1. INNLEDNING. Vegloven av 21. juni 1963 om vegar (veglova) har inntatt regler om byggverk mm. avkjørsel, gjerde og grind i kapittel V i loven.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. INNLEDNING. Vegloven av 21. juni 1963 om vegar (veglova) har inntatt regler om byggverk mm. avkjørsel, gjerde og grind i kapittel V i loven."

Transkript

1 VEIJUS. FORHOLDET MELLOM PRIVAT EIENDOM OG VEIGRUNN OM BYGGEGRENSER, SIKT OG AVKJØRSLER. AKTUELLE DOMMER SISTE ÅR. KOMMUNEVEGDAGENE APRIL Advokat Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS Kongsveien 91, 1177 Oslo e-post: 1

2 1. INNLEDNING Vegloven av 21. juni 1963 om vegar (veglova) har inntatt regler om byggverk mm. avkjørsel, gjerde og grind i kapittel V i loven. Kapittelet hjemler veimyndighetenes adgang til å fatte vedtak innenfor byggegrensene for offentlig vei, fastsatt med hjemmel i vegloven 29. Formålet med byggegrensene er å skape en fri arealstripe i terrenget, slik at veien kan føres frem over grunn som bare er beregnet til veiformål. Bestemmelsene i kapittelet hjemler vedtak som er nødvendige for å hindre oppsetting av noe som varig eller midlertidig antas å ville medføre vesentlig ulempe for trafikken, trafikksikkerheten eller veivedlikeholdet. Vedtakene vil normalt ikke forplikte til å betale erstatning til grunneierne, jf. en rekke dommer fra Høyesterett knyttet til denne problemstillingen. I dette foredraget skal jeg se nærmere på reglene om byggegrenser, kravet om tillatelse fra veimyndighetene, regler for tre, busker og plantevekster innenfor byggegrensene, samt reglene om avkjørsel, frisiktssoner og gjerdehold mot veg. Aktuelle dommer knyttet til hhv. ansvar for overvann fra vei, ansvar for strøing på offentlig torg, og ansvar for omlegging av luftledningsanlegg til jordkabelanlegg i vei som følge av utskiftning av ledningsnett for vann- og avløp i veien vil bli behandlet i siste del av dette foredraget. 2

3 2. REGLER OM BYGGEGRENSER, SIKT OG AVKJØRSLER 2.1 Byggegrenser. Vegloven 29 og Byggegrensenes omfang. Vegloven 29. Langs offentlig veg skal det være byggegrenser fastsatt med hjemmel i vegloven, dersom ikke annet følger av arealdel av kommuneplan eller reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. Byggegrense på 50 meter fra riksvei og fylkesvei. 15 meter fra kommunal vei og for gang- og sykkelvei. Avstanden regnes fra midtlinjen i henholdsvis kjørebanen, eller gang- og sykkelvegen. Departementet har adgang til å fastsette større eller mindre avstand en hhv. 50 og 15 meter på særskilt fastsatte riksveistrekninger. 3

4 REGLER OM BYGGEGRENSER, SIKT OG AVKJØRSLER Plassering av byggverk, kiosk eller annen større innretning. Vegloven 30. Vegloven 30 angir at byggverk, kiosk eller annen større innretning ikke uten særskilt tillatelse må plasseres innenfor byggegrenser som er fastsatt i eller med hjemmel i vegloven 29. Det samme gjelder for vareramper, murer og lignende innretninger, for utsprengte og utgravde rom og for nettstasjoner og andre byggverk mv. i tilknytning til ledninger som omtalt i vegloven 32. Forbudet begrunnet i prinsippet om en fri arealstripe reservert for vegformål. Tillatelse etter vegloven 30 første ledd gis av regionvegkontoret for riksveier og fylkesveier og av kommunen for kommunale veier, jf. vegloven 30 tredje ledd. En søknad avgjøres hovedsakelig ut fra vegens behov for rom for veiutbygging, vegomlegging og gang-/sykkelvei. Hensynet til trafikksikkerhet og til et effektivt vedlikehold av vegen, også for fremtiden er relevant. Det må foretas en forholdsmessig interesseavveining mellom søkerens og veimyndighetenes interesse ved avgjørelse av om samtykke skal gis. Hensynet til trafikkfare og miljø vil være av sentral betydning. Tillatelse kan gis på vilkår. 4

5 2.1.3 ERSTATNING PÅ GRUNN AV BYGGEGRENSER FASTSATT I MEDHOLD AV VEGLOVEN 29 OG 30. VEGLOVEN 30 A. Krav på erstatning som følge av byggegrenser fastsatt i medhold av vegloven 29, jf. 30 kan, bortsett fra i ekspropriasjonssaker, kun kreves av den som har søkt om tillatelse etter 30, og som, etter han har fått avslag, har klaget saken inn for høyere vegmyndighet uten å få medhold, jf. vegloven 30 a. Kravet blir foreldet ett år etter at vedkommende har fått melding om avgjørelsen eller har blitt kjent med eller burde ha gjort seg kjent med den. Første ledd i 30 a gjelder tilsvarende for krav om erstatning for forbud fastsatt i eller i medhold av bestemmelsene i 32-35, jf. 30 a annet ledd. Bestemmelsen gir ingen hjemmel for å få tilkjent erstatning som følge av byggegrenser, men er å anse som en ren prosessuell bestemmelse, med enkelte vilkår for å kunne kreve erstatning. Vedtakene vil normalt ikke forplikte veimyndighetene til å svare erstatning til grunneierne, jf. som eks. Rt s. 64 (Bjørgo). Saken gjaldt krav på erstatning for byggegrense langs offentlig veg, jf. plan- og bygningsloven 32 nr. 1 om at det skal betales erstatning dersom en reguleringsplan med slik byggegrense medfører at en eiendom blir ødelagt som byggetomt og den heller ikke kan benyttes på annen regningssvarende måte. Eier ikke gitt medhold. Det samme vil gjelde for byggegrenser fastsatt etter vegloven, jf. Rt s

6 2.2 Regler om beplantning langs veg eller byggegrenser til veg. Vegloven 31. Tre, busker og annen plantevekst innenfor byggegrensene som er fastsatt i eller med hjemmel i 29, kan påbys borttatt eller skåret ned i den grad det blir funnet nødvendig av hensyn til ferdselen eller veivedlikeholdet, jf. vegloven 31 første ledd. Bestemmelsen gjelder både i og utenfor regulert strøk. Vedtaket er et enkeltvedtak, for så vidt fjerning av vegetasjon mellom veiens eiendomsområde og byggegrensene. I praksis blir vegmyndighetene som oftest enig med eier eller rettighetshaver om fjerning. På veiens eget eiendomsområde står vegmyndigheten fritt til å disponere vegetasjonen i samme utstrekning som andre eiere av grunn. Eieren eller rettighetshaveren har krav på vederlag etter skjønn for skade og ulempe som følge av påbudet, og for utgifter med borttaking eller nedskjæring, jf vegloven 31 annet ledd. Avkjørselsbruker har et spesielt ansvar for at sikten til enhver tid er tilfredsstillende etter vegloven 43 med forskrifter av 16. juli Eier eller rettighetshaver kan ikke forlange erstattet den vegetasjon som vegvesenet kan kreve fjernet for at disse siktkravene oppfylles. Vegdirektoratet kan kreve sin omkostninger ved dette arbeidet dekket av den ansvarlige. Dersom pålegg om fjerning av vegetasjon ikke etterkommes, kan vegmyndighetene sørge for at dette arbeidet blir utført, jf. vegloven 31 tredje ledd. Eieren eller rettighetshaveren skal ha vederlag etter skjønn for skade og ulempe. 6

7 2.3 Regler om avkjørsler. Vegloven Krav om fastsettelse av avkjørsel i reguleringsplan eller til særskilt tillatelse etter vegloven 40. Avkjøring fra offentlig veg må bare bygges eller benyttes etter reguleringsplan eller arealdel av kommuneplan etter plan- og bygningsloven, jf. vegloven 40 første ledd. Finnes det ikke noen reguleringsplan som nevnt i første ledd, eller planen ikke omfatter avkjøring, må avkjøring fra riksvei eller fylkesvei ikke etableres eller benyttes, uten at det er gitt samtykke fra regionvegkontoret, og avkjøring fra kommunal vei ikke etableres eller benyttes uten samtykke fra kommunen, jf. vegloven 40 annet ledd. Avkjørsel den fysiske tilkoblingen mellom offentlig vei og privat eiendom som er nødvendig for å skaffe atkomst. Tillatelse til avkjørsel, eller avslag på slik søknad, er enkeltvedtak som kan påklages. Regionvegkontoret kan kreve at avkjøring fra riksvei eller fylkesvei skal bygges etter en plan det godkjenner. Kommunen kan tilsvarende kreve at avkjøring fra kommunal veg skal bygges etter en plan som det godkjenner, jf. vegloven 40 tredje ledd. Er arbeidet med avkjøringen ikke igangsatt innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort, jf. vegloven 40, 4. ledd. 7

8 2.3.2 Hjemmel for å kreve avkjøring fra veg flyttet, endret, bruken avgrenset eller nektet, jf. vegloven 41. Regionvegkontoret kan påby at avkjøring fra riksveg eller fylkesveg blir flyttet eller endret, bruken avgrenset, eller helt nekte bruk av slik avkjøring, jf. vegloven 41 første ledd. Kommunen kan ta avgjørelse etter første ledd for kommunal veger, jf. 41 annet ledd. Bestemmelsen gjelder selv der hvor avkjørselen opprinnelig er regulert i reguleringsplan. Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages. Nødvendige utgifter til flytting eller endring av lovlig avkjøring kan det kreves vederlag for. Likeledes kan, i forbindelse med flytting av avkjørsel, kreves vederlag for nødvendige utgifter til flytting, endering eller forlengelse av privat vei frem til avkjørselen. Det samme gjelder utgifter til flytting, ombygging eller endring av byggverk eller anlegg som avkjøringen gjør nødvendig. Det skal tas hensyn til verdiøkningen som den nye avkjøringen eller veien tilfører eiendommen. Dette skjer ved fradrag i vederlaget eller refusjonen fra eieren dersom avkjøringen eller veien allerede er bygd. (vegloven 41 tredje ledd. Retten til erstatning vesentlig utvidet ved lovendringen i Beslagleggelse av egen grunn til ny avkjørselsvei anses ikke å representere noen utgift for avkjørselseieren, i motsetning til hvis han må betale for grunn til avkjørsel på naboeiendom. 8

9 2.3.3 Hjemmel for pålegg om stenging av avkjørsel ved ikke lovlig bruk av denne. Vegl Eier eller bruker av eiendoms plikt til å holde ved like avkjørsel. Regler om frisikt, jf. vegloven 43. Blir avkjøring bygd eller benyttet i strid med det som er fastsatt i eller med hjemmel i veiloven, kan det gis pålegg om at avkjøringen skal stenges, endres eller flyttes på den ansvarlige sin kostnad, jf. vegloven 42. Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages. Avkjøring skal bygges og holdes ved like i samsvar med regler som Vegdirektoratet fastsetter. Så langt det ikke er bestemt noe annet, skal disse reglene gjelde i stedet for vilkår som tidligere måtte være satt for tillatelse til avkjøring, jf. vegloven 43. I reglene kan det fastsettes at det skal gjelde særlige frisiktslinjer mellom avkjøringen og den offentlige veien. I den grad veimyndighetene finner det nødvendig, kan slike frisiktslinjer også gjøres gjeldende utenom byggegrensene. Veimyndighetene kan sette som vilkår for å gi tillatelse til avkjøring i det enkelte tilfellet, at eieren eller brukeren av avkjøringen sørger for å holde fri sikt etter slike frisiktslinjer som er fastsatt av vegmyndighetene. Eieren eller brukeren av eiendommen er ansvarlig for vedlikehold av avkjøring til eiendommen. Er vedlikeholdet ikke forsvarlig kan det, så langt det blir funnet nødvendig, gjøres på den ansvarlige sin kostnad, jf. vegloven 43 annet ledd. 9

10 2.4 Regler om gjerde mot vei. Vegloven 44 til 47. Dersom veimyndighetene anser at det bør være gjerde mot offentlige vei av hensyn til veien, eller ferdselen på veien, blir gjerdet satt opp og holdt ved like av veimyndighetene, med mindre noe annet er fastsatt som vilkår i avholdt ekspropriasjonsskjønn eller gjennom særskilt inngått avtale, jf. vegloven 44 første og annet ledd. Det er vegmyndighetene som avgjør om et slikt gjerde er nødvendig, jf. Rt s Skjønnsretten har ikke rett til å pålegge veimyndigheten plikt til gjerdehold. Der gjerdet må regnes som nødvendig for å verne en eiendom mot husdyr, kan eier eller bruker av slik eiendom ved offentlig veg kreve at vegvesenet gir vederlag etter skjønn for utgifter til å sette opp og holde ved like gjerde. Dersom vegmyndighetene finner at et gjerde, som de ikke selv har satt opp, bør flyttes eller endres i samsvar med bestemmelsene i 45, kan veimyndigheten kreve at eier eller bruker av grunn ved veien gjør dette mot vederlag etter skjønn, jf. 44, 5. ledd. Gjerde som nevnt i 44 skal plasseres på veigrunnen ved eiendomsgrensen, dersom veimyndighetene ut fra hensynet til terrengforholdene eller av andre grunner fastsetter en annen plassering, jf. 45. Bestemmelsene om gjerde i vegloven 44 og 45 gjelder bare så langt ikke annet er bestemt om gjerde etter planog bygningsloven, jf. vegloven 46. Er gjerde oppsatt eller innrettet i strid med det som er fastsatt med hjemmel i 45, eller det ikke blir holdt forsvarlig ved like, kan vegmyndighetene sørge for at det blir flyttet, revet, endret eller satt i stand, jf. vegloven

11 3. AKTUELLE DOMMER INNENFOR VEISEKTOREN SISTE ÅR. 3.1 Høyesteretts dom i sak mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune og Tryg Forsikring 24. mai 2012 Forurensningsloven 24 a fastslår at anleggseieren er ansvarlig uten hensyn til skyld for skade som et avløpsanlegg volder fordi kapasiteten ikke strekker til eller fordi vedlikeholdet har vært utilstrekkelig. Det følger av Høyesteretts dom i sak mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune og Tryg Forsikring av 24. mai 2012, at forurensningsloven 24 a også rammer det forhold at ristene i en vei, som følge av store nedbørsmengder og snøsmelting går tette, og at regnvannet som følge av dette ledes via veien og ned i kjellere til nedenforliggende eiendommer. Ristene og ledningene langs veien anses i dette tilfellet som et avløpsanlegg, jf. forurensningsloven 21. Med avløpsanlegg forstås anlegg for transport og behandling av avløpsvann. Dette selv om ledningene ikke fører kommunalt avløps- eller overvann frem til kommunale anlegg. Bestemmelsene gjelder også for private anlegg, uavhengig av hvem som eier anlegget. Førstvoterende, som fikk tilslutning av 3 øvrige dommere, fant at skadene ville ha vært unngått ved et bedre vedlikehold av veiens avløp, i første rekke ved en raskere utrykning den aktuelle skadedagen, for å hindre at det oppsto såkalte «snøbommer» i ristene. Overvann fra regn og snøsmelting er å anse som avløpsvann 11

12 3.1 Høyesteretts dom mellom STF og Tryg forsikring 24. mai 2012 forts. (2) Sør-Trøndelag fylkeskommune anførte at lovgiver ikke hadde tatt sikte på at skader som skyldtes mangler ved avløp langs veier utenfor bystrøk skulle være omfattet, og at det i tilfellet kunne få potensielt store konsekvenser, og at det var å forvente at slike konsekvenser var blitt drøftet i forarbeidene til bestemmelsen. Førstvoterende fant det uklart hvordan en slik grense mellom veier i og utenfor bystrøk og andre tettbygde strøk i tilfelle skulle trekkes, og fant ikke støtte i forarbeidene for at det erstatningsrettslige vernet med skader voldt av avløpsanlegg skulle være systematisk svakere på landet, sammenlignet med byene og andre tettbygde områder. Premiss 29 i dommen. Uttrykkene «transport» og «behandling». Dekker også anlegg som utelukkende skal lede bort rent overflatevann, for eksempel ved å føre det ned i grunnen eller ut i vassdrag eller sjø. Med uttrykket «anlegg» siktes det i følge forarbeidene «først og fremst til ledninger og renseanlegg, men også pumpestasjoner og annet utstyr i tilknytning til ledningsnett og renseanlegg». Førstvoterende påpekte at under «annet utstyr» måtte også inkluderes rister, kummer og stikkrenner, samt lukkede grøfter. Loven tok derimot ikke sikte på «drensledninger», altså rør for oppsamling av grunnvann. 12

13 3.1 Høyesteretts dom i sak mellom STF og Tryg forsikring 24. mai 2012 forts. (3) Sør-Trøndelag fylkeskommune anførte at ansvar var utelukket fordi forurensningsloven 5 første ledd holder «forurensning fra veger» utenfor lovens anvendelsesområde. Høyesteretts flertall (4-dommere) fant at dette ikke kunne føre frem, da man i den aktuelle saken sto ovenfor typiske vann- og fuktskader som hadde oppstått fordi overvannet hadde funnet veien inn i bolighus, og ikke en skade forårsaket av forurensning fra vei, slik forurensning var definert i forurensningsloven 6. Et flertall på fire dommere fant at Sør-Trøndelag fylkeskommune var objektivt ansvarlig for de oppståtte skader etter forurensningsloven 24 a. En dommer Matningsdal var uenig i dette. Premiss 59. Forarbeidene til 24 a ga etter hans oppfatning ikke støtte for en så omfattende geografisk utvidelse av anvendelsesområdet som Tryg anførte, da de viste at det var det kommunale avløpsnettet man hadde vært opptatt av. Premiss 60. Det burde vært foretatt en drøftelse i forarbeidene av det objektive ansvaret, sett opp mot den noe milde aktsomhetsnormen som har vært praktisert for vegvesenets ansvar, jf. f.eks. Rt s. 253 og avklart om bestemmelsen innførte en utvidelse av dette ansvaret. Når dette ikke var gjort, måtte forutsetningen for at bestemmelsen skulle komme til anvendelse være at vannet ble ledet inn i det kommunale avløpsnettet, evt. et tilsvarende privat nett, noe som innebar at ansvar primært ville være aktuelt i byer og tettbygde strøk. 13

14 3.2 Agder lagmannsretts dom av 3. september Kommunens ansvar for strøing av torg. Agder lagmannsrett tok høsten 2012 stilling til spørsmålet om Sandefjord kommune var erstatningsansvarlig for en personskade, etter at en ung kvinne gled og falt på isen på en torvplass hvor kommunen var grunneier. Tingretten hadde i sin avgjørelse fra 23. januar 2012 kommet til at det forelå erstatningsansvar for kommunen etter skadeerstatningsloven 2-1, da den la til grunn at det var lite eller ingen strøsand på det islagte torget når uhellet fant sted, og at kommunen som grunneier etter en konkret vurdering ikke med rimelighet hadde gjort det som kunne forlanges for å hindre at fotgjengere skadet seg på det glatte føret. Skadeerstatningsloven 2-1 regulerer arbeidsgivers ansvar for arbeidstakeres utføring av arbeid og fastslår i nr. 1 at «arbeidsgiver svarer for skade som voldes forsettlig eller uaktsomt under arbeidstakers utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren, i det hensyn tas til om de krav skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten er tilsidesatt. Lagmannsretten la for sin vurdering til grunn at det var svært glatt der kvinnen falt, og at det skjedde i utkanten av en torgplass hvor kommunen var grunneier. Politivedtektenes 17 om strøplikt for fortau kom ikke direkte til anvendelse, da det var tale om et torg, og ikke et fortau, men aktsomhetsvurderingen var ikke vesentlig annerledes enn om ulykken hadde inntruffet på et fortau. 14

15 3.2 Agder lagmannsrett dom av 3. september Kommunens ansvar for strøing av torg forts. (2) Lagmannsretten påpekte som et viktig moment at fotgjengere ikke kunne ha noen forventning om at hele torgplassen ville bli strødd når det var glatt, og at den strørutinen som kommunen hadde redegjort for, med punktstrøing av deler av plassen og tilrettelegging for spaserende med strøsand lagt som stier med en bredde på to meter, ikke var blitt kritisert av kvinnens advokat. Kommunen hadde 8 mann med maskiner i gang med strøing fra morgenen av den aktuelle ulykkesdagen. Været forandret seg utover dagen med underkjølt regn og et lett snøvær. Effekten av strøingen om morgenen avtok derfor utover dagen. Skadelidte hevdet at kommunen i et slikt tilfelle også måtte være forpliktet til å iverksette nye strøtiltak senere på dagen. Lagmannsretten påpekte at dette etter omstendighetene ikke var et krav som med rimelighet kunne stilles til kommunens veivedlikehold: «At det oppstår plutselige vær- og temperaturforandringer om vinteren i Norge er et kjent fenomen. Å stille krav til at fotgjengere skal kunne forvente å gå på fortau og kommunale torg som til enhver tid er strødd, vil være å legge feil aktsomhetsnorm til grunn. Kommunen kan ikke sammenlignes med en gårdeier når det gjelder spørsmålet om til hvilken tid det må være strødd, selv om forskjellen ikke kan være stor når det gjelder krav til strøing av sentrale byområder. Det må til en viss grad være undergitt et skjønn fra kommunens side i hvilken utstrekning det bør strøs med sand, jf. Rt s. 680.» 15

16 3.3 Dom avsagt av Borgarting lagmannsrett 30. april 2012 mellom Bærum kommune og Hafslund Nett AS. Saken gjaldt gyldigheten av et enkeltvedtak fattet av Bærum kommune 4. februar 2009 etter vegloven 32 som påla Hafslund Nett AS å omlegge sitt eksisterende distribusjonsnett fra luftstrekk til jordkabelanlegg i Borgveien i Bærum kommune. Pålegget var begrunnet i hensynet til effektiv drift og vedlikehold av veien, samt estetiske og miljømessige hensyn. Tingretten kom til at kommunens vedtak var ugyldig. Lagmannsretten påpekte at 1) det forelå tillatelse til det opprinnelige anlegget og 2) det ble ikke betalt noe for retten til å ha stolpene stående 3) det forelå vilkår om flytteplikt, selv om dette ikke var nedfelt skriftlig. Spørsmålet om vegloven 32 ga tilstrekkelig hjemmel for vedtaket. Bestemmelsen oppstiller krav om tillatelse for å kunne anlegge bl.a. elektriske ledninger, eller feste for ledninger, nærmere enn 3 meter fra veikanten. Kommunen forutsettes å gi slik tillatelse hvis det ikke foreligger saklig grunn for å nekte, men kan knytte vilkår til tillatelsen. 16

17 3.3 Dom avsagt av Borgarting lagmannsrett 30. april 2012 mellom Bærum kommune og Hafslund Nett AS forts. (2) Det følger av lovens forarbeider at tillatelse kan gis på betingelse av at ledningseier for egen regning flytter anleggene dersom dette er nødvendig ut fra de hensyn som veimyndighetene skal ivareta. Lagmannsretten fant, at de hensyn som ligger bak formålsbestemmelsen i vegloven 1a, der hensynet til naboene, miljøhensyn og andre samfunnsinteresser, var relevante hensyn som kunne tas etter veiloven 32, og også kunne begrunne flyttevedtaket overfor Hafslund Nett AS i denne saken. Det såkalte flyttevilkårets innhold måtte i prinsippet antas å endre seg i takt med samfunnsutviklingen. Kommunens vedtak ble etter dette ansett som gyldig, og ble heller ikke funnet å være uforholdsmessig tyngende, selv om det kostet Hafslund Nett ca 1 million kroner å skifte ut ledningsstrekket, inkl. nye stikkledninger inn til hver enkelt bolig i Borgveien. Dommen forsøkt anket inn for Høyesterett, men anken ble nektet fremmet. Dommen må forventes å ha stor prinsipiell betydning for ledningseieres flytteplikt, der det er annet enn rene veihensyn som er årsaken til oppgraving eller omlegging av vei. 17

DRIFTSASSISTANSEN FOR VANN OG AVLØP. RICA SEILET HOTELL MOLDE. VA KONFERANSEN 2013. AKTUELLE JURIDISKE SPØRSMÅL. 30. OG 31. MAI 2013.

DRIFTSASSISTANSEN FOR VANN OG AVLØP. RICA SEILET HOTELL MOLDE. VA KONFERANSEN 2013. AKTUELLE JURIDISKE SPØRSMÅL. 30. OG 31. MAI 2013. DRIFTSASSISTANSEN FOR VANN OG AVLØP. RICA SEILET HOTELL MOLDE. VA KONFERANSEN 2013. AKTUELLE JURIDISKE SPØRSMÅL. 30. OG 31. MAI 2013. Advokat Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS Kongsveien

Detaljer

HVEM HAR ANSVARET FOR OVERVANNET AKTUELLE VA-JURIDISKE PROBLEMSTILLINGER ANLEGGSDAGENE 2013 VA-DAGEN 23. JANUAR 2013.

HVEM HAR ANSVARET FOR OVERVANNET AKTUELLE VA-JURIDISKE PROBLEMSTILLINGER ANLEGGSDAGENE 2013 VA-DAGEN 23. JANUAR 2013. AKTUELLE VA-JURIDISKE PROBLEMSTILLINGER ANLEGGSDAGENE 2013 VA-DAGEN 23. JANUAR 2013. Advokat Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS Kongsveien 91, 1177 Oslo 900 69 522 e-post: guttorm.jakobsen@juris.no

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01519-A, (sak nr. 2008/387), sivil sak, anke over dom, (advokat Gunnar Martinsen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01519-A, (sak nr. 2008/387), sivil sak, anke over dom, (advokat Gunnar Martinsen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 4. september 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01519-A, (sak nr. 2008/387), sivil sak, anke over dom, Hafslund Nett AS Energibedriftenes landsforening (partshjelper) (advokat Gunnar

Detaljer

HR-2008-1519-A Rt-2008-1110

HR-2008-1519-A Rt-2008-1110 HR-2008-1519-A Rt-2008-1110 INSTANS: Norges Høyesterett Dom. DATO: 2008-09-04 DOKNR/PUBLISERT: HR-2008-1519-A Rt-2008-1110 STIKKORD: Tingsrett. Strømnett. Omlegging. SAMMENDRAG: Ved vedtak om omlegging

Detaljer

Juridiske problemstillinger knyttet til vinterdrift

Juridiske problemstillinger knyttet til vinterdrift Juridiske problemstillinger knyttet til vinterdrift spesielt vinterdrift i bystrøk ( Ansvarsforhold, erstatningssaker, plikter etc.) Ann-Janette Hansen, Fredrikstad kommune Disposisjon Definisjon og avgrensninger

Detaljer

ALTADOMMEN KOMMUNENS OBJEKTIVE ANSVAR ETTER FORURENSNINGSLOVENS 24A FRANK LUND ALTADOMMEN 2013/03/19

ALTADOMMEN KOMMUNENS OBJEKTIVE ANSVAR ETTER FORURENSNINGSLOVENS 24A FRANK LUND ALTADOMMEN 2013/03/19 KOMMUNENS OBJEKTIVE ANSVAR ETTER FORURENSNINGSLOVENS 24A FRANK LUND FORURENSNINGSLOVEN 24a. (særlige erstatningsregler for avløpsanlegg) Anleggseieren er ansvarlig uten hensyn til skyld for skade som et

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-01102-A, (sak nr. 2011/1957), sivil sak, anke over dom, (advokat Rune N. Stiegler til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-01102-A, (sak nr. 2011/1957), sivil sak, anke over dom, (advokat Rune N. Stiegler til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. mai 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-01102-A, (sak nr. 2011/1957), sivil sak, anke over dom, Sør-Trøndelag fylkeskommune (advokat Per Anders Engelsen til prøve) mot Tryg Forsikring

Detaljer

VANN, AVLØP OG NYE RETTSREGLER 2014 DET ULOVFESTEDE OBJEKTIVE ANSVARET

VANN, AVLØP OG NYE RETTSREGLER 2014 DET ULOVFESTEDE OBJEKTIVE ANSVARET VANN, AVLØP OG NYE RETTSREGLER 2014 DET ULOVFESTEDE OBJEKTIVE ANSVARET VED ADVOKAT GUTTORM JAKOBSEN ADVOKATFIRMAET GUTTORM JAKOBSEN AS KONGSVEIEN 91, 1177 OSLO TLF. 900 69 522 guttorm.jakobsen@juris.no

Detaljer

Kapittel VI. Refusjon av utgifter til veg, vann og avløpsanlegg. 1

Kapittel VI. Refusjon av utgifter til veg, vann og avløpsanlegg. 1 Kapittel VI. Refusjon av utgifter til veg, vann og avløpsanlegg. 1 1 Overskriften endret ved lover 31. mai 1974 nr. 17, 13. mars 1981 nr. 6. - Jfr. 71. 46. Refusjonsplikt for veg, vann- og avløpsanlegg

Detaljer

HØSTKONFERANSEN 2008 I GEIRANGER 16. OKTOBER 2008. KOMMUNENS ANSVAR FOR SKADE SOM FØLGJE AV FLOM OG TILBAKESLAG I KJELLERE

HØSTKONFERANSEN 2008 I GEIRANGER 16. OKTOBER 2008. KOMMUNENS ANSVAR FOR SKADE SOM FØLGJE AV FLOM OG TILBAKESLAG I KJELLERE HØSTKONFERANSEN 2008 I GEIRANGER 16. OKTOBER 2008. KOMMUNENS ANSVAR FOR SKADE SOM FØLGJE AV FLOM OG TILBAKESLAG I KJELLERE ADVOKATFIRMAET HAAVIND VISLIE AS ADVOKAT GUTTORM JAKOBSEN g.jakobsen@haavind.no

Detaljer

Private hekker og trær langs offentlig vei

Private hekker og trær langs offentlig vei Sjenerende beplantning og gjengroing av arealer Hvordan drifte og følge opp gjengroing og sjenerende beplantning på en god måte - dagens lovverk er utilstrekkelig for vegholder, og det er behov for en

Detaljer

Gjennomgang og status rettslige utgangspunkter, nyere rettspraksis mv. Advokat Jens Naas-Bibow

Gjennomgang og status rettslige utgangspunkter, nyere rettspraksis mv. Advokat Jens Naas-Bibow Gjennomgang og status rettslige utgangspunkter, nyere rettspraksis mv Advokat Jens Naas-Bibow 1 Rett til å ha/etablere nettanlegg forutsetter et stiftelsesgrunnlag Rett til å ha eller etablere infrastruktur

Detaljer

KOMMUNEVEGDAGENE 24. MAI 2012 NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

KOMMUNEVEGDAGENE 24. MAI 2012 NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING KOMMUNEVEGDAGENE 24. MAI 2012 NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING JURIDISKE PROBLEMSTILLINGER KNYTTET TIL VEGHOLDERS ANSVAR FOR OVERVANN. ADVOKAT GUTTORM JAKOBSEN TLF. 900 69 522 2633003 I. INNLEDNING Bygging

Detaljer

Eneeier Eneeier og rettighetshavere Sameiere (sameieloven)

Eneeier Eneeier og rettighetshavere Sameiere (sameieloven) Eneeier Eneeier og rettighetshavere Sameiere (sameieloven) 2 Til dels overlappende regler a) Offentlig myndighetsutøvelse PBL og forskrifter (gjelder både vann og avløp) Forurensningsloven (gjelder bare

Detaljer

Innspill til forskrift etter vegloven 32

Innspill til forskrift etter vegloven 32 Innspill til forskrift etter vegloven 32 1.1 1 Formål 1 Formål Forskriften skal bidra til at offentlige veger planlegges, bygges, rehabiliteres, driftes, vedlikeholdes og utnyttes på en samfunnsmessig

Detaljer

Oppstuvning i avløpsledninger og erstatning. Ann-Janette Hansen, juridisk spesialrådgiver Fredrikstad kommune. ajah@fredrikstad.kommune.

Oppstuvning i avløpsledninger og erstatning. Ann-Janette Hansen, juridisk spesialrådgiver Fredrikstad kommune. ajah@fredrikstad.kommune. Oppstuvning i avløpsledninger og erstatning Ann-Janette Hansen, juridisk spesialrådgiver Fredrikstad kommune. ajah@fredrikstad.kommune.no Erstatningskrav: Vannressursloven 47, 2 ledd bokstav d Vannressursloven

Detaljer

Erstatningskrav mot det offentlige i plan og bygningssaker utvalgte temaer Vestlia-seminaret 2013. 22.04.2013 Adv. Geir Frøholm

Erstatningskrav mot det offentlige i plan og bygningssaker utvalgte temaer Vestlia-seminaret 2013. 22.04.2013 Adv. Geir Frøholm Erstatningskrav mot det offentlige i plan og bygningssaker utvalgte temaer Vestlia-seminaret 2013 22.04.2013 Adv. Geir Frøholm NÆRMERE BESTEMT OM Hva skjer på den privatrettslige siden når bygningsmyndighetene

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

OVERSVØMMELSER OG VANNSKADER

OVERSVØMMELSER OG VANNSKADER OVERSVØMMELSER OG VANNSKADER KOMMUNENES RETTSLIGE ANSVAR VED OVERSVØMMELSES- OG TILBAKESLAGSSKADER ETTER FORURENSNINGSLOVEN 24 A. Av advokat Guttorm Jakobsen, Advokatfirmaet Haavind Vislie AS. 1 1. INNLEDNING.

Detaljer

VEI OG VA-RETTSLIGE SPØRSMÅL AV ADVOKAT GUTTORM JAKOBSEN, ADVOKATFIRMAET HAAVIND VISLIE AS.

VEI OG VA-RETTSLIGE SPØRSMÅL AV ADVOKAT GUTTORM JAKOBSEN, ADVOKATFIRMAET HAAVIND VISLIE AS. VEI OG VA-RETTSLIGE SPØRSMÅL AV ADVOKAT GUTTORM JAKOBSEN, ADVOKATFIRMAET HAAVIND VISLIE AS. I. INNLEDNING Eiere av vann- og avløpsledninger i fremmed grunn, er vant til å inngå særskilte overenskomster

Detaljer

Pålegg om tilknytning til v/a- ledning

Pålegg om tilknytning til v/a- ledning Pålegg om tilknytning til v/a- ledning For eksisterende byggverk Lovens vilkår Saksbehandlingen Magne Djup Lovens vilkår i 27-1.2 og 27-2.2. Når oppstår plikten? «Bygning» jf. 30-6 Ledning over eiendommen,

Detaljer

Forsikringsdagene Hamar 2015. Aktuelle temaer og eksempler fra skadeoppgjør

Forsikringsdagene Hamar 2015. Aktuelle temaer og eksempler fra skadeoppgjør Forsikringsdagene Hamar 2015 Aktuelle temaer og eksempler fra skadeoppgjør Tema Storskader så langt i år Problemstillinger knyttet til kommuners ansvar ved arealplanlegging og byggetillatelser Nytt innen

Detaljer

Alta-dommen om forurensningslovens 24 a og sanitærreglementene. Advokat Jardar Aas, Gjensidige Forsikring ASA Gardermoen, 23.

Alta-dommen om forurensningslovens 24 a og sanitærreglementene. Advokat Jardar Aas, Gjensidige Forsikring ASA Gardermoen, 23. Alta-dommen om forurensningslovens 24 a og sanitærreglementene Advokat Jardar Aas, Gjensidige Forsikring ASA Gardermoen, 23. november 2011 Tyttebærsti-dommen kommunens ansvar ved forsømt vedlikehold Høyesteretts

Detaljer

LG-2005-49263 RG-2006-1000

LG-2005-49263 RG-2006-1000 LG-2005-49263 RG-2006-1000 INSTANS: Gulating lagmannsrett Dom DATO: 2006-01-11 DOKNR/PUBLISERT: LG-2005-49263 RG-2006-1000 STIKKORD: Erstatningsrett. Det offentliges ansvar. Vannskade. Forurensningsloven

Detaljer

Stavanger utbruddet Stavanger tingretts dom av 29.02.2008 (påanket ny hovedforhandling 09.02.2009)22 ERSTATNING OG RISIKO VED UTBRUDD

Stavanger utbruddet Stavanger tingretts dom av 29.02.2008 (påanket ny hovedforhandling 09.02.2009)22 ERSTATNING OG RISIKO VED UTBRUDD ERSTATNING OG RISIKO VED UTBRUDD Advokat Jan-Ola Hedblad Oslo, 18. november 2008 Legionella-konferansen Stavanger utbruddet Stavanger tingretts dom av 29.02.2008 (påanket ny hovedforhandling 09.02.2009)22

Detaljer

173/53 - Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot vei, for garasje. Klageadgang: Plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap VI

173/53 - Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot vei, for garasje. Klageadgang: Plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap VI Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 14/1882-10 Arkivnr.: GNR 173/53 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. september 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud)

Detaljer

Privatrettslige forhold i byggesaker v/marianne Hovde, fagansvarlig justis- og byggesak

Privatrettslige forhold i byggesaker v/marianne Hovde, fagansvarlig justis- og byggesak Privatrettslige forhold i byggesaker v/marianne Hovde, fagansvarlig justis- og byggesak I. Privatrettslige forhold i byggesaker - innledning Begrepet privatrettslige forhold hva betyr det? På hvilken måte

Detaljer

Grunneieravtaler, ekspropriasjon, klausulering og krav om betaling for vannuttak. Juridiske betraktninger.

Grunneieravtaler, ekspropriasjon, klausulering og krav om betaling for vannuttak. Juridiske betraktninger. Grunneieravtaler, ekspropriasjon, klausulering og krav om betaling for vannuttak. Juridiske betraktninger. Av advokat Guttorm Jakobsen, Advokatfirmaet Haavind AS Grunneieravtaler Med grunneieravtaler forstår

Detaljer

Turid Gråberg for Vegavdeling Hordaland Plan og forvaltningsseksjonen Bergen 11. oktober 2012, Bergen

Turid Gråberg for Vegavdeling Hordaland Plan og forvaltningsseksjonen Bergen 11. oktober 2012, Bergen Turid Gråberg for Vegavdeling Hordaland Plan og forvaltningsseksjonen Bergen 11. oktober 2012, Bergen Vegloven Rikspolitiske retningslinjer Håndbøker Rammeplan for avkjørsler Avkjørsle frå offentleg veg

Detaljer

Grunneiers forurensningsansvar etter Elverum treimpregnering - Rt. 2012 s. 944

Grunneiers forurensningsansvar etter Elverum treimpregnering - Rt. 2012 s. 944 Grunneiers forurensningsansvar etter Elverum treimpregnering - Rt. 2012 s. 944 Advokat Magnus Dæhlin www.lundogco.no Innledning Elverum treimpregnering Rt. 2012 s. 944 Spørsmål om grunneiers ansvar for

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALEFOR FRITIDSBEBEBYGGELSE. ReguleringsplanSinnesliateigl. Floen 9 4308 Sandne 99502112 ole»bakke@yahoo.com

UTBYGGINGSAVTALEFOR FRITIDSBEBEBYGGELSE. ReguleringsplanSinnesliateigl. Floen 9 4308 Sandne 99502112 ole»bakke@yahoo.com UTBYGGINGSAVTALEFOR FRITIDSBEBEBYGGELSE ReguleringsplanSinnesliateigl. FORMÅL: Utbyggingsavtalenskal ha som formålå sikre at det etableres nødvendigeog forholdsmessige felles tiltak, som en følge av utbyggingen.

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja GBNR 078/012 - BOLIG - DISPENSASJONSSØKNAD Rådmannens innstilling: ::: &&&

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41 Søgne kommune Arkiv: 47/4 Saksmappe: 2013/2373-4363/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 03.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig

Detaljer

NKF Fagkonferanse: plan- og byggesak

NKF Fagkonferanse: plan- og byggesak NKF Fagkonferanse: plan- og byggesak 3. november 2014 Seksjon D Delesaker - plan- og bygningsloven - jordloven - mindre reguleringsendringer Sissel Haug (Rådgiver / Fagansvarlig delesak) Asker kommune

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Statens vegvesen. Tillatelse til dispensasjon fra byggegrenser for tilbygg på eksisterende garasje - Fv. 286 gnr. 89 bnr. 11 Balsfjord kommune

Statens vegvesen. Tillatelse til dispensasjon fra byggegrenser for tilbygg på eksisterende garasje - Fv. 286 gnr. 89 bnr. 11 Balsfjord kommune Statens vegvesen Gunnar Gabrielsen Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato : Region nord Preben Storeng Pedersen / 16/1 5975-2 15.02.201 6 977221 46 Tillatelse

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALER REKKEFØLGEBESTEMMELSER MED FINANSIERINGSPLIKT

UTBYGGINGSAVTALER REKKEFØLGEBESTEMMELSER MED FINANSIERINGSPLIKT UTBYGGINGSAVTALER REKKEFØLGEBESTEMMELSER MED FINANSIERINGSPLIKT Hvem er Advokatfirmaet Hammervoll Pind? - Advokatfirmaet Hammervoll & CO DA, Oslo - Torkildsen & Co, Bergen - Advokatpartner, Bergen - DLA

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00754-A, (sak nr. 2013/2130), sivil sak, anke over dom, (advokat Tore Skar til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00754-A, (sak nr. 2013/2130), sivil sak, anke over dom, (advokat Tore Skar til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 10. april 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00754-A, (sak nr. 2013/2130), sivil sak, anke over dom, Christian Bjerke (advokat Ole Løken) mot Ås kommune (advokat Tore Skar til prøve)

Detaljer

ADVOKAT (H) ENDRE GRANDE

ADVOKAT (H) ENDRE GRANDE FRILUFTSLOVEN OG FORHOLDET TIL ALLEMANNSRETTEN I STRANDSONEN GJENNOMGANG AV RETTSPRAKSIS SANKSJONER KOMMUNEN KAN BRUKE ADVOKAT (H) ENDRE GRANDE www.thommessen.no INNLEDNING Hva er allemannsretten? Friluftsloven

Detaljer

AVTALE. bruksrett til grunn m m mellom [Vatn] og [Fjorden]

AVTALE. bruksrett til grunn m m mellom [Vatn] og [Fjorden] AVTALE mellom [1. ] [2. ] [3. ] [4.... ] (heretter kalt Grunneierne ) og [Lillekraft] AS (heretter kalt Fester ) (Grunneierne og Fester i fellesskap kalt Partene ) om bruksrett til grunn m m mellom [Vatn]

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. juli 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : (1)

Detaljer

Hekk-klipping Informasjon om beskjæring av vegetasjon mot offentlig vei

Hekk-klipping Informasjon om beskjæring av vegetasjon mot offentlig vei Vei, natur og idrett Hekk-klipping Informasjon om beskjæring av vegetasjon mot offentlig vei Klipp hekk og busker - tenk trafikksikkerhet! Har du tenkt på at hekken og buskene dine kan være en dødsfelle?

Detaljer

Plan- og bygningsloven og «privatrettslige forhold»

Plan- og bygningsloven og «privatrettslige forhold» Plan- og bygningsloven og «privatrettslige forhold» Advokat Ole Magnus Heimvik ADVOKATFIRMA HALD & CO DA Plan- og bygningsloven og «privatrettslige forhold» To adskilte verdener? Rettslig utgangspunkt

Detaljer

LOPPA KOMMUNE. Vedtekter. for kommunale vann- og avløpsanlegg

LOPPA KOMMUNE. Vedtekter. for kommunale vann- og avløpsanlegg LOPPA KOMMUNE Vedtekter for kommunale vann- og avløpsanlegg Vedtatt i Loppa kommunestyre 12. desember 1994 A. Reglement for tilknytning Kap. I Alminnelige bestemmelser 1 Vann- og avløpsanleggene eies av

Detaljer

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429750 Kommunal forskrift for vann og avløpsgebyrer Vedtatt av kommunestyret i Klepp kommune den 22. mars.2010 med hjemmel i Lov om kommunale

Detaljer

Tilknytning /separering av private stikkledninger til offentlig ledningsnett

Tilknytning /separering av private stikkledninger til offentlig ledningsnett Tilknytning /separering av private stikkledninger til offentlig ledningsnett Skal du koble deg til offentlig ledningsnett, bør du vurdere å koble deg til vann og avløp samtidig dersom ledningsnettet ligger

Detaljer

Rettighetsprosjektet Rettigheter og plikter ved etablert infrastruktur

Rettighetsprosjektet Rettigheter og plikter ved etablert infrastruktur Rettighetsprosjektet Rettigheter og plikter ved etablert infrastruktur Advokat Charlotte Heberg Trondal, 26. oktober 2011 Omfang av rettigheter og plikter beror på innholdet i stiftelsesgrunnlaget Hva

Detaljer

Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Advokat Jens F Naas-Bibow

Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Advokat Jens F Naas-Bibow Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Advokat Jens F Naas-Bibow Energi Norges temadag, 25. januar 2010 www.thommessen.no Målsetning Et forsvarlig sikkerhetsnivå

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2014/494-24 Arkiv: 14/608 Saksbeh: Martin Dahlen Krogstad Dato: 02.06.2015 Klagebehandling: Plassering av garasjested: Rådyrstien 9 gnr. 14 bnr. 608Søker:

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200917089/11 Saksbeh.: STSY Emnekode: NYBY-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Kopi

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02404-A, (sak nr. 2009/1735), straffesak, anke over dom, (advokat Erik Keiserud) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02404-A, (sak nr. 2009/1735), straffesak, anke over dom, (advokat Erik Keiserud) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. desember 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02404-A, (sak nr. 2009/1735), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Petter Sødal) mot A (advokat

Detaljer

Status i kommunene hvordan løses oppgaven i dag?

Status i kommunene hvordan løses oppgaven i dag? Status i kommunene hvordan løses oppgaven i dag? Fagseminar myndighetsutøvelse GVD 9. okt 2014 DEL 1 REGELVERK HVA GJELDER? Plan- og bygningsloven Forurensningsforskriften Avtalevilkårene Selvkostregelverket

Detaljer

Når arbeidsgiver vil endre arbeidsoppgavene dine

Når arbeidsgiver vil endre arbeidsoppgavene dine Innlegget er skrevet av Jan Eikeland, juridisk rådgiver i Overlegeforeningen Når arbeidsgiver vil endre arbeidsoppgavene dine Om grensene for styringsretten: Hvor fritt står ledelsen når de ønsker å gjøre

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i HR-2015-02400-U, (sak nr. 2015/1948), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

FORSLAG TIL KOMMUNAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR GEBYR PÅ DISSE TJENNESTE

FORSLAG TIL KOMMUNAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR GEBYR PÅ DISSE TJENNESTE SØNDRE LAND KOMMUNE Dato... 02.12.2011 Vår Ref... MB-12029/11 Arkiv... M40 Saksnr... 11/1418 Deres Ref... FORSLAG TIL KOMMUNAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR GEBYR PÅ DISSE

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502 Søgne kommune Arkiv: 11/9 Saksmappe: 2015/987-34938/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 18.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01336-A, (sak nr. 2009/679), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01336-A, (sak nr. 2009/679), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. juni 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-01336-A, (sak nr. 2009/679), straffesak, anke over dom, A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NVEs vurdering i klage på kostnader ved flytting av nettanlegg - vedtak

NVEs vurdering i klage på kostnader ved flytting av nettanlegg - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 22.02.2016 Vår ref.: 201506336-5 Arkiv: 623

Detaljer

Vi viser til ovennevnte sak, mottatt av Fylkesmannen den 09.02.2016.

Vi viser til ovennevnte sak, mottatt av Fylkesmannen den 09.02.2016. Saksbehandler, innvalgstelefon Marianne Sandvik, 55 57 21 04 Vår dato 23.02.2016 Deres dato 09.02.2016 Vår referanse 2016/2050 423.1 Deres referanse 14/5705 Askøy kommune Postboks 323 5323 KLEPPESTØ Askøy

Detaljer

Unnlatelse å følge opp ulovlige

Unnlatelse å følge opp ulovlige Line Therese Flåtten Unnlatelse å følge opp ulovlige tiltak Foto: Carl Erik Eriksson Plikten til å forfølge det ulovlige forhold Hovedregelen 32 1 Pålegger kommunen å forfølge overtredelser av bestemmelser

Detaljer

Utbyggingsavtale for Nedre Gunnaråsen 23 Fjelltun

Utbyggingsavtale for Nedre Gunnaråsen 23 Fjelltun Utbyggingsavtale for Nedre Gunnaråsen 23 Fjelltun 1. GENERELT 1.1 Parter Det er i dag inngått følgende utbyggingsavtale mellom: Hurum kommune, org nr 964963193 (heretter benevnt kommunen eller HK ), og

Detaljer

115/23 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE TIL KOMMUNAL VEG (VESTBYGDVEGEN) Klageadgang: Ja, etter veglovens 11, jfr. forvaltningslovens kap.

115/23 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE TIL KOMMUNAL VEG (VESTBYGDVEGEN) Klageadgang: Ja, etter veglovens 11, jfr. forvaltningslovens kap. Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/383-35 Arkivnr.: GNR 115/23 Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning,

Detaljer

Rettigheter i grunn. Advokat Charlotte Heberg Trondal, Nettkonferansen 2. desember 2011

Rettigheter i grunn. Advokat Charlotte Heberg Trondal, Nettkonferansen 2. desember 2011 Rettigheter i grunn Advokat Charlotte Heberg Trondal, Nettkonferansen 2. desember 2011 Om dagens tema Allerede etablert infrastruktur: Hvilke rettigheter har nettselskapet? Fremgangsmåte for å kartlegge

Detaljer

Villaklausul og ekspropriasjon

Villaklausul og ekspropriasjon Villaklausul og ekspropriasjon Enkelt hovedpunkter Erling Høyte Partner Arntzen de Besche 27.01.2015 VILLAKLAUSUL HVA ER NÅ DET? Veldig vanlig i Oslo-regionen i perioden 1880 1930 Formålet var å sikre

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 14. oktober 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom, A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat

Detaljer

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/lbsiv/lb-2009-19... LB-2009-197218

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/lbsiv/lb-2009-19... LB-2009-197218 LB-2009-197218 INSTANS: Borgarting lagmannsrett Dom DATO: 2011-03-21 DOKNR/PUBLISERT: LB-2009-197218 STIKKORD: Plan- og bygningsloven. Vegloven 32. SAMMENDRAG: Saken gjelder spørsmålet om eier av elektrisk

Detaljer

ER DU/DIN EIENDOM BERØRT AV TVUNGEN AVSTÅELSE AV GRUNN ELLER RETTIGHETER?

ER DU/DIN EIENDOM BERØRT AV TVUNGEN AVSTÅELSE AV GRUNN ELLER RETTIGHETER? ER DU/DIN EIENDOM BERØRT AV TVUNGEN AVSTÅELSE AV GRUNN ELLER RETTIGHETER? DA BØR DU LESE DETTE. Når Vegvesenet, Jernbaneverket, Statnett eller andre tiltakshavere skal utføre byggearbeider på eller over

Detaljer

Vann, avløp og nye rettsregler 2009. Rettferdighet og likebehandling i ansvarsskadesaker

Vann, avløp og nye rettsregler 2009. Rettferdighet og likebehandling i ansvarsskadesaker l/s x ha 180 160 140 120 Skien kommune, Rettferdighet og likebehandling i ansvarsskadesaker Finn Jenssen Overing. drift avløp 100 80 60 40 20 Nedbørsintensitet Skien, Elstrøm RA, 14/8-2008 0 18:00 19:00

Detaljer

PBL 29-4 - byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense. Ole Ramberg

PBL 29-4 - byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense. Ole Ramberg PBL 29-4 - byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense Ole Ramberg 29-4 regulerer byggverkets plassering på tomta høydeplassering (sokkelhøyden), byggverkets høyde i seg selv (både møne- og

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01079-A, (sak nr. 2013/2278), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01079-A, (sak nr. 2013/2278), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. mai 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-01079-A, (sak nr. 2013/2278), sivil sak, anke over dom, Oppegårdveien 2 AS (advokat Svein Andersen til prøve) mot Akershus fylkeskommune

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Jan Martin

Detaljer

JURIDISK ANSVAR FOR TILBAKESLAG I AVLØPSLEDNING

JURIDISK ANSVAR FOR TILBAKESLAG I AVLØPSLEDNING JURIDISK ANSVAR FOR TILBAKESLAG I AVLØPSLEDNING V/ Linda Marie Pettersen KLP Skadeforsikring AS 1. Innledning Tema: - Del 1. Ansvar for ledningseier for skader forårsaket av tilbakeslag i avløpsledning

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja GBNR 101/023 - SØKNAD OM UTSKILLELSE AV TOMT TIL BÅTHUS/NAUST Rådmannens innstilling:

Detaljer

Klage på tillatelse-søknad om dispensasjon for bruksendring til stall og veterinærklinikk på eiendom gnr. 40 bnr. 368 på Bestemorenga

Klage på tillatelse-søknad om dispensasjon for bruksendring til stall og veterinærklinikk på eiendom gnr. 40 bnr. 368 på Bestemorenga Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.03.2009 9368/2009 2006/3578 40/368 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/8 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 09/48 Planutvalget 24.03.2009

Detaljer

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Kommentar Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Av Stein Owe* 1 Innledning Under behandlingen av en tvist om bl.a. midlertidig ansettelse er hovedregelen etter arbeidsmiljølovens

Detaljer

ERKLÆRING OM PARTSHJELP TIL HØYESTERETT PROSESSFULLMEKTIG: ADVOKAT GUTTORM JAKOBSEN ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS POSTBOKS 359 SENTRUM 0101 OSLO

ERKLÆRING OM PARTSHJELP TIL HØYESTERETT PROSESSFULLMEKTIG: ADVOKAT GUTTORM JAKOBSEN ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS POSTBOKS 359 SENTRUM 0101 OSLO ERKLÆRING OM PARTSHJELP TIL HØYESTERETT Hamar 29. JUNI 2012 LAGMANNSRETTENS SAK NR.: 12-049916ASK-ELAG ANKENDE PART: NORDRE LAND KOMMUNE POSTBOKS 173 2882 DOKKA PROSESSFULLMEKTIG: ADVOKAT GUTTORM JAKOBSEN

Detaljer

Nettvirksomheten til Hafslund

Nettvirksomheten til Hafslund Nettvirksomheten til Hafslund Hafslund Nett og Hafslund Driftssentral Hurdal Eidsvoll Norges største nettselskap 540 000 nettkunder, øker med ca 7000 i året Ansatte: 140 i HN og 60 i HD Samlet omsetning

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. juni 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) mot A (advokat Øystein

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 452R Søndre Myntgata, alternativ A, B og C

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 452R Søndre Myntgata, alternativ A, B og C FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 452R Søndre Myntgata, alternativ A, B og C Kongsberg kommune Bestemmelsene er sist revidert 24.11.14 1. PLANTYPE OG PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen er en detaljplan

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/18/672 - Harry Skaland - Søknad om deling av grunneiendom - Dispensasjon fra reguleringsplan - Saga Borettslag Saksbehandler: E-post: Tlf.: Gunnar Vatn gunnar.vatn@innherred-samkommune.no

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00184-A, (sak nr. 2010/1416), sivil sak, anke over dom, (advokat Bjørn Eriksen til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00184-A, (sak nr. 2010/1416), sivil sak, anke over dom, (advokat Bjørn Eriksen til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. januar 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00184-A, (sak nr. 2010/1416), sivil sak, anke over dom, Trygve Skui (advokat Bjørn Eriksen til prøve) mot Staten v/statens naturskadefond

Detaljer

Bonitas Eiendomsforvaltning AS 2013. Naboforhold. Den generelle regel

Bonitas Eiendomsforvaltning AS 2013. Naboforhold. Den generelle regel Naboforhold Den generelle regel Den generelle regel om naboforhold Råderetten over egen eiendom har sine rettslige begrensninger. Som eier av en eiendom, kan det hende at man har noe eller setter i gang

Detaljer

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hovedpunkt: Noen begrep til å begynne med Når kan Vegvesenet erverve grunn? Skjematisk oversikt over hvordan grunnervervet skjer

Detaljer

Når du skal bygge langs offentlig vei

Når du skal bygge langs offentlig vei Hvis du har eiendom som grenser til en offentlig vei, er det regler for både hvordan du anlegger avkjørselen fra eiendommen, for beplantning langs veien og for anlegg av forstøtningsmur. Reglene er utformet

Detaljer

AREALBRUK. ( Bestemmelser knyttet til bygningslovens 25 - Reguleringsformål ).

AREALBRUK. ( Bestemmelser knyttet til bygningslovens 25 - Reguleringsformål ). REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET HESSELBERGSGT. - BJØRNSTJERNE BJØRNSONSGT. - MAGNUSGT. - NORDRAAKSGT. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

DET KONGELIGE1 OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENBe' 08/02049-37228.6.2011. Olje- og energidepartementet viser til Statnett SFs brev av 16. mai 2011.

DET KONGELIGE1 OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENBe' 08/02049-37228.6.2011. Olje- og energidepartementet viser til Statnett SFs brev av 16. mai 2011. Statnett SF Saksnummer Joumalpost Jouma1dato Statnett S F M ottatt Arkivet 2 9 JUN 2011 DET KONGELIGE1 OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENBe' AvdelinglinrtIaler 2 Q. ) U. offort! g!-et Statnett SF Postboks 5192

Detaljer

STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN OG AVLØP OG ANDRE AKTUELLE JURIDISKE SPØRSMÅL V/ADV. GUTTORM JAKOBSEN, ADV. FIRMA HAAVIND.

STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN OG AVLØP OG ANDRE AKTUELLE JURIDISKE SPØRSMÅL V/ADV. GUTTORM JAKOBSEN, ADV. FIRMA HAAVIND. STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN OG AVLØP OG ANDRE AKTUELLE JURIDISKE SPØRSMÅL V/ADV. GUTTORM JAKOBSEN, ADV. FIRMA HAAVIND. STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN- OG AVLØP. REGELVERK FOR LEGGING AV RØR

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01895-A, (sak nr. 2015/582), sivil sak, anke over dom, (advokat Jørgen Brendryen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01895-A, (sak nr. 2015/582), sivil sak, anke over dom, (advokat Jørgen Brendryen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 16. september 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01895-A, (sak nr. 2015/582), sivil sak, anke over dom, Codan Forsikring (advokat Jørgen Brendryen til prøve) mot A (advokat Faruk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

Juridiske betraktninger

Juridiske betraktninger Utkast til forskrift om legging av ledninger over, under og langs offentlig veg: Juridiske betraktninger Næringspolitisk verksted 8. februar 2008 Jens F. Bibow www.thommessen.no Disposisjon Overordnet

Detaljer

GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE

GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 21/304 - Flytebrygge Tiltakshaver: Leif Inge Christensen Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø

Detaljer

Tilknytingsvilkår for næringskunder

Tilknytingsvilkår for næringskunder Tilknytingsvilkår for næringskunder EBLs anbefalte tilknytningsvilkår for næringskunder mv 1 GENERELT OM TILKNYTNINGSVILKÅR Disse tilknytningsvilkårene gjelder i kontraktsforholdet mellom nettselskap

Detaljer

Korrupsjon og erstatning. Erstatningsansvaret for ansattes korrupte handlinger: Regelverk og tiltak

Korrupsjon og erstatning. Erstatningsansvaret for ansattes korrupte handlinger: Regelverk og tiltak Korrupsjon og erstatning. Erstatningsansvaret for ansattes korrupte handlinger: Regelverk og tiltak Foredrag for NIRF nettverk misligheter 29. april 2009 v/adv. Ingolf Skaflem, Kommuneadvokaten I Innledning

Detaljer

Statens vegvesen. Tillatelse - flytting av avkjørsel fra rv. 70 - Driva fiskesperre - gnr. 26 bnr. 2 - Sunndal kommune. _ luis,,..- / (9 i.

Statens vegvesen. Tillatelse - flytting av avkjørsel fra rv. 70 - Driva fiskesperre - gnr. 26 bnr. 2 - Sunndal kommune. _ luis,,..- / (9 i. Statens vegvesen Ingunn Hagen Sneva 6613 GJ ØRA _ /j n tai/lu, Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deresreferanse: Vår dato: Region midt Jan-Kristian Janson - 71274119 2010/168852-010

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i HR-2011-00291-U, (sak nr. 2011/129), sivil sak, anke over kjennelse: Prosjekt

Detaljer

Advokat Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS Kongsveien 91, 1177 Oslo Tlf. 900 69 522 Guttorm.jakobsen@juris.no www.advokatjakobsen.

Advokat Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS Kongsveien 91, 1177 Oslo Tlf. 900 69 522 Guttorm.jakobsen@juris.no www.advokatjakobsen. Advokat Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS Kongsveien 91, 1177 Oslo Tlf. 900 69 522 Guttorm.jakobsen@juris.no www.advokatjakobsen.no 1 1. INNLEDNING Det er syv temaer for dagens foredrag.

Detaljer