UTBYGGINGSAVTALER REKKEFØLGEBESTEMMELSER MED FINANSIERINGSPLIKT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTBYGGINGSAVTALER REKKEFØLGEBESTEMMELSER MED FINANSIERINGSPLIKT"

Transkript

1 UTBYGGINGSAVTALER REKKEFØLGEBESTEMMELSER MED FINANSIERINGSPLIKT

2 Hvem er Advokatfirmaet Hammervoll Pind? - Advokatfirmaet Hammervoll & CO DA, Oslo - Torkildsen & Co, Bergen - Advokatpartner, Bergen - DLA Piper, Oslo 3

3 Vi er en totalleverandør av juridiske tjenester innenfor eiendom, entreprise, restrukturering, corporate / selskapsrett og tvisteløsning. I dag teller vi 33 medarbeidere. Vi har som målsetting å vokse betydelig i tiden som kommer, og vi er alltid på utkikk etter faglig sterke, positive og løsningsorienterte jurister på alle stadier i karrieren. 4 3

4 Våre fagområder / Kontraktsrett / Fast eiendom / Næringseiendom / Entreprise / Tvisteløsning / Shipping og Offshore / Corporate M&A / Restrukturering 5

5 Vi har kontorer i Oslo og Bergen. Våre avdelinger samarbeider tett, både når det gjelder fagutvikling og sakshåndtering. 11

6 UTBYGGINGSAVTALER: REKKEFØLGEBESTEMMELSER MED FINANSIERINGSPLIKT

7 INNLEDNING - UTFORDRINGER Et tema som ligger i skjæringspunktet mellom jus og politikk Spørsmål om offentlig eller privat rett kompetansebegrensninger Problemstillinger knyttet til forhåndsbinding av forvaltningsmyndighet Forhandling av utbyggingsavtalen Rekkefølgebestemmelser hvor langt går forvaltningsmyndigheten? Hva er de legitime interessene bak rekkefølgebestemmelsene?

8 FOREDRAGETS INNHOLD Introduksjon og oversikt: Utbyggingsavtaler/rekkefølgebestemmelser forvaltningens kompetanse rettslig utgangspunkt Prinsipper Begrensninger i forvaltningens kompetanse Tvist og prosess

9 BAKGRUNN/FORMÅL Å sikre at tiltakene innenfor planområdet skjer på en koordinert og hensiktsmessig måte Behov for koordinering av kommunikasjonssystemer og infrastruktur Interesser utover dette? - Privat finansiering? Forarbeidene: Ot.prp. nr. 22 ( ): "Hindre utslag av urimelige avtalevilkår som legger stort press på økonomien i utbyggingsprosjekter, med de følger dette kan få for utbyggingbyggingsprosjekters gjennomførbarhet, byggekostnader, tomtepriser og boligpriser"

10 KOMPETANSEGRUNNLAG RETTSLIG UTGANGSPUNKT Utbyggingsavtale: Pbl. 17-1: "...en avtale mellom kommunen og grunneier eller utbygger om utbygging av et område, som har sitt grunnlag i kommunens planmyndighet etter denne lov og som gjelder gjennomføring av kommunal arealplan."

11 KOMPETANSEGRUNNLAG RETTSLIG UTGANGSPUNKT Rekkefølgebestemmelse: I kommuneplanens arealdel: pbl. 11-9, nr. 4: "... rekkefølgekrav for å sikre etablering av samfunnsservice, teknisk infrastruktur, grønnstruktur før områder tas i bruk og tidspunkt for når områder kan tas i bruk til byggeog anleggsformål, herunder rekkefølgen på utbyggingen," "Sikre etablering" gjenspeiler hvilke legitime interesser

12 KOMPETANSEGRUNNLAG RETTSLIG UTGANGSPUNKT Rekkefølgebestemmelse: I reguleringsplan: pbl nr. 10: "... kan det i nødvendig utstrekning gis bestemmelser om krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter planen, og at utbygging av et område ikke kan finne sted før tekniske anlegg og samfunnstjenester som energiforsyning, transport og vegnett, sosiale tjenester, helse- og omsorgstjenester, barnehager, friområder, skoler mv. er tilstrekkelig etablert," "Nødvendig utstrekning" begrensning i kompetansegrunnlaget

13 I PRAKSIS Kommunen fastsetter rekkefølgebestemmelsene i kommuneplan/ reguleringsplan utbygging i bestemt rekkefølge. Kan ikke planvedtaket pålegge noen å oppfylle rekkefølgekrav I utgangspunktet ingen finansieringsplikt men indirekte Rekkefølgebestemmelsene gir grunnlag for avslag på byggesøknad jf. pbl Kommunen fatter vedtak om utbyggingsavtaler jf. pbl. 17-2, jf. pbl nr. 2.

14 KOMPETANSEGRUNNLAGET - REKKEVIDDE Pbl. 17-3: "En utbyggingsavtale kan gjelde forhold som kommunen har gitt bestemmelser om i arealdelen til kommuneplan eller reguleringsplan." Samfunnsservice Teknisk infrastruktur: tekniske anlegg, energiforsyning, transport, vegnett Sosiale tjenester Helse- og omsorgstjenester Barnehager, friområder, skoler mv. Forvaltningspraksis, juridisk teori og veileder fra KRD

15 KOMPETANSEGRUNNLAGET - REKKEVIDDE FOR : "Det kan ikke avtales at grunneier eller utbygger helt eller delvis skal bekoste infrastruktur som skoler, barnehager, sykehjem eller tilsvarende tjenester som det offentlige i medhold av lov er forpliktet til å skaffe til veie. Med bekoste menes også utgifter i forbindelse med forskuttering, lån eller andre kredittytelser" Hvorfor forbud? Uheldige virkninger?

16 EKSEMPLER FRA PROSJEKTER I OSLO/BÆRUM FORNEBU-UTBYGGINGEN Etter forbudet i 2006 må Bærum finne 3,1 milliarder til å bygge sosial infrastruktur Ber om dispensasjon fra forbudet Hvis ikke dispensasjon gis kan bremse utbyggingen

17 KOMPETANSEGRUNNLAGET - REKKEVIDDE OVERORDNEDE PRINSIPPER: Nødvendighet: Tiltak som inngår i en utbyggingsavtale må være nødvendig for gjennomføringen av plan, og/eller ha en direkte sammenheng med planen. Forholdsmessighet: Utbyggingsavtalens innhold må stå i rimelig forhold til utbyggingsavtalens omfang.

18 KOMPETANSEGRUNNLAGET - REKKEVIDDE MYNDIGHETSOVERSKRIDELSE Forvaltningen er underlagt alminnelige forvaltningsrettslige skranker/begrensninger: Forbud mot vilkårlighet Forbud mot høy grad av urimelighet Forbud mot forskjellsbehandling Forbud mot å ta utenforliggende hensyn legitime interesser Eks. pbl nr. 10: "Nødvendig utstrekning" og pbl. 11-9, nr. 4: "Sikre etablering"

19 KOMPETANSEGRUNNLAGET - REKKEVIDDE EKSEMPLER FRA RETTSPRAKSIS Rt s. 764 verken uforholdsmessig eller tyngende myndighetsmisbruk. Saken gjaldt spørsmålet om det som vilkår for dispensasjon fra reguleringsplan kunne pålegges utbyggeren av en forretningseiendom å bekoste gang- og sykkelvei som var en del av et overordnet sykkelveinett i tilknytning til riksvei, jf plan- og bygningsloven 7 og 28-1 nr 2. Høyesterett fant at utbygger burde ha regnet med å dekke kostnadene, og at uklarhet på dette punkt måtte slå tilbake på ham. Vilkåret var heller ikke uforholdsmessig tyngende eller utslag av myndighetsmisbruk.

20 KOMPETANSEGRUNNLAGET - REKKEVIDDE EKSEMPLER FRA RETTSPRAKSIS FORTS. (83) "Jeg kan ikke se at vilkåret er uforholdsmessig tyngende. Det er ikke uvanlig å pålegge utbygger å dekke veier som blir nødvendige på grunn av utbyggingen. Dette er begrunnet i at private utbyggere ikke skal kunne tvinge frem omprioriteringer som er foretatt om bruk av offentlige veimidler mv. Videre er forholdet mellom en utbygging på ca. 100 millioner kroner og gang- og sykkelveien på 3-4 millioner kroner som i saken her, heller ikke slik at det trekker i favør av et utilbørlig tyngende vilkår. Det kommer dessuten til at Løvenskiold fikk frigjort utbyggingsgrunn ved at den opprinnelige gangveien ble fjernet. Endelig har Løvenskiold ikke klaget på vilkåret om bygging av gang- og sykkelvei eller på annen måte protestert mot vedtaket."

21 KOMPETANSEGRUNNLAGET - REKKEVIDDE EKSEMPLER FRA RETTSPRAKSIS FORTS. Utpreget forvaltningspraksis "Det er ikke uvanlig å pålegge utbygger å dekke veier som blir nødvendige på grunn av utbyggingen." Lite rettspraksis utover dette noe praksis fra lagmannsretten Hvordan vurdere konkret? Vurdere nødvendigheten av tiltaket Forarbeider, juridisk teori, forvaltningspraksis, (rettspraksis), veileder, praksis fra sivilombudsmannen

22 TVIST OG PROSESS Selve avtalen, etter inngåelsen, er regulert av avtaleretten og ikke under plan- og bygningsretten. Dette viser i stor grad utbyggingsavtalenes mangelfulle evne til å passe som mekanisme. Kravet i en reguleringsplan om at det skal foreligge utbyggingsavtale er etter et politisk vedtak se pbl og medfører at den eneste måten å "finne" avklare tvistespørsmål er ved å prøve lovligheten av kravet. Utbyggingsavtaler kan ikke i seg selv påklages. Handlingsalternativet er derfor å prøve saken sivilprosessrettslig jf. pbl

23 TVIST OG PROSESS Hvordan unngå tvist? På utbyggersiden: Kunne reglene i plbl. Være tidlig inne i prosessen poeng i Rt s. 764 Forvaltningspraksis På kommunesiden: Tidlig samarbeid interesseavklaring og forventningsstyring Legitime interesser, forholdsmessighet og nødvendighet

24 AVSLUTNING Spørsmål Erfaringer Kommentarer Eventuelt

25 Takk for oss.

Utbyggingsavtaler. Juridisk utgangspunkt og rammer for bruk. Knut F Rasmussen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Utbyggingsavtaler. Juridisk utgangspunkt og rammer for bruk. Knut F Rasmussen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet Utbyggingsavtaler Juridisk utgangspunkt og rammer for bruk Knut F Rasmussen, Akershus fylkeskommune, Gardermoen 27. januar 2014 Definisjonen på en lovregulerte avtaler Avtaler mellom utbygger og kommunen,

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 30.08.2006 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE

BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger Stortingets ombudsmann for forvaltningen Uttalelse Sak: 2015/947 BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE Saken gjelder

Detaljer

Advokat Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS Kongsveien 91, 1177 Oslo Tlf. 900 69 522 Guttorm.jakobsen@juris.no www.advokatjakobsen.

Advokat Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS Kongsveien 91, 1177 Oslo Tlf. 900 69 522 Guttorm.jakobsen@juris.no www.advokatjakobsen. Advokat Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS Kongsveien 91, 1177 Oslo Tlf. 900 69 522 Guttorm.jakobsen@juris.no www.advokatjakobsen.no 1 1. INNLEDNING Det er syv temaer for dagens foredrag.

Detaljer

AKTUELLE JURIDISKE SPØRSMÅL V/ADV. GUTTORM JAKOBSEN, ADV. FIRMA HAAVIND.

AKTUELLE JURIDISKE SPØRSMÅL V/ADV. GUTTORM JAKOBSEN, ADV. FIRMA HAAVIND. AKTUELLE JURIDISKE SPØRSMÅL V/ADV. GUTTORM JAKOBSEN, ADV. FIRMA HAAVIND. - ADGANG TIL ANSVARSFRASKRIVELSE I STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN- OG AVLØP. - SPØRSMÅL OM TILBAKEVIRKENDE KRAFT - KOMMUNENS

Detaljer

3. PLANSYSTEMET PLANSYSTEMET

3. PLANSYSTEMET PLANSYSTEMET 24 3. 3.1 Arealplanlegging Arealer og naturressurser er innsatsfaktorer for matproduksjon og gir råstoff for industrien. Arealtilgang bestemmer fysisk utvikling og byers vekst. Vern av arealer skal sikre

Detaljer

Midlertidig forbud mot tiltak. Ole Ramberg Fylkesmannen i Troms

Midlertidig forbud mot tiltak. Ole Ramberg Fylkesmannen i Troms Midlertidig forbud mot tiltak Ole Ramberg Fylkesmannen i Troms Pbl. 11-6 og 12-4, rettsvirkninger av kommuneplanens arealdel og reguleringsplan Fastsetter fremtidig arealbruk Er bindende for nye tiltak

Detaljer

Kandidatnr:174215. Veileder: Kåre Lilleholt

Kandidatnr:174215. Veileder: Kåre Lilleholt Eksisterer det et mønster i rettspraksis for når en utbygging i samsvar med reguleringsplan medfører at en negativ servitutt faller bort, og hvordan passer dette mønsteret inn i servituttlovens bestemmelser.

Detaljer

TOMTESALG KALLERUDLIA 9

TOMTESALG KALLERUDLIA 9 TOMTESALG KALLERUDLIA 9 Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 4-2013 2013-514/ALJ/BH Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG... 4 1. INNLEDNING...

Detaljer

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan NOTAT Oslo, 14. oktober 2014 Ansvarlig advokat: Terje Bjørndahl Til: Fra: Leangentravets Eiendom AS VEDR EKSPROPRIASJON AV TOMTER FOR TRAVBANE PÅ ORKDAL 1. Innledning Vi er blitt bedt om å foreta en vurdering

Detaljer

Advokatfirmaet Haavind AS v/advokat Nina Melandsø Postboks 359 Sentrum Bygdøy Alle 2 0101 OSLO

Advokatfirmaet Haavind AS v/advokat Nina Melandsø Postboks 359 Sentrum Bygdøy Alle 2 0101 OSLO Advokatfirmaet Haavind AS v/advokat Nina Melandsø Postboks 359 Sentrum Bygdøy Alle 2 0101 OSLO Deres ref Vår ref Dato 3422197/1 og 3329902/3 14/2676-7 05.09.14 Klage over pålegg om å gi opplysninger etter

Detaljer

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hovedpunkt: Noen begrep til å begynne med Når kan Vegvesenet erverve grunn? Skjematisk oversikt over hvordan grunnervervet skjer

Detaljer

Orientering om praktisering av Kommuneplanens arealdel 2014-2026 4 - Bestemmelser for uteoppholdsareal- Prinsipper for leke- og uteoppholdsarealer

Orientering om praktisering av Kommuneplanens arealdel 2014-2026 4 - Bestemmelser for uteoppholdsareal- Prinsipper for leke- og uteoppholdsarealer Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2015 35868/2015 2015/2924 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/32 Komite for plan, næring og miljø 02.06.2015 15/66 Bystyret 18.06.2015 Orientering

Detaljer

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Planlegging er også miljøvern

Planlegging er også miljøvern Planlegging er også miljøvern Kommuneplan, barne- og ungdomsplan, læreplan, strategisk plan, næringsplan, miljøplan, reguleringsplan, flerbruksplan, vassdragsplan osv. Det er ikke rart at denne overveldende

Detaljer

Plan- og bygningsloven og «privatrettslige forhold»

Plan- og bygningsloven og «privatrettslige forhold» Plan- og bygningsloven og «privatrettslige forhold» Advokat Ole Magnus Heimvik ADVOKATFIRMA HALD & CO DA Plan- og bygningsloven og «privatrettslige forhold» To adskilte verdener? Rettslig utgangspunkt

Detaljer

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Ellen Margrethe Eira 776 42184 21.04.2015 2015/1651-6 421.4 Deres dato Deres ref. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO

Detaljer

Fastsettelse av tilknytningsgebyr

Fastsettelse av tilknytningsgebyr Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2014/30-6-231 Elin Dolmseth 06.05.2014 Fastsettelse av tilknytningsgebyr Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 37/14 27.05.2014 Lokalstyret 38/14 17.06.2014

Detaljer

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning av Tommy Sneve Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Lovstudier hva er formålet?

Lovstudier hva er formålet? Lovstudier hva er formålet? Gi en oversikt over og forståelse for rettsområdene Belyse alminnelige forv.rettslige spørsmål Særlig fokus på legalitetsprinsippet, grenser for skjønnsmyndighet og vilkårslæren

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes

Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 21/13. Avgitt 9. oktober 2013 Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes (Merverdiavgiftsloven

Detaljer

Rusmiddeltesting i arbeidslivet - adgang, skranker og konsekvenser. Av Hanne Marthe Breivik

Rusmiddeltesting i arbeidslivet - adgang, skranker og konsekvenser. Av Hanne Marthe Breivik Rusmiddeltesting i arbeidslivet - adgang, skranker og konsekvenser Av Hanne Marthe Breivik Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2008 1 Innledning...

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/lbsiv/lb-2009-19... LB-2009-197218

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/lbsiv/lb-2009-19... LB-2009-197218 LB-2009-197218 INSTANS: Borgarting lagmannsrett Dom DATO: 2011-03-21 DOKNR/PUBLISERT: LB-2009-197218 STIKKORD: Plan- og bygningsloven. Vegloven 32. SAMMENDRAG: Saken gjelder spørsmålet om eier av elektrisk

Detaljer

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 Dommerfullmektig Camilla Rydgren Meland Saken gjelder: Tvist om gjennomføringsbonus gir grunnlag

Detaljer