Skolestruktur Tverlandet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skolestruktur Tverlandet"

Transkript

1 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /13038 A20 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/105 Formannskapet Skolestruktur Tverlandet Forslag til vedtakadministrasjonen fortsetter arbeidet med prosjektet. 2. Ferdigstillelse av prosjektet forskyves 1 år til utgangen av En økning av rammen for utvikling og oppfølgingskostnadene søkes inntatt i forbindelse med behandling av kommunens økonomiplan for Sammendrag Administrasjonen har arbeidet med å øke egen kunnskap om problematikk og nødvendig prosess i forbindelse med gjennomføring av prosjektet. Det er fremkommet behov for innleie av eksterne ressurser, både i forhold til intern kompetanse og kapasitet. Man har nådd kritisk linje, og for å komme videre må det engasjeres eksterne rådgivere. Ønsket ferdigstilling innen utgangen av 2015 er ikke realistisk, og mer realistisk tidshorisont er ferdigstillelse innen utgangen av Det er avsatt 2 Mill i budsjettet for kostnader til utvikling og utarbeidelse av grunnlag for OPS konkurransen samt nødvendig oppfølging av OPS leverandøren. Dette er for lite og behovet er estimert til 7 Mill. Anskaffelse av eksterne rådgiver ressurser kan ikke gjennomføres før nødvendig finansiering er på plass. Administrasjonen arbeider videre med prosjektet. Budsjett for utvikling- og oppfølgingskostnader søkes inntatt i forbindelse med behandling av kommunens økonomiplan for Ønsket ferdigstilling av bygget forskyves til utgangen av Saksopplysninger Bystyret vedtok i møte at ny skole på Tverlandet skal bygges som et OPS-prosjekt og at prosjektet skal innarbeides i økonomiplanen for I bystyrets behandling av økonomiplan for i møte PS 12/193 ble rådmannen bedt om å ta ut Tverlandet skole fra opplåningsporteføljen og fortsette arbeidet med realisering av skolen som OPS uten kommunalt låneopptak. Skolen ønskes ferdigstilt innen utgang 2015 og Bystyret bevilget 1 mill. i 2013 og 1 mill. i 2014 i prosjekteringsmidler. Behov Prosjektet skal dekke behov for endring av skolestruktur for Løding/Tverlandet. Det skal utvikles en samlet løsning med 1-10 skole på Tverlandet skoles område/nærområde som skal løse skolebehovet på kort og lang sikt. Oppgradering av svømmebasseng og flerbrukshall med Side4

2 renoverte garderober skal inngå. Samtidig skal området utvikles slik at det får et tidsmessig og fremdriftsrettet bydelssenter med bibliotek, kafe/kantine, auditorium/kino/kultursal mv. med et stort oppgradert uteområde. Det skal tas utgangspunkt i at deler av skolen bygges som nybygg i Havgulheia og deler av skolen på nåværende tomt i form av rehabilitering/ombygging av eksisterende arealer samt tilbygg til disse. Det skal forhandles om overtakelse av idrettshallen fra Tverlandshallen A/L slik at utviklingen av hele arealet kan ses i sammenheng Forhold til planverk Det er i forslag til ny kommunedelplan for Tverlandet foreslått at Tverlandet skoles område/nærområde reguleres til offentlig tjenesteyting for å ivareta planer om bygging av ny skole. Det må utarbeides reguleringsplan. Status Realisering av prosjekter ved bruk av OPS modellen er ny for kommunen, og eiendomskontoret har arbeidet med å øke kunnskapen om problematikken og nødvendig prosess i forbindelse med dette. Det har blant annet vært kontakt med Skanska, Tromsø og Bergen kommune samt Undervisningsetaten i Oslo kommune (UDE). Det planlegges videre et studiebesøk til UDE som har god erfaring med realisering av skoler ved bruk av OPS modellen. Kommunen vil her være leietaker og ikke byggherre som ved en tradisjonell entreprise og det krever en noe annen tilnærming til oppgaven enn ved tradisjonell entrepriseform. Det finnes foreløpig ingen standard for OPS kontrakter. I stedet for en investeringskostnad over relativt kort tid vil man her forplikte seg til en fast årlig leiesum over et gitt antall år, normalt år. Årlig leiesum vil være avhengig av hvordan man velger å fordele investeringskostnadene samt de krav til dimensjonering, utforming, kvalitet, drift og vedlikehold man legger inn i leveransekravene. Det er ekstra utfordrende at man i dette prosjektet har en miks av ombygging av eksisterende bygningsmasse og tilbygg/nybygg og håndtering av dette mot OPS leverandøren. Man har også en idrettshall som kommunen foreløpig ikke eier. En annen faktor som bør vurderes er om markedet i landsdelen er klar for OPS. Det er igangsatt arbeid med prosjektets organisering og rammer, som grunnlag for et styringsdokument som skal forelegges opprettet styringsgruppe for godkjenning. Organisering Det er opprettet en styringsgruppe for prosjektet bestående av Eiendomssjefen, Kommunaldirektøren og Økonomisjefen. Eiendomskontoret har utpekt en prosjektansvarlig for prosjektet. Foreløpig forslag til organisering fremgår av figur under. Side5

3 Bystyret Formannskapet Rådmann Eiendomssjef Styringsgruppe Eiendomssjef Kommunaldirektør Økonomisjef Seksjonsleder Prosjektansvarlig Prosjektleder/OPS rådgiver Juridisk rådgiver Finansiell rådgiver Rådgiver skoleplanlegging Brukermedvirkning Brukerkoordinator Intern ressursgruppe Eiendom, økonomi, IKT, byplan OPS leverandør Lag/foreninger Skole Anskaffelser Da dette er første gang man gjennomfører denne type prosjekt vil det være hensiktsmessig å anskaffe en ekstern prosjektleder med OPS kompetanse. Erfaringsmessig vil det også være behov for å anskaffe eksterne relevante ressurser med juridisk og finansiell kompetanse. Dette kan knyttes til anskaffelsen av prosjektleder. Fordelen er at det er tilstrekkelig med en konkurranse, og man får et «team» som selv har valgt å samarbeide. Opplæringskontoret har ved flere anledninger engasjert rådgiver med spisskompetanse på områdene funksjonsbeskrivelse og brukerprosess, som har bistått grunnskolekontoret både i inspirasjonsseminar og møte med lærere. Både fra OK sin side og Eiendomskontoret er det ønskelig at det anskaffes denne type rådgiver til prosjektet på den pedagogisk/organisatoriske siden og i relasjon til brukermedvirkning (brukerkoordinator). Selve hoved anskaffelsen blir OPS konkurransen. Basert på erfaring fra andre som har gjennomført denne type prosjekt anbefales det å gjennomføre en konkurranse med forhandling i to trinn. Dette fordi forhandlinger om et så vidt omfattende prosjekt er krevende både for tilbyder og oppdragsgiver. Det er derfor ønskelig å sikre at kun kvalifiserte leverandører får anledning til å inngi tilbud samtidig som det er ønskelig å begrense mengden tilbydere det skal forhandles med. I denne form for anskaffelse er det også ekstra viktig at man får til en god konkurranse med kvalifiserte tilbydere. En måte som er blitt brukt for å stimulere markedet er å premiere og 3. plass i konkurransen med et pengebeløp. Før anskaffelsen kan igangsettes er det en del som må på plass/tas stilling til, blant anna: Utarbeide funksjonsbeskrivelse for behovet med tekniske og pedagogiske spesifikasjoner. Krav til dimensjonering, utforming, kvalitet, drift og vedlikehold må utformes. Det må tas stilling til leietid, vanlig år Risikofordeling (f.eks. i forhold til grunnforhold/tomt) Betalingsmekanisme Endringshåndtering både i byggefase og leiefase. Side6

4 Overtakelse av bygningsmassen etter leieperiodens slutt må vurderes i forhold til fordeling av investeringa, her kan man fordele alt utover leieperioden eller ta deler av investeringa på slutten, altså ved overtakelse. Hvordan håndtere at vi her får en miks av ombygging i eksisterende bygningsmasse og tilbygg/nybygg. Skal f.eks. OPS leverandøren kjøpe eksisterende bygningsmasse? I tillegg har man en idrettshall som kommunen foreløpig ikke eier. Undersøke markedet Undersøke muligheter/betingelser for rentekompensasjon fra Husbanken Kartlegge muligheter/betingelser for momskompensasjon Interne ressurser Prosjektansvarlig for prosjektet har valgt å slutte på grunn av flytting og prosjektet står per tiden ubemannet. Eiendomskontoret arbeider med å reorganisere prosjektet og prosess med rekruttering er igangsatt. Når det gjelder økonomikontorets støtte inn til prosjektet må den baseres på mye kjøp av tjenester. Dette er kompetanse økonomikontoret ikke besitter (pga. manglende erfaringsgrunnlag) samtidig som de har kapasitetsbrist i forhold til at mye av ressursene går med til å styre og sørge for framdrift i prosjekt «Framtida vårres». Fra OK avdelingens side er det også ønskelig at det leies inn ressurs på den pedagogisk/organisatoriske siden og i relasjon til brukermedvirkning. Fremdrift/oppgaver Med hensyn til ønsket ferdigstillelse innen utgang av 2015 er det, ut i fra det man ser i forhold til erfaring andre har gjort og generell erfaring med gjennomføring av prosjekter, ikke mulig. For å få gjennomført en forsvarlig prosess anses et mer realistisk ferdigstillelsestidspunkt for prosjektet å være årsskifte 2016/2017. Dette forutsatt at kommunen har intern ressurs til å drive prosjektet fra høst Tabell under viser hoved milepæler i prosjektet med antatt tidsforbruk. For sjølve OPS konkurransen er forbruk basert på erfaring fra Søreide skole i Bergen som er under oppføring. Oppgaver Anskaffelse ekstern PL med rådgiver kontrakts juss og økonomi Anskaffe ekstern rådgiver skoleplanlegging/brukerkoordinator Utarbeide prekvalifisering grunnlag Gjennomføre prekvalifisering Utarbeide konkurransegrunnlag Tilbudsregning Gjennomføre forhandling og inngå kontrakt Prosjektering og bygging (OPS entreprenør) Antatt tidsforbruk 2 måneder 4 måneder 2 år Kostnader Foreløpig anslått investeringskostnad er 231,4 mill. Beregning er gjennomført av BOARCH Arkitekter AS. Beregningen innehar noe usikkerhet da skisseprosjekt ikke er gjennomført for valgte alternativ. Prissetting er basert på erfaringstall i forbindelse med nybygging og ombygging i Bodø. Det er ikke utført beregning av en såkalt PSC Public sector comparator, dvs. en nåverdi av livsløpskostnadene når prosjektet gjennomføres som en tradisjonell offentlig anskaffelse. PSC kan brukes i evalueringen av OPS-tilbudene, men ikke alle velger å gjøre en slik beregning, dvs. at svaret kommer når tilbud fra OPS leverandørene foreligger. Interne gjennomføringskostnader Side7

5 Det er avsatt 2 Mill i budsjettet for kostnader til utvikling og utarbeidelse av grunnlag for OPS konkurransen samt nødvendig oppfølging av OPS leverandøren fra kommunens side underveis. Det er for lite. Det er utført følgende beregning for disse kostnadene: Innleie prosjektleder og rådgivere ca. 4,5 Mill Interne kostnader ca. 1,5 Mill Premiering av deltakere i konkurransen ca. 1 Mill Sum ca. 7,0 Mill Estimerte kostnad for innleie av prosjektleder med juridisk og finansiell rådgiver er basert på erfaringstall fra Bergen kommune. Differansen fra 6,5 Mill som er oppgitt i tertialrapporten opp til 7 Mill er behov for rådgiver skoleplanlegging som tilkom i etterkant. Tabell under viser bevilga kostnader fordelt pr. år Bevilga budsjett Beregna kostnad Konklusjon og anbefaling Administrasjonen har arbeidet med å øke egen kunnskap om problematikk og nødvendig prosess i forbindelse med gjennomføring av prosjektet. Det er identifisert en del oppgaver/spørsmål som det må tas stilling til, forslag til organisering er utarbeidet og det er utført vurderinger i forhold til ressursbehov, kostnader og fremdrift. Det er fremkommet behov for innleie av eksterne ressurser for å kunne gjennomføre prosjektet, både i forhold til intern kompetanse og kapasitet. Man har her nådd kritisk linje, og for å komme videre må det engasjeres eksterne rådgivere. Bystyrets vedtak om at skolen ønskes ferdigstilt innen utgangen av 2015 er ikke realistisk, og mer realistisk tidshorisont er ferdigstillelse innen utgangen av Det er avsatt 2 Mill i budsjettet for kostnader til utvikling og utarbeidelse av grunnlag for OPS konkurransen samt nødvendig oppfølging av OPS leverandøren. Dette er for lite og behovet er estimert til 7 Mill. Anskaffelse av eksterne rådgiver ressurser kan ikke gjennomføres før nødvendig finansiering er på plass. Administrasjonen arbeider videre med prosjektet og så snart det er ny prosjektansvarlig på plass samt tilstrekkelig finansiering igangsettes anskaffelse av rådgivere. Budsjett for utvikling- og oppfølgingskostnader søkes inntatt i forbindelse med behandling av kommunens økonomiplan for Ønsket ferdigstilling av bygget forskyves til utgangen av Saksbehandler: Aud Val Rolf Kåre Jensen Rådmann Thor Arne Tobiassen Eiendomssjef Side8

6 Trykte vedlegg: <skal fylles ut> Utrykte vedlegg: <><Vennligst ikke slett noe etter denne linjen> Side9

Ny barnehage i Rønvik - driftsform og plassering

Ny barnehage i Rønvik - driftsform og plassering Barnehagekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.09.2013 66143/2013 2011/7059 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/34 Komitè for levekår 17.10.2013 13/146 Bystyret 31.10.2013 Ny barnehage i

Detaljer

Opprettelse av utredningsprosjekt, kommunalt eiendomsforetak

Opprettelse av utredningsprosjekt, kommunalt eiendomsforetak HR-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.01.2014 4514/2014 2013/1292 610 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/3 Organisasjonsutvalget 28.01.2014 14/4 Formannskapet 29.01.2014 14/5 Bystyret 13.02.2014

Detaljer

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på Burøya - Maskinering AS/Ysland Eiendom As

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på Burøya - Maskinering AS/Ysland Eiendom As Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.11.2014 76636/2014 2011/9399 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/251 Formannskapet 17.12.2014 Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på

Detaljer

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.03.2014 18385/2014 2010/1031 140 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 27.03.2014 14/48 Bystyret 27.03.2014 LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Bygging av ny barnehage på Ranemsletta. - Byggeprosess og videre driftsform

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Bygging av ny barnehage på Ranemsletta. - Byggeprosess og videre driftsform Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2007/3577-25 Saksbehandlere: Trond Stenvik / Dagfinn Johansen Saksframlegg Bygging av ny barnehage på Ranemsletta. - Byggeprosess og videre driftsform

Detaljer

Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan kommunen ønsker å bruke eiendommen

Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan kommunen ønsker å bruke eiendommen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60662/2014 2013/764 613 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/179 Formannskapet 15.10.2014 Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan

Detaljer

INNLEDNINGSFASEN I BYGGEPROSJEKTER VURDERT MED UTGANGSPUNKT I PROSJEKTET BLYSTADLIA SKOLE OG BARNEHAGE

INNLEDNINGSFASEN I BYGGEPROSJEKTER VURDERT MED UTGANGSPUNKT I PROSJEKTET BLYSTADLIA SKOLE OG BARNEHAGE NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT VURDERT MED UTGANGSPUNKT I PROSJEKTET BLYSTADLIA SKOLE OG BARNEHAGE RÆLINGEN KOMMUNE FEBRUAR 2014 Utført av Ingar F. Leiksett NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON

Detaljer

Etablering av parkeringsselskap

Etablering av parkeringsselskap Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.05.2014 34484/2014 2014/3329 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/106 Formannskapet 03.06.2014 14/83 Bystyret 19.06.2014 Etablering av parkeringsselskap

Detaljer

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 1 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til juni gjennomført en forvaltningsrevisjon av å følge byggeprosjektet OBUS

Detaljer

Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF

Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF Vår dato: Saksbehandlere:Hanne Bentsen/Jan-Erik Hansen og Jens Herstad Dato. 19.05.2008 Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF Innledning Ved nyttår overtok Helse

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 29. april 2013 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus - kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Tertialrapport 2/2012 med budsjettreguleringer

Tertialrapport 2/2012 med budsjettreguleringer Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.09.2012 54443/2012 2012/6128 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/158 Formannskapet 10.10.2012 Bystyret 24.10.2012 Tertialrapport 2/2012 med budsjettreguleringer

Detaljer

EVALUERING AV HADELAND VIDEREGÅENDE

EVALUERING AV HADELAND VIDEREGÅENDE EVALUERING AV BYGGEPROSESSEN VED HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 2-2014 2014-414/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall FORVALTNINGSREVISJON Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Oppfølging i byggeperioden VERDAL KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Annet Generalforsamling AS Industribygg. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Annet Generalforsamling AS Industribygg. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 05.06.2013 Tidspunkt: 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12,

Detaljer

Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Orienteringer. Utvalg: Møtested: Blåsalen Dato: 28.01.2014 Tidspunkt: 08:00

Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Orienteringer. Utvalg: Møtested: Blåsalen Dato: 28.01.2014 Tidspunkt: 08:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Organisasjonsutvalget Blåsalen Dato: 28.01.2014 Tidspunkt: 08:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Boliger for unge med bistandsbehov

Boliger for unge med bistandsbehov Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.02.2013 11400/2013 2012/2162 613 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 13/10 Komitè for levekår 07.03.2013

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Planlegging og styring av eneromsutbygging. Hemne kommune

Forvaltningsrevisjon. Planlegging og styring av eneromsutbygging. Hemne kommune Forvaltningsrevisjon Planlegging og styring av eneromsutbygging Hemne kommune Desember 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden september

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Ski kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Ski kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 02.06.14 RAPPORT 15/2013 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap Forvaltningsrevisjon nr 1725-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden oktober 2008 til desember 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

Masteroppgave i eiendomsutvikling og forvaltning 2011 Eirik Rudi

Masteroppgave i eiendomsutvikling og forvaltning 2011 Eirik Rudi NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT Oppgavens tittel: Tidligfasevurdering av aktuelle virkemidler for å realisere større eiendomsprosjekter i kommunen

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO ØBER-11/7815-2 BEI Jåttåvågen Folkebad 37182/11 09.06.2011

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO ØBER-11/7815-2 BEI Jåttåvågen Folkebad 37182/11 09.06.2011 Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO ØBER-11/7815-2 BEI Jåttåvågen Folkebad 37182/11 09.06.2011 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. april 2015 Saksbehandler: Direktør Oslo sykehusservice Vedlegg: SAK 28/2015 ETABLERING AV ET PREFABRIKKERT BYGG PÅ ULLEVÅL SYKEHUS Forslag til vedtak

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: TORSDAG 20.03.2014 kl. 13:00 Rådmann og økonomisjef: Gjennomgang av årsregnskap for 2013, inkludert investeringer, redegjørelse

Detaljer

2. Byrådet får fullmakt til nødvendige justeringer av Budsjett 2013 som følge av sakens premisser.

2. Byrådet får fullmakt til nødvendige justeringer av Budsjett 2013 som følge av sakens premisser. Byrådssak 120/13 Tilstandskartlegging/tiltak skoler. Handlingsplan 1. Status pr. 15.4.2013 MEGJ ESARK-1642-201302335-5 Hva saken gjelder: 15. mai 2012 ble det lagt frem en sak (104/12) for Bystyret som

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

PROSESSVEILEDER EBA ANSKAFFELSE AV LEIEKONTRAKTER I POLITI- OG LENSMANNSETATEN

PROSESSVEILEDER EBA ANSKAFFELSE AV LEIEKONTRAKTER I POLITI- OG LENSMANNSETATEN PROSESSVEILEDER EBA ANSKAFFELSE AV LEIEKONTRAKTER I POLITI- OG LENSMANNSETATEN FORORD Denne prosessveilederen er utarbeidet av Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) til hjelp for politi og lensmannsetaten

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Forvaltningsrevisjon Byggeprosjekter i Sandefjord kommune SAMMENDRAG AV RAPPORTEN Revisjonsområde: Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Revisjonsperiode: januar mars 2014 Formål med forvaltningsrevisjonen:

Detaljer

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Rapport Januar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer