VANN, AVLØP OG NYE RETTSREGLER. GARDERMOEN 25. NOVEMBER STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN- OG AVLØP. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VANN, AVLØP OG NYE RETTSREGLER. GARDERMOEN 25. NOVEMBER 2009. STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN- OG AVLØP. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER."

Transkript

1 VANN, AVLØP OG NYE RETTSREGLER. GARDERMOEN 25. NOVEMBER STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN- OG AVLØP. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER. ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS V/ASS. PARTNER GUTTORM JAKOBSEN docs

2 INNLEDNING Standard abonnementsvilkår for vann- og avløp. En videreføring av det tidligere Normalreglementet for sanitæranlegg, utgitt av Kommuneforlaget på vegne av KS i 1980 og sist oppdatert i Revisjonsarbeidet gjennomført av en egen redeaksjonskomité i bestående av Tor Arne Gjertsen - Oslo kommune, Bjørn Grimsrud - NRL, Toril Hofshagen Norsk Vann, Terje Wikstrøm HIAS, Torhild Øien Kommuneforlaget, Øistein Torgersen og Guttorm Jakobsen fra advokatfirmaet Haavind. 2

3 INNLEDNING FORTS. Standard abonnementsvilkår for vann- og avløp består av administrative og tekniske bestemmelser utgitt i hvert sitt hefte som tidligere. De administrative bestemmelsene tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold, mens de tekniske bestemmelsene fastlegger krav til teknisk utførelse. Formålet med vilkårene er å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til offentlige vannog avløpsanlegg, og å sikre betryggende utførelse av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg. 3

4 INNLEDNING FORTS. Bestemmelsene bør vedtas av den enkelte kommune for at de skal ha tilstrekkelig gyldighet. De er altså ikke i seg selv gyldige på tidspunktet for utsendelse fra KS. Vilkårene er utformet slik at de kan vedtas i sin helhet av den enkelte kommune, men det er også mulig å fastsette utfyllende eller avvikende bestemmelser. Vedtaket i det enkelte kommunestyret bør da gå ut på at regelverket vedtas med følgende tillegg eller forandringer. 4

5 INNLEDNING FORTS. Bestemmelsene gis i hovedsak av kommunen som eier av hovedanleggene og leverandør av tjenestene innenfor vann- og avløp. En del bestemmelser er i tillegg direkte eller indirekte hjemlet i lover og forskrifter, som plan- og bygningsloven (PBL) og teknisk forskrift (TEK). Standard abonnementsvilkår er ment å utdype og konkretisere bestemmelsene i eksisterende lovverk, for eksempel ved forbud om bygging over eller nærmere hovedledninger enn 4 meter, jf. pkt

6 1. GENERELT 1.1 FORMÅL Formålsbestemmelsen. Formålet med disse bestemmelsene er å: - fastsette hvilke leveringsbestemmelser og vilkår kommunen, som eier av offentlige vann- og avløpsanlegg og leverandør av tjenestene, stiller for tilknytning til og bruk av offentlig vann- og avløpsanlegg. Dette omfatter også det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent som er eller blir tilknyttet offentlig vann- og avløpsanlegg. - Stille krav til aktørene slik at de private vann- og avløpsanlegg som tilknyttes kommunalt nett, blir utført på en betryggende måte med hensyn til funksjonssikkerhet og anleggs- og utstyrskvalitet. 6

7 1.2 VIRKEOMRÅDE/HJEMMEL Abonnementsvilkårene omfatter private vann- og avløpsanlegg tilknyttet offentlige vann- og avløpsanlegg. De gjelder både for eksisterende og nye abonnenter, og uavhengig av om abonnenten har skrevet under en erklæring om å overholde vilkårene eller ikke. Jf. Høyesteretts dom i Stavangersaken 19. mars 2007 premiss 43: Jeg ser det slik at Kvale som eier av Jærgaten 62, i likhet med Stavangers øvrige huseiere måtte være klar over at det forelå kommunale bestemmelser om tilknytning til og bruk av offentlige avløpsledninger. Det har i langt tid vært tilknytningsplikt til det kommunale vann- og avløpsnett i Stavanger kommune. Vilkårene tilpasses ikke den enkelte eiers behov og ønsker. Dersom Kvale ønsket å gjøre seg kjent med vilkårene for tilknytning, kunne disse fås ved henvendelse til kommunen. Bestemmelsene om ansvarsbegrensning i punkt 8 må etter dette gjelde for Jærgaten 62. Jeg tilføyer at kommunale bestemmelser om tilknytning til offentlige avløpsledninger ikke kan sammenlignes med standardkontrakter og avtaler mellom private. 7

8 1.4 PLIKT TIL Å OVERHOLDE BESTEMMELSENE Abonnenten er ansvarlig for at hans private vann- og avløpsanlegg til enhver tid er i forskriftsmessig stand, og at de til enhver tid gjeldende bestemmelser om bruken av anlegget blir fulgt, jf. pkt. 1,2, 1,5, 2.5 og 3.7 i disse bestemmelsene. Abonnenten er også ansvarlig for at hans husstand, leieboere og andre som benytter hans anlegg, overholder abonnementsvilkårene. (jf. tidligere adm. bestemmelser pkt Godkjent foretak er ansvarlig for at de private vann- og avløpsanleggene blir planlagt og utført i samsvar med gjeldende regelverk. Alle arbeider på private vann- og avløpsanlegg og sanitærinstallasjoner skal utføres av godkjent foretak i henhold til pkt. 1.3, med mindre kommunen, som eier av hovedanleggene, i det enkelte tilfelle har godkjent en annen utførende. 8

9 1.5 OVERTREDELSER OG HÅNDHEVELSE Abonnementsvilkårene for vann- og avløp skal håndheves av kommunen eller den kommunestyret gir delegert myndighet til, med mindre noe annet fremgår av disse bestemmelsene. Tidl. regulert i Normalregl. Pkt Kommunen kan kreve anlegg reparert, utbedret, omlagt eller fjernet dersom de er i strid med de administrative eller tekniske bestemmelsene i disse abonnementsvilkårene, eller med plan- og bygningsloven med tilhørende teknisk forskrift (TEK). Dette gjelder uavhengig av den myndighet som kommunen er tillagt etter forurensningsloven og plan- og bygningsloven når det gjelder krav om reparasjon av anlegg. Kommunen kan etter forutgående varsel få arbeidet utført for abonnentens regning, dersom slikt pålegg ikke etterkommes. Arbeid som ikke kan utsettes, kan kommunen få utført uten forutgående varsel. 9

10 1.5 OVERTREDELSER OG HÅNDHEVELSE FORTS. Kommentar: Håndhevelse av abonnementsvilkårene reguleres av privatrettslige regler og anses ikke i utgangspunktet som utøvelse av offentlig myndighet. I den grad et vilkår er stilt med hjemmel i kommunens private eierrådighet over eget vann- og avløpsanlegg, foreligger det derfor ikke formell klageadgang til noen overordnet instans. Dette fordi det da ikke foreligger noe enkeltvedtak, dvs. en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet og som konkret er bestemmende for rettigheter og plikter til en eller flere bestemte personer, jf. forvaltningsloven 2, 1. ledd bokstav b, jf. a. 10

11 1.5 OVERTREDELSER OG HÅNDHEVELSER FORTS. Der kommunen i tråd med pkt. 1.5 har fått utført arbeid for abonnentens regning, og denne ikke betaler den tilsendte fakturaen, må kommunen gå til søksmål mot den private abonnenten med krav på å få fakturaen dekket. Kommunen kan også gå til søksmål for å få rettens medhold i krav på utbedring av forhold i strid med standard leveringsbetingelser. Abonnenten kan på også gå til domstolene dersom vedkommende ønsker å gjøre gjeldende at vilkårene ovenfor ham er urimelige, og derfor må settes til side med hjemmel i avtaleloven 36 som forbyr urimelige avtalevilkår. Kommunen kan ved vesentlig mislighold av abonnementsvilkårene stenge eiendommens vanntilførsel og holde den stengt til forholdet er rettet. En evt. stenging ikke må true liv og helse eller kunne medføre brannfare. 11

12 1.6 ENDRINGER, 1.7 DISPENSASJON OG IKRAFTTREDEN. Kommunestyret kan vedta endringer i de administrative bestemmelsene. Kommunestyret, eller den kommunestyret gir delegert myndighet, kan vedta endringer i de tekniske bestemmelsene. Når særlige grunner taler for det, kan kommunestyret eller det organ som kommunestyret har delegert myndighet til, gi dispensasjon fra disse abonnementsvilkårene. Abonnementsvilkårene for vann- og avløp trer i kraft fra den dato kommunestyret bestemmer. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere vedtatte sanitærreglement eller tilsvarende bestemmelser om private vann- og avløpsanlegg tilknyttet kommunalt nett. 12

13 2. SØKNAD OG GODKJENNING AV TILKNYTNING. 2.1 Søknad om tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg. I tillegg til nødvendige søknader i henhold til plan- og bygningsloven skal kommunen, som eier av vann- og avløpsanleggene, ha søknad om tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg. Søknadsskjema fås hos kommunen. Søknad om tilknytning skal underskrives av abonnenten og av godkjent foretak. Søknad skal være godkjent før arbeidet settes i gang, med mindre kommunen tillater noe annet. Kommunen kan også kreve at andre enn abonnenten, herunder leietakere, festere etc., underskriver slik søknad. Overdras et arbeid under utførelse til et annet godkjent foretak, skal det sendes ny søknad. For et arbeid som ikke er påbegynt innen tre år etter at tillatelsen er gitt, bortfaller godkjenningen. 13

14 2.1 SØKNAD OM TILKNYTNING TIL OFFENTLIG VANN- OG AVLØPSANLEGG FORTS. Godkjent foretak skal sørge for at det foreligger situasjonsplan som viser privat vann- og avløpsanlegg (slik det er bygget) så snart anlegget er ferdig. Situasjonsplanen sendes kommunen for oppbevaring. Tiltak som oppføring, endring eller reparasjon av vannog avløpsanlegg er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Mindre tiltak som ikke fører til fare eller urimelig ulempe for omgivelsene eller allmenne interesser, for eksempel lokal drenering og reparasjoner ved rør og ledningsbrudd kan unntas fra søknadsplikten. 14

15 2.2 SØKNAD OM ENDRINGER Senere reparasjoner og utbedringer av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg som medfører vesentlige endringer i vannforbruk eller utslippsmengder, krever tillatelse fra kommunen. Det kreves alltid tillatelse ved installasjon av sprinkleranlegg mot brann, snøkanoner og lignende. Det samme gjelder ved omlegging, rehabilitering eller opphør/stengning av private vann- og avløpsanlegg. Søknad om endringer skal underskrives av abonnenten og godkjent foretak som skal utføre arbeidet. Kommunen kan også kreve at andre enn abonnenten, herunder leietakere, festere etc., underskriver slik søknad. For øvrig gjelder de samme krav til søknaden som under pkt. 2.1, og det benyttes samme søknadsskjema. 15

16 2.5 KONTROLL OG BESIKTIGELSE AV ANLEGG OG INSTALLASJONER UNDER UTFØRELSE. Kommunen har når som helst, og uten forutgående varsel, rett til å kontrollere/besiktige sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg under utførelse i den grad disse kan ha betydning for drift og vedlikehold av offentlig vann- og avløpsanlegg. Vedkommende kontrollør skal uten oppfordring legitimere seg. Kommunen overtar med sin kontroll ikke noe ansvar overfor abonnenten, utførende godkjent foretak eller tredjemann. Kommunen kan gi pålegg om reparasjon, utbedring og evt. omlegging av private vann- og avløpsanlegg under utførelse dersom de ikke er i samsvar med abonnementsvilkårenes administrative og tekniske bestemmelser. (Tilsv. bestemmelser for eksisterende anlegg og installasjoner er inntatt i pkt. 3.7) 16

17 3.2 FUNKSJONSKRAV OG TEKNISKE KRAV Abonnenten er ansvarlig for at funksjonskravene og de tekniske kravene i tekniske bestemmelser, og i plan- og bygningsloven med tilhørende teknisk forskrift, overholdes i hele anleggets levetid. Dette gjelder også krav om at det private vann- og avløpsanlegget til enhver tid skal være tett, samt at de til enhver tid gjeldende krav til overhøyde mellom innvendig topp hovedledning i forgreningspunktet og laveste avløpsåpning i bygning (for eksempel sluk i kjeller) blir oppfylt. Dersom avløpsvannet pumpes gjelder tilsvarende høydekrav målt til det høyeste punktet (gravitasjonspunktet) på pumpeledningen. I den grad en bygning på et tidligere tidspunkt er anlagt med lavere overhøyde enn dagens krav, skal det iversettes tiltak for å kompensere for dette, for eksempel ved installasjon av tilbakeslagsventil eller pumpestasjon etter dispensasjon fra kommunen for å motvirke tilbakeslag. Abonnenten har plikt til å vedlikeholde slike installasjoner regelmessig. 17

18 3.3 EKSISTERENDE OFFENTLIGE VANN- OG AVLØPSANLEGG Abonnenten godtar ved tilknytning til kommunens nett at eventuelle eksisterende offentlige vann- og avløpsanlegg på abonnentens grunn, har rett til å bli liggende uavhengig av om denne rett er tinglyst eller ikke, og uavhengig av abonnentens kunnskap om ledningen på overtagelsestidspunktet for eiendommen. Kommentar. For nye vann- og avløpsanlegg som kommunen ønsker lagt over abonnentens eiendom etter at eiendommen ble tilknyttet kommunens nett, må kommunen inngå avtale med abonnenten om rett til å ha ledningen liggende på eiendommen. 18

19 3.4 BYGGING NÆR OFFENTLIG VANN- OG AVLØPSANLEGG. Offentlige vann- og avløpsanlegg skal ikke overbygges. Ny bebyggelse, inklusive garasjer og støttemurer, skal ikke plasseres slik at den er til ulempe for drift og vedlikehold av offentlige vannog avløpsanlegg. Slik bebyggelse skal ha en avstand til offentlig vann- og/eller avløpsanlegg på minst 4 meter. (Bemerkning. I gjeldende byggeforskrift er det i kommentarene til 11-1 gitt uttrykk for at vannog avløpsanlegg ikke bør overbygges.) Dette er for vagt formulert og dette er derfor nærmere konkretisert i standard leveringsbetingelser. Det kan gis dispensasjon fra denne bestemmelsen etter søknad hvis utbygger sikrer drift og vedlikehold av offentlige ledninger med anlegg av varerør, kulvert eller tilsvarende, eller dersom tiltakshaver/abonnent forestår omlegging av hovedledningene etter servituttlovens regler. Eier av offentlige vann- og avløpsanlegg skal påse at ovennevnte krav blir ivaretatt i forbindelse med, og så langt som mulig parallelt med, den ordinære byggesaksbehandlingen av tiltaket etter plan- og bygningsloven. Dersom dette skal være mulig må VA-eier få melding om alle søknader om etablering av garasjer, støttemurer etc, som søkes anlagt innenfor 4 meters beltet fra offentlig vann- og avløpsledning for å kunne håndheve bestemmelsen, jf. pbl. 93 annet ledd litra a og i. Håndhevelse av denne bestemmelsen skjer i tråd med pkt. 1.5 i standard abonnementsvilkår for vann- og avløp. 19

20 INNBYGGERNES FORVENTNINGER TIL KOMMUNENS EVNE TIL SAMORDNING SOM ETT JURIDISK ORGAN. I den grad VA-etaten i kommunen får varsel om at det er søkt om å få bygge en garasje eller støttemur nærmere enn 4 meter fra kommunens hovedledninger, vil etaten kunne håndheve dette selvstendig gjennom bruk av standard leveringsbetingelser for vann- og avløp og servituttloven som i 2 slår fast at verken eieren av den eiendom ledningen ligger over eller kommunen må bruke rådigheten sin over eiendommen slik at det urimelig eller unødvendig er til skade eller ulempe for den andre. I tillegg vil forholdet kunne håndteres gjennom henvisning til TEK. Det vil imidlertid være en klar forventning om at kommunen samordner sin opptreden utad, ved at det i forbindelse med selve søknadsbehandlingen etter plan- og bygningsloven gis klar beskjed om avstandskravet og om at det omsøkte tiltaket om nødvendig må flyttes slik at det ikke vil være i strid med bestemmelsene, evt. at det søkes om dispensasjon som kan gis på nærmere vilkår. Det vil antagelig bli møtt med svært liten forståelse og en ikke ubetydelig hoderysting fra kommunens innbyggere dersom plan- og bygningsmyndighetene den ene dagen gir byggetillatelse for en garasje to meter unna hovedledningen, mens samme kommune ved VA-etaten noen dager senere i eget brev må gjøre oppmerksom på at i den grad garasjen blir bygget i samsvar med tillatelsen vil den bli krevet fjernet med hjemmel i standard leveringsbetingelser og servituttloven fra 29. november

21 DOMSTOLENS FORVENTNING TIL AT KOMMUNEN OPPTRER SOM ETT JURIDISK ORGAN UTAD. Poenget kan illustreres gjennom dom avsagt av Hålogaland lagmannsrett 16. juni 2005 i sak mellom If Skadeforsikring m.fl. og Tromsø kommune. Saken gjaldt et regresskrav mot Tromsø kommune og KLP Skadeforsikring som kommunens forsikringsselskap etter at 5 hytter ble totalskadet av et snøskred i Ullsfjord vinteren Et sentralt spørsmål i saken var når kommunen fikk kunnskap om faresonekartet for Ullsfjord, som viste området der det ble gitt byggetillatelser til hyttene som et potensielt fareområde for stein- og snøskred. Dette kartet var blitt oversendt plansjefen i Tromsø kommune i 1990, mens byggetillatelser for de to siste hyttene ble gitt så sent som i

22 DOMSTOLENS FORVENTNING TIL AT EN KOMMUNE OPPTRER SOM ETT ORGAN FORTS. Lagmannsretten uttalte til dette på s. 17 i dommen: Det er videre, for aktsomhetsvurderingen, ikke av betydning hvilken etat i kommunen som mottok dette kartet. Lagmannsretten finner at Tromsø kommune, uttrykt gjennom plansjefens brev av , var fullt ut kjent med kartets betydning også i enkeltvedtaksaker om fradeling og bygging, og ikke bare som redskap i planprosessen. Det kan ikke komme kommunen til unnsetning ved aktsomhetsvurderingen om eller at kartet er blitt liggende i en seksjon som eventuelt ikke var direkte involvert i saksbehandlingen ved fradeling eller bygging, så lenge det er kommunen som organ som er adressat for aktsomhetsvurderingen, og den enkelte seksjon som i alle fall hadde kartet i hende, var seg bevisst kartets betydning også i byggesaker. * Kommunen ble derfor ansett for å ha opptrådt uaktsomt ved at det ble gitt byggetillatelser til de to hyttene i 1993, uten at det ble stilt krav om en nærmere detaljkartlegging av skredfaren, jf. pbl. 68 og skadeerstatningsloven

23 LOVGIVERS FORVENTNING TIL DEN KOMMUNALE BYGNINGSMYNDIGHETENS SAMORDNINGSPLIKT. PBL Plan- og bygningsloven 21-5 har som overskrift Den kommunale bygningsmyndighets samordningsplikt. Bestemmelsen lyder som følger: Når tiltaket er betinget av tillatelse eller samtykke fra annen myndighet, eller når planer for tiltaket skal legges frem for slik myndighet, kan kommunen vente med å avgjøre saken inntil det foreligger avgjørelse eller samtykke som nevnt. Kommunen kan også gi rammetillatelse innenfor sitt myndighetsområde, med forbehold om at igangsettingstillatelse ikke vil bli gitt før forholdet til andre myndigheter er bragt i orden, jf fjerde ledd. Kommunen skal i tilfeller som nevnt forelegge saken for de myndigheter som følger av forskrift, hvis ikke avgjørelse eller uttalelse er innhentet på forhånd. 23

24 3.5 OPPHØR AV TILKNYTNING. Når private vann- og/eller avløpsanlegg skal settes ut av drift, skal abonnenten sørge for at ledningen avstenges ved tilknytning på hovedledning eller der kommunen anviser. Kommunen kan i den forbindelse også kreve at private installasjoner på hovedledningen blir fjernet. Kommunen kan foreta oppgraving og stenging for eierens regning dersom dette ikke blir utført av eieren av privat vann- og avløpsanlegg. Den nye plan- og bygningsloven (bygningsdelen) ble vedtatt av Stortinget den 24. mars Ved Stortingsbehandlingen av loven oppfordret Norsk Vann om at plikten til å frakoble stikkledninger for vann- og avløp fremgikk direkte av plan- og bygningsloven, og at kommunen burde få hjemmel til å pålegge slik plugging. Dette ble tatt til følge av Stortinget som vedtok et nytt tredje ledd i pbl i forhold til regjeringens forslag. 24

25 3.5 OPPHØR AV TILKNYTNING FORTS. PBL Eier eller den ansvarlige plikter å holde byggverk og installasjoner som omfattes av denne lov i slik stand at det ikke oppstår fare for skade på, eller vesentlig ulempe for person, eiendom eller miljø, og slik at det ikke virker skjemmende i seg selv eller i forhold til omgivelsene. Blir plikten ikke overholdt, kan kommunen gi pålegg om sikring og istandsetting. Der vann- og avløpsledninger tas ut av bruk permanent eller for et lengre tidsrom skal eieren koble ledningen fra felles ledningsanlegg, når hensynet til forsvarlig helse, miljø eller sikkerhet krever det. Kommunen kan pålegge frakobling i tilfeller som nevnt i forrige punktum. I den grad et slikt pålegg ikke etterleves kan kommunen følge opp dette ved hjelp av plan- og bygningslovens generelle håndhevingsregler inntatt i kapittel 32. Kommunen har etter lovens 32-1 en plikt til å forfølge ulovligheter, med mindre overtredelsen er av mindre betydning. 25

AKTUELLE JURIDISKE SPØRSMÅL V/ADV. GUTTORM JAKOBSEN, ADV. FIRMA HAAVIND.

AKTUELLE JURIDISKE SPØRSMÅL V/ADV. GUTTORM JAKOBSEN, ADV. FIRMA HAAVIND. AKTUELLE JURIDISKE SPØRSMÅL V/ADV. GUTTORM JAKOBSEN, ADV. FIRMA HAAVIND. - ADGANG TIL ANSVARSFRASKRIVELSE I STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN- OG AVLØP. - SPØRSMÅL OM TILBAKEVIRKENDE KRAFT - KOMMUNENS

Detaljer

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Vedtatt av Kommunestyret 27.05.13 Ikrafttredelse 01.06.13. Undertittel

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Vedtatt av Kommunestyret 27.05.13 Ikrafttredelse 01.06.13. Undertittel Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Vedtatt av Kommunestyret 27.05.13 Ikrafttredelse 01.06.13 Undertittel Innhold 1 Administrative bestemmelser... 5 1.1 Formål 5 1.2 Virkeområde/hjemmel 5 1.3

Detaljer

Advokat Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS Kongsveien 91, 1177 Oslo Tlf. 900 69 522 Guttorm.jakobsen@juris.no www.advokatjakobsen.

Advokat Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS Kongsveien 91, 1177 Oslo Tlf. 900 69 522 Guttorm.jakobsen@juris.no www.advokatjakobsen. Advokat Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS Kongsveien 91, 1177 Oslo Tlf. 900 69 522 Guttorm.jakobsen@juris.no www.advokatjakobsen.no 1 1. INNLEDNING Det er syv temaer for dagens foredrag.

Detaljer

Del 1: ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER. Del 2: UTFYLLENDE BESTEMMELSER. Sanitærreglement for Bergen kommune. (Rev. jan. 2013)

Del 1: ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER. Del 2: UTFYLLENDE BESTEMMELSER. Sanitærreglement for Bergen kommune. (Rev. jan. 2013) Del 1: ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Del 2: UTFYLLENDE BESTEMMELSER (Rev. jan. 2013) 1 Forord Sanitærreglementet er utarbeidet for å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte

Detaljer

Avtalevilkår for tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel

Avtalevilkår for tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel Avtalevilkår for - tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg - levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel Forelagt kommunestyret 14.12.05 Avtalevilkår for tilknytning

Detaljer

VANN- OG AVLØPSRETT. Kapittel 3

VANN- OG AVLØPSRETT. Kapittel 3 VANN- OG AVLØPSRETT Kapittel 3 VANN- OG AVLØPSRETT Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Haavind AS Vann- og avløpsrett ISBN 978-82-414-0317-0 Norsk Vann 2010 Forfatter: Guttorm Jakobsen, Advokatfirmaet Haavind

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

HR-2007-522-A Rt-2007-431

HR-2007-522-A Rt-2007-431 HR-2007-522-A Rt-2007-431 INSTANS: Norges Høyesterett Dom. DATO: 2007-03-19 DOKNR/PUBLISERT: HR-2007-522-A Rt-2007-431 STIKKORD: (Stavangerdommen) Erstatningsrett. Vannskader i bolig etter stor nedbør.

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften HØRINGSNOTAT 3. juli 2014 S.nr. 14/4555 Forslag til forenklinger i byggesaksforskriften og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak Endringer i byggesaksforskriften (forskrift av 26. mars 2010

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 13.01.2012 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring

Detaljer

Alta-dommen om forurensningslovens 24 a og sanitærreglementene. Advokat Jardar Aas, Gjensidige Forsikring ASA Gardermoen, 23.

Alta-dommen om forurensningslovens 24 a og sanitærreglementene. Advokat Jardar Aas, Gjensidige Forsikring ASA Gardermoen, 23. Alta-dommen om forurensningslovens 24 a og sanitærreglementene Advokat Jardar Aas, Gjensidige Forsikring ASA Gardermoen, 23. november 2011 Tyttebærsti-dommen kommunens ansvar ved forsømt vedlikehold Høyesteretts

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/lbsiv/lb-2009-19... LB-2009-197218

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/lbsiv/lb-2009-19... LB-2009-197218 LB-2009-197218 INSTANS: Borgarting lagmannsrett Dom DATO: 2011-03-21 DOKNR/PUBLISERT: LB-2009-197218 STIKKORD: Plan- og bygningsloven. Vegloven 32. SAMMENDRAG: Saken gjelder spørsmålet om eier av elektrisk

Detaljer

Energi Norges standardavtale for nettleie og vilkår for tilknytning

Energi Norges standardavtale for nettleie og vilkår for tilknytning Energi Norges standardavtale for nettleie og vilkår for tilknytning INNHOLD Standard avtale for nettleie...2 Standard vilkår for tilknytning...15 Definisjoner....26 Energi Norges standardavtaler 2007 er

Detaljer

Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning

Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning Vedtatt av Lofotkrafts styre 27. april 2007 Trygger hverdagen - investerer i framtiden Energi Norges standard avtale for nettleie og

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer.

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01322-A, (sak nr. 2013/2422), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01322-A, (sak nr. 2013/2422), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. juni 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-01322-A, (sak nr. 2013/2422), sivil sak, anke over dom, Molde kommune KLP Skadeforsikring AS (advokat Lars Enger Barnholdt til prøve)

Detaljer

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune Byggebok for Nes Kommune Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 1 av 60 Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 2 av 60 1. Innhold 1. Innhold -----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker Oslo kommune Byrådet B rådssak 21/12 HØRINGSUTTALELSE FRA OSLO KOMMUNE - FORSLAG TIL ENDRINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN. NYTT KAP. 20 OM ADGANG TIL Å GI PÅLEGG OM UTBEDRING AV BEVARINGSVERDIGE BYGNINGER

Detaljer

STANDARD NETTLEIEAVTALE

STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 ISBN 82-436-0171-6 Energibedriftenes landsforening Etter lov om opphavsrett til åndsverk av 12. mai 1961 er det forbudt å mangfoldiggjøre innholdet i denne kontrakt, helt eller delvis, uten tillatelse

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR - en rapport om bygningseiers ansvar for krav rettet mot leietager i medhold av lov og forskrift Januar 2014 FØYEN Advokatfirma DA FORORD FØYEN Advokatfirma DA (FØYEN)

Detaljer

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Kommentarer til Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften kapittel 12. Fylkesmannen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01946-A, (sak nr. 2011/425), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01946-A, (sak nr. 2011/425), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 18. oktober 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01946-A, (sak nr. 2011/425), sivil sak, anke over dom, If Skadeforsikring NUF Gunn Irene Suhr (advokat Emil Bryhn) mot Gjensidige

Detaljer

EBLs standard avtale for nettleige og vilkår for tilknyting

EBLs standard avtale for nettleige og vilkår for tilknyting EBLs standard avtale for nettleige og vilkår for tilknyting INNHOLD DEFINISJONER... 2 STANDARD NETTLEIEAVTALE... 4 STANDARD VILKÅR FOR TILKNYTNING... 15 GENERELLE OPPLYSNINGER Nettselskapet har som hovedregel

Detaljer

Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes

Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 21/13. Avgitt 9. oktober 2013 Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes (Merverdiavgiftsloven

Detaljer