SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Formannskapet"

Transkript

1 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/883-1 Arkiv: GNR/B 26/585 Sakbeh.: Svein J. Kemi Sakstittel: EKSPROPRIASJON AV GNR.26 BNR DELER AV PLANID GAKORIMYRA SØR - BOLIGFELT Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling: Alta kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven 16-2 å ekspropriere bestående festerett på eiendommen på gnr.26 bnr.1 fnr.42 (utskilt som gnr.26 bnr.585) fra Sigrun Leinan Knutsen. Arealet som eksproprieres er på ca 76,4 da. Ekspropriasjonen en en del av tiltakene for gjennomføring av utbyggingen i henhold til reguleringsplan av Gakorimyra Sør boligfelt -Planid: Alta kommune begjærer skjønn til fastsettelse av erstatning. Alta kommune vedtar å søke fylkesmannen i Finnmark om forhåndstiltredelse av nødvendig grunn og rettigheter før skjønn er avholdt. Saksutredning: Vedlegg: Vedlegg 1 til Sigrun Leinan Knutsens advokat av 2. november 2012 med anmodning om møte for å få til en ordning mht avskaffelsen av festeavtalen o Herunder avtale om møte for gjennomgang av saken med advokaten og Sigrun Leinan Knutsen o Anmodning om samtykke til ekspropriasjon og forhåndstiltredelse av o Svarbrev av fra Sigrun Leinan Knutsens advokat med avslag til samtykke til ekspropriasjon og forhåndssamtykke. Vedlegg 2 - Kjøpekontrakt mellom Finnmarkseiendommen med kjøp av gnr.26 bnr 585 Vedlegg 3 - Kommunestyrets vedtak mht reg. av planid Gakorimyra Sør boligfelt Vedlegg 4 Varsel av om ekspropriasjon,av deler av gnr 26 bnr.1 fnr.42 til Sigrun Leinan Knutsens advokat Geir Haugen med kopi til Sigrun Leinan Knutsen. Andre saksdok.: Bakgrunn: 1. Saksopplysninger: Alta kommunestyre vedtok i møte den , sak 59/10 reguleringsplanen for Gakorimyra sør (planid: ) med planbestemmelser. Adminstrasjonen har med basis i vedtaket tatt initiativet for å erverve arealet av Finnmarkseiendommen (Fefo). Fefo har tidligere bortfestet deler av arealet til Sigrun Leinan Knutsen. Som følge av kommunens regulering av arealet

2 har Fefo gjort en rekke henvendelser til Sigrund Leinan Knutsen med oppsigelse av festekontrakten med henne uten at festeren har akseptert oppsigelsen. Fefo har også fremmet en forliksklage den i sakens anledning uten å oppnå oppsigelse av festeavtalen, se punkt 6 nedenfor. 2. Kart over eiendommen med gnr.26 bnr.1 Nytt gnr.26 bnr.584 Fefo rekvirerte den fradeling fra gnr.26.bnr.1 arealet på ca 37.7 da for å skille det ut fra arealet som var vedtatt benyttet til boligområde ihht kommunestyrets vedtak av Oppmålingsmyndighetene gjennomførte fradelingen og arealet som er merket med rødt ovenfor ble skilt ut og fikk gnr.26 bnr.584 og det resterende arealet fikk gnr 26 bnr.585.

3 3. Kart over eiendommen med gnr.26 bnr.1 Nytt gnr.26 bnr.585 Arealet ovenfor er deler av området som er regulert som boligområde av kommunestyret den , sak 59/10. Oppsettet viser at største delen av arealet på ca 76,4 da var bortfestet av Fefo til Sigrun Leinan Knutsen. 4. Planid Gakorimyra Sør inkl arealet som Sigrun Leinan Knutsen festet av FEFO. Oppsettet viser arealene som inngår i kommunestyrets vedtak av om endelig vedtatt regulering av Gakorimyra Sør (Planid )

4 5. Areal som kommunen vil ekspropriere med basis i vedtatt reguleringsplan Oversiktsbildet viser at arealet ikke har vært dyrket av Sigrun Leinan Knutsen, siden den ble festet av FEFO. 6. Fefo s initiativ til oppsigelse av festekontrakten med Sigrun Leinan Knutsen Av forliksklagen av 22. mars 2010 framgår en oppsummering av hva Fefo har gjort for å få avsluttet festeforholdet med Sigrun Leinan Knutsen.

5

6 Oppsettet viser at det er gjort en rekke tiltak av Fefo for å få en avslutning av festeforholdet. Her kan nevnes:

7 a) Anmodning fra Fefo til festeren ved brev av om oppsigelse av deler av arealet som er disponert til boligfelt med anmodning til festeren om tilbakemelding. b) Saken er purret ved brev c) Fefo har den tilbudt festeren om å feste arealet på ca 38 da har fått bnr.584, jfr punkt 2. d) Fefo har den fremmet oppsigelse av festekontrakten med umiddelbar virkning. 7. Sigrun Leinan Knutsens svarbrev av Sigrun Leinan Knutsen har ved brev av kommet med et svarbrev, der hun framfører b.a. følgende: Det gjøres oppmerk på at festeren viser til feil fnr i sitt svarbrev. (46 i stedet for 41)

8 8. Fefo s brev av med varsel om søksmål Ovennevnte oppsett viser at det er gjort en rekke forsøk av Fefo om å komme til en minnelig ordning med festeren uten at det har lykkes. Formannskapet vedtok i møte den , sak 29/12 å kjøpe arealet på ca 76 da av Fefo deler av arealet som Fefo hadde bortfestet til Sigrun Leinan Knutsen. Opprinnelig var forutsetningen at Fefo skulle overdra heftelsesfri eiendom til kommunen. Etter en anmodning fra Fefo til kommunen av ble det inngått en avtale mellom kommunen og Fefo om at kommunen skulle kjøpe arealet av Fefo for Kr I den inngikk det en forutsetning om at sletting av festekontrakten med festeren skulle være kommunens ansvar.

9 Kommunen tegnet en kjøpekontrakt med Fefo som ble undertegnet i desember 2012, hvor sletting av festekontrakten med Sigrun Leinan Knutsen var kommunens ansvar. Kopi av kontrakten følger som vedlegg 3. Kommunen inviterte Sigrun Leinan Knutsen som fester til et møte etter at vi inngikk kjøp av eiendommen av Fefo med heftelsen. Møtet ble avholdt i januar 2013, der bl.a kommuneadvokaten, rådmannen og kommunallederen deltok. Sigrun Leinan Knutsen møtte med advokat. I møtet ble det gitt muntlig forhåndstiltredelse. Sigrun Leinan Knutsen s advokat har i ettertid opplyst at hun ikke ønsker å gi forhåndstiltredelse av nødvendig grunn og rettigheter før skjønn er avhold. Prisen som festeren har krevet har etter administrasjonens syn vært altfor høyt og som det framgår av brevet fra festeren under punkt 7 at de krever svar på hvordan man løser arealbehovet til gården som følge av omreguleringen av arealet til boligformål. 7. Oppsummering av minnelig løsning: Alta kommune har ikke areal som er i nærheten og som kan omdisponeres til Sigrun Leinan Knutsen. Fefo har tilbudt ulike løsninger uten at festeren har akseptert disse som svar på tapet av festeareal. Arealet som er vedtatt av kommunestyret omdisponert til boligformål har ikke siden feseren har inngått festekontrakten i 1976 dyrket arealet. Vurdering: Hjemmel for ekspropriasjon Med grunnlag i vedtatt reguleringsplan gir plan- og bygningsloven 16-2 hjemmel til å iverksette ekspropriasjon for gjennomføring av reguleringsplaner. Kompetansen til å vedta ekspropriasjon er delegert til formannskapet, jfr. kommunestyrets vedtak av Av denne delegasjonen framgår følgende: Av plan- og bygningslovens av nr framgår følgende:

10 Loven av 1985 er erstattet av en ny lov Lov om planlegging og byggesaksbehandling av nr 77. Av 16-2 i loven framgår følgende: Ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan Kommunestyret kan foreta ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan. Kommunestyrets adgang til å foreta ekspropriasjon i medhold av reguleringsplan bortfaller dersom ikke kommunestyrets vedtak om ekspropriasjon er gjort innen 10 år etter at planen er kunngjort etter fjerde og femte ledd. Staten kan foreta ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan. Reglene i tredje til sjette ledd gjelder tilsvarende. Administrasjonen arbeider med å tilrettelegge samlet framlegg av nytt delegasjonsreglement for alle sektorer. Dette framlegget er ikke ferdig. Administrasjonen har sjekket hvordan vi skal tolke delegasjonsreglementet i forhold til den nye loven av 2008 inntil nytt delegasjonsreglement er vedtatt. Ifølge kommuneadvokaten holder det at vi opplyser om dette i saksframlegget, jfr det som framkommer ovenfor, slik at formannskapet er kjent med forholdene. I og med at nytt delegasjonsreglement ikke er vedtatt og det er valgt et nytt kommunestyre vil det gamle reglementet fortsatt gjelde inntil nytt delegasjonsreglement er vedtatt. Mht de to paragrafene i den gamle og nye loven er det ikke noe realitetsendring. Med basis i disse forholdene vil formannskapet ha kompetanse til å fatte vedtak om ekspropriasjon. Erverv av nødvendig areal av fester Sigrun Leinan Knutsen. Fefo har gjort sine tiltak for å få avsluttet festeforholdet, jfr punkt 6. Kommuneadvokaten har vært i kontakt med festerens advokat og fått til svar at festeren ikke vil gi forhåndstilsagn til arealet. Administrasjonen vurderer at kommunen har strekt seg langt for å nå en minnelig løsning, og ønsker ikke ytterligere forhandling. Forhandlingene med Sigrun Leinan Knutsen om kjøp av nødvendig grunn til areal som er regulert til boligfelt har ikke gitt resultat. Grunnervervsprosessen med festeren har pågått siden mars 2009, uten minnelig løsing, jfr korrespondansen og møtene med Sigrun Leinan Knutsens advokat og Sigrun Leinan. For ordens skyld har administrasjonen også sendt et brev til Sigrun Leinan Knutsens advokat den I henhold til plan og bygningsloven 16-2(4) skal saken være best mulig klarlagt, og de som inngrepet er rettet mot, skal ha hatt mulighet til å uttale seg. Administrasjonen har vært i kontakt med grunneier en rekke ganger i form av brev, telefonsamtaler og via festerens advokat.. Festeren har fått forhøyet tilbud. Kravet til informasjon og uttalelsesmulighet for grunneier må derfor anses å være oppfylt.

11 I Oregningslova 2 står det at vedtak eller samtykke kan ikkje gjerast eller gjevast utan det må reknast med at inngrepet tvillaust er til meir gagn enn skade. Spørsmålet blir da om inngrepet er tvillaust er til meir gagn enn skade. Ordlyden tyder på at det må foreligge en konkret interesseovervekt for ekspropriasjon. Inngrepets negative karakter er at den vil frata landbruksjord fra en gård i drift. Av kartet ovenfor ser en at denne delen av eiendomen som har vært festet av Fefo ikke er dyrket. Formålet med ekspropriasjonen er å gjennomføre reguleringsplan for Gakorimyra boligfelt. Et slikt tiltak vil dekke et viktig samfunnsmessig formål i form av tilrettelegging av boligfelt. Rådmannes vurdering er at tilrettelegging av boligfelt ihht vedtatt reguleringsplan anses som mer tungtveiende enn tap av landbruksjord, slik at vilkåret i Orl. 2 anses oppfylt. I henhold til grunnloven 105 skal det gis full erstatning ved ekspropriasjon. Når det gjelder dyrket mark er det bruksverdien som gir høyest erstatning som må legges til grunn jfr ekspropriasjonserstatningsloven 4 jf 6. Det følger av skjønn at prisen på dyrket mark ligger på kr 7,- pr. kvm jf bl.a. dom avsagt av Alta tingrett I dette tilfelle er ikke vedkommende eier av arealet. Den reelle eier av arealet er Alta kommune, der det er en klausul som festeforhold som må eksproprieres. Rådmannen tilrår vedtak om ekspropriasjon siden kommunen ikke kan tilby høyere pris da det vil skape uheldig presedens for annet grunnerverv. Oreigningslova 25 gir hjemmel for å søke om forhåndstiltredelse av eiendommen før det foreligger rettskraftig skjønn. Sigrun Leinan Knutsen har ikke gitt samtykke til forhåndtiltredelse. Kommunen ønsker å starte med anleggsarbeidet snarest mulig, og det anbefales å søke fylkesmannen i Finnmark om forhåndtiltredelse av nødvendig grunn og rettigheter før skjønn er avholdt. Alta, dato Bjørn Atle Hansen rådmann Berit Erdal Kommunalleder

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hovedpunkt: Noen begrep til å begynne med Når kan Vegvesenet erverve grunn? Skjematisk oversikt over hvordan grunnervervet skjer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Arkivsaksnr.: 07/1772-32 Arkivnr.: GNR 28/30 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo 28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

ER DU/DIN EIENDOM BERØRT AV TVUNGEN AVSTÅELSE AV GRUNN ELLER RETTIGHETER?

ER DU/DIN EIENDOM BERØRT AV TVUNGEN AVSTÅELSE AV GRUNN ELLER RETTIGHETER? ER DU/DIN EIENDOM BERØRT AV TVUNGEN AVSTÅELSE AV GRUNN ELLER RETTIGHETER? DA BØR DU LESE DETTE. Når Vegvesenet, Jernbaneverket, Statnett eller andre tiltakshavere skal utføre byggearbeider på eller over

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

BEHANDLING AV KRAV OM INNLØSING AV FESTETOMTER 2013

BEHANDLING AV KRAV OM INNLØSING AV FESTETOMTER 2013 BEHANDLING AV KRAV OM INNLØSING AV FESTETOMTER 2013 pr. 01.01.2013. BEHANDLING. Fremgangsmåte og beskrivelse av gebyrer i det følgende er ikke uttømmende eller bindende for kommunen. Utgangspunktet er

Detaljer

1 INNLEDNING - KLARLEGGING AV FAKTISKE FORHOLD

1 INNLEDNING - KLARLEGGING AV FAKTISKE FORHOLD Nore Sunde Utviklingsselskap AS Welhavens vei 4 4319 SANDNES Stavanger kommune v/ Kommunalstyret for byutvikling Postboks 8001 4068 STAVANGER Sendt på e-post til: britt.beege@stavanger.kommune.no Deres

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan.

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4310-1 Arkiv: X31 &00 Sakbeh.: Grethe Hansen Sakstittel: POLITIVEDTEKTER - ENDRING Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN

FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN Saksfremlegg Saksnr.: 08/4151-3 Arkiv: H32 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Forvaltningsrevisjon November 2014 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Songdalen kommune

Detaljer

Innkalling til styremøte for Moss Havn KF

Innkalling til styremøte for Moss Havn KF Moss Havn KF Innkalling til styremøte for Moss Havn KF Møte nr. 4/2014 Møtedato: 07.05.2014 Møtested: Havnestyresalen OMSM: Kl. 15:00 GRUPPEMØTER i kantine: Arbeiderpartiet: Onsdag den 7.mai 2014 kl.14.00

Detaljer

Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS

Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS Advokat Bjørn Frode Skaar Postboks 1233 Sentrum 5811 BERGEN Vår dato: 07.04.14 Vår referanse: 14/5180 Deres dato: Deres referanse: Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS Sammendrag:

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med Tine SA.

Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med Tine SA. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.05.2014 35722/2014 2013/4084 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/132 Formannskapet 25.06.2014 Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med

Detaljer

Mindre endringer. - og oss. Planfaglig nettverkssamling 14.11.14

Mindre endringer. - og oss. Planfaglig nettverkssamling 14.11.14 Mindre endringer - og oss Planfaglig nettverkssamling 14.11.14 1 Mindre endringer 12-14.Endring og oppheving av reguleringsplan For utfylling, endring og oppheving av reguleringsplan gjelder samme bestemmelser

Detaljer

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring

Detaljer

GRUE. kommune. o Betalingssatser - bruk av ekstern instans. . Ordfører o Varaordfører o Rådmann. Møteinnkalling. Informasjon:

GRUE. kommune. o Betalingssatser - bruk av ekstern instans. . Ordfører o Varaordfører o Rådmann. Møteinnkalling. Informasjon: GRUE kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Formannskapet Grue rådhus, formannskapssal en Mandag 21.01.2013 Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Svelvik kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eirin Bråten Nygård Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/2047 Utvalg: Dato: / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING

Detaljer

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven.

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven. ASA 4313 for perioden 2013-2014 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten jf. helse-

Detaljer

Endring av kommuneplanbestemmelse for N40

Endring av kommuneplanbestemmelse for N40 Endring av kommuneplanbestemmelse for N40 Del 1: Bakgrunn for notatet Område N40 ble etablert som følge av vedtak av Kommuneplan for Nannestad 2010 2025. Området ble lagt ut som næring etter innspill fra

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.04.2009 19167/2009 2007/4402 43/305 Saksnummer Utvalg Møtedato 07/76 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 07/169 Planutvalget 11.12.2007

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes Reguleringsplan aktuelle temaer Tone Hau Steinnes Tema Kommunens rolle ved private planforslag Utredning av alternativ plassering Fylkesmannens kompetanse i klagesaker Endring og oppheving av reguleringsplan

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

Fradeling til uendret bruk v/ seniorrådgiver Renate Kristiansen

Fradeling til uendret bruk v/ seniorrådgiver Renate Kristiansen Fradeling til uendret bruk v/ seniorrådgiver Renate Kristiansen Rettslig utgangspunkt Pbl. 1-6. Tiltak Med tiltak etter lovene menes ( ) opprettelse og endring av eiendom ( ). Iverksetting av tiltak som

Detaljer