Forsikringsdagene Hamar Aktuelle temaer og eksempler fra skadeoppgjør

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsikringsdagene Hamar 2015. Aktuelle temaer og eksempler fra skadeoppgjør"

Transkript

1 Forsikringsdagene Hamar 2015 Aktuelle temaer og eksempler fra skadeoppgjør

2 Tema Storskader så langt i år Problemstillinger knyttet til kommuners ansvar ved arealplanlegging og byggetillatelser Nytt innen vann/avløp og ansvar Andre trender innen ansvarsforsikring Regress etter skader hos våre kunder

3 Skadeåret så langt 2015:

4 Kolvereid skole (Nærøy kommune)

5 Korsmo skole (Sør-Odal)

6 Stor vannskade

7 Hva dekker ansvarsforsikringen? Sikrede/Skadevolder Forsikringsselskapet Skadelidt 3. mann /forsikringsselskap Ansvarsforsikring dekker rettslig erstatningsansvar ovenfor tredjemann

8 Saksgang ved erstatningskrav Send skademelding - så fort som mulig - egen beskrivelse - redegjør for de faktiske forhold - ikke erkjenn ansvar Mottatt korrespondanse fra andre forsikringsselskaper videresendes KLP Hovedregel primærselskapet innhenter takstrapport og bistår skadelidt i forbindelse med skaden osv. Skader under avtalt egenandel behandles av kunde

9

10 Kvam 2013 Regresskrav fra Gjensidige

11

12 Dom i sak mot KLP og Lom kommune

13 Lomseggi

14 Rettsinstansenes vurdering Tingretten 16. mai 2013 erstatningsansvar for kommunen Lagmannsretten 28. mai 2014 kommunen og KLP skade fikk medhold Høyesterett 10. februar 2015 kommunen og KLP skade vant saken.

15 Partenes anførsler for Høyesterett Nissegården: Det var uaktsomt av kommunen å godkjenne byggesøknadene uten først å undersøke rasfaren Det må stilles strenge krav til kommunenes undersøkelsesplikt, særlig ut fra de topografiske forholdene på stedet Kommunens uaktsomhet har ført til et økonomisk tap - 10 mill KLP/kommunen: Vilkåret om økonomisk tap er ikke oppfylt. Virksomheten kan fortsette som i dag (sommerbruk!) Kommunen har ikke opptrådt uaktsomt. De hadde ingen direkte kunnskap om rasfaren Tiltakshaver som profesjonell utbygger har et selvstendig ansvar for kartlegging av rasfaren

16 Høyesterett la vekt på følgende: Rasfaren ved Knutstugugrove var kjent og merket som fareområde i reguleringsplan «Da byggetillatelsene ble gitt var det likevel ingen som synes å ha tenkt at det kunne være rasfare på andre deler av eiendommen» Det har aldri gått ras på eiendommen (utenfor Knutstugugrove) Vegetasjon i fjellveggen over eiendommen indikerte at området var rassikkert Eiendommen hadde vært i utbyggers familie i 4 generasjoner ROS-analysen fra 1998 konkluderte med akseptabel rasfare lite nedbør i Lom gjør risikoen mindre enn topografien skulle tilsi Lom ikke prioritert da den statlige raskartleggingen begynte i 2001 Tiltakshaver kjente eiendommen og rasfaren ved Knutstugugrove Hytter til sommerbruk, ikke helårsbolig med risiko for menneskelig skade, tilsa mildere aktsomhetsvurdering

17 Flertallets (4) konklusjon Samlet sett ikke erstatningsbetingende uaktsomt av kommunen å gi byggetillatelsene uten å foreta ytterligere undersøkelser. Mindretallets (1) konklusjon Med kunnskap om rasfaren fra Knutstugugrove burde kommunen stilt spørsmål ved om ikke et ras under særlig ugunstige forhold kunne bli mer omfattende enn det sporene i terrenget indikerte. Kommunen kunne ikke regne med at tiltakshaver hadde gjort undersøkelser. Men tiltakshaver har også et ansvar, noe som tilsier en reduksjon i erstatningen med 25 %

18 Dommens betydning I saker hvor naturgitte forhold, klimaendringer og ny kunnskap om risikobildet skaper utfordringer for kommunene. Dommen er viktig både for kommunekundene og oss. Konkret vurdering Høyesterett er i tvil dissens og ikke tilkjent saksomkostninger God og samvittighetsfull saksbehandling fra kommunen Avmerket faresone i reguleringsplan ROS-analyse Kunnskap på vedtakstidspunktet Nærmere avklaring av tiltakshavers ansvar

19 Dom i sak etter kvikkleireskred i Lyngen Lyngen kommune Naturskade 3. sept 2010 kvikkleireskred Bygninger erstattet som naturskade Antatt årsak : Utfylling av masser på kommunens eiendom (NGI) Regresskrav fra involverte selskaper Anført objektivt ansvar etter nabolovens 9 Varslet krav ca 50 millioner kroner Rettslig prøving

20 Ansvar vann og avløp

21 Ny avgjørelse i Høyesterett faktum: Høyesterett avsa 24. juni 2014 dom i en sak som gjelder erstatningsansvar etter tilbakeslag i det kommunale avløpsnettet. Tilbakeslaget medførte skader i en kjeller/underetasje i en privatbolig i Molde. Tilbakeslaget var forårsaket av at en stor stein hadde kommet inn i en hovedavløpsledning med tilstopping som følge. Årsaken til at steinen kom inn i avløpsledningen var ukjent.

22 Vann og avløp Ny avgjørelse i Høyesterett Spørsmål om ansvar etter forurensningslovens 24 a utilstrekkelig vedlikehold (jfr HR dom om ansvarsfraskrivelse). Spørsmål om ansvar på ulovfestet objektivt grunnlag for anleggseier jfr HR dom fra 1975 (var da ikke anledning til å forsikre seg). Høyesterett tok til slutt stilling til om erstatningen skulle reduseres da det ikke forelå nødvendig godkjennelse for bruk av kjeller til hybel. KLP og kommunen fikk medhold.

23 Ansvar for barnevernet Kommunen kan bli erstatningsansvarlig når barnevernet har vært for passive ved omsorgssvikt i private hjem Kommer ofte opp i kjølvannet av straffesak mot overgripere De faktiske forhold rulles opp i stor bredde Sakkyndige utreder skadeomfanget for barna Stor mediepågang mot kommune og forsikringsselskap Men langt flere saker om barnevernets manglende inngripen enn det vi ser i media Tidspunkt for konstatering av skaden ofte vanskelig i disse sakene

24 Saker fra skolen Kommunen kan bli erstatningsansvarlig når Elever ikke får tilstrekkelig undervisning En vurdering av sakkyndig ekspertise og jurister Elever mobbes når de er på skolen Det avgjørende er om skolen er aktiv og forsøker å hindre det som skjer Også her er det flere saker enn de som omtales i media og antakelig er mørketallene store Konstatering en vanskelig problemstilling også i disse sakene

25 Kroppspyramide i gymtimen Fall under turnundervisning Konsekvens varig medisinsk skade. Dom i tingretten 3. oktober 2014: Ikke ansvar for fylkeskommunen Kurant øvelse Kvalifiserte lærere Idrettselever med gode forutsetninger Ikke krav til særskilt sikring av elevene

26 Regress etter våre skadeutbetalinger For å holde skadekostnadene nede vurderes alle skader med tanke på mulig regress Kartlegger faktum på et svært tidlig stadium for å sikre bevis (utreder, teknisk sakkyndige mv) Kundens egenandel tas med i kravet Ofte saker mellom forsikringsselskaper I sensitive saker holdes kunden orientert om prosessen (eks skader hvor barn er skadevoldere)

27 Regress etter brannskade Domus Tynset

28 Brannskade Domus Tynset

29 Skolebrann Lindesnes

30 30

31 Takk for oppmerksomheten!

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01322-A, (sak nr. 2013/2422), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01322-A, (sak nr. 2013/2422), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. juni 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-01322-A, (sak nr. 2013/2422), sivil sak, anke over dom, Molde kommune KLP Skadeforsikring AS (advokat Lars Enger Barnholdt til prøve)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01946-A, (sak nr. 2011/425), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01946-A, (sak nr. 2011/425), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 18. oktober 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01946-A, (sak nr. 2011/425), sivil sak, anke over dom, If Skadeforsikring NUF Gunn Irene Suhr (advokat Emil Bryhn) mot Gjensidige

Detaljer

Alta-dommen om forurensningslovens 24 a og sanitærreglementene. Advokat Jardar Aas, Gjensidige Forsikring ASA Gardermoen, 23.

Alta-dommen om forurensningslovens 24 a og sanitærreglementene. Advokat Jardar Aas, Gjensidige Forsikring ASA Gardermoen, 23. Alta-dommen om forurensningslovens 24 a og sanitærreglementene Advokat Jardar Aas, Gjensidige Forsikring ASA Gardermoen, 23. november 2011 Tyttebærsti-dommen kommunens ansvar ved forsømt vedlikehold Høyesteretts

Detaljer

Drammen 4. juni 2014. Eiendom- og ansvarsforsikring v/morten Larsen og Jørgen Synnestvedt

Drammen 4. juni 2014. Eiendom- og ansvarsforsikring v/morten Larsen og Jørgen Synnestvedt Drammen 4. juni 2014 Eiendom- og ansvarsforsikring v/morten Larsen og Jørgen Synnestvedt Agenda Eiendomsforsikring o Hva er dekket o Kvalitet på eiendomsdata o Skadesak Ansvarsforsikring o Hva er dekket

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01092-A, (sak nr. 2014/1921), sivil sak, anke over dom, prøve) prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01092-A, (sak nr. 2014/1921), sivil sak, anke over dom, prøve) prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 20. mai 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01092-A, (sak nr. 2014/1921), sivil sak, anke over dom, I. Codan Forsikring NUF (advokat John Gjermund Flatabø til prøve) mot AmTrust

Detaljer

KOMMUNEVEGDAGENE 24. MAI 2012 NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

KOMMUNEVEGDAGENE 24. MAI 2012 NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING KOMMUNEVEGDAGENE 24. MAI 2012 NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING JURIDISKE PROBLEMSTILLINGER KNYTTET TIL VEGHOLDERS ANSVAR FOR OVERVANN. ADVOKAT GUTTORM JAKOBSEN TLF. 900 69 522 2633003 I. INNLEDNING Bygging

Detaljer

Oppstuvning i avløpsledninger og erstatning. Ann-Janette Hansen, juridisk spesialrådgiver Fredrikstad kommune. ajah@fredrikstad.kommune.

Oppstuvning i avløpsledninger og erstatning. Ann-Janette Hansen, juridisk spesialrådgiver Fredrikstad kommune. ajah@fredrikstad.kommune. Oppstuvning i avløpsledninger og erstatning Ann-Janette Hansen, juridisk spesialrådgiver Fredrikstad kommune. ajah@fredrikstad.kommune.no Erstatningskrav: Vannressursloven 47, 2 ledd bokstav d Vannressursloven

Detaljer

Juridiske rammer for det kommunale ansvaret med klimatilpassing

Juridiske rammer for det kommunale ansvaret med klimatilpassing KLIMA VÅRT FELLES ANSVAR Plankonferanse i Hordaland 2014 Juridiske rammer for det kommunale ansvaret med klimatilpassing mia.ebeltoft@fno.no 29.10.2014 1 Hvem er? 29.10.2014 2 Hvem er Finans Norge? Bankkunder:

Detaljer

HR-2007-522-A Rt-2007-431

HR-2007-522-A Rt-2007-431 HR-2007-522-A Rt-2007-431 INSTANS: Norges Høyesterett Dom. DATO: 2007-03-19 DOKNR/PUBLISERT: HR-2007-522-A Rt-2007-431 STIKKORD: (Stavangerdommen) Erstatningsrett. Vannskader i bolig etter stor nedbør.

Detaljer

Vann, avløp og nye rettsregler 2009. Rettferdighet og likebehandling i ansvarsskadesaker

Vann, avløp og nye rettsregler 2009. Rettferdighet og likebehandling i ansvarsskadesaker l/s x ha 180 160 140 120 Skien kommune, Rettferdighet og likebehandling i ansvarsskadesaker Finn Jenssen Overing. drift avløp 100 80 60 40 20 Nedbørsintensitet Skien, Elstrøm RA, 14/8-2008 0 18:00 19:00

Detaljer

Naturskade og kommunens ansvar

Naturskade og kommunens ansvar Vestlandsforsking-notat nr. 9/2008 Naturskade og kommunens ansvar Om status for kommunens rolle og ansvarsområder i forhold til sikring og forebygging mot naturskade Hege Høyer Leivestad Vestlandsforsking,

Detaljer

Droktor3tet for naturforvaltning MOTTATT. Enh.

Droktor3tet for naturforvaltning MOTTATT. Enh. Direktoratet for naturforvaltning P.b. 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Att.: Morten Thaulow L.Sak Droktor3tet for naturforvaltning MOTTATT 2 Enh. 1-)V()K \ ` I' I ' I ADVOKATER Erik Borresen Hans ErdvIk Ben

Detaljer

Forsikringsrett våren 2012

Forsikringsrett våren 2012 Forsikringsrett våren 2012 Opplysnings- og omsorgspliktene II Advokat Hans Kenneth Viga Temaene Grupperingen av opplysnings- og omsorgspliktene Forsikringstakers opplysningsplikt p Endring av risikoen

Detaljer

Kommunens ansvar etter plan- og bygningsloven 28-1. Dosent Fredrik Holth NMBU, Ås

Kommunens ansvar etter plan- og bygningsloven 28-1. Dosent Fredrik Holth NMBU, Ås Kommunens ansvar etter plan- og bygningsloven 28-1 Dosent Fredrik Holth NMBU, Ås Plan- og bygningsrett 28-1. Byggegrunn, miljøforhold mv. Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres,

Detaljer

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/lbsiv/lb-2009-19... LB-2009-197218

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/lbsiv/lb-2009-19... LB-2009-197218 LB-2009-197218 INSTANS: Borgarting lagmannsrett Dom DATO: 2011-03-21 DOKNR/PUBLISERT: LB-2009-197218 STIKKORD: Plan- og bygningsloven. Vegloven 32. SAMMENDRAG: Saken gjelder spørsmålet om eier av elektrisk

Detaljer

Advokat Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS Kongsveien 91, 1177 Oslo Tlf. 900 69 522 Guttorm.jakobsen@juris.no www.advokatjakobsen.

Advokat Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS Kongsveien 91, 1177 Oslo Tlf. 900 69 522 Guttorm.jakobsen@juris.no www.advokatjakobsen. Advokat Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS Kongsveien 91, 1177 Oslo Tlf. 900 69 522 Guttorm.jakobsen@juris.no www.advokatjakobsen.no 1 1. INNLEDNING Det er syv temaer for dagens foredrag.

Detaljer

Rådgivning og annen bistand innenfor skatte- og avgiftsretten: Revisors ansvar for feil

Rådgivning og annen bistand innenfor skatte- og avgiftsretten: Revisors ansvar for feil Rådgivning og annen bistand innenfor skatte- og avgiftsretten: Revisors ansvar for feil Artikkelen er forfattet av: Advokat (H) Erik v. Hirsch Advokatfirmaet Wiersholm Advokat Tone Kaarbø Advokatfirmaet

Detaljer

ALTADOMMEN KOMMUNENS OBJEKTIVE ANSVAR ETTER FORURENSNINGSLOVENS 24A FRANK LUND ALTADOMMEN 2013/03/19

ALTADOMMEN KOMMUNENS OBJEKTIVE ANSVAR ETTER FORURENSNINGSLOVENS 24A FRANK LUND ALTADOMMEN 2013/03/19 KOMMUNENS OBJEKTIVE ANSVAR ETTER FORURENSNINGSLOVENS 24A FRANK LUND FORURENSNINGSLOVEN 24a. (særlige erstatningsregler for avløpsanlegg) Anleggseieren er ansvarlig uten hensyn til skyld for skade som et

Detaljer

Forsikringsavtalelovens regler ved skadeoppgjøret etter 8-1

Forsikringsavtalelovens regler ved skadeoppgjøret etter 8-1 Forsikringsavtalelovens regler ved skadeoppgjøret etter 8-1 Opplysningsplikten og forsømmelse av denne Kandidatnummer: 591 Leveringsfrist: 250409 Til sammen 14265 ord 15.07.2009 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

AKTUELLE JURIDISKE SPØRSMÅL V/ADV. GUTTORM JAKOBSEN, ADV. FIRMA HAAVIND.

AKTUELLE JURIDISKE SPØRSMÅL V/ADV. GUTTORM JAKOBSEN, ADV. FIRMA HAAVIND. AKTUELLE JURIDISKE SPØRSMÅL V/ADV. GUTTORM JAKOBSEN, ADV. FIRMA HAAVIND. - ADGANG TIL ANSVARSFRASKRIVELSE I STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN- OG AVLØP. - SPØRSMÅL OM TILBAKEVIRKENDE KRAFT - KOMMUNENS

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00927-A, (sak nr. 2010/1995), sivil sak, anke over dom, (advokat Stig Berge til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00927-A, (sak nr. 2010/1995), sivil sak, anke over dom, (advokat Stig Berge til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 6. mai 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00927-A, (sak nr. 2010/1995), sivil sak, anke over dom, Deloitte AS (advokat Stig Berge til prøve) mot Zürich Insurance Ireland Ltd., filial

Detaljer

Meglers ansvar - meglers opplysnings- og undersøkelsesplikt som en del av god meglerskikk

Meglers ansvar - meglers opplysnings- og undersøkelsesplikt som en del av god meglerskikk Meglers ansvar - meglers opplysnings- og undersøkelsesplikt som en del av god meglerskikk Kandidatnr: 181538 Veileder: Magne Strandberg Antall ord: 13031 31.05.2012 1. INNLEDNING... 4 1.1 INNLEDENDE BEMERKNINGER...

Detaljer

Selgers advokatutgifter under eierskifteforsikring

Selgers advokatutgifter under eierskifteforsikring Selgers advokatutgifter under eierskifteforsikring Ved advokat Elisabeth Berthelsen Eierskifteforsikringen er en ansvarsforsikring som dekker selgers mulige ansvar for mangler etter salg av fast eiendom.

Detaljer

Yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring Forståelsen av yrkesskadeforsikringslovens 11 første ledd bokstav c Kandidatnr: 179219 Leveringsfrist: 10.des.2009 Til sammen 11089 ord Veileder: Gudrun Holgersen 10.12.2009 Innholdsfortegnelse

Detaljer

OVERVANN, FLOM, RAS OG EKSTREMVÆR - DAGMAR ENKELTE KOMMUNER KAN RISIKERE REGRESS! HVA ER FORSIKRINGSBRANSJEN OPPTATT AV OG HVORFOR?

OVERVANN, FLOM, RAS OG EKSTREMVÆR - DAGMAR ENKELTE KOMMUNER KAN RISIKERE REGRESS! HVA ER FORSIKRINGSBRANSJEN OPPTATT AV OG HVORFOR? OVERVANN, FLOM, RAS OG EKSTREMVÆR - DAGMAR ENKELTE KOMMUNER KAN RISIKERE REGRESS! HVA ER FORSIKRINGSBRANSJEN OPPTATT AV OG HVORFOR? Mia Ebeltoft Konferanse 12. juni 2012 Klimatilpasning og overvannshåndtering

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01464-A, (sak nr. 2008/543), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01464-A, (sak nr. 2008/543), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. august 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01464-A, (sak nr. 2008/543), sivil sak, anke over dom, ACE European Group Limited (advokat Per M. Ristvedt) mot If Skadeforsikring

Detaljer

Rt-1999-408 (94-99)

Rt-1999-408 (94-99) <noscript>ncit: 31:11</noscript> Side 1 av 15 Rt-1999-408 (94-99) INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1999-03-23 PUBLISERT: Rt-1999-408 (94-99) STIKKORD: Pengekravsrett. Kjøpsrett. Eiendomsmegleransvar. Hevning. Reklamasjon. SAMMENDRAG:

Detaljer

Advokathuset Fredrikstad

Advokathuset Fredrikstad - Phønixgt. 3 - Inngang Tordenskioldsgate Postboks 493, N-1601 Fredrikstad Tlf / faks: 69 30 19 00 / 69 30 19 01 I kontorfelleskap: Advokat Øyvind Abrahamsen Org.nr. 971 458 208 abrahamsen@adv-huset.no

Detaljer

Oppreisning ved bilulykker

Oppreisning ved bilulykker Oppreisning ved bilulykker Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 551 Leveringsfrist: 25.04.2012 Til sammen 15 490 ord 25.04.2012 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Generelt om

Detaljer

Ny viktig dom: Helseplager etter WAD-skademekanisme(Whiplash) er IKKE en muskeleller skjelettsykdom eller annen degenerativ lidelse.

Ny viktig dom: Helseplager etter WAD-skademekanisme(Whiplash) er IKKE en muskeleller skjelettsykdom eller annen degenerativ lidelse. Ny viktig dom: Helseplager etter WAD-skademekanisme(Whiplash) er IKKE en muskeleller skjelettsykdom eller annen degenerativ lidelse. Det er ofte vanskelig for oss jurister å forklare seg på en måte som

Detaljer