Presentasjon på møte mellom NIFS og AREALKLIM prosjektet Oslo, Jernbaneverket, Carlo Aall

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon på møte mellom NIFS og AREALKLIM prosjektet Oslo, Jernbaneverket, 05.11.2014. Carlo Aall"

Transkript

1 Lønner det seg å forebygge mot naturskade? Presentasjon av prosjektet "Naturskader kostnader ved forebygging vs. gjenoppbygging av kommunalt eid infrastruktur" finansiert av KS FoU Carlo Aall Presentasjon på møte mellom NIFS og AREALKLIM prosjektet Oslo, Jernbaneverket,

2 Hva vi skal gjøre? Forespørselen fra KS FoU (vår utheving) KS ønsker tilbud på et FoU-prosjekt som skal belyse kommunenes reelle kostnader ved reparasjon av skader i forbindelse med større værrelaterte hendelser. Disse kostnadene skal settes opp mot kalkulerte merkostnader for forebyggende tiltak som kunne ha forhindret skadene (dagens værsituasjon). Hva vil merkostnaden ha vært om istandsetting av ødelagt anlegg ble dimensjonert til å tåle en framtidig mer ekstrem værsituasjon? Hvordan bør en slik ekstrem værsituasjon defineres? Viktige avgrensninger «Lite» prosjekt (budsjettramme kr) Infrastruktur: veier, bygg, havner og VA-anlegg Skal bare se på direkte skader på kommunal/fylkeskommunal infrastruktur, ikke indirekte skader (dvs kommuneøkonomi, ikke samfunnsøkonomi) Skal ikke gi en landsomfattende vurdering av «all» infrastruktur, men en grov og generell oversikt, noen dypdykk i enkelt-case, og på det grunnlag utvikle en metode for lokal/regional vurdering av reparasjon opp mot forebygging Ferdig april 2015

3 Analysemodell og problemstillinger Klimaendringer 4 Hvilke kriterier skal legges til grunn for beregningene av «mer ekstrem værsituasjon»? Klima Vær 3 Hva vil merkostnadene være ved å oppgradere det som er skadd til å tåle en mer ekstrem værsituasjon? 2 Hva ville det ha kostet kommunen å unngå skade gjennom forebygging? 5 I hvor stor grad gjør kommunene slike vurderinger etter slike værhendelser og hvilke faktorer påvirker kommunenes muligheter til å gjøre slike vurderinger? Etablere infrastruktur Proaktive tiltak Naturskadehendelser Drive infrastruktur Forsterkende tiltak Skade Reaktive tiltak 1 Hva har det kostet å rette opp skaden til opprinnelig stand? 6 Er dagens forsikrings- og finansieringsordninger tilstrekkelig for en mer robust forvaltning av offentlig infrastruktur? Lokale vurderinger og forutsetninger for dette Forsikrings- og finansieringsordninger

4 Arbeidspakker

5 AP1: Vurdering av naturskadesituasjonen for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur (1) Generelt Bygg Veg Foreligger noen vurderinger på bygg og vei (bl.a. i forbindelse med NOU om Klimatilpasning) Vi har bedt SSB lage en oversikt over KOSTRA-data for kommune-norges samlede utgifter til forsikring og utbetalinger av erstatninger fordelt på ulike kategorier av infrastruktur (disse dataene skiller ikke på skadeårsak) KLP har startet arbeidet med å systematisere skadedata for kommunale og fylkeskommunale bygg; dvs hvordan fordeler antall skader og størrelse på skadebeløp seg på (a) ulike typer bygg, og (b) ulike typer skade (vind, skred, vann). Vi gjennomgår utredninger gjort innen prosjektene InfraRisk og Statens vegvesen sitt etatsprosjekt Klima og transport, samt analyserer datagrunnlaget i Vegdatabanken og andre nasjonale databaser

6 AP1: Vurdering av naturskadesituasjonen for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur (2) VA Har intervjuet VA-ansvarlig i Trondheim og Ringebu kommuner om sårbarhet i VA-infrastrukturen Direkte skader av flom og/eller stormflo er sannsynligvis et mindre problem i store byer Informant i Trondheim kommune: «Jeg har heller ikke hørt om andre byer som har problemer med det du trekker fram her». Drikkevannsbrønner og kloakkpumpestasjoner kan være sårbare Lokale sommerregn (hvor som helst, men særlig i innlandet) Snøsmelteflom i store vassdrag rammer VA-infrastruktur i lavtliggende områder Havner Her baserer vi oss på tidligere utredninger gjort for KS FoU

7 AP2: Avklare kriterier for definisjon av «mer ekstrem værsituasjon» Gjennomgått analyser gjort av prosjektet «Impacts of extreme weather events on infrastructure in Norway» (InfraRisk) Utviklet et eget kriteriesett basert på figur til høyre

8 AP3: Valg av case VALG AV CASE Naturskade skjedd? Tiltak Ja Nei Reparasjon Faktisk Hypotetisk Forebygging Hypotetisk Faktisk Skadecase: Enklest å finne Forebyggingscase: Vanskeligst å finne Vil studere: 3-5 vegcase (+3-5 case i NIFS-delprosjektet) 3-5 bygningscase

9 Før Eksempel på skadecase: Fv 613 ved Steindøla i bru, Stryn kommune (Sogn og Fjordane) Etter Vi har tall for faktiske skadekostnader Vi må sannsynliggjøre kostnader til forebygging som er av en slik karakter at skadene for den aktuelle hendelsen kunne vært unngått helt eller I stor grad

10 Eksempel på forebyggingscase: Nye Krogstad sykehjem, Nedre Eiker kommune (Buskerud) Vi har tall for faktiske kostnader til ekstra forebygging Vi må sannsynliggjøre skadetype og potensielle skadekostnader man da har unngått Kilde: Presentasjon på sluttseminar for prosjektet ««Pilotprosjekt om testing av skadedata frå forsikringsbransjen for vurdering av klimasårbarheit», Gardermoen

11 AP4: Caseanalysene - kostnadsvurdering REPARASJON Lokalisering Tiltakskategori Eksisterende Ny Kassering * (ikke aktuelt) Ingen oppgradering av opprinnelig ** *** tilstand Oppgradering utløst av gjeldende ** *** lovverk Oppgradering til å tåle dagens ** *** klima Oppgradering til å tåle morgendagens klima * *** FOREBYGGING Kostnader Tiltakskategori Økonomisk Politisk Proaktive tiltak: Endre lokalisering 0 ** Avvikle 0 *** Forsterkende tiltak: Endre drift/vedlikehold * 0 Oppgradere/endre fysisk tilstand ** 0 Fysiske sikringstiltak i omgivelsene *** 0 Utfordring: Hvordan sammenligne sum skadekostnad (som alltid vil ramme noen steder) med forebyggingskostnad (som normalt vil måtte omfatte alle steder)? Hvordan avveie økonomiske og politiske kostnader? Nøkkel: ROS analyse og kriterier for å avgrense alle

12 AP5 og 6: Hemmere og fremmere for forebygging Forsikringsordningene er for god? Forsikringstakerne får dekket skadene uansett Betalingsvilligheten for forsikring er for god? Store skader = høye premier, små skader = lave premier Institusjonelle hindringer i forsikringsnæringen Forsikringen dekker bygninger men ikke tomt skadet infrastruktur gjenoppbygges på samme sted Institusjonelle hindringer hos forsikringstakeren Manglende kobling mellom drifts- og investeringsbudsjettet gjør at det offentlig sparer seg til fant ; dvs vi får et stort vedlikeholdsetterslep som gjør infrastrukturen mer sårbar Svekking av regressmekanismen Eks på reglement for tilknytning til offentlig vann og avløp: skjer på egen risiko

13 Fosshaugane Campus Carlo Aall Takk for oppmerksomheten! Carlo Aall Carlo Aall

Presentasjon i et møte med Statens naturskadefond Sogndal, 16.9. 2015

Presentasjon i et møte med Statens naturskadefond Sogndal, 16.9. 2015 Funn fra et nylig avsluttet prosjekt for KS og NIFS om utvikling av en metode for sammenligning av kostnader med forebygging og gjenoppretting av skader fra ekstremværhendelser Presentasjon i et møte med

Detaljer

Føre-var, etter-snar eller på-stedet-hvil?

Føre-var, etter-snar eller på-stedet-hvil? Vestlandsforskingsrapport nr. 4/2015 Føre-var, etter-snar eller på-stedet-hvil? Hvordan vurdere kostnader ved forebygging opp mot gjenoppbygging av fysisk infrastruktur ved naturskade og klimaendringer?

Detaljer

Kan tilgang til forsikringsdata være nyttig for en kommune?

Kan tilgang til forsikringsdata være nyttig for en kommune? KLIMA VÅRT FELLES ANSVAR Kan tilgang til forsikringsdata være nyttig for en kommune? mia.ebeltoft@fno.no 14.10.2014 1 14.10.2014 2 Hvem er Finans Norge? Bankkunder: 4,5 millioner innskuddskunder 1,5 millioner

Detaljer

Nordisk Forsikringstidskrift 3/2014

Nordisk Forsikringstidskrift 3/2014 Klima på dagsorden: Kan forsikringsdata bidra til et mer robust samfunn? De fleste har vel nå fått med seg at klimaendringene ikke bare er noe som vil skje en gang i fremtiden. Endringene er her allerede!

Detaljer

Professor Carlo Aall Forskingsleiar Vestlandsforsking. Dagens næringsliv, Berit Roald

Professor Carlo Aall Forskingsleiar Vestlandsforsking. Dagens næringsliv, Berit Roald Kan vi forsikre oss mot klimaproblemene? Innledning på seminaret «Villere og våtere vær - hvem tar ansvaret?» arrangert av Den norske Forsikringsforening Oslo, 30 oktober 2013, KS Agenda Møtesenter Professor

Detaljer

Kan offentlig tilgang til skadestatistikk fra forsikringsnæringen styrke kommunenes arbeid med å forebygge naturskade?

Kan offentlig tilgang til skadestatistikk fra forsikringsnæringen styrke kommunenes arbeid med å forebygge naturskade? Kan offentlig tilgang til skadestatistikk fra forsikringsnæringen styrke kommunenes arbeid med å forebygge naturskade? Presentasjon på møte mellom NIFS og AREALKLIM prosjektet Oslo, Jernbaneverket, 05.11.2014

Detaljer

Klimasårbarhet i norske bygg

Klimasårbarhet i norske bygg fylkeskommunal infrastruktur utarbeidet av Vestlandsforskning, SINTEF og Bjerknessenteret for KS FoU. Klimasårbarhet i norske bygg Foto: Yaymicro 2 I dag ligger omtrent 600.000 bygninger i høy råterisikoklasse.

Detaljer

Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014 KOMMENTARUTGAVE 13.06.2014. Ragnar Brevik, Carlo Aall, Jan Ketil Rød

Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014 KOMMENTARUTGAVE 13.06.2014. Ragnar Brevik, Carlo Aall, Jan Ketil Rød Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014 KOMMENTARUTGAVE 13.06.2014 Pilotprosjekt om testing av skadedata fra forsikringsbransjen for vurdering av klimasårbarhet og forebygging av klimarelatert naturskade

Detaljer

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Vestlandsforskingsrapport nr. 5/2010 Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Delrapport 1: Oppsummering av kunnskapsstatus Carlo Aall (red.) Vestlandsforsking, Pb 163,

Detaljer

Juridiske rammer for det kommunale ansvaret med klimatilpassing

Juridiske rammer for det kommunale ansvaret med klimatilpassing KLIMA VÅRT FELLES ANSVAR Plankonferanse i Hordaland 2014 Juridiske rammer for det kommunale ansvaret med klimatilpassing mia.ebeltoft@fno.no 29.10.2014 1 Hvem er? 29.10.2014 2 Hvem er Finans Norge? Bankkunder:

Detaljer

Behov for gode kjøreregler for overvannshåndtering: Ansvar, rammebetingelser, virkemidler. Veien mot en NOU. Pura 15.9.15.

Behov for gode kjøreregler for overvannshåndtering: Ansvar, rammebetingelser, virkemidler. Veien mot en NOU. Pura 15.9.15. Behov for gode kjøreregler for overvannshåndtering: Ansvar, rammebetingelser, virkemidler. Veien mot en NOU. Pura 15.9.15 Mia Ebeltoft Hva er dagens situasjon? Klimaendringene hyppigere og kraftigere nedbør

Detaljer

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Vestlandsforskingsrapport nr. 1/2011 Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Delrapport 3: Egne analyser av sårbarhet overfor klimaendringer belyst med eksempler fra

Detaljer

Klimaendringene: Utfordringer sett fra Finans Norge. Mia Ebeltoft

Klimaendringene: Utfordringer sett fra Finans Norge. Mia Ebeltoft Klimaendringene: Utfordringer sett fra Finans Norge Mia Ebeltoft GOVrisk: Dagens diskusjonstema Hvilke utfordringer klimaendringene representerer for dagens erstatningsordninger for naturskade. Påvirker

Detaljer

Forsikring og forsikringsdata som plangrunnlag for forebygging. mia.ebeltoft@fno.no

Forsikring og forsikringsdata som plangrunnlag for forebygging. mia.ebeltoft@fno.no Forsikring og forsikringsdata som plangrunnlag for forebygging mia.ebeltoft@fno.no VA juss, Tekna 26. nov.2014 1 Klimaendringene og skadebildet 2 Dette er dagens situasjon. Klimaendringen tilsier minst

Detaljer

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Vestlandsforskingsrapport nr. 2/2011 Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Delrapport 4: Egne analyser av tilpasningsmuligheter belyst med eksempler fra ulike kommuner

Detaljer

Impacts of extreme weather events on infrastructure in Norway (InfraRisk)

Impacts of extreme weather events on infrastructure in Norway (InfraRisk) Impacts of extreme weather events on infrastructure in Norway (InfraRisk) Fotograf: Svein Helge Frækaland Knowledge-building Projects with User Involvement (KMB)/ Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning

Detaljer

Naturskade og kommunens ansvar

Naturskade og kommunens ansvar Vestlandsforsking-notat nr. 9/2008 Naturskade og kommunens ansvar Om status for kommunens rolle og ansvarsområder i forhold til sikring og forebygging mot naturskade Hege Høyer Leivestad Vestlandsforsking,

Detaljer

Resultater av arbeid med bredbånd i fylkeskommunene

Resultater av arbeid med bredbånd i fylkeskommunene Resultater av arbeid med bredbånd i fylkeskommunene Utarbeidet for Kommunalog regionaldepartementet, Regionalpolitisk avdeling Februar 2013 Dokumenthistorikk Tittel Resultater av arbeid med bredbånd i

Detaljer

Ragnar Brevik, Carlo Aall, Jan Ketil Rød. Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014

Ragnar Brevik, Carlo Aall, Jan Ketil Rød. Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014 Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014 Pilotprosjekt om testing av skadedata fra forsikringsbransjen for vurdering av klimasårbarhet og forebygging av klimarelatert naturskade i utvalgte kommuner Ragnar

Detaljer

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Lokal tilpasning til et klima i endring Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Ti råd for klimatilpasning Fra forskning til praktiske tiltak Ikke vent, start

Detaljer

Hva er klimautfordringene?

Hva er klimautfordringene? Vestlandsforskingsnotat nr. 8/2014 Hva er klimautfordringene? Utfordringsdokument til bruk i det lokale klimatilpasningsarbeidet i Sogn og Fjordane Halvor Dannevig, Carlo Aall, Eli Heiberg Carlo Aall Vestlandsforsking,

Detaljer

Krav, forventninger og bidrag fra forsikring i klimaendringene

Krav, forventninger og bidrag fra forsikring i klimaendringene KLIMA VÅRT FELLES ANSVAR Krav, forventninger og bidrag fra forsikring i klimaendringene Mia Ebeltoft 6 mai 19.03.2014 Hvem er Finans Norge? Bankkunder: 4,5 millioner innskuddskunder 1,5 millioner med boliglån

Detaljer

Klimatilpassing Eksempel på tilpassing av fysisk infrastruktur

Klimatilpassing Eksempel på tilpassing av fysisk infrastruktur Klimatilpassing Eksempel på tilpassing av fysisk infrastruktur Hovedkategorier av klimatilpassingstiltak Tilpasning til dagens Tilpasning til klima morgendagens klima Forberedelse Styrke institusjonell

Detaljer

RAPPORT. Kostnader og nytte ved overvannstiltak 2015/02. Kristin Magnussen, Anja Wingstedt, Ingeborg Rasmussen, Rasmus Reinvang

RAPPORT. Kostnader og nytte ved overvannstiltak 2015/02. Kristin Magnussen, Anja Wingstedt, Ingeborg Rasmussen, Rasmus Reinvang RAPPORT 2015/02 Kostnader og nytte ved overvannstiltak Kristin Magnussen, Anja Wingstedt, Ingeborg Rasmussen, Rasmus Reinvang Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2015/02 Oppdragsgiver Rapporttittel

Detaljer

Klimatilpasning i Fredrikstad

Klimatilpasning i Fredrikstad Vestlandsforsking rapport nr. 3/2010 Klimatilpasning i Fredrikstad Faglige innspill til Fredrikstad kommunes arbeid med en plan for tilpasning til klimaendringer Ingrid Sælensminde og Carlo Aall (Vestlandsforsking),

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Snillfjord kommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg

Detaljer

Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Forsikringsnæringens tilpasning til et endret klima

Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Forsikringsnæringens tilpasning til et endret klima Forsikringsnæringens tilpasning til et endret klima Forsikringsnæringen har, og skal ha, en sentral rolle i tilpasningsarbeidet knyttet til et endret klima. Naturskader og vannskader skal fortsatt være

Detaljer

KLIMAENDRINGER GIR OSS NYE UTFORDRINGER SOM KREVER NYE LØSNINGER

KLIMAENDRINGER GIR OSS NYE UTFORDRINGER SOM KREVER NYE LØSNINGER KLIMAENDRINGER GIR OSS NYE UTFORDRINGER SOM KREVER NYE LØSNINGER - BRUK AV FORSIKRINGSDATA I FOREBYGGENDE ARBEID Mia Ebeltoft Ass fagdirektør FNO Finansnæringens Fellesorganisasjon Nytt navn fra 2013:

Detaljer

Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning

Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning Gry Backe Seniorrådgiver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 47467582 gry.backe@dsb.no 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Detaljer