AD PS til PS 14/111 - Skoleløsning Tverlandet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AD PS til PS 14/111 - Skoleløsning Tverlandet"

Transkript

1 Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /2932 A20 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/139 Bystyret Komitè for levekår AD PS til PS 14/111 - Skoleløsning Tverlandet Forslag til innstilling 1. Det etableres et tilbygg i tilknytning til Tverlandet skole innen 2016 som skissert i alternativ 2 (på nåværende parkeringsplass). Dette bygges som et OPS-prosjekt. Løsningen må ta hensyn til at en 1-10 skole på Tverlandet skal gi en god samlokalisering til beste for god pedagogisk skoledrift både når det gjelder ute- og innearealer. 2. Det må utarbeides en framdriftsplan for byggeperioden. a. Denne må ta hensyn til at skoledriften kan foregå mest mulig normalt på dagens lokaliteter på Tverlandet og Løding skole. b. Denne må sikre en kontinuerlig framdrift med sikte på snarlig renovering av hele Tverlandet skole. 3. Riving og ombygging når det gjelder å etablere ny barnehage på Løding må skilles ut som et eget investeringsprosjekt. Saksopplysninger Vedtak som er fattet: PS 11/34, Bystyret, 14/ Det iverksettes prosjektering av ny skoleløsning på Tverlandet som redegjort i saken. Tidligere bevilgede skolestrukturmidler nyttes til videre prosjektering. Øvrige prosjekteringskostnader og investeringskostnader vurderes på vanlig måte i forbindelse med utarbeidelse av økonomiplan Bodøsjøen skole og Rønvik skole skal oppsummeres og evalueres før ytterlige skolebygg basert på BOPED blir igangsatt jfr vedtak PS 06/78 (bystyret) 3. Uteområdene blir vurdert skikkelig med tanke på de eldste aldersgruppene som skal ha sin utetid, friminutter etc. Det må være plass til de ulike aktivitetene på ulike alderstrinn. Oversendes: 4. Før utvidelsen av skolen starter må man sørge for at trafikksikkerhet til barna kvalitetssikres/utredes må grunnforhold på området utredes. Det skal være trygge skoleveier med gjerder, der det er behov for det. Det kommer til å bli vesentlig større biltrafikk i området og det må også kvalitetssikres at det er nok parkeringsplasser/droppsone for bl.a. foreldre som kjører sine barn til og fra skole og Side795

2 SFO (1. til 4. trinn). Dette må ikke gå på bekostning av elevenes utearealer. Bodø kommune mener at fysisk aktivitet er viktig for helse, trivsel og læring. Med så mange elever på ett lite område, MÅ dette ivaretas! 5. Bystyret forutsetter at det blir vanlig klasseroms inndeling, selv om det settes opp moduler. Kommunen har eksempler på at skoler som er bygget som baseskoler, går tilbake til tradisjonelle klasserom.. PS 12/142, Bystyret, 13/ Ny skole på Tverlandet bygges som et OPS-prosjekt. Det tas utgangspunkt i saksfremleggets alternativ Saken innarbeides i økonomiplanen Alternativ 2 innebar at deler av skolen bygges i Havgullheia deler av skolen på nåværende tomt til en investering angitt til kr. I økonomiplan ble det lagt inn følgende: 0,5 mill kr i 2014, 100 mill kr i 2015 og 131,5 mill kr i PS 12/193 Økonomiplan , Bystyret Føringer pkt 7: Bystyret ber rådmannen ta ut Tverlandet skole fra opplåningsporteføljen og fortsette arbeidet med realisering av skolen som OPS uten kommunalt låneopptak. Prosjektmidler er tilført over driftsbudsjett. Skolen ønskes ferdigstilt innen utgang I økonomiplan ble det fra administrasjonen lagt inn forslag om 0,6 mill kr i 2016 og 100 mill kr i PS 13/162 Økonomiplan , Bystyret Føringer pkt i: Bystyret henstiller rådmannen til å opprettholde planlagt fremdriftsplan for realisering av Tverlandet skole som OPS-prosjekt. Skolen skal stå ferdig innen åpningen av skoleåret Budsjetterte kapitalkostnader avsettes til fremtidig drift f.o.m Formannskapet/Bystyrets skal holdes løpende orientert om fremdriften av prosjektet. Føringen i PS 13/162 innebærer at 0,5 mill kr i 2014, 100 mill kr i 2015 og 131,5 mill kr i 2016 er det som gjelder. Det ble i 2014 nedsatt en arbeidsgruppe og en styringsgruppe for prosjektet. Prosjektleder Ada Myhren fra BDO er engasjert som prosjektleder av eiendomskontoret for ivaretakelse av OPS delen av prosjektet. OK-avdelingen og eiendomskontoret hadde 7/ møte med ordfører og kommunaldirektør for økonomi og finans for å få klargjort mandatet til prosjektet på bakgrunn av vedtaket i bystyret. Konklusjon fra møtet: Skolen 1-10 skal bygges som todelt løsning med en del på eksisterende område dvs ombygging og rehabilitering, og en ny del i Havgullheia. Nytt bygg i Havgullheia. Nytt bygg i Havgullheia bygges ved bruk av OPS kontrakt. Vanlig klasseromsinndeling legges til grunn for hele skolen. Parallelt med utvikling av OPS kontrakt for Havgullheia gjennomføres et skisseprosjekt for eksisterende skole. Prosjektet skal vurdere nødvendig oppgradering og komplettering av funksjoner slik som: Svømmehall og flerbrukshall m/renoverte garderober Bibliotek Side796

3 Kantine/kafe Auditorium/kino/kultursal Oppgradert uteareal Trygge skoleveier Når skisseprosjekt og kostnader for oppgradering av eksisterende skole foreligger skal bystyret prioritere rekkefølgen av nødvendige tiltak. Likeså ta stilling til kontraktsmodell for gjennomføring. Nybygg i Havgulheia ferdigstilles i Ordfører og kommunaldirektør for OK ivaretar informasjon ovenfor lokalmiljø og skolene. Videre utvikling i saken: : Styringsgruppa hadde møte med befaring på Tverlandet skole. Det viser seg at det i skolemiljøet på Tverlandet er lite tilfredshet med den vedtatte løsning med at deler av skolen skal bygges i Havgullheia : Rådmannen og OK-avdelingen representert ved kommunaldirektør, kultursjef, undervisningssjef, og rådgiver økonomi grunnskole hadde befaring på skolene på Tverlandet og Løding Det ble da luftet med skolen og rep for bydelsutvalget om to alternativer kunne være en bedre skoleløsning for Tverlandet skole Møte mellom representanter for eiendomskontoret, OK-avdelingen, Tverlandet skole, Løding skole og Tverlandet kommunedelsutvalg. Det ble uttrykt ønske fra skolen om at det kunne være bedre dersom nybygget plasseres i nærheten av Tverlandet skole/hall. Representant fra kommunedelsutvalget var tilstede. Enighet om at undervisningssjefen og representant for eiendomskontoret møter på neste møte i Tverlandet kommunedelsutvalg Undervisningssjefen, prosjektleder Eiendomskontoret og økonomirådgiver grunnskole møter på kommunedelsutvalget og orienterer om forslagene. Kommunedelsutvalget ønsker at det blir sett nærmere på en løsning som innebærer å flytte fotballbanen vestover for å skape rom for et utbygg av skolen på det frigjorte arealet Kommunaldirektør OK, leder for kommunedelsutvalget og rådgiver økonomi grunnskole orienterte Levekårskomiteen om endring av utbyggingsplaner for Tverlandet skole. Tverlandet kommunedelsutvalg gjorde følgende uttalelse i PS 14/15: Tverlandet kommunedelsutvalg går for framlagt alternativt forslag I, der kunstgressbanen flyttes og arealene i Havgullheia opparbeides til uteområder/uteklasserom. Vurderinger Det er vurdert 3 muligheter for løsning på Tverlandet: Alternativ 0: Innebærer å følge vedtaket om å bygge et bygg på ca 1200m2 på Havgullheia i tråd med tidligere vedtak. Alternativ 1: Bygge et tilbygg på ca 1200 m2 på den østlige delen av dagens kunstgressbane. Det innebærer at kunstgressbanen må flyttes vestover. Alternativ 2: Bygge et tilbygg på ca 1200 m2 på parkeringsplassen til Tverlandet skole. Alternativ 1. Flytte parkeringsplass og fotballbane mot vest. Plass til ny skoleutbygging i nærheten av opprinnelig skole og god tilgang til Havgullheia som uteskoleområde Ulempene er at kunstgressbanen må flytte og at Tverlandet kan få en periode uten fotballbane til alt kommer på plass. Det må ses på hvordan denne perioden kan gjøres så kort som mulig. Det må avklares om dette er en løsning som er akseptabel for Tverlandet idrettslag. Det må også avklares hvilke ekstra kostnader som vil påløpe ved flytting av fotballbanen og i hvor stor grad grunnforhold med leire vil utgjøre en utfordring. Side797

4 Fordeler er at dette bygget kan bygges uten å være i konflikt med naboer. Muligheten for å etablere en trearmet byggstruktur (småtrinn, mellomtrinn, u-trinn) med mulighet for å separere trinnene. Best utnyttelse av utearealer. Både investering og drift blir lavere enn i Havgullheia. Alternativt forslag 2. Flytte parkeringsplassen ved innkjøringen fra hovedveien og bygge skole på parkeringsplass. Ulemper: Kan komme naboprotester på manglende utsikt. Dette kan løses gjennom å skyve bygget litt lengre sørover eller gjennom byggutforming. Fordeler: Kan gjennom nybygget etablere en enhet i forkant av resten av byggene for levering SFO. Mulighet for sambruk arealer med barnehagen. Selv om det er langt fra østbygget til det nye bygget i vest, bør det være håndterlig administrativt. Både investering og drift blir lavere enn i Havgullheia. Dette bygget vil også bli billigere enn alternativ 1, ettersom kunstgressbanen ikke må flyttes og at grunnforholdene sannsynligvis vil være bedre. Side798

5 Framdrift uansett modell: Det er viktig å lage en fremdriftsplan som tar hensyn til at det skal drives skole i byggeperioden. Elever og lærere skal oppleve skolen som trygg og forutsigbar, med minst mulig grad av brakker og skyss. Denne fremdriftsplanen tar hensyn til at det skal drives skole under byggeperioden. De yngste elevene vil kunne være trygt forvart på Løding i hele byggeperioden. Det må vurderes om det er behov for å gjennomføre en del mindre investeringstiltak på Løding skole som følge av en trinnvis fremdriftsplan vil forlenge tidsperioden for bruk av Løding skole. Trinn 1-5 i denne fremdriftsplanen må derfor gjøres slik at hvert trinn, langt på vei er sluttført, før et nytt kan påbegynnes. Byggingen jfr trinn 1 må derfor komme snarest mulig i gang, mens man får lagt planer for hva som må gjøres med de eksisterende byggene. Det er viktig at det blir enighet om en prosess som gjør at utbyggingen kan komme i gang og sluttføres uten for mye opphold. Det er utarbeidet et forslag til planprosess: 1. Bygge nybygg på ca 1200 m2. 2. Når nybygg står ferdig vil man kunne tømme «østbygget» for mellomtrinnselever og administrasjon. Disse kan midlertidig flytte inn i nybygget. Da kan man ta til med å renovere «østbygget». 3. Når «østbygget» står ferdig vil man kunne starte renoveringen av u-trinnsfløya i «vestbygget». Skolen vil da kunne bruke «østbygget» og nybygget til mellomtrinn, u- trinn og administrasjon. 4. Når både nybygget er ferdig, østbygget og u-trinnsfløya i vestbygget er ferdig så kan elevene på Løding flytte inn. Da kan man starte med å rive det gamle bygget på Løding, og ombygge rødskolebygget til barnehage og deretter rive gamle Løding barnehage. Riving og ombygging når det gjelder å etablere ny barnehage på Løding må skilles ut som et eget investeringsprosjekt. 5. Ellers a. Brakkene på Engmarka kan deretter tas bort og parkeringsplassen kan gjøres ferdig. b. Renoveringen av bassenget kan foregå parallelt med disse ulike trinnene. Det vil ikke være til å unngå at svømmeundervisningen vil bli mangelfull i denne perioden. Det er noe kapasitet på Hunstadbassenget og Saltstraumen bassenget som kan benyttes, men det koster å leie busser. c. Tverlandshallens arealer må enten være et ansvar for Tverlandshallen AL eller denne må overtas av kommunen og så må det gjøres nødvendig oppgradering av arealer. Da må det tas stilling til bruk av uinnredet rom under idrettshallen. d. Det må også tas stilling til hvordan følgende punkter skal inngå i fremdriftsplanen: i. Bibliotek ii. Kantine/kafe iii. Auditorium/kino/kultursal iv. Oppgradert uteareal v. Trygge skoleveier Arbeidet framover vil bli å tidsfeste og kostnadsfeste de ulike delene av fremdriftsplanen og komme i gang med gjennomføringen av prosjektet. Fremdrift og valg av løsning. Dersom alternativ 1 velges vil det måtte avklares kostnader på flytting av kunstgressbanen. Dette avhenger hvor mye den må flyttes vestover og arealene som skal dreneres. Eiendomskontoret opplyser om at det er utfordrende grunnforhold med mye leire på den grunn som aktuell for utbygging etter alternativ 1. Grunnboring vil iverksettes om kort tid for å avklare dybden. Ved Side799

6 behandling av PS 11/34 og PS 12/142 var investeringene på en kompaktløsning beregnet (i 2012 priser) til kr , mens en løsning med en del av skolen i Havgullheia var beregnet til Det må antas at en løsning som dette som ikke er som det kompakte alternativ, men heller ikke så delsentral som Havgullheia vil kunne havne et sted i mellom. Grunnforhold og kostnader ved flytting av kunstgressbane, samt hva som må gjøres med den eksisterende bygningsmassen vil avgjøre hva endelig kostnadsoverslag for hele skoleløsningen blir. Eiendomskontoret har utarbeidet et OPS-prosjekt når det gjelder utbygging av nybygget. En OPSløsning for et nybygg tilknyttet eksisterende bygningsmasse vil kunne komplisere prosessen noe i forhold til å gjennomføre et bygg i Havgullheia som ikke er tilknyttet eksisterende bygningsmasse, men det er vurdert og ikke vil ha noen innvirkning på fremdriften av nybygget. Konklusjon og anbefaling Både alternativ 1 og 2 innebærer også at utbyggingen av ny skoledel vil være knyttet til eksisterende skoledel. Eiendomskontoret er i gang med en prosess rundt hvilket omfang den eksisterende bygningsmasse må renoveres. Målet er å ha et nybygg på 1200 m2 finansiert gjennom OPS ferdig til skolestart høsten Deretter vil renovering av eksisterende bygningsmasse gjøres etter en fremdriftsplan i regi av eiendomskontoret. Usikkerhet i forhold til kostnader og tidsbruk knyttet til grunnforhold og flytting av fotballbanen gjør at administrasjonen vil anbefale alternativ 2. Løsningen må ta hensyn til at en 1-10 skole på Tverlandet skal gi en god samlokalisering til beste for god pedagogisk skoledrift både når det gjelder ute- og innearealer. Det må utarbeides en framdriftsplan for byggeperioden som tar hensyn til at skoledriften kan foregå mest mulig normalt på dagens lokaliteter på Tverlandet og Løding skole og sikrer en kontinuerlig framdrift med sikte på snarlig renovering av hele Tverlandet skole. Saksbehandler: Ståle Ellefsen Aasjord Rolf Kåre Jensen Rådmann Arne Øvsthus kommunaldirektør Side800

Ny barnehage i Rønvik - driftsform og plassering

Ny barnehage i Rønvik - driftsform og plassering Barnehagekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.09.2013 66143/2013 2011/7059 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/34 Komitè for levekår 17.10.2013 13/146 Bystyret 31.10.2013 Ny barnehage i

Detaljer

Skolestruktur Tverlandet

Skolestruktur Tverlandet Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.06.2013 40827/2013 2010/13038 A20 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/105 Formannskapet 26.06.2013 Skolestruktur Tverlandet Forslag til vedtakadministrasjonen

Detaljer

2. Byrådet får fullmakt til nødvendige justeringer av Budsjett 2013 som følge av sakens premisser.

2. Byrådet får fullmakt til nødvendige justeringer av Budsjett 2013 som følge av sakens premisser. Byrådssak 120/13 Tilstandskartlegging/tiltak skoler. Handlingsplan 1. Status pr. 15.4.2013 MEGJ ESARK-1642-201302335-5 Hva saken gjelder: 15. mai 2012 ble det lagt frem en sak (104/12) for Bystyret som

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: TORSDAG 20.03.2014 kl. 13:00 Rådmann og økonomisjef: Gjennomgang av årsregnskap for 2013, inkludert investeringer, redegjørelse

Detaljer

Mulighetsstudie 1 Blaker Ny Barnehage- og Skolestruktur Rapport Fra Prosjektgruppen

Mulighetsstudie 1 Blaker Ny Barnehage- og Skolestruktur Rapport Fra Prosjektgruppen Mulighetsstudie 1 Blaker Ny Barnehage- og Skolestruktur Rapport Fra Prosjektgruppen Fjuk Skole Haugtun Skole Blaker Barnehage Innholdsfortegnelse 1. Mandat fra styringsgruppen. 3 2. Prosjektgjennomføring

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer

Detaljer

Status barnehagesektoren 2014 - økonomi/drift

Status barnehagesektoren 2014 - økonomi/drift Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.05.2014 33009/2014 2014/3180 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/110 Formannskapet 03.06.2014 14/8 Komitè for levekår 05.06.2014 14/80 Bystyret

Detaljer

Kommunale byggeprosjekter i Sørum kommune

Kommunale byggeprosjekter i Sørum kommune Kommunale byggeprosjekter i Sørum kommune Rapportering fra SK Eiendom KF til Økonomi- og administrasjonsutvalget Rapport kommunale byggeprosjekt Sørum kommune, rapport pr 31.10.2014. Side 2 av 29 Vedtatte

Detaljer

Riving av skolebygg i Ahlefeldtgate - saksforberedelse

Riving av skolebygg i Ahlefeldtgate - saksforberedelse Riving av skolebygg i Ahlefeldtgate - saksforberedelse - Larvik kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 709013 2012 Innhold SAMMENDRAG... III 1. INNLEDNING... 1 1.1. Bakgrunn for prosjektet... 1 1.1

Detaljer

Finansiering av rehabiliteringer på Aspmyra stadion og kunstgress på Saltstraumen

Finansiering av rehabiliteringer på Aspmyra stadion og kunstgress på Saltstraumen Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.01.2013 81882/2013 2013/6330 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/2 Formannskapet 29.1.2014 14/8 Bystyret 13.2.2014 Finansiering av rehabiliteringer

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 614 Lnr.: 3474/14 Arkivsaksnr.: 14/747-1

Saksframlegg. Ark.: 614 Lnr.: 3474/14 Arkivsaksnr.: 14/747-1 Saksframlegg Ark.: 614 Lnr.: 3474/14 Arkivsaksnr.: 14/747-1 Saksbehandler: Jo-Morten Høistad PLANLEGGING AV NY BARNESKOLE VED LINFLÅA Vedlegg: 1. Arkitektonisk beskrivelse av skolebygget og tomta 2. Analyse

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Side 1 av 8 Lardal kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 20.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til servicetorget, tlf.: 33 15 52 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 5/09 NY SKOLESTRUKTUR I STOKKE KOMMUNE 3 6/09 EVENTUELT 17

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 5/09 NY SKOLESTRUKTUR I STOKKE KOMMUNE 3 6/09 EVENTUELT 17 STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR ADMINISTRASJON Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.04.2009 Tidspunkt: 0830 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no

Detaljer

Ungdomsskolen i Notodden - en skole for framtida

Ungdomsskolen i Notodden - en skole for framtida Ungdomsskolen i Notodden - en skole for framtida + = Rådmannens innstilling 28.11.2012 1 1. Bakgrunn Kommunestyresak 116/11: Skolestrukturen i Notodden Vedtak: 1. Rådmannen gis i oppdrag å utrede følgende

Detaljer

Tertialrapport 2/2012 med budsjettreguleringer

Tertialrapport 2/2012 med budsjettreguleringer Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.09.2012 54443/2012 2012/6128 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/158 Formannskapet 10.10.2012 Bystyret 24.10.2012 Tertialrapport 2/2012 med budsjettreguleringer

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 12:00 Til behandling: Sakene 118/12-122/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 13/20 Komitè for levekår 06.06.2013 Bystyret 20.06.2013

Saksnummer Utvalg Møtedato 13/20 Komitè for levekår 06.06.2013 Bystyret 20.06.2013 Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 33049/2013 2013/3207 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/20 Komitè for levekår 06.06.2013 Bystyret 20.06.2013 Tilstand og ressursbruk

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Møterommet i gammelbygget Møtedato: 16.06.2015 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Saksframlegg. I formannskapssak 273/11, Svømmeopplæring i grunnskolen, den 18.10.2011, ble det vedtatt at:

Saksframlegg. I formannskapssak 273/11, Svømmeopplæring i grunnskolen, den 18.10.2011, ble det vedtatt at: Saksframlegg Økt bassengkapasitet i Trondheim kommune Arkivsak.: 13/14449 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet vedtar at: A. Det utredes kostnader og muligheter for realisering av nytt bydelsbasseng med

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Saksframlegg. Driftstilpasning, skole. Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 19.03.2015 006/15

Sør-Aurdal kommune Saksframlegg. Driftstilpasning, skole. Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 19.03.2015 006/15 Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 19.03.2015 006/15 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 15/212 15/1498 151, A20, &13 Inger Randi Kleven Driftstilpasning,

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 25.06.2015 12:45

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 25.06.2015 12:45 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 25.06.2015 12:45 Møtet settes kl. 12.45. Kommunestyret inviteres til lunsj fra kl. 12 i kantina. Det vil bli 2 orienteringer

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Bygging av ny barnehage på Ranemsletta. - Byggeprosess og videre driftsform

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Bygging av ny barnehage på Ranemsletta. - Byggeprosess og videre driftsform Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2007/3577-25 Saksbehandlere: Trond Stenvik / Dagfinn Johansen Saksframlegg Bygging av ny barnehage på Ranemsletta. - Byggeprosess og videre driftsform

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag 05.06.2013 kl. 18.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter.

Detaljer

Før møtet settes vil det bli gitt følgende orientering: 09.00-09.30 NorFraKalk årlig rapportering utslippstall v/sten Solum og Glenn Håkon Bekkeli.

Før møtet settes vil det bli gitt følgende orientering: 09.00-09.30 NorFraKalk årlig rapportering utslippstall v/sten Solum og Glenn Håkon Bekkeli. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.03.2015 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

FRAMTIDIG BARNESKOLE PÅ SKJØNHAUG EN BAKGRUNNSRAPPORT

FRAMTIDIG BARNESKOLE PÅ SKJØNHAUG EN BAKGRUNNSRAPPORT FRAMTIDIG BARNESKOLE PÅ SKJØNHAUG EN BAKGRUNNSRAPPORT RAPPORT Det følgende er en oversikt/oppsummering/samling av noe av administrasjonens arbeid og vurderinger i forbindelse med kommunestyrets vedtak

Detaljer

Ved begynnelsen av møtet vil Levekårsutvalget få en orientering om ressurskrevende brukere v/inger Nysted Grønvoll. Lyngen kommune, den 11.06.

Ved begynnelsen av møtet vil Levekårsutvalget få en orientering om ressurskrevende brukere v/inger Nysted Grønvoll. Lyngen kommune, den 11.06. Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Kommunestyresalen Dato: Mandag 18.06.07 Tidspunkt: 9:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Utfordringer vedrørende utbedring og utnyttelse av skoleanlegg i Vadsø kommune.

Utfordringer vedrørende utbedring og utnyttelse av skoleanlegg i Vadsø kommune. Utfordringer vedrørende utbedring og utnyttelse av skoleanlegg i Vadsø kommune. Rapport fra forprosjektgruppa for renovering av skoleanlegg i kommunen. Juni 2002. 1 Utfordringer vedrørende utbedring og

Detaljer

Boliger for unge med bistandsbehov

Boliger for unge med bistandsbehov Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.02.2013 11400/2013 2012/2162 613 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 13/10 Komitè for levekår 07.03.2013

Detaljer

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Møteprotokollene fra komite 1 (finnes på www.gausdal.kommune.no)

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Møteprotokollene fra komite 1 (finnes på www.gausdal.kommune.no) Ark.: B12 Lnr.: 3726/13 Arkivsaksnr.: 12/129-34 Saksbehandler: Nordtømme/Johansen/Homb Saksordfører: Roar Steinslien; Ap NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Delrapport 1 Delrapport 2 Delrapport

Detaljer