Vedlegg NYE HANDLINGSROM. Samfunnsutviklingsgruppa Aktuell statistikk, planer mm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg NYE HANDLINGSROM. Samfunnsutviklingsgruppa Aktuell statistikk, planer mm"

Transkript

1 Vedlegg NYE HANDLINGSROM Samfunnsutviklingsgruppa Aktuell statistikk, planer mm

2 Innledning Statistikkheftet er utarbeidet med utgangspunkt i prosjektgruppas beslutning av 25. mars Heftet skal tjene som grunnlag for arbeidet i fase 1 slik det skisseres i prosjektplanen: Alle prosjektgruppene skal i fase 1 gjennomføre følgende oppgave: Beskrive dagens status. Finne årsaker og forklaringer til dagens situasjon. Avdekke trender og mønster. Foreslå strategier, veivalg og løsninger på kort sikt som innarbeides i HP Foreslå strategier, veivalg og løsninger på lang sikt som videreføres i linjen eller som prosjekt i fase 2. Prosjektgruppene er ansvarlige for å avgrense, samle inn og tolke data basert på tildelt mandat. Statistikkheftet gir en bred oversikt over viktig samfunnsstatistikk fordelt på de fire innsatsområdene Identitet, Verdiskaping, Levekår og Miljø. På hvert innsatsområde er statistikken fordelt etter kilder under målene i høringsutgavene av samfunnsdelen. Statistikkheftet trekker ut statistikk fra en lang rekke statistikkilder: Nedre plangrunnlag 2009 (Østfold Hele heftet ligger under prosjektgruppas Analyse) mappe Egenprodusert statistikk basert på SSB-statistikk fra Statistikkbanken og fra egne kilder, presentert i årsrapporten for 2010 Delrapport 2:En analyse av eksamensresultater fra grunnskolen Rapporten ligger under prosjektgruppas mappe og gjennomstrømming i videregående skole for elevene fra Sarpsborg kommune - Arve Negaard 14. mars 2010 Innbyggerundersøkelsen i desember noen få data fra diverse brukerundersøkelser i 2009 Rapportene ligger under prosjektgruppas mappe Ungdomsundersøkelsen 2008 i Sarpsborg og flere andre Rapporten ligger under prosjektgruppas mappe østfoldkommuner KS sin undersøkelse i 2010 om lokaldemokratiet Nærings-NM og Attraktivitetsbarometeret Rapport ligger under prosjektgruppas mappe Kriminalstatistikk fra politiet Kostra Statistikkheftet er en andreutgave som må suppleres med ny og oppdatert statistikk som kommer, bl.a. forestående omdømmeundersøkelse, Østfoldhelsas store befolkningsundersøkelse blant østfoldinger i 2011 og oppdatert statistikk fra Statistikkbanken. Når det gjelder statistikk fra innbyggerundersøkelsen i desember 2009 er det viktig å være klar over følgende: For å gi en enkel framstilling av resultatene og for å kunne sammenligne seg med andre kommuner, har vi valgt å gi en oversikt over gjennomsnittsresultater pr. enkeltspørsmål sammenlignet med landsgjennomsnitt og høyeste og laveste kommune. Innledningsvis legges fram en oversikt over resultatene pr. tema. Resultatene måles på en skala fra 1 til 6, hvor 6 angir høyest score. Da er vet ikke andelen ikke medtatt. Gjennomsnittsverdien på skalaen er på 3,5. Avviket bør normalt være større enn 0,3 poeng for å kunne betegnes som statistisk holdbart. Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 2

3 Kap. 1 - Befolkningsutvikling Befolkningssammensetning og utvikling fra forslaget til kommuneplanens samfunnsdel i juni 2011 Befolkningsutvikling Mål: Sarpsborg vil: Legge til rette for at befolkningen øker til i 2023 og ha en variert befolkningssammensetning både i kommunen som helhet og i de enkelte deler av kommunen Sarpsborgs befolkning pr utgjør Kommuneplanen har et mål om en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på 1,2 % for å markere at Sarpsborg er en ambisiøs og framtidsrettet kommune. Målet er tilnærmet lik Kompasprognosen/Statistisk Sentralbyrås prognose for høy nasjonal vekst og gir en befolkning på vel i 2023 og vel i Figur 1 nedenfor viser befolkningsutviklingen fram til 2022 i fire alternativer. Kompasprognosen er kommunens egen prognose der det også er tatt hensyn til forventede utslag av nytt sykehus. Den ligger tett opp til Statistisk Sentralbyrås prognose for høy nasjonal vekst. De siste 10 årene har Sarpsborg hatt en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på 1,0 %. Veksten skyldes i hovedsak tilflytting. Figur 2 bygger på en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på 1,2 % (se etterfølgende mål) og viser: Gruppa yngre eldre (67-79 år) forventes å øke sterkt fra ca Den store eldrebølgen får vi når dagens åringer kommer i omsorgstrengende alder omkring Aldersgruppene barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående skole forventes alle å øke fram mot Den inntektsskapende gruppa år vokser i noenlunde samme takt som barne- og ungdomsgruppa 0 19 år, men langt mindre enn aldersgruppa 80+, Figur 1 Befolkningsprognoser total befolkning Prognose, middels nasjonal vekst Prognose, lav nasjonal vekst Prognose, høy nasjonal vekst Kompas prognose Figur 2 Befolkningsprognose for aldersgrupper år og eldre år år år år 6-12 år 1-5 år Innvandrere har stått for størstedelen av befolkningsveksten på ca. 1,0 % pr. år. I dag utgjør de 12.5 % av befolkningen. Dersom innvandrerbefolkningen i Sarpsborg øker i samsvar med Statistisk sentralbyrås Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 3

4 prognoser for landet som helhet vil innvandrerbefolkningen utgjøre vel i Dette vil tilsvare ca 18 % av befolkningen. Befolkningsvekst gir en rekke muligheter, men også utfordringer. En økt befolkning tilfører kommunen større aktivitet, nye impulser og høyere skatte- og rammetilskuddsinntekter, og bærer bud om en attraktiv kommune. Befolkningsveksten har et stort innslag av unge voksne og barn. Det er positivt med vekst i den unge befolkningen, ikke minst med tanke på eldrebølgen og at etterspørsel etter arbeidskraft forventes å øke. Samtidig må det også legges til rette for veksten ved utvikling av kommunale tjenester som skole og omsorg, avsetting av bolig- og næringsarealer og utvikling av transportsystemet. Nedre plangrunnlag 2009 (Østfold Analyse) Sarpsborg - befolkningsprognose frem til 2030 (Modellering i PANDA) åringer åringer åringer åringer år år år år år Tot folkemengde Demografiske og sosiale behovsprofiler (2008) Landet Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Andel 0 åringer 1,3 1,2 1,0 0,7 Andel 1-5 år 6,2 5,8 5,8 5,2 Andel 6-15 år 12,9 12,8 12,8 11,8 Andel år 8,3 9,2 9,4 9,5 Andel 80 år og over 4,6 4,7 4,9 4,4 Andel skilte og separerte år 11,4 13,9 13,5 14,4 Andel enslige forsørgere med stønad fra folketrygden 1,9 2,0 2,1 1,3 Andel uførepensjonister år 8,9 13,0 11,4 13,9 Andel enslige innbyggere 80 år og over 67,5 67,2 68,7 71,2 Andel innvandrerbefolkning 10,6 11,7 10,9 3,5 Andel innvandrerbefolkning 0-5 år 11,4 15,5 14,8 2,6 Andel innvandrerbefolkning 0-16 år 10,4 13,9 13,1 3,3 Andel arbeidsledige år 1,7 2,8 2,6 1,6 Andel arbeidsledige år 1,5 1,8 1,9 1,4 Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 4

5 Nedre - aldersfordelingen Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Nedre Hele landet Østfold 0-5 år 7,0 % 6,8 % 5,9 % 6,8 % 7,4 % 6,9 % 6-12 år 8,9 % 8,8 % 7,9 % 8,8 % 8,9 % 8,9 % år 3,9 % 4,0 % 3,9 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % år 5,0 % 5,3 % 4,7 % 5,2 % 5,3 % 5,3 % år 5,8 % 5,5 % 4,9 % 5,6 % 6,1 % 5,6 % år 5,8 % 5,2 % 3,3 % 5,4 % 6,3 % 5,3 % år 6,4 % 6,1 % 5,3 % 6,2 % 6,7 % 6,1 % år 7,6 % 7,5 % 6,2 % 7,5 % 7,5 % 7,4 % år 7,4 % 7,8 % 6,6 % 7,6 % 7,5 % 7,7 % år 6,9 % 7,1 % 7,2 % 7,0 % 6,8 % 7,0 % år 6,5 % 7,0 % 9,2 % 6,9 % 6,6 % 6,7 % år 6,1 % 6,3 % 8,7 % 6,3 % 6,1 % 6,4 % år 6,8 % 6,5 % 10,1 % 6,7 % 6,0 % 6,8 % år 4,4 % 4,4 % 4,8 % 4,4 % 4,1 % 4,4 % år 3,6 % 3,8 % 4,2 % 3,7 % 3,2 % 3,6 % år 3,2 % 3,1 % 2,8 % 3,1 % 2,8 % 3,1 % år 2,4 % 2,6 % 2,5 % 2,5 % 2,3 % 2,5 % år 1,6 % 1,6 % 1,2 % 1,6 % 1,5 % 1,6 % over 90 år 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 16 % Nedre. %- vis befolkningsvekst etter % Innvandrerbefolkningen - andel av befolkningen 14 % 10 % 12 % 10 % 8 % Sarpsborg 8 % Hvaler 6 % Fredrikstad 6 % Sarpsborg 4 % Hvaler 4 % 2 % 0 % Fredrikstad Nedre Østfold 2 % 0 % Nedre Sarpsborg - årlig folketilvekst fordelt på flyttinger og fødselsvoerskudd Fødte Døde Fødselsoverskudd Innvandring Utvandring Netto innvandring Innflytting (innenlandsk) Utflytting (innenlandsk) Netto innflytting (innenlandsk Folketilvekst Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 5

6 Nedre - befolkningsutviklingen etter 1951 (ant pers.) Nedre %-vis befolkningsvekst etter % Hvaler Sarpsborg Fredrikstad Nedre 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % Hvaler Sarpsborg Fredrikstad Nedre Østfold Kostra nye tall pr. 15. mars 2011 B. Behovsprofil - nivå 3 (K) etter region, statistikkvariabel og tid Antall 0-åringer Antall 0-5 år Antall 0-16 år Antall 1-5 år Antall 6-15 år Antall år Antall år Antall år Antall år Antall år Antall år Antall 80 år og over Antall fødte i løpet av året Antall døde i løpet av året Innflyttinger : : Utflyttinger : : Antall som bor i tettsteder : : Folkemengde i alt Folkemengde, kvinner i alt Folkemengde, menn i alt Forventet gjenstående leveår for 0-årige kvinner Forventet gjenstående leveår for 0-årige menn 80,5 80,7 80,7 80,7 80,7 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 : 74,9 75,2 75,2 75,2 75,2 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 : Innvandrerbefolkning : Innvandrerbefolkning 0-5 år : Innvandrerbefolkning 1-5 år : : : : : : : : : 518 : Innvandrerbefolkning 0-16 år : Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 6

7 Fra SSBs kommunefakta om Sarpsborg Befolkningsutvikling Fødselsoverskudd Nettoflytting inkl. inn- og utvandring Folketilvekst Befolkningsstruktur Prosent Kommunen Fylket Landet Antall menn per 100 kvinner i aldersgruppen år 104,1 102,9 104,0 Andel barn og unge 0-17 år 22,3 22,2 22,5 Andel eldre 80 år og over 4,8 4,8 4,5 Andel personer med innvandrerbakgrunn 1, vestlig Prosent 1,9 2,1 2,4 Andel personer med innvandrerbakgrunn 1, ikke-vestlig Prosent 8,5 7,5 7,2 1 Førstegenerasjonsinnvandrere og personer født i Norge av to utenlandskfødte foreldre uten norsk bakgrunn. 2 Øst-Europa, Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Tyrkia. Eget, mors eller fars fødeland. Befolkningen etter kjønn og alder Prosent Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 7

8 Fra årsrapport 2010 Befolkningsutvikling Befolkningsutvikling år 6-15 år år 67 år og eldre Sarpsborg - Folkemengde 1. januar og endringer i kalenderåret Folkemengde Fødselsoverskudd Nettoinnflytting Folketilvekst Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 8

9 Kap. 2 - Identitet Identitet Overordnet mål: Sarpsborgs innbyggere skal være stolte og engasjerte Mål IDENTITET Sarpsborg skal oppleves som en kultur-, idretts- og aktivitets by Innbyggerundersøkelsen i desember 2009 Resultater Sarpsborgs tilleggsspørsmål knyttet til kommuneplanen Type spørsmål Sarpsborg 2009 Jeg er stolt av å være fra Sarpsborg 4, års jubileet er viktig for Sarpsborg 4,9 Sarpsborg har attraksjoner som gjør byen synlig 3,8 Sarpsborgs historie er viktig for kommunens identitet 4,9 Markedsføringen av Sarpsborg er god 3,3 Mål IDENTITET Sarpsborg skal ha spennende og allsidige jobbmuligheter Innbyggerundersøkelsen i desember 2009 Resultater Sarpsborgs tilleggsspørsmål knyttet til kommuneplanen Type spørsmål Sarpsborg 2009 Det er viktig at ungdommen i Sarpsborg tar høyere utdanning 5,4 Nedre plangrunnlag 2009 (Østfold Analyse) Nedre - sysselsatte personer etter bosted fordelt etter utdanningsnivå ( ) Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Nedre Videregående skole Grunnskole Universitets-, høgskolenivå, 1-4 år Uoppgitt utdanning Universitets-, høgskolenivå, over 4 år Sum sysselsatte etter bosted Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 9

10 Nedre - sysselsatte personer etter bosted med mer enn 4 års utdanning fra univ. og høyskole fordelt på fagfelt ( ) Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Nedre Humanistiske og estetiske fag Lærerutdanninger og utdanninger i ped Samfunnsfag og juridiske fag Økonomiske og administrative fag Naturvitenskapelige fag og tekniske fag Helse-, sosial- og idrettsfag Primærnæringsfag Samferdsels- og sikkerhetsfag Uoppgitt fagfelt Sum sysselsatte etter bosted Ungdomsundersøkelsen 2008 Sarpsborg Østfold fylke Utdanningsmål yrkesfaglig 21% 25% Utdanningsmål høyere utd. 48% 46% Utdanningsmål 3-årig øk/adm 9% 5% Fra årsrapport Utdanningsnivå oktober 2009, i prosent av personer over 16 år Kilde: SSB 35 Norge 30 Halden Grunnskolenivå Videregående skoles nivå Universitetsog høgskolenivå Moss Sarpsborg Fredrikstad Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 10

11 Delrapport 2:En analyse av eksamensresultater fra grunnskolen og gjennomstrømming i videregående skole for elevene fra Sarpsborg kommune -Arve Negaard 14. mars 2010 Mål IDENTITET Sarpsborg sentrum skal være attraktivt og levende Innbyggerundersøkelsen i desember 2009 Resultater Sarpsborgs tilleggsspørsmål knyttet til kommuneplanen Type spørsmål Sarpsborg 2009 Sarpsborg har et vakkert bysentrum 3,3 Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 11

12 Mål IDENTITET Sarpsborg skal være en attraktiv by å bosette seg i for barnefamilier Type spørsmål Innbyggerundersøkelsen i desember 2009 Resultater kommunen som bosted Sarpsborg 2009 Snitt land Høyest Lavest Kommunen som bosted Hvor tilfreds er du med området der du bor? 5,1 5,1 5,2 4 Hvor tilfreds er du med:å bo i kommunen 4,8 4,9 5,1 4,5 I hvilken grad vil du anbefale dine venner og bekjente å flytte til 4,5 4,6 4,9 3,9 din kommune? Snitt: 4,8 4,9 5 4,1 IDENTITET Annet Type spørsmål Innbyggerundersøkelsen i desember 2009 Resultater kommunen som bosted Sarpsborg 2009 Snitt land Høyest Lavest Helhetsvurdering - Tror du kommunen din har godt omdømme? 4,1 4,1 4,5 3 KS sin undersøkelse i 2010 om lokaldemokratiet. Skalaen går fra 1 til 4. (1 betyr at utsagnet passer svært dårlig, mens 4 betyr at det passer svært godt) Det spiller ingen rolle for kommunens politikk hvilke partier som sitter ved Kommunen gjør en god jobb med å informere innbyggerne om hva man får Her i kommunen tar de folkevalgte hensyn til innbyggernes synspunkter Her i kommunen er det særinteresser som får gjennomslag, ikke innbyggernes Kommunen gjør en god jobb med å informere innbyggerne om aktuelle saker I det store og hele er jeg godt fornøyd med kommunens tjenestetilbud Lokaldemokrati Sarpsborg Moss Fredrikstad Drammen 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 12

13 Nærings-NM og Attraktivitetsbarometeret. Telemarkforskning/Næringslivets Hovedorganisasjon har i 2010 presentert Nærings-NM og Attraktivitetsbarometeret. For å kåre den mest vellykkede region og kommune, er rangeringer i Nærings-NM og Attraktivitetsbarometeret for den siste treårsperioden lagt sammen. NæringsNM er basert på bedriftenes vekst og lønnsomhet, nyetableringer og næringslivets størrelse. Attraktivitetsbarometeret viser hvilke regioner og kommuner som har høyest attraktivitet som bosted. Sarpsborg er rangert som den 18. mest vellykkede kommunen i Norge. Nedre Glomma er rangert som den 7 mest vellykkede regionen. Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 13

14 Kap. 2 - Verdiskaping Verdiskaping Overordnet mål: Sarpsborg skal ha et allsidig og konkurransedyktig næringsliv med høy kompetanse og spennende jobbmuligheter Mål VERDISKAPING Sarpsborg skal ha spennende og allsidige jobbmuligheter Type spørsmål Innbyggerundersøkelsen i desember 2009 Resultater kommunen som bosted Sarpsborg 2009 Snitt land Høyest Lavest Næring og arbeid muligheter til å få arbeid innen rimelig avstand fra hjemmet? 4,4 4,1 4,6 3 muligheter til å etablere egen virksomhet i din kommune? 3,9 3,4 3,9 2,5 Snitt: 4,2 3,7 4,3 2,7 Transport og tilgjengelighet i kommunen standard på veier og gater? 2,6 3,1 4 2,3 tilrettelegging for fotgjengere? 3,2 3,4 4 2,6 tilrettelegging for syklister? 2,9 3,2 3,9 2,2 kollektivtilbudet innenfor kommunen? 3,6 3,1 4 2,2 kollektivtilbudet inn og ut av kommunen? 3,9 3,5 4,1 2,2 Snitt: 3,2 3,3 4 2,3 Servicetilbud tilbudet av kafeer, restauranter, uteliv? 4,1 3,7 4,7 2,8 bank, post og forsikring? 4,3 4,3 4,7 3,3 butikktilbudet? 5 4,6 5,2 3,8 Snitt: 4,5 4,2 4,9 3,3 Boligtilbud muligheten for å skaffe seg leilighet? 4,5 4 4,6 2,3 muligheten for å skaffe seg enebolig/rekkehus? 4,6 4,1 4,6 2,5 muligheten for å skaffe seg tomt? 3,2 3,5 4,7 3 Snitt: 4,1 3,9 4,6 2,6 Utbygging og utvikling utviklingen av kommunesenteret? 3,8 3,7 4,3 2,9 utviklingen av andre tettsteder/boområder i kommunen? 3,7 3,6 4 3 næringsutviklingen? 3,9 3,5 4,3 2,3 bevaringen av dyrket mark? 3,6 3,8 4,3 3,5 ivaretakingen av friluftsområder? 4 4,1 4,3 3,8 leke- og aktivitetsområder? 3,7 3,7 4 3,4 Snitt: 3,8 3,7 4,2 3,2 Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 14

15 Nedre plangrunnlag 2009 (Østfold Analyse) Nedre - næringslivsbedrifter registert i regionen med mer enn 55 ansatte Forretnings poststed Bransjer Antall ansatte KappAhl A/S FREDRIKSTAD Butikkhandel med klær 1215 BORREGAARD INDUSTRIES LIMITED, NORGE SARPSBORG Produksjon av papirmasse, Produksjon av andre uorganiske kjemikalier, Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer 889 EUROPRIS BUTIKKDRIFT AS FREDRIKSTAD Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers 628 TOP-TOY NORGE AS SARPSBORG Butikkhandel med spill og leker 457 PETERSON EMBALLASJE AS SARPSBORG Produksjon av bølgepapp og emballasje av papir og papp, Bearbeiding av planglass, Produksjon av dører og vinduer av metall, SAINT-GOBAIN BØCKMANN AS GAMLE FREDRIKSTAD Glassarbeid Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker ellers, Produksjon av kakao, sjokolade og sukkervarer, Engroshandel med sukker, sjokolade og BRYNILD GRUPPEN AS FREDRIKSTAD sukkervarer 352 JØTUL AS KRÅKERØY Produksjon av betongprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet, Produksjon av ikke-elektriske husholdningsmaskiner og -apparater 346 NETTBUSS ØSTFOLD AS SARPSBORG Rutebiltransport i by- og forstadsområde 277 NETTPARTNER AS FREDRIKSTAD Elektrisk installasjonsarbeid 276 EUROPRIS AS FREDRIKSTAD Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler 254 Glomma Papp AS SARPSBORG Produksjon av bølgepapp og emballasje av papir og papp 252 BORGBUSS AS GAMLE FREDRIKSTAD Rutebiltransport i by- og forstadsområde 238 KRONOS TITAN AS GAMLE FREDRIKSTAD Produksjon av fargestoffer og pigmenter 194 SOLID ENTREPRENØR AS ROLVSØY Produksjon av monteringsferdige hus 167 BORG BARNEHAGER AS YVEN Barnehager 161 FELLESDISTRIBUSJONEN ØSTFOLD AS FREDRIKSTAD Andre post- og budtjenester 153 MEDIEHUSET ØSTFOLD AS FREDRIKSTAD Utgivelse av aviser, Radiokringkasting 146 JACKON AS GRESSVIK Produksjon av halvfabrikater av plast 140 QUALITY HOTEL OG BADELAND SARPSBORG AS GRÅLUM Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant 138 BORG SYSTEMVASK AS GRÅLUM Rengjøring av bygninger 133 PROJECTIONDESIGN AS GAMLE FREDRIKSTAD Produksjon av elektronikk til husholdningsbruk Omsorgsinstitusjoner for rusmiddelmisbrukere, Omsorgsinstitusjoner STIFTELSEN BLÅ KORS FREDRIKSTAD FREDRIKSTAD ellers, Sosialtjenester for rusmiddelmisbrukere uten botilbud 131 FREDRIKSTAD-DISTRIKTETS SAMVIRKEBARNEHAGER KRÅKERØY Barnehager 123 SHOWTIME A/S GREÅKER Engroshandel med plater, musikk- og videokassetter og CD- og DVD-plater, Utleie av videofilm, DVD og lignende 117 ØSTFOLD DISTRIBUSJON AS SARPSBORG Andre post- og budtjenester 115 SUBMET FREDRIKSTAD Utleie av arbeidskraft 113 JETI AS GREÅKER Detaljhandel med drivstoff til motorvogner 108 KINGSRØD TRANSPORT AS SARPSBORG Godstransport på vei 107 NORDIC PAPER AS GREÅKER Produksjon av papir og papp 107 FORTUM DISTRIBUTION AS GRÅLUM Distribusjon av elektrisitet 106 HUSQVARNA NORGE AS SARPSBORG Produksjon av motordrevet håndverktøy 106 ØSTFOLD ENERGI AS SARPSBORG Produksjon av elektrisitet fra vannkraft 103 Å&R CARTON AS SKJEBERG Produksjon av bølgepapp og emballasje av papir og papp 101 BERTEL O STEEN ØSTFOLD AS ROLVSØY Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler, Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler 97 KNATTERUDFJELLET TRELAST AS ISE Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer 97 CANDYKING NORGE AS FREDRIKSTAD Engroshandel med sukker, sjokolade og sukkervarer 95 SARPSBORG PARK & ANLEGG AS HAFSLUNDSØY Tjenester tilknyttet planteproduksjon 95 Panduro Hobby A/S GRESSVIK Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk ikke nevnt annet sted, Butikkhandel ikke nevnt annet sted 94 KYNNINGSRUD KRAN AS ROLVSØY Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 93 UNGER FABRIKKER AS GAMLE FREDRIKSTAD Produksjon av såpe og vaskemidler, rense- og polermidler 93 GYPROC AS GAMLE FREDRIKSTAD Produksjon av gipsprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet 88 MASCOT ELECTRONICS AS GRESSVIK Produksjon av elektromotorer, generatorer og transformatorer 88 JOTNE MEKANISKE VERKSTEDER AS FREDRIKSTAD Produksjon av metallkonstruksjoner og deler 80 TOYOTA ØSTFOLD AS TORP Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler 80 BRING LOGISTICS ØSTFOLD AS ROLVSØY Godstransport på vei 79 BACKE ØSTFOLD AS GAMLE FREDRIKSTAD Oppføring av bygninger 77 EURO SKO ØST AS TORP Butikkhandel med skotøy 75 Goman Bakeriet AS Østfold ROLVSØY Produksjon av brød og ferske konditorvarer 72 CITY HOTEL FREDRIKSTAD AS FREDRIKSTAD Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant 70 EVENTYRFABRIKKEN SARPSBORG AS SARPSBORG Opplevelsesaktiviteter 70 INFOTJENESTER AS SARPSBORG Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning 70 DAHLES AUTO AS SARPSBORG Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler, Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler 67 MARITIM FOOD AS FREDRIKSTAD Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers 67 AS Betongbygg GRÅLUM Oppføring av bygninger 63 DENOFA AS GAMLE FREDRIKSTAD Produksjon av andre uraffinerte oljer og fett 63 SALATMESTERN AS GRESSVIK Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet sted 62 SLEIPNER MOTOR AS FREDRIKSTAD Produksjon av lagre, gir, tannhjulsutvekslinger og andre innretninger for kraftoverføring 62 HØIAX AS FREDRIKSTAD Produksjon av elektriske husholdningsmaskiner og -apparater 60 SARPSBORG ARBEIDERBLAD AS SARPSBORG Utgivelse av aviser 60 SMARTCUTS AS SARPSBORG Frisering og annen skjønnhetspleie 60 NEW WAVE NORWAY AS GRÅLUM Engroshandel med klær 59 KRICAM AS SARPSBORG Drift av restauranter og kafeer 58 KYNNINGSRUD FUNDAMENTERING AS ROLVSØY Bygging av andre anlegg ikke nevnt annet sted, Annen spesialisert byggeog anleggsvirksomhet 58 RIKTER SVENDSEN AS ROLVSØY Produksjon av bølgepapp og emballasje av papir og papp, Engroshandel med papir og papp 58 VATVEDT MEK VERKSTED AS SARPSBORG Produksjon av metallkonstruksjoner og deler 58 FAGMANN BEMANNING AS FREDRIKSTAD Utleie av arbeidskraft 56 HAWK AS FREDRIKSTAD Drift av restauranter og kafeer 56 Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 15

16 Fra Arbeidspendlingen mellom kommunene i Nedre Pendling til og fra Nedre (ant. pers.) Utpendling Innpendling Nettopendling Haldenregionen Til Mosseregionen Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Indre Østfold regionen Sarpsborg Akershus Oslo Fredrikstad Resten av landet Hvaler Total arbeidspendling Pendling til og fra Nedre 2008 (innenlands - % vis fordeling Utpendling Innpendling Haldenregionen 9,9 % 22,6 % Mosseregionen 27,4 % 28,3 % Indre Østfold regionen 7,4 % 15,1 % Akershus 11,7 % 8,1 % Oslo 30,1 % 6,6 % Resten av landet 13,4 % 19,2 % Nærings-NM og Attraktivitetsbarometeret. Telemarkforskning/Næringslivets Hovedorganisasjon har i 2010 presentert Nærings-NM og Attraktivitetsbarometeret. For å kåre den mest vellykkede region og kommune, er rangeringer i Nærings-NM og Attraktivitetsbarometeret for den siste treårsperioden lagt sammen. NæringsNM er basert på bedriftenes vekst og lønnsomhet, nyetableringer og næringslivets størrelse. Attraktivitetsbarometeret viser hvilke regioner og kommuner som har høyest attraktivitet som bosted. Sarpsborg er rangert som den 18. mest vellykkede kommunen i Norge. Nedre Glomma er rangert som den 7 mest vellykkede regionen. Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 16

17 Fra årsrapport 2010 Bedrifter i Sarpsborg - antall ansatte Kilde: SSB/Stbnk og over Mål VERDISKAPING Næringslivet og kommunen skal være attraktiv for faglært arbeidskraft og arbeidskraft med høyere utdanning. Nedre plangrunnlag 2009 (Østfold Analyse) Nedre og naboregionene - Arbeidsmarkesstrukturen - sysselsettingen i Østfoldregionene %-vis fordelt på ulike bransjer Nedre Halden-regionen Mosse-regionen Indre Østfold regionen Kommunale tjenester 20,79 % 21,64 % 20,37 % 24,75 % Varehandel 16,12 % 12,62 % 19,21 % 16,99 % Statlige tjenester 10,25 % 6,47 % 7,45 % 3,21 % Forretningsmessige tjenester 10,18 % 10,90 % 10,32 % 5,89 % Bygg og anlegg 9,14 % 7,31 % 9,04 % 10,11 % Private tjenester 7,07 % 7,99 % 9,41 % 8,16 % Verkstedindustri 3,96 % 9,23 % 5,74 % 3,75 % Næringsmiddel jordbruk 3,77 % 0,51 % 1,88 % 5,06 % Innenriks transport 3,50 % 3,59 % 3,28 % 5,20 % Hotell og restaurant 2,80 % 3,00 % 2,41 % 1,64 % Treforedling 2,31 % 5,15 % 1,19 % 0,00 % Kjemisk 1,99 % 4,15 % 1,24 % 0,22 % Post og tele 1,38 % 0,99 % 1,08 % 0,71 % Jordbruk 1,17 % 1,64 % 1,75 % 5,94 % Bank og forsikring 1,12 % 1,01 % 1,04 % 1,11 % Mineralsk 0,81 % 0,08 % 1,48 % 1,56 % Grafisk 0,74 % 1,42 % 0,86 % 2,23 % Kraft og vannforsyning 0,63 % 0,04 % 0,04 % 0,44 % Metaller 0,51 % 0,00 % 0,00 % 0,04 % Trevare 0,42 % 0,61 % 0,21 % 0,90 % Møbler og annen industri 0,33 % 0,20 % 0,34 % 0,54 % Utenriks sjøfart 0,21 % 0,15 % 0,11 % 0,06 % Fiskeforedling 0,20 % 0,02 % 0,00 % 0,00 % Skipsverft og oljeplattformer 0,20 % 0,07 % 0,09 % 0,13 % Fiske og fangst 0,14 % 0,05 % 0,07 % 0,03 % Skogbruk 0,09 % 0,62 % 0,16 % 0,71 % Uspesifisert næring 0,05 % 0,03 % 0,04 % 0,11 % Tekstil 0,05 % 0,37 % 1,07 % 0,24 % Bergverksdrift 0,02 % 0,13 % 0,10 % 0,27 % Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 17

18 Sarpsborg - sysselsettingen fordelt på 9 næringsgrupper (ant. sysselsatte) Jordbruk, skogbruk og fiske Industri og bergverksdrift Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet Transport og kommunikasjon Finans og forretningsmessig tjenesteyting Private tjenester Kommunale tjenester Statlige tjenester Nedre - Arbeidsmarkesstrukturen - arbeidsplasser i kommunene %-vis fordelt på hovednæringer Nedre Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Jordbruk, skogbruk og fiske 1,4 % 1,8 % 1,0 % 6,0 % Industri og bergverksdrift 15,3 % 15,0 % 16,0 % 2,9 % Bygge- og anleggsvirksomhet 9,1 % 11,4 % 7,5 % 14,4 % Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 18,9 % 19,2 % 18,6 % 24,5 % Transport og kommunikasjon 5,1 % 5,4 % 4,8 % 7,7 % Finans og forretningsmessig tjenesteyting 11,3 % 10,3 % 12,2 % 5,1 % Private tjenester 7,1 % 7,6 % 6,8 % 4,2 % Kommunale tjenester 20,8 % 22,4 % 19,3 % 33,1 % Statlige tjenester 10,3 % 5,9 % 13,5 % 1,9 % Nedre - sysselsatte personer etter bosted fordelt på næringsområder ( ) Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Nedre Helse- og sosialtjenester Varehandel, hotell- og restaurantv Industri, bergverksdrift, olje- og gassutv Forr.tjenesteyting, eiendomsdrift Bygge- og anleggsvirksomhet Undervisning Off.adm. og forsvar, sosialforsikr Transport og kommunikasjon Kulturell og personlig tjenesteyt Jordbruk, skogbruk og fiske Finansiell tjenesteyting,forsikring Kraft- og vannforsyning Uoppgitt Sum sysselsatte etter bosted Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 18

19 Nedre - sysselsatte personer etter arbeidsted fordelt på næringsområder ( ) Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Nedre Helse- og sosialtjenester Varehandel, hotell- og restaurantv Industri, bergverksdrift, olje- og gassutv Forr.tjenesteyting, eiendomsdrift Bygge- og anleggsvirksomhet Undervisning Off.adm. og forsvar, sosialforsikr Transport og kommunikasjon Kulturell og personlig tjenesteyt Jordbruk, skogbruk og fiske Finansiell tjenesteyting,forsikring Kraft- og vannforsyning Uoppgitt Sum sysselsatte etter arbeidsted Nedre - sysselsatte personer etter bosted fordelt på yrker ( ) Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Nedre Salgs- og serviceyrker Høyskoleyrker Håndverkere Operatører, sjåfører mv Akademiske yrker Kontoryrker Lederyrker Andre yrker Bønder, fiskere mv Sum sysselsatte etter bosted Nedre - sysselsatte personer etter arbeidsted fordelt på yrker ( ) Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Nedre Salgs- og serviceyrker Høyskoleyrker Håndverkere Operatører, sjåfører mv Akademiske yrker Kontoryrker Andre yrker Lederyrker Bønder, fiskere mv Sum sysselsatte etter arbeidsted Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 19

20 Sarpsborg - utviklingen i arbeidsmarkedet Arbeidsstyrke Yrkesaktive Arbeidsledige Sysselsatte Undeskudd (-) / overskudd (+) på arbeidsplasser Sarpsborg - utviklingen i arbeidspendlingen Utpendling Innpendling Nettopendling Nedre - sysselsatte personer etter bosted fordelt etter utdanningsnivå ( ) Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Nedre Videregående skole Grunnskole Universitets-, høgskolenivå, 1-4 år Uoppgitt utdanning Universitets-, høgskolenivå, over 4 år Sum sysselsatte etter bosted Nedre - sysselsatte personer etter arbeidsted fordelt etter utdanningsnivå ( ) Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Nedre Videregående skole Grunnskole Universitets-, høgskolenivå, 1-4 år Uoppgitt utdanning Universitets-, høgskolenivå, over 4 år Sum sysselsatte etter arbeidsted Nedre - sysselsatte personer etter bosted med mer enn 4 års utdanning fra univ. og høyskole fordelt på fagfelt ( ) Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Nedre Humanistiske og estetiske fag Lærerutdanninger og utdanninger i ped Samfunnsfag og juridiske fag Økonomiske og administrative fag Naturvitenskapelige fag og tekniske fag Helse-, sosial- og idrettsfag Primærnæringsfag Samferdsels- og sikkerhetsfag Uoppgitt fagfelt Sum sysselsatte etter bosted Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 20

21 Nedre - sysselsatte personer etter arbeidsted med mer enn 4 års utdanning fra univ. og høyskole fordelt på fagfelt ( ) Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Nedre Humanistiske og estetiske fag Lærerutdanninger og utdanninger i ped Samfunnsfag og juridiske fag Økonomiske og administrative fag Naturvitenskapelige fag og tekniske fag Helse-, sosial- og idrettsfag Primærnæringsfag Samferdsels- og sikkerhetsfag Uoppgitt fagfelt Sum sysselsatte etter arbeidsted Nedre - arbeidsmarkedsunderskudd (-) og arbeidsmarkedsoverskudd (+) etter næringsområder (ant. pers.) Forr.tjenesteyting, eiendomsdrift -823 Varehandel, hotell- og restaurantv Industri, bergverksdrift, olje- og gassutv Transport og kommunikasjon -381 Undervisning -268 Kulturell og personlig tjenesteyt -206 Finansiell tjenesteyting,forsikring -167 Off.adm. og forsvar, sosialforsikr. -69 Jordbruk, skogbruk og fiske -30 Helse- og sosialtjenester -19 Uoppgitt 6 Kraft- og vannforsyning 36 Bygge- og anleggsvirksomhet 83 Totalt Nedre - arbeidsmarkedsunderskudd (-) og arbeidsmarkedsoverskudd (+) etter yrker (ant. pers.) Høyskoleyrker -807 Salgs- og serviceyrker -778 Akademiske yrker -553 Lederyrker -399 Operatører, sjåfører mv Kontoryrker -155 Håndverkere -96 Andre yrker -55 Bønder, fiskere mv. -43 Totalt Nedre - arbeidsmarkedsunderskudd (-) og arbeidsmarkedsoverskudd (+) etter utdanningsnivå på mer enn 4 års univ. og høyskoleutdanning (ant. pers.) Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag -125 Økonomiske og administrative fag -30 Humanistiske og estetiske fag -27 Samfunnsfag og juridiske fag -22 Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag -13 Primærnæringsfag -9 Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 1 Helse-, sosial- og idrettsfag 57 Totalt -168 Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 21

22 Nedre - antall arbeidsplasser i % av arbeidsstyrken 110 % 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Nedre Ungdomsundersøkelsen 2008 Sarpsborg Østfold fylke Utdanningsmål yrkesfaglig 21% 25% Utdanningsmål høyere utd. 48% 46% Utdanningsmål 3-årig øk/adm 9% 5% Fra årsrapport Sarpsborg - Sysselsatte. Inn og utpendling Kilde:SSB/Stbnk Personer som pendler inn i kommunen Personer som pendler ut av kommunen Utdanningsnivå oktober 2009, i prosent av personer over 16 år Kilde: SSB Norge Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 22

23 Delrapport 2: En analyse av eksamensresultater fra grunnskolen og gjennomstrømming i videregående skole for elevene fra Sarpsborg kommune - Arve Negaard 14. mars 2010 Mål VERDISKAPING Næringslivet og kommunen skal tilby arbeid til alle grupper av arbeidssøkende Fra SSBs kommunefakta om Sarpsborg Arbeid/inntekt Kommunen Fylket Landet Sysselsatte år med bosted i kommunen. 4. kvartal Prosent av befolkningen Menn Kvinner Registrerte arbeidsledige som andel av arbeidsstyrken, årsgjennomsnitt Prosent 3,3 3,3 2,7 Menn 3,9 3,8 3,2 Kvinner 2,7 2,7 2,2 Andel uførepensjonister år Prosent 13,0 12,1 8,9 Bruttoinntekt per innb. 17 år og over Menn Kvinner Nedre plangrunnlag 2009 (Østfold Analyse) Sysselsatte i kommunene fordelt på avtalt arbeidstid Østfold Sarpsborg Fredrikstad Hvaler 1-19 timer pr. uke 21,4 % 19,1 % 19,1 % 22,4 % timer pr. uke 9,7 % 9,6 % 9,1 % 9,1 % 30 timer eller mer pr. uke 68,9 % 71,3 % 71,8 % 68,5 % Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 23

24 Fra årsrapport 2010 Sarpsborg - Registrert helt arbeidsledige i prosent Kilde: SSB/Stat.bnk 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 4,3 3,2 3,3 3,5 2, Begge kjønn Menn Kvinner Uførepensjonister i Sarpsborg Kilde: SSB og NAV VERDISKAPING Annet Nedre plangrunnlag 2009 (Østfold Analyse) Land- og ferskvannsareal (km2) Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Nedre Landareal 380,39 285,86 89,50 755,75 Ferskvann 25,29 2,29 0,06 27,64 Totalt areal 405,68 288,15 89,56 783,39 Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 24

25 Nedre - befolkningstetthet 2008 Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Nedre Da. landareal per innb. 7,35 3,93 22,39 5,88 Da. landareal per innbygger i tettstedene 0,73 0,66 1,13 0,69 Jordbruksareal i drift (km2) - Utviklingstrekk Sarpsborg 80,89 81,60 80,57 80,66 80,27 80,11 80,74 80,42 79,16 Fredrikstad 69,41 69,63 70,17 68,91 69,24 68,18 66,22 66,77 66,82 Hvaler 3,66 3,47 3,47 3,35 3,28 3,39 3,40 3,47 3,44 Tettstedsareal (km2) - Utviklingstrekk Sarpsborg 32,32 32,80 33,01 33,07 33,06 33,61 34,10 34,45 34,47 Fredrikstad 41,04 41,63 42,01 41,61 41,60 42,46 42,84 43,21 43,48 Hvaler 1,84 1,87 1,88 1,90 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 Arealressurser og arealbruk (km2) 2008 Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Nedre Produktivt skogareal 187,00 94,40 17,40 298,80 Jordbruksareal i drift 79,20 66,80 3,40 149,40 Tettstedsareal 34,50 43,50 1,90 79,90 Arealer under statlig vern 2,28 4,39 16,25 22,92 Annet areal 77,42 76,81 50,55 204,78 Sum landareal 380,40 285,90 89,50 755,80 Arealressurser og arealbruk (%) 2008 Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Nedre Produktivt skogareal 49,2 % 33,0 % 19,4 % 39,5 % Jordbruksareal i drift 20,8 % 23,4 % 3,8 % 19,8 % Tettstedsareal 9,1 % 15,2 % 2,1 % 10,6 % Arealer under statlig vern 0,6 % 1,5 % 18,2 % 3,0 % Annet areal 20,4 % 26,9 % 56,5 % 27,1 % Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 25

26 Nedre - Arealbruk innenfor tettstedene (%) Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Nedre Småhusområde 36,88 % 40,42 % 34,38 % 38,74 % Rekkehusområde 2,48 % 2,67 % 0,52 % 2,53 % Blokkbebyggelse 0,73 % 0,77 % 0,00 % 0,73 % Fritidsbebyggelse 1,30 % 0,65 % 4,69 % 1,03 % Større garasjeanlegg 2,36 % 2,43 % 3,65 % 2,43 % Blandet bolig og næring 0,09 % 0,07 % 0,00 % 0,08 % Industri 4,84 % 6,23 % 1,56 % 5,51 % Forretning 1,69 % 1,73 % 0,52 % 1,68 % Offentlig forvaltning 0,21 % 0,05 % 0,00 % 0,12 % Undervisning 0,91 % 1,03 % 2,08 % 1,01 % Helse og sosiale tjenester 0,51 % 0,43 % 0,00 % 0,46 % Idrettsområde 0,85 % 0,82 % 1,04 % 0,84 % Transport 3,30 % 1,90 % 1,04 % 2,48 % Bygg og anlegg 0,18 % 0,02 % 0,00 % 0,09 % Primærnæring 11,28 % 10,36 % 6,25 % 10,65 % Gravplass/kirkegård 0,42 % 0,58 % 0,52 % 0,51 % Skog 11,82 % 8,54 % 19,79 % 10,24 % Vann 2,18 % 2,21 % 0,00 % 2,14 % Bebygd uspesifisert 0,70 % 0,94 % 0,00 % 0,81 % Uklassifisert 17,29 % 18,15 % 23,96 % 17,93 % Nedre - kystlinje (km) Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Nedre Kystlinje fastland 63,8 177, ,1 Kystlinje øyer 34,9 240,4 506,8 782,1 Nedre - bruken av strandsonen 2009 Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Nedre Total strandsoneareal (da) Tilgjengelig strandsoneareal (da) Bygningsnært areal < 50m (da) Fyskisk utilgjengelig areal (bratthet >10 grader) (da) Dyrket mark (da) Veiareal (Europavei, riksvei) (da) Andel kystlinje innen 100 m fra bygninger (%) 71,5 37,7 37,2 40,7 Bygninger i strandsona (ant.) Nedre - Fritidsbygninger Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Nedre Antall fritidsbygninger Antall fritidsbygninger per km² 7,2 15,47 47,97 25,5 Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 26

27 Nedre - Disponert landareal (km2) NB: Hytteiendommer, spredt bebyggelse og militære eiendommer er ikke med. Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Nedre Jordbruksareal i drift 79,20 66,80 3,40 149,40 Tettstedsareal 34,50 43,50 1,90 79,90 Arealer under statlig vern 2,28 4,39 16,25 22,92 Sum disponert areal 115,98 114,69 21,55 252,22 Disp. areal i % av tot. landareal 30,5 % 40,1 % 24,1 % 33,4 % Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 27

28 Kap. 3 - Levekår Levekår Overordnet mål: Barn og unge skal motiveres til utdanning for å møte framtidas utfordringer. Sarpsborg skal være en by som fremmer likeverd og inkludering. Mål LEVEKÅR Sarpsborg skal ha et helhetlig læringsløp med høy kvalitet fra barnehage til videregående skole Innbyggerundersøkelsen i desember 2009 Resultater Sarpsborgs tilleggsspørsmål knyttet til kommuneplanen Type spørsmål Sarpsborg 2009 Det er viktig at ungdommen i Sarpsborg tar høyere utdanning 5,4 Nedre plangrunnlag 2009 (Østfold Analyse) Nedre - sysselsatte personer etter bosted fordelt etter utdanningsnivå ( ) Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Nedre Videregående skole Grunnskole Universitets-, høgskolenivå, 1-4 år Uoppgitt utdanning Universitets-, høgskolenivå, over 4 år Sum sysselsatte etter bosted Nedre - sysselsatte personer etter bosted med mer enn 4 års utdanning fra univ. og høyskole fordelt på fagfelt ( ) Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Nedre Humanistiske og estetiske fag Lærerutdanninger og utdanninger i ped Samfunnsfag og juridiske fag Økonomiske og administrative fag Naturvitenskapelige fag og tekniske fag Helse-, sosial- og idrettsfag Primærnæringsfag Samferdsels- og sikkerhetsfag Uoppgitt fagfelt Sum sysselsatte etter bosted Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 28

29 Ungdomsundersøkelsen 2008 Sarpsborg Østfold fylke Utdanningsmål yrkesfaglig 21% 25% Utdanningsmål høyere utd. 48% 46% Utdanningsmål 3-årig øk/adm 9% 5% Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 29

30 Fra årsrapport Utdanningsnivå oktober 2009, i prosent av personer over 16 år Kilde: SSB 35 Norge 30 Halden Grunnskolenivå Videregående skoles nivå Universitetsog høgskolenivå Moss Sarpsborg Fredrikstad Delrapport 2: En analyse av eksamensresultater fra grunnskolen og gjennomstrømming i videregående skole for elevene fra Sarpsborg kommune - Arve Negaard 14. mars 2010 Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 30

31 Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 31

32 Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 32

33 Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 33

34 Mål LEVEKÅR Helsefremmende og forebyggende tiltak skal ha en sentral plass i arbeidet for å bedre levekår Innbyggerundersøkelsen i desember 2009 Resultater Sarpsborgs tilleggsspørsmål knyttet til kommuneplanen Type spørsmål Sarpsborg 2009 Innvandrere integreres godt i Sarpsborgsamfunnet 3,5 Deltakelse i frivillighetsarbeid Sarpsborg Snitt land Har du i løpet at de siste 2 årene hatt verv eller oppgaver i forbindelse med frivillige organisasjoner, fritidsaktiviteter, innsamlinger, idrettslag el.l? 40,6% 55,8% Deltakelse i nærmiljø Sarpsborg Snitt land Har du i løpet at de siste 2 årene deltatt på dugnad i nærmiljøet, foreldresamarbeid/kjøring? 42,1% 55,8% Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 34

35 Nedre plangrunnlag 2009 (Østfold Analyse) Nedre - innvandringsbefolkningen fordelt på landbakgrunn Innvandringsbakgrunn Bosted Antall innvandrere Antall med norsk fødeland Antall med utenlands fødeland lik landbakgrunn Antall med utenlandsk fødeland ulik landbakgrunn Sarpsborg Fredrikstad Asia, Afrika, Sør- og Mellom- Hvaler Amerika, Tyrkia Nedre Sarpsborg Fredrikstad Nord-Amerika, Oseania Hvaler Nedre Sarpsborg Fredrikstad Norden Hvaler Nedre Sarpsborg Fredrikstad Vest-Europa, unntatt Tyrkia Hvaler Nedre Sarpsborg Fredrikstad Øst-Europa Hvaler Nedre Totalt antall innvandrere Ungdomsundersøkelsen 2008 Sarpsborg Østfold fylke Andel dagligrøykere 4% 7% Driver konkurranseidrett 55% 49% Har forsøkt doping 7% 4% Drikker brus daglig 38% 30% Dårlig luftkvalitet 14% 19% Innvandrerbakgr. får lett venner 74% 66% Venner hjelper hvis behov 81% 75% Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 35

36 Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 36

37 Fra årsrapport Kulturskolen - elever pr. skoleår. Kilde: Egen statistikk Antall medlemmer i lag og foreninger som organiserer barn og unge og som mottar driftsstøtte 0. Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 37

38 Trafikkulykker Antall trafikkulykker varier mye, men ulykkesnivået i 2010 er det lavest på 10 år. Undersøkelse helsefremmende skoler I Sarpsborg er Borg og Kalnes videregående skoler valgt ut som helsefremmende skoler i Østfold, og det er gjort undersøkelser blant elever i 1. og 3. klasse om forhold knyttet til bl.a. selvopplevd helse og fysisk aktivitet. De fleste oppgir å ha god helse, men 11 % av elevene bruker mer enn 5 timer hver dag på skjermaktivitet, utenom skoletiden. Det er 19 % av elevene som ikke liker kroppsøving. Disse elevene er også mindre fysisk aktive på fritiden. Gjennom prosjektet skal det fokuseres på bevegelsesglede og kroppsøving, og se om det er mulig å skape mer positivt forhold til bevegelse og fysisk aktivitet. Kriminalitetsstatistikk fra politiet Endring Nasjonalt ,8 % nedgang Østfold % nedgang Sarpsborg % økning Kriminalitetsstatistikken viser en økning i Sarpsborg, mens det er nedgang i Østfold og nasjonalt. Sarpsborg er likevel ikke et utrygt sted. Antall legemsfornærmelser og legemsbeskadigelser i Sarpsborg sentrum relatert til utelivet (fredag, lørdag og søndag, mellom kl ) har gått ned fra 68 til 31 og det er en reduksjon på 54%. Vold utøves i de fleste tilfeller utenfor utesteder. Mål LEVEKÅR Innbyggerne skal ha mulighet til å leve et meningsfullt liv uavhengig av funksjonsevne Uførepensjonister i Sarpsborg Kilde: SSB og NAV Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 38

39 Mål LEVEKÅR Sarpsborg skal ha et variert kultur- og fritidstilbud for alle Type spørsmål Innbyggerundersøkelsen i desember 2009 Resultater kommunen som bosted Sarpsborg 2009 Snitt land Høyest Lavest Natur, landskap og friluftsliv tilrettelegging for friluftsliv? 4,3 4,5 4,9 4 hvordan kommunen tar vare på naturen og landskapet? 4 4,1 4,5 3,9 Snitt: 4,1 4,3 4,7 3,9 Kultur og idrett kulturtilbudet i kommunen? 4,2 4,3 4,8 3 muligheten til å delta i idrett? 4,7 4,7 6 4,4 andre fritidsaktiviteter? 4,4 4,2 6 3,8 Snitt: 4,5 4,4 5,6 3,7 Mål LEVEKÅR Levekårene skal bedres og levekårsforskjeller skal utjevnes Antall arbeidsledige år Antall arbeidsledige år Kostra nye tall pr. 15. mars 2011 B. Behovsprofil - nivå 3 (K) etter region, statistikkvariabel og tid : : : : Antall enslige forsørgere : : Antall skilte og separerte Uførepensjonister : : Antall enslige 80 år og over Fra SSBs kommunefakta om Sarpsborg Arbeid/inntekt Kommunen Fylket Landet Sysselsatte år med bosted i kommunen. 4. kvartal Prosent av befolkningen Menn Kvinner Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 39

40 Registrerte arbeidsledige som andel av arbeidsstyrken, årsgjennomsnitt Prosent 3,3 3,3 2,7 Menn 3,9 3,8 3,2 Kvinner 2,7 2,7 2,2 Andel uførepensjonister år Prosent 13,0 12,1 8,9 Bruttoinntekt per innb. 17 år og over Menn Kvinner Boforhold Kommunen Fylket Landet Andel bosatte i blokk/bygård Prosent 8,8 6,0 12,8 Andel bosatte i bolig bygd etter Prosent 62,1 61,5 66,9 Andel husholdninger som disponerer bil Prosent 73,8 73,5 70,3 Nedre plangrunnlag 2009 (Østfold Analyse) Inntekt, bankinnskudd og gjeld - gjennomsnitt for personer over 17 år (kr) Bruttoinntekt Bankinnskudd Gjeld Rygge Våler Råde Spydeberg Aremark Hobøl Moss Hvaler Fredrikstad Askim Trøgstad Skiptvet Eidsberg Rakkestad Sarpsborg Rømskog Halden Marker Hele landet Mål LEVEKÅR Sarpsborg skal ha trygge, attraktive og levende bo- og nærmiljøer Type spørsmål Innbyggerundersøkelsen i desember 2009 Resultater kommunen som bosted Sarpsborg 2009 Snitt land Høyest Lavest Levekår oppvekstmiljøet for barn og unge? 4 4,3 5 4 kommunen som bosted for eldre? 3,8 4,2 5 3,4 Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 40

41 kommunens hjelp til personer i vanskelige livssituasjoner? 3,3 3,4 4,3 2,9 naboskap og sosialt fellesskap? 4,5 4,6 4,8 4 Snitt: 3,9 4,1 4,8 3,6 Bomilø og senterfunksjoner møteplasser der du kan treffe andre? 3,9 3,8 4,4 3,1 folkeliv og aktivitet i kommunen? 3,9 4 4,5 3,5 ryddighet og renhold på offentlige steder? 3,8 4 4,2 3,5 Snitt: 3,8 3,9 4,4 3,4 Trygghet Hvor trygt opplever du at det er å bo og ferdes i din kommune? 4,6 4,8 5,2 4 Snitt: 4,6 4,8 5,2 4 Nedre plangrunnlag 2009 (Østfold Analyse) Nedre - fullførte boliger per år Gj.snitt i perioden Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Nedre Nedre - antall boliger (bebodde og ubebi\odde) fordelt på bygningstyper (2009) Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Enebolig Tomannsbolig Rekkehus, kjedehus og andre småhus Boligblokk Bygning for bofellesskap Andre bygningstyper Total boligmasse Nedre - boligmassens %-vise fordeling på bygningstyper Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Enebolig 53,5 % 53,7 % 83,0 % Tomannsbolig 13,6 % 14,2 % 5,7 % Rekkehus, kjedehus og andre småhus 12,8 % 14,3 % 4,6 % Boligblokk 16,2 % 13,7 % 1,9 % Bygning for bofellesskap 1,2 % 1,1 % 0,0 % Andre bygningstyper 2,7 % 2,9 % 4,7 % Nedre - boligmassen ordelt på boligstørrelse - antall rom Sarpsborg Fredrikstad Hvaler 1 rom 2,1 % 2,5 % 0,6 % 2 rom 15,1 % 14,0 % 5,3 % 3 rom 24,3 % 24,3 % 12,7 % 4 rom 31,8 % 23,8 % 20,9 % 5 rom 14,7 % 16,5 % 21,7 % 6 rom 6,8 % 7,9 % 12,8 % 7 rom 2,7 % 3,4 % 5,5 % 8 rom eller flere 1,5 % 2,2 % 4,6 % Ukjent 0,9 % 5,4 % 15,9 % Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 41

42 Nedre - boligpriser. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris (kr) 2008 Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Moss Oslo Eneboliger Småhus Blokkleiligheter Fra ungdomsundersøkelsen 2008 Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 42

43 LEVEKÅR Annet Kommunebarometeret for folkehelse: Denne figuren gir en fin oversikt over hva som påvirker vår helse Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 43

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen 2014 Svarprosent 93 svar av 540 17 % 0,5 0,45 Husstandsmedlemmenes alder 0,43 0,4 0,35 0,3 0,275 0,25 0,2 0,204 0,15 0,1 0,092 0,05 0 1. 0-17 år 2. 18-39 år 3. 40-66 år 4. 67 år

Detaljer

Vedlegg 1: Bakgrunnsspørsmål

Vedlegg 1: Bakgrunnsspørsmål Vedlegg 1: Bakgrunnsspørsmål Kjønn Mann 43,7 % Kvinne 56,3 % Hvilket år er du født? 1929 eller tidligere 2,3 % 1930-1939 8,5 % 1940-1955 34,7 % 1956-1970 33,3 % 1971-1988 21,3 % 1989 eller senere 0,0 %

Detaljer

Innbyggerundersøkelse: Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse: Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse: Innbyggerundersøkelse Dimensjoner (1-6) Helhetsvurdering Tillit Møte med din kommune Kommunen som bosted Trygghet Utbygging og utvikling Kultur og idrett Boligtilbud Servicetilbud

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 %

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Innbyggerundersøkelse Åmot Bakgrunnsspørsmål Kjønn 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % Hvor gammel er du? 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Hva er din høyeste fullførte utdanning?

Detaljer

Statistikk for Lommedalen sokn

Statistikk for Lommedalen sokn Statistikk for Lommedalen sokn 6 4 2 Januar 214 1 Innholdsfortegnelse 1. Folk i Bærum kommune 1.1. Befolkningsstruktur 1.2. Arbeid og inntekt 1.3 Utdanning 1.4 Boforhold 1.5 Familier og familietyper 2.

Detaljer

1. Befolkningsutvikling... 3. 1.1 Folkemengde 1995-2009 og framskrevet 2010-2030... 3. 1.2 Befolkningsutvikling 1997-2008... 4

1. Befolkningsutvikling... 3. 1.1 Folkemengde 1995-2009 og framskrevet 2010-2030... 3. 1.2 Befolkningsutvikling 1997-2008... 4 Statistikk I det følgende er det gjort et utvalg av relevant statistikk fra Statistisk sentralbyrå, Fylkesmannen i Buskerud og Statens landbruksforvaltning samt Næringsanalyse for Buskerud 2008, utarbeidet

Detaljer

Skaun/Innbyggere Skaun

Skaun/Innbyggere Skaun Innbyggerundersøkelse 2012 Skaun/Innbyggere Skaun http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 15.01.12 til 15.02.12 Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg

Detaljer

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og Jordbruk, skogbruk og fiske Råolje og naturgass, utvinning og rørtransport Industri og bergverksdrift Kraft- og vannforsyning Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet Transport

Detaljer

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0%

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0% Kryssing utdanning.xls inneholder undersøkelsen brutt ned på utdanning. Den første tabelltypen viser hvor mange som har svart etter utdanning. Deretter følger hvor stor andel av angitte svar denne utdanning

Detaljer

Kjønn. Antall svar Andel i % Antall svar Andel i % Ja ,6% ,5%

Kjønn. Antall svar Andel i % Antall svar Andel i % Ja ,6% ,5% Kryssing kjonn.xls inneholder undersøkelsen brutt ned på kjønn. Den første tabelltypen viser hvor mange som har svart etter kjønn. Deretter følger hvor stor andel av angitte svar dette kjønnet er. En kan

Detaljer

Her limes passordetikett

Her limes passordetikett Her limes passordetikett Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål om deg og husstanden din 1) Kjønn Mann Kvinne 2) Hvilket år er du født? 1929 eller tidligere 1930-1939 1940-1955 1956-1970

Detaljer

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001 Tabell 1. Folkemengde 1 ved folketellingene. 1769-2001 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 15. aug. 1769... 5 518 1. des. 1910... 47 364 1. feb. 1801... 7 045 1. des. 1920... 49

Detaljer

Haugesund kommune. Kommunediagnose for Haugesund. Utgave: 1 Dato:

Haugesund kommune. Kommunediagnose for Haugesund. Utgave: 1 Dato: kommune Kommunediagnose for Utgave: 1 Dato: 212-1-3 Kommunediagnose for 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: kommune Rapporttittel: Kommunediagnose for Utgave/dato: 1 / 212-1-3 Arkivreferanse: 538551 Lagringsnavn

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

Statistikk grunnlag for Lebesby kommune

Statistikk grunnlag for Lebesby kommune Statistikk grunnlag for Lebesby kommune Bilde: Kjøllefjord Samplan feltarbeid Deltagere: Ellen Foslie Arne Kringlen Sissel Landsnes Kristin Nordli Kjell Rennesund Trond Aarseth Anders Aasheim Demografi

Detaljer

Husstandsmedlemmenes alder? (Kryss av på flere alternativer dersom det er flere alderssammensetninger i husstanden)

Husstandsmedlemmenes alder? (Kryss av på flere alternativer dersom det er flere alderssammensetninger i husstanden) Her limes passordetikett Innbyggerundersøkelse Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Kjønn Mann Kvinne Hvor gammel er du? 18-39 år 40-66 år 67 og eldre

Detaljer

Nedre Glommaregionen. Plangrunnlag 2009

Nedre Glommaregionen. Plangrunnlag 2009 Nedre Plangrunnlag 2009 Prosjektbeskrivelse Tittel Prosjektleder Prosjektdeltagere Oppdragsgiver Innhold Emneord Dato 28.9.2009. ISBN: 978-82-91932-37-8 Trykket: Hustrykkeriet, Østfold fylkeskommune, Postboks

Detaljer

Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Snitt Tjenestene fra din kommune - bruker

Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Snitt Tjenestene fra din kommune - bruker 13 enheter() er med i lands- snittet Bakgrunnsspørsmål Land Åmli Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand - - - - - - - - Tjenestene fra din - bruker Land Åmli Vi ber deg

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Datert 03.05.2012 2 OM ULLENSAKER Ullensaker kommune har et flateinnhold på 252,47 km 2, og er med sine vel 31.000 innbyggere en av de kommunene i Norge som vokser

Detaljer

0105 Sarpsborg Folke- og boligtelling 2001

0105 Sarpsborg Folke- og boligtelling 2001 005 Sarpsborg Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 4 964. des. 90... 25 039. feb. 80...

Detaljer

Indre Østfoldregionenn. Statistikkgrunnlag 2011

Indre Østfoldregionenn. Statistikkgrunnlag 2011 Indre Østfoldregionenn Statistikkgrunnlag 2011 Innledning Rapporten inneholder offentlig statistikk som belyser de fleste forhold vedrørende Indre Østfold og er blitt utarbeidet som grunnlag for det regionale

Detaljer

Befolknings- og næringsanalyse i Midt-Gudbrandsdalen. Per Kristian Alnes, Østlandsforskning Ringebu 18. september 2015

Befolknings- og næringsanalyse i Midt-Gudbrandsdalen. Per Kristian Alnes, Østlandsforskning Ringebu 18. september 2015 Befolknings- og næringsanalyse i Midt-Gudbrandsdalen Per Kristian Alnes, Østlandsforskning Ringebu 18. september 2015 Tema Befolkningsanalyse Befolkningsutvikling Befolkningsstruktur Næringsanalyse Utviklingstrekk

Detaljer

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 Lindesnes kommune har i vår gjennomført en innbyggerundersøkelse. Denne viser at innbyggerne i kommunen vil anbefale andre å flytte til kommunen, de bor

Detaljer

Rådmann Ragnar Christoffersen

Rådmann Ragnar Christoffersen Rådmann Ragnar Christoffersen 1 Lørenskog kommune Ca. 37 000 innbyggere Ca. 110 nasjonaliteter Ca. 20 000 arbeidsplasser Ca. 70 km² areal, herunder: o o o 49 km² skog 7 km² dyrket mark 12 km² urbant område

Detaljer

Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø

Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Arbeidstilsynet Kompass Tema nr. 3 2016 Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø og i tall KOMPASS TEMA: Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Tittel: KOMPASS Tema nr. 3 2016 Trekk ved sysselsetting og

Detaljer

Sørum: Status for 2015. Vedlegg 1 til strategi for næringsutvikling i Sørum

Sørum: Status for 2015. Vedlegg 1 til strategi for næringsutvikling i Sørum Sørum: Status for 2015 Vedlegg 1 til strategi for næringsutvikling i Sørum Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Innhold 1. Befolkningsstruktur og befolkningsutvikling... 3 1.1 Befolkningsvekst... 3

Detaljer

Kort om forutsetninger for prognosene. Næringsstruktur historisk statistikk

Kort om forutsetninger for prognosene. Næringsstruktur historisk statistikk Kort om forutsetninger for prognosene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige (alder 15 til og med 74 år). Yrkesaktive er her definert

Detaljer

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og 2011. anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og 2011. anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og Kort om forutsetninger for prognosene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige. Yrkesaktive er her definert som summen av lønnstakere

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 2001 0806 Skien Tabell 1. Folkemengde 1 ved folketellingene. 1769-2001 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 15. aug. 1769... 5 578 1. des. 1910... 25 777 1.

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 2 309. des. 90... 3 053. feb. 80... 2 574. des. 920...

Detaljer

Næringsanalyse Skedsmo

Næringsanalyse Skedsmo Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 2/2005 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Bamble. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

Bamble. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking Bamble Næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Tema Befolkning Arbeidsplasser, næringsstruktur, pendling Attraktivitet Nyetableringer Vekst Lønnsomhet Næringslivsindeksen Oppsummering

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Statusrapport per 21. juni 2011 Utarbeidet av fagenhet for strategi og utvikling Lillehammer kommune Om undersøkelsen Lillehammer kommune gjennomførte i perioden 13. mai 4.

Detaljer

Sammendrag. Om fylkesprognoser.no

Sammendrag. Om fylkesprognoser.no Sammendrag Troms hadde 8622 sysselsatte i 211. Prognosene anslår at antall sysselsatte vil holde seg stabilt fram mot 23 mens den ikke yrkesaktive delen av befolkningen vil øke med vel 1. i samme periode.

Detaljer

Næringsanalyse Drangedal

Næringsanalyse Drangedal Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 9/2005 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og 2011. anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og 2011. anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og Jordbruk, skogbruk og fiske Råolje og naturgass, utvinning og rørtransport Industri og bergverksdrift Kraft- og vannforsyning Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet Transport

Detaljer

Hvor attraktiv er Fredrikstad? For næringsliv og bosetting Årsmøte i Fredrikstad næringsforening 9. mars 2015

Hvor attraktiv er Fredrikstad? For næringsliv og bosetting Årsmøte i Fredrikstad næringsforening 9. mars 2015 Hvor attraktiv er Fredrikstad? For næringsliv og bosetting Årsmøte i Fredrikstad næringsforening 9. mars 2015 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling

Detaljer

1. Utvikling i befolkningen... 3. 1.1 Folkemengde i Rollag kommune pr 31.12 i 2009, 2010 og 2011... 3

1. Utvikling i befolkningen... 3. 1.1 Folkemengde i Rollag kommune pr 31.12 i 2009, 2010 og 2011... 3 Vedlegg 2 Statistikk I det følgende er det gjort et utvalg av relevant statistikk fra Buskerud fylkeskommune, Statistisk sentralbyrå, Fylkesmannen i Buskerud, samt Næringsanalyse for Buskerud 2011, utarbeidet

Detaljer

Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier

Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier Porsgrunn kommune 31. oktober Knut Vareide 36 35 34 33 3 31 Årlig vekst Folketall Folketall 118 1,5 116 114 1, 112 11,5 18 16, 14 12 -,5 1 Drammen Tønsberg

Detaljer

Vedlegg: Statistikk om Drammen

Vedlegg: Statistikk om Drammen Vedlegg: Statistikk om Drammen 1 Demografisk utvikling Befolkningsstruktur Figur 1.1 Folkemengde 2001 20011, Drammen kommune Som det fremgår av figur 1.1 har folketallet i Drammen kommune økt markant i

Detaljer

Glåmdalen. Utviklingen og status for regionen i forhold til næringsutvikling og attraktivitet

Glåmdalen. Utviklingen og status for regionen i forhold til næringsutvikling og attraktivitet Glåmdalen Utviklingen og status for regionen i forhold til næringsutvikling og attraktivitet Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet

Detaljer

Innbyggerundersøkelse 2011

Innbyggerundersøkelse 2011 Her limes passordetikett Innbyggerundersøkelse 2011 Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Kjønn Mann Kvinne Hvor gammel er du? 18-39 år 40-66 år 67 og

Detaljer

RV13- regionen. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

RV13- regionen. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking RV13- regionen Næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM (NHO) Attraktivitetsbarometeret (NHO) Forskerprosjekt i

Detaljer

Vedlegg - Tallmateriale

Vedlegg - Tallmateriale Vedlegg - Tallmateriale Befolkningssammensetning Befolkningsendring Årstall Folketall Årstall Folketall 1960 4046 1988 2780 1961 3996 1989 2776 1962 3965 0 2736 1963 3918 1 2697 1964 3831 2 2649 1965 3804

Detaljer

Regional analyse for Sande. Sande 17. mars 2016

Regional analyse for Sande. Sande 17. mars 2016 Regional analyse for Sande Sande 17. mars 2016 Beskrivelse Analyse Scenarier Hva skaper attraktivitet 01.07.2016 2 Norge Sande Vestfold 130 Befolkningsutvikling Høy befolkningsvekst i Sande. 125 120 115

Detaljer

PLANER OG UTVIKLING I ULLENSAKER KOMMUNE. Næringsdag 11. mai, Thon Hotel Oslo Airport Tom Staahle, Ordfører

PLANER OG UTVIKLING I ULLENSAKER KOMMUNE. Næringsdag 11. mai, Thon Hotel Oslo Airport Tom Staahle, Ordfører PLANER OG UTVIKLING I ULLENSAKER KOMMUNE Næringsdag 11. mai, Thon Hotel Oslo Airport Tom Staahle, Ordfører Hvem og hva? Navn: Tom Staahle Stilling: Ordfører fra 2015 Parti: Fremskrittspartiet Utdannet:

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar Folkemengden fra 1769 til 1980 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar Folkemengden fra 1769 til 1980 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 3 288. des. 90... 6 4. feb. 80... 4 06. des. 920...

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike

Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike Innspill til Kunnskapsbyen Forum 26. februar 2009 telemarksforsking.no 1 Arbeidsplasser Regional utvikling Befolkning Flytting Fødselsbalanse Innvandring

Detaljer

Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv!

Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv! Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv! Finnsnes 1. oktober 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM (NHO) Attraktivitetsbarometeret (NHO)

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Geir Arntzen - NAV Sør-Trøndelag Disposisjon Utvikling den siste perioden Utfordringer Forslag til løsninger Etterspørsel og tilbud av arbeidskraft

Detaljer

RV13- regionen. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

RV13- regionen. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking RV13- regionen Næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM (NHO) Attraktivitetsbarometeret (NHO) Forskerprosjekt i

Detaljer

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og anleggsvirksomhet. Industri og bergverksdrift. Kraft- og vannforsyning Bygge- og

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og anleggsvirksomhet. Industri og bergverksdrift. Kraft- og vannforsyning Bygge- og Jordbruk, skogbruk og fiske Råolje og naturgass, utvinning og rørtransport Industri og bergverksdrift Kraft- og vannforsyning Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet Transport

Detaljer

Næringsanalyse Lørenskog

Næringsanalyse Lørenskog Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2004 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i, med hensyn på næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Hjelmeland 29. oktober 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM

Detaljer

Næringsanalyse Larvik

Næringsanalyse Larvik Næringsanalyse Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 4/2005 Næringsanalyse Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi

Detaljer

Befolknings- og næringsutvikling, kjennetegn, utfordringer og muligheter for Nye Sandefjord. Kongsberg 7. juni 2016 Knut Vareide

Befolknings- og næringsutvikling, kjennetegn, utfordringer og muligheter for Nye Sandefjord. Kongsberg 7. juni 2016 Knut Vareide Befolknings- og næringsutvikling, kjennetegn, utfordringer og muligheter for Nye Sandefjord Kongsberg 7. juni 2016 Knut Vareide Hvordan er veksten i SAS? Hvor høy vekst burde det være? Er SAS attraktiv?

Detaljer

Verdien av ha industri i Norge

Verdien av ha industri i Norge Verdien av ha industri i Norge Herøya, 26. august 2009 telemarksforsking.no 1 Vi kan ikke leve av å klippe hverandre Jo vi kan det, men det er andre argumenter for å ha industriproduksjon i Norge telemarksforsking.no

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 200 20 Bergen Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 8 827. des. 90... 04 224. feb. 80... 24

Detaljer

Statistikk om innvandrere i Oppland og Gjøvik

Statistikk om innvandrere i Oppland og Gjøvik Statistikk om innvandrere i Oppland og Gjøvik Befolkning, innenlands flytting, utdanning og sysselsetting Delrapport fra prosjektet: Inkludering og bolyst blant innvandrere i Oppland Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kvinesdal kommune - Innbyggerundersøkelsen 2011

Kvinesdal kommune - Innbyggerundersøkelsen 2011 Kvinesdal - undersøkelsen 2011 Hovedresultat: 1. Kommunens omdømme har hatt en positiv utvikling fra 2009 til 2011. Resultat for helhetsvurdering omdømme har økt fra 4,4 til 4,8. nes inntrykk av tjenestene

Detaljer

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling. Tilleggsnotat til OE-rapport 2014-19

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling. Tilleggsnotat til OE-rapport 2014-19 Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling Tilleggsnotat til OE-rapport 2014-19 Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger og gir råd til bedrifter, myndigheter

Detaljer

SØRUM: STATUS FOR 2014

SØRUM: STATUS FOR 2014 1 SØRUM: STATUS FOR 2014 Sørums befolkning, arbeidsmarked og næringssammensetning Innhold Side Statistikkdel side 1. Befolkningsstruktur og befolkningsutvikling 2 9-12 2. Den lokale arbeidskraften 3 13-15

Detaljer

Snitt totalt: 4,2 4,4 4,1

Snitt totalt: 4,2 4,4 4,1 HOVEDRESULTAT 2009 Kommunesnitt 2011 Landssnitt 2011 Tjenester fra n 4,4 5,0 4,6 Næring og arbeid 4,1 4,2 3,7 Transport og tilgjengelighet i n 2,9 3,0 3,1 Miljø i n 4,9 5,1 5,0 Klima og energi 3,8 4,3

Detaljer

Fakta om Norges fylker

Fakta om Norges fylker Fakta om Norges fylker Vest Agder fylke Befolkning og eldrebølgen Næringsliv og arbeidsmarked Videregående skole og samferdsel Fylkeskommunens økonomi Byråkratibarometeret for Vest Agder kommuner NyAnalyse

Detaljer

Tromsøstatistikk. Sysselsetting, pendling og arbeidsledighet INNHOLD

Tromsøstatistikk. Sysselsetting, pendling og arbeidsledighet INNHOLD Tromsøstatistikk Sysselsetting, pendling og arbeidsledighet INNHOLD 1. Sysselsetting 2008-2015... 2 2. Sysselsatte etter næring, prosentvis fordeling 2015... 5 3. Sysselsatte etter næring 2008-2015...

Detaljer

ØSTFOLD 2050 CAND.OECON ØIVIND HOLT

ØSTFOLD 2050 CAND.OECON ØIVIND HOLT ØSTFOLD 2050 CAND.OECON ØIVIND HOLT Østfold i dag 287 198 innb. 18 kommuner: Fredrikstad 78159 Rømskog 672 227 915 59 283 5 større industri baserte bysamfunn I Ytre bor 78 % i 3 store tettsteder Moss -

Detaljer

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion?

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Knut Vareide 13 april, Ås. telemarksforsking.no Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 16.05.2011 KNUT VAREIDE

Detaljer

KAN VÅLER BLI EN VINNER I KONKURRANSEN OM BO - OG NÆRINGSATTRAKTIVITET

KAN VÅLER BLI EN VINNER I KONKURRANSEN OM BO - OG NÆRINGSATTRAKTIVITET KAN VÅLER BLI EN VINNER I KONKURRANSEN OM BO - OG NÆRINGSATTRAKTIVITET Presentasjon Våler 11. mai Av Kristina Wifstad, seniorkonsulent i Menon Economics Hva driver veksten? Vekstregnskapet (growth accounting)

Detaljer

Statistikkhefte. til. kommuneplanrulleringen

Statistikkhefte. til. kommuneplanrulleringen Statistikkhefte til kommuneplanrulleringen Rådmannen 1.4.8 Formålet med dette hefte er å gi et bilde av viktige områder for utviklingen i Lier. Dette er en første utgave som utgis til oppstarten av kommuneplanarbeidet.

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret. Knut Vareide Telemarkforsking-Bø

Attraktivitetsbarometeret. Knut Vareide Telemarkforsking-Bø Attraktivitetsbarometeret Knut Vareide Telemarkforsking-Bø Telemarksforsking-Bø Prosjekter og rapporter om attraktivitet: Attraktivitetsbarometeret 2007 (NHO) Forskerprosjekt i VRI: Kultur som attraksjonskraft

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 0805 Porsgrunn Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 4 395. des. 90... 4 88. feb. 80...

Detaljer

Vedlegg 4; Analysegrunnlag/statistikk

Vedlegg 4; Analysegrunnlag/statistikk 2008 2005 2002 1999 1996 1993 1990 1987 1984 1981 1978 1975 1972 1969 1966 1963 1960 1957 1954 1951 2007 2005 2004 2003 2002 2001 1999 1998 Vedlegg 4; Analysegrunnlag/statistikk Befolkningsutvikling i

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet

Næringsutvikling og attraktivitet Næringsutvikling og attraktivitet Hvordan er status og utvikling i Oppland og regionene der? Hva skaper bostedsattraktivitet? Hvordan henger ting sammen? telemarksforsking.no 1 Arbeidsplasser Regional

Detaljer

Attraktivitet og næringsutvikling Frogn

Attraktivitet og næringsutvikling Frogn Attraktivitet og næringsutvikling Frogn 5. mars 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner og fylker Nærings-NM

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1865 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1865 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 7 Meråker Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 746. des. 90... 2 5. feb. 80... 35. des.

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Kristiansandregionen

Kristiansandregionen Kristiansandregionen Regional analyse befolkning, næringsutvikling og attraktivitet 19. Desember 2012 Kristiansand Knut Vareide Telemarksforsking har forsket på regional utvikling i en årrekke, og har

Detaljer

08 Åsane Folke- og boligtelling 2001

08 Åsane Folke- og boligtelling 2001 08 Åsane Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 980-200 Tellingstidspunkt Folkemengde. nov. 980... 30 676 3. nov. 990... 35 94 3. nov. 200... 37 57 Folkemengden er oppgitt

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 06 Haugesund Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 843. des. 90... 4 798. feb. 80... 97.

Detaljer

Næringsutvikling og arealbehov i Oslo og Akershus mot 2030. Steinar Johansen Norsk institutt for by- og regionforskning

Næringsutvikling og arealbehov i Oslo og Akershus mot 2030. Steinar Johansen Norsk institutt for by- og regionforskning Næringsutvikling og arealbehov i Oslo og Akershus mot 2030 Steinar Johansen Norsk institutt for by- og regionforskning Premisser Framskrive næringsutvikling til 2030 ved hjelp av Panda Produksjon Sysselsetting

Detaljer

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Regionrådet Kongsbergregionen 8 februar, Notodden Knut Vareide. Telemarksforsking.

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Regionrådet Kongsbergregionen 8 februar, Notodden Knut Vareide. Telemarksforsking. Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Regionrådet Kongsbergregionen 8 februar, Notodden Knut Vareide Rapportens struktur: Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret

Detaljer

1001 Kristiansand Folke- og boligtelling 2001

1001 Kristiansand Folke- og boligtelling 2001 00 Kristiansand Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 5 365. des. 90... 22 802. feb. 80...

Detaljer

Bransjefordeling i Stange

Bransjefordeling i Stange Bransjefordeling i Stange arbeidsplasser fordelt på bransjer % Stange % Norge jord/skogbruk 6,4 2,5 Industri og olje 9,8 11,2 Byggevirksomhet 7,8 7,8 Varehandel 11,1 14 Overnatting og servering 1,1 3,2

Detaljer

Nøkkeltall for Alstahaug kommune

Nøkkeltall for Alstahaug kommune Nøkkeltall for Alstahaug kommune Befolkning Befolkningsutvikling Alstahaug 2000-2014 med framskriving mot 2030 i antall personer og aldersgrupper, per 1. januar i året (Kilde: SSB/Panda). 2000 2005 2010

Detaljer

Attraktivitet og næringsutvikling Kragerø

Attraktivitet og næringsutvikling Kragerø Attraktivitet og næringsutvikling Kragerø 2. april 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner og fylker Nærings-NM

Detaljer

Indre Østfold Hva skaper vekst?

Indre Østfold Hva skaper vekst? Indre Østfold Hva skaper vekst? Programteori for attraktivitet KRD 2013 Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon Oslofjordfondet 2013-2015 Grenseløs attraktivitet Hedmark/Dalarna Grenskomiteen 2014 Regionale

Detaljer

Attraktivitet Telemarksforsking om Kongsbergregionen

Attraktivitet Telemarksforsking om Kongsbergregionen Attraktivitet Telemarksforsking om Kongsbergregionen Regionrådet for Kongsbergregionen 6. Desember 2011 Knut Vareide Tema Befolkning Arbeidsplasser Utdanning Innovasjon NæringsNM Attraktivitet 54 000 Endring

Detaljer

Næringsanalyse Hol. Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda. Telemarksforsking-Bø

Næringsanalyse Hol. Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda. Telemarksforsking-Bø Næringsanalyse Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 16/2005 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling,

Detaljer

Innlandet sett utenfra

Innlandet sett utenfra Innlandet sett utenfra Hvordan går det egentlig med Innlandet? Går næringslivet bra? Hvor attraktivt er Innlandet? Gjøvik, 18. juni 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling

Detaljer

Vedlegg 1 til grunnlagsdokument Rakkestad - Sarpsborg. Fakta om Rakkestad + Sarpsborg. Kilder:

Vedlegg 1 til grunnlagsdokument Rakkestad - Sarpsborg. Fakta om Rakkestad + Sarpsborg. Kilder: Vedlegg 1 til grunnlagsdokument Rakkestad - Sarpsborg Fakta om Rakkestad + Sarpsborg Kilder: Strategisk analyse av Rakkestad. Kommunereformen 2015-2017. Kommunereformen 2014-2016. Hovedfase 1 i Sarpsborg

Detaljer

Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge. Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble

Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge. Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble Hva er prosessindustri? 2 Hva lager prosessindustrien? 3 ineralgjødsel Såpe Papir

Detaljer

Kommunereformen i Aremark. Presentasjon, Furulund 10. mars 2015

Kommunereformen i Aremark. Presentasjon, Furulund 10. mars 2015 Kommunereformen i Aremark Presentasjon, Furulund 10. mars 2015 Bakgrunn Regjeringsplattformen: Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden Kommuneproposisjonen

Detaljer

Glåmdal og Kongsvinger

Glåmdal og Kongsvinger Glåmdal og Kongsvinger Utvikling og utfordringer Kongsvinger 1. mars 2012 Knut Vareide Regioner som er analysert i 2011 NæringsNM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Glåmdal er på delt sisteplass

Detaljer

Attraktivitetspyramiden

Attraktivitetspyramiden Attraktivitetspyramiden Om Nes hva kjennetegner kommunen? Hvordan har utviklingen vært? Kommuneplanseminar Gran 31 mai 2012 Knut Vareide Utviklingen i Telemark er analysert, og hver enkelt region. Metodene

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 200 77 Frosta Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 028. des. 90... 3 00. feb. 80... 456. des.

Detaljer