HVEM HAR ANSVARET FOR OVERVANNET AKTUELLE VA-JURIDISKE PROBLEMSTILLINGER ANLEGGSDAGENE 2013 VA-DAGEN 23. JANUAR 2013.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HVEM HAR ANSVARET FOR OVERVANNET AKTUELLE VA-JURIDISKE PROBLEMSTILLINGER ANLEGGSDAGENE 2013 VA-DAGEN 23. JANUAR 2013."

Transkript

1 AKTUELLE VA-JURIDISKE PROBLEMSTILLINGER ANLEGGSDAGENE 2013 VA-DAGEN 23. JANUAR Advokat Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS Kongsveien 91, 1177 Oslo e-post: 1

2 1. INNLEDNING 2. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN AV 27. JUNI 2008 NR , 5. LEDD. Før oppføring av bygning blir satt i gang, skal avledning av grunn- og overvann være sikret. Tilsvarende gjelder ved vedlikehold og drenering for eksisterende byggverk. 3. ANSVAR FOR OVERVANNSHÅNDTERING ETTER FORURENSNINGSLOVEN. 3.1 Forurensningsloven 21. Definisjoner. Med avløpsanlegg forstås anlegg for transport og behandling av avløpsvann. Med avløpsvann forstås både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann 3.2 Forurensningsloven 24. Ansvar for drift og vedlikehold Kommunen er ansvarlig for drift og vedlikehold av avløpsanlegg som helt eller delvis eies av kommunen. Ved private avløpsanlegg er eieren av den eiendom som anlegget først ble anlagt for ansvarlig for drift og vedlikehold. 2

3 . 3.3 Forurensningsloven 24 a. Objektivt ansvar for skade som voldes av et avløpsanlegg som følge av manglende kapasitet eller vedlikehold Innledning Høyesteretts dom i sak mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune og Tryg forsikring 24. mai Førstvoterende som representant for flertallet på 4 dommere. Skaden kunne ha vært unngått ved et bedre vedlikehold av veiens avløp ved raskere utrykning den aktuelle dagen for å hindre at det oppstå såkalte «snøbommer» i ristene. Bestemmelsen gjelder for private anlegg, uavhengig av hvem som eier anlegget, og uavhengig av om avløpet fører til kommunale anlegg eller ikke. Mindretallets synspunkt. Dommer Matningsdals votum. Ansvar primært aktuelt i byer og tettbebygd strøk. 3

4 3.4 Kan ansvaret etter forurensningsloven 24 a fravikes ved avtale Eksempler på ansvarsfraskrivelser i kommunale avtalevilkår. Standard abonnementsvilkår pkt Kommunen ikke ansvarlig med mindre den har utvist uaktsomhet. Stavanger kommunes ansvarsfraskrivelse. Kommunen er ikke ansvarlig dersom det regner mer enn ledningsnettet i Stavanger er dimensjonert for (dvs. et gjentaksintervall for nedbøren på 10 år) Høyesteretts dom i Stavanger-saken 19. mars Rt s Forurensningsloven 24 a kan fravikes ved avtale. Ansvarsfraskrivelsen er bindende for abonnentene uten særskilt vedtagelse eller underskrift fra deres side. En slik ansvarsfraskrivelse vil sjelden kunne anses for å være urimelig å rammes av avtaleloven 36, dersom den bygger på et saklig og forsvarlig skjønn der fellesskapet drives på selvkostbasis Borgarting lagmannsretts avgjørelse av 13. juni RG 2007 s Det samme er tilfellet med ansvarsfraskrivelsen i standard abonnementsvilkår. Det foreligger unntak for ansvar ved force majeure som i saken ble vurdert å være et gjentaksintervall for nedbøren/flommen på mer enn 50 år for de aktuelle boligområdene i Fredrikstad. 4

5 3.4.4 Høyesteretts dom av 18. oktober Et flertall på 3 dommere mot 2 kom til at Alta kommune ikke hadde anledning til å fraskrive seg ansvar for utilstrekkelig vedlikehold av ledningsnettet, da forurensningsloven 24 a i det aktuelle tilfellet ble ansett for å være ufravikelig. Pekt på at bestemmelsen er et resultat av bevisste lovgiveroverveielser om plassering av risiko for skader som blir forårsaket av avløpsanlegg, og at dette talte for at bestemmelsen ikke skulle kunne fravikes ved avtale, med mindre det foreligger sterke grunner for det. Reelle grunner. Mindretallets votum. Dommer Webster. Stavanger-dommen hadde allerede avgjort at forurensningsloven 24 a var fravikelig, uavhengig av skadeårsak. Rettsteknisk uheldig Drøftelse av om en slik ansvarsfraskrivelse ville være urimelig etter avtaleloven 36. 5