VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING"

Transkript

1 VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Sissel Øverdal ass. fylkesopplæringssjef Endres i topp-/bunntekst 1

2 STATISTIKK UTDANNINGSNIVÅ I 2008 var andelen av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanning for første gang under 30 %, men det er store geografiske forskjeller: Finnmark 39 % har grunnskole som høyeste utdanning (Troms: 34 %; Nordland: 36 %, Nord-Trøndelag: 31 %, Sogn og Fjordane: 29 %; Oppland: 34 %) Finnmark menn: 41 % ( per.) Finnmark kvinner: 37 % (9 944 per.) BORTVALG OG GJENNOMFØRING kullet Fullført og bestått vgo i løpet av fem år: 51 % (N 68,44 %) Fullført etter fem år men ikke bestått: 8,6 % (N 7,7 %) Prosentandel elever som har sluttet underveis av de som startet for 5 år siden: 31,5 % (N 18,3 %) Endres i topp-/bunntekst 2

3 DISPOSISJON STORTINGSMELDING 44 UTDANNINGSLINJA Noen punkter med relevans til voksne og videregående opplæring VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I FINNMARK: I ordinære løp Godkjenningssentralene Partnerskap for karriereveiledning Endres i topp-/bunntekst 3

4 1. UTDANNINGSLINJA St meld 44 Mindre behov for ufaglærte: Yrker uten behov for utdanning Norge: ca 5 % - OECD gjennomsnitt 9 % (prosent av arbeidsstyrken) Behovet for arbeidskraft med bare grunnskoleutdanning er lav og kommer etter alt å dømme til å bli enda lavere i årene framover: At flere fullfører videregående opplæring er derfor viktig, både for den enkelte og for samfunnet. I et kunnskapsbasert arbeidsliv er det de med lavest utdanning som står i størst fare for å falle utenfor arbeidsmarkedet Endres i topp-/bunntekst 4

5 2. UTDANNINGSLINJA St meld 44 Regjeringen vil spesielt satse på den gruppen voksne som i dag mangler grunnleggende ferdigheter og som ikke har gjennomført videregående opplæring, gjennom å styrke rettighetene til opplæring og utvikle et fleksibelt system som ivaretar de voksnes behov for å kunne kombinere opplæring med arbeid og familieliv: 1. Øke satsinga på grunnleggende ferdigheter (for eksempel Basiskompetanse i arbeidslivet) 2. Utvide voksenretten (ikke bestått) 3. At det utvikles mer tilpassede tilbud innen fag- og yrkesopplæring som kan benyttes av arbeidssøkere uten fullført videregående opplæring (VGO) 4. Karriereveiledning Endres i topp-/bunntekst 5

6 VOKSNE I VGO I FINNMARK ORDINÆRE LØP - SKOLE Rett til videregående opplæring for ungdom er knyttet til tidspunkt for fullført grunnskole: retten må normalt tas ut i en sammenhengende periode på fem år (seks år fagopplæring) innen utgangen av det året vedkommende fyller 24 år. ( 3-1) Voksne kan søke om inntak til ordinær videregående opplæring voksne skal da prioriteres etter ungdom med rett til videregående opplæring. Tas voksne inn som elev eller lærling i vanlig videregående opplæring så gjelder de sammen regler som for andre elever og lærlinger. ( 6-28) Er du først tatt inn: fullføringsrett! Skoleåret Voksne i ordinære løp: 239 elever (ca 8 %) De største gruppene (151 elever) finnes innenfor utdanningsløp som barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider, akvakultur og påbygning til studiekompetanse De resterende 88 fordeler seg på 30 ulike utdanningsløp Endres i topp-/bunntekst 6

7 VOKSNE I VGO I FINNMARK ORDINÆRE LØP - FAGOPPLÆRING Og det er mulig å bli lærling selv som voksen : Voksne lærlinger over 21 år kan tegne lærekontrakt selv om en ikke har skolebakgrunn slik hovedmodellen krever. Her er det 6 måneders prøvetid i bedriften. Læretiden er i et flertall av fagene 4 år. Disse lærlingene har ellers samme rettigheter og plikter som andre lærlinger. Lærebedriftene får utbetalt lærlingtilskudd Voksen lærlinger pr 15. februar 2010 i Finnmark: Kvinner: 47 løpende lærekontrakter Menn: 119 løpende lærekontrakter I tillegg har vi 42 voksne lærlinger i andre fylker Sum: 208 voksne lærlinger (ca. 30 %) Endres i topp-/bunntekst 7

8 GODKJENNINGSSENTRALEN I FINNMARK Godkjenningssentralen forvalter bestemmelsene i voksenopplæringsreformen, som kom i år Den gir alle med fullført grunnskole eller tilsvarende og som ikke har fullført videregående opplæring - rett til videregående opplæring (voksenrett) fra og med det året de fyller 25 år. Retten gjelder også innvandrere med oppholdstillatelse og som ikke har fullført tilsvarende videregående opplæring i hjemlandet. Voksne har du rett til realkompetansevurdering i forkant av opplæringen, og opplæring tilpasset egne behov og nivå, dvs. hver enkelt. skal få den opplæringen de mangler for å fullføre videregående opplæring. Metodikk: a) Realkompetansevurdering gjennom dokumentasjon og samtale, b) realkompetansevurdering gjennom yrkesprøving Godkjenningssentralen i Finnmark har to avdelinger: Godkjenningssentralen ved Alta vgs har ansvar for fag innen utdanningsprogram for studiespesialisering, helse- og sosialfag og IT-fag. Godkjenningssentralen ved Kirkenes vgs har ansvar for alle andre yrkesfag Endres i topp-/bunntekst 8

9 GODKJENNINGSSENTRALEN I FINNMARK OMFANG REALKOMPETANSEVURDERING Realkompetansevurderinger - Alta: Ambulansefaget 13 Barne- og ungdomsarbeiderfaget 81 Helsearbeiderfaget 92 Helsesekretær 11 Andre fag 7 SUM: 204 SUM REALKOMPETANSEVURDERTE : % av de realkompetansevurderte er kvinner Realkompetansevurderinger Kirkenes: 10 fag - hver med 1 pers fag hver med 2 pers fag - hver med 3 pers 6 Butikkfag/salgsfag 4 Tømrer 5 Yrkessjåfør 6 Kjøreløyve 7 Reiseliv 9 Renholder 17 Sjømat 18 SUM: Endres i topp-/bunntekst 9

10 GODKJENNINGSSENTRALEN I FINNMARK OMFANG OPPLÆRING 1. OPPLÆRING AVSLUTTET I 2009 Salgsfag Sjømatfag Akvakultur Tannhelsesekretær Hjelpepleier Helsefagarbeider Barne- og ungdomsarbeider 2. OPPLÆRING IGANGSATT I 2009 Renholdsfag Helsefagarbeider Opplæring for minoritetsspråklige Barne- og ungdomsarbeider Endres i topp-/bunntekst 10

11 FYLKESPARTNERSKAPET FOR KARRIEREVEILEDNING Første partnerskapsavtale var mellom finnmark fylkeskommune og NAV Finnmark Ny avtale gjeldende fra 1. mars utvidet partnerskap FORMÅL Formålet er å etablere forpliktende partnerskap på regionalt nivå å se til at de etablerte lokale partnerskapsavtaler mellom NAV lokal og lokal videregående skole utvides til å inkludere lokal grunnskole og næringsliv MÅLGRUPPE: Alle med behov for karriereveiledning for utdanning Utdanningssøkende med behov for veiledning og oppfølging De som gis veiledning for utdanning mot en bestemt jobb ST.MELD 30 KULTUR FOR LÆRING: FK får ansvar for å etablere partnerskap som fungerer som et koordinerende organ for utdannings- og yrkesrådgivning på regionalt nivå for å styrke rådgivingen som gis: UDIR: tilby en bedre og mer helhetlig karriereveiledning i et livslangt perspektiv Endres i topp-/bunntekst 11

12 Endres i topp-/bunntekst 12

13 LOKALE PARTNERSKAP - HVA Høsten 2009: Opprettelse av lokale partnerskapene - det er disse som skal jobbe spesifikt med karriereveiledning Universitetet i Tromsø: prosesskurs for å få arbeidet i gang Partnerskapet innebærer (utdrag): At det gis gjensidig informasjon om de ulike rollene til partnerne At felles kunnskaps- og systemforståelse utvikles. At partnerskapet tar ansvar for informasjon og kommunikasjon mellom aktørene i karriereveiledningssystemet At man sikrer gjensidig deltagelse på veilednings- og videreutdanningskurs som berører fellesskapet At halvårige statusrapporter som kvalitetssikrer arbeidet utarbeides At partene har ansvar for å spille inn til nettverket problemstillinger som berører feltet At det etableres rutiner og prosedyrer for erfaringsformidling fra arbeidet i de lokale partnerskapene At tilbud for kompetanseutvikling innen karriereveiledning etableres Endres i topp-/bunntekst 13

14 LOKALE PARTNERSKAP - HVOR Nordkapp maritime fagskole og videregående skole inngår partnerskapsavtaler med NAV lokal og kommuner på følgende steder: NAV lokal for Nordkapp kommune, NAV lokal for Berlevåg kommune, NAV lokal for Båtsfjord kommune, NAV lokal for Gamvik og Lebesby kommuner, NAV lokal for Måsøy kommune, NAV lokal for Hasvik og Loppa kommuner Alta videregående skole, Alta kommune og NAV lokal for Alta kommune Kirkenes videregående skole, Sør-Varanger kommune og NAV lokal for Sør-Varanger kommune Hammerfest videregående skole og NAV lokal for Hammerfest og Kvalsund kommuner sammen med Hammerfest og Kvalsund kommuner Lakselv videregående skole, Porsanger kommune og NAV lokal for Porsanger kommune Vadsø videregående skole, Vadsø kommune og NAV lokal for Vadsø kommune Vardø videregående skole, Vardø kommune og NAV lokal for Vardø kommune Tana videregående skole og NAV lokal og kommunene Tana og Nesseby I samtlige lokale partnerskap er NHO representert gjennom sine medlemsbedrifter Endres i topp-/bunntekst 14

15 VOKSNE OG VGO UTFORDRING TIL KOMMUNENE Være aktiv og skape forventninger til de lokale partnerskapa for karriereveiledning Framstå som attraktive lokalsamfunn Opprette læreplasser Tilby hele stillinger, men også gi rom for fleksible arbeidstidsordninger innen helse- og sosialsektoren Oppmuntre til og legge forholdene til rette for voksne, ansatt i kommunen, som ønsker å ta fag/svennebrev Endres i topp-/bunntekst 15

16 SKAL VI ØKE UTDANNINGSNIVÅET I FINNMARK: 1. ØKE GJENNOMFØRINGSGRADEN I VGO 2. FÅ FLERE VOKSNE TIL Å TA VGO Endres i topp-/bunntekst 16