Sørum: Status for Vedlegg 1 til strategi for næringsutvikling i Sørum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørum: Status for 2015. Vedlegg 1 til strategi for næringsutvikling i Sørum"

Transkript

1 Sørum: Status for 2015 Vedlegg 1 til strategi for næringsutvikling i Sørum Vedtatt i Sørum kommunestyre

2 Innhold 1. Befolkningsstruktur og befolkningsutvikling Befolkningsvekst Befolkningssammensetning Trekk ved befolkningen i Sørum Den lokale arbeidskraften Sysselsetting og yrker Sysselsetting og kjønn Faglig profil til sysselsatte med høy utdanning Næringsutvikling og næringsstruktur Arbeidsplasser i Sørum Næringsstruktur Utvikling i næringsstruktur Arbeidsmarked og pendling Arbeidsmarkedsdekning Regional arbeidsmarkedsintegrasjon Innpendling Utpendling Foretak og virksomheter Foretak Virksomheter Nyetableringer Bedriftsdød Eksterne indekser NHOs kommune-nm NHOs nærings-nm Om dette dokumentet «Sørum: Status for 2015» er vedlegg til strategi for næringsutvikling i Sørum. Statusdokumentet er ment å gi kortfattet statistisk informasjon, med rapportering på statistikk og nøkkelindikatorer av betydning for arbeidet med næringsutvikling i kommunen. Dokumentet gir et kunnskapsgrunnlag for hvor Sørum står og om kommunen er på rett kurs i sitt arbeid med næringsutvikling i kommunen. Dokumentet skal oppdateres og revideres årlig. Det er et mål at dokumentet, etter hvert som strategien settes ut i livet, i tydeligere grad omfatter satsingsområdene og gir kvantifiserbare mål på tiltakene er nedfelt i strategien. Dermed gir dokumentet en årlig rapportering både på status og måloppnåelse i strategiarbeidet. Det meste av data er åpne kilder fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Sørum: Status for

3 1. Befolkningsstruktur og befolkningsutvikling 1.1 Befolkningsvekst Sterkest befolkningsvekst i landet Sørum er blant de tre kommunene i Norge med sterkest befolkningsvekst de siste ti årene. Økningen er godt over 30 prosent fra 1. januar 2005 til 1. januar Med unntak av nabokommunen Ullensaker er det ingen andre kommuner på Østlandet som opplever en tilsvarende vekst i befolkningen: Tabell Kommuner med sterkest befolkningsvekst de siste ti årene Folkemengde per 1. januar 2005 og 2015, og prosent endring i perioden. Tabellen omfatter topp tre for hele landet, samt kommunene i SSBs økonomiske region Lillestrøm og fylkes- og landsgjennomsnitt. (SSB) Rangering Kommune Folkemengde 2005 Folkemengde 2015 Endring Rennesøy ,1 % 2 Ullensaker ,6 % 3 Sørum ,2 % 18 Gjerdrum ,9 % 21 Skedsmo ,9 % 35 Aurskog-Høland ,5 % 47 Fet ,1 % 52 Rælingen ,1 % 55 Nittedal ,0 % 59 Enebakk ,7 % 71 Lørenskog ,6 % 83 Nes (Akershus) ,2 % Akershus ,3 % Norge ,1 % Kraftig vekst siden 2006 Befolkningsveksten i Sørum har skutt fart særlig fra midten av 2000-tallet. Fra 1970 og fram til da, var befolkningsveksten i Sørum på linje med veksten i fylket for øvrig. Både Sørum og Akershus har hatt en svært sterk befolkningsvekst, sammenliknet med landet forøvrig, i alle år fra 1970: (Tabell: se neste side) Sørum: Status for

4 Figur Befolkningsvekst i Sørum, Akershus og landet, Indeks for befolkningsvekst i Sørum, Akershus og hele landet, med 1970 som startår. (SSB) Sørum Akershus Hele landet Vekst skyldes sterk innflytting Befolkningsveksten skyldes i stor grad innflytting til kommunen. I årene fra 2000 og ut 2014 utgjorde den samlede nettoinnflyttingen nær 80 prosent av den totale folketilveksten: Tabell 1.1.3: Nettoinnflyttingens andel av befolkningsveksten i Sørum Befolkningsendring i kommunen Folkemengde per 1. januar og endringer i kalenderåret. (SSB) Folkemengde per 1. jan. Netto innflytting ila. året Folketilvekst ila. året Netto innflytting som andel av befolkningstilvekst ,8 % ,5 % ,0 % ,0 % ,5 % ,0 % ,1 % ,8 % ,3 % ,2 % ,3 % ,5 % ,0 % ,2 % ,2 % ,6 % Sørum: Status for

5 Befolkningsvekst også i framtiden SSB anslår at Sørums befolkning øker med mellom 40 og 75 prosent i perioden fram til Med middels nasjonal vekst ventes en befolkningsvekst på ca. 55 prosent fram til I alle framskrivingsalternativer ventes befolkningsøkningen å være sterkere i Sørum enn i fylket forøvrig. Figur a: SSBs befolkningsframskrivinger for Sørum og Akershus fram til 2040 Lav, middels og høy økonomisk vekst som alternativer (SSB) Sørum - Høy nasjonal vekst Sørum - Middels nasjonal vekst Sørum - Lav nasjonal vekst Akershus - Høy nasjonal vekst Akershus - Middels nasjonal vekst Akershus - Lav nasjonal vekst Tabell b: SSBs befolkningsframskrivinger for Sørum fram til 2040 SSBs ni alternativer. Tabellen inkluderer også tall for fylket. (SSB) Alternativer Sørum Befolkning 2040 Endring fra 2015 Akershus Befolkning 2040 Endring fra 2015 Middels nasjonal ,0 % ,7 % vekst Lav nasjonal vekst ,9 % ,2 % Høy nasjonal vekst ,1 % ,9 % Lav ,8 % ,3 % nettoinnvandring Høy ,0 % ,7 % nettoinnvandring Sterk aldring ,5 % ,8 % Svak aldring ,4 % ,2 % Ingen ,7 % ,5 % nettoinnvandring Ingen flytting ,2 % ,5 % Sørum: Status for

6 1.2 Befolkningssammensetning En ung kommune Sørum har innbyggere (per 1. januar 2015). Barn og ungdom i alderen 0-15 år utgjør en større andel av befolkningen enn det som er gjennomsnittet for region, fylke og landet som helhet, mens andelen i den eldste aldersgruppen (67 år og eldre) er lavere. 61 prosent av Sørums befolkning er i alderen år. Tabell 1.2.1: Befolkningsstrukturen i Sørum Tabellen inkluderer også tall for Nedre Romerike, Akershus fylke og hele landet, per 1. januar (SSB) Sørum menn Sørum kvinner Sørum begge Sørum andeler Nedre Romerike, andeler Akershus, andeler Hele landet, andeler 0-5 år ,6 % 7,4 % 7.6 % 7,2 % 6-15 år ,1 % 13,2 % 13,5 % 12,0 % år ,0 % 5,2 % 5,3 % 5,1 % år ,1 % 61,4 % 60,5 % 61,6 % 67 år og eldre ,2 % 12,8 % 13,1 % 14,0 % Alle aldre ,0 % 100,0 % ( ) 100,0 % ( ) 100,0 % ( ) Over én av ti er innvandrere Per 1. januar 2015 var 2282 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre bosatt i Sørum. Det utgjør 13,4 prosent av befolkningen. I 2000 utgjorde denne gruppen 2,6 prosent (se utviklingen i graf b på neste side). To av tre innvandrere kommer fra Europa unntatt Tyrkia. Litt over en firedel kommer fra Asia med Tyrkia. Polen og Litauen er de to største opprinnelseslandene til innvandrere bosatt i Sørum (se tabell c). Tabell a: Innvandrere i Sørum etter landbakgrunn og kjønn Tabellen viser opprinnelsessted (verdensdel) til innvandrere(*) bosatt i Sørum, per 1. januar 2015, samt fordeling på kjønn. (SSB) Menn Kvinner Totalt Prosent Europa unntatt Tyrkia ,5 % Afrika ,9 % Asia med Tyrkia ,9 % Nord-Amerika ,1 % Sør- og Mellom-Amerika ,5 % Oseania ,1 % Totalt ,0 % (*) Innvandrere defineres som bosatte i Norge som er født i utlandet av to utenlandskfødte foreldre og fire utenlandskfødte besteforeldre. Sørum: Status for

7 Figur b: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, andel av befolkningen, Figur viser innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, bosatt i Sørum , som andel av befolkningen. (SSB) 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Europa unntatt Tyrkia Asia med Tyrkia Andre Tabell c: Landbakgrunn til innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre bosatt i Sørum De 15 største opprinnelseslandene til bosatte innvandrere og foreldre til norskfødte med innvandrerforeldre, per 1. januar 2015 (SSB) Land Totalt Hvorav: Innvandrere Norskfødte med innvandrerforeldre Polen Litauen Pakistan Sverige Tyskland Sri Lanka Iran Danmark Afghanistan Thailand Filippinene Estland Vietnam Bosnia-Hercegovina Island Øvrige land Totalt Sørum: Status for

8 1.3 Trekk ved befolkningen i Sørum En av fire har høyere utdanning Utdanningsnivået i Sørum er noe lavere enn i fylket og landet som helhet, men på linje med nivået i vår region. Hver fjerde innbygger over 16 år i Sørum (26 prosent) har kort eller lang universitets-/høgskoleutdanning. I fylket som helhet har hver tredje innbygger (33 prosent) slik utdanning: Tabell 1.3.1: Sørum-befolkningens utdanningsnivå i prosent Tabellen viser høyeste utdanningsnivå til personer bosatt i Sørum, 16 år og over. Tabellen inkluderer også tall for Nedre Romerike, Akershus fylke og hele landet. Tall per 4. kvartal (SSB) Høyeste utdanningsnivå Sørum Nedre Akershus Hele landet Romerike Grunnskole 27,2 % 28,4 % 24,6 % 27,3 % Videregående skole 42,1 % 40,4 % 38,6 % 40,6 % Universitet og høgskole 20,9 % 20,5 % 23,5 % 21,3 % (t.o.m. 4 år) Universitet og høgskole 5,5 % 6,3 % 9,8 % 7,5 % (5 år og mer) Uoppgitt eller ikke fullført utdanning 4,2 % 4,4 % 3,5 % 3,3 % TOTALT 99,9 % (12 918) 100,0 % ( ) 100,0 % ( ) 100,0 % ( ) Sørum: Status for

9 2. Den lokale arbeidskraften 2.1 Sysselsetting og yrker Halvparten i arbeid Det er registrert 8818 sysselsatte bosatt i Sørum (per 4. kvartal 2013). Det utgjør halvparten (52 %) av kommunens befolkning og tre firedeler (73%) av befolkningen i yrkesaktiv alder (16-74 år). Syssselsatte i større stillinger (30 t el. mer/uke) utgjør 42 prosent av befolkningen og 58 prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder. Målt i absolutte tall har antallet «ikke sysselsatte» økt fra 5504 i 2000 til 8100 i 2014 (dvs. en økning på 47 %). Tabell Sysselsattes andel av befolkningen i Sørum, i 2000 og 2013 Tabellen viser Sørums befolkningsstørrelse, befolkning i yrkesaktiv alder og sysselsatte bosatt i kommunen, i 2000 og (SSB) Endring Befolkning ,4% Yrkesaktiv alder år ,6% Sysselsatte i hel- og deltid, bosatt i kommunen - som andel av hele befolkningen - som andel av befolkning i yrkesaktiv alder Sysselsatte i arbeid 30 t/uke el. mer, bosatt i kommunen - som andel av hele befolkningen - som andel av befolkning i yrkesaktiv alder *) Tallet for 2000 er fra 4. kvartal 2000; tallet for 2014 er 4. kvartal ,6% 76,8% ,7% 58,6% ,1% 72,6% ,6% 57,9% 33,0% 39,0% Høyskoleyrker og salg/service dominerer Største yrkesgrupper for de bosatte i Sørum er høyskole- og militære yrker (21,7%), salgs- og serviceyrker (19,5%) og akademiske yrker (18,1%). Sørum har en større andel sysselsatte (etter bosted) bl.a. i primærnæringene og håndverksyrker enn gjennomsnittet for regionen og fylket. Andelen bosatte som jobber i salgs- og serviceyrker og akademiske yrker er derimot noe lavere. Tabell 2.1.2: Yrker til sysselsatte bosatt i Sørum Tabellen viser sysselsatte etter bosted og yrker, per 4. kvartal (SSB) Yrke Sørum Akershus Hele landet Ledere 8,7 % 10,5 % 7,9 % Akademiske yrker 18,1 % 22,4 % 21,0 % Høyskole- og militær yrker 21,7 % 21,5 % 18,0 % Kontoryrker 10,3 % 9,1 % 7,2 % Salgs- og serviceyrker 19,5 % 19,9 % 22,3 % Bønder, fiskere mv. 2,0 % 0,9 % 2,3 % Håndverkere 10,5 % 7,8 % 9,4 %& Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv. 4,9 % 4,0 % 6,9 % Renholdere, hjelpearbeidere mv. 4,4 % 3,9 % 5,0 % Totalt 100,0 % 100,0 % (8818) ( ) 100,0 % ( ) Sørum: Status for

10 2.2 Sysselsetting og kjønn Kjønnsdelt arbeidsmarked Helse- og sosialtjenester er største næringsgruppe for kvinnelige sysselsatte bosatt i Sørum. Nær en tredel av de yrkesaktive kvinnene som er bosatt i Sørum (31,1%), jobber innen helse- og sosialtjenester. Nest største næringsgruppe er varehandel og motorvognreparasjoner (16,4 %), som også er største næringsgruppe for menn bosatt i kommunen (19,7 %). Figur a: Sysselsatte bosatt i Sørum etter næring og kjønn Befolkningspyramiden viser sysselsatte bosatt i Sørum, etter næringsgrupper og kjønn, per 4. kvartal (SSB) Sørum: Status for

11 Tabell b: Sysselsatte bosatt i Sørum, fordelt etter næring og kjønn Tabellen viser sysselsatte bosatt i Sørum, etter næringsgrupper og kjønn, per 4. kvartal 2013 dvs. tallene som er visualisert i figur over. (SSB) Næring Menn Kvinner Totalt Andel Jordbruk, skogbruk og fiske ,8 % Bergverksdrift og utvinning ,3 % Industri ,3 % Elektrisitet, vann og renovasjon ,4 % Bygge- og anleggsvirksomhet ,5 % Varehandel, motorvognreparasjoner ,2 % Transport og lagring ,6 % Overnattings- og serveringsvirksomhet ,2 % Informasjon og kommunikasjon ,1 % Finansiering og forsikring ,2 % Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift ,7 % Forretningsmessig tjenesteyting ,4 % Offentlig adm., forsvar, sosialforsikring ,2 % Undervisning ,2 % Helse- og sosialtjenester ,9 % Personlig tjenesteyting ,4 % Uoppgitt ,5 % Totalt ,0 % 2.3 Faglig profil til sysselsatte med høy utdanning Mange høytutdannede innen naturvitenskap En stor andel (37%) av de sysselsatte bosatt i Sørum med høyere utdanning (4 år eller mer), har kompetanse innen naturvitenskapelige fag. Helse-, sosial- og idrettsfag og lærerutdanning er store studieretninger blant de med kortere høgskole- /universitetsutdanning. Tabell 2.3.1: Fagfelt til sysselsatte med høyere utdanning bosatt i Sørum Tall per 4. kvartal (SSB) Lavere høgskole-/ universitetsutdanning (1-4 år) Humanistiske og estetiske fag 7,7 % 9,7 % Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 20,5 % 5,1 % Samfunnsfag og juridiske fag 4,7 % 16,3 % Økonomiske og administrative fag 19,9 % 12,1 % Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og 17,6 % 37,2 % tekniske fag Helse-, sosial- og idrettsfag 23,4 % 14,3 % Primærnæringsfag 0,5 % 2,4 % Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre 5,7 % 2,9 % servicefag 100,0 % (2173) Høyere universitets-/ høgskoleutdanning (over 4 år) 100,0 % (588) Sørum: Status for

12 3. Næringsutvikling og næringsstruktur 3.1 Arbeidsplasser i Sørum God vekst i antallet arbeidsplasser Sørum har hatt en god vekst i antallet arbeidsplasser det siste tiåret. Antallet sysselsatte med arbeidssted Sørum økte med 35 prosent i perioden Veksten er over dobbelt så kraftig som i landet som helhet (16%), og sterkere enn i både Akershus og vår region (27% for begge) i perioden. Figur 3.1.1: Arbeidsplassvekst fra 2000 til i dag Figur viser vekst i antall sysselsatte etter arbeidssted, sammenliknet med region, fylke og hele landet. Indeks med år 2000 som basisår. Tall per 4. kvartal. Region omfatter kommunene i SSBøkonomisk region Lillestrøm. (SSB) Sørum Region Akershus Hele landet Sørum: Status for

13 3.1.2 Holder følge med befolkningsveksten Veksten i arbeidsplasser siden 2000 har i stor grad fulgt befolkningsveksten i kommunen. Figur 3.1.2: Arbeidsplassvekst og befolkningsvekst i Sørum Figur viser vekst i antall sysselsatte (etter arbeidssted) og befolkning i Sørum, med år 2000 som basisår. Tall per 4. kvartal. (SSB) Sysselsatte Befolkning Stabil fordeling heltid-deltid Fordelingen heltids-/deltidsarbeidsplasser i Sørum har vært stabil i takt med arbeidsplassveksten. Ca 70-75% av stillingene er på 30 timer eller mer avtalt arbeidstid per uke, ca 10% er på timer, og ca 15-20% stillinger med 1-19 timer avtalt arbeidstid per uke. Figur 3.1.3: Sysselsetting etter avtalt/vanlig arbeidstid per uke Antall sysselsatte med arbeidssted i Sørum, fordelt etter avtalt arbeidstid/uke, tall per 4. kv.(ssb) timer timer 30 timer eller mer Sørum: Status for

14 3.2 Næringsstruktur Offentlig sektor en stor arbeidsgiver Over én av tre arbeidsplasser i Sørum er i offentlig sektor (ekskl. offentlige foretak). Tabell 3.2.1: Sysselsatte i Sørum etter sektor Tall per 4. kvartal (SSB) Næringsgruppe Sørum Akershus Hele landet Statlig forvaltning 4,6 % 8,3 % 10,7 % Fylkeskommunal forvaltning 2,7 % 1,7 % 1,7 % Kommunal forvaltning 28,4 % 17,3 % 17,7 % Privat sektor og offentlige foretak 64,3 % 72,7 % 69,9 % Sysselsatte En av tre jobber innen helse/sosial og varehandel Over en tredel av jobbene i Sørum er i næringene helse- og sosialtjenester og varehandel. Andre store næringer, målt i antall arbeidsplasser, er bygge- og anleggsvirksomhet, undervisning og offentlig administrasjon. Helse- og sosialtjenester og undervisning har en sterk overvekt av kvinnelige ansatte; bygg og anlegg har en svært sterk mannlig overvekt. (Tabell: Se neste side) Sørum: Status for

15 Tabell 3.2.2: Næringer og næringsgrupper i Sørum, målt i antall arbeidsplasser Næringsgrupper og største næringer fordelt etter antall sysselsatte med arbeidssted i Sørum. Tall per 4. kvartal (SSB) Næringsgrupper Sysselsatte Andel Største næringer i gruppen Sysselsatte Helse- og sosialtjenester Varehandel og motorvognrep. Bygge- og anleggsvirksomhet ,0 % Omsorg uten botilbud, 545 barnehager mv. Pleie og omsorg i institusjon 412 Helsetjenester ,4 % Agentur- og engroshandel, 355 unntatt med motorvogner Detaljhandel, unntatt med 310 motorvogner Handel med og reparasjon av motorvogner ,1 % Spes. bygge- og 264 anleggsvirksomhet Oppføring av bygninger 147 Anleggsvirksomhet 122 Undervisning ,0 % Undervisning 478 Off.adm., forsvar, 374 7,8 % Offentlig administrasjon, forsvar, 374 sosialforsikring sosialforsikring Transport og lagring 272 5,7 % Landtransport og rørtransport 217 Transport og lagring 46 El, vann, renovasjon 246 5,1 % Avfallshåndtering 153 Kraftforsyning 88 Industri 238 5,0 % Maskinindustri 69 Forretningsmessig tjenesteyting Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift Jordbruk, skogbruk og fiske Metallvareindustri 49 Mineralproduktindustri ,7 % Tjenester tilknyttet eiendomsdrift 108 Utleie- og leasingvirksomhet ,5 % Juridisk og regnskaps-messig 38 tjenesteyting Omsetning og drift av fast eiendom ,8 % Jordbruk og tilh. tjenester, jakt 121 Skogbruk og tilh. tjenester 13 Personlige tjenester 121 2,5 % Sports- og fritidsaktiviteter 31 Aktiviteter i 30 medlemsorgansiasjoner Overnattings- og 74 1,5 % Serveringsvirksomhet 69 serveringsvirksomhet Finansiering og 27 0,6 % Finansieringsvirksomhet 27 forsikring Informasjon og 20 0,4 % IT-tjenester 11 kommunikasjon Bergverksdrift 1 0,0 % Uoppgitt 45 0,9 % SUM ,0 % Sørum: Status for

16 3.3 Utvikling i næringsstruktur Tjenesteytende næringer i vekst Andel sysselsatte i industrien og primærnæringene er redusert fra 2000 til i dag, mens tjenesteytende næringer øker. Undervisning og offentlig administrasjon har holdt seg relativt stabil som andel av sysselsettingen, mens helse- og sosialsektoren øker. Figur 3.3.1: Utvikling i Sørums næringsstruktur Fordelt etter antall sysselsatte personer med arbeidssted i Sørum fra 2008 til (SSB) NB: Kategoriseringen for perioden er skjønnsmessig tilpasset standard for næringsgruppering innført i 2007 (SN2007). 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Primærnæringene Industri (inkl. el/vann/renovasjon og bygg/anlegg) Tjenester (ekskl. undervisn. og helse/sosial) Offentlig administrasjon Undervisning Helse- og sosialtjenester Andre/uoppgitt Sørum: Status for

17 4. Arbeidsmarked og pendling 4.1 Arbeidsmarkedsdekning Regional arbeidsmarkedsdekning Det er store variasjoner mellom kommunene mht. grad av egendekning i arbeidsplasser. Blant kommunene i vår økonomiske region har Nittedal og Aurskog- Høland en bedre arbeidsmarkedsdekning enn Sørum. De to storkommunene i regionen, Skedsmo og Lørenskog, har en betydelig overdekning av arbeidsplasser. Tabell 4.1.1:Arbeidsmarkedsdekning i kommunene, 2000 og 2013 Tallet for arbeidsmarkedsdekning er funksjonen av antall sysselsatte med arbeidssted i kommunen delt på antall sysselsatte med bosted i kommunen. (Kilde: SSB) Arbeidsmarkedsdekning 2013 Arbeidsmarkedsdekning 2000 Endring i perioden (prosentpoeng) Lørenskog 110,7 % 91,3 % 19,4 Skedsmo 105,4 % 100,3 % 5,1 Nittedal 70,9 % 66,0 % 4,9 Aurskog-Høland 63,1 % 63,3 % - 0,2 Sørum 54,5 % 53,6 % 0,9 Nes 52,5 % 52,6 % - 0,1 Enebakk 49,2 % 40,6 % 8,6 Fet 45,3 % 43,1 % 2,1 Gjerdrum 44,2 % 41,3 % 2,9 Rælingen 32,4 % 26,7 % 5, Endringer i arbeidsmarkedsdekningen Siden 2000 har andelen arbeidsplasser i forhold til sysselsatte med bosted i Sørum, økt med beskjedne 0,9 prosentpoeng. Dvs. arbeidsplassveksten har holdt følge med befolkningsveksten, men heller ikke mer. Sørum har en svakere relativ vekst (arbeidsplasser som andel av befolkningen) enn de fleste kommuner i regionen. Figur 4.1.2: Arbeidsmarkedsdekning i kommunene, 2000 og 2013 Lørenskog Skedsmo Nittedal Aurskog-Høland Sørum Nes Enebakk Fet Gjerdrum Rælingen 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Arbeidsmarkedsdekning 2013 Arbeidsmarkedsdekning 2000 Sørum: Status for

18 4.1.3 Samme arbeidsmarkedsdekning som i 2000, men økende inn- og utpendling Arbeidsmarkedsdekningen i Sørum er på samme nivå som i 2000, men andelen innpendling og utpendling har økt noe i perioden. Særlig andelen innpendlere har vokst fra å utgjøre ca. 43% av sysselsettingen i Sørum i 2000, utgjør innpendlere fra andre kommuner 50 prosent i dag. Figur 4.1.3: Utvikling i arbeidsmarkedsdekning og inn- og utpendling i Sørum (SSB) 75,0 % 70,0 % 65,0 % 60,0 % 55,0 % 50,0 % 45,0 % 40,0 % Arbeidsmarkedsdekning Innpendlerandel Utpendlerandel Sørum: Status for

19 4.2 Regional arbeidsmarkedsintegrasjon Samtlige kommuner på Nedre Romerike er blitt en tettere del av det regionale arbeidsmarkedet siden årtusenskiftet. Innpendlingen har økt i alle kommuner, og kun i Nittedal og Rælingen er andelen utpendling redusert noe. Lørenskog, Rælingen og Skedsmo har den sterkeste arbeidsmarkedsintegrasjonen i regionen (målt som summen av andel utpendling og andel innpendling); Aurskog- Høland er minst integrert blant kommunene. Dette har stor strategisk betydning: Kommuner med lav arbeidmarkedsintegrasjon er mer avhengig av lokal arbeidsplassutvikling enn kommuner med høy arbeidsmarkedsintegrasjon. Figur 4.2: Regional arbeidsmarkedsintegrasjon, 2000 og 2013 Tall for SSBs økonomisk region Lillestrøm, dvs. de sju kommunene på Nedre Romerike, samt Nes, Enebakk og Gjerdrum. (Kilde: SSB) Aurskog-Høland 2013 Aurskog-Høland 2000 Nes 2013 Nes 2000 Enebakk 2013 Enebakk 2000 Sørum 2013 Sørum 2000 Gjerdrum 2013 Gjerdrum 2000 Nittedal 2013 Nittedal 2000 Fet 2013 Fet 2000 Skedsmo 2013 Skedsmo 2000 Rælingen 2013 Rælingen 2000 Lørenskog 2013 Lørenskog ,3 49,7 16, ,2 61,2 20,5 58,2 40,6 26, , ,3 37,6 56,7 54, ,8 66,5 63,3 49,7 41,6 70,6 63,9 70,8 73,1 69,4 76,7 74,2 69,3 69,7 77,4 74,5 64,8 63,2 83,7 84,4 67, Innpendling Utpendling Sørum: Status for

20 4.3 Innpendling til Sørum Sterk regional innpendling til kommunen Halvparten av de som jobber i Sørum, er innpendlere. Av alle sysselsatte som jobber i Sørum, kommer 27 prosent fra vår økonomiske region, og ytterligere 9 prosent fra øvrige deler av fylket. Personer bosatt i Oslo kommune utgjør 8 prosent av alle sysselsatte i Sørum. Tabell 4.3.1: Innpendling til Sørum Tall per 4. kvartal (SSB) Bostedskommune Sysselsatte med arbeidssted i Sørum kommune Andel i prosent Sørum ,4 % Økonomisk region Lillestrøm ,3 % (med unntak av Sørum) Akershus fylke 436 9,1 % (unntatt kommunene i øk.reg. Lillestrøm) Oslo 381 7,9 % Hedmark 80 1,7 % Oppland 34 0,7 % Østfold 54 1,1 % Buskerud 20 0,4 % Vestfold 19 0,4 % Øvrige deler av landet 94 2,0 % Totalt ,0 % Flest innpendlere fra Nes, Oslo og Skedsmo Nes, Oslo og Skedsmo er de største bostedskommunene til innpendlere som jobber i Sørum prosent av alle innpendlere kommer fra hver av de tre kommunene. Tabell 4.3.2: Ti største bostedskommuner til innpendlere med jobb i Sørum Bostedskommuner til innpendlere i Sørum (sysselsatte med arbeidssted Sørum, med unntak av de som er registrert bosatt i Sørum), per 4. kvartal (SSB) Bostedskommune Antall sysselsatte med arbeidssted i Sørum Sysselsatte i Sørum som andel av innpendlerne Nes ,9 % Oslo kommune ,7 % Skedsmo ,7 % Ullensaker ,0 % Aurskog-Høland 232 9,5 % Fet 136 5,6 % Lørenskog 86 3,5 % Eidsvoll 71 2,9 % Rælingen 63 2,6 % Nannestad 63 2,6 % Øvrige kommuner ,9 % Totalt ,0 % Sørum: Status for

21 4.4 Utpendling fra Sørum Tre av fire pendler ut til jobb Tre av fire sysselsatte som bor i Sørum, jobber utenfor kommunegrensa. Det er betydelig høyere enn i nabokommunene Aurskog-Høland, Nes og Skedsmo, men noe lavere enn i Fet og Gjerdrum. Tabell 4.4.1: Andel utpendlere Andel som er sysselsatt i egen bostedskommune, og andel som pendler ut. Tall per 4. kvartal (SSB) Kommune Antall sysselsatte bosatt i kommunen Antall sysselsatte som jobber i egen bostedskommune Andel av sysselsatte som jobber i egen kommune Andel som pendler ut av kommunen Rælingen ,3 % 83,7 % Fet ,6 % 77,4 % Gjerdrum ,3 % 76,7 % SØRUM ,9 % 73,1 % Enebakk ,2 % 70,8 % Nittedal ,7 % 69,3 % Lørenskog ,5 % 67,5 % Skedsmo ,2 % 64,8 % Nes (Akershus) ,8 % 61,2 % Aurskog-Høland ,3 % 49,7 % Sterkt regionalt arbeidsmarked 27 prosent av de sysselsatte som bor i Sørum, jobber innenfor kommunegrensa. Det er et sterkt regionalt arbeidsmarked: 27 prosent jobber i Lillestrøm økonomiske region. Ytterligere 9 prosent jobber andre steder i Akershus. Hver tredje sysselsatte som er bosatt i Sørum, pendler til arbeid i Oslo. Tabell 4.4.2: Utpendling fra Sørum Arbeidsstedsområder til sysselsatte med bosted Sørum, per 4. kvartal (SSB) Arbeidssted Sysselsatte med Andel i prosent bosted i Sørum Sørum ,9 % Oslo ,5 % Nedre Romerike (unntatt Sørum) ,9 % Akershus fylke (unntatt Nedre Romerike) ,5 % Øvrige deler av landet 278 3,2 % Totalt ,0 % Sørum: Status for

22 4.4.3 Flest utpendlere til Oslo Oslo er største arbeidsstedskommune for utpendlere bosatt i Sørum. 46 prosent av utpendlerne reiser til jobb i hovedstaden. Andre store arbeidsstedskommuner er Skedsmo, Lørenskog og Ullensaker. Tabell 4.4.3: Ti største arbeidsstedskommuner til utpendlere bosatt i Sørum Arbeidskommuner til utpendlere (sysselsatte med bosted Sørum ekskl. de som også har registrert arbeidssted i Sørum), 4. kvartal (SSB) Arbeidsstedskommune Antall sysselsatte med Andel av utpendlerne Kumulativ prosent bosted i Sørum Oslo kommune ,9 % 45,9 % Skedsmo ,9 % 64,7 % Lørenskog 504 7,8 % 72,6 % Ullensaker 491 7,6 % 80,2 % Bærum 172 2,7 % 82,9 % Aurskog-Høland 148 2,3 % 85,2 % Fet 148 2,3 % 87,4 % Nes (Akershus) 141 2,2 % 89,6 % Nittedal 127 2,0 % 91,6 % Rælingen 52 0,8 % 92,4 % Øvrige kommuner 489 7,0 % 100,0 % (totalt 102 stk.) Totalt ,0 % Sørum: Status for

23 5. Foretak og virksomheter (1) 5.1 Foretak Nær 3000 registrerte foretak Totalt 2795 aktive foretak er registrert i foretaksregisteret med besøks- og/eller postadresse i Sørum per er registrert med én eller flere ansatte. Foretakene omfatter både privat, offentlig og frivillig sektor (dvs. alle som er registrert med eget org.nr) Enkeltpersonforetak dominerer særlig innen primærnæringene 1775 av de 2795 aktive foretakene (64%) er registrert som enkeltpersonforetak. Innen primærnæringene er nesten alle foretak enkeltpersonforetak. Også innen bl.a. transport og lagring, forretningsmessig tjenesteyting og bygge- og anleggsvirksomhet er organisasjonsformen enkeltpersonforetak dominerende. Tabell 5.1.2: Aktive foretak i Sørum og andel enkeltpersonforetak Tall per 4. mars 2015 (Purehelp.no) Næring Totalt antall aktive foretak Jordbruk, skogbruk og fiske ,7 % Bergverksdrift og utvinning 2 50,0 % Industri 87 62,1 % Elektrisitet, vann og renovasjon 23 13,0 % Bygge- og anleggsvirksomhet ,6 % Varehandel, reparasjon av ,0 % motorvogner Transport og lagring ,2 % Overnattings- og 31 74,2 % serveringsvirksomhet Informasjon og kommunikasjon ,5 % Finansiering og forsikring 22 0,0 % Teknisk tjenesteyting og eiendom ,1 % Forretningsmessig tjenesteyting ,8 % Offentlig administrasjon og forsvar 21 0,0 % Undervisning 98 73,5 % Helse- og sosialtjenester ,8 % Personlig tjenesteyting ,5 % Uoppgitt 81 Sum ,5 % Andel enkeltpersonforetak 1 Foretak er den juridiske enheten som opprettes når man registerer seg for å drive virksomhet i Norge. Det er den minste kombinasjonen av juridiske enheter som produserer varer eller tjenester, og som til en viss grad har selvstandig beslutningsmyndiget (f.eks. aksjeselskap, ansvarlig selskap, enkeltpersonforetak). Et foretak kan ha en eller flere underenheter som utfører aktivitet disse enhetene omtales som virksomheter. Fra januar 2014 har SSB tatt i bruk begrepet virksomhet i stedet for bedrift mht. disse enhetene. Kap. 5.1 er basert på Enhetsregisteret, mens kap. 5.2 og 5.3 er tall fra SSBs bedrifts- og foretaksregister. Sørum: Status for

24 5.1.3 Mange foretak innen landbruk, godstransport og utleie Største bransjer (målt i antall foretak registrert i Enhetsregisteret) er dyrking av korn (6,6%), godstransport på vei (5,0%), utleie av fast eiendom (4,3%) og oppføring av bygninger (4,2%). Tabell 5.1.3: Største bransjer målt i antall foretak Største bransjer, tall per sept Bransje Antall Prosentandel Dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og 184 6,6 oljeholdige vekster Godstransport på vei 141 5,0 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 120 4,3 Oppføring av bygninger 117 4,2 Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt 81 2,9 annet sted Avvirkning 52 1,9 Snekkerarbeid 48 1,7 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning 45 1,6 Frisering og annen skjønnhetspleie 42 1,5 Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet 41 1,5 innen musikk Detaljhandel utenom utsalgssted ellers 39 1,4 Andre helsetjenester 35 1,2 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi 35 1,2 Grunnarbeid 34 1,2 Programmeringstjenester 31 1,1 Annen undervisning ikke nevnt annet sted 31 1,1 Melkeproduksjon på storfe 30 1,1 Annen teknisk konsulentvirksomhet 30 1,1 Rørlegger- og ventilasjonsarbeid 29 1,0 Sørum: Status for

25 5.2 Virksomheter Mange små virksomheter Statistisk sentralbyrå har registrert 1550 virksomheter i Sørum per 1. jan. 2015, hvorav 75 er i offentlig forvaltning og 582 er private (ekskl. enkeltmannsforetak og andre personlig næringsdrivende/virksomheter innen husholdninger og ideelle organisasjoner). Det store flertallet av virksomhetene er små, målt i antall ansatte. Tabell 5.2.1: Virksomheter i Sørum, etter sektor og antall ansatte Tall per 1. januar (SSB) Alle Andel virksomheter med. ansatte størrelser Offentlig forvaltning 75 4,0 % 30,7 % 50,7 % 14,7 % Finansielle foretak 4 25,0 % 50,0 % 25,0 % 0,0 % Ikke-finansielle foretak ,1 % 47,6 % 13,3 % 1,0 % Husholdninger og ideelle org. (*) ,2 % 11,6 % 0,1 % 0,0 % Sum alle sektorer ,3 % 26,1 % 7,5 % 1,1 % (*): De fleste virksomheter innen kategorien husholdninger og ideelle organisasjoner er personlig næringsdrivende, dvs. virksomheter som tilhører personlig eide foretak Få ansatte i virksomheter innen transport, bygg og anlegg m.m. Bransjer der det er mange virksomheter, men der hver virksomhet har relativt få ansatte hver, finner vi bl.a. innen primærnæringene, bygge- og anleggsvirksomhet, transport og lagring, teknisk tjenesteyting og omsetning og drift av fast eiendom. Tabell 5.2.2: Virksomheter i Sørum, etter næring og antall ansatte Tall per 1. januar 2015 (SN2007) (SSB) Alle Andel virksomheter med. ansatte størrelser Bygg og anlegg ,5 % 35,7 % 5,8 % 0,0 % Jord- og skogbruk ,5 % 9,5 % 0,0 % 0,0 % Varehandel og bilverksted ,0 % 39,5 % 11,0 % 0,5 % Faglige/vitenskapelige/tekniske tjenester ,3 % 30,2 % 1,4 % 0,0 % Transport og lagring ,4 % 28,5 % 4,6 % 1,5 % Helse og sosial ,2 % 24,8 % 29,4 % 3,7 % Omsetning og drift av fast eiendom 98 83,7 % 16,3 % 0,0 % 0,0 % Forretningsmessig tjenesteyting 75 66,7 % 24,0 % 8,0 % 1,3 % Industri 60 68,3 % 16,7 % 11,7 % 3,3 % Kultur, underholdning og fritid i alt 55 72,7 % 23,6 % 3,6 % 0,0 % Undervisning 51 64,7 % 9,8 % 15,7 % 9,8 % Personlig tjenesteyting 40 67,5 % 30,0 % 2,5 % 0,0 % Informasjon og kommunikasjon 38 71,1 % 28,9 % 0,0 % 0,0 % Overnatting og servering 15 53,3 % 26,7 % 20,0 % 0,0 % Offentlig administrasjon 13 7,7 % 46,2 % 38,5 % 7,7 % Vann, avløp og renovasjon 10 20,0 % 40,0 % 30,0 % 10,0 % Kraftforsyning 9 22,2 % 33,3 % 44,4 % 0,0 % Finans og forsikring 4 25,0 % 50,0 % 25,0 % 0,0 % Bergverksdrift og utvinning 2 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Uoppgitt 2 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Alle næringer ,3 % 26,1 % 7,5 % 1,1 % Sørum: Status for

26 5.3 Nyetableringer Mange nyetableringer i bygg- og anleggsbransjen Særlig bygg- og anleggsbransjen har et stort antall nyetableringer i Sørum. Dette gjelder særlig næringene «spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet» og «oppføring av bygninger». Også innen undervisning, transport, kunstnerisk virksomhet og agentur-/engroshandel er det et forholdsvis stort antall nyetableringer. Tabell 5.2.3: Nye foretak halvår 2014 Ekskl. offentlig forvaltning og primærnæringene. Næringer m/10 el flere nyetableringer i perioden (SSB) , Totalt 1. halvår Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet Oppføring av bygninger Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner Undervisning Landtransport, rørtransport Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogn Tjenester tilknyttet eiendomsdrift Omsetning/drift fast eiendom Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet Helsetjenester Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet Annen pers. tjenesteyting Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi Handel med og reparasjon av motorvogner Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning Serveringsvirksomhet Finansieringsvirksomhet Post og distribusjon Sosiale omsorgstjenester uten botilbud Arbeidskrafttjenester Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting Sum øvrige næringer (dvs. næringer med færre enn 10 nyetableringer i perioden) Sum totalt Sørum: Status for

27 5.4 Bedriftsdød Mer enn to tredeler av foretakene som ble etablert i Sørum i 2006, var avsluttet fem år etter. Dette er på linje med fylket og landet. Tabell 5.4: Nyetablerte foretaks overlevelse Andelen nyetablerte foretak som har overlevd etter hhv. 1, 2, 3, 4 og 5 års drift, i Sørum, Akershus og hele landet. (SSB) Prosent foretak som overlevde Etableringsår 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 2007 Sørum 57,8 % 45,2 % 37,8 % 28,9 % 25,2 % Akershus 53,7 % 46,2 % 37,8 % 32,5 % 28,3 % Hele landet 54,5 % 47,0 % 39,4 % 34,0 % 29,8 % 2008 Sørum 43,8 % 35,8 % 29,2 % 24,1 % Akershus 49,4 % 43,3 % 35,6 % 30,5 % Hele landet 50,3 % 44,7 % 37,6 % 32,9 % 2009 Sørum 51,9 % 51,1 % 39,8 % Akershus 46,8 % 42,6 % 35,0 % Hele landet 48,4 % 44,1 % 37,2 % 2010 Sørum 54,1 % 49,2 % Akershus 48,7 % 43,1 % Hele landet 48,6 % 44,0 % 2011 Sørum 48,1 % Akershus 48,5 % Hele landet 48,0 % Sørum: Status for

28 6. Eksterne indekser 6.1 NHOs kommune-nm Dårlig score på arbeidsmarked Sørum er nr. 46 blant landets 428 kommuner i NHOs kommune-nm Kommunene rangeres etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved arbeidsmarked, demografi, kompetanse, næringsliv og kommuneøkonomi. Sørum får god score på demografi, næringsliv og kommuneøkonomi, men scorer dårlig på kompetansen til sysselsatte. Tabell 6.1 a: NHOs kommune-nm 2015 Sørum er i kategorien «beste kommuner» i NHOs kommune-nm. Indeksen rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved arbeidsmarkedet, demografi, kompetanse, næringsliv og kommuneøkonomi. Tall fra (NHO) Kommune Plass Arbeidsmarked Demografi Kompetanse Næringsliv Kommuneøkonomi Sola 1 Ullensaker Skedsmo Nittedal Lørenskog Gjerdrum SØRUM Rælingen Fet Aurskog-Høland Tabell 6.1 b: Indikatorer, NHOs kommune-nm 2015 Indikatorer brukt til klassifisering av kommunene i tabell 6.1 a. (NHO) Arbeidsmarked Demografi Kompetanse Næringsliv Kommuneøkonomi Indikatorer A1 Sysselsettingsandel A2 Sykefravær A3 Uføre A4 Arbeidsledige A5 Arbeidsmarkedsintegrasjon D1 Befolkningsvekst D2 Unge i forhold til eldre D3 Netto innflytting D4 Aldring K1 Minst fire års høyere utdanning K2 Fagprøver K3 Teknisk og naturvitenskapelig utdanning N1 Verdiskaping N2 Nyetableringer N3 Inntektsnivå N4 Privat sysselsetting N5 Privat sysselsettingsvekst M1 Administrasjonsutgifter M2 Eiendomsskatt M3 Kommuneinntekter M4 Kommunenes kjøp av private tjenester M5 Betalingsevne Vekting Sørum: Status for

29 6.2 NHOs nærings-nm Få arbeidsplasser i næringslivet Sørum er nr. 112 og havner i kategorien «nest beste kommuner» i NHOs nærings- NM Kommunene rangeres etter hvor næringslivet gjør det best. Rangeringen er basert på bedriftenes vekst og lønnsomhet, nyetableringer og næringslivets relative størrelse. Sørum er i kategorien «beste kommuner» på nyetableringer, og «nest beste kommuner» mht. lønnsomhet og vekst. I kategorien «næringslivets størrelse» rangeres kommunen blant «dårligste kommuner» (pga. lavt antall arbeidsplasser i det private næringslivet som andel av befolkningen). Tabell 6.2 a: NHOs nærings-nm 2014 NHOs nærings-nm rangerer kommunene etter hvor næringslivet gjør det best. Rangeringen er basert på bedriftenes vekst og lønnsomhet, nyetableringer og næringslivets relative størrelse. (NHO) Kommune Plass 2014 Lønnsomhet Vekst Nyetablering Størrelse Sola Ullensaker Nittedal Lørenskog Skedsmo SØRUM Rælingen Aurskog Høland Fet Tabell 6.2 b: NHOs NÆRINGS-NM Indikatorer brukt til klassifisering av kommunene i tabell 6.2 A. (NHO) Indikatorer Nyetableringer Lønnsomhet Vekst Næringslivets størrelse 1. Etableringsfrekvens 2. Bransjejustert etableringsfrekvens 3. Vekst i antall foretak 4. Andel foretak med positivt resultat før skatt 5. Bransjejustert lønnsomhet 6. Andel foretak med positiv egenkapital 7. Andel foretak med omsetningsvekst høyere enn prisstigningen (KPI) 8. Andel foretak med realvekst justert for effekten av bransjestrukturen 9. Andel foretak med vekst i verdiskaping 10. Andel foretak med vekst i verdiskaping, justert for bransjestruktur, bedriftens omsetning og alder 11. Antall arbeidsplasser i næringslivet som andel av befolkningen Sørum: Status for

SØRUM: STATUS FOR 2014

SØRUM: STATUS FOR 2014 1 SØRUM: STATUS FOR 2014 Sørums befolkning, arbeidsmarked og næringssammensetning Innhold Side Statistikkdel side 1. Befolkningsstruktur og befolkningsutvikling 2 9-12 2. Den lokale arbeidskraften 3 13-15

Detaljer

Bransjefordeling i Stange

Bransjefordeling i Stange Bransjefordeling i Stange arbeidsplasser fordelt på bransjer % Stange % Norge jord/skogbruk 6,4 2,5 Industri og olje 9,8 11,2 Byggevirksomhet 7,8 7,8 Varehandel 11,1 14 Overnatting og servering 1,1 3,2

Detaljer

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling. Tilleggsnotat til OE-rapport 2014-19

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling. Tilleggsnotat til OE-rapport 2014-19 Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling Tilleggsnotat til OE-rapport 2014-19 Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger og gir råd til bedrifter, myndigheter

Detaljer

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Akershus Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø

Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Arbeidstilsynet Kompass Tema nr. 3 2016 Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø og i tall KOMPASS TEMA: Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Tittel: KOMPASS Tema nr. 3 2016 Trekk ved sysselsetting og

Detaljer

Næringsanalyse Skedsmo

Næringsanalyse Skedsmo Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 2/2005 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Næringsanalyse Lørenskog

Næringsanalyse Lørenskog Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2004 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i, med hensyn på næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Tromsøstatistikk. Sysselsetting, pendling og arbeidsledighet INNHOLD

Tromsøstatistikk. Sysselsetting, pendling og arbeidsledighet INNHOLD Tromsøstatistikk Sysselsetting, pendling og arbeidsledighet INNHOLD 1. Sysselsetting 2008-2015... 2 2. Sysselsatte etter næring, prosentvis fordeling 2015... 5 3. Sysselsatte etter næring 2008-2015...

Detaljer

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Datert 03.05.2012 2 OM ULLENSAKER Ullensaker kommune har et flateinnhold på 252,47 km 2, og er med sine vel 31.000 innbyggere en av de kommunene i Norge som vokser

Detaljer

Befolknings- og næringsanalyse i Midt-Gudbrandsdalen. Per Kristian Alnes, Østlandsforskning Ringebu 18. september 2015

Befolknings- og næringsanalyse i Midt-Gudbrandsdalen. Per Kristian Alnes, Østlandsforskning Ringebu 18. september 2015 Befolknings- og næringsanalyse i Midt-Gudbrandsdalen Per Kristian Alnes, Østlandsforskning Ringebu 18. september 2015 Tema Befolkningsanalyse Befolkningsutvikling Befolkningsstruktur Næringsanalyse Utviklingstrekk

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike

Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike Innspill til Kunnskapsbyen Forum 26. februar 2009 telemarksforsking.no 1 Arbeidsplasser Regional utvikling Befolkning Flytting Fødselsbalanse Innvandring

Detaljer

Attraktivitet og næringsutvikling Frogn

Attraktivitet og næringsutvikling Frogn Attraktivitet og næringsutvikling Frogn 5. mars 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner og fylker Nærings-NM

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland

Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland Rogaland i dag høsten 2015 I arbeidsstyrken: 256 000 I utkanten av arbeidsstyrken og mottar livsoppholdsytelser: 22 000 Uførepensjon 9 000

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge % Endring andel % Folketall Årlig vekst % 600 000 500 000 400 000 Årlig vekst Folketall 4,5 4,0 3,5 3,0 300 000 200 000 100 000 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 2011 2007 2003

Detaljer

Næringsanalyse Drangedal

Næringsanalyse Drangedal Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 9/2005 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Hjelmeland 29. oktober 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM

Detaljer

Vedlegg - Tallmateriale

Vedlegg - Tallmateriale Vedlegg - Tallmateriale Befolkningssammensetning Befolkningsendring Årstall Folketall Årstall Folketall 1960 4046 1988 2780 1961 3996 1989 2776 1962 3965 0 2736 1963 3918 1 2697 1964 3831 2 2649 1965 3804

Detaljer

Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier

Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier Porsgrunn kommune 31. oktober Knut Vareide 36 35 34 33 3 31 Årlig vekst Folketall Folketall 118 1,5 116 114 1, 112 11,5 18 16, 14 12 -,5 1 Drammen Tønsberg

Detaljer

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? NHO Effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner Kommunestruktur 2 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon

Detaljer

Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø

Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Arbeidstilsynet Kompass Tema nr.7 2016 Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Oslo i tall KOMPASS TEMA: Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Tittel: KOMPASS Tema nr. 7 2016 Trekk ved sysselsetting

Detaljer

1. Befolkningsutvikling... 3. 1.1 Folkemengde 1995-2009 og framskrevet 2010-2030... 3. 1.2 Befolkningsutvikling 1997-2008... 4

1. Befolkningsutvikling... 3. 1.1 Folkemengde 1995-2009 og framskrevet 2010-2030... 3. 1.2 Befolkningsutvikling 1997-2008... 4 Statistikk I det følgende er det gjort et utvalg av relevant statistikk fra Statistisk sentralbyrå, Fylkesmannen i Buskerud og Statens landbruksforvaltning samt Næringsanalyse for Buskerud 2008, utarbeidet

Detaljer

Attraktivitetspyramiden

Attraktivitetspyramiden Attraktivitetspyramiden Om Nes hva kjennetegner kommunen? Hvordan har utviklingen vært? Kommuneplanseminar Gran 31 mai 2012 Knut Vareide Utviklingen i Telemark er analysert, og hver enkelt region. Metodene

Detaljer

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001 Tabell 1. Folkemengde 1 ved folketellingene. 1769-2001 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 15. aug. 1769... 5 518 1. des. 1910... 47 364 1. feb. 1801... 7 045 1. des. 1920... 49

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 16.9.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er å sikre

Detaljer

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv 1 Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv KRDs arbeidsseminar Mangfold gir muligheter Gardermoen 3-4 juni 2013 Lars Østby Seniorforsker v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert

Detaljer

Vedlegg: Statistikk om Drammen

Vedlegg: Statistikk om Drammen Vedlegg: Statistikk om Drammen 1 Demografisk utvikling Befolkningsstruktur Figur 1.1 Folkemengde 2001 20011, Drammen kommune Som det fremgår av figur 1.1 har folketallet i Drammen kommune økt markant i

Detaljer

Statistikk for Lommedalen sokn

Statistikk for Lommedalen sokn Statistikk for Lommedalen sokn 6 4 2 Januar 214 1 Innholdsfortegnelse 1. Folk i Bærum kommune 1.1. Befolkningsstruktur 1.2. Arbeid og inntekt 1.3 Utdanning 1.4 Boforhold 1.5 Familier og familietyper 2.

Detaljer

Innlandet sett utenfra

Innlandet sett utenfra Innlandet sett utenfra Hvordan går det egentlig med Innlandet? Går næringslivet bra? Hvor attraktivt er Innlandet? Gjøvik, 18. juni 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling

Detaljer

Glåmdalen. Utviklingen og status for regionen i forhold til næringsutvikling og attraktivitet

Glåmdalen. Utviklingen og status for regionen i forhold til næringsutvikling og attraktivitet Glåmdalen Utviklingen og status for regionen i forhold til næringsutvikling og attraktivitet Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet

Detaljer

Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø

Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Arbeidstilsynet Kompass Tema nr. 4 2016 Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Sør-Norge i tall KOMPASS TEMA: Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Tittel: KOMPASS Tema nr. 4 2016 Trekk ved sysselsetting

Detaljer

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion?

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Knut Vareide 13 april, Ås. telemarksforsking.no Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 16.05.2011 KNUT VAREIDE

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 2 309. des. 90... 3 053. feb. 80... 2 574. des. 920...

Detaljer

0105 Sarpsborg Folke- og boligtelling 2001

0105 Sarpsborg Folke- og boligtelling 2001 005 Sarpsborg Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 4 964. des. 90... 25 039. feb. 80...

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Besøk. Basis. Bosted

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Besøk. Basis. Bosted Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Besøk Basis Gunstig struktur Bosted Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 193 331 189 370 187 327 184 474

Detaljer

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og Jordbruk, skogbruk og fiske Råolje og naturgass, utvinning og rørtransport Industri og bergverksdrift Kraft- og vannforsyning Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet Transport

Detaljer

1. Utvikling i befolkningen... 3. 1.1 Folkemengde i Rollag kommune pr 31.12 i 2009, 2010 og 2011... 3

1. Utvikling i befolkningen... 3. 1.1 Folkemengde i Rollag kommune pr 31.12 i 2009, 2010 og 2011... 3 Vedlegg 2 Statistikk I det følgende er det gjort et utvalg av relevant statistikk fra Buskerud fylkeskommune, Statistisk sentralbyrå, Fylkesmannen i Buskerud, samt Næringsanalyse for Buskerud 2011, utarbeidet

Detaljer

Hvordan står det til med Nes kommune? Nes 18. juni 2015

Hvordan står det til med Nes kommune? Nes 18. juni 2015 Hvordan står det til med Nes kommune? Nes 18. juni 2015 Attraktivitetsmodellen: I sin enkleste form Bosted Vekst Arbeidsplassvekst 03.10.2015 2 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter

Detaljer

KOMMUNE-NM 2017 RESULTAT FOR ASKER, RØYKEN OG HURUM SAMLET

KOMMUNE-NM 2017 RESULTAT FOR ASKER, RØYKEN OG HURUM SAMLET NOTAT KOMMUNE-NM 2017 RESULTAT FOR ASKER, RØYKEN OG HURUM SAMLET Av Annegrete Bruvoll Dette notatet gjengir en spesialberegning av indikatorene i NHOs KommuneNM 2017 for kommunene Asker, Røyken og Hurum

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret

Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetsbarometeret Pandagruppens seminar: Statistikk og indikatorer i regionale analyser 5. mars 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale

Detaljer

Figur 1. Antall sysselsatte i handels- og tjenestenæringene, næringsfordeling prosent, 4. kvartal 2014.

Figur 1. Antall sysselsatte i handels- og tjenestenæringene, næringsfordeling prosent, 4. kvartal 2014. Virkes arbeidsmarkedsbarometer viser i tall og fakta hvordan arbeidsmarkedet i handels- og tjenestenæringene ser ut. Hvem jobber der, hvor mye jobber de og hva særpreger disse næringene? Handels- og tjenestenæringene

Detaljer

Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv!

Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv! Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv! Finnsnes 1. oktober 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM (NHO) Attraktivitetsbarometeret (NHO)

Detaljer

Bamble. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

Bamble. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking Bamble Næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Tema Befolkning Arbeidsplasser, næringsstruktur, pendling Attraktivitet Nyetableringer Vekst Lønnsomhet Næringslivsindeksen Oppsummering

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 2001 0806 Skien Tabell 1. Folkemengde 1 ved folketellingene. 1769-2001 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 15. aug. 1769... 5 578 1. des. 1910... 25 777 1.

Detaljer

Asker sammenholdt med 4 nærliggende kommuner

Asker sammenholdt med 4 nærliggende kommuner Asker sammenholdt med 4 nærliggende kommuner Det er gjort en kvantitativ analyse mellom kommunene Asker (60.106), Røyken (21.492), Hurum (9.413), Lier (25.731) og Bærum (122.348). Tallene i parentes er

Detaljer

Næringsanalyse Hol. Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda. Telemarksforsking-Bø

Næringsanalyse Hol. Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda. Telemarksforsking-Bø Næringsanalyse Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 16/2005 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling,

Detaljer

Muligheter i ny arbeidsregion. Nina Solli, regiondirektør NHO Oslo og Akershus 26. Oktober 2017

Muligheter i ny arbeidsregion. Nina Solli, regiondirektør NHO Oslo og Akershus 26. Oktober 2017 Muligheter i ny arbeidsregion Nina Solli, regiondirektør NHO Oslo og Akershus 26. Oktober 2017 Medlemmene i NHO Oslo og Akershus Et mangfoldig næringsliv i hovedstadsregionen NHO Oslo og Akershus har over

Detaljer

Asker sammenholdt med nærstående/tilsvarende kommuner

Asker sammenholdt med nærstående/tilsvarende kommuner Asker sammenholdt med nærstående/tilsvarende kommuner Det er gjort en kvantitativ analyse mellom kommunene Asker (59.571), Bærum (120.685), Røyken (21.038), Lier (25.378), Drammen (67.016), Kongsberg (26.711)

Detaljer

RV13- regionen. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

RV13- regionen. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking RV13- regionen Næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM (NHO) Attraktivitetsbarometeret (NHO) Forskerprosjekt i

Detaljer

Næringsanalyse Larvik

Næringsanalyse Larvik Næringsanalyse Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 4/2005 Næringsanalyse Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi

Detaljer

RV13- regionen. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

RV13- regionen. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking RV13- regionen Næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM (NHO) Attraktivitetsbarometeret (NHO) Forskerprosjekt i

Detaljer

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og anleggsvirksomhet. Industri og bergverksdrift. Kraft- og vannforsyning Bygge- og

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og anleggsvirksomhet. Industri og bergverksdrift. Kraft- og vannforsyning Bygge- og Jordbruk, skogbruk og fiske Råolje og naturgass, utvinning og rørtransport Industri og bergverksdrift Kraft- og vannforsyning Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet Transport

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Fakta om Norges fylker

Fakta om Norges fylker Fakta om Norges fylker Vest Agder fylke Befolkning og eldrebølgen Næringsliv og arbeidsmarked Videregående skole og samferdsel Fylkeskommunens økonomi Byråkratibarometeret for Vest Agder kommuner NyAnalyse

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 200 20 Bergen Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 8 827. des. 90... 04 224. feb. 80... 24

Detaljer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer Tusen personer Virkes arbeidsmarkedsbarometer gir oversikt over statistikk og analyser for dagens situasjon når det gjelder sysselsetting og ledighet relatert til handels- og tjenesteytende næringer. Arbeidsmarkedet

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar Folkemengden fra 1769 til 1980 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar Folkemengden fra 1769 til 1980 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 3 288. des. 90... 6 4. feb. 80... 4 06. des. 920...

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 0805 Porsgrunn Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 4 395. des. 90... 4 88. feb. 80...

Detaljer

1. Sammenstilling av mål skisse til tidsplan. Side 2

1. Sammenstilling av mål skisse til tidsplan. Side 2 1. Sammenstilling av mål skisse til tidsplan. Side 2 2. Tallfakta om innbyggere og næringslivet i Røyken. Side 4 3. Røyken sammenlignet med 4 nabokommuner. Side 13 Vedlegg. Røyken kommune. Nærings- og

Detaljer

Er Skedsmo/Lillestrøm attraktiv? Telemarksforsking

Er Skedsmo/Lillestrøm attraktiv? Telemarksforsking Er Skedsmo/Lillestrøm attraktiv? Knut Vareide Telemarksforsking 5,0 54 000 0,03 1,2 Årlig vekst Endring andel 4,0 Folketall 49 000 44 000 0,03 0,02 Andel av Norge 1,0 3,0 39 000 0,02 08 0,8 2,0 34 000

Detaljer

Skedsmo Dømt til vekst. Lillestrøm 9. januar 2015

Skedsmo Dømt til vekst. Lillestrøm 9. januar 2015 Skedsmo Dømt til vekst Lillestrøm 9. januar 2015 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Regionale

Detaljer

08 Åsane Folke- og boligtelling 2001

08 Åsane Folke- og boligtelling 2001 08 Åsane Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 980-200 Tellingstidspunkt Folkemengde. nov. 980... 30 676 3. nov. 990... 35 94 3. nov. 200... 37 57 Folkemengden er oppgitt

Detaljer

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Lørenskog

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Lørenskog Bosted Bedrift Besøk Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Lørenskog KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 13/2012 TF-notat Tittel: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Lørenskog.

Detaljer

Glåmdal. Oppdatert minirapport 1. november 2016

Glåmdal. Oppdatert minirapport 1. november 2016 Glåmdal Oppdatert minirapport 1. november 2016 Demografi 2000K1 2001K1 2002K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 k1 2016K1 Glåmdal Norge Hedmark 54 000 120 116,8 53 760 115 53 768 53 520 110 53 280 105

Detaljer

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Akershus

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Akershus Bosted Bedrift Besøk Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Akershus KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 23/2011 TF-notat Tittel: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Akershus.

Detaljer

Gjøvikregionen. Oppdatert minirapport 1. november 2016

Gjøvikregionen. Oppdatert minirapport 1. november 2016 Gjøvikregionen Oppdatert minirapport 1. november 2016 Demografi 2000K1 2001K1 2002K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 k1 2016K1 Gjøvikregionen Norge Oppland 71 000 70 707 120 116,8 70 200 115 69 400

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 06 Haugesund Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 843. des. 90... 4 798. feb. 80... 97.

Detaljer

1001 Kristiansand Folke- og boligtelling 2001

1001 Kristiansand Folke- og boligtelling 2001 00 Kristiansand Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 5 365. des. 90... 22 802. feb. 80...

Detaljer

Kort om forutsetninger for prognosene. Næringsstruktur historisk statistikk

Kort om forutsetninger for prognosene. Næringsstruktur historisk statistikk Kort om forutsetninger for prognosene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige (alder 15 til og med 74 år). Yrkesaktive er her definert

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1865 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1865 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 7 Meråker Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 746. des. 90... 2 5. feb. 80... 35. des.

Detaljer

Grenland. Oppdatert minirapport 1. november 2016

Grenland. Oppdatert minirapport 1. november 2016 Grenland Oppdatert minirapport 1. november 2016 2000K1 2001K1 2002K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 k1 2016K1 Demografi Norge Grenland Telemark 122 000 121 495 120 116,8 120 200 115 118 400 110 116

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 200 77 Frosta Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 028. des. 90... 3 00. feb. 80... 456. des.

Detaljer

Regional analyse for Sande. Sande 17. mars 2016

Regional analyse for Sande. Sande 17. mars 2016 Regional analyse for Sande Sande 17. mars 2016 Beskrivelse Analyse Scenarier Hva skaper attraktivitet 01.07.2016 2 Norge Sande Vestfold 130 Befolkningsutvikling Høy befolkningsvekst i Sande. 125 120 115

Detaljer

Attraktivitet Telemarksforsking om Kongsbergregionen

Attraktivitet Telemarksforsking om Kongsbergregionen Attraktivitet Telemarksforsking om Kongsbergregionen Regionrådet for Kongsbergregionen 6. Desember 2011 Knut Vareide Tema Befolkning Arbeidsplasser Utdanning Innovasjon NæringsNM Attraktivitet 54 000 Endring

Detaljer

NÆRINGSLIVET I BUSKERUD

NÆRINGSLIVET I BUSKERUD NÆRINGSLIVET I BUSKERUD STATUS OG UTVIKLINGSTREKK Espen Karstensen Regionale innspillsmøter 23. og 26. april 2013 Disposisjon Om befolkningen (demografi) Befolkning Historisk befolkningsvekst Prognoser

Detaljer

Attraktivitet og næringsutvikling i Drangedal

Attraktivitet og næringsutvikling i Drangedal Attraktivitet og næringsutvikling i Drangedal 1. september 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner og fylker

Detaljer

Akershus. Knut Vareide. Regional analyse befolkning, næringsutvikling og attraktivitet. 23. Januar 2013 Lørenskog

Akershus. Knut Vareide. Regional analyse befolkning, næringsutvikling og attraktivitet. 23. Januar 2013 Lørenskog Akershus Regional analyse befolkning, næringsutvikling og attraktivitet 23. Januar 2013 Lørenskog Knut Vareide Telemarksforsking har forsket på regional utvikling i en årrekke, og har utviklet et sett

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Kristiansandregionen

Kristiansandregionen Kristiansandregionen Regional analyse befolkning, næringsutvikling og attraktivitet 19. Desember 2012 Kristiansand Knut Vareide Telemarksforsking har forsket på regional utvikling i en årrekke, og har

Detaljer

Akershus. Innovasjon, næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

Akershus. Innovasjon, næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking Akershus Innovasjon, næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Tema Befolkning Arbeidsplasser, næringsstruktur, pendling Attraktivitet Nyetableringer Vekst Lønnsomhet Næringslivsindeksen

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

06 Ytrebygda Folke- og boligtelling 2001

06 Ytrebygda Folke- og boligtelling 2001 06 Ytrebygda Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 980-200 Tellingstidspunkt Folkemengde. nov. 980... 9 675 3. nov. 990... 5 44 3. nov. 200... 20 733 Folkemengden er oppgitt

Detaljer

Scenarier for Vestfolds fremtid. Hvor stort er Vestfoldsamfunnets eget handlingsrom?

Scenarier for Vestfolds fremtid. Hvor stort er Vestfoldsamfunnets eget handlingsrom? Scenarier for Vestfolds fremtid Hvor stort er Vestfoldsamfunnets eget handlingsrom? Noen strukturelle forhold er viktige, men er utenfor Vestfolds egen kontroll Uflaks Strukturelle forhold Flaks 09.03.2015

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Sigdal. Strategisk samling i Sigdal

Sigdal. Strategisk samling i Sigdal Sigdal Strategisk samling i Sigdal Bolk 1: Sigdals utvikling og status. Er Sigdal en attraktiv kommune? Hva er attraktivitet? Bolk 2: Målsettingen for Sigdal om 1,5 % vekst i folketallet. Hva må til for

Detaljer

0125 Eidsberg Folke- og boligtelling 2001

0125 Eidsberg Folke- og boligtelling 2001 025 Eidsberg Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 3 352. des. 90... 6 050. feb. 80... 3

Detaljer

Befolknings- og næringsutvikling, kjennetegn, utfordringer og muligheter for Nye Sandefjord. Kongsberg 7. juni 2016 Knut Vareide

Befolknings- og næringsutvikling, kjennetegn, utfordringer og muligheter for Nye Sandefjord. Kongsberg 7. juni 2016 Knut Vareide Befolknings- og næringsutvikling, kjennetegn, utfordringer og muligheter for Nye Sandefjord Kongsberg 7. juni 2016 Knut Vareide Hvordan er veksten i SAS? Hvor høy vekst burde det være? Er SAS attraktiv?

Detaljer

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og 2011. anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og 2011. anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og Kort om forutsetninger for prognosene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige. Yrkesaktive er her definert som summen av lønnstakere

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Forord. 04. januar Knut Vareide

Forord. 04. januar Knut Vareide Næringsanalyse Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting. Utviklingen i er sammenliknet med fylkes- og landsgjennomsnitt. I tillegg

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

Innbyggerne i Asker - og Bærum og Røyken

Innbyggerne i Asker - og Bærum og Røyken Innbyggerne i Asker - og Bærum og Røyken Stor nedgang i befolkningsøkningen i Asker i 2015. Røyken opprettholder veksttakten Befolkningsendring per år. Antall antall 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

Statistikk. Folkemengde totalt

Statistikk. Folkemengde totalt Statistikk Folkemengde totalt 1 Antall barn og unge 0-19 år 2 Antall eldre, 67 år og eldre 3 Fremskrevet folkemengde totalt 4 Fødselsoverskudd 5 Netto innflytting 6 Folketilvekst 7 Barnehagedekning (1-2

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 31. desember 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 31. desember 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 31. desember 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 26.01.2012. // NOTAT Fremdeles stabil andel uførepensjonister

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal 5,5 4,8 4,7 4,4 4,4 1101 Eigersund 6,0 5,4 4,8 4,7 5,0 1102 Sandnes 5,6 5,0 5,0 4,4 4,5 1103 Stavanger 5,1 4,4 4,2 4,2 4,1 1106 Haugesund 6,4 5,5 5,4 4,9 4,8

Detaljer

Befolkningsutvikling. Attraktivitet for bosetting. Arbeidsplassutvikling. Telemarksforsking

Befolkningsutvikling. Attraktivitet for bosetting. Arbeidsplassutvikling. Telemarksforsking Befolkningsutvikling Arbeidsplassutvikling Attraktivitet for bosetting 1,5 4 000 3,0 2 100 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0 3 500 3 000 2,0 1,0 0,0 2 000 1 900 1 800 1 700-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 Årlig vekst i % 2

Detaljer