Vedlegg NYE HANDLINGSROM. Samfunnsutviklingsgruppa Aktuell statistikk, planer mm

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg NYE HANDLINGSROM. Samfunnsutviklingsgruppa Aktuell statistikk, planer mm"

Transkript

1 Vedlegg NYE HANDLINGSROM Samfunnsutviklingsgruppa Aktuell statistikk, planer mm

2 Innledning Statistikkheftet er utarbeidet med utgangspunkt i prosjektgruppas beslutning av 25. mars Heftet skal tjene som grunnlag for arbeidet i fase 1 slik det skisseres i prosjektplanen: Alle prosjektgruppene skal i fase 1 gjennomføre følgende oppgave: Beskrive dagens status. Finne årsaker og forklaringer til dagens situasjon. Avdekke trender og mønster. Foreslå strategier, veivalg og løsninger på kort sikt som innarbeides i HP Foreslå strategier, veivalg og løsninger på lang sikt som videreføres i linjen eller som prosjekt i fase 2. Prosjektgruppene er ansvarlige for å avgrense, samle inn og tolke data basert på tildelt mandat. Statistikkheftet gir en bred oversikt over viktig samfunnsstatistikk fordelt på de fire innsatsområdene Identitet, Verdiskaping, Levekår og Miljø. På hvert innsatsområde er statistikken fordelt etter kilder under målene i høringsutgavene av samfunnsdelen. Statistikkheftet trekker ut statistikk fra en lang rekke statistikkilder: Nedre plangrunnlag 2009 (Østfold Hele heftet ligger under prosjektgruppas Analyse) mappe Egenprodusert statistikk basert på SSB-statistikk fra Statistikkbanken og fra egne kilder, presentert i årsrapporten for 2010 Delrapport 2:En analyse av eksamensresultater fra grunnskolen Rapporten ligger under prosjektgruppas mappe og gjennomstrømming i videregående skole for elevene fra Sarpsborg kommune - Arve Negaard 14. mars 2010 Innbyggerundersøkelsen i desember noen få data fra diverse brukerundersøkelser i 2009 Rapportene ligger under prosjektgruppas mappe Ungdomsundersøkelsen 2008 i Sarpsborg og flere andre Rapporten ligger under prosjektgruppas mappe østfoldkommuner KS sin undersøkelse i 2010 om lokaldemokratiet Nærings-NM og Attraktivitetsbarometeret Rapport ligger under prosjektgruppas mappe Kriminalstatistikk fra politiet Kostra Statistikkheftet er en andreutgave som må suppleres med ny og oppdatert statistikk som kommer, bl.a. forestående omdømmeundersøkelse, Østfoldhelsas store befolkningsundersøkelse blant østfoldinger i 2011 og oppdatert statistikk fra Statistikkbanken. Når det gjelder statistikk fra innbyggerundersøkelsen i desember 2009 er det viktig å være klar over følgende: For å gi en enkel framstilling av resultatene og for å kunne sammenligne seg med andre kommuner, har vi valgt å gi en oversikt over gjennomsnittsresultater pr. enkeltspørsmål sammenlignet med landsgjennomsnitt og høyeste og laveste kommune. Innledningsvis legges fram en oversikt over resultatene pr. tema. Resultatene måles på en skala fra 1 til 6, hvor 6 angir høyest score. Da er vet ikke andelen ikke medtatt. Gjennomsnittsverdien på skalaen er på 3,5. Avviket bør normalt være større enn 0,3 poeng for å kunne betegnes som statistisk holdbart. Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 2

3 Kap. 1 - Befolkningsutvikling Befolkningssammensetning og utvikling fra forslaget til kommuneplanens samfunnsdel i juni 2011 Befolkningsutvikling Mål: Sarpsborg vil: Legge til rette for at befolkningen øker til i 2023 og ha en variert befolkningssammensetning både i kommunen som helhet og i de enkelte deler av kommunen Sarpsborgs befolkning pr utgjør Kommuneplanen har et mål om en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på 1,2 % for å markere at Sarpsborg er en ambisiøs og framtidsrettet kommune. Målet er tilnærmet lik Kompasprognosen/Statistisk Sentralbyrås prognose for høy nasjonal vekst og gir en befolkning på vel i 2023 og vel i Figur 1 nedenfor viser befolkningsutviklingen fram til 2022 i fire alternativer. Kompasprognosen er kommunens egen prognose der det også er tatt hensyn til forventede utslag av nytt sykehus. Den ligger tett opp til Statistisk Sentralbyrås prognose for høy nasjonal vekst. De siste 10 årene har Sarpsborg hatt en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på 1,0 %. Veksten skyldes i hovedsak tilflytting. Figur 2 bygger på en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på 1,2 % (se etterfølgende mål) og viser: Gruppa yngre eldre (67-79 år) forventes å øke sterkt fra ca Den store eldrebølgen får vi når dagens åringer kommer i omsorgstrengende alder omkring Aldersgruppene barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående skole forventes alle å øke fram mot Den inntektsskapende gruppa år vokser i noenlunde samme takt som barne- og ungdomsgruppa 0 19 år, men langt mindre enn aldersgruppa 80+, Figur 1 Befolkningsprognoser total befolkning Prognose, middels nasjonal vekst Prognose, lav nasjonal vekst Prognose, høy nasjonal vekst Kompas prognose Figur 2 Befolkningsprognose for aldersgrupper år og eldre år år år år 6-12 år 1-5 år Innvandrere har stått for størstedelen av befolkningsveksten på ca. 1,0 % pr. år. I dag utgjør de 12.5 % av befolkningen. Dersom innvandrerbefolkningen i Sarpsborg øker i samsvar med Statistisk sentralbyrås Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 3

4 prognoser for landet som helhet vil innvandrerbefolkningen utgjøre vel i Dette vil tilsvare ca 18 % av befolkningen. Befolkningsvekst gir en rekke muligheter, men også utfordringer. En økt befolkning tilfører kommunen større aktivitet, nye impulser og høyere skatte- og rammetilskuddsinntekter, og bærer bud om en attraktiv kommune. Befolkningsveksten har et stort innslag av unge voksne og barn. Det er positivt med vekst i den unge befolkningen, ikke minst med tanke på eldrebølgen og at etterspørsel etter arbeidskraft forventes å øke. Samtidig må det også legges til rette for veksten ved utvikling av kommunale tjenester som skole og omsorg, avsetting av bolig- og næringsarealer og utvikling av transportsystemet. Nedre plangrunnlag 2009 (Østfold Analyse) Sarpsborg - befolkningsprognose frem til 2030 (Modellering i PANDA) åringer åringer åringer åringer år år år år år Tot folkemengde Demografiske og sosiale behovsprofiler (2008) Landet Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Andel 0 åringer 1,3 1,2 1,0 0,7 Andel 1-5 år 6,2 5,8 5,8 5,2 Andel 6-15 år 12,9 12,8 12,8 11,8 Andel år 8,3 9,2 9,4 9,5 Andel 80 år og over 4,6 4,7 4,9 4,4 Andel skilte og separerte år 11,4 13,9 13,5 14,4 Andel enslige forsørgere med stønad fra folketrygden 1,9 2,0 2,1 1,3 Andel uførepensjonister år 8,9 13,0 11,4 13,9 Andel enslige innbyggere 80 år og over 67,5 67,2 68,7 71,2 Andel innvandrerbefolkning 10,6 11,7 10,9 3,5 Andel innvandrerbefolkning 0-5 år 11,4 15,5 14,8 2,6 Andel innvandrerbefolkning 0-16 år 10,4 13,9 13,1 3,3 Andel arbeidsledige år 1,7 2,8 2,6 1,6 Andel arbeidsledige år 1,5 1,8 1,9 1,4 Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 4

5 Nedre - aldersfordelingen Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Nedre Hele landet Østfold 0-5 år 7,0 % 6,8 % 5,9 % 6,8 % 7,4 % 6,9 % 6-12 år 8,9 % 8,8 % 7,9 % 8,8 % 8,9 % 8,9 % år 3,9 % 4,0 % 3,9 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % år 5,0 % 5,3 % 4,7 % 5,2 % 5,3 % 5,3 % år 5,8 % 5,5 % 4,9 % 5,6 % 6,1 % 5,6 % år 5,8 % 5,2 % 3,3 % 5,4 % 6,3 % 5,3 % år 6,4 % 6,1 % 5,3 % 6,2 % 6,7 % 6,1 % år 7,6 % 7,5 % 6,2 % 7,5 % 7,5 % 7,4 % år 7,4 % 7,8 % 6,6 % 7,6 % 7,5 % 7,7 % år 6,9 % 7,1 % 7,2 % 7,0 % 6,8 % 7,0 % år 6,5 % 7,0 % 9,2 % 6,9 % 6,6 % 6,7 % år 6,1 % 6,3 % 8,7 % 6,3 % 6,1 % 6,4 % år 6,8 % 6,5 % 10,1 % 6,7 % 6,0 % 6,8 % år 4,4 % 4,4 % 4,8 % 4,4 % 4,1 % 4,4 % år 3,6 % 3,8 % 4,2 % 3,7 % 3,2 % 3,6 % år 3,2 % 3,1 % 2,8 % 3,1 % 2,8 % 3,1 % år 2,4 % 2,6 % 2,5 % 2,5 % 2,3 % 2,5 % år 1,6 % 1,6 % 1,2 % 1,6 % 1,5 % 1,6 % over 90 år 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 16 % Nedre. %- vis befolkningsvekst etter % Innvandrerbefolkningen - andel av befolkningen 14 % 10 % 12 % 10 % 8 % Sarpsborg 8 % Hvaler 6 % Fredrikstad 6 % Sarpsborg 4 % Hvaler 4 % 2 % 0 % Fredrikstad Nedre Østfold 2 % 0 % Nedre Sarpsborg - årlig folketilvekst fordelt på flyttinger og fødselsvoerskudd Fødte Døde Fødselsoverskudd Innvandring Utvandring Netto innvandring Innflytting (innenlandsk) Utflytting (innenlandsk) Netto innflytting (innenlandsk Folketilvekst Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 5

6 Nedre - befolkningsutviklingen etter 1951 (ant pers.) Nedre %-vis befolkningsvekst etter % Hvaler Sarpsborg Fredrikstad Nedre 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % Hvaler Sarpsborg Fredrikstad Nedre Østfold Kostra nye tall pr. 15. mars 2011 B. Behovsprofil - nivå 3 (K) etter region, statistikkvariabel og tid Antall 0-åringer Antall 0-5 år Antall 0-16 år Antall 1-5 år Antall 6-15 år Antall år Antall år Antall år Antall år Antall år Antall år Antall 80 år og over Antall fødte i løpet av året Antall døde i løpet av året Innflyttinger : : Utflyttinger : : Antall som bor i tettsteder : : Folkemengde i alt Folkemengde, kvinner i alt Folkemengde, menn i alt Forventet gjenstående leveår for 0-årige kvinner Forventet gjenstående leveår for 0-årige menn 80,5 80,7 80,7 80,7 80,7 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 : 74,9 75,2 75,2 75,2 75,2 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 : Innvandrerbefolkning : Innvandrerbefolkning 0-5 år : Innvandrerbefolkning 1-5 år : : : : : : : : : 518 : Innvandrerbefolkning 0-16 år : Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 6

7 Fra SSBs kommunefakta om Sarpsborg Befolkningsutvikling Fødselsoverskudd Nettoflytting inkl. inn- og utvandring Folketilvekst Befolkningsstruktur Prosent Kommunen Fylket Landet Antall menn per 100 kvinner i aldersgruppen år 104,1 102,9 104,0 Andel barn og unge 0-17 år 22,3 22,2 22,5 Andel eldre 80 år og over 4,8 4,8 4,5 Andel personer med innvandrerbakgrunn 1, vestlig Prosent 1,9 2,1 2,4 Andel personer med innvandrerbakgrunn 1, ikke-vestlig Prosent 8,5 7,5 7,2 1 Førstegenerasjonsinnvandrere og personer født i Norge av to utenlandskfødte foreldre uten norsk bakgrunn. 2 Øst-Europa, Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Tyrkia. Eget, mors eller fars fødeland. Befolkningen etter kjønn og alder Prosent Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 7

8 Fra årsrapport 2010 Befolkningsutvikling Befolkningsutvikling år 6-15 år år 67 år og eldre Sarpsborg - Folkemengde 1. januar og endringer i kalenderåret Folkemengde Fødselsoverskudd Nettoinnflytting Folketilvekst Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 8

9 Kap. 2 - Identitet Identitet Overordnet mål: Sarpsborgs innbyggere skal være stolte og engasjerte Mål IDENTITET Sarpsborg skal oppleves som en kultur-, idretts- og aktivitets by Innbyggerundersøkelsen i desember 2009 Resultater Sarpsborgs tilleggsspørsmål knyttet til kommuneplanen Type spørsmål Sarpsborg 2009 Jeg er stolt av å være fra Sarpsborg 4, års jubileet er viktig for Sarpsborg 4,9 Sarpsborg har attraksjoner som gjør byen synlig 3,8 Sarpsborgs historie er viktig for kommunens identitet 4,9 Markedsføringen av Sarpsborg er god 3,3 Mål IDENTITET Sarpsborg skal ha spennende og allsidige jobbmuligheter Innbyggerundersøkelsen i desember 2009 Resultater Sarpsborgs tilleggsspørsmål knyttet til kommuneplanen Type spørsmål Sarpsborg 2009 Det er viktig at ungdommen i Sarpsborg tar høyere utdanning 5,4 Nedre plangrunnlag 2009 (Østfold Analyse) Nedre - sysselsatte personer etter bosted fordelt etter utdanningsnivå ( ) Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Nedre Videregående skole Grunnskole Universitets-, høgskolenivå, 1-4 år Uoppgitt utdanning Universitets-, høgskolenivå, over 4 år Sum sysselsatte etter bosted Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 9

10 Nedre - sysselsatte personer etter bosted med mer enn 4 års utdanning fra univ. og høyskole fordelt på fagfelt ( ) Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Nedre Humanistiske og estetiske fag Lærerutdanninger og utdanninger i ped Samfunnsfag og juridiske fag Økonomiske og administrative fag Naturvitenskapelige fag og tekniske fag Helse-, sosial- og idrettsfag Primærnæringsfag Samferdsels- og sikkerhetsfag Uoppgitt fagfelt Sum sysselsatte etter bosted Ungdomsundersøkelsen 2008 Sarpsborg Østfold fylke Utdanningsmål yrkesfaglig 21% 25% Utdanningsmål høyere utd. 48% 46% Utdanningsmål 3-årig øk/adm 9% 5% Fra årsrapport Utdanningsnivå oktober 2009, i prosent av personer over 16 år Kilde: SSB 35 Norge 30 Halden Grunnskolenivå Videregående skoles nivå Universitetsog høgskolenivå Moss Sarpsborg Fredrikstad Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 10

11 Delrapport 2:En analyse av eksamensresultater fra grunnskolen og gjennomstrømming i videregående skole for elevene fra Sarpsborg kommune -Arve Negaard 14. mars 2010 Mål IDENTITET Sarpsborg sentrum skal være attraktivt og levende Innbyggerundersøkelsen i desember 2009 Resultater Sarpsborgs tilleggsspørsmål knyttet til kommuneplanen Type spørsmål Sarpsborg 2009 Sarpsborg har et vakkert bysentrum 3,3 Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 11

12 Mål IDENTITET Sarpsborg skal være en attraktiv by å bosette seg i for barnefamilier Type spørsmål Innbyggerundersøkelsen i desember 2009 Resultater kommunen som bosted Sarpsborg 2009 Snitt land Høyest Lavest Kommunen som bosted Hvor tilfreds er du med området der du bor? 5,1 5,1 5,2 4 Hvor tilfreds er du med:å bo i kommunen 4,8 4,9 5,1 4,5 I hvilken grad vil du anbefale dine venner og bekjente å flytte til 4,5 4,6 4,9 3,9 din kommune? Snitt: 4,8 4,9 5 4,1 IDENTITET Annet Type spørsmål Innbyggerundersøkelsen i desember 2009 Resultater kommunen som bosted Sarpsborg 2009 Snitt land Høyest Lavest Helhetsvurdering - Tror du kommunen din har godt omdømme? 4,1 4,1 4,5 3 KS sin undersøkelse i 2010 om lokaldemokratiet. Skalaen går fra 1 til 4. (1 betyr at utsagnet passer svært dårlig, mens 4 betyr at det passer svært godt) Det spiller ingen rolle for kommunens politikk hvilke partier som sitter ved Kommunen gjør en god jobb med å informere innbyggerne om hva man får Her i kommunen tar de folkevalgte hensyn til innbyggernes synspunkter Her i kommunen er det særinteresser som får gjennomslag, ikke innbyggernes Kommunen gjør en god jobb med å informere innbyggerne om aktuelle saker I det store og hele er jeg godt fornøyd med kommunens tjenestetilbud Lokaldemokrati Sarpsborg Moss Fredrikstad Drammen 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 12

13 Nærings-NM og Attraktivitetsbarometeret. Telemarkforskning/Næringslivets Hovedorganisasjon har i 2010 presentert Nærings-NM og Attraktivitetsbarometeret. For å kåre den mest vellykkede region og kommune, er rangeringer i Nærings-NM og Attraktivitetsbarometeret for den siste treårsperioden lagt sammen. NæringsNM er basert på bedriftenes vekst og lønnsomhet, nyetableringer og næringslivets størrelse. Attraktivitetsbarometeret viser hvilke regioner og kommuner som har høyest attraktivitet som bosted. Sarpsborg er rangert som den 18. mest vellykkede kommunen i Norge. Nedre Glomma er rangert som den 7 mest vellykkede regionen. Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 13

14 Kap. 2 - Verdiskaping Verdiskaping Overordnet mål: Sarpsborg skal ha et allsidig og konkurransedyktig næringsliv med høy kompetanse og spennende jobbmuligheter Mål VERDISKAPING Sarpsborg skal ha spennende og allsidige jobbmuligheter Type spørsmål Innbyggerundersøkelsen i desember 2009 Resultater kommunen som bosted Sarpsborg 2009 Snitt land Høyest Lavest Næring og arbeid muligheter til å få arbeid innen rimelig avstand fra hjemmet? 4,4 4,1 4,6 3 muligheter til å etablere egen virksomhet i din kommune? 3,9 3,4 3,9 2,5 Snitt: 4,2 3,7 4,3 2,7 Transport og tilgjengelighet i kommunen standard på veier og gater? 2,6 3,1 4 2,3 tilrettelegging for fotgjengere? 3,2 3,4 4 2,6 tilrettelegging for syklister? 2,9 3,2 3,9 2,2 kollektivtilbudet innenfor kommunen? 3,6 3,1 4 2,2 kollektivtilbudet inn og ut av kommunen? 3,9 3,5 4,1 2,2 Snitt: 3,2 3,3 4 2,3 Servicetilbud tilbudet av kafeer, restauranter, uteliv? 4,1 3,7 4,7 2,8 bank, post og forsikring? 4,3 4,3 4,7 3,3 butikktilbudet? 5 4,6 5,2 3,8 Snitt: 4,5 4,2 4,9 3,3 Boligtilbud muligheten for å skaffe seg leilighet? 4,5 4 4,6 2,3 muligheten for å skaffe seg enebolig/rekkehus? 4,6 4,1 4,6 2,5 muligheten for å skaffe seg tomt? 3,2 3,5 4,7 3 Snitt: 4,1 3,9 4,6 2,6 Utbygging og utvikling utviklingen av kommunesenteret? 3,8 3,7 4,3 2,9 utviklingen av andre tettsteder/boområder i kommunen? 3,7 3,6 4 3 næringsutviklingen? 3,9 3,5 4,3 2,3 bevaringen av dyrket mark? 3,6 3,8 4,3 3,5 ivaretakingen av friluftsområder? 4 4,1 4,3 3,8 leke- og aktivitetsområder? 3,7 3,7 4 3,4 Snitt: 3,8 3,7 4,2 3,2 Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 14

15 Nedre plangrunnlag 2009 (Østfold Analyse) Nedre - næringslivsbedrifter registert i regionen med mer enn 55 ansatte Forretnings poststed Bransjer Antall ansatte KappAhl A/S FREDRIKSTAD Butikkhandel med klær 1215 BORREGAARD INDUSTRIES LIMITED, NORGE SARPSBORG Produksjon av papirmasse, Produksjon av andre uorganiske kjemikalier, Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer 889 EUROPRIS BUTIKKDRIFT AS FREDRIKSTAD Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers 628 TOP-TOY NORGE AS SARPSBORG Butikkhandel med spill og leker 457 PETERSON EMBALLASJE AS SARPSBORG Produksjon av bølgepapp og emballasje av papir og papp, Bearbeiding av planglass, Produksjon av dører og vinduer av metall, SAINT-GOBAIN BØCKMANN AS GAMLE FREDRIKSTAD Glassarbeid Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker ellers, Produksjon av kakao, sjokolade og sukkervarer, Engroshandel med sukker, sjokolade og BRYNILD GRUPPEN AS FREDRIKSTAD sukkervarer 352 JØTUL AS KRÅKERØY Produksjon av betongprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet, Produksjon av ikke-elektriske husholdningsmaskiner og -apparater 346 NETTBUSS ØSTFOLD AS SARPSBORG Rutebiltransport i by- og forstadsområde 277 NETTPARTNER AS FREDRIKSTAD Elektrisk installasjonsarbeid 276 EUROPRIS AS FREDRIKSTAD Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler 254 Glomma Papp AS SARPSBORG Produksjon av bølgepapp og emballasje av papir og papp 252 BORGBUSS AS GAMLE FREDRIKSTAD Rutebiltransport i by- og forstadsområde 238 KRONOS TITAN AS GAMLE FREDRIKSTAD Produksjon av fargestoffer og pigmenter 194 SOLID ENTREPRENØR AS ROLVSØY Produksjon av monteringsferdige hus 167 BORG BARNEHAGER AS YVEN Barnehager 161 FELLESDISTRIBUSJONEN ØSTFOLD AS FREDRIKSTAD Andre post- og budtjenester 153 MEDIEHUSET ØSTFOLD AS FREDRIKSTAD Utgivelse av aviser, Radiokringkasting 146 JACKON AS GRESSVIK Produksjon av halvfabrikater av plast 140 QUALITY HOTEL OG BADELAND SARPSBORG AS GRÅLUM Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant 138 BORG SYSTEMVASK AS GRÅLUM Rengjøring av bygninger 133 PROJECTIONDESIGN AS GAMLE FREDRIKSTAD Produksjon av elektronikk til husholdningsbruk Omsorgsinstitusjoner for rusmiddelmisbrukere, Omsorgsinstitusjoner STIFTELSEN BLÅ KORS FREDRIKSTAD FREDRIKSTAD ellers, Sosialtjenester for rusmiddelmisbrukere uten botilbud 131 FREDRIKSTAD-DISTRIKTETS SAMVIRKEBARNEHAGER KRÅKERØY Barnehager 123 SHOWTIME A/S GREÅKER Engroshandel med plater, musikk- og videokassetter og CD- og DVD-plater, Utleie av videofilm, DVD og lignende 117 ØSTFOLD DISTRIBUSJON AS SARPSBORG Andre post- og budtjenester 115 SUBMET FREDRIKSTAD Utleie av arbeidskraft 113 JETI AS GREÅKER Detaljhandel med drivstoff til motorvogner 108 KINGSRØD TRANSPORT AS SARPSBORG Godstransport på vei 107 NORDIC PAPER AS GREÅKER Produksjon av papir og papp 107 FORTUM DISTRIBUTION AS GRÅLUM Distribusjon av elektrisitet 106 HUSQVARNA NORGE AS SARPSBORG Produksjon av motordrevet håndverktøy 106 ØSTFOLD ENERGI AS SARPSBORG Produksjon av elektrisitet fra vannkraft 103 Å&R CARTON AS SKJEBERG Produksjon av bølgepapp og emballasje av papir og papp 101 BERTEL O STEEN ØSTFOLD AS ROLVSØY Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler, Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler 97 KNATTERUDFJELLET TRELAST AS ISE Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer 97 CANDYKING NORGE AS FREDRIKSTAD Engroshandel med sukker, sjokolade og sukkervarer 95 SARPSBORG PARK & ANLEGG AS HAFSLUNDSØY Tjenester tilknyttet planteproduksjon 95 Panduro Hobby A/S GRESSVIK Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk ikke nevnt annet sted, Butikkhandel ikke nevnt annet sted 94 KYNNINGSRUD KRAN AS ROLVSØY Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 93 UNGER FABRIKKER AS GAMLE FREDRIKSTAD Produksjon av såpe og vaskemidler, rense- og polermidler 93 GYPROC AS GAMLE FREDRIKSTAD Produksjon av gipsprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet 88 MASCOT ELECTRONICS AS GRESSVIK Produksjon av elektromotorer, generatorer og transformatorer 88 JOTNE MEKANISKE VERKSTEDER AS FREDRIKSTAD Produksjon av metallkonstruksjoner og deler 80 TOYOTA ØSTFOLD AS TORP Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler 80 BRING LOGISTICS ØSTFOLD AS ROLVSØY Godstransport på vei 79 BACKE ØSTFOLD AS GAMLE FREDRIKSTAD Oppføring av bygninger 77 EURO SKO ØST AS TORP Butikkhandel med skotøy 75 Goman Bakeriet AS Østfold ROLVSØY Produksjon av brød og ferske konditorvarer 72 CITY HOTEL FREDRIKSTAD AS FREDRIKSTAD Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant 70 EVENTYRFABRIKKEN SARPSBORG AS SARPSBORG Opplevelsesaktiviteter 70 INFOTJENESTER AS SARPSBORG Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning 70 DAHLES AUTO AS SARPSBORG Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler, Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler 67 MARITIM FOOD AS FREDRIKSTAD Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers 67 AS Betongbygg GRÅLUM Oppføring av bygninger 63 DENOFA AS GAMLE FREDRIKSTAD Produksjon av andre uraffinerte oljer og fett 63 SALATMESTERN AS GRESSVIK Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet sted 62 SLEIPNER MOTOR AS FREDRIKSTAD Produksjon av lagre, gir, tannhjulsutvekslinger og andre innretninger for kraftoverføring 62 HØIAX AS FREDRIKSTAD Produksjon av elektriske husholdningsmaskiner og -apparater 60 SARPSBORG ARBEIDERBLAD AS SARPSBORG Utgivelse av aviser 60 SMARTCUTS AS SARPSBORG Frisering og annen skjønnhetspleie 60 NEW WAVE NORWAY AS GRÅLUM Engroshandel med klær 59 KRICAM AS SARPSBORG Drift av restauranter og kafeer 58 KYNNINGSRUD FUNDAMENTERING AS ROLVSØY Bygging av andre anlegg ikke nevnt annet sted, Annen spesialisert byggeog anleggsvirksomhet 58 RIKTER SVENDSEN AS ROLVSØY Produksjon av bølgepapp og emballasje av papir og papp, Engroshandel med papir og papp 58 VATVEDT MEK VERKSTED AS SARPSBORG Produksjon av metallkonstruksjoner og deler 58 FAGMANN BEMANNING AS FREDRIKSTAD Utleie av arbeidskraft 56 HAWK AS FREDRIKSTAD Drift av restauranter og kafeer 56 Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 15

16 Fra Arbeidspendlingen mellom kommunene i Nedre Pendling til og fra Nedre (ant. pers.) Utpendling Innpendling Nettopendling Haldenregionen Til Mosseregionen Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Indre Østfold regionen Sarpsborg Akershus Oslo Fredrikstad Resten av landet Hvaler Total arbeidspendling Pendling til og fra Nedre 2008 (innenlands - % vis fordeling Utpendling Innpendling Haldenregionen 9,9 % 22,6 % Mosseregionen 27,4 % 28,3 % Indre Østfold regionen 7,4 % 15,1 % Akershus 11,7 % 8,1 % Oslo 30,1 % 6,6 % Resten av landet 13,4 % 19,2 % Nærings-NM og Attraktivitetsbarometeret. Telemarkforskning/Næringslivets Hovedorganisasjon har i 2010 presentert Nærings-NM og Attraktivitetsbarometeret. For å kåre den mest vellykkede region og kommune, er rangeringer i Nærings-NM og Attraktivitetsbarometeret for den siste treårsperioden lagt sammen. NæringsNM er basert på bedriftenes vekst og lønnsomhet, nyetableringer og næringslivets størrelse. Attraktivitetsbarometeret viser hvilke regioner og kommuner som har høyest attraktivitet som bosted. Sarpsborg er rangert som den 18. mest vellykkede kommunen i Norge. Nedre Glomma er rangert som den 7 mest vellykkede regionen. Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 16

17 Fra årsrapport 2010 Bedrifter i Sarpsborg - antall ansatte Kilde: SSB/Stbnk og over Mål VERDISKAPING Næringslivet og kommunen skal være attraktiv for faglært arbeidskraft og arbeidskraft med høyere utdanning. Nedre plangrunnlag 2009 (Østfold Analyse) Nedre og naboregionene - Arbeidsmarkesstrukturen - sysselsettingen i Østfoldregionene %-vis fordelt på ulike bransjer Nedre Halden-regionen Mosse-regionen Indre Østfold regionen Kommunale tjenester 20,79 % 21,64 % 20,37 % 24,75 % Varehandel 16,12 % 12,62 % 19,21 % 16,99 % Statlige tjenester 10,25 % 6,47 % 7,45 % 3,21 % Forretningsmessige tjenester 10,18 % 10,90 % 10,32 % 5,89 % Bygg og anlegg 9,14 % 7,31 % 9,04 % 10,11 % Private tjenester 7,07 % 7,99 % 9,41 % 8,16 % Verkstedindustri 3,96 % 9,23 % 5,74 % 3,75 % Næringsmiddel jordbruk 3,77 % 0,51 % 1,88 % 5,06 % Innenriks transport 3,50 % 3,59 % 3,28 % 5,20 % Hotell og restaurant 2,80 % 3,00 % 2,41 % 1,64 % Treforedling 2,31 % 5,15 % 1,19 % 0,00 % Kjemisk 1,99 % 4,15 % 1,24 % 0,22 % Post og tele 1,38 % 0,99 % 1,08 % 0,71 % Jordbruk 1,17 % 1,64 % 1,75 % 5,94 % Bank og forsikring 1,12 % 1,01 % 1,04 % 1,11 % Mineralsk 0,81 % 0,08 % 1,48 % 1,56 % Grafisk 0,74 % 1,42 % 0,86 % 2,23 % Kraft og vannforsyning 0,63 % 0,04 % 0,04 % 0,44 % Metaller 0,51 % 0,00 % 0,00 % 0,04 % Trevare 0,42 % 0,61 % 0,21 % 0,90 % Møbler og annen industri 0,33 % 0,20 % 0,34 % 0,54 % Utenriks sjøfart 0,21 % 0,15 % 0,11 % 0,06 % Fiskeforedling 0,20 % 0,02 % 0,00 % 0,00 % Skipsverft og oljeplattformer 0,20 % 0,07 % 0,09 % 0,13 % Fiske og fangst 0,14 % 0,05 % 0,07 % 0,03 % Skogbruk 0,09 % 0,62 % 0,16 % 0,71 % Uspesifisert næring 0,05 % 0,03 % 0,04 % 0,11 % Tekstil 0,05 % 0,37 % 1,07 % 0,24 % Bergverksdrift 0,02 % 0,13 % 0,10 % 0,27 % Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 17

18 Sarpsborg - sysselsettingen fordelt på 9 næringsgrupper (ant. sysselsatte) Jordbruk, skogbruk og fiske Industri og bergverksdrift Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet Transport og kommunikasjon Finans og forretningsmessig tjenesteyting Private tjenester Kommunale tjenester Statlige tjenester Nedre - Arbeidsmarkesstrukturen - arbeidsplasser i kommunene %-vis fordelt på hovednæringer Nedre Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Jordbruk, skogbruk og fiske 1,4 % 1,8 % 1,0 % 6,0 % Industri og bergverksdrift 15,3 % 15,0 % 16,0 % 2,9 % Bygge- og anleggsvirksomhet 9,1 % 11,4 % 7,5 % 14,4 % Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 18,9 % 19,2 % 18,6 % 24,5 % Transport og kommunikasjon 5,1 % 5,4 % 4,8 % 7,7 % Finans og forretningsmessig tjenesteyting 11,3 % 10,3 % 12,2 % 5,1 % Private tjenester 7,1 % 7,6 % 6,8 % 4,2 % Kommunale tjenester 20,8 % 22,4 % 19,3 % 33,1 % Statlige tjenester 10,3 % 5,9 % 13,5 % 1,9 % Nedre - sysselsatte personer etter bosted fordelt på næringsområder ( ) Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Nedre Helse- og sosialtjenester Varehandel, hotell- og restaurantv Industri, bergverksdrift, olje- og gassutv Forr.tjenesteyting, eiendomsdrift Bygge- og anleggsvirksomhet Undervisning Off.adm. og forsvar, sosialforsikr Transport og kommunikasjon Kulturell og personlig tjenesteyt Jordbruk, skogbruk og fiske Finansiell tjenesteyting,forsikring Kraft- og vannforsyning Uoppgitt Sum sysselsatte etter bosted Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 18

19 Nedre - sysselsatte personer etter arbeidsted fordelt på næringsområder ( ) Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Nedre Helse- og sosialtjenester Varehandel, hotell- og restaurantv Industri, bergverksdrift, olje- og gassutv Forr.tjenesteyting, eiendomsdrift Bygge- og anleggsvirksomhet Undervisning Off.adm. og forsvar, sosialforsikr Transport og kommunikasjon Kulturell og personlig tjenesteyt Jordbruk, skogbruk og fiske Finansiell tjenesteyting,forsikring Kraft- og vannforsyning Uoppgitt Sum sysselsatte etter arbeidsted Nedre - sysselsatte personer etter bosted fordelt på yrker ( ) Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Nedre Salgs- og serviceyrker Høyskoleyrker Håndverkere Operatører, sjåfører mv Akademiske yrker Kontoryrker Lederyrker Andre yrker Bønder, fiskere mv Sum sysselsatte etter bosted Nedre - sysselsatte personer etter arbeidsted fordelt på yrker ( ) Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Nedre Salgs- og serviceyrker Høyskoleyrker Håndverkere Operatører, sjåfører mv Akademiske yrker Kontoryrker Andre yrker Lederyrker Bønder, fiskere mv Sum sysselsatte etter arbeidsted Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 19

20 Sarpsborg - utviklingen i arbeidsmarkedet Arbeidsstyrke Yrkesaktive Arbeidsledige Sysselsatte Undeskudd (-) / overskudd (+) på arbeidsplasser Sarpsborg - utviklingen i arbeidspendlingen Utpendling Innpendling Nettopendling Nedre - sysselsatte personer etter bosted fordelt etter utdanningsnivå ( ) Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Nedre Videregående skole Grunnskole Universitets-, høgskolenivå, 1-4 år Uoppgitt utdanning Universitets-, høgskolenivå, over 4 år Sum sysselsatte etter bosted Nedre - sysselsatte personer etter arbeidsted fordelt etter utdanningsnivå ( ) Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Nedre Videregående skole Grunnskole Universitets-, høgskolenivå, 1-4 år Uoppgitt utdanning Universitets-, høgskolenivå, over 4 år Sum sysselsatte etter arbeidsted Nedre - sysselsatte personer etter bosted med mer enn 4 års utdanning fra univ. og høyskole fordelt på fagfelt ( ) Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Nedre Humanistiske og estetiske fag Lærerutdanninger og utdanninger i ped Samfunnsfag og juridiske fag Økonomiske og administrative fag Naturvitenskapelige fag og tekniske fag Helse-, sosial- og idrettsfag Primærnæringsfag Samferdsels- og sikkerhetsfag Uoppgitt fagfelt Sum sysselsatte etter bosted Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 20

21 Nedre - sysselsatte personer etter arbeidsted med mer enn 4 års utdanning fra univ. og høyskole fordelt på fagfelt ( ) Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Nedre Humanistiske og estetiske fag Lærerutdanninger og utdanninger i ped Samfunnsfag og juridiske fag Økonomiske og administrative fag Naturvitenskapelige fag og tekniske fag Helse-, sosial- og idrettsfag Primærnæringsfag Samferdsels- og sikkerhetsfag Uoppgitt fagfelt Sum sysselsatte etter arbeidsted Nedre - arbeidsmarkedsunderskudd (-) og arbeidsmarkedsoverskudd (+) etter næringsområder (ant. pers.) Forr.tjenesteyting, eiendomsdrift -823 Varehandel, hotell- og restaurantv Industri, bergverksdrift, olje- og gassutv Transport og kommunikasjon -381 Undervisning -268 Kulturell og personlig tjenesteyt -206 Finansiell tjenesteyting,forsikring -167 Off.adm. og forsvar, sosialforsikr. -69 Jordbruk, skogbruk og fiske -30 Helse- og sosialtjenester -19 Uoppgitt 6 Kraft- og vannforsyning 36 Bygge- og anleggsvirksomhet 83 Totalt Nedre - arbeidsmarkedsunderskudd (-) og arbeidsmarkedsoverskudd (+) etter yrker (ant. pers.) Høyskoleyrker -807 Salgs- og serviceyrker -778 Akademiske yrker -553 Lederyrker -399 Operatører, sjåfører mv Kontoryrker -155 Håndverkere -96 Andre yrker -55 Bønder, fiskere mv. -43 Totalt Nedre - arbeidsmarkedsunderskudd (-) og arbeidsmarkedsoverskudd (+) etter utdanningsnivå på mer enn 4 års univ. og høyskoleutdanning (ant. pers.) Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag -125 Økonomiske og administrative fag -30 Humanistiske og estetiske fag -27 Samfunnsfag og juridiske fag -22 Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag -13 Primærnæringsfag -9 Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 1 Helse-, sosial- og idrettsfag 57 Totalt -168 Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 21

22 Nedre - antall arbeidsplasser i % av arbeidsstyrken 110 % 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Nedre Ungdomsundersøkelsen 2008 Sarpsborg Østfold fylke Utdanningsmål yrkesfaglig 21% 25% Utdanningsmål høyere utd. 48% 46% Utdanningsmål 3-årig øk/adm 9% 5% Fra årsrapport Sarpsborg - Sysselsatte. Inn og utpendling Kilde:SSB/Stbnk Personer som pendler inn i kommunen Personer som pendler ut av kommunen Utdanningsnivå oktober 2009, i prosent av personer over 16 år Kilde: SSB Norge Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 22

23 Delrapport 2: En analyse av eksamensresultater fra grunnskolen og gjennomstrømming i videregående skole for elevene fra Sarpsborg kommune - Arve Negaard 14. mars 2010 Mål VERDISKAPING Næringslivet og kommunen skal tilby arbeid til alle grupper av arbeidssøkende Fra SSBs kommunefakta om Sarpsborg Arbeid/inntekt Kommunen Fylket Landet Sysselsatte år med bosted i kommunen. 4. kvartal Prosent av befolkningen Menn Kvinner Registrerte arbeidsledige som andel av arbeidsstyrken, årsgjennomsnitt Prosent 3,3 3,3 2,7 Menn 3,9 3,8 3,2 Kvinner 2,7 2,7 2,2 Andel uførepensjonister år Prosent 13,0 12,1 8,9 Bruttoinntekt per innb. 17 år og over Menn Kvinner Nedre plangrunnlag 2009 (Østfold Analyse) Sysselsatte i kommunene fordelt på avtalt arbeidstid Østfold Sarpsborg Fredrikstad Hvaler 1-19 timer pr. uke 21,4 % 19,1 % 19,1 % 22,4 % timer pr. uke 9,7 % 9,6 % 9,1 % 9,1 % 30 timer eller mer pr. uke 68,9 % 71,3 % 71,8 % 68,5 % Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 23

24 Fra årsrapport 2010 Sarpsborg - Registrert helt arbeidsledige i prosent Kilde: SSB/Stat.bnk 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 4,3 3,2 3,3 3,5 2, Begge kjønn Menn Kvinner Uførepensjonister i Sarpsborg Kilde: SSB og NAV VERDISKAPING Annet Nedre plangrunnlag 2009 (Østfold Analyse) Land- og ferskvannsareal (km2) Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Nedre Landareal 380,39 285,86 89,50 755,75 Ferskvann 25,29 2,29 0,06 27,64 Totalt areal 405,68 288,15 89,56 783,39 Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 24

25 Nedre - befolkningstetthet 2008 Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Nedre Da. landareal per innb. 7,35 3,93 22,39 5,88 Da. landareal per innbygger i tettstedene 0,73 0,66 1,13 0,69 Jordbruksareal i drift (km2) - Utviklingstrekk Sarpsborg 80,89 81,60 80,57 80,66 80,27 80,11 80,74 80,42 79,16 Fredrikstad 69,41 69,63 70,17 68,91 69,24 68,18 66,22 66,77 66,82 Hvaler 3,66 3,47 3,47 3,35 3,28 3,39 3,40 3,47 3,44 Tettstedsareal (km2) - Utviklingstrekk Sarpsborg 32,32 32,80 33,01 33,07 33,06 33,61 34,10 34,45 34,47 Fredrikstad 41,04 41,63 42,01 41,61 41,60 42,46 42,84 43,21 43,48 Hvaler 1,84 1,87 1,88 1,90 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 Arealressurser og arealbruk (km2) 2008 Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Nedre Produktivt skogareal 187,00 94,40 17,40 298,80 Jordbruksareal i drift 79,20 66,80 3,40 149,40 Tettstedsareal 34,50 43,50 1,90 79,90 Arealer under statlig vern 2,28 4,39 16,25 22,92 Annet areal 77,42 76,81 50,55 204,78 Sum landareal 380,40 285,90 89,50 755,80 Arealressurser og arealbruk (%) 2008 Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Nedre Produktivt skogareal 49,2 % 33,0 % 19,4 % 39,5 % Jordbruksareal i drift 20,8 % 23,4 % 3,8 % 19,8 % Tettstedsareal 9,1 % 15,2 % 2,1 % 10,6 % Arealer under statlig vern 0,6 % 1,5 % 18,2 % 3,0 % Annet areal 20,4 % 26,9 % 56,5 % 27,1 % Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 25

26 Nedre - Arealbruk innenfor tettstedene (%) Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Nedre Småhusområde 36,88 % 40,42 % 34,38 % 38,74 % Rekkehusområde 2,48 % 2,67 % 0,52 % 2,53 % Blokkbebyggelse 0,73 % 0,77 % 0,00 % 0,73 % Fritidsbebyggelse 1,30 % 0,65 % 4,69 % 1,03 % Større garasjeanlegg 2,36 % 2,43 % 3,65 % 2,43 % Blandet bolig og næring 0,09 % 0,07 % 0,00 % 0,08 % Industri 4,84 % 6,23 % 1,56 % 5,51 % Forretning 1,69 % 1,73 % 0,52 % 1,68 % Offentlig forvaltning 0,21 % 0,05 % 0,00 % 0,12 % Undervisning 0,91 % 1,03 % 2,08 % 1,01 % Helse og sosiale tjenester 0,51 % 0,43 % 0,00 % 0,46 % Idrettsområde 0,85 % 0,82 % 1,04 % 0,84 % Transport 3,30 % 1,90 % 1,04 % 2,48 % Bygg og anlegg 0,18 % 0,02 % 0,00 % 0,09 % Primærnæring 11,28 % 10,36 % 6,25 % 10,65 % Gravplass/kirkegård 0,42 % 0,58 % 0,52 % 0,51 % Skog 11,82 % 8,54 % 19,79 % 10,24 % Vann 2,18 % 2,21 % 0,00 % 2,14 % Bebygd uspesifisert 0,70 % 0,94 % 0,00 % 0,81 % Uklassifisert 17,29 % 18,15 % 23,96 % 17,93 % Nedre - kystlinje (km) Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Nedre Kystlinje fastland 63,8 177, ,1 Kystlinje øyer 34,9 240,4 506,8 782,1 Nedre - bruken av strandsonen 2009 Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Nedre Total strandsoneareal (da) Tilgjengelig strandsoneareal (da) Bygningsnært areal < 50m (da) Fyskisk utilgjengelig areal (bratthet >10 grader) (da) Dyrket mark (da) Veiareal (Europavei, riksvei) (da) Andel kystlinje innen 100 m fra bygninger (%) 71,5 37,7 37,2 40,7 Bygninger i strandsona (ant.) Nedre - Fritidsbygninger Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Nedre Antall fritidsbygninger Antall fritidsbygninger per km² 7,2 15,47 47,97 25,5 Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 26

27 Nedre - Disponert landareal (km2) NB: Hytteiendommer, spredt bebyggelse og militære eiendommer er ikke med. Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Nedre Jordbruksareal i drift 79,20 66,80 3,40 149,40 Tettstedsareal 34,50 43,50 1,90 79,90 Arealer under statlig vern 2,28 4,39 16,25 22,92 Sum disponert areal 115,98 114,69 21,55 252,22 Disp. areal i % av tot. landareal 30,5 % 40,1 % 24,1 % 33,4 % Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 27

28 Kap. 3 - Levekår Levekår Overordnet mål: Barn og unge skal motiveres til utdanning for å møte framtidas utfordringer. Sarpsborg skal være en by som fremmer likeverd og inkludering. Mål LEVEKÅR Sarpsborg skal ha et helhetlig læringsløp med høy kvalitet fra barnehage til videregående skole Innbyggerundersøkelsen i desember 2009 Resultater Sarpsborgs tilleggsspørsmål knyttet til kommuneplanen Type spørsmål Sarpsborg 2009 Det er viktig at ungdommen i Sarpsborg tar høyere utdanning 5,4 Nedre plangrunnlag 2009 (Østfold Analyse) Nedre - sysselsatte personer etter bosted fordelt etter utdanningsnivå ( ) Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Nedre Videregående skole Grunnskole Universitets-, høgskolenivå, 1-4 år Uoppgitt utdanning Universitets-, høgskolenivå, over 4 år Sum sysselsatte etter bosted Nedre - sysselsatte personer etter bosted med mer enn 4 års utdanning fra univ. og høyskole fordelt på fagfelt ( ) Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Nedre Humanistiske og estetiske fag Lærerutdanninger og utdanninger i ped Samfunnsfag og juridiske fag Økonomiske og administrative fag Naturvitenskapelige fag og tekniske fag Helse-, sosial- og idrettsfag Primærnæringsfag Samferdsels- og sikkerhetsfag Uoppgitt fagfelt Sum sysselsatte etter bosted Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 28

29 Ungdomsundersøkelsen 2008 Sarpsborg Østfold fylke Utdanningsmål yrkesfaglig 21% 25% Utdanningsmål høyere utd. 48% 46% Utdanningsmål 3-årig øk/adm 9% 5% Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 29

30 Fra årsrapport Utdanningsnivå oktober 2009, i prosent av personer over 16 år Kilde: SSB 35 Norge 30 Halden Grunnskolenivå Videregående skoles nivå Universitetsog høgskolenivå Moss Sarpsborg Fredrikstad Delrapport 2: En analyse av eksamensresultater fra grunnskolen og gjennomstrømming i videregående skole for elevene fra Sarpsborg kommune - Arve Negaard 14. mars 2010 Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 30

31 Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 31

32 Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 32

33 Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 33

34 Mål LEVEKÅR Helsefremmende og forebyggende tiltak skal ha en sentral plass i arbeidet for å bedre levekår Innbyggerundersøkelsen i desember 2009 Resultater Sarpsborgs tilleggsspørsmål knyttet til kommuneplanen Type spørsmål Sarpsborg 2009 Innvandrere integreres godt i Sarpsborgsamfunnet 3,5 Deltakelse i frivillighetsarbeid Sarpsborg Snitt land Har du i løpet at de siste 2 årene hatt verv eller oppgaver i forbindelse med frivillige organisasjoner, fritidsaktiviteter, innsamlinger, idrettslag el.l? 40,6% 55,8% Deltakelse i nærmiljø Sarpsborg Snitt land Har du i løpet at de siste 2 årene deltatt på dugnad i nærmiljøet, foreldresamarbeid/kjøring? 42,1% 55,8% Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 34

35 Nedre plangrunnlag 2009 (Østfold Analyse) Nedre - innvandringsbefolkningen fordelt på landbakgrunn Innvandringsbakgrunn Bosted Antall innvandrere Antall med norsk fødeland Antall med utenlands fødeland lik landbakgrunn Antall med utenlandsk fødeland ulik landbakgrunn Sarpsborg Fredrikstad Asia, Afrika, Sør- og Mellom- Hvaler Amerika, Tyrkia Nedre Sarpsborg Fredrikstad Nord-Amerika, Oseania Hvaler Nedre Sarpsborg Fredrikstad Norden Hvaler Nedre Sarpsborg Fredrikstad Vest-Europa, unntatt Tyrkia Hvaler Nedre Sarpsborg Fredrikstad Øst-Europa Hvaler Nedre Totalt antall innvandrere Ungdomsundersøkelsen 2008 Sarpsborg Østfold fylke Andel dagligrøykere 4% 7% Driver konkurranseidrett 55% 49% Har forsøkt doping 7% 4% Drikker brus daglig 38% 30% Dårlig luftkvalitet 14% 19% Innvandrerbakgr. får lett venner 74% 66% Venner hjelper hvis behov 81% 75% Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 35

36 Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 36

37 Fra årsrapport Kulturskolen - elever pr. skoleår. Kilde: Egen statistikk Antall medlemmer i lag og foreninger som organiserer barn og unge og som mottar driftsstøtte 0. Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 37

38 Trafikkulykker Antall trafikkulykker varier mye, men ulykkesnivået i 2010 er det lavest på 10 år. Undersøkelse helsefremmende skoler I Sarpsborg er Borg og Kalnes videregående skoler valgt ut som helsefremmende skoler i Østfold, og det er gjort undersøkelser blant elever i 1. og 3. klasse om forhold knyttet til bl.a. selvopplevd helse og fysisk aktivitet. De fleste oppgir å ha god helse, men 11 % av elevene bruker mer enn 5 timer hver dag på skjermaktivitet, utenom skoletiden. Det er 19 % av elevene som ikke liker kroppsøving. Disse elevene er også mindre fysisk aktive på fritiden. Gjennom prosjektet skal det fokuseres på bevegelsesglede og kroppsøving, og se om det er mulig å skape mer positivt forhold til bevegelse og fysisk aktivitet. Kriminalitetsstatistikk fra politiet Endring Nasjonalt ,8 % nedgang Østfold % nedgang Sarpsborg % økning Kriminalitetsstatistikken viser en økning i Sarpsborg, mens det er nedgang i Østfold og nasjonalt. Sarpsborg er likevel ikke et utrygt sted. Antall legemsfornærmelser og legemsbeskadigelser i Sarpsborg sentrum relatert til utelivet (fredag, lørdag og søndag, mellom kl ) har gått ned fra 68 til 31 og det er en reduksjon på 54%. Vold utøves i de fleste tilfeller utenfor utesteder. Mål LEVEKÅR Innbyggerne skal ha mulighet til å leve et meningsfullt liv uavhengig av funksjonsevne Uførepensjonister i Sarpsborg Kilde: SSB og NAV Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 38

39 Mål LEVEKÅR Sarpsborg skal ha et variert kultur- og fritidstilbud for alle Type spørsmål Innbyggerundersøkelsen i desember 2009 Resultater kommunen som bosted Sarpsborg 2009 Snitt land Høyest Lavest Natur, landskap og friluftsliv tilrettelegging for friluftsliv? 4,3 4,5 4,9 4 hvordan kommunen tar vare på naturen og landskapet? 4 4,1 4,5 3,9 Snitt: 4,1 4,3 4,7 3,9 Kultur og idrett kulturtilbudet i kommunen? 4,2 4,3 4,8 3 muligheten til å delta i idrett? 4,7 4,7 6 4,4 andre fritidsaktiviteter? 4,4 4,2 6 3,8 Snitt: 4,5 4,4 5,6 3,7 Mål LEVEKÅR Levekårene skal bedres og levekårsforskjeller skal utjevnes Antall arbeidsledige år Antall arbeidsledige år Kostra nye tall pr. 15. mars 2011 B. Behovsprofil - nivå 3 (K) etter region, statistikkvariabel og tid : : : : Antall enslige forsørgere : : Antall skilte og separerte Uførepensjonister : : Antall enslige 80 år og over Fra SSBs kommunefakta om Sarpsborg Arbeid/inntekt Kommunen Fylket Landet Sysselsatte år med bosted i kommunen. 4. kvartal Prosent av befolkningen Menn Kvinner Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 39

40 Registrerte arbeidsledige som andel av arbeidsstyrken, årsgjennomsnitt Prosent 3,3 3,3 2,7 Menn 3,9 3,8 3,2 Kvinner 2,7 2,7 2,2 Andel uførepensjonister år Prosent 13,0 12,1 8,9 Bruttoinntekt per innb. 17 år og over Menn Kvinner Boforhold Kommunen Fylket Landet Andel bosatte i blokk/bygård Prosent 8,8 6,0 12,8 Andel bosatte i bolig bygd etter Prosent 62,1 61,5 66,9 Andel husholdninger som disponerer bil Prosent 73,8 73,5 70,3 Nedre plangrunnlag 2009 (Østfold Analyse) Inntekt, bankinnskudd og gjeld - gjennomsnitt for personer over 17 år (kr) Bruttoinntekt Bankinnskudd Gjeld Rygge Våler Råde Spydeberg Aremark Hobøl Moss Hvaler Fredrikstad Askim Trøgstad Skiptvet Eidsberg Rakkestad Sarpsborg Rømskog Halden Marker Hele landet Mål LEVEKÅR Sarpsborg skal ha trygge, attraktive og levende bo- og nærmiljøer Type spørsmål Innbyggerundersøkelsen i desember 2009 Resultater kommunen som bosted Sarpsborg 2009 Snitt land Høyest Lavest Levekår oppvekstmiljøet for barn og unge? 4 4,3 5 4 kommunen som bosted for eldre? 3,8 4,2 5 3,4 Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 40

41 kommunens hjelp til personer i vanskelige livssituasjoner? 3,3 3,4 4,3 2,9 naboskap og sosialt fellesskap? 4,5 4,6 4,8 4 Snitt: 3,9 4,1 4,8 3,6 Bomilø og senterfunksjoner møteplasser der du kan treffe andre? 3,9 3,8 4,4 3,1 folkeliv og aktivitet i kommunen? 3,9 4 4,5 3,5 ryddighet og renhold på offentlige steder? 3,8 4 4,2 3,5 Snitt: 3,8 3,9 4,4 3,4 Trygghet Hvor trygt opplever du at det er å bo og ferdes i din kommune? 4,6 4,8 5,2 4 Snitt: 4,6 4,8 5,2 4 Nedre plangrunnlag 2009 (Østfold Analyse) Nedre - fullførte boliger per år Gj.snitt i perioden Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Nedre Nedre - antall boliger (bebodde og ubebi\odde) fordelt på bygningstyper (2009) Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Enebolig Tomannsbolig Rekkehus, kjedehus og andre småhus Boligblokk Bygning for bofellesskap Andre bygningstyper Total boligmasse Nedre - boligmassens %-vise fordeling på bygningstyper Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Enebolig 53,5 % 53,7 % 83,0 % Tomannsbolig 13,6 % 14,2 % 5,7 % Rekkehus, kjedehus og andre småhus 12,8 % 14,3 % 4,6 % Boligblokk 16,2 % 13,7 % 1,9 % Bygning for bofellesskap 1,2 % 1,1 % 0,0 % Andre bygningstyper 2,7 % 2,9 % 4,7 % Nedre - boligmassen ordelt på boligstørrelse - antall rom Sarpsborg Fredrikstad Hvaler 1 rom 2,1 % 2,5 % 0,6 % 2 rom 15,1 % 14,0 % 5,3 % 3 rom 24,3 % 24,3 % 12,7 % 4 rom 31,8 % 23,8 % 20,9 % 5 rom 14,7 % 16,5 % 21,7 % 6 rom 6,8 % 7,9 % 12,8 % 7 rom 2,7 % 3,4 % 5,5 % 8 rom eller flere 1,5 % 2,2 % 4,6 % Ukjent 0,9 % 5,4 % 15,9 % Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 41

42 Nedre - boligpriser. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris (kr) 2008 Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Moss Oslo Eneboliger Småhus Blokkleiligheter Fra ungdomsundersøkelsen 2008 Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 42

43 LEVEKÅR Annet Kommunebarometeret for folkehelse: Denne figuren gir en fin oversikt over hva som påvirker vår helse Statistikkhefte prosjektgruppa for samfunnsutvikling Side 43

Nedre Glommaregionen. Plangrunnlag 2009

Nedre Glommaregionen. Plangrunnlag 2009 Nedre Plangrunnlag 2009 Prosjektbeskrivelse Tittel Prosjektleder Prosjektdeltagere Oppdragsgiver Innhold Emneord Dato 28.9.2009. ISBN: 978-82-91932-37-8 Trykket: Hustrykkeriet, Østfold fylkeskommune, Postboks

Detaljer

Mosseregionen Prosjekt felles rullering av kommuneplanene Plangrunnlag

Mosseregionen Prosjekt felles rullering av kommuneplanene Plangrunnlag Mosseregionen Prosjekt felles rullering av kommuneplanene Plangrunnlag Februar 2009 Prosjektbeskrivelse Tittel Prosjektleder Prosjektdeltagere Oppdragsgiver Resymé Emneord Dato 6.2.2009 ISBN: 82-919332-32-8

Detaljer

Årsrapport. Sarpsborg mot 2016

Årsrapport. Sarpsborg mot 2016 Sarpsborg mot 2016 Årsrapport 2010 Sarpsborg ble kåret til årets kulturkommune 2010, bl.a. på grunn av langsiktig satsing. Under de årlige Olavslekene læres gammelt håndverk. Året 2010 i bilder Januar

Detaljer

Sørum: Status for 2015. Vedlegg 1 til strategi for næringsutvikling i Sørum

Sørum: Status for 2015. Vedlegg 1 til strategi for næringsutvikling i Sørum Sørum: Status for 2015 Vedlegg 1 til strategi for næringsutvikling i Sørum Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Innhold 1. Befolkningsstruktur og befolkningsutvikling... 3 1.1 Befolkningsvekst... 3

Detaljer

SØRUM: STATUS FOR 2014

SØRUM: STATUS FOR 2014 1 SØRUM: STATUS FOR 2014 Sørums befolkning, arbeidsmarked og næringssammensetning Innhold Side Statistikkdel side 1. Befolkningsstruktur og befolkningsutvikling 2 9-12 2. Den lokale arbeidskraften 3 13-15

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Sarpsborg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Sarpsborg Møteinnkalling Kontrollutvalget Sarpsborg Møtested: Rådhuset, møterom Sarpsborg 11 Tidspunkt: 29.04.2014 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 41471166, eller

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse for Mosseregionen

Strategisk utviklingsanalyse for Mosseregionen Strategisk utviklingsanalyse for Mosseregionen Oppdragsgiver: Mosseregionens næringsutvikling AS Kontaktperson i Analyse & Strategi AS: Øyvind Såtvedt Tema: Selskaper: Forfattere: Kvalitetssikring: Strategisk

Detaljer

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform Boligpolitisk plattform Første utkast Skarpnord Hafslundsøy Nesveien Hafslundsøy Midtbyen Sarpsborg sentrum 1. Innhold 1. Innledning... 4 1 Bakgrunn... 5 1.1 Boligpolitikk... 5 1.2 Norsk boligpolitikk

Detaljer

STRATEGISKE PROSESSER... 37 HOVEDUTVALGSOMRÅDE SKOLE OG OPPVEKST... 44 STRATEGISKE PROSESSER... 45 HOVEDUTVALGSOMRÅDE KULTUR... 48

STRATEGISKE PROSESSER... 37 HOVEDUTVALGSOMRÅDE SKOLE OG OPPVEKST... 44 STRATEGISKE PROSESSER... 45 HOVEDUTVALGSOMRÅDE KULTUR... 48 RÅDMANNENS FORORD... 2 SAMFUNNSRESULTATER... 3 DEMOGRAFI... 3 SAMFUNNSMÅLTAVLER... 4 MEDARBEIDERRESULTATER... 12 REKRUTTERING OG OMSTILLING... 12 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV... 13 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN...

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Årsrapport 2013 Sarpsborg kommune

Årsrapport 2013 Sarpsborg kommune Årsrapport 2013 Sarpsborg kommune Innholdsfortegnelse RÅDMANNENS FORORD... 4 SAMFUNNSRESULTATER... 5 Demografi... 5 Innsatsområder i samfunnsplanen... 6 ØKONOMISK RESULTAT... 23 Måltavle økonomi... 23

Detaljer

Boligpolitisk analyse Bodø kommune

Boligpolitisk analyse Bodø kommune 2012 Boligpolitisk analyse Bodø kommune Alle skal kunne bo trygt og godt Innhold 1. Innledning...3 2. Befolkningsutvikling og demografiske trekk..4 2.1 Aldersstruktur og befolkningsutvikling.6 2.2 Husholdningstyper.9

Detaljer

Trøndelag i tall. Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Statistikk som grunnlag for regional planstrategi )

Trøndelag i tall. Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Statistikk som grunnlag for regional planstrategi ) Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune Trøndelag i tall Statistikk som grunnlag for regional planstrategi ) Utkast pr 26.01.15 [Velg dato] 1 Innholdsfortegnelse Forord:... 4 Regioner

Detaljer

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Rapport Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping Oppdrag for Utrop Mars 2013 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Forord Avisen UTROP har bedt NyAnalyse om

Detaljer

Prosjektrapport nr. 11/2006 Utviklingstrekk i Vest-Agder. Forfatter: Arild Vangstad

Prosjektrapport nr. 11/2006 Utviklingstrekk i Vest-Agder. Forfatter: Arild Vangstad Prosjektrapport nr. 11/2006 Utviklingstrekk i Vest-Agder Forfatter: Arild Vangstad Tittel Utviklingstrekk i Vest-Agder Forfatter Arild Vangstad Rapport Prosjektrapport nr. 11/2006 ISBN-nummer ISSN-nummer

Detaljer

Strategisk næringsplan for Nannestad 2014-2018

Strategisk næringsplan for Nannestad 2014-2018 Strategisk næringsplan for Nannestad 2014-2018 Høringsforslag Strategisk næringsplan for Nannestad (2014-2018) Side 1 INNHOLD Om planarbeidet... 3 Del 1: Måldel... 4 1: Samfunnsutvikling til beste for

Detaljer

Kunnskapsdokument. vedlegg til Planstrategi for Lardal kommune 2012-2016

Kunnskapsdokument. vedlegg til Planstrategi for Lardal kommune 2012-2016 Kunnskapsdokument vedlegg til Planstrategi for Lardal kommune 2012-2016 Innholdsfortegnelse 1.0 Befolkningssammensetning... 3 1.1 Folkemengde... 3 1.2 Befolkningsstruktur... 6 1.3 Kjønnsfordeling... 9

Detaljer

Søndre Land levende og landlig

Søndre Land levende og landlig Søndre Land levende og landlig Rapport fra innbyggerundersøkelsen 2014 03.02.2015 Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Hvor representativ er undersøkelsen... 4 4. Resultater på temanivå...

Detaljer

Regional selvangivelse for Fosen 2013

Regional selvangivelse for Fosen 2013 FOSEN REGIONRÅD Regional selvangivelse for Fosen 2013 Versjon 06 / Fosen Oppdatert 12.07.2013 Vedtatt styret i Fosen Regionråd, sak 12/13, 27.09.13 For å få en bedre oppfattelse av situasjonen og utfordringsbildet

Detaljer

Nittedal Kommune. Næringsanalyse Nittedal kommune

Nittedal Kommune. Næringsanalyse Nittedal kommune Nittedal Kommune Næringsanalyse Nittedal kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Nittedal Kommune Næringsanalyse Nittedal kommune Dokumentnr A008188-1 Versjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 - SARPSBORG KOMMUNE. Årsrapport 2012. Sarpsborg Tekst kommune

ÅRSRAPPORT 2012 - SARPSBORG KOMMUNE. Årsrapport 2012. Sarpsborg Tekst kommune Årsrapport 2012 Sarpsborg Tekst kommune 1 Sarpsborg 2012 i bilder Hafslund hovedgård 250 år. Brannvesenet har øvelse. Islegging i Kulåsparken. Islegging ved stadioen. Bryan Adams i Kulås. Olavslekene.

Detaljer

Nærings- og lokaliseringsanalyse for Nedre Glommaregionen Utgave: 3 Dato: 2013-09-26

Nærings- og lokaliseringsanalyse for Nedre Glommaregionen Utgave: 3 Dato: 2013-09-26 Nærings- og lokaliseringsanalyse for Nedre Glommaregionen Utgave: 3 Dato: 2013-09-26 Nærings- og lokaliseringsanalyse for Nedre Glommaregionen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Utgave/dato:

Detaljer

Finnmarksstatistikken 2010

Finnmarksstatistikken 2010 Finnmarksstatistikken 2010 Flytting Antall 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Innflytting + innvandring Fraflytting + utvandring 2000 2002 2004 2006 2008 2010 Notatnr Forfattere SAMBA/12/11 Hanne Rognebakke

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI RENNEBU KOMMUNE

KOMMUNAL PLANSTRATEGI RENNEBU KOMMUNE KOMMUNAL PLANSTRATEGI RENNEBU KOMMUNE Rennebu et godt sted å være! Arbeidsgruppas forslag 7. juni 2012 Behandlet i Formannskapet 14. august 2012 Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Kommunal planstrategi Rennebu

Detaljer

Kommuneplanstrategi 2008 m/planprogram (18.12.2007)

Kommuneplanstrategi 2008 m/planprogram (18.12.2007) Kommuneplanstrategi 2008 m/planprogram (18.12.2007) 13.3.2008 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING, MÅLSETTING OG RAMMER... 5 2.1 INNLEDNING... 5 2.2 MÅLSETTING... 6 2.3 BEFOLKNINGSFRAMSKRIVNING... 6

Detaljer

Mai 2015. CAND.OECON ØIVIND HOLT Retningsvalg Indre Østfold

Mai 2015. CAND.OECON ØIVIND HOLT Retningsvalg Indre Østfold Mai 2015 CAND.OECON ØIVIND HOLT Retningsvalg Indre Østfold 1 2 Innhold Forord............................................ 4 1. Bakgrunn for utredningen............................... 5 2. Kommuneinndeling,

Detaljer

SWOT-analyse for Rakkestad

SWOT-analyse for Rakkestad SWOT-analyse for Rakkestad Steinar Normann Østfoldforskning AS Fredrikstad, november 2008 OR 22.08 2 RAPPORTFORSIDE Rapportnr.: OR 22.08 ISBN nr: 978-82-7520-596-2 Rapporttype: Oppdragsrapport 82-7520-596-4

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Del 1 generell del

ÅRSMELDING 2013. Del 1 generell del ÅRSMELDING 2013 Del 1 generell del Bilde fra den høytidelige undertegningen av intensjonsavtale om kommunesamarbeid mellom Herøy kommune og vennskapskommunen i Kroatia, Murter Kornati. Herøy kommune www.

Detaljer

Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene. Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa

Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene. Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa Dato: 21.11.2013 1 Sammenstilling av utredningsrapportene Innhold Innledning... 3 Problemstillinger og ertepunkter

Detaljer