Hvordan kan vi tenke omkring klimatilpasning?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan kan vi tenke omkring klimatilpasning?"

Transkript

1 Hvordan kan vi tenke omkring klimatilpasning? Presentasjon på samling II i Analysedugnadsprosjektet Skei, Carlo Aall Forskingsleiar Vestlandsforsking

2 Disposisjon 1. Tilpassing til kva? 2. Hovudstrategiar for tilpassing 3. Hovudtypar av tilpassings 4. Usikkerheit i klimatilpasning 5. Tilpasning og reduksjon av utslepp to sider av same sak 6. Korleis starte arbeidet? 7. Sluttord: Grenser for kunnskap men ikkje for handling!

3 Tilpassing til kva? Type system Tidsperiode Type endringar Geografisk lokalisering av endringa Del av samfunnet som vert råka Smal tilnærming Klimaendringar (t.d. auke i havnivået) Klima i morgon (t.d. nye skredsikrings på vegsektoren pga klimaendringar) Det konkrete og dramatiske (t.d. auka byggskadar pga meir ekstremvêr) Lokalt eller nasjonalt (t.d. endra flomfare pga meir ekstremnedbør lokalt) Éin sektor tilnærming (t.d. konsekvensane for beredskapssektoren ekstremvêr) Samfunnsendringar (t.d. auka bygging i strandsona) Klima i dag (t.d. byggestopp i vegsektoren for å dekke vedlikehaldsetterslep) Det diffuse og gradvise (t.d. auka byggskadar pga høgare temperatur og luftfukt) I andre land Vid tilnærming (t.d. jordvern pga svekka global matvaretryggleik) Fleir sektor tilnærming (t.d. konsekvensane for samfunnet av ekstremvêr)

4 Hovudstrategiar for tilpassing Utslepp Arealinngrep Klimaendring Samfunnsendring Naturlig klimasårbarhet Samfunnsmessig klimasårbarhet Auka eksponering for klimapåverknad Effektinnrettede Samlet klimasårbarhet Årsaksinnrettede Klimatilpasning

5 Nøkkelomgrep Institusjonelle Effektinnretta: t.d. auke kapasitet og kompetanse innan lokal beredskap Årsaksinnretta: t.d. auke kapasitet og kompetanse innan arealplanlegging Effektinnretning: Skade-/konsekvensavgrensande (1) t.d. byggje rasvollar Årsaksinnretning: Førebyggjande/ årsaksreduserande (2) t.d. endre utbyggingsmønster (1) og (2) er nytta av DSB, og i Forskrift om kommunal beredskapsplikt

6 Hovudtypar av tilpassings Organisatoriske Tilpassing til dagens klima Auka institusjonell (t.d. auke adm kapasitet innan arealplanlegging) Analysere sårbarheit for klima i dag (t.d. vedlikehaldsetterslep) Fysiske Skadeavgrensende (t.d. ta igjen vedlikehaldsetterslep) Førebyggjande (t.d. Ikkje gje dispensasjon for bygging i skredfarlege område) Tilpassing til klimaendringene Auka institusjonell kapasitet (t.d. auke kompetansen på skredfarevurdering) Analysere sårbarheit for klimaendringar Informere om sårbarheit for klimaendringar Skadeavgrensende (t.d. endre byggeteknikk ut frå forventa klimaendringar) Førebyggjande (t.d. vere meir restriktiv m.o.t. jorvern)

7 Eksempel på generelle tilrådingar om prioritering av tilpassings: Tilpassing innafor fysisk infrastruktur Kommune /fylke Stat Bygg: Byggestopp og ta igjen vedlikeholdsetterslep Vei og IT/kraft: Endre styringsmodell eller styrke kontrollregimet Store grep Vei: Byggestopp og ta igjen vedlikeholdsetterslep VA: Ta igjen vedlikeholdsetterslep IT/kraft: Ta igjen vedlikeholdsetterslep Styrke jordvern og stor økning i nydyrking Ta bedre vare på lokal kunnskap Styrket beredskap Helhetlig klimasårbarhetsanalyse Middels grep Areal- ROS VA og Bygg: Endre byggeprinsipp Veg: Bygge mer klimarobust Øremerkede overføringer til styrking av plankompetanse

8 Usikkerheit i klimatilpasning Fokus i klimadebatten Lokalisering av usikkerheten Typer usikkerhet Klima Natur Samfunn Grunnleggende Eks om klimaet endrer seg Eks hvordan hele Eks utviklingen av usikkerhet og om det i tilfelle er økosystemer påvirkes av internasjonal økonomi menneskeskapt klimaendringer Modellusikkerhet Eks modellering av Eks endrede betingelser Eks global fordeling av teoretisk forventet for sørpeskred migrasjon vindendringer Skalausikkerhet Eks fordeling av nedbør, Eks forekomsten av Eks jobbskaping særlig langs øst-vest regnflom gradienten Datausikkerhet Eks lokale Eks lokale Eks lokal nedbørsregistreringer skredvurderinger klimaeksponering i bygg Usikkerhet ein kan gjere noko med lokalt

9 Tilpasning og reduksjon av utslepp to sider av same sak Redusere sårbarhet og utslipp Eks: Redusere transportomfanget, og dermed redusere både utslipp og eksponering for klimapåvirkning Reduserte klimagassutslipp Redusert klimasårbarhet Ideal klimapolitikk Redusert sårbarhet men økte utslipp Eks: Bygge nye og mer klimarobuste motorveier, som igjen kan føre til økt personbiltransport Økte klimagassutslipp Reduserte utslipp men økt sårbarhet Eks: bygge ned dyrka mark til sentrumsnære boliger for dermed å redusere utslipp fra transport Økt klimasårbarhet

10 Korleis starte arbeidet? Samla analyse på Sektoranalyse Fasar tvers av sektorar Sektor 1 Sektor 2 osb. Analysere utfordringar Utvikle mål og Gjennomføre (1) (2) Evaluere effekt av (3)

11 Korleis starte arbeidet? Samla analyse på Sektoranalyse Fasar tvers av sektorar Sektor 1 Sektor 2 osb. Analysere utfordringar Utvikle mål og Gjennomføre (3) (2) (1) Evaluere effekt av (4)

12 Korleis starte arbeidet? Samla analyse på Sektoranalyse Fasar tvers av sektorar Sektor 1 Sektor 2 osb. Analysere utfordringar Utvikle mål og Gjennomføre Poeng: Alt er lov Evaluere effekt av

13 Grenser for kunnskap men ikke for handling Kor klare råd kan klimaforskinga gje? Det vil alltid vere usikkerheit på klimaområdet klimatilpassing er difor vel så mykje tilpassing til usikkerheit som tilpassing til ein klart definert klimarisiko MEN usikkerheit bør ikkje difor vere ei unnskyldning for å la vere å ta omsyn til faren for klimaendringar, m.a. fordi dette kan auke kostnadene dramatisk! Eks bygging i strandsona utan å vurdere faren for havnivåstigning Eks bygging i områder som kan bli utsett for skred og flom i framtida Eks omdisponering av dyrka og dyrkbar mark utan å vurdere faren for redusert global matvaresikkerheit pga klimaendringar

14 Takk for oppmerksomheten! Carlo Aall Vestlandsforsking Boks SOGNDAL

Klimatilpassing Eksempel på tilpassing av fysisk infrastruktur

Klimatilpassing Eksempel på tilpassing av fysisk infrastruktur Klimatilpassing Eksempel på tilpassing av fysisk infrastruktur Hovedkategorier av klimatilpassingstiltak Tilpasning til dagens Tilpasning til klima morgendagens klima Forberedelse Styrke institusjonell

Detaljer

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Vestlandsforskingsrapport nr. 2/2011 Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Delrapport 4: Egne analyser av tilpasningsmuligheter belyst med eksempler fra ulike kommuner

Detaljer

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Vestlandsforskingsrapport nr. 1/2011 Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Delrapport 3: Egne analyser av sårbarhet overfor klimaendringer belyst med eksempler fra

Detaljer

Veiledning om klilmatilpasning

Veiledning om klilmatilpasning Vestlandsforsking-notat nr. 1/2009 Veiledning om klilmatilpasning Hvordan kan KS møte kunnskaps- og veiledningsbehovet i kommuner og fylkeskommuner på området klimatilpasning? En utredning laget av Vestlandsforsking

Detaljer

Carlo Aall - forskningsleder caa@vestforsk.no

Carlo Aall - forskningsleder caa@vestforsk.no Hva sier forskningen om klimatilpasning? Om klimasårbarhet og NORADAPT-prosjektet Innlegg under oppstartmøte Framtidens byer Nydalen 21-22. august 2008 Carlo Aall - forskningsleder caa@vestforsk.no Hva

Detaljer

Hvordan klimautfordringene påvirker behovet for investeringer i infrastruktur

Hvordan klimautfordringene påvirker behovet for investeringer i infrastruktur Hvordan klimautfordringene påvirker behovet for investeringer i infrastruktur Innlegg på lunchseminaret Sparer vi oss til samferdselskrise arrangert av KS Thon Hotel Vika atrium, Oslo 1. juni Carlo Aall

Detaljer

Hovudfunn frå AREALKLIM-prosjektet Innleiing på årssamling i AREALKLIM prosjektet 2013 Nordfjordeid hotell 18-19.11.

Hovudfunn frå AREALKLIM-prosjektet Innleiing på årssamling i AREALKLIM prosjektet 2013 Nordfjordeid hotell 18-19.11. Hovudfunn frå AREALKLIM-prosjektet Innleiing på årssamling i AREALKLIM prosjektet 2013 Nordfjordeid hotell 18-19.11.2013 Nordfjordeid Carlo Aall Forskingsleiar Vestlandsforsking Kva har skjedd sidan førre

Detaljer

Klimaendringer og klimatilpasning:

Klimaendringer og klimatilpasning: Klimaendringer og klimatilpasning: Eksempel flom i Norge Hege Hisdal Bakgrunn Hva skal vi tilpasse oss? Hvordan skal vi tilpasse oss? Eksempel endrede flomforhold Foto: Thomas Stratenwerth Bakgrunn NOU

Detaljer

Noregs offentlege utgreiingar 2010: 10

Noregs offentlege utgreiingar 2010: 10 NOU Noregs offentlege utgreiingar 2010: 10 Tilpassing til eit klima i endring Samfunnet si sårbarheit og behov for tilpassing til konsekvensar av klimaendringane Noregs offentlege utgreiingar 2010 Seriens

Detaljer

Professor Carlo Aall Forskingsleiar Vestlandsforsking. Dagens næringsliv, Berit Roald

Professor Carlo Aall Forskingsleiar Vestlandsforsking. Dagens næringsliv, Berit Roald Kan vi forsikre oss mot klimaproblemene? Innledning på seminaret «Villere og våtere vær - hvem tar ansvaret?» arrangert av Den norske Forsikringsforening Oslo, 30 oktober 2013, KS Agenda Møtesenter Professor

Detaljer

Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning

Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning Gry Backe Seniorrådgiver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 47467582 gry.backe@dsb.no 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Detaljer

Rapport fra Klima21-arbeidsgruppe 2: Innspill til prioritering av norsk forskning på konsekvenser av klimaendringer og klimatilpasninger

Rapport fra Klima21-arbeidsgruppe 2: Innspill til prioritering av norsk forskning på konsekvenser av klimaendringer og klimatilpasninger Rapport fra Klima21-arbeidsgruppe 2: Innspill til prioritering av norsk forskning på konsekvenser av klimaendringer og klimatilpasninger Innhold Innledning Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov Organisering

Detaljer

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Vestlandsforskingsrapport nr. 5/2010 Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Delrapport 1: Oppsummering av kunnskapsstatus Carlo Aall (red.) Vestlandsforsking, Pb 163,

Detaljer

Vi viser til brev av 26. februar 2014 med høyring av framlegg til fylkesdelplan, klimaplan for Hordaland for perioden 2014 til 2030.

Vi viser til brev av 26. februar 2014 med høyring av framlegg til fylkesdelplan, klimaplan for Hordaland for perioden 2014 til 2030. Sakshandsamar, innvalstelefon Torgeir Flo, 55 57 21 46 Vår dato 05.05.2014 Dykkar dato 26.02.2014 Vår referanse 2008/9318 421.2 Dykkar referanse 14/12299 Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 Bergen

Detaljer

www.sfj.no Fylkesdelplan for klima og miljø Analyse- og utfordringsdokument

www.sfj.no Fylkesdelplan for klima og miljø Analyse- og utfordringsdokument www.sfj.no Fylkesdelplan for klima og miljø Analyse- og utfordringsdokument 1 Føreord Fylkesordførar Nils R. Sandal tok i sin tale i fylkestinget i juni 2007 til orde for at det vart utarbeidd ein Klima-

Detaljer

Utfordringsnotatet. Foto: Heggelund, Jan Erik/SCANPIX. Halvor Dannevig, Vestlandsforsking

Utfordringsnotatet. Foto: Heggelund, Jan Erik/SCANPIX. Halvor Dannevig, Vestlandsforsking Utfordringsnotatet Foto: Heggelund, Jan Erik/SCANPIX Halvor Dannevig, Vestlandsforsking Innhold Klimaendringer i Sogn og Fjordane Konsekvenser, sårbarhet og tilpasning Lokale konsekvenser av en ambisiøs

Detaljer

Klimasårbarheit og klimagassutslepp for Sogn og Fjordane

Klimasårbarheit og klimagassutslepp for Sogn og Fjordane Vestlandsforskingsrapport nr. 6/2008 Klimasårbarheit og klimagassutslepp for Sogn og Fjordane Kyrre Groven, Erling Holden, Carlo Aall, Hanna Nyborg Storm, Morten Simonsen Vestlandsforsking, Pb 163, 6851

Detaljer

Korleis vurdere effekten av ein regional klimapolitikk?

Korleis vurdere effekten av ein regional klimapolitikk? Korleis vurdere effekten av ein regional klimapolitikk? Presentasjon av sluttrapport frå prosjektet Eit indikatorbasert system for retningsanalyse av regionale klimagassutslepp i Sogn og Fjordane Carlo

Detaljer

Klimatilpassing i kommunane

Klimatilpassing i kommunane Klimatilpassing i kommunane Eksempel på tiltak for å gjera kommunen meir robust mot klimaendringar. Fagdirektør Magnar Sekse Bergen kommune VA-etaten Solstrand 25.10.13 MSekse 1 Definisjon: Tilpassing

Detaljer

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Lokal tilpasning til et klima i endring Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Ti råd for klimatilpasning Fra forskning til praktiske tiltak Ikke vent, start

Detaljer

PROSJEKTNAMN: INTERKOMMUNALT SKREDSAMARBEID (I HORDALAND) 1. BAKGRUNN

PROSJEKTNAMN: INTERKOMMUNALT SKREDSAMARBEID (I HORDALAND) 1. BAKGRUNN Vår ref.: 10/16-10/N-860/TORDOL Arkiv: N-860 Dato: 19.03.2010 PROSJEKTNAMN: INTERKOMMUNALT SKREDSAMARBEID (I HORDALAND) Prosjektansvarleg: Bjørn Vik, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund, bjvi@kvam.kommune.no,

Detaljer

Korleis kan klimaframtida bli for Sogn og Fjordane?

Korleis kan klimaframtida bli for Sogn og Fjordane? Korleis kan klimaframtida bli for Sogn og Fjordane? Carlo Aall Vestlandsforsking Disposisjon Den offisielle klimahistoria Kva vi enno ikkje veit Den alternative historia og konklusjonen blir? Hovudbodskapen

Detaljer

Klimasårbarhet i norske bygg

Klimasårbarhet i norske bygg fylkeskommunal infrastruktur utarbeidet av Vestlandsforskning, SINTEF og Bjerknessenteret for KS FoU. Klimasårbarhet i norske bygg Foto: Yaymicro 2 I dag ligger omtrent 600.000 bygninger i høy råterisikoklasse.

Detaljer

Sårbarheit og tilpassing til klimaendringar med sideblikk på nasjonalparkforvaltninga

Sårbarheit og tilpassing til klimaendringar med sideblikk på nasjonalparkforvaltninga Sårbarheit og tilpassing til klimaendringar med sideblikk på nasjonalparkforvaltninga Foredrag på DNs samling for nasjonalparksentra, Norsk Bremuseum, Fjærland, 8. september 2008 Kyrre Groven, Vestlandsforsking

Detaljer

Kommunedelplan klima og energi 2014-2025. Forslag til planprogram. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx

Kommunedelplan klima og energi 2014-2025. Forslag til planprogram. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx Kommunedelplan klima og energi 2014-2025 Forslag til planprogram Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx 2 Innhold 1. Bakgrunn og formål med planen... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Formål... 5 2. Rammer og føringer...

Detaljer

Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet

Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet Jørund K Nilsen og Magne Langset Februar 2010 Innhold: SAMMENDRAG...1

Detaljer

Klimatilpassing i Sogn og Fjordane anno 2008

Klimatilpassing i Sogn og Fjordane anno 2008 Vestlandsforskingsnotat nr. 4/2009 Klimatilpassing i Sogn og Fjordane anno 2008 Idun A. Husabø Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 57 67 61 50 Faks: 57 67 61 90 side 2 Vestlandsforsking notat

Detaljer

Evaluering av Klimatilpasningssekretariatet

Evaluering av Klimatilpasningssekretariatet NIVI-rapport 2011:8 Evaluering av Klimatilpasningssekretariatet Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet Forord NIVI Analyse har gjennomført en evaluering av Klimatilpasningssekretariatet i DSB

Detaljer