Naturskadehendingar: Korleis brukar vi tidlegare hendingar til å planleggja for betre tilpassing til framtidige hendingar?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Naturskadehendingar: Korleis brukar vi tidlegare hendingar til å planleggja for betre tilpassing til framtidige hendingar?"

Transkript

1 Naturskadehendingar: Korleis brukar vi tidlegare hendingar til å planleggja for betre tilpassing til framtidige hendingar? Møte med NIFS-prosjektet, Oslo, Halvor Dannevig, Carlo Aall og Kyrre Groven Vestlandsforsking

2 Presentasjon! Om AREALKLIM prosjektet! Resultater frå AREALKLIM prosjektet! Refleksjonar med bakgrunn i AREALKLIM prosjektet

3 AREALKLIM prosjektet

4 Kva har vi studert 1. Hva skjedde i dei historiske casa?! Vêr og naturskade! Status for arealplanen 2. Kvifor skjedde det?! Dårlig vêr?(vêrhending innafor naturleg variasjon i dagens klima)! Klimaendring? (vêrhending utafor naturleg variasjon i dagens klima)! Dårlig? 3. Korleis arbeider lokalt og regionalt nivå i dag?! Analyse av naturskaderisiko og klimaendringar! Lokal klimatilpassing i areala! Fylkesmannen si oppfølging av kommunane 4. Hva kan gjerast betre? AP2 AP3 AP3+4

5 AP2: Gransking av 10 historiske naturskadehendingar på Vestlandet

6 AP3 Dialog med fem kommunar Kommune/fylke, Type,plan, Plan12el, Naturskadeproblema1kk, Stavanger, (Rogaland), Områdeplan, Jå2å,Nord, Overvasshandtering,, ekstremnedbør,,stormflo, Fjell,(Hordaland), Reguleringsplan, Pollhaugen, Overvasshandtering,, ekstremnedbør, Leikanger,(Sogn,og, RisikoK,og,sårb, ROSKanalyse, Jordskred,,ekstremnedbør,, Fjordane), arhetsanalyse, Leikanger, skogsveg,,flatehogst, (ROS), kommune, Eid,(Sogn,og, Fjordane), Naustdal,(Sogn,og, Fjordane), RisikoK,og,sårb, arhetsanalyse, (ROS), ROSKanalyse, NordMordeid, Kommunedelplan, Sæla,K, «Fjordlandsby en», Stormflo,,havnivås1ging, Sørpeskred,,steinsprang,, stormflo,,havnivås1ging,

7 AP2: Historiske hendingar - kven hadde skylda? 10 skadehendingar Innafor dagens klimavariabilitet Utafor dagens klimavariabilitet God Dårleg God Dårleg Skade kunne truleg ikkje vore redusert gjennom betre Skade kunne truleg vore redusert gjennom betre

8 AP2: Historiske hendingar - kven hadde skylda? 6-7 Innafor dagens klimavariabilitet God Dårleg Skade kunne truleg ikkje vore redusert gjennom betre skadehendingar 3-4 Utafor dagens klimavariabilitet God Dårleg Skade kunne truleg vore redusert gjennom betre 8-9

9 Planleggingsideal for førebygging av naturskade Utbyggingsinteresser Datagrunnlag Lovverk Offentleg rådgiving Risikovurdering Planlegging Innleigd konsulent Motsegn / kontroll Iverksetting (plan og/eller sikring) Trygge område

10 AP2: Historiske erfaringar Datagrunnlag Lovverk Offentleg rådgiving Risikovurdering Planlegging Innleigd konsulent Motsegn / kontroll Iverksetting (plan og/eller sikring) Utbyggingsinteresser Naturskadehending

11 Gradvis styrka m.o.t. å krevje vurdering av naturfare Svak på vurdering av naturfare; klimaendringar ikkje tema Utbyggingsinteresser Fleire døme på at naturfare ikkje er vurdert Fleire døme på utbygging utan plan Datagrunnlag Dårleg tilgjengeleg og manglande kunnskap om bruk av relevante data Lovverk Risikovurdering Offentleg rådgiving Motsegn / kontroll Planlegging Iverksetting (plan og/eller sikring) Innleigd konsulent Mangel på gode og sikre areal med dagens etterspurnad etter areal Naturfare lite fokusert Naturskadehending

12 AP3: Dagens praksis Utbyggingsinteresser Datagrunnlag Lovverk Offentleg rådgiving Risikovurdering Planlegging Innleigd konsulent Motsegn / kontroll Iverksetting (plan og/eller sikring) Naturskaderisiko

13 Manglar heimel for ny risikovurdering av eksisterande infrastruktur Lovverk Offentleg rådgiving Motsegn / kontroll Store fylkesvise forskjellar Svak på klimaendringar (t.d. auke i stormflo/ havnivå, nedbørsflaum, skogbruk i bratt terreng, er råd om +20% nedbør/flaum nok?) Utbyggingsinteresser Risikovurdering Planlegging Iverksetting (plan og/eller sikring) Naturskaderisiko Dårleg tilgjengeleg og manglande kunnskap om bruk av relevante data Datagrunnlag Svak på klimaendring, mangel på gode og sikre areal med dagens etterspurnad etter areal Innleigd konsulent Meir privat regulerings som gjev trong for auke i bestillarkompetanse i kommunane. Også liten plankapasitet i små kommunar Lokal kunnskap manglar ofte

14 Fylkesmannen si oppfølging av kommunane Tal motsegn frå Fylkesmannen grunngjeve i manglande omsyn til klimaendringar i reguleringsplanar, områdeplanar, kommuneplanar eller planstrategiar, Fylke Tal planar Tal motsegn Del motsegn Rogaland ,7 % Hordaland ,2 % Sogn og Fjordane ,0 % Møre og Romsdal ,9 %

15 Hovudkonklusjonar 1. Endre lovverket! Dagens lovverk er «ganske godt» til å handtere dagens klima! Lovnaden om å kome med planretningslinjer på tilpassing til klimaendringar framleis ikkje fulgt opp 2. Redusere sunderskotet! Tilpassing til klimaendringar er særleg krevjande for små bygdekommuner der utfordringane ofte er størst 3. Endre kommunale prioriteringar! Legg større vekt på naturskaderisiko opp mot utviklingshensyn i areal.! Bruke lokal høring til å fokusere på samfunnsikkerhetsprespektiv aktivere lokal kunnskap 4. Styrke datagrunnlaget! Manglar i datagrunnlag som gjeld klimaendringar og konsekvensar av klimaendringar (t.d. skadedata frå forsikringsnæringa, lokale klimadata) 5. Auke kunnskapen! Trong for betre kunnskap om korleis kartlegge og planlegge opp mot «nye risikoer» utløyst av klimaendringar (t.d. sørpeskred, vassmetta jordskred og flaumskred) 6. Styrke oppfølging av kommunane! Styrke statleg innsats og ha lik innsats i fylka! Problematisk med politiske signal om å redusere motsegnsaktiviteten

16 AVSLUTTANDE REFLEKSJONAR

17 Kan «klimafaktoren» redde oss?! Fleire etatar (NVE, Statens Vegvesen, Jernbaneverket, einskildkommunar, konsulentfirma) har tatt i bruk ein «klimafaktor» på +20%! MEN: Forventa endring i normalnedbør i 2050 mot normalperioden for Vestlandet Kjelde: Miles og Richter, 2012! OG: Norge har allereie i dag det tal dager med ekstremnedbørhendingar som IPPC sine klimamodeller spår først skal kome i år 2100» (Miles, 2014)! DERFOR: Allereie trong for å justere «klimafaktoren»? (i tilfelle; kor mykje?)

18 Fosshaugane Campus Carlo Aall Takk for merksemda! Halvor Dannevig Carlo Aall

Hovudfunn frå AREALKLIM-prosjektet Innleiing på årssamling i AREALKLIM prosjektet 2013 Nordfjordeid hotell 18-19.11.

Hovudfunn frå AREALKLIM-prosjektet Innleiing på årssamling i AREALKLIM prosjektet 2013 Nordfjordeid hotell 18-19.11. Hovudfunn frå AREALKLIM-prosjektet Innleiing på årssamling i AREALKLIM prosjektet 2013 Nordfjordeid hotell 18-19.11.2013 Nordfjordeid Carlo Aall Forskingsleiar Vestlandsforsking Kva har skjedd sidan førre

Detaljer

Professor Carlo Aall Forskingsleiar Vestlandsforsking. Dagens næringsliv, Berit Roald

Professor Carlo Aall Forskingsleiar Vestlandsforsking. Dagens næringsliv, Berit Roald Kan vi forsikre oss mot klimaproblemene? Innledning på seminaret «Villere og våtere vær - hvem tar ansvaret?» arrangert av Den norske Forsikringsforening Oslo, 30 oktober 2013, KS Agenda Møtesenter Professor

Detaljer

Korleis vurdere effekten av ein regional klimapolitikk?

Korleis vurdere effekten av ein regional klimapolitikk? Korleis vurdere effekten av ein regional klimapolitikk? Presentasjon av sluttrapport frå prosjektet Eit indikatorbasert system for retningsanalyse av regionale klimagassutslepp i Sogn og Fjordane Carlo

Detaljer

Hvordan kan vi tenke omkring klimatilpasning?

Hvordan kan vi tenke omkring klimatilpasning? Hvordan kan vi tenke omkring klimatilpasning? Presentasjon på samling II i Analysedugnadsprosjektet Skei, 20.03.2012 Carlo Aall Forskingsleiar Vestlandsforsking Disposisjon 1. Tilpassing til kva? 2. Hovudstrategiar

Detaljer

Klimatilpassing i Sogn og Fjordane anno 2008

Klimatilpassing i Sogn og Fjordane anno 2008 Vestlandsforskingsnotat nr. 4/2009 Klimatilpassing i Sogn og Fjordane anno 2008 Idun A. Husabø Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 57 67 61 50 Faks: 57 67 61 90 side 2 Vestlandsforsking notat

Detaljer

PROSJEKTNAMN: INTERKOMMUNALT SKREDSAMARBEID (I HORDALAND) 1. BAKGRUNN

PROSJEKTNAMN: INTERKOMMUNALT SKREDSAMARBEID (I HORDALAND) 1. BAKGRUNN Vår ref.: 10/16-10/N-860/TORDOL Arkiv: N-860 Dato: 19.03.2010 PROSJEKTNAMN: INTERKOMMUNALT SKREDSAMARBEID (I HORDALAND) Prosjektansvarleg: Bjørn Vik, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund, bjvi@kvam.kommune.no,

Detaljer

Klimaendringer og klimatilpasning:

Klimaendringer og klimatilpasning: Klimaendringer og klimatilpasning: Eksempel flom i Norge Hege Hisdal Bakgrunn Hva skal vi tilpasse oss? Hvordan skal vi tilpasse oss? Eksempel endrede flomforhold Foto: Thomas Stratenwerth Bakgrunn NOU

Detaljer

Noregs offentlege utgreiingar 2010: 10

Noregs offentlege utgreiingar 2010: 10 NOU Noregs offentlege utgreiingar 2010: 10 Tilpassing til eit klima i endring Samfunnet si sårbarheit og behov for tilpassing til konsekvensar av klimaendringane Noregs offentlege utgreiingar 2010 Seriens

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Vi viser til brev av 26. februar 2014 med høyring av framlegg til fylkesdelplan, klimaplan for Hordaland for perioden 2014 til 2030.

Vi viser til brev av 26. februar 2014 med høyring av framlegg til fylkesdelplan, klimaplan for Hordaland for perioden 2014 til 2030. Sakshandsamar, innvalstelefon Torgeir Flo, 55 57 21 46 Vår dato 05.05.2014 Dykkar dato 26.02.2014 Vår referanse 2008/9318 421.2 Dykkar referanse 14/12299 Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 Bergen

Detaljer

Klimasårbarheit og klimagassutslepp for Sogn og Fjordane

Klimasårbarheit og klimagassutslepp for Sogn og Fjordane Vestlandsforskingsrapport nr. 6/2008 Klimasårbarheit og klimagassutslepp for Sogn og Fjordane Kyrre Groven, Erling Holden, Carlo Aall, Hanna Nyborg Storm, Morten Simonsen Vestlandsforsking, Pb 163, 6851

Detaljer

Kan offentlig tilgang til skadestatistikk fra forsikringsnæringen styrke kommunenes arbeid med å forebygge naturskade?

Kan offentlig tilgang til skadestatistikk fra forsikringsnæringen styrke kommunenes arbeid med å forebygge naturskade? Kan offentlig tilgang til skadestatistikk fra forsikringsnæringen styrke kommunenes arbeid med å forebygge naturskade? Presentasjon på møte mellom NIFS og AREALKLIM prosjektet Oslo, Jernbaneverket, 05.11.2014

Detaljer

Juridiske rammer for det kommunale ansvaret med klimatilpassing

Juridiske rammer for det kommunale ansvaret med klimatilpassing KLIMA VÅRT FELLES ANSVAR Plankonferanse i Hordaland 2014 Juridiske rammer for det kommunale ansvaret med klimatilpassing mia.ebeltoft@fno.no 29.10.2014 1 Hvem er? 29.10.2014 2 Hvem er Finans Norge? Bankkunder:

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

samband ved eventuell

samband ved eventuell Prioriteringar i arbeidet Arbeidet med vassforvaltinga skal vere basert på kunnskap. Miljøtilstand i vassførekomstane er vurdert på bakgrunn av konkret målingar der det finns. I dei fleste tilfella manglar

Detaljer

Årsmelding 2006. Statens naturskadefond

Årsmelding 2006. Statens naturskadefond Årsmelding 2006 Statens naturskadefond Haust No rullar Havet svært mot Land med Skum um skavlande Ryggir og bryt seg sprengt mot Øydestrand, der berre Vindtroll byggjer. Og Stormen skrik i ville Gru, der

Detaljer

3. Har kommunen trygge parkeringsplassar ved buss-stopp og bussstasjonar/knutepunkt

3. Har kommunen trygge parkeringsplassar ved buss-stopp og bussstasjonar/knutepunkt Rapport for spørreundersøkelse: Rapporteringssystem/sjekkliste for kommunane i høve Fylkesdelplan for klima og miljø Generert: 2010-02-01 10:31:01 1. Kva kommune høyrer du til? Askvoll 1 5,9 % Aurland

Detaljer

Noregs vassdrags- og energidirektorat

Noregs vassdrags- og energidirektorat Noregs vassdrags- og energidirektorat NOU Klimatilpassing Klimaet er i endring og vi må tilpasse oss endringane Styrken og omfanget av klimaendringane avheng av kor mykje Noreg og det internasjonale samfunnet

Detaljer

Regional plan for vassregionen Hordaland

Regional plan for vassregionen Hordaland Regional plan for vassregionen Hordaland 2016 2021 Høyringsrapport Etter offentleg høyring av planforslag 2014 Regionalavdelinga, Klima- og naturressursavdelinga 27.04. 2015 Regional plan for vassregion

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 Kommunal planstrategi 2012 2015 er ei prioritering av Volda kommune sitt planarbeid dei næraste åra. Kortversjon kommunal planstrategi for

Detaljer

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og GODKJENT AV KOMMUNESTYRET 17.06.2015 INNHOLD 1 Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn og føremål... 4 1.2 Planavgrensing... 4 2 Meland i framtida... 5 2.1 Våre verdiar og målsetjingar... 6 3 Arealvurderingar... 7

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Kommunegeolog. Infomøte. Interkommunalt samarbeid. Presentasjon. fredag 9. mars 2012, Thon Hotel Sandven, Norheimsund

Kommunegeolog. Infomøte. Interkommunalt samarbeid. Presentasjon. fredag 9. mars 2012, Thon Hotel Sandven, Norheimsund Interkommunalt samarbeid Kommunegeolog Presentasjon Infomøte fredag 9. mars 2012, Thon Hotel Sandven, Norheimsund http://www.kvam.no/kommunegeolog Websak 12/50 Bakgrunn Dagsaktuelt tema - det går skred

Detaljer

Nav og kommunen. - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011

Nav og kommunen. - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011 Nav og kommunen - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011 2011 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...5 1.1 Bakgrunn og ramme...5 1.2 Nav Kviteseid...5 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...6

Detaljer

Kommunal planstrategi for Kvam herad 2012-2015. Foto; Lauritz Eide

Kommunal planstrategi for Kvam herad 2012-2015. Foto; Lauritz Eide Kommunal planstrategi for Kvam herad 2012-2015 Foto; Lauritz Eide 1. INNLEIING/OM PLANPROSESSEN...3 1.1 Nasjonale forventningar...3 1.2. Regional planstrategi...4 1.2.1 Temavise innspel til den kommunale

Detaljer