BAMBLE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEPLAN FOR DEL AV TVETEN, GBNR 79/2. PlanID 230

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BAMBLE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEPLAN FOR DEL AV TVETEN, GBNR 79/2. PlanID 230"

Transkript

1 BAMBLE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEPLAN FOR DEL AV TVETEN, GBNR 79/2 PlanID 230 PLANBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN DATO Varsel om oppstart av regulering gangs behandling Høring og offentlig ettersyn i tidsrommet (..) 2. gangs behandling Kommunestyrevedtak

2 1 REGULERINGSFORMÅL Reguleringsbestemmelsene gjelder innenfor det område som er vist med reguleringsgrense på plankartet datert (rev.b). Området reguleres til følgende formål ( 12-5 og 12-6): Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse frittliggende småhusbebyggelse (BF1-BF5) Boligbebyggelse konsentrert småhusbebyggelse (BKS1-BKS3) Energianlegg- trafo (E1) Annet særskilt angitt bebyggelse og anleggsformål miljøstasjon (M1) Lekeplass (LEK) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kjøreveg, offentlig (o_veg1-o_veg5) Kjøreveg, felles privat (f_veg1 f_veg3) Gang-/sykkelveg (GS1-GS2) Fortau (FTA1-FTA4) Annen veggrunn Holdeplass/plattform (HP1-HP2) Parkering (P1-P2) Grønnstruktur Grønnstruktur (G1) Hensynssoner Sikringssoner andre sikringssoner ledningstrase Sikringssoner - frisikt 2 FELLESBESTEMMELSER 2.1 Rekkefølgekrav Veianlegg a. Før det gis igangsettingstillatelse innenfor noen av boligfeltene i planen, skal frisikt i krysset Tveten/Valleveien være etablert. b. GS2 skal være ferdig opparbeidet før det gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for 1. bolig i planområdet. c. GS1 skal være ferdig opparbeidet før det gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for 1. bolig i BKS2, BF3 eller BF4. d. FTA1 skal være ferdig opparbeidet før det gis midlertidig brukstillatelse for 1. bolig i planområdet. FTA1 skal være ferdig opparbeidet med gatelys innen 16 boliger har fått brukstillatelse. Øvrige deler av FTA2, FTA3 og FTA4 skal opparbeides i takt med videre utbygging i planområdet. e. Bussholdeplasser og gang- og sykkelveg GS2 skal være ferdig opparbeidet før første bolig i området får brukstillatelse.

3 2.1.2 Lekeplasser a. Lekefelt LEK skal være opparbeidet med kjørbar atkomst for drift og vedlikehold før det gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for 1. bolig i planområdet. 2.2 Dokumentasjonskrav a. Det skal utarbeides en detaljert situasjonsplan for hver enkelt tomt i BF1 BF2, før det gis byggetillatelse for den enkelte tomt. I situasjonsplan skal hensynet til nabotomt være vist i forhold til terrengendringer, for å sikre at tomtene sees i sammenheng. b. Det skal utarbeides en detaljert landskapsplan for hvert av feltene BKS1, BKS2 og BKS3, før det gis rammetillatelse for feltene. Landskapsplan kan omfatte deler av feltene, dersom feltene bygges ut i etapper. Landskapsplan skal minimum vise: Funksjonsangivelser Bebyggelsens plassering Atkomstforhold, interne veger, parkering og biloppstillingsplasser Opparbeiding av grøntarealer Felles uteoppholdsarealer, grønne sti- og ferdselsårer, atkomstmuligheter til lekeareal/kollektivtilbud/omkringliggende rekreasjonsområder Snitt med terrengendringer Evt. tomteinndelinger c. Det skal utarbeides en detaljert tomteplan for hvert av feltene BF3, BF4 og BF5, før det gis delings- eller rammetillatelse. Tomteplanen skal gjøre rede for detaljer som ikke kommer fram i reguleringsplanen som tomtegrenser, interne stier/grøntkorridorer, terrenghøyder, forstøtningsmurer, atkomst, plass for søppel etc. d. Før det gis byggetillatelse innenfor noen av boligfeltene i planen skal det foreligge godkjent kommunalteknisk plan inkl. belysning for området og en samlet kabelplan. Den kommunaltekniske planen skal omfatte håndtering av overvann. e. Geotekniske vurderinger av byggegrunn skal dokumenteres i byggesøknad. f. Det skal for LEK utarbeides en landskapsplan (utomhusplan). Landskapsplan skal vise utforming, apparater, terrengbehandling og vegetasjon for lekeplassen. Plan for lekeplass kan inngå i landskapsplan for feltene de grenser til. 2.3 Estetikk Ny bebyggelse skal være tilpasset omgivelsene og ta hensyn til det landskapsrommet den blir en del av. Alle inngrep skal planlegges og utføres slik at tilpasning til terreng blir best mulig.

4 Bebyggelsen innenfor de enkelte feltene BKS1, BKS2 og BKS3 bør ha en enhetlig utforming med tanke på materialbruk, fargebruk, takvinkler og volumer. 2.4 Kulturminner Dersom det viser seg at tiltak innenfor planen kan skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje, må arbeidene straks stanses og kulturminneforvaltningen varsles umiddelbart. Ansvaret påhviler tiltakshaver og/eller ansvarshavende leder på stedet. 2.5 Trafikkstøy Kravene til støynivå jfr. retningslinje T-1442 og NS 8175 skal være oppfylt både i anleggsfase og etablert situasjon. 2.6 Renovasjon Renovasjonsløsninger skal være i tråd med kommunes renovasjonsregler eller til det gjeldende renovasjonsselskaps retningslinjer. Utvendig plassering av renovasjonsanlegg skal vises i situasjonsplan. 2.7 Radon Ved oppføring av bygninger beregnet for varig opphold, skal det gjøres forebyggende tiltak i henhold til kravene i teknisk forskrift (av ), som sikrer at konsentrasjonen av radongass i inneluft er så lav som mulig og alltid under 200 Bg/m 3. Tilkjørte masser kan ikke hentes fra radonrisikoområder, da disse massene kan inneholde høyere konsentrasjoner av radon. 2.8 Strømforsyning Det skal legges til rette for 400 V strømforsyning i planområdet. 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG 3.1 Fellesbestemmelser for BF1, BF2, BF3, BF4, BF5, BKS1, BKS2 og BKS3 Områdene skal benyttes til boligbebyggelse med tilhørende garasjer og uthus etc. Garasjer kan plasseres utenfor viste byggegrenser, men minimum 2,0 meter fra eiendomsgrense mot vei. Dette gjelder når lengderetningen på garasjen er parallell med tilstøtende vei. a. Det tillates saltak, pulttak og flate tak. Takvinkel skal være mellom 10 og 40 0 for saltak og pulttak. b. Mønehøyde på garasje skal ikke overstige 6,0 meter. c. Alle boliger tillates bygd med underetasje der terrenget gjør dette mulig. d. Der terrenget tillater dette, skal boliger som kan ha alle hovedfunksjoner på inngangsplan, bygges med trinnfri adkomst fra parkering og slik at de er eget for bevegelseshemmede. e. Støttemurer kan ha en høyde på inntil 2 meter. Løsmasseskråninger skal ikke være brattere enn 1:2.

5 f. Bebyggelsen skal i størst mulig grad tilpasses terrenget. Koller innenfor byggeområdene kan sprenges ned til nivå tilpasset tilstøtende veger. Naturlige søkk og renner i terrenget kan fylles igjen. Nedsprenging og oppfylling må gjennomføres slik at området blir egnet for bebyggelse. 3.2 Boligbebyggelse frittliggende småhusbebyggelse BF1 BF5 a. Innenfor feltene kan det etableres frittliggende boligbebyggelse i form av eneboliger og tomannsboliger. b. Gjennomsnittlig gesimshøyde skal ikke overstige 6,0 meter og mønehøyde skal ikke overstige 8,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Ved pulttak er maks nedre gesims 6,0 meter og maks øvre gesims 8,5 meter. c. Øvre grense for utnyttelse skal være %BYA=25% for tomter under 600 m 2. Øvre grense for utnyttelse skal være %BYA=30% for tomter over 600 m 2. d. Det skal avsettes min. 2 parkeringsplasser for hver enebolig. Min. 1 plass skal være i garasje eller carport. Ved bygging av tomannsbolig skal det avsettes min. 1,5 parkeringsplasser for hver boenhet. For tomter mindre enn 500 kvm tillates maks. 36 kvms garasje, og for tomter over 500 kvm tillates garasje inntil 50 kvm. e. Det tillates sekundærleilighet i tillegg til hovedbolig innenfor hver tomt. For sekundærleilighet skal det etableres 1 parkeringsplass. 3.3 Boligbebyggelse konsentrert småhusbebyggelse BKS1, BKS2 og BKS3 a. Innenfor feltene kan det etableres konsentrert eneboligbebyggelse, 2-mannsboliger, 4- mannsboliger, rekkehus, kjedehus eller tilsvarende bebyggelsesformer. b. Gjennomsnittlig gesimshøyde skal ikke overstige 6,5 meter og mønehøyde skal ikke overstige 8,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Ved pulttak er maks nedre gesims 6,5 meter og maks øvre gesims 8,5 meter. c. Takform skal ha et enhetlig preg innenfor hvert felt, jf 2.3. d. Øvre grense for utnyttelse innenfor feltene skal være %BYA=40%. e. Det skal avsettes min. 1,5 parkeringsplasser for hver boenhet. f. Det skal avsettes min. 50 kvm uteoppholdsareal per boenhet. 3.4 Energiforsyning trafo

6 Innenfor arealet kan det etableres nettstasjon/trafo. 3.5 Miljøstasjon (M1) a. Feltet skal benyttes til felles miljøstasjon for området. b. Miljøstasjon kan overbygges. 3.6 Lekeplasser LEK Lekeplass skal sikres gode solforhold (ved jevndøgn skal minst 50% av lekearealet/lekeområdet være solbelyst i tiden kl ) og skjermes mot sterk vind, trafikkfarer, støy og helsefarlige forhold. Areal og lekeapparater skal utformes i samsvar med gjeldende sikkerhetsforskrift og det skal legges til rette for min. 3 aktiviteter. Deler av arealet skal beholde eksisterende vegetasjon. 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 4.1 Kjøreveg, offentlig (o_veg2) Kjøreveg skal opparbeides med en bredde på min. 6 meter inkl. skulder. Asfaltert vei skal være min. 5 meter. 4.2 Kjøreveg, offentlig (o_veg4 og o_veg5) Kjøreveg skal opparbeides med en bredde på min. 5 meter inkl. skulder. Asfaltert vei skal være min. 4 meter. 4.2 Kjøreveg, felles privat (f_veg1 - f_veg3) Kjøreveg f_veg1, f_veg2 og f_veg3 skal være felles privat veg. 5 GRØNNSTRUKTUR 5.1 Grøntstruktur (G1) Innenfor G1 tillates mindre terrengendringer i forbindelse med opparbeidelse. Arealet skal gis et grønt preg. 5.2 Grøntstruktur (G2) Innenfor arealet kan det etableres gruset sti. 6 HENSYNSSONER 6.1 Sikringssone andre sikringssoner - ledningstrase Innenfor sonen tillates ikke tiltak som kan skade vannledning. 6.2 Sikringssone - frisiktsone Innenfor frisiktsonene skal det være fri sikt over en høyde av 0,5 meter over tilstøtende vegbane.

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl Arkivsak: 13/2648 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L13 Planid: 20130006 1 av 5 FORSLAG TIL (fjernes når planen er vedtatt)

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN HARESTADVIKA PLAN 2012002 Randaberg kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN HARESTADVIKA PLAN 2012002 Randaberg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN HARESTADVIKA PLAN 2012002 Randaberg kommune Dato: 23.10.2012 til 1. gangsbehandling 17.12.2012 tilpasset vedtak 1. gangsbehandling 22.04.2013 begrenset

Detaljer

PLANBESTEMMELSER 1. GENERELT

PLANBESTEMMELSER 1. GENERELT PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SVARTLIA, GNR. 40 BNR.76. AREALPLAN - ID: 2014004 Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre i møte dato: Under K. Sak nummer: formannskapssekretær

Detaljer

MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune.

MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune. Forslag til Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for: MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune. Plankode: 20150005 Sonekode: xx xx Sist revidert 01.07.2015 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.2015

Detaljer

Frisiktsoner. H140 Faresone stormflo. H320_1 Hensynssone med angitte særlig hensyn bevaring av kulturmiljø. H570

Frisiktsoner. H140 Faresone stormflo. H320_1 Hensynssone med angitte særlig hensyn bevaring av kulturmiljø. H570 Forslag til bestemmelser til områderegulering for Hegna Dato: 19.05.15 Disse bestemmelsene gjelder for område vist med reguleringsgrense på plankart datert 07.11.11, sist revidert 16.06.15. Området er

Detaljer

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa.

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa. DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE A og B PLAN 2007 322-01 AASE GÅRD BESTEMMELSER Revidert: 18.04.2012 Plan 2007322-01 Godkjent av Sandnes bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens 12-12 Den: 29.05.2012 Ordføreren

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 SKIEN KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet : 03.02.2011 Dato for revisjon av bestemmelsene : 03.02.2011 Dato for

Detaljer

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. SOLA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL OMRÅDEREGULERING FOR KVITHEI, HÅLANDSMARKA. PLANID 0448, DATERT 31.05.14 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE 1 Generelt A. Disse bestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. B. Arealene

Detaljer

Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er:

Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er: AUKRA KOMMUNE DETALJREGULERING FOR FALKHYTTEN SENTRUM VEST REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) PlanID Utarbeidet av Vatne Arkitekter AS Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak 1 Formål Formålet

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan nr 2419, reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien, Hillevåg bydel

STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan nr 2419, reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien, Hillevåg bydel STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan nr 2419, reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien, Hillevåg bydel Datert:16.01.2014 Sist revidert:08.07.2014 1 Formål Planen skal gi rammer for

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad Forslag til bestemmelser er sist revidert 29.01.2015 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering

Detaljer

BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245

BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245 BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245 Plandato: 04.06.2014 Sist revidert: 04.03.2015 Godkjent: 26.03.2015 i Kommunestyre, sak 21/15 Planid: 05020359 1 PLANENS FORMÅL

Detaljer

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2.

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Plan nr. SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Planen er datert 08.01.2010 Bestemmelsene er datert 08.01.2010, sist endret 15.02.2010 Planen med bestemmelsene

Detaljer

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2.

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Plan nr. 193 SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Bestemmelsene er datert 11.01.2010, sist endret 25.05.2010 Planen med bestemmelsene er vedtatt av

Detaljer

PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267

PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267 STANGE KOMMUNE PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267 Dato: Plankart er datert: 06.02.2012 Planen opphever del av/plan nr. Sist revidert:

Detaljer

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som ligger innenfor planens begrensning som vist på plankartet.

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som ligger innenfor planens begrensning som vist på plankartet. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GEITERYGGEN NÆRINGSPARK Alternativ 1 Dato: 25-05-2011 Revidert etter vedtak i kommuneplanutvalget: 21-06-2011 1 Avgrensning og formål Reguleringsbestemmelsene gjelder for det

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150002 Revidert dato: 22.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan (detaljregulering), jf. PBL. 12-7

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan (detaljregulering), jf. PBL. 12-7 Gausdal kommune Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan (detaljregulering), jf. PBL. 12-7 Veisten i Forset 2014-06-03 2 2014.04.11 Oversendelse NieSc AsGBr ArD 1 2014.04.09 For kontroll NiESc AsGBr

Detaljer

BF1 til BF4 M T KA Lek. FS SR1 og SR2 SG H1 og H2

BF1 til BF4 M T KA Lek. FS SR1 og SR2 SG H1 og H2 Arkivsak : 09/3211 (K2000), 13/00138 (360 o ), 14/00008 (360 o ) Arkivkode : PlanID 1013 Sakstittel : Reguleringsplan for Haslerlia REGULERINGSPLAN FOR HASLERLIA DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til detaljregulering for Storhaugen - Tranøyosen

PLANBESTEMMELSER til detaljregulering for Storhaugen - Tranøyosen Hamarøy kommune PLANBESTEMMELSER til detaljregulering for Storhaugen - Tranøyosen SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG Dato Sign. Saksnr. BYGNINGSLOVEN Vedtatt kommunestyret 08.09.2011 I.D.L. 43/11 Fylkesmannen

Detaljer

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 06/120-44 L12 Randaberg 04.06.2010 Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Utarbeidet av Asplan Viak AS 22.2.2007

Detaljer

Plan nr. 216_ 20120170 SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN - OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon 24.06.2015

Plan nr. 216_ 20120170 SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN - OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon 24.06.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING KIRKEVIKA-TORVVIKVEIEN I NESODDEN KOMMUNE Plan nr. 216_ 20120170 SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN - OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon 24.06.2015

Detaljer

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert 20.11.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Kjøpsvik sentrum

PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Kjøpsvik sentrum Tysfjord kommune PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Kjøpsvik sentrum SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 10.07.2009 RHB 1.gangs behandling

Detaljer

1.1 Bebyggelse og anlegg bolig/forretning/kontor område BKB (pbl 12-5 nr 1)

1.1 Bebyggelse og anlegg bolig/forretning/kontor område BKB (pbl 12-5 nr 1) TOBIENBORG - SENTRUMSOMRÅDE. DETALJREGULERINGSPLAN Plan nr 1323 Dato: 13.05.15 Revidert: 31.08.15 (etter 1.gangsbehandling) Vedtatt av Bystyret 1 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL 12-5 NR 1) 1.1 Bebyggelse og

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer