Statistikk grunnlag for Lebesby kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statistikk grunnlag for Lebesby kommune"

Transkript

1 Statistikk grunnlag for Lebesby kommune Bilde: Kjøllefjord Samplan feltarbeid Deltagere: Ellen Foslie Arne Kringlen Sissel Landsnes Kristin Nordli Kjell Rennesund Trond Aarseth Anders Aasheim

2 Demografi Historiske data og status Lebesby befolkningsutvikling ( -7) Befolkningsutvikling Ulike aldersgrupper Lebesby - befolkninsutviklingen - barnegruppene - år år - år

3 Lebesby - befolkninsutviklingen - "produksjonsalder" år Lebesby - befolkninsutviklingen - år og over - år år 7 - år +år

4 Fødte Døde Fødselsovers kudd Utflytting Innflytting Nettoflytting Befolkning - år - år - år - år 7- år 7-7 år - år over år Sum valgte aldre Befolkningssammensetningen i dag Befolkning.. Menn Kvinner - år 7 - år - år - år - år - år - år - år - år 7 - år - år - år - år - år 7-7 år 7-7 år - år - år - år - år Viser antallet

5 Fast sort strek er befolkningssammensetningen for Finnmark fylke Vekst for alle Finnmarkskommunene Gamvik Vardø Hasvik Loppa Båtsfjord Måsøy Berlevåg Nesseby Nordkapp Kvalsund Lebesby Deatnu-Tana Sør-Varanger Porsanger Kautokeino Vadsø Hammerfest Karasjok Alta Vekst siste år -,7 -, -, -, -7, -7, -7, -,7 -, -, -, -, -, -, -, -, -,,, Tabellen viser sammenlagt vekst for for de siste årene. Tabellen er sortert. Befolkningsendringer de siste årene

6 Flytting Lebesby - nettoflytting og fødselsoverskudd per år ( - ) Poly. (Nettoinnflytting) 7 Nettoinnflytting Fødselsoverskudd Poly. (Fødselsoverskudd) Flytting Innflytting 7 Utflytting Nettoflytting

7 Flytting fordelt på alder ( års periode - ) år år år år 7 år 7 år år Innflytting år år år år år år år år år år år år år Utflytting Nettoflytting Flytting fra Lebesby Flytting fra Lebesby til andre kommuner i Finnmark de siste årene ( -) Nesseby % Sør-Varanger % Båtsfjord % Vardø % Vadsø % Deatnu-Tana % Hammerfest 7% Kautokeino % Berlevåg % Gamvik % Karasjok % Porsanger % Alta % Nordkapp 7% Måsøy % Hasvik % 7

8 Flytting fra Lebesby de siste årene ( -) Øst Norge % Utlandet % Oslo % Sør Norge 7% Vest Norge % Midt Norge % Nordland % Finnmark % Troms % Flytting til Lebesby Flytting til Lebesby fra andre Finnmarkskommuner de siste årene ( -) Sør-Varanger 7 % Vardø % Vadsø % Hammerfest % Båtsfjord % Tana % Alta % Gamvik % Karasjok % Porsanger % Nordkapp % Hasvik %

9 Flytting til Lebesby fra andre kommuner de siste årene ( -) Øst Norge % Utlandet % Oslo % Sør Norge % Vest Norge % Midt Norge % Troms % Nordland % Tabellen viser flyttemønsteret til og fra Lebesby sammenlagt for de siste årene. Tabellen viser antall personer Lebesby - flyttemønster de siste årene ( - ) - antall personer Vardø Vadsø Hammerf est Kautokei no Alta Hasvik Måsøy Nordkapp Porsange r Karasjok Gamvik Berlevåg Tana Nesseby Båtsfjord Fra Til kommunen kommunen til fra 7 7

10 SørVaranger Innvandring Le be sby -innv andre rbe folkninge n Ves tlig bakgrunn Ikke-ves tlig bakgrunn Ande l innv andre re av be folkninge n,, 7,,,,,,,, Lebes by Finnm ark

11 Prognoser Tabellen under viser sammenlikninger i prognoser foretatt i PANDA og SSB Prognoser PANDA og SSB PANDA ren framskrivning SSB H.mob.MMHM SSB MMMM 7 7 PANDA målstyrt SSB H.n.v.HHMH PANDA målstyrt har tatt hensyn til inn og utflytting SSB MMMM bygger på middelverdier beregnet av SSB, SSB HHMH bygger på en prognose med høy nasjonal vekst, SSSB MMHM bygger på en prognose med høy mobilitet og PANDA ren framskrivning tar ikke hensyn til flytting, men beregner ut fra forskyvning av alder, fødsel og død. Sort vertikal strek viser tidspunkt for reelle verdier i modellen. SSB bygger sine prognoser på tall fra. Her er ikke reelle tall for tatt med. Navn på prosjekt:lebesbyregion: LebesbyDato:7. mars 7Basisår: Befolkning Fødselsrater:Fødte: - Dødsrater:Døde:, Sivilstandsrater:7Flytterater: - Næring Datasett for LTP:FNR år:7estimeringsperiode:, Størrelse på region:liten BefolkningFødte Regionsavstemming Fasteregionfrekvenser Døde Regionsavstemming Modellstyring Målstyring region og kommuner Målstyring Nettoflytting Kommuner Lebesby Målstyring tar hensyn til flytting til/fra regionen. Faste regionfrekvenser innebærer at de frekvensene som historisk er registrert, legges til grunn for gitt tidspunkt (her: til ). Tallene er hentet fra SSB Ved regionsavstemming glatter man fødselsfrekvensen og dødsfrekvensen for hele regionen og ikke bare for en enkelt kommune. Prognoser bygd på kjøring i PANDA ( målstyrt)

12 Lebesby befolkningsprognose barnegruppene - år år - år Lebesby befolkningsprognose totalt og - år år Totalt befolkning

13 Lebesby befolkningsprognose eldregruppene - år år over år Spesielle figurer for eldrebefolkningen Lebesby befolkningsprognose eldregruppene Totalt antall 7 - år år over år

14 Lebesby befolkningsprognose eldregruppene 7 + fordelt på kvinner og menn 7 7 Menn Kvinner Lebesby befolkningsprognose eldregruppene 7-7 år fordelt på kvinner og menn menn 7-7 år kvinner 7-7 år

15 Koeffisentberegninger Koeffisienten for aldersbæreevne Tallet på personer - år pr person år og eldre Landet Lebesby Finnmark (Gamvik*) Familieomsorgskoeffisienten Tallet på personer år+ pr i alderen - år Lebesby Finnmark Landet

16 Sysselsetting og arbeidsmarked Lebesby - Arbeidsstyrke og sysselsetting 7 Arbeidssty rke Yrkesaktiv e 7 Arbeidsledi ge 7 Sysselsatt e 7 Sysselsatte på hovedområder Offentlig forvaltning og annen tjenesteyting % Jordbruk, skogbruk og fiske 7 % Industri og bergverksdrift % Kraft- og vannforsyning % Finans og forretnings messig Transport og tjenesteyting kommunikasjon % % Varehandel, hotell- og restaurant virksomhet % Bygge- og anleggsvirksomhet %

17 Sysselsettings endringer I perioden 7 til Endringer Kommunal tjenesteyting J ordbruk Fiskeoppdrett Bygge- og anleggsvirksomhet P rivat tjenesteyting Varehandel Forretningsmessig tjenesteyting Eiendomsdrift Maskinvareindustri 7 Reparasjon av motorkjøretøy og husholdningsmaskiner Bergverksdrift ellers Næringsmiddelindustri Trelast- og trevareindustri Treforedling 7 Forlag og grafisk industri Mineralsk industri 7 Forskning og utviklingsarbeid Ufordelt offentlig administrasjon Land- og lufttransport Ufordelte helsetjenester Utenriks sjøfart Kraft og vannforsyning Hotell og restaurantvirksomhet Statlig tjenesteyting Bygging av fartøy og oljeplattformer Finansiell tjenesteyting Innenriks sjøfart Uoppgitt næring Tekstilindustri P ost og telekommunikasjoner Fiske og fangst Fiskeforedling SUM

18 Arbeidspendling Pendling i Lebesby kommune Innpendling 7 Lebesby arbeidspendling fra kommunen Øst Norge Oslo Vest Norge Midt Norge Nordland Troms Vadsø Hammerfest Alta Nordkapp Porsanger Karasjok Gamvik Deatnu-Tana Sør-Varanger Totalt antall arbeidspendle re ut av kommunen 7 Utpendling Nettopendling Lebesby arbeidspendling til kommunen Alta Måsøy Nordkapp Porsanger Gamvik DeatnuTana Øst Norge Sør Norge Vest Norge Midt Norge Nordland Troms Totalt antall arbeidspendle re inn til kommunen 7

19 Boligmasse og befolkning - Panda/SSB (folke- og boligtellingen) Boligmass Befolknin Personer per e g boenhet Båtsfjord 7 Vardø Berlevåg 7 Nesseby Lebesby 7 Måsøy Nordkapp Kvalsund Hasvik Gamvik Loppa Vadsø 7 Tana Sør-Varanger 77 Hammerfest Porsanger Alta 7 Karasjok 7 Kautokeino,7,,,,,7,7,,,,,,,,,,,,7 Levekårsindeksen

20 Oversikt over innholdet i indeksen: Sosialhjelpstilfeller år og over per innbyggere år og over.. Dødelighet i alt per innbyggere. Årsgjennomsnitt -. Alders- og kjønnsstandardiserte tall. Uførepensjonister - år per. desember per innbyggere - år. Attføringspengetilfeller. Attføringspenger i løpet av per innbyggere - år. Voldskriminalitet. Siktelser etter bostedskommune/-bydel. Gjennomsnitt for og per innbyggere. Registrert arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak per innbyggere - år. November. Overgangsstønad. Mottakere i alt per kvinner - år per. desember. Lav utdanning. Andel med barne- og ungdomsskolenivå som høyeste fullførte utdanning i aldersgruppen - år pr. oktober (inngår ikke i indeksen) Definisjoner: Definisjonen av de ulike indikatorene i indeksen er nærmere omtalt under de andre nøkkeltallene. For hver indikator i indeksen er kommunene og bydelene rangert i like store grupper. Verdien innebærer at kommunen eller bydelen tilhører de prosent med lavest verdi på indikatoren osv., mens verdien innebærer at kommune eller bydelen tilhører de prosent med høyest verdi på indikatoren. Samleindeksen uttrykker den gjennomsnittlige verdien på de 7 indikatorene for levekårsproblemer. Utdanningsnivået er oppgitt som en supplerende opplysning og er ikke regnet inn i indeksen. Jo høyere verdi, jo flere levekårsproblemer sammenlignet med andre kommuner og bydeler.

21

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Trøndelag i tall. Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Statistikk som grunnlag for regional planstrategi )

Trøndelag i tall. Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Statistikk som grunnlag for regional planstrategi ) Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune Trøndelag i tall Statistikk som grunnlag for regional planstrategi ) Utkast pr 26.01.15 [Velg dato] 1 Innholdsfortegnelse Forord:... 4 Regioner

Detaljer

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Rapport 2007:6 Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Vigdis Nygaard Christen Ness Tittel : Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Forfattere : Vigdis Nygaard og Christen

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Regional analyse Samisk område 2014

Regional analyse Samisk område 2014 Besøk 0,7 Basis 0,8 Uheldig struktur Bosted Lav attraktivitet Høy attraktivitet Regional 0,6 Gunstig struktur Regional analyse Samisk område 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling og scenarier KNUT

Detaljer

Kompetanse- og arbeidskraftbehov i næringslivet i Finnmark

Kompetanse- og arbeidskraftbehov i næringslivet i Finnmark Arbeidsnotat 2013:1004 Kompetanse- og arbeidskraftbehov i næringslivet i Finnmark Bakgrunnsnotat til VRI-Finnmark Ivar Lie og Inge Berg Nilssen, Norut Alta og Lars Vik, SINTEF teknologiledelse Innhold

Detaljer

Nittedal Kommune. Næringsanalyse Nittedal kommune

Nittedal Kommune. Næringsanalyse Nittedal kommune Nittedal Kommune Næringsanalyse Nittedal kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Nittedal Kommune Næringsanalyse Nittedal kommune Dokumentnr A008188-1 Versjon

Detaljer

Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HOVEDKONKLUSJONER... 5 3 BEFOLKNING... 7 4 SYSSELSETTING... 11

Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HOVEDKONKLUSJONER... 5 3 BEFOLKNING... 7 4 SYSSELSETTING... 11 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HOVEDKONKLUSJONER... 5 3 BEFOLKNING... 7 4 SYSSELSETTING... 11 4.1 Utvikling i arbeidsmarkedet i Stavangerregionen 1995-2007... 11 4.2 Regionale forskjeller i arbeidsmarkedet

Detaljer

Næringsanalyse for Innherred 2005

Næringsanalyse for Innherred 2005 Næringsanalyse for 2005 Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 19/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Vekst AS. Hensikten

Detaljer

Tromskommunene indikatorer for omstillingsutfordringer 2008

Tromskommunene indikatorer for omstillingsutfordringer 2008 Rapport 2008:8 kommunene indikatorer for omstillingsutfordringer 2008 Inge Nilssen Forsidefoto: Bernt Holst Tittel: kommunene indikatorer for omstillingsutfordringer 2008 Forfatter: Inge Nilssen Norut

Detaljer

Sammendrag. Status i næringsliv, arbeidsmarked og befolkning i Midtre Hålogaland. En rapport til:

Sammendrag. Status i næringsliv, arbeidsmarked og befolkning i Midtre Hålogaland. En rapport til: Sammendrag Midtre Hålogaland strekker seg fra ytterst i Lofoten til Gratangen i Nord. Regionen inkluderer Lofoten, Vesterålen, Ofoten og Sør-Troms. Det bor 119000 innbyggere i regionen. Regionen har betydelige

Detaljer

Ringsaker mot 2030 Struktur og dynamikk i næringsliv og befolkning

Ringsaker mot 2030 Struktur og dynamikk i næringsliv og befolkning ØF-rapport nr. 10/2008 Ringsaker mot 2030 Struktur og dynamikk i næringsliv og befolkning av Tor Selstad og Per Kristian Alnes 1 Tittel: Ringsaker mot 2030. Struktur og dynamikk i næringsliv og befolkning

Detaljer

IMDi-rapport 5J-2007. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

IMDi-rapport 5J-2007. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi-rapport 5J-2007 Fakta om innvandrerbefolkningen i Sandnes Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Forsidefoto: John Sirvevåg, Sandnes

Detaljer

Oslo kommune. Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2010-2030

Oslo kommune. Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2010-2030 Oslo kommune Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2010-2030 Forord Oslo kommune, kommunene i Akershus og Akershus fylkeskommune står overfor store utfordringer i den regionale utviklingen. Kommunene

Detaljer

Fakta om innvandrerbefolkningen

Fakta om innvandrerbefolkningen IMDi-rapport 5L-2007 Fakta om innvandrerbefolkningen i Lørenskog Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Design: Josef Leupi Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Næringsutvikling og attraktivitet. Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Næringsutvikling og attraktivitet. Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 34/2010 TF-notat Tittel: Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag

Detaljer

Hvor er det best å bo? Valg av indikatorer på måling av levekårsforskjeller

Hvor er det best å bo? Valg av indikatorer på måling av levekårsforskjeller Hvor er det best å bo? Valg av indikatorer på måling av levekårsforskjeller Anders Barstad, Gruppe for demografi og levekårsforskning, Statistisk sentralbyrå Måling av levekårsforskjeller og hvor det er

Detaljer

Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune

Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune HANDLINGSPLAN MED STRATEGISKE DEL 2010 Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune Side 1 av 20 1 Næringslivet i Gamvik kommune... 3 1.1 Næringsstruktur... 3 1.2 Robust næringsstruktur... 3 1.2.1 Næringslivets

Detaljer

Del 2 - Faktagrunnlag

Del 2 - Faktagrunnlag Del 2 - Faktagrunnlag Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 Befolkningsutvikling og flytting... 1 Nåsituasjon befolkningsutvikling... 1 Flytting... 2 Befolkningsframskrivinger... 4 Bolig og boligbygging...

Detaljer

Bosted. Regional analyse Vestfold

Bosted. Regional analyse Vestfold Bosted Bedrift Besøk Regional analyse Vestfold KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 61/2012 Tittel: Regional analyse Vestfold Undertittel: TF-notat nr: 61/2012 Forfatter(e): Knut Vareide og

Detaljer

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Rapport Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping Oppdrag for Utrop Mars 2013 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Forord Avisen UTROP har bedt NyAnalyse om

Detaljer

Mai 2015. CAND.OECON ØIVIND HOLT Retningsvalg Indre Østfold

Mai 2015. CAND.OECON ØIVIND HOLT Retningsvalg Indre Østfold Mai 2015 CAND.OECON ØIVIND HOLT Retningsvalg Indre Østfold 1 2 Innhold Forord............................................ 4 1. Bakgrunn for utredningen............................... 5 2. Kommuneinndeling,

Detaljer

Tilstandsrapport 2008

Tilstandsrapport 2008 Tilstandsrapport 28 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 28 3 Innhold Innledning 5 Demografi og økonomiske nøkkeltall 6 Barnehage 17 Grunnskole 28 Pleie- og omsorg 38 Barnevern 46 Sosialtjenesten

Detaljer

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Seniorer i Norge 2010 Befolkningens størrelse og aldersfordeling Kristina Kvarv Andreassen 1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Befolkningens størrelse og sammensetning bestemmes av fødsler, dødsfall,

Detaljer

Kommuneplan for Drammen 2007-2018. Analysegrunnlag 30. mai 2007

Kommuneplan for Drammen 2007-2018. Analysegrunnlag 30. mai 2007 Kommuneplan for Drammen 2007-2018 Analysegrunnlag 30. mai 2007 3 Kommuneplan for Drammen 2007-2018 - Analysedel BEFOLKNINGSUTVIKLING Bystyret har vedtatt at Drammen skal legge til rette for en årlig befolkningsvekst

Detaljer

Befolkningsutvikling. Tabell: Befolkningsstruktur i Stange kommune per 1.1.2011. (Kilde: SSB 2011)

Befolkningsutvikling. Tabell: Befolkningsstruktur i Stange kommune per 1.1.2011. (Kilde: SSB 2011) Befolkningsutvikling Stange kommune har en relativt ung befolkning. I 24 var 84,7 % av befolkningen mellom -66. Tall for 211, fra Statistisk sentralbyrå (heretter SSB), viser samme trend der 84,7 % av

Detaljer

Verdiskaping og innovasjon i Vestfold Utviklingstrekk og status 2013

Verdiskaping og innovasjon i Vestfold Utviklingstrekk og status 2013 Verdiskaping og innovasjon i Vestfold Utviklingstrekk og status 2013 Forord Dokumentet Verdiskaping og innovasjon i Vestfold. Utviklingstrekk og status 2013 inngår i kunnskapsgrunnlaget for Regional plan

Detaljer