til Kristianborgvannet inkludert vannmengder til fremtidig kanal mellom Minde Allé og Kristianborgvannet 2013-05-21 Oppdragsnr.: 5130597 01 2013-05-24 Beregning av vannmengder

Detaljer

Klokkerjordet. Klokkerjordet. Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. Klokkerjordet Utvikling AS. 27. mars 2015

Klokkerjordet. Klokkerjordet. Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. Klokkerjordet Utvikling AS. 27. mars 2015 Klokkerjordet Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. 1 Innhold 1. Eksisterende situasjon... 3 2. Forklaring utbygging... 5 3. Vannforsyning... 5 4. Spillvann... 6 5. Overvannshåndtering... 7 6. Konklusjon...

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Gunhild Nersten

PROSJEKTLEDER. Gunhild Nersten KUNDE / PROSJEKT Olai Eiendom AS Durendalveien - Detaljregulering VA og overvann PROSJEKTNUMMER PROSJEKTLEDER Gunhild Nersten OPPRETTET AV Elisabeth Blom Solheim DATO REV. DATO DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN

Detaljer

Bergen Kommune. VA-rammeplan for Råstølen sykehjem

Bergen Kommune. VA-rammeplan for Råstølen sykehjem VA-rammeplan for Råstølen sykehjem Utgave: 02 10.03.2016 VA-rammeplan for Råstølen sykehjem 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan for Råstølen sykehjem Utgave/dato: 2 / 10.03.2016

Detaljer

Oppdragsgiver: Lier kommune Konsekvensutredning Høyda - Tranby Reguleringsplan Dato:

Oppdragsgiver: Lier kommune Konsekvensutredning Høyda - Tranby Reguleringsplan Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 608859-01 Konsekvensutredning Høyda - Tranby Reguleringsplan Dato: 12.09.2016 Skrevet av: Sjur Huseby Kvalitetskontroll: Magne Kløve KU OVERVANN AVRENNING INNHOLD 1 Fordord...1

Detaljer

REGULERINGSPLAN SCHULERUDHAGEN. VURDERING AV BEKKELUKKING.

REGULERINGSPLAN SCHULERUDHAGEN. VURDERING AV BEKKELUKKING. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 603633-01 Bekkelukking-Holmsbu 2015_10_01 Ludolf Furland Rolf Lunde REGULERINGSPLAN SCHULERUDHAGEN. VURDERING AV BEKKELUKKING. INNHOLD Innledning...

Detaljer

VA- revidert Detaljregul. eringsplann for Årstad, gnr. 160, bnr. 180, mfl., Sletten. Barnehage

VA- revidert Detaljregul. eringsplann for Årstad, gnr. 160, bnr. 180, mfl., Sletten. Barnehage revidert 11.9.2015 VA- rammeplan Detaljregul eringsplann for Årstad, gnr. 160, bnr. 180, mfl., Sletten. Barnehage 11.9.2015 VA-rammeplan 2 INNLEDNING Denne rammeplanen med tilhørende kartvedlegg beskriver

Detaljer

Planen legger ikke opp til noen store endringer i forhold til tidligere situasjon da den midlertidige barnehagen var i drift.

Planen legger ikke opp til noen store endringer i forhold til tidligere situasjon da den midlertidige barnehagen var i drift. VA rammeplan Innledning Denne rammeplanen med tilhørende kartvedlegg beskriver rammevilkår og prinsipielle løsninger for vannforsyning, avløpshåndtering og overvannshåndtering i forbindelse med detaljreguleringsplan

Detaljer

STAV ARKITEKTER AS KLEIVANE DELFELT B02 REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 11. MARS 2016

STAV ARKITEKTER AS KLEIVANE DELFELT B02 REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 11. MARS 2016 STAV ARKITEKTER AS KLEIVANE DELFELT B REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE. MARS 6 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Kleivane delfelt B VA-beskrivelse Oppdragsnummer: 879 Oppdragsgiver: Versjon:

Detaljer

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL, ÅSTVEITVEIEN. EN. GNR. 209 BNR. 38, 483. REG. PLANID 62340000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 3813-notat VA-rammeplan Bergen, 30.09 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet

Detaljer

Fordrøyning og infiltrasjon i rør og kummer. - Robuste overvannsløsninger i betong

Fordrøyning og infiltrasjon i rør og kummer. - Robuste overvannsløsninger i betong Fordrøyning og infiltrasjon i rør og kummer - Robuste overvannsløsninger i betong Basal 2001-2014 2000 1800 1600 1400 1200 Omsetning 1000 Pipelife 800 Wavin 600 400 200 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Detaljer

1 Innledning Bakgrunn Dagens situasjon Fordrøyningseffekt ved flom Målsetting Grunnlag for dimensjonering...

1 Innledning Bakgrunn Dagens situasjon Fordrøyningseffekt ved flom Målsetting Grunnlag for dimensjonering... Oppdragsgiver: Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 530806 Detaljregulering av boligområde Ho 14 på Hommersåk Dato: 2015-03-18 Skrevet av: Utku Köz og Adrian Sigrist Kvalitetskontroll: Kjersti Tau Strand OVERVANNSHÅNDTERING

Detaljer

Flomvurdering av Romsaas Sør Bekkefaret

Flomvurdering av Romsaas Sør Bekkefaret ULLENSAKER KOMMUNE Flomvurdering av Romsaas Sør Bekkefaret ADR. ØRP AS Pb. 26 2051 JESSHEIM TLF 63 94 24 40 www orp.no S i d e 2 INNHOLD 1 Oppdrag 3 2 Befaring og registrering av bekker i området 3 2.1

Detaljer

Koteng Bolig AS. Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg

Koteng Bolig AS. Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg Koteng Bolig AS Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg Februar 2013 Bakgrunn I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for nye boliger i Øystein Møylas i Trondheim skal det utarbeides

Detaljer

PRINSIPP FOR OVERORDNET VA- PLAN FOR BENESTAD BOLIGFELT BB2 KRISTIANSAND KOMMUNE. 1 Overordnede VA-planer. Vi deler området inn i 5 soner:

PRINSIPP FOR OVERORDNET VA- PLAN FOR BENESTAD BOLIGFELT BB2 KRISTIANSAND KOMMUNE. 1 Overordnede VA-planer. Vi deler området inn i 5 soner: VEDLEGG 10 PRINSIPP FOR OVERORDNET VA- PLAN FOR BENESTAD BOLIGFELT BB2 ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no KRISTIANSAND KOMMUNE 1 Overordnede VA-planer Vi deler

Detaljer

Kartlegging av overvann for Rå/del av Fana stadion INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Beskrivelse av området 2. 3 Beregningsgrunnlag 5.

Kartlegging av overvann for Rå/del av Fana stadion INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Beskrivelse av området 2. 3 Beregningsgrunnlag 5. ABO PLAN & ARKITEKTUR Kartlegging av overvann for Rå/del av Fana stadion ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no TEKNISK NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Beskrivelse

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. ORMHAUGEN. GNR. 35 BNR. 3 M. FL. REG. PLANID 6232 2320000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 2213-notat VA-rammeplan Rev A: Bergen, 01.07 2014 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan

Detaljer

NOTAT OVERVANN OG FORDRØYNING

NOTAT OVERVANN OG FORDRØYNING Oppdragsgiver: Time Kommune Oppdrag: 520520 Områderegulering med KU for bolig, næring og friområde på Ree og Svertingstad Del: Overvann og fordrøyning Dato: 2010-03-17 Skrevet av: Kjersti Tau Strand og

Detaljer

VAO-rammeplan, Marienlund Utleieboliger

VAO-rammeplan, Marienlund Utleieboliger N O TAT Oppdrag 1350018038 Marienlund avlastningsboliger Kunde Stifelsen Utleieboliger i Alta Notat nr. K-001 Dato 2016-12-22 Til Stifelsen Utleieboliger Alta Fra Rambøll Norge AS v /Frank Lund Kopi VAO-rammeplan,

Detaljer

D04 VA-PLAN MED OVERVANNSHÅNDTERING

D04 VA-PLAN MED OVERVANNSHÅNDTERING Beregnet til Totalentreprise Aurskog-Høland Helsehus Dokument type D04 - VA-Plan med overvannshåndtering Dato 20. januar, 2016 D04 VA-PLAN MED OVERVANNSHÅNDTERING AURSKOG-HØLAND HELSEHUS Revisjon 1 Dato

Detaljer

Crash-kurs i overvannsberegninger

Crash-kurs i overvannsberegninger Crash-kurs i overvannsberegninger Kurs i klimatilpasning og overvann Samling 1: Kompetanse 4.Mai 2017 Scandic, Hamar dr.ing, Kim H. Paus kimh.paus@asplanviak.no Tid Overvannsmengder Den rasjonale formel

Detaljer

RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP

RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP Veileder for utarbeidelse av RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP STAVANGER KOMMUNE 26.8.2015 Bakgrunn I henhold til gjeldende kommuneplan, vedtatt av Stavanger bystyre 15.6.2015, skal det utarbeides rammeplan

Detaljer

Implementering av lokal overvannsdisponering i reguleringsplan og teknisk plan Klimatilpasningsdagene 30. august 2017 Kirsten Vike - Sandnes kommune

Implementering av lokal overvannsdisponering i reguleringsplan og teknisk plan Klimatilpasningsdagene 30. august 2017 Kirsten Vike - Sandnes kommune Implementering av lokal overvannsdisponering i reguleringsplan og teknisk plan Klimatilpasningsdagene 30. august 2017 Kirsten Vike - Sandnes kommune Innhold 1. Styringsdokumenter, bestemmelser, normer

Detaljer

1 INNLEDNING VURDERING AV OVERVANNSHÅNDTERING FOR KAMPESTADLIA I KONGSBERG KOMMUNE NOTAT

1 INNLEDNING VURDERING AV OVERVANNSHÅNDTERING FOR KAMPESTADLIA I KONGSBERG KOMMUNE NOTAT Oppdragsgiver: Funkelia AS Oppdrag: 606987-01 Overvann Kampestadlia Dato: 12.03.2017 Skrevet av: Inga McCarley Potter og Frank Jacobsen Kvalitetskontroll: Knut Robert Robertsen VURDERING AV OVERVANNSHÅNDTERING

Detaljer