Gjennomgang og status rettslige utgangspunkter, nyere rettspraksis mv. Advokat Jens Naas-Bibow

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjennomgang og status rettslige utgangspunkter, nyere rettspraksis mv. Advokat Jens Naas-Bibow"

Transkript

1 Gjennomgang og status rettslige utgangspunkter, nyere rettspraksis mv Advokat Jens Naas-Bibow 1

2 Rett til å ha/etablere nettanlegg forutsetter et stiftelsesgrunnlag Rett til å ha eller etablere infrastruktur på annen manns grunn forutsetter privatrettslige grunnlag (stiftelsesgrunnlag) Enten grunneier er privat eller offentlig For offentlig veigrunn kreves det i tillegg en offentligrettslig tillatelse 2

3 Ulike stiftelsesgrunnlag Avtale Annen manns grunn Ekspropriasjon Stiftelsesgrunnlag Hevd Vegloven 32 og 57 Offentlig veigrunn? Kan ikke ekspropriere seg vekk fra lovens krav 3

4 Omfang av rettigheter og plikter beror på innholdet i stiftelsesgrunnlaget Hva har man rett til? Vedlikehold/linjerydding Alternativ bruk (fiber) Utskiftinger mv Utvidelser Hva har man plikt til? Flytteplikt for egen regning Kostnadsdekning for øvrig; gebyrer mv Tekniske krav Offentligrettslige krav Beror på stiftelsesgrunnlag og regelverk 4

5 Rett til vedlikehold/linjerydding Hva sier stiftelsesgrunnlaget? Som regel en forutsetning for rettigheten Men like fullt opplever man problemer, jf nylig avsagt dom fra Vest-Telemark 5

6 Rett til vedlikehold/linjerydding Tingrettsak i Vest-Telemark Spørsmål om rett til å rydde linjetrasé langs en 22 kv høyspentlinje etablert I 1940, og hvor bredt ryddebelte selskapet hadde rett til. Grunneier bestred rydderett. Ingen skriftlige avtaler. Retten måtte vurdere hva som sannsynligvis ble avtalt i Nettselskapet gjorde omfattende søk i egne og offentlige arkiver, og innhentet flyfotoer og vitner for å belyse at det var gjennomført rydding tidligere bruke praksis for å illustrere hva som er avtalt. Tingretten kom til at selskapet hadde rett til å rydde i samsvar med dagens offentligrettslige krav. Dommen er rettskraftig. Illustrerer behovet for faktaoversikt og dokumentasjon 6

7 Rett til alternativ bruk (fiber) Hva sier stiftelsesgrunnlaget? Hvis taust/muntlig; servituttloven utfyller, tiden og tilhøva Må ikke endre hovedformål eller påføre urimelig tilleggsulempe Som hovedregel adgang Men ved etablering i dag oppfordring til å regulere det i stiftelsesgrunnlag 7

8 Rett til alternativ bruk (fiber) Saken i Borgarting (2001) Tre grunneiere hadde motsatt seg nettselskapets rett til fremføring av fiber i forbindelse med høyspentlinjer på eiendommene deres. Gjaldt hovedsakelig fiber til ekstern kommunikasjon Opprinnelige rettigheter ble etablert ved ekspropriasjon; verken ekspropriasjonstillatelser eller skjønnsforutsetninger omtalte fiber/tele Servituttloven åpner for dynamisk tolkning av servitutter men må ikke endre hovedformål eller påføre urimelig tilleggsulempe Fiber endrer ikke hovedformål og i samsvar med tid og tilhøva. Reell ulempe kun hyppigere inspeksjoner og vedlikehold Retten konkluderte med at selskapets rett til å ha kraftlinje også omfattet adgang til å anlegge og drive fiberoptisk kabelanlegg til kommersielle formål i tilknytning til kraftlinjeanlegget 8

9 Rett til utskiftinger forholdet til vedlikehold Hva sier stiftelsesgrunnlaget? Hvis taust/muntlig; servituttloven, tiden og tilhøva Må vurderes konkret normalt OK 9

10 Rett til utvidelser Hva sier stiftelsesgrunnlaget? Hvis taust/muntlig; servituttloven, tiden og tilhøva Gjerne vanskelig å få medhold i rett til utvidelser Må da inngå avtale/ekspropriere tilleggsrettigheter 10

11 Flytteplikt Hva sier stiftelsesgrunnlaget? Hvis offentlig veigrunn Flyttevilkår? 11

12 Flytteplikten etter vegloven Flytteplikt for egen regning etter vegloven Hvor er vi? Offentlig veigrunn, 3-metersbeltet etter vegloven forbyr ledninger mv uten tillatelse Slik tillatelse kan gis på flyttevilkår (eks blankett 66) Innebærer at ledningseier må flytte for egen regning dersom det er nødvendig av hensyn til vegen (veglovens formål); typisk trafikksikkerhet og trafikkavvikling mv. 12

13 Flytteplikten etter vegloven Flytteplikt for egen regning etter vegloven Så hva forutsetter flytteplikt? Er tillatelsen gitt på flyttevilkår? Ingen skriftlig tillatelse: Bevisspørsmål Praksis, korrespondanse mv Hvis flyttevilkår Nødvendig av hensyn til vegen? Er det gitt pålegg? Flere problemstillinger vært oppe for domstolen 13

14 Flytteplikten etter vegloven IKEA-saken (Høyesterett og lagmannsrett) Gjaldt utbygging av IKEA på Slependen Nettanlegg var fysisk i veien for nødvendig veiutvidelse I lagmannsretten avgjort: Bevismessig at tillatelse var gitt på flyttevilkår At privat initierte utbyggingstiltak kan utløse flyttevilkår I Høyesterett avgjort: At estetiske/miljømessige hensyn kan begrunne krav om kabling ved ny etablering/reetablering etter gyldig pålegg om flytting Ikke avgjort at estetiske/miljømessige hensyn kan utløse flyttevilkår 14

15 Flytteplikten etter vegloven Tingrettssak i Bærum (Borgveien) Gjaldt pålegg om kabling av luftlinje samtidig med at vann- og avløpsanlegget skulle rehabiliteres og veien derfor ble gravd opp. Vann og avløp ikke omfattet av vegloven. Var heller ikke nødvendig å flytte på grunn av arbeidene i veien. Begrunnet i estetikk og samordning. Nettselskapet anførte at det må skilles mellom hvilke hensyn som kan begrunne kabling ved reetablering/ny etablering og hvilke hensyn som kan utløse selve flyttevilkåret; estetikk og samordning ikke tilstrekkelig for sistnevnte. Tingretten ga nettselskapet medhold. 15

16 Flytteplikten etter vegloven Tingrettssak i Bærum (Borgveien) Samordningshensynet må imidlertid inngå som del av en bredere, veifaglig begrunnelse. Det kan ikke være slik at kommunen ved enhver graving i bakken kan pålegge ledningseiere med anlegg i luftstrekk i veien å flytte og kable anleggene, uavhengig av hvilke konsekvenser graving har for det eksisterende luftstrekket eller den veifaglige begrunnelse for flyttepålegget for øvrig. Slik retten ser det kan imidlertid ikke estetikk-, miljø- eller samordningshensyn alene begrunne flytting av anleggene i denne saken med den konsekvensens at den etablerte tillatelsen bringes til opphør. ( ) konsekvensene av vedtaket blir vesentlig mer byrdefulle for en ledningseier som har innrettet seg etter en opprinnelige tillatelse, enn for en som kan velge å avstå fra etablering. Etter rettens syn må kommunen ha en lovhjemmel for et slikt inngripende vedtak. Avgjørelsen er påanket av Bærum kommune. 16

17 Flytteplikten etter vegloven Tingrettssak i Oslo (Thorleif Haugs vei) Gjaldt pålegg om dekning av kostnader for flytting av høyspentledning i forbindelse med boligprosjekt som krevde utvidet vei. Opprinnelig forutsatt at utbygger skulle ta kostnadene. Utbygger involverte veimyndighetene i ettertid og etterspurte pålegg overfor nettselskapet for å få refundert utgifter. Nettselskapet mottok brev fra den kommunale veimyndigheten om betalingsanmodning for utgiftene utbygger hadde hatt med nettanlegget. Utover dette ingen form for saksbehandling, begrunnelse eller utdyping av hva kostnadene gjaldt mv. Nettselskapet bestred både at det var nødvendig å flytte høyspentkabelen av hensyn til vegen, og at det var gitt pålegg om flyttning for egen regning i henhold til de forvaltningsrettslige krav som gjelder. Tingretten ga ikke selskapet medhold. Vanskelig å få grep om hva tingretten egentlig legger til grunn om de forvaltningsrettslige kravene til pålegget/om pålegg er nødvendig. Dommen er påanket. 17

18 Flytteplikten etter vegloven Bybanesaken i Bergen (Gulating lagmannsrett) Gjaldt pålegg om flytting for egen regning på grunn av byggingen av bybanen i Bergen Problemstillinger primært hvorvidt tillatelsen var gitt på flyttevilkår og om pålegg var forholdsmessig Nettselskapet fikk ikke medhold Verdt å merke seg: etablering av bybanen faller innenfor veglovens formål i form av hensynet til trafikkavvikling: Bybanen i Bergen er et alternativ til personbefordring med buss og privatbil. Den reduserer hensett til forventet økning i transportbehovet behovet for utbygging [av] offentlig vei på strekningen vesentlig. Regjeringen foreslo bruk av såkalte bevilget midler. Det er lagt til grunn at en slik alternativ bruk av midler til utbygging av kollektivtilbud vil gi bedre transport tilbud enn investeringer i veinettet. 18

19 Kostnadsdekning for øvrig; gebyrer mv Kostnadsdekning Kommunale graveinstrukser, hva er de? Privat grunn? Etablert: hva sier stiftelsesgrunnlag Ny etablering Godta? Ekspropriere Offentlig veigrunn Dekke kun faktiske merkostnader Forringelsesgebyr Saksbehandlingsgebyr 19

20 Tekniske krav Tekniske krav Hvis offentlig veigrunn Etablert: hva sier stiftelsesgrunnlaget? Hva er nødvendig, hensiktsmessig og forholdsmessig av hensyn til veien? Ny etablering Godta Ekspropriere Kommunale graveinstrukser 20

21 Kommunale graveinstrukser hva er de? Interne instrukser, ikke forskrifter Kommunenes syn på forståelsen av regelverket og saksbehandlingsregler Blanding av krav Grunneier Kan eksproprieres Veimyndighet Samsvar med lovgivning? Øvrig regelverk Samsvar med lovgivning? 21

22 Forskriften etter vegloven 32 hva skjer? Må gis av staten, kommuner ikke hjemmel til å gi regler etter 32 Tidligere forslag fra Vegdirektoratet har strandet grunnet massiv kritikk om ubalanse Revidert forslag fra flere bransjeorganisasjoner og selskaper i fellesskap balansert forslag 22

23 Offentligrettslige krav Offentligrettslige krav Som følge av konsesjon og regelverk mv Anleggseiers ansvar å ivareta og skaffe tilstrekkelige rettigheter til å ivareta kravene Påvirker i utgangspunktet ikke rettigheter og plikter som følger av stiftelsesgrunnlag eller veglovtillatelser 23

24 Dokumentasjon og historikk stor betydning Stiftelsesgrunnlag/tillatelser er uklart, taust eller muntlig Dokumentasjon Omfang av rettigheter og plikter må klarlegges gjennom Praksis Historikk 24

25 Praktiske råd Bud nr 1: Oversikt over rettigheter og plikter! Rettslige forhold Aktører (grunneier eller veimyndighet) Faktiske forhold 25

26 Praktiske råd - ryddig dialog Vær ryddige og presise i dialog med grunneier/veimyndighet. Ikke skap følgefeil fordi andre aktører blander kortene 26

27 Praktiske råd - nyetableringer hva trenger dere? Skaff tilstrekkelige rettigheter ved nyetableringer Hva er nødvendig for å vedlikehold, drifte mv det som etableres? Hva kan bli aktuelt fremover av utvidelser, alternativ bruk mv? 27

28 Praktiske råd - håndtering av konflikter - interesseavveining Hardt mot hardt? Minnelig løsning? Dreier det seg om: Høye eller lave kostnader? Viktig eller mindre viktig anlegg? Uklar eller klar juss? Prinsipielt viktig sak eller ikke? Konsekvenser av saken for selskap og bransje? 28

29 Spørsmål? 29

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

OSLO TINGRETT 0 9 JAN2015. Avsagt: 07.01.2015 i Oslo tingrett. Saksnr.: 14-091446TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle

OSLO TINGRETT 0 9 JAN2015. Avsagt: 07.01.2015 i Oslo tingrett. Saksnr.: 14-091446TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle 0 9 JAN2015 J.nr: 2C14-048-0075 OSLO TINGRETT II Avsagt: Saksnr.: 07.01.2015 i Oslo tingrett. 14-091446TVI-OTIR/05 Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle Saken gjelder: Konsesjon for erverv av landbrukseiendom

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01946-A, (sak nr. 2011/425), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01946-A, (sak nr. 2011/425), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 18. oktober 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01946-A, (sak nr. 2011/425), sivil sak, anke over dom, If Skadeforsikring NUF Gunn Irene Suhr (advokat Emil Bryhn) mot Gjensidige

Detaljer

Om saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene og høring av barn

Om saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene og høring av barn Veileder Q-15/2004 Utgitt av: Barne- og familiedepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Statens forvaltningstjeneste Kopi- og distribusjonsservice

Detaljer

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR - en rapport om bygningseiers ansvar for krav rettet mot leietager i medhold av lov og forskrift Januar 2014 FØYEN Advokatfirma DA FORORD FØYEN Advokatfirma DA (FØYEN)

Detaljer

Spørsmål praksis for inndragning av firmabil utover tre måneder er diskriminerende mot personer med nedsatt funksjonsevne

Spørsmål praksis for inndragning av firmabil utover tre måneder er diskriminerende mot personer med nedsatt funksjonsevne Spørsmål praksis for inndragning av firmabil utover tre måneder er diskriminerende mot personer med nedsatt funksjonsevne Kvinne med nedsatt funksjonsevne hevder at arbeidsgiver B sin regel om at firmabil

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 26.01.2011 i Oslo tingrett, Saksnr.: 11-001411TVI-OTIR/06. Dommer: Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 26.01.2011 i Oslo tingrett, Saksnr.: 11-001411TVI-OTIR/06. Dommer: Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 26.01.2011 i Oslo tingrett, 11-001411TVI-OTIR/06 Dommer: Tingrettsdommer Hugo Abelseth Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner Bekken & Strøm AS Sandefjord

Detaljer

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS Helsehus i Nordhordland Vurdering av selskapsform/samarbeidsform Telemarksforsking og Ernst & Young AS Innhold Side 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Forespørsel... 3 1.2 Omfang av og innhold i helsehuset...

Detaljer

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hovedpunkt: Noen begrep til å begynne med Når kan Vegvesenet erverve grunn? Skjematisk oversikt over hvordan grunnervervet skjer

Detaljer

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Hva er enkeltvedtak Definisjonen av enkeltvedtak følger av forvaltningsloven 2 første ledd bokstav b: et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten?

Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten? Mastergradsoppgave JUS399 Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten? Kandidatnr: 173064 Veileder: Bjarne Kvam Antall ord: 12

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter ved redusert arbeidsevne

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter ved redusert arbeidsevne Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter ved redusert arbeidsevne Tilrettelegging, oppfølging og medvirkning etter arbeidsmiljøloven Av Avesta Nomat Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet

Detaljer

Virkninger av endringer i plan- og bygningsloven for private tiltakshavere som bygger for eget formål

Virkninger av endringer i plan- og bygningsloven for private tiltakshavere som bygger for eget formål Oppdragsrapport nr. 4-2004 Tove L. Mordal og Veronica Lorentzen Virkninger av endringer i plan- og bygningsloven for private tiltakshavere som bygger for eget formål Oppdragsrapport nr. 4-2004 Tittel

Detaljer

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning av Tommy Sneve Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ILP. Småkraftverk Seljord, Nissedal. Rapport fra feltarbeid i eiendomsfag, Av: Anine Lunde, Ingrid Melheim, Salman Saed, Gro Jubskås

ILP. Småkraftverk Seljord, Nissedal. Rapport fra feltarbeid i eiendomsfag, Av: Anine Lunde, Ingrid Melheim, Salman Saed, Gro Jubskås ILP, UMB Serie E Studentarbeider, EIE304 ILP Rapport fra feltarbeid i eiendomsfag, Telemark, høsten 2009. Emnkode: EIE 304. Småkraftverk Seljord, Nissedal Av: Anine Lunde, Ingrid Melheim, Salman Saed,

Detaljer

Kredittgivers frarådningsplikt etter finansavtaleloven 47

Kredittgivers frarådningsplikt etter finansavtaleloven 47 Kredittgivers frarådningsplikt etter finansavtaleloven 47 Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 730 Leveringsfrist: 26. april 2011 Til sammen 16708 ord 25.04.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring

Detaljer

KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10

KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 Kandidatnummer: 647 Leveringsfrist: 25.11.2008 Til sammen 17486 ord 27.11.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Tema og

Detaljer

av Ane Larsdatter Fladvad

av Ane Larsdatter Fladvad Fremstilling og sammenligning av arbeidsmiljøloven 14-9 femte ledd annet punktum og den ulovfestede regelen om fast ansettelse ved varig behov; med fokus på reglenes praktiske virkeområde. av Ane Larsdatter

Detaljer

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet 1 Innhold 1 Innledning... 7 2 Innledning... 10 3 Kort om pasient- og brukerrettigheter og utformingen

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK. Kommentarhefte

Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK. Kommentarhefte Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK Kommentarhefte : INNHOLD Side FORORD 3 Hvem reglene gjelder for 3 Åndsverksloven 3 Innspill til forbedringer 3 DEL 1 OM GOD RÅDGIVNINGSSKIKK

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven

Høringsuttalelse NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven Høringsuttalelse NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven Huseiernes Landsforbund (HL) viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementet brev av 22. august i år, om høringsuttalelse til NOU 2014:6 Revisjon

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 02. mars 2014 Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 Sted: Ås Rådhus, Ås Representantskapet Ordfører Frogn kommune Thore Vestby- leder Ordfører

Detaljer