Grunneieravtaler, ekspropriasjon, klausulering og krav om betaling for vannuttak. Juridiske betraktninger.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grunneieravtaler, ekspropriasjon, klausulering og krav om betaling for vannuttak. Juridiske betraktninger."

Transkript

1 Grunneieravtaler, ekspropriasjon, klausulering og krav om betaling for vannuttak. Juridiske betraktninger. Av advokat Guttorm Jakobsen, Advokatfirmaet Haavind AS

2 Grunneieravtaler Med grunneieravtaler forstår jeg i denne sammenheng avtaler mellom kommunen på den ene side som leverandør av vann og en grunneier på den andre siden som eier av det området der drikkevannsforekomsten befinner seg, enten i form av overflatevann eller grunnvann. Slike avtaler bør søkes inngått der kommunen ikke selv er grunneier der vannforekomsten foreligger, og bør forsøkes i forkant av en evt. ekspropriasjonssak for å kartlegge om det er mulig å komme frem til en frivillig avtale. 2 Advokatfirmaet Haavind AS

3 Hjemmelsgrunnlag for ekspropriasjon av vannrettigheter. Kommunen vil ha ekspropriasjonshjemmel i oreigningsloven 2 nr. 47 med fylkesmannens samtykke til å ekspropriere nødvendige vannrettigheter dersom det ikke lykkes å komme frem til en frivillig avtale mellom partene. Denne gir også hjemmel til å fastsette nødvendige klausuleringsbestemmelser i nedbørfeltet for beskyttelse av drikkevannskilden. Plan- og bygningsloven av 28. juni 2008 nr. 71 gir i 12-5 nr. 6 anledning til som arealformål i reguleringsplanen å angi områder for bruk og vern av sjø og vassdrag, herunder områder for drikkevann. En slik plan vil ikke ha noen virkning ovenfor lovlig etablerte tiltak eller igangværende virksomhet. Det må i tilfelle eksproprieres i medhold av 16-2 i plan- og bygningsloven av 28. juni 2008 nr. 71 når denne delen av loven trer i kraft 1. juli Advokatfirmaet Haavind AS

4 Fordelen ved grunneieravtaler i forhold til evt. ekspropriasjon av rettighetene Ekspropriasjon vil ofte medføre vesentlige kostnader for kommunen, da man i tillegg til evt. erstatning for dokumentert økonomisk tap til grunneier, også må bære alle kostnader med ekspropriasjons- og den etterfølgende skjønnssaken, som kommunen plikter å påstevne senest ett år etter at ekspropriasjonstillatelse er gitt. Jf. oreigningsloven 15 og 16 og 54 i skjønnsprosessloven av 1. juni 1917 nr. 1. Ved en grunneieravtale vil sakskostnadene i stor grad bli mer begrenset, selv om en del grunneiere fremmer krav om at de skal få dekket kostnader forbundet med juridisk bistand i forhandlingsfasen for at de overhodet skal være villig til å avsette tid til minnelige forhandlinger. Slike krav bør som regel imøtekommes av kommunen, da alternativet fort blir at man i stedet blir nødt til å sende varsel om ekspropriasjon pga manglende medvirkning fra grunneiers side. 4 Advokatfirmaet Haavind AS

5 Ulemper ved grunneieravtaler fremfor ekspropriasjon. En ulempe ved inngåelse av grunneieravtaler er at kommunene ofte blir nødt til å erstatte grunneieren et større beløp enn det som strengt tatt er et påregnelig økonomisk tap for grunneieren. Det vil ofte være urealistiske krav hos grunneieren mht. hans krav på erstatning i anledning rett til uttak av vann, herunder vil det ofte bli fremmet krav om en viss betaling pr. mengde i liter eller i kubikkmeter uttatt vann. Grunneierens kunnskap om hvilke ekstrakostnader som kommunen vil bli påført ved manglende avtale vil ofte også bli brukt som et forhandlingskort fra hans side. I de tilfeller enighet ikke oppnås og saken går til ekspropriasjon vil det kun være grunneierens påregnelige økonomiske tap i anledning uttaket av vann som vil kunne erstattes. Der grunneieren ikke har igangværende virksomhet som blir rammet av uttaket av vann, eller har konkrete planer som har kommet tilstrekkelig langt, eller inngåtte kontrakter som innebærer en ellers alternativ økonomisk utnyttelse av vannforekomsten, vil erstatningsbeløpet ofte bli satt relativt lavt og noen ganger til kr. 0,-. Det vil derfor ikke normalt under et skjønn bli gitt erstatning med et bestemt beløp pr. uttatt kubikkmengde vann. Annerledes kan dette være for eksempel ved tapt kraftproduksjon der grunneier leverer vann til kraftforsyning som blir begrenset i takt med vannuttaket. Dette gjelder også for avtaler om økt uttaksrett i forhold til tidligere. 5 Advokatfirmaet Haavind AS

6 Forhold å ta i betraktning ved inngåelse av grunneieravtaler Har kommunen rettigheter til bruk av vannkilden fra tidligere. For eksempel til kraftregulering. I hvilken grad kan slike rettigheter brukes til nye formål som drikkevannsforsyning ovenfor grunneier? Dersom det er tale om en kvalitativ endring, som fører til økte ulemper for de berørte, kan de motsette seg endringen. Endringen må i tilfelle gjennomføres ved avtale eller ekspropriasjon. Etablering av retten til selve uttaket av nødvendige vannmengder og rett til etablering av og fremtidig drift og vedlikehold av nødvendige renseanlegg og ledningsnett på grunneierens eiendom. I hvilken grad den aktuelle grunneieren eier vannrettighetene alene eller evt. i fellesskap med andre, jf. at rådigheten over grunnvann etter 44 i vannressursloven av 24. november 2000 nr. 82 tilligger eieren av den grunn som grunnvannet befinner seg i eller under, hvis ikke annet følger av særlige rettsforhold. Ligger en grunnvannsforekomst under flere eiendommer, ligger den til eiendommene som et sameie med partsforhold som svarer til hver eiendoms areal på overflaten. Vannverkseier må i tilfelle sørge for avtale med flere sameiere, eller passe på at avtalen i tilfelle ikke overskrider grunneieravtalepartenes eierandel i sameiet. Hvorvidt tiltaket skal forankres i reguleringsplan, i vedtak i medhold av oreigningsloven 2 nr 47 eller bare på avtalegrunnlag. Forankring i reguleringsplan vil kunne være en fordel ved erstatningsutmålingen, særlig i forhold til restriksjoner som oppfattes som rådighetsinnskrenkninger og ikke ekspropriasjon, der erstatningsfastsettelsen kan bli satt til kr. 0, eller meget lavt, mens pålegging av en negativ servitutt ved ekspropriasjon kan bli erstattet med et høyere beløp. Valg av hjemmelsgrunnlag kan få betydning her. 6 Advokatfirmaet Haavind AS

7 Forhold å ta i betraktning ved inngåelse av grunneieravtaler forts. Hvilket økonomisk tap grunneieren blir påført i anledning retten til å ta ut vann og anlegge evt. anlegg på hans eiendom. Blir i gangværende utnyttelse av vannet for eksempel til kraftproduksjon berørt. I tilfelle vil det kunne være kostnadskrevende å nå frem til en avtale eller erstatningen ved ekspropriasjon og etterfølgende skjønn kan bli høye. Er det i tillegg behov for å klausulere/båndlegge nærmere angitte arealer på grunneierens eiendom og hvordan bør slike bestemmelser forankes for å ha virkning ikke bare ovenfor grunneieren, men også ovenfor allmennheten som ferdes i området, samt hvorvidt dette er å anse som en rådighetsinnskrenkning som normalt ikke gir rett til erstatning eller om dette må gjennomføres som en ekspropriasjon. I hvilken grad vannuttaket vil være konsesjonspliktig etter vannressurslovens 8 eller 45, fremdrift for avklaring av konsesjonsspørsmålet, og betydningen for avtalen dersom konsesjon skulle bli nektet, eller ta lengre tid enn forutsatt. Trenger uttaket godkjenning av mattilsynet etter drikkevannsforskriften 8 og 14? Dumt å forplikte seg ovenfor grunneier til å betale erstatning før Mattilsynet evt. har godkjent grunnvannet til bruk i drikkevannsforsyningen, evt. før nødvendige rensekrav er kjent. 7 Advokatfirmaet Haavind AS

8 Betydningen av drikkevannsforskriften 4 for erstatningsfastsettelsen Drikkevannsforskriften 4 lyder som følger: Det er forbudt å forurense vannforsyningssystem og internt fordelingsnett dersom dette kan medføre fare for forurensning av drikkevannet. Det lokale Mattilsynet kan forby eller sette vilkår for aktiviteter, som forurenser eller kan medføre fare for forurensning av drikkevann i vannforsyningssystem og internt fordelingsnett på land, innretninger til sjøs, luftfartøyer og skip. Med aktivitet menes også utøvelse av allemannsretter. Det sentrale Mattilsynet kan ved forskrift forby eller sette vilkår som nevnt ovenfor. Før vedtak treffes skal det innhentes uttalelse fra berørte kommuner om forhold som angår miljørettet helsevern og arealdisponering. Myndighet etter denne bestemmelse omfatter ikke inngrep som er å regne som ekspropriasjon av rådighet etter lov 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast eigedom 1. Vannverkseier skal ved oppslag eller på annen hensiktsmessig måte informere allmennheten om forbudet mot forurensing av drikkevann. 8 Advokatfirmaet Haavind AS

9 Veiledning til drikkevannsforskriften 4 Tidligere veiledning: Forbudet i første ledd retter seg mot enhver. Det vil blant annet si grunneiere i vanntilsigsområdet, bruksrettshavere, tomtefestere, ansvarlige for, eller de som utøver, virksomheter, samt allmennheten for øvrig. Forbudet vil derved gripe inn i utøvelse av ulike rettigheter i vanntilsigsområdet, som for eksempel eiendomsrett til grunn eller virksomhet, bruksrett, allemannsrett, alminnelig handlefrihet mv. Forbudet retter seg videre mot at allmennheten forurenser vannforsyningssystem. Reguleringen(e) kan omfatte forurensning fra for eksempel bebyggelse, avløp, avfall, landbruks-, industri- og servicevirksomhet, husdyrhold, samferdsel, lagring av kjemiske stoffer, rekreasjons- og fritidsaktiviteter som for eksempel bading mv. 9 Advokatfirmaet Haavind AS

10 Vannressursloven 13 fjerde ledd Bestemmelsen lyder som følger: Vassdragsmyndigheten kan fastsette begrensninger i rådigheten over en eiendom av hensyn til fremtidig drikkevannsforsyning som er under planlegging. En slik begrensning kan ikke gjøres gjeldende for mer enn fem år. Vedtaket kan fornyes én gang med opp til fem nye år. Proposisjonen s. 83: Etter departementets mening innebærer imidlertid en båndleggingsperiode på 10 år med adgang til forlengelse slik V 18 annet ledd bestemmer, et for vidtgående inngrep når dette skal kunne pålegges uten erstatning. Departementet foreslår at båndleggingsperioden begrenses til fem år med adgang til forlengelse én gang med opp til fem nye år 10 Advokatfirmaet Haavind AS

11 OPPSUMMERING Det må klargjøres om vannverkseier allerede har tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag for sitt vannuttak i eldre avtaler eller om ny avtale eller evt. ekspropriasjon er nødvendig. Det må klargjøres at man forhandler med rette eier(e) særlig der en grunnvannsforekomst kan anses for å ligge i sameie mellom flere eiendommer. Det må tas stilling til om det i tillegg trengs konsesjon for tiltaket etter vannressursloven og fra godkjenningsmyndighetene (Mattilsynet) etter drikkevannsforskriften. Det må tas stilling til om rettighetene skal forankres i reguleringsplan, i vedtak av fylkesmannen etter oreigningsloven 2 nr. 47, evt. midlertidig båndlegges i medhold av vannressursloven 13, 4. ledd eller utelukkende basert på avtale med grunneier. Det må nøye vurderes hvorvidt man vil gå for minnelige avtaler med grunneier eller ekspropriasjon. Grunneiers krav på erstatning vil ofte være avgjørende. Grunneier har ved ekspropriasjon kun krav på dekning av påregnelig økonomisk tap, og vil normalt ikke ha krav på et beløp pr. kubikkmeter uttatt vann, med mindre vannverkseier tidligere har påtatt seg en slik plikt på avtalegrunnlag. 11 Advokatfirmaet Haavind AS

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan NOTAT Oslo, 14. oktober 2014 Ansvarlig advokat: Terje Bjørndahl Til: Fra: Leangentravets Eiendom AS VEDR EKSPROPRIASJON AV TOMTER FOR TRAVBANE PÅ ORKDAL 1. Innledning Vi er blitt bedt om å foreta en vurdering

Detaljer

TEVELLIA HYTTEEIERLAG VANNUTREDNING 2012-2013

TEVELLIA HYTTEEIERLAG VANNUTREDNING 2012-2013 TEVELLIA HYTTEEIERLAG VANNUTREDNING 2012-2013 Utarbeidet av: Werner Stefanussen, Hans Olav Ness Jon Dalsnes, Erling Mathisen April 2013 1 (17) W ern er S t ef an us se n Mobile +47 95082154 Werner.Stefanussen@sweco.no

Detaljer

Advokat Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS Kongsveien 91, 1177 Oslo Tlf. 900 69 522 Guttorm.jakobsen@juris.no www.advokatjakobsen.

Advokat Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS Kongsveien 91, 1177 Oslo Tlf. 900 69 522 Guttorm.jakobsen@juris.no www.advokatjakobsen. Advokat Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS Kongsveien 91, 1177 Oslo Tlf. 900 69 522 Guttorm.jakobsen@juris.no www.advokatjakobsen.no 1 1. INNLEDNING Det er syv temaer for dagens foredrag.

Detaljer

AKTUELLE JURIDISKE SPØRSMÅL V/ADV. GUTTORM JAKOBSEN, ADV. FIRMA HAAVIND.

AKTUELLE JURIDISKE SPØRSMÅL V/ADV. GUTTORM JAKOBSEN, ADV. FIRMA HAAVIND. AKTUELLE JURIDISKE SPØRSMÅL V/ADV. GUTTORM JAKOBSEN, ADV. FIRMA HAAVIND. - ADGANG TIL ANSVARSFRASKRIVELSE I STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN- OG AVLØP. - SPØRSMÅL OM TILBAKEVIRKENDE KRAFT - KOMMUNENS

Detaljer

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 20.05.2014.

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Møteinnkalling Kommunestyret 20.05.2014 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Først

Detaljer

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hovedpunkt: Noen begrep til å begynne med Når kan Vegvesenet erverve grunn? Skjematisk oversikt over hvordan grunnervervet skjer

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01946-A, (sak nr. 2011/425), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01946-A, (sak nr. 2011/425), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 18. oktober 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01946-A, (sak nr. 2011/425), sivil sak, anke over dom, If Skadeforsikring NUF Gunn Irene Suhr (advokat Emil Bryhn) mot Gjensidige

Detaljer

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring

Detaljer

Forslag til revisjon av Signalloven

Forslag til revisjon av Signalloven Høringsutkast Forslag til revisjon av Signalloven Revisjon av lov nr. 1 av 9. juli 1923 om anbringelse av signaler og merker for målearbeider (Signalloven) 1. INNLEDNING...4 1.1 ARBEIDET MED FORSLAGET...

Detaljer

KOMMUNENES ADGANG TIL Å TILDELE ENERETT FOR UTFØRELSE AV VA-TJENESTER

KOMMUNENES ADGANG TIL Å TILDELE ENERETT FOR UTFØRELSE AV VA-TJENESTER FoU KOMMUNENES ADGANG TIL Å TILDELE ENERETT FOR UTFØRELSE AV VA-TJENESTER 1-3 (2) h i Anskaffelsesforskriften av 07.04.2006 En utredning for KS Kommunesektorens Interesse- og Arbeidsgiverorganisasjon Fra

Detaljer

Overtredelsesgebyr etter vassdragsreguleringsloven og vannressursloven innføres for å bidra til et effektivt og nyansert sanksjonssystem.

Overtredelsesgebyr etter vassdragsreguleringsloven og vannressursloven innføres for å bidra til et effektivt og nyansert sanksjonssystem. Høringsnotat Om forslag til lov om endringer i lov 14. desember 1917 nr. 16 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v. (industrikonsesjonsloven), i lov 14. desember 1917 nr. 17 om vasdragsreguleringer

Detaljer

Vi viser til kommunens oversendelse av ovennevnte klagesak, mottatt her 23.3.2012 og utfyllende kommentarer mottatt her 15.5.2012.

Vi viser til kommunens oversendelse av ovennevnte klagesak, mottatt her 23.3.2012 og utfyllende kommentarer mottatt her 15.5.2012. Fyikesmannen i Troms Romssa Fyl kkamänni Saksbehandler Ole Ramberg Telefon Vår dato 77 64 20 41 21.06.2012 Deres dato 19.03.2012 Vår ref. 2012/1753-7 Deres ref. :..Arkivkode L t 421.4 Harstad kommune -

Detaljer

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Kommentarer til Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften kapittel 12. Fylkesmannen

Detaljer

Handlingsplan 2015-2021. Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse. Råde Kommune Virksomhet teknisk

Handlingsplan 2015-2021. Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse. Råde Kommune Virksomhet teknisk Handlingsplan 2015-2021 Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse Råde Kommune Virksomhet teknisk 1 2 Innhold 1 Sammendrag... 5 2 Formål... 6 3 Bakgrunnsmateriale... 6 3.1 Kartlegging... 6 3.1.1 Bebyggelse

Detaljer

UNDERSØKELSE AV ARBEIDET MED GRUNNERVERV

UNDERSØKELSE AV ARBEIDET MED GRUNNERVERV UNDERSØKELSE AV ARBEIDET MED GRUNNERVERV STAVANGER KOMMUNE FEBRUAR 2014 1 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, ordfører, bystyret, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer

Retningslinjer. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Retningslinjer Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Retningslinjer Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Innhold 1 Forord... 5

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET HEGDEHAUGSVEIEN NR 2

VEDTEKTER FOR SAMEIET HEGDEHAUGSVEIEN NR 2 VEDTEKTER FOR SAMEIET HEGDEHAUGSVEIEN NR 2 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Hegdehaugsveien nr 2. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av de respektive eierseksjoner i eiendommen gnr 209 bnr 66 i Oslo

Detaljer

Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges uttalelse til høringsversjonen

Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges uttalelse til høringsversjonen Deres referanse Vår referanse Dato NVE 200702230-7 kv/emb 26.03.2010 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges

Detaljer

Ved utleie av jakt må en ikke tillate bruk av jakthund i tidsrom som kommer i konflikt med bestemmelsene i Bufeloven og Viltloven.

Ved utleie av jakt må en ikke tillate bruk av jakthund i tidsrom som kommer i konflikt med bestemmelsene i Bufeloven og Viltloven. Lover som angår kontrakter og avtaler I utgangspunktet er det avtalefrihet i norsk rett. Det vil si at man kan avtale hva man vil i en kontrakt mellom to parter. Lovgivningen har imidlertid på noen områder

Detaljer

Kandidatnr:174215. Veileder: Kåre Lilleholt

Kandidatnr:174215. Veileder: Kåre Lilleholt Eksisterer det et mønster i rettspraksis for når en utbygging i samsvar med reguleringsplan medfører at en negativ servitutt faller bort, og hvordan passer dette mønsteret inn i servituttlovens bestemmelser.

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Jens Olsensgt. 6 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen

Detaljer

Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Monica Tjelmeland TVANGSMESSIG STENGING AV ELEKTRISK ANLEGG HOS KUNDE SOM MOTSETTER SEG STENGING

Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Monica Tjelmeland TVANGSMESSIG STENGING AV ELEKTRISK ANLEGG HOS KUNDE SOM MOTSETTER SEG STENGING NOTAT Til Energibedriftenes landsforening v/snorre Lamark Fra Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Monica Tjelmeland Dato 1. april 2008 Ansvarlig advokat Gunnar Martinsen TVANGSMESSIG STENGING

Detaljer

Adresseliste. Veiledning til bruk av vannforskriften 12

Adresseliste. Veiledning til bruk av vannforskriften 12 Adresseliste Deres ref Vår ref Dato 12/5671-23.02.2015 Veiledning til bruk av vannforskriften 12 1. INNLEDNING Dette brevet er ment som en veiledning til offentlige myndigheter, og tar sikte på å redegjøre

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

for EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 Sist endret i sameiermøte 20.04.2015. 1 Navn Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Hagebyen 2 heretter kalt Sameiet.

for EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 Sist endret i sameiermøte 20.04.2015. 1 Navn Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Hagebyen 2 heretter kalt Sameiet. VEDTEKTER for EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 Sist endret i sameiermøte 20.04.2015. 1 Navn Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Hagebyen 2 heretter kalt Sameiet. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av

Detaljer

Nr. M/2-2009 Vår ref: Dato: 24. juni 2009

Nr. M/2-2009 Vår ref: Dato: 24. juni 2009 Rundskriv Til kommunene, fylkesmennene, Statens landbruksforvaltning og Tinglysingen Nr. M/2-2009 Vår ref: Dato: 24. juni 2009 Rundskriv M-2/2009 Konsesjon og boplikt (lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon

Detaljer

Avtalevilkår for tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel

Avtalevilkår for tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel Avtalevilkår for - tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg - levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel Forelagt kommunestyret 14.12.05 Avtalevilkår for tilknytning

Detaljer

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 12.06.1924, sist endret den 23. mai 2006.

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 12.06.1924, sist endret den 23. mai 2006. Vedtekter for Renovasjonsarbeidernes byggeaksjeselskap (RABS AS), org nr 833 058 452 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 12.06.1924, sist endret den 23. mai 2006. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Klage vedr vilkår for tildeling av tilskudd til stiftelsen M/S Hamen, ec D/S Tandik

Klage vedr vilkår for tildeling av tilskudd til stiftelsen M/S Hamen, ec D/S Tandik M/S Hamen c/o Arne Øistein Holm John colletts alle 67 0854 OSLO Deres ref Vår ref Dato 06/00467-41 200503081-46/ETB 14.10.2010 Klage vedr vilkår for tildeling av tilskudd til stiftelsen M/S Hamen, ec D/S

Detaljer