Presentasjon i et møte med Statens naturskadefond Sogndal,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon i et møte med Statens naturskadefond Sogndal, 16.9. 2015"

Transkript

1 Funn fra et nylig avsluttet prosjekt for KS og NIFS om utvikling av en metode for sammenligning av kostnader med forebygging og gjenoppretting av skader fra ekstremværhendelser Presentasjon i et møte med Statens naturskadefond Sogndal, NRK

2 Hovedproblemstilling: Hva er lønnsomheten av å forebygge versus å ta kostnaden ved gjenoppbygging av værrelatert naturskade på fysisk infrastruktur? 4 Hvilke kriterier skal legges til grunn for beregningene av «mer ekstrem værsituasjon»? Klimaendringer Klima Vær 3 Hva vil merkostnadene være ved å oppgradere det som er skadd til å tåle en mer ekstrem værsituasjon? Naturskadehendelser 2 Hva ville det ha kostet kommunen å unngå skade gjennom forebygging? Etablere infrastruktur Drive infrastruktur Skade 1 Hva har det kostet å rette opp skaden til opprinnelig stand? 5 I hvor stor grad vurderer kommunene det å forebygge versus å ta skadekostnadene? Proaktive tiltak Forsterkende tiltak Reaktive tiltak 6 Er dagens forsikrings- og finansieringsordninger tilstrekkelig for en mer robust forvaltning av offentlig infrastruktur? Lokale vurderinger og forutsetninger for dette Forsikrings- og finansieringsordninger

3 Prosjektets case Tema Vann/avløp, veier, bygg, havner Lokaliteter Trondheim: Ledningsnett, pumpestasjoner, renseanlegg Ringebu: Flomskade på ledningsnett, pumpestasjoner, renseanlegg Fredrikstad: Stormfloskade på pumpestasjoner Odda: Flomskade på ledningsnett (vann og avløp) Leikanger: Ekstremnedbør og kommunal grusvei Stryn: Flomskade på fylkeskommunal vei og bru Aurland: Steinskred på riksvei og tunnelomlegging Voss: Flomskade på kulturhus Moskenes: Stormfloskade på idrettsanlegg Lillehammer: Flomskade på blandet infrastruktur (vei, bygg, areal, jernbane) Sør-Fron: Flomskade på blandet infrastruktur (vei, bygg, areal, jernbane) Nord-Fron: Flomskade på blandet infrastruktur (vei, bygg, areal, jernbane) Ringebu: Flomskade på blandet infrastruktur (vei, bygg, areal, jernbane) Finansiert av KS FoU Finansiert av NIFSprosjektet

4 Gjennomføring av casene FAKTISKE DATA BEARBEIDA DATA Gjenoppretting Forebygging (A) Til opprinnelig standard før naturskadehendelsen Naturskadehendelse Faktiske tiltak (B) Faktisk forebygging (C) Ønskelig tilleggsforebygging ut fra hensyn til klimaendringer (D) Radikal forebygging uten hensyn til barrierer i praktisk politikk Dekomponert i fire kategorier

5 Belysning av hovedproblemstillingen: Hvordan vurdere lønnsomhet av forebygging 1. Regn ut gjenopprettingskostnader for å bringe den aktuelle infrastrukturen tilbake til opprinnelige tilstand før en eventuell (eller faktisk) naturskadehendelse (K S ) 2. Finn ut skadefrekvens for den aktuelle naturskadehendelsen (F) 3. Regn ut dagens vedlikeholdskostnader for den aktuelle infrastrukturen (K V ) 4. Regn ut investeringskostnader (K F ) og/eller endringer i vedlikeholdskostnader (ΔK V ) for aktuelle forebyggingstiltak 5. Anslå forventet effekt av forebyggingstiltakene i form av redusert risikoen for naturskade (R) 6. Anslå forventet effekt av klimaendringer i form av endret sannsynligheten for den aktuelle naturskaden (Ø) 7. Legg til grunn et langt tidsperspektiv (T), eks 50 år, og sett opp følgende regnestykker: Nullalternativ: Skadekostnad (K S x F x Ø x T) + vedlikeholdskostnad (K V x T) Forebyggingsalternativ: Ny skadekostnad (K S x F x Ø x T x R) + ny vedlikeholdskostnad (ΔK V x T) + forebyggingskostnad (K F ) 8. Hvis forebyggingsalternativet kommer ut med en lavere kostnad enn nullalternativet tilsier dette at forebygging trolig er økonomisk fornuftig å gjennomføre

6 Disclaimer MEN dette resonnementet knytter seg til én gitt lokalitet! I praksis må man vurdere forebygging på mange lokaliteter (for å være på den sikre siden) opp mot å ta skade på noen lokaliteter Gitt at det for mange typer klimaeffekter er svært vanskelig å gi en meningsfull sannsynlighet for hvordan klimaendringer vil slå ut lokalt, vil mange aktører lett bli handlingslammet (og derfor kutte ut forebygging) Dette paradokset tilsier at klimatilpassing I noen tilfeller er et føre-var politikkområde; dvs i de tilfeller der vi står overfor et ubotelig skadepotensiale og gitt de grunnleggende usikkerheter som ligger i de å skalere ned lokal klimarisiko

7 Belysning av delproblemstillingene 1-3: Kostnader ved naturskade og forebygging Vanskelig å vurdere gjenopprettingskostnader Lite systematiserte skadedata gir svakt grunnlag for å beregne gjenopprettintskostnader behov for et nasjonalt skadedataregister! Vanskelig å anslå lokal skadefrekvens Varierende tilgang til lokale historiske data om tidligere naturskadehendelser Klimaendringer kan føre til «nye» typer naturskadehendelser som det ikke fins lokale historiske data for Vanskelig å beregne vedlikeholdskostnader Varierende i hvilken grad kommuner har oversikt over vedlikeholdskostnader fordelt på det enkelte infrastrukturobjektet Hva er kostnader til og forventede effekter av forebyggingstiltak? Kan være krevende å finne fram til hvilke type tiltak som er mest kostnadseffektiv Hva er forventet effekt av klimaendringer? Kan være vanskelig å få gode nok nedskaleringer av klimaendringer og effekten av disse

8 Belysning av delproblemstilling 4: Kriterier for «mer ekstrem værsituasjon» Ekstremvær Her fins det klare kriterier i dag. Ekstremt mye dårlig vær Sumeffekten av «ekstremt mye dårlig vær» også kan medføre ekstreme konsekvenser for fysisk infrastruktur Her fins det ikke klare kriterier i dag Ekstreme konsekvenser av vær I vår sammenheng avgrenser vi ekstreme konsekvenser til det som medfører fysiske skader på infrastrukturen, der reparasjon av disse skadene medfører kostnader ut over det som kan dekkes av normalt drifts- og vedlikeholdsbudsjett. Planlegging under usikkerhet Et viktig poeng er å være klar over den store usikkerheten som knytter seg til lokale variasjoner i klima og samfunnsforhold. Denne usikkerheten vil aldri kunne reduseres vesentlig uansett hvor store ressurser som puttes inn i arbeidet med å nedskalere data fra klimamodeller. Dette gjør at tilpasning til klimaendringer alltid vil måtte medføre en større grad av usikkerhet enn det å tilpasse samfunnet til dagens klimavariasjon.

9 Belysning av delproblemstilling 5: Hvordan vurderes spørsmålet om forebygging? På-stedet-hvil Forebygging vurderes i praksis ikke, og ved naturskade tilbakeføres den fysiske infrastrukturen bare til sin opprinnelige tilstand fra før skaden oppsto Ingen hensyn til klimaendringer Etter-snar Forebygging vurderes og gjennomføres i noen grad, men da først etter en naturskadehendelse I noen grad blir det tatt hensyn til klimaendringer Føre-var Synes å være regelen i kommune-norge En begynnende praksis for Statens Vegvesen og Jernbaneverket Norske myndigheter er langt unna denne situasjonen i dag Forebygging vurderes og gjennomføres uten at det først har skjedd en naturskadehendelse Så godt det lar seg gjøre blir det tatt hensyn til klimaendringer

10 Hvorfor er det slik? Mangel på økonomiske ressurser Stort vedlikeholdsetterslep i offentlig infrastruktur Mangel på relevante data Mangler en systematisering av naturskadedata Mangel på systematikk å vurdering av klimasårbarhet Det gjøres for få systematiske vurderinger av sårbarhet for klimaendringer Mangel på horisontalt og vertikalt tverrsektorielt samarbeid Godt samarbeid om krisehåndtering, men svakt på forebygging Klimaendringer gjør at naturskaderisikoen blir mer diffus En situasjon preget av «mange bekker små gir en står å»

11 Belysning av delproblemstilling 6: Dagens forsikrings- og finansieringsordninger Ordning Forvalter Omfang Innretning Naturskadeforsikring Naturskadeerstatning Skjønnsmidler Sikringstiltak mot flom og skred Norsk naturskadepool, forsikringsselskapene Statens naturskadefond, Landbruksdirektoratet Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Fylkesmannen Norges vassdragsog energidirektorat (NVE) Bygninger, men ikke tomta, veier eller VA-nett Privat infrastruktur som ikke kan forsikres, men ikke offentlig eiendom Kommunal infrastruktur som ikke dekkes av andre ordninger Bebyggelse og annen infrastruktur knyttet direkte til dette, ellers ikke offentlig infrastruktur Gjenoppretting Gjenoppretting Gjenoppretting Gjenoppretting og forebygging

12 En vurdering av ordningene Bare to av ordningene omfatter kommunal infrastruktur Skjønnsmiddelordningen Omfatter spesifikt ikke forebygging Krav til kommunal egenandel ble hevet kraftig i vår Vil gjøre det vanskeligere å hente inn eksisterende vedlikeholdsetterslep i fylkeskommuner og folkerike kommuner som opplever hyppige naturskader på viktig infrastruktur og vil dermed øke sårbarheten for klimaendringer Sikringstiltak mot flom og skred i regi av NVE Eneste ordning som retter seg spesifikt inn mot forebygging Behovet for sikringstiltak er trolig langt større enn det anslaget NVE opererer med (ca. 2,6 milliarder kroner over 20 år). Behov for en ny støtteordning som kan gjøre kommunene bedre i stand til å møte pålagte oppgaver om naturskadeforebygging og klimatilpassing

13 Takk for merksemda! Carlo Aall

Juridiske rammer for det kommunale ansvaret med klimatilpassing

Juridiske rammer for det kommunale ansvaret med klimatilpassing KLIMA VÅRT FELLES ANSVAR Plankonferanse i Hordaland 2014 Juridiske rammer for det kommunale ansvaret med klimatilpassing mia.ebeltoft@fno.no 29.10.2014 1 Hvem er? 29.10.2014 2 Hvem er Finans Norge? Bankkunder:

Detaljer

Nordisk Forsikringstidskrift 3/2014

Nordisk Forsikringstidskrift 3/2014 Klima på dagsorden: Kan forsikringsdata bidra til et mer robust samfunn? De fleste har vel nå fått med seg at klimaendringene ikke bare er noe som vil skje en gang i fremtiden. Endringene er her allerede!

Detaljer

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Vestlandsforskingsrapport nr. 5/2010 Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Delrapport 1: Oppsummering av kunnskapsstatus Carlo Aall (red.) Vestlandsforsking, Pb 163,

Detaljer

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Vestlandsforskingsrapport nr. 2/2011 Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Delrapport 4: Egne analyser av tilpasningsmuligheter belyst med eksempler fra ulike kommuner

Detaljer

Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Forsikringsnæringens tilpasning til et endret klima

Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Forsikringsnæringens tilpasning til et endret klima Forsikringsnæringens tilpasning til et endret klima Forsikringsnæringen har, og skal ha, en sentral rolle i tilpasningsarbeidet knyttet til et endret klima. Naturskader og vannskader skal fortsatt være

Detaljer

Professor Carlo Aall Forskingsleiar Vestlandsforsking. Dagens næringsliv, Berit Roald

Professor Carlo Aall Forskingsleiar Vestlandsforsking. Dagens næringsliv, Berit Roald Kan vi forsikre oss mot klimaproblemene? Innledning på seminaret «Villere og våtere vær - hvem tar ansvaret?» arrangert av Den norske Forsikringsforening Oslo, 30 oktober 2013, KS Agenda Møtesenter Professor

Detaljer

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Vestlandsforskingsrapport nr. 1/2011 Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Delrapport 3: Egne analyser av sårbarhet overfor klimaendringer belyst med eksempler fra

Detaljer

Klimasårbarhet i norske bygg

Klimasårbarhet i norske bygg fylkeskommunal infrastruktur utarbeidet av Vestlandsforskning, SINTEF og Bjerknessenteret for KS FoU. Klimasårbarhet i norske bygg Foto: Yaymicro 2 I dag ligger omtrent 600.000 bygninger i høy råterisikoklasse.

Detaljer

Referat fra fagmøte om forsikring og naturskade 4. februar 2010 Sted: Klima- og forurensningsdirektoratet, Strømsveien 96, Oslo Møteramme: 10.00-15.

Referat fra fagmøte om forsikring og naturskade 4. februar 2010 Sted: Klima- og forurensningsdirektoratet, Strømsveien 96, Oslo Møteramme: 10.00-15. Referat fra fagmøte om forsikring og naturskade 4. februar 2010 Sted: Klima- og forurensningsdirektoratet, Strømsveien 96, Oslo Møteramme: 10.00-15.00 Deltagere: Fred Nilsen Anne Marie Landsverk Holst

Detaljer

Veiledning om klilmatilpasning

Veiledning om klilmatilpasning Vestlandsforsking-notat nr. 1/2009 Veiledning om klilmatilpasning Hvordan kan KS møte kunnskaps- og veiledningsbehovet i kommuner og fylkeskommuner på området klimatilpasning? En utredning laget av Vestlandsforsking

Detaljer

Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014 KOMMENTARUTGAVE 13.06.2014. Ragnar Brevik, Carlo Aall, Jan Ketil Rød

Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014 KOMMENTARUTGAVE 13.06.2014. Ragnar Brevik, Carlo Aall, Jan Ketil Rød Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014 KOMMENTARUTGAVE 13.06.2014 Pilotprosjekt om testing av skadedata fra forsikringsbransjen for vurdering av klimasårbarhet og forebygging av klimarelatert naturskade

Detaljer

RAPPORT. Kostnader og nytte ved overvannstiltak 2015/02. Kristin Magnussen, Anja Wingstedt, Ingeborg Rasmussen, Rasmus Reinvang

RAPPORT. Kostnader og nytte ved overvannstiltak 2015/02. Kristin Magnussen, Anja Wingstedt, Ingeborg Rasmussen, Rasmus Reinvang RAPPORT 2015/02 Kostnader og nytte ved overvannstiltak Kristin Magnussen, Anja Wingstedt, Ingeborg Rasmussen, Rasmus Reinvang Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2015/02 Oppdragsgiver Rapporttittel

Detaljer

Nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport (NSBR) 2007

Nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport (NSBR) 2007 Rapport Nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport (NSBR) 2007 Samfunnets sårbarhet overfor naturutløste katastrofer Nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport (NSBR) 2007 Samfunnets sårbarhet overfor naturutløste

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Oppfølging etter flommen i juni 2011

RAPPORT VEILEDNING. Oppfølging etter flommen i juni 2011 12 RAPPORT VEILEDNING Oppfølging etter flommen i juni 2011 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-269-3 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien

Detaljer

Naturskade og kommunens ansvar

Naturskade og kommunens ansvar Vestlandsforsking-notat nr. 9/2008 Naturskade og kommunens ansvar Om status for kommunens rolle og ansvarsområder i forhold til sikring og forebygging mot naturskade Hege Høyer Leivestad Vestlandsforsking,

Detaljer

Presentasjon av arbeidet med gjennomgang av naturskadeloven

Presentasjon av arbeidet med gjennomgang av naturskadeloven Presentasjon av arbeidet med gjennomgang av naturskadeloven Forholdet til ekstremvær og klimaendring Staten landbruksforvaltning Seniorrådgiver Tron R. Bøe Naturskadeordningen kort historie Store ulykker

Detaljer

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Lokal tilpasning til et klima i endring Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Ti råd for klimatilpasning Fra forskning til praktiske tiltak Ikke vent, start

Detaljer

Hva er klimautfordringene?

Hva er klimautfordringene? Vestlandsforskingsnotat nr. 8/2014 Hva er klimautfordringene? Utfordringsdokument til bruk i det lokale klimatilpasningsarbeidet i Sogn og Fjordane Halvor Dannevig, Carlo Aall, Eli Heiberg Carlo Aall Vestlandsforsking,

Detaljer

Rapport 95/01. Sikring mot naturskader

Rapport 95/01. Sikring mot naturskader Rapport 95/01 Sikring mot naturskader ECON-rapport nr. 95/01, Prosjekt nr. 35300 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-765-491-7 JMS/HLI/IPE/pil, EBO, 17. desember 2001 Offentlig Sikring mot naturskader Utarbeidet

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Klimaendringer Med fokus på morgendagens lyn og stormer Roger Steen NVE mai-11 Disposisjon Kort om ulike effekter av klimaendringer Mulige konsekvenser for norsk kraftforsyning

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-10/4089-1 K23 &18 21710/10 11.04.2010. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-10/4089-1 K23 &18 21710/10 11.04.2010. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-10/4089-1 K23 &18 21710/10 11.04.2010 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging

Detaljer

Rapport fra Klima21-arbeidsgruppe 2: Innspill til prioritering av norsk forskning på konsekvenser av klimaendringer og klimatilpasninger

Rapport fra Klima21-arbeidsgruppe 2: Innspill til prioritering av norsk forskning på konsekvenser av klimaendringer og klimatilpasninger Rapport fra Klima21-arbeidsgruppe 2: Innspill til prioritering av norsk forskning på konsekvenser av klimaendringer og klimatilpasninger Innhold Innledning Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov Organisering

Detaljer

Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge Rapport til Klimatilpasningsutvalget

Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge Rapport til Klimatilpasningsutvalget Rapport til Klimatilpasningsutvalget CICERO Asbjørn Aaheim (red.), Halvor Dannevig, Torgeir Ericsson, Bob van Oort, Linda Innbjør, Trude Rauken ECON Pöyry Haakon Vennemo, Hege Johansen, Maja Tofteng Vestlandsforskning

Detaljer

For store oppgaver, for lite penger?

For store oppgaver, for lite penger? THEMA Rapport 2012-03: SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER Offentlig For store oppgaver, for lite penger? Kraftsystemet er en kritisk infrastruktur, og kraftforsyningens betydning for samfunnets økonomiske aktiviteter

Detaljer

Klimatilpassing Eksempel på tilpassing av fysisk infrastruktur

Klimatilpassing Eksempel på tilpassing av fysisk infrastruktur Klimatilpassing Eksempel på tilpassing av fysisk infrastruktur Hovedkategorier av klimatilpassingstiltak Tilpasning til dagens Tilpasning til klima morgendagens klima Forberedelse Styrke institusjonell

Detaljer

STRATEGI FOR OVERVANNSHÅNDTERING I OSLO 2013-2030

STRATEGI FOR OVERVANNSHÅNDTERING I OSLO 2013-2030 21.11. 2013 OSLO KOMMUNE STRATEGI FOR OVERVANNSHÅNDTERING I OSLO 2013-2030 Vi vil gjøre plass til overvann i byen! Oslo kommune Strategi for overvannshåndtering i Oslo 2013 1 Forsidebilde: Strategi for

Detaljer

Kan offentlig tilgang til skadestatistikk fra forsikringsnæringen styrke kommunenes arbeid med å forebygge naturskade?

Kan offentlig tilgang til skadestatistikk fra forsikringsnæringen styrke kommunenes arbeid med å forebygge naturskade? Kan offentlig tilgang til skadestatistikk fra forsikringsnæringen styrke kommunenes arbeid med å forebygge naturskade? Presentasjon på møte mellom NIFS og AREALKLIM prosjektet Oslo, Jernbaneverket, 05.11.2014

Detaljer

Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet

Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet Jørund K Nilsen og Magne Langset Februar 2010 Innhold: SAMMENDRAG...1

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer