Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning"

Transkript

1 Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning Gry Backe Seniorrådgiver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

2 Klimatilpasning Norge Regjeringens satsing på klimatilpasning, startet 2007 Tverrdepartemental gruppe, ledes av Miljøverndepartementet (MD) Sekretariat ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Parallelt: NOU 2010:10 og Stortingsmelding

3 Nasjonalt sekretariat arbeider med: Informasjon og økt kunnskap om klimatilpasning på Veileder i klimatilpasning Kurs i klimatilpasning Framtidens byer Internasjonalt arbeid

4 Hva er klimatilpasning Vurderinger og tiltak for å tilpasse natur og samfunn til effektene av nåværende eller framtidig klima, for å forebygge mot uønskede virkninger eller dra nytte av fordelene. FNs klimapanel 2007 Eksempler på tilnæring: Forebygge -arealplanlegging - tiltak Beredskap

5 Klimaendringer noen utfordringer Fare, risiko og sårbarhetsforhold kan endre seg som følge av klimaendringene og sårbarheten kan øke dersom man allerede er sårbar i dag. Nye områder kan bli sårbare. Nye løsninger, eks. mer nedbør krever lokal håndtering av overvann, avsetting av flomveger mm. Nye løsninger krever samarbeid på tvers, mer kunnskap og kompetanse 5 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

6 Farer det tas det hensyn til i saksbehandlingen Flom, erosjon, overvann, stormflo, vanninntrengning, skred, vind, radon, forurenset grunn, stråling, farlige stoffer, brann, kraftlinjer, sårbare objekter, kritisk infrastruktur med mer. Krav til sikker byggegrunn, jfr i pbl Tekniske krav slik at tiltaket oppfyller krav til sikkerhet, jfr. TEK10 Med utgangspunkt i dagens klima legges det inn krav og føringer når tiltak skal godkjennes 6 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

7 Hvordan vil framtidens klima påvirke risiko og sårbarheten i området Hyppigere ekstreme værsituasjoner som mer nedbør og mer intense regnskyll, tørke? Havnivåstigning og høyere stormflo, Økt risiko for flom, skred, sterk vind Økt fare for flom i små elver og bekker Økt risiko for skade på tiltak som ligger i lavereliggende områder, nær elver og bekker. Økende fare for oversvømmelse i bebyggelse som allerede i dag har problemer med oversvømmelse 7 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

8 Kartlegging av sårbarhet Arealer som kan bli tidvis oversvømt av stormflo i 2100, Kristiansand by

9 Virkemidler lovverk Plan- og bygningsloven: Risiko- og sårbarhetsanalyser, jf 4-3 Hensynssoner, 11-8 og 12-6 Teknisk forskrift (TEK 10): Krav til bygg Sivilbeskyttelsesloven: Kommunenes beredskapsplikt Risiko- og sårbarhetsanalyser Forebyggende tiltak og beredskap

10 Veiledere Kommunen er ansvarlig for at risiko og sårbarhet blir vurdert og skal bidra til at det kun bygges i områder som er tilstrekkelig sikre mot naturutløste hendelser 1. Veileder i samfunnssikkerhet i arealplanleggingen 2. Sjekklister for ros analyser i planleggingen 10 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

11 Mathallen i Bergen er klimatilpasset Bergens nye stolthet - Mathallen - er bygget på en tomt rett i vannkanten. Beliggenheten bød på store utfordringer i byggeperioden. En ROS-analyse ble gjennomført før byggestart, og den resulterte i en rekke tiltak. Blant annet ble det laget en vanntett fundamentkasse under hele bygget.

12 Rapport Havnivåstigning

13 Håndtering av havnivåstigning i kommunal planlegging Ny bebyggelse. I arealplanleggingen kan kommunen styre ny bebyggelse og infrastruktur til områder som er mindre utsatt for havnivåstigning, stormflo og bølgepåvirkning. Krav om ROS- analyser, jfr 4-3 i pbl Krav til plassering og utforming av bygg. Sikkerhetskrav i TEK skal følges. Eksisterende bebyggelse. Kommunen bør avdekke om det finnes bygninger, kulturminner, anlegg, veier, annen infrastruktur osv. som kan bli utsatt for konsekvensene av havnivåstigning. Helhetlig ROS-analyse etter sivilbeskyttelsesloven Sikkerhetskrav i TEK bør følges. 13 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

14 Håndtering av havnivåstigning i kommunal planlegging Havnivåstigning og stormflo må vurderes på lik linje med andre temaer i planleggingen og som del av ROSanalysen: Ta utgangspunkt i dagens klima og legge på endringene Kartlegg sårbare områder (aktsomhetskart, farekart med mer) Vurder hvor lang planleggingshorisont som skal brukes 2050 eller 2100? Vurdere eksisterende bebyggelse med utgangspunkt i TEK Vurdere behovet for tiltak 14 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

15 Der finner du blant annet : Veileder i klimatilpasning Rapporten Havnivåstigning Rapporten Klima i Norge 2100 Klimakart Eksempler på andres arbeid

16 Rapporter Se rapportene på

17 Klimaendringer i Norge 2050 og 2100 Klimaprojeksjonene er hentet fra rapporten Klima i Norge 2100

18 Veileder i klimatilpasning

19 19 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

20 20 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

21 21 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

22

23 Framtidens byer 6-årig program De 13 største by og bykommunene Avtale med staten for å utvikle byområder med lavest mulig klimagassutslipp og godt bymiljø Fem satsingsområder Arealbruk og transport Stasjonær energibruk i bygg Forbruksmønster og avfall Klimatilpasning Gode bymiljø

24 Klimatilpasning i Framtidens byer Nettverksbygging Metodeutvikling og praktisk løsninger Samarbeidsprosjekter mellom stat og kommune

25 Status klimatilpasning Framtidens byer Mange fra byene har deltatt på kurs i klimatilpasning. Flere av byene har arrangert egne klimatilpasningsseminar. Arbeidet er organisert, alle byene har en klimatilpasningskontakt, flere har etablert tverrfaglige arbeidsgrupper. Tema tas inn i revisjon av kommuneplaner, ROS analyser, reguleringsplaner, sjekklister i byggesaksbehandlingen. Pilotprosjekter og byutviklingsprosjekter Eksempler på igangsatte og ferdige prosjekter er lagt ut på og

26 De fleste av Framtidens byer ligger ved kysten Flere byer er i gang med å gjennomføre ROS analyser, delta i forskningsprogram, ta inn bestemmelser i kommuneplan Konkrete tiltak for å unngå skade pga oversvømmelse: heve arealet, bygge vanntett mm

27

28 Urban flom -eksempel på aktiviteter: Dimensjonering av avløpsrør Separering av avløp og overvannsrør Redusere harde flater i by Lokal håndtering av overvann Retningslinjer for overvannshåndtering Innfiltrere, forsinke/fordrøye, flomveger Kartlegging av flomveger Grønne tak Åpning av bekker Hvordan fungerer regnbed i Norge? GOF (Grønn overflatefaktor) Mobile nedbørsmålere Regnbed internasjonalt samarbeid MARE, Baltcica

29 Tverrfaglig samarbeid nødvendig Overvannshåndtering må inn i alle faser av planleggingen. Les mer om saken på

30 Framtidens byer En viktig motor i klimatilpasningsarbeidet i Norge

Hvordan planlegge for noe som kanskje skjer i morgen? Erling Kvernevik Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Hvordan planlegge for noe som kanskje skjer i morgen? Erling Kvernevik Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Hvordan planlegge for noe som kanskje skjer i morgen? Erling Kvernevik Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar DSBs organisasjon Ca 600

Detaljer

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Lokal tilpasning til et klima i endring Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Ti råd for klimatilpasning Fra forskning til praktiske tiltak Ikke vent, start

Detaljer

Klimatilpassing Eksempel på tilpassing av fysisk infrastruktur

Klimatilpassing Eksempel på tilpassing av fysisk infrastruktur Klimatilpassing Eksempel på tilpassing av fysisk infrastruktur Hovedkategorier av klimatilpassingstiltak Tilpasning til dagens Tilpasning til klima morgendagens klima Forberedelse Styrke institusjonell

Detaljer

PLANPROGRAM til stadfesting

PLANPROGRAM til stadfesting [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] PLANPROGRAM til stadfesting KOMMUNEPLANENS AREALDEL SARPSBORG 2014-2023 06.08.2012 Planprogram kommuneplanens arealdel 2014 2023 til stadfesting i

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Lokal ulykkesforebygging

Lokal ulykkesforebygging Lokal ulykkesforebygging Systematisk og tverrfaglig arbeid APRIL 2014 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 3. Aktører i det ulykkesforebyggende arbeidet... 6 4. Hvorfor samarbeid og hva skal til

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune 1. utgave (behandlet politisk feb. 2014) 1 INNHOLD 1. Om ROS-analysen s. 3 1.1. Formål med «Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune» s. 3 1.2. Kjennetegn helhetlig

Detaljer

FLOM OG SKRED i et helhetlig perspektiv fra naturvitenskapelig aktivitet til samfunnsplanlegging, - nå og i et fremtidig klima

FLOM OG SKRED i et helhetlig perspektiv fra naturvitenskapelig aktivitet til samfunnsplanlegging, - nå og i et fremtidig klima Foto: NGI FLOM OG SKRED i et helhetlig perspektiv fra naturvitenskapelig aktivitet til samfunnsplanlegging, - nå og i et fremtidig klima Hvordan kan FoU-miljøene i Osloregionen bidra? Sammendrag CIENS

Detaljer

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015 1 ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI FRA MELBYKRYSSET TIL EGGET R-277 10.03.2015 Innhold 1. ROS - ANALYSE... 2 Innledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Hjemmel... 2 1.3 Beskrivelse av analyseobjektet...

Detaljer

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015 VEDLEGG TIL SAK 11/370 UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015 I FORBINDELSE MED PBL 10-1- KOMMUNAL PLANSTRATEGI Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 22.06.2011 i sak 25/11 - Arkivsak 11/370

Detaljer

Økonomiplan ISK 2014-2017: Beskrivelser av tiltak

Økonomiplan ISK 2014-2017: Beskrivelser av tiltak Økonomiplan ISK 2014-2017: Beskrivelser av tiltak Prioriterte tiltak Utvikle samkommunen Relevante tema å utrede og vurdere: Utarbeide en utviklings- og samhandlingsstrategi Koordinere og utvikle ISK-oppgaver

Detaljer

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter 1 Vikan - Konsekvensutredning (Eksempel) Dagens formål: Foreslått formål: Arealstørrelse: Forslagsstiller: LNF LNF b) Spredt bolig Ca. 150 daa Per Ottar Beskrivelse: Området er en utvidelse av eksisterende

Detaljer

Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet

Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet Jørund K Nilsen og Magne Langset Februar 2010 Innhold: SAMMENDRAG...1

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

Veileder for gjennomføring av. ROS-analyse. ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet. Fylkesmannen i Vest-Agder 2005

Veileder for gjennomføring av. ROS-analyse. ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet. Fylkesmannen i Vest-Agder 2005 1 Veileder for gjennomføring av ROS-analyse ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet Fylkesmannen i Vest-Agder 2005 2 ROS-analyse for utvikling av fritidsbebyggelse i høyfjellet Innhold

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 1: Introduksjon

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 1: Introduksjon Tema Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg Modul 1: Introduksjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2007 ISBN: 978-82-7768-109-2 Forsidefoto: Berit Roald, Scanpix

Detaljer

PÅ LAG MED REGNET VEILEDER FOR LOKAL OVERVANNS- HÅNDTERING

PÅ LAG MED REGNET VEILEDER FOR LOKAL OVERVANNS- HÅNDTERING ROGALAND FYLKESKOMMUNE/JÆREN VANNOMRÅDE PÅ LAG MED REGNET VEILEDER FOR LOKAL OVERVANNS- HÅNDTERING SEPTEMBER 2013 LOKAL FORDRØYNINGSDAM FOR OVERVANN I TETT BEBYGGELSE BJØLSEN I OSLO (LARK: SNØHETTA, FOTO:RAINER

Detaljer

Søke om bistand til utredning, planlegging og gjennomføring av sikringstiltak

Søke om bistand til utredning, planlegging og gjennomføring av sikringstiltak Søke om bistand til utredning, planlegging og gjennomføring av sikringstiltak Hvilken bistand kan NVE gi? NVE kan gi bistand til utredning, planlegging og gjennomføring av sikringstiltak for å redusere

Detaljer

Statens vegvesen. Unntak fra utredningsplikten når tiltaket er tilfredsstillende utredet på høyere plannivå

Statens vegvesen. Unntak fra utredningsplikten når tiltaket er tilfredsstillende utredet på høyere plannivå Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Lier kommune og Drammen kommune Statens vegvesen region sør Saksbehandler: Jorunn Kveim Låte Vår dato: 30.01.2015 Vår referanse: Detaljregulering for Rv.23 Linnes-E18

Detaljer

Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer

Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer Generell prosess Skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer vil nødvendigvis skje trinnvis med ulik takt og form i de forskjellige

Detaljer

God planlegging en utfordring

God planlegging en utfordring God planlegging en utfordring Planlegging for vekst. Kvalitet, ansvar og roller i planleggingen. Status for kommuneplanleggingen i Finnmark Egil Hauge, Fylkesmannen -Seksjonsleder Hvordan ligger det an

Detaljer

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Forslag til planprogram August 2014 Forsidebilde: Drammen kommune/maudal foto Kartgrunnlag: Lier kommune, Drammen kommune/geovekst 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken TEKNISK Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken Forslag til planprogram FOTO: ANDERS MARTINSEN FOTOGRAFER Forord Dette dokumentet er et forslag til planprogram for endring av reguleringsplaner i

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Vedlegg til Planbeskrivelse KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Konsekvenser av forslag om endret arealbruk tar utgangspunkt i relevante nasjonale, regionale

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Planlegging er også miljøvern

Planlegging er også miljøvern Planlegging er også miljøvern Kommuneplan, barne- og ungdomsplan, læreplan, strategisk plan, næringsplan, miljøplan, reguleringsplan, flerbruksplan, vassdragsplan osv. Det er ikke rart at denne overveldende

Detaljer