PROSJEKT OVERGANG BARNEHAGE SKOLE I EGGE KRETS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKT OVERGANG BARNEHAGE SKOLE I EGGE KRETS"

Transkript

1 PROSJEKT OVERGANG BARNEHAGE SKOLE I EGGE KRETS Et samarbeidsprosjekt mellom Egge barneskole Nordre Kvam barnehage Vårtun barnehage Søndre Egge barnehage Vikingen barnehage Hyggekroken familiebarnehage

2 1.0 INNLEDNING Bakgrunn for prosjektet: Organisering av prosjektet BEGREPER Definisjon av sosial kompetanse Definisjon av språk TRAS (Tidlig Registrering Av Språkutvikling) BARNEHAGE Sosiale ferdigheter Språk SKOLE Organisering av undervisningen for 1. trinnet ved Egge barneskole Organisering av undervisningen for 1. trinnet ved Egge barneskole Hvordan arbeider skolen med sosiale ferdigheter Hvordan arbeider skolen med lese- og skriveferdigheter: SKOLEFRITIDSORDNING OG LEKSEHJELP Skolefritidsordning (SFO) Leksehjelp OPPSUMMERING...15 VEDLEGG:...16 ÅRSHJUL for samarbeid mellom Egge barneskole og barnehager i Egge krets...16 SAMTYKKESKJEMA. Overgang og sammenheng mellom barnehage og skole...16 MESTRINGSSKJEMA. Overgangen barnehage - skole

3 1.0 INNLEDNING Prosjektet har hatt som mål å utarbeide et felles arbeidsdokument som forplikter samarbeidspartnerne, og som sikrer barna og familiene en god overgang mellom barnehagene og skolen. 1.1 Bakgrunn for prosjektet: Barnehage og skole er begge institusjoner for omsorg, oppdragelse og lek og læring. En tydelig sammenheng mellom barnehage og skole er viktig, slik at både barn og foreldre opplever at det er en kontinuitet i læringsløpet. Barnehagene og skolen bør gi hverandre gjensidig informasjon om sine respektive virksomheter. En suksessfaktor for at dette også skal kunne foregå i praksis, er at pedagogisk personale i barnehagene og kontaktlærerne på 1.trinn blir bedre kjent. De må også kjenne til hverandres lover, planer og arbeidsmetoder. Etablering av felles møteplasser og treffpunkter for barnehage og skole, har vært en viktig del av dette prosjektet. Det er 5ulike barnehager som tilhører Egge skolekrets, og vi hadde et ønske gjennom dette prosjektet om å gjøre overgangen fra barnehage til skole mer lik for barna i Egge krets, uavhengig hvilken barnehage de kom fra. Prosjektet har i denne omgang valgt å vektlegge språk og sosial kompetanse som felles satsingsområder for barnehagene og skolen, men ønsker senere å utvide til flere satsningsområder. Arbeidsdokumentet har fokus på kunnskaper, ferdigheter og holdninger fra barnehagestart til og med 1.trinn. 3

4 1.2 Organisering av prosjektet Deltagere i prosjektet har vært: Egge barneskole og barnehagene; Hyggekroken, Nordre Kvam, Søndre Egge, Vikingen og Vårtun. Omfang/organisering: Oppstart: januar 2008 Sluttføring: august Prosjektet har søkt om, og fått kompetansemidler fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag; til sammen Pengene er brukt til: Inspirasjonskurs med Astrid Eggen fra HINT Litteratur kurs DMM Fra eldst til yngst, (2 pedagogiske ledere + 1 lærer) Frikjøp Opptrykking av ferdig materiale. Prosjektgruppen: Ann Elisabeth Kjøaas Ola Owrenn Hilde A. Overrein Grete G. Freland Styringsgruppe: Anne Stuevold Per Bardal Pedagogisk leder Pedagogisk leder Kontaktlærer Kontaktlærer Nordre Kvam Vårtun 1.trinn Egge barneskole 1.trinn Egge barneskole Tjenesteenhetsleder Nordre Kvam Rektor Egge barneskole 4

5 2.0 BEGREPER 2.1 Definisjon av sosial kompetanse Sosial kompetanse er relativt stabile kjennetegn i form av kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør det mulig å etablere og vedlikeholde sosiale relasjoner: Den fører til en realistisk oppfatning av egen kompetanse, er en forutsetning for sosial mestring, og for å oppnå sosial akseptering eller etablere nære og personlige vennskap. ( Ogden 2001: 196) Sosial kompetanse kan vi videre dele inn i empati, samarbeid og ansvar, selvkontroll, selvhevdelse, problemløsning, leik, humor og glede. Med bakgrunn i dette, ønsker dette arbeidsdokumentet å: - Gi alle førskolebarn i Egge skolekrets en plattform av sosiale ferdigheter som et godt utgangspunkt for resten av livet. 2.2 Definisjon av språk Den menneskelige egenskap å frembringe hørbare (tale) eller synlige (tegn, skrift) ytringer som kan gi meddelelser om sanseinntrykk, tanker, følelser osv. fra individ til individ. Denne definisjonen omfatter den menneskelige språkevne og alle de manifestasjoner den fremstår i. Småbarnstiden er den grunnleggende perioden for utvikling av språk. Et godt språk er viktig for barns opplevelse av egen identitet og mestring. Det er utgitt et eget temahefte i tilknytning til Rammeplanen, Språk, tekst og kommunikasjon. Dette heftet er til støtte for barnehagene i arbeidet med tilrettelegging av et godt språkmiljø. ( Kommunedelplan for barnehage ) Med bakgrunn i dette ønsker dette arbeidsdokumentet å: - Gi alle førskolebarn i Egge skolekrets en felles språklig plattform, som et godt utgangspunkt for videre lese- og skriveopplæring TRAS (Tidlig Registrering Av Språkutvikling) Barnas språkutvikling skal observeres systematisk i alle barnehagene ved hjelp av TRAS. TRAS er en metode for observasjon av språk og språkutvikling hos barn i alderen 2 5 år. Materiellet gjør det blant annet mulig å vurdere et barns språkutvikling i forhold til det som er forventet på ulike alderstrinn. 5

6 Steinkjer kommune har bestemt at TRAS skal brukes av alle barnehagene i kommunen. I kommunedelplan for barnehage fastslås det at i samråd med foreldrene skal TRAS skjemaet følge med det enkelte barnet over i skolen. Både barnehagene og koordinatorene for spesialundervisning ved barneskolene har fått samme opplæring. Systematisk observasjon er svært viktig dersom barnehagene skal kunne avdekke språkvansker hos barn på et tidlig tidspunkt. En norsk studie fra 2008 har registrert positive forbindelser mellom språkforståelsen så tidlig som ved to år, og leseferdigheter ved ni år. 6

7

8 3.0 BARNEHAGE Barnehagen som pedagogisk virksomhet har sin egenart og sine tradisjoner som må ivaretas samtidig som barnehagen må sees i sammenheng med skolens virksomhet. Å se omsorg, oppdragelse, hverdagsaktiviteter, lek og læring i sammenheng er et særtrekk ved norsk og skandinavisk barnehagetradisjon. Barnehagene jobber kontinuerlig med disse fagområdene i alle barnehageårene, men sosiale ferdigheter og språk skal vektlegges ekstra i førskolegruppene. Barnehagene bør kartlegge sitt eget språkmiljø årlig, for å kunne kvalitetssikre punktene under Sosiale ferdigheter I barnehagene på Egge skal barna ha erfart: Selvstendighet. Oppfordre og motivere barna til selvstendighet i av/påkledning, hygiene/toalettsituasjon, dekke av og på bordet, rydde og vaske, holde orden på egne klær og utstyr, m.m. Konflikthåndtering. Gi barna mulighet til å håndtere eller løse konflikter selv, slik at barna får en forståelse for rett og galt, samt å ta ansvar for felles regler. Medvirkning. Barna skal ha muligheten til å komme med ideer og synspunkter, og få utforske gjennom egen kreativitet og fantasi. Ansvar via å rydde, skape et godt arbeidsmiljø (støy), skille leik og alvor, ta med andre i leik, bordskikk, dele med andre, respekt for regler og voksne sine avgjørelser, si fra. Selvkontroll via å takke, hilse, presentere seg, vente på tur, rekke opp hånda, tåle å tape, kunne gi seg, innrømme feil, mestre sinne, løse problem med ord, ikke stjele og lyge, ikke hevne (ta igjen), la være å banne, skjelle og kalle, utsette egne behov. Selvhevdelse via å gi uttrykk for følelser, spørre om å få være med, kunne velge noe annet, holde på egne valg, selvstendighet, ha tro på seg selv, hevde egne meninger, se en sak fra ulike sider. Samarbeid via å hjelpe hverandre, tåle endring, be om hjelp, ta mot beskjeder, følge regler, samordne aktivitet, ta og opprettholde kontakt. Empat via å trøste, hjelpe, rose, respektere andre sine følelser, sette ord på følelser, omtanke, forutse andre sine følelser, unne andre noe, be om unnskyldning, inkludere andre. Voksne som er gode rollemodeller mht toleranse og respekt og språkbevissthet.

9 Gode samtaler med tid og rom for spørsmål, undring og ettertanke. Leik, glede og humor. Dette handler om å ha evnen til å komme med i andres lek, kunne inkludere andre i sin lek, glede seg over småting i hverdagen, produsere humor og kunne innta en lekende og humoristisk holdning til seg selv og til omgivelsene. Viktig å gi nok tid og rom til leik, humor og glede. Det er viktg at barna opplever ros, positv tlbakemelding og anerkjennelse på seg selv og egen adferd. Et positvt selvbilde er en forutsetning for å lykkes i sin omgang med andre! 3.2 Språk I barnehagene på Egge skal barna ha fått erfaringer med følgende: Blitt kjent med bøker, rim regler, ellinger og sanger: Det skal utarbeides et felles sett for barnehagene i Egge krets, som også er kjent for Egge barneskole Kunne rime på egenhånd. Bevissthet rundt siste lyd. Eks: Hatt katt. Ulike språkleiker For eksempel Språksprell Gåter og vitser Gi barna en forståelse for poeng, ords doble betydning, humor. Lese fortsettelsesbøker daglig Barna skal oppleve å bli lest for daglig, og de skal ha erfaring i å få gjenfortelle fra bøker og historier. Kjenne igjen egen bokstav og kunne skrive navnet sitt. Bevissthet rundt bokstavnavn og bokstavlyd. Eks: Bokstavens navn er KÅ, mens lyden er k`. Erfaring i samtale argumentasjon. Barna skal ha erfaring i å bruke språket i dialog med andre. Ta ordet, la de andre snakke, argumentere for egne meninger, inngå kompromiss, bruke språket i konfliktløsning, be om hjelp, sette ord på følelser. Tidlig fokus på godt blyantgrep. Øve på sporing, øye hånd koordinasjon

10 Fokus på store bokstaver I barnehagen konsentrerer vi oss om de store bokstavene, men barn som har kommet langt i lese/skriveinteressen skal/kan introduseres for de små bokstavene. Bli kjent med bokstaver i ulikt materiale. Barna skal bli kjent med bokstaver i ulikt materiale, som stimulerer barna på ulike måter. Skrivedans: - Skrivedans er bevegelse til musikk med hele kroppen, både de ville og de rolige. Fra grovmotoriske bevegelser på gulvet, til finmotoriske bevegelser med fargestifter på papir. Her brukes fantasien og den skapende lek i 9 forskjellige temaer, som bl.a. tre, vulkan, robot, samt framgangsmåter og diverse variasjoner. Til de ulike temaene følger det med musikkassetter, en instruksjonsvideo, og en plakat til å sette opp i lekerom, terapirom eller gymsal. Hvert tema bearbeides først med grovmotoriske bevegelser i luften med musikk, deretter de samme bevegelsene på papiret eller tavla til den sammen musikken. Målet er å gå fra fri bevegelser til konkrete linjer. Fokus på begrep og språkforståelse. Barna skal ha erfaring i samtale rundt betydningen av ord, og få mulighet til å utvikle ordforråd og begrepsforståelse i alle situasjoner i hverdagen. Tall og mengde begreper. Språk og problemløsning hører sammen, men det er den logiske bruken av språket som har betydning for matematikken, ikke språket i seg selv. Spille ulike spill - kort og terningspill. Kjenne tl skriveretningen (og at skriving av tall og bokstaver starter øverst på tallet/ bokstaven). Nå er jeg rustet til skolestart

11 4.0 SKOLE Kunnskapsløftet (K-06) legger sterkere føring på læring fra første skoledag enn L97. Arbeidsmetodene må selvsagt ta hensyn til aldersgruppens egenart og behov. Kunnskapsløftet vektlegger tilpasset opplæring mye sterkere enn tidligere. Mange av kompetansemålene i Kunnskapsløftet er av en slik art at arbeidet begynner på 1.trinn og jobbes videre med på 2.trinn. Hva møter barna på 1. trinn Nye rammer, mer struktur på dagene og fastere timeplan Større miljø Du er minst Mindre hjelp til det praktiske Større krav til sjølstendighet Foreldre får mindre innvirkning i barnas hverdag enn tidligere Mindre tid til valgfrie aktiviteter

12 4.1 Organisering av undervisningen for 1. trinnet ved Egge barneskole Kontaktlærergrupper Fra skoleårets start blir elevene på 1. årstrinn fordelt i kontaktlærergrupper der den enkelte kontaktlærer har ansvar for oppfølgingen av sin del av årstrinnet og kontakten med heimen til disse. Disse gruppene vil ideelt sett bestå av fra elever. Med dagens elevtilgang ved Egge barneskole, vil dette normalt medføre 3 grupper. Elevene blir fordelt på kontaktlærerne med tilnærmet likt antall og jevn fordeling av gutter/jenter. Kontaktlærerens funksjon er som kontaktperson mellom skole-heim for en gruppe elever og med ansvar for særskilt oppfølging av enkelteleven, m.a. for det lovpålagte vurderingsarbeidet; deriblant utarbeiding av elevens IUP. Undervisningsgrupper etableres uavhengig av kontaktlærergruppene. Disse tilstrebes en optimal sammensetning med tanke på læring: I løpet av den første tiden observeres elevene særskilt med tanke på sosial funksjon; - hvem som går godt sammen/ikke går godt sammen. Dette er sentralt for trivsel og trygghet, og er en viktig og til tider nødvendig forutsetning for barnas læring. Etter hvert etableres undervisningsgrupper/basisgrupper som skal fungere mest mulig stabilt over tid, men fortsatt med mulighet for justeringer ved behov. Disse gruppene kan benevnes med fargenavn på 1.trinnet ( gul, grønn, og rød-gruppa ), og har fast oppmøteplass om morgenen med fast sitteplass, spising og felles avslutning av dagen. Undervisningsgruppene vil slik bestå av elever fra alle 3 kontaktlærer-gruppene. I enkelte fag og tema organiseres trinnet på tvers av disse gruppene for å tilfredsstille behovet for individualisering og tilrettelegging (større - mindre grupper). Målet med denne organiseringen er å: - sikre den faglige kvaliteten på undervisningen - det er flere kontaktlærere på hvert trinn med forskjellig kompetanse og styrke, som kommer alle elevene til gode. - lærerne rullerer på undervisningsgruppene, og på den måten får brukt fagkompetansen sin til det beste for alle. - det er flere lærere som ser elevene og vurderer/drøfter hva som gagner elevene best, både sosialt og faglig - elevene slipper å være prisgitt en enkeltlærer alene på godt og vondt - gi alle elevene på trinnet et likeverdig undervisningstilbud - få til en mer behovsprøvd ressursfordeling (hvem trenger ressursene nå?) - skape et bedre sosialt fellesskap for elever på samme aldersnivå - elevene blir bedre kjent med hverandre og får gjennom dette større forståelse for hverandres ulikheter - skape en tryggere og mer forutsigbart voksenkontakt for elevene - elevene slipper å møte alt for mange tilfeldige vikarer når en lærer er fraværende - elevene blir like mye kjent med alle lærerne på trinnet - elevene er forberedt på andre gruppeinndelinger etter hvert som mulighetene for 3deling avtar (mest ressurser på laveste årstrinn tidlig innsats!)

13 4.2 Hvordan arbeider skolen med sosiale ferdigheter Empat: Vektlegge samtale og leik, barn- barn og barn voksne for å bli kjent og trygg i forskjellige grupper og med forskjellige voksne. Være oppmerksomme og rose hvert barn positivt når de viser omtanke for andre. Fokus på å lytte til andre og ikke avbryte. Selvkontroll: Lage klasseregler og øve seg på å følge dem. F. eks å vente på tur, rekke opp hånda, bruke innestemme og høflighetsutsagn som å hilse og si takk for i dag. Sitte på plassen sin under samling. Øve seg på å få orden på egen garderobeplass, pult og sekk. Møte på bestemt plass når det ringer inn til time. Samarbeidsevne og ansvar: Bruke tid til leik der de får samspille med andre og løse oppgaver og problem selv, men gjerne med en voksen som veileder. Være ordensbarn med faste oppgaver. Samarbeide i leke- og verkstedgrupper. Humor og glede: Vi vil gi rom for humor og glede i skolehverdagen. På skolen skal barnet møte voksne som: Er gode modeller Som er tilstede Som er oppmerksom Som viser empati Som er imøtekommende Som er oppmerksomme på barnets behov Som skaper en god tone Som veileder barn i å løse konflikter Som forsterker positiv sosial adferd Vi vil være gode modeller som forsterker positive adferdsmønstre ved å registrere og vise barnet oppmerksomhet ved positiv sosial adferd. De voksne må komme med oppmuntrende og rosende bemerkninger når barna leker og løser sine konflikter uten vold, når de inkluderer andre, når de deler, venter på tur, følger regler og osv. Samarbeid med heimen Det er de foresatte som har hovedansvaret for egne barn, og de har stor betydning for barnas motivasjon og læringsutbytte. Heimen skal få informasjon om målene for sosial kompetanse, elevenes utvikling og hvordan heimen kan bidra til å fremme deres videre utvikling.

14 4.3 Hvordan arbeider skolen med lese- og skriveferdigheter: Muntlig: Sette ord på følelser, meninger og opplevelser i lek, samspill og samtalestunder. Få er faring i å hvede egne meninger. Lære begrep for ulike følelser som glede, sinne og frustrasjon. Leke med rim, rytme, språklyder og ord og meningsbærende elementer. Lære å lytte ut første, siste og midterste lyd i ordet. Gjenkjenne rimord og lære seg å rime. Lytte til hverandre og gi respons i små og store grupper. Rekke opp handa, og vente på tur. Gi og motta positive tilbakemeldinger fra andre. Oppmuntres til å spørre om ting de ikke forstår og som de undrer seg over. Samtale om personer og handlinger i eventyr og fortellinger. Bli kjent med personer og handling i et utvalg av både klassisk og moderne barnelitteratur. Skriftlig: Lære de store og små bokstavene i alfabetet. Lære riktig skriveretning, og lære å lese og skrive to-lydsord. Lære forskjellen på vokaler og konsonanter. Kunne snakke om forskjellene mellom eget talespråk og skriftspråk. Bruke bokstavene og eksperimentere med ord. Gjøre seg kjent med tastatur, og å finne igjen bokstavene. Bruke datamaskin til tekstskaping. Bruke datamaskinen i arbeidet med å skrive seg til lesing. Finne ulike bøker på biblioteket til egen lesing. Lære hvordan man oppfører seg på et bibliotek. Sammensatte tekster: Uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegninger, bilder, musikk og bevegelser. Samarbeide med kulturskolen, la barna oppleve teaterforestillinger. Se hvordan bilde og tekst hører sammen i billedbøker. Språk og kultur: Snakke om innhold og form i sanger, regler og dikt. Lære kjente ordtak og betydning av dem. Lære tradisjonssanger.

15 5.0 SKOLEFRITIDSORDNING OG LEKSEHJELP 5.1 Skolefritdsordning (SFO) Kommunen har et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for årstrinn, og for barn med særskilte behov på årstrinn. Skolefritidsordninga skal legge til rette for leik, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Barna skal være aktivt med på å påvirke innholdet. Skolefritidsordninga skal formidle de samme holdninger som de skolen bygger sin virksomhet på, jf. Egge krets satsing på sosial kompetanse og språk. 5.2 Leksehjelp Ved skolestart høsten 2010 er det innført gratis leksehjelp for alle elever på trinn. Et tilbud om leksehjelp skal bidra til at skolens rolle som verktøy for sosial utjevning blir styrket, jf. St.meld. nr. 31 ( ) Kvalitet i skolen. Dette kan bidra til sosial utjevning gjennom inkludering, bedre rammer for læringsutbytte og økt sosial trivsel. Frivillig og gratis tilbud Ikke en del av den ordinære opplæringen Skal understøtte arbeidet som skjer i skolen, men ikke erstatte dette. Alle kommunale skoler gir tilbud om 3 timer à 45 minutter med leksehjelp til alle elever ved trinn

16 6.0 OPPSUMMERING Utarbeidelsen av dette arbeidsdokumentet Prosjekt overgang barnehage skole i Egge krets åpner nå for å sette et spennende samarbeidsprosjekt i Egge krets ut i livet. Prosjektet vil i sin helhet bli prøvd ut i Egge krets kommende barnehage- og skoleår, Det vil bli utarbeidet en evalueringsrapport fra prosjektet etter utprøvingen. Evalueringen antas å gi også andre skolekretser nyttig informasjon knyttet til samarbeid mellom barnehage og skole.

17 VEDLEGG: ÅRSHJUL for samarbeid mellom Egge barneskole og barnehager i Egge krets SAMTYKKESKJEMA. Overgang og sammenheng mellom barnehage og skole MESTRINGSSKJEMA. Overgangen barnehage - skole

18 ÅRSHJUL for samarbeid mellom Egge barneskole og barnehager i Egge krets Tidspunkt/m nd Innen 1. oktober. Oktober November Desemberjanuar Jan-april April-juni Mai Mai Juni August Høst Oppgave/innhold Ansvar Dele ut og innhente samtykkeskjema fra foresatte. Det omfatter overføring av nødvendig informasjon fra barnehage til skole, TRAS-skjema og Mestringsskjema. Utdeling og innhenting av spørreskjema til foresatte om hvordan overgangen har vært. Barnehagen e v/styrer NB! Barnehagene må minne foreldrene på at de må følge med i avisa, ang dato og tid for innskriving. Innskriving av nye elever. Skolen v/ rektor Møte mellom kontaktlærere / SFO og barnehagene ang. inneværende års 1. klassinger. Overføring av opplysninger fra barnehage til skole vedr behov for spesialundervisning/tilrettelegging. Søknad om ressurser ( Skolens plan ) med frist 15.januar (?) Alle skolestarterne som skal til Egge b møtes til felles samling en gang i mnd i regi av barnehagene hver sin gang. Barn som skal begynne på Egge b., fra andre barnehager skal også inviteres med. Barnehagene informerer om frist for søknad SFO: 10.mars. Kont.lærer/ Sfo leder Skolen v/rektor Skolestarterne ved de ulike barnehagene besøker skolen/sfo på eget initiativ Foreldremøte på skolen i slutten av mai. Barnehagene møter ved styrer/pedleder. Innhold og organisering v/lærerteam. Info om SFO v/leder. Sangtreff på skolen. Skolestarterne i alle barnehagene blir invitert. Førskoledag først i juni. (Faddere er 4. årstrinngrupper- neste års 5.) Overlevering av Tras-/Mestringsskjema Frist 1.aug 1.klassingene er velkommen til å besøke sin barnehage. Skolen vurderer dette ift tid og ressurser og tar evt kontakt med barnehagene. Skolen Skolen v/rektor-spk Jan: Nordre Kvam bhg Feb: Søndre Egge bhg Mars: Vårtun bhg April: Vikingen bhg Hver enkelt barnehage Skolen v/rektor Skolen v/lærertea m Skolen Barnehagen e v/ped.leder e Skolen v/kont.lære r

19

PROSJEKT OVERGANG BARNEHAGE SKOLE I EGGE KRETS

PROSJEKT OVERGANG BARNEHAGE SKOLE I EGGE KRETS PROSJEKT OVERGANG BARNEHAGE SKOLE I EGGE KRETS Et samarbeidsprosjekt mellom Egge barneskole Nordre Kvam barnehage Vårtun barnehage Søndre Egge barnehage Vikingen barnehage Hyggekroken familiebarnehage

Detaljer

OVERGANG BARNEHAGE SKOLE I LØ KRETS

OVERGANG BARNEHAGE SKOLE I LØ KRETS OVERGANG BARNEHAGE SKOLE I LØ KRETS Et samarbeid mellom Lø skole Sørlia barnehage Figga barnehage Kringla frilufts- barnehage Poppellunden barnehage 1.0 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn for samarbeidet:...

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE SKOLE I BEITSTAD SKOLEKRETS. Et samarbeid mellom Beitstad skole, Beitstad barnehage, og Jåddåren gårdsbarnehage.

STRATEGIPLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE SKOLE I BEITSTAD SKOLEKRETS. Et samarbeid mellom Beitstad skole, Beitstad barnehage, og Jåddåren gårdsbarnehage. STRATEGIPLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE SKOLE I BEITSTAD SKOLEKRETS Et samarbeid mellom Beitstad skole, Beitstad barnehage, og Jåddåren gårdsbarnehage. Januar 2014 Revidert oktober 2014 INNHOLD 1.0 Barnehagene

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE SKOLE I BEITSTAD SKOLEKRETS. Et samarbeid mellom Beitstad skole, Beitstad barnehage, og Jåddåren gårdsbarnehage.

STRATEGIPLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE SKOLE I BEITSTAD SKOLEKRETS. Et samarbeid mellom Beitstad skole, Beitstad barnehage, og Jåddåren gårdsbarnehage. STRATEGIPLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE SKOLE I BEITSTAD SKOLEKRETS Et samarbeid mellom Beitstad skole, Beitstad barnehage, og Jåddåren gårdsbarnehage. Januar 2014 Revidert juni 2015 INNHOLD 1.0 Barnehagene

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE SKOLE I BEITSTAD SKOLEKRETS

STRATEGIPLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE SKOLE I BEITSTAD SKOLEKRETS STRATEGIPLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE SKOLE I BEITSTAD SKOLEKRETS Et samarbeid mellom Beitstad skole, Beitstad barnehage, og Jåddåren gårdsbarnehage. Januar 2014. INNHOLD 1.0 Barnehagene i Beitstad skolekrets

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

De eldste i barnehagen

De eldste i barnehagen De eldste i barnehagen HØBB barnehager LIVSLANGT LÆRINGSPERSPEKTIV Det skal være sammenheng mellom barnehagens rammeplan og skolens læreplaner et livslangt læringsperspektiv. Rammeplanen for barnehagen

Detaljer

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE SKOLE I STEINKJER SENTRUM KRETS

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE SKOLE I STEINKJER SENTRUM KRETS PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE SKOLE I STEINKJER SENTRUM KRETS Et samarbeid mellom Steinkjer skole Steinkjer Montessoriskole Sannan barnehage Barnas hus Poppellunden barnehage Skjefte barnehage Figga barnehage

Detaljer

Veien til skolestart. Plan for overgangen mellom barnehage, skole og SFO i Indre Fosen kommune

Veien til skolestart. Plan for overgangen mellom barnehage, skole og SFO i Indre Fosen kommune Veien til skolestart Plan for overgangen mellom barnehage, skole og SFO i Indre Fosen kommune 01.09.2017 Innhold FORORD... 2 Hovedmål... 2 Planens innhold... 3 Hovedmål... 4 Barnehagens mål:... 4 Hva er

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE SAMARBEID BARNEHAGE-SKOLE

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE SAMARBEID BARNEHAGE-SKOLE VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE SAMARBEID BARNEHAGE-SKOLE Agenda for møtet i kveld Velkommen, ved Tove (Sletta bhg og Rødberget naturbhg) Styrere/pedledere presenterer seg Det pedagogiske innholdet det siste

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Innledning Jf. opplæringsloven 13-7 skal alle kommuner ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for elever på 1.-4.årstrinn, samt for elever med

Detaljer

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter Norsk 1.og 2.trinn Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn Muntlige kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Lytte, ta ordet og gi respons til andre i samtaler Lytte til tekster

Detaljer

Hadsel kommune Rutine for overgang barnehage-skole

Hadsel kommune Rutine for overgang barnehage-skole Hadsel kommune Rutine for overgang barnehage-skole Revidert høst 2014 Innledning. Hensikten med denne rutinebeskrivelsen er å sikre at overgangen fra barnehage til skole blir så god som mulig. Å styrke

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN HOVINHØGDA SKOLE 2014/15 ANSVARLIGHET - SAMARBEID - EMPATI - SELVKONTROLL - SELVHEVDELSE

SOSIAL LÆREPLAN HOVINHØGDA SKOLE 2014/15 ANSVARLIGHET - SAMARBEID - EMPATI - SELVKONTROLL - SELVHEVDELSE SOSIAL LÆREPLAN HOVINHØGDA SKOLE 2014/15 ANSVARLIGHET - SAMARBEID - EMPATI - SELVKONTROLL - SELVHEVDELSE Hovinhøgda skole arbeider for å......fremme et sett av ferdigheter, kunnskap og holdninger som trengs

Detaljer

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Hva sier Kunnskapsløftet om sosial kompetanse? Under generell del, «Det integrerte menneske», står det i kapittelet om sosial og kulturell kompetanse: «For

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2014-2015 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

Plan for overgang barnehage skole Bjerkreim kommune På rett vei!

Plan for overgang barnehage skole Bjerkreim kommune På rett vei! Plan for overgang barnehage skole Bjerkreim kommune På rett vei! Kilde: stortingsmelding 41 Hva sier loven? Både i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og i prinsipper for opplæringen slås det

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Rutine for overgang barnehage-skole

Rutine for overgang barnehage-skole Rutine for overgang barnehage-skole Revidert mai 2016 Innledning. Hensikten med denne rutinebeskrivelsen er å sikre at overgangen fra barnehage til skole blir så god som mulig. Å styrke sammenhengen mellom

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE -SKOLE

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE -SKOLE PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE -SKOLE Innhold: Forord Rutiner for overgang barnehage skole Overgangsrutiner Bleik Montessoriskole Overgangsrutiner Åse montessoriskole Overgangsrutiner Risøyhamn skole Overgangsrutiner

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Behandlet i styrer- og rektormøte mars 2010, Rutiner for overgang barnehage - skole i Øyer kommune

Behandlet i styrer- og rektormøte mars 2010, Rutiner for overgang barnehage - skole i Øyer kommune Behandlet i styrer- og rektormøte mars 2010, Rutiner for overgang barnehage - skole i Øyer kommune revidert i samarbeidsmøte 8. september 2011, revidert i samarbeidsmøte 3. desember 2013 revidert i samarbeidsmøte

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2016-2017 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

PLAN FOR ET SYSTEMATISK SPRÅKTILBUD SISTE ÅR FØR SKOLESTART

PLAN FOR ET SYSTEMATISK SPRÅKTILBUD SISTE ÅR FØR SKOLESTART 1 PLAN FOR ET SYSTEMATISK SPRÅKTILBUD SISTE ÅR FØR SKOLESTART Planen er forankret i Moss kommunes økonomiplan 2011-2014: Alle barn i Moss kommunes barnehager skal fra 2011 ha et systematisk språktilbud

Detaljer

ÅRSPLAN SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt Svelvik Telefon e-post:

ÅRSPLAN SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt Svelvik Telefon e-post: ÅRSPLAN 2010-2011 SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt. 1 3060 Svelvik Telefon 33772332 e-post: svelvik.barnehage@svelvik.kommune.no VISJON For virksomheten Tømmerås skole og Svelvik barnehage: SAMMEN FOR GOD

Detaljer

SPANGEREID SKOLE, SPANGEREID BARNEHAGE, SPANGEREID NATURBARNEHAGE OG REMEHAUGEN BARNEHAGE. Samarbeid Skole og barnehage i Spangereid

SPANGEREID SKOLE, SPANGEREID BARNEHAGE, SPANGEREID NATURBARNEHAGE OG REMEHAUGEN BARNEHAGE. Samarbeid Skole og barnehage i Spangereid SPANGEREID SKOLE, SPANGEREID BARNEHAGE, SPANGEREID NATURBARNEHAGE OG REMEHAUGEN BARNEHAGE Samarbeid Skole og barnehage i Spangereid Innholdsfortegnesle: 1. Innledning s 3 2. Gjennomføring s 4 3. Mål s

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE I SARPSBORG KOMMUNE

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE I SARPSBORG KOMMUNE RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE I SARPSBORG KOMMUNE Revidert utgave Sommeren - 2013 1 Sarpsborg Der barn og unge lykkes BAKGRUNN: Både i rammeplan for barnehagens innhold

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST - ROA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST - ROA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST - ROA BARNEHAGE Rammeplanene for barnehager: 3.1 Kommunikasjon, språk og tekst: Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011

ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011 ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011 MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2. KLASSE Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014 Innledning I årsplanen vil du finne det som er fokus for vårt pedagogiske arbeid i Vestvikheia barnehage i 2014. Vi har ikke hatt noe ønske om å starte noe nytt,

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Plan for sosial kompetanse

Plan for sosial kompetanse FET KOMMUNE Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet. Dalen skole Klar for verden med kunnskap og glød. Plan for sosial kompetanse Definisjon på sosial kompetanse: Relativt stabile kjennetegn i form

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE Kilde: Google bilder Avdeling oppvekst Revidert september 2014 INNLEDNING I rammeplan for barnehager, kap. 5.1 heter det: Barnehagen skal, i samarbeid

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

Sammen om positiv lek og læring

Sammen om positiv lek og læring Sammen om positiv lek og læring Opplæringsloven 13-7. Skolefritidsordninga, fastslår at «Kommunen skal ha et eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4.årstrinn, og for barn med særskilte

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016

Årsplan for Trollebo 2016 Årsplan for Trollebo 2016 Sasningsområdene for Sørholtet barnehage er relasjoner og mobbing vi ønsker derfor å videreføre det arbeidet vi har gjort i høst. Gode relasjoner og mobbing handler først og fremst

Detaljer

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Det som blir det gjennomgående temaet dette barnehageåret er mer et resultat av endrede rammebetingelser enn et tema ut fra det pedagogiske innholdet.

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

SOSIAL KOMPETANSE HAUKÅS SKOLE

SOSIAL KOMPETANSE HAUKÅS SKOLE HVA ER SOSIAL KOMPETANSE SOSIAL KOMPETANSE HAUKÅS SKOLE Definisjon: Sosial kompetanse er relativt stabile kjennetegn i form av kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør det mulig å etablere og vedlikeholde

Detaljer

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 1 Bakgrunn for Kvalitet og utviklingsplanen Mathopen SFO sin kvalitets og utviklingsplan har bakgrunn i Bergen kommunes håndbok og vedtekter revidert

Detaljer

Årsplan for Kathult klubben

Årsplan for Kathult klubben LØNNEBERGET FAMILIEBARNEHAGE Årsplan for Kathult klubben Førskolegruppa i barnehagen 2014-2015 [SK R I V I N N F I R M A A D R E S S E ] Innhold Kathult klubben, førskole gruppa... 3 Systematisk innhold

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

AVDELING FOR OPPVEKST

AVDELING FOR OPPVEKST AVDELING FOR OPPVEKST Utviklingsplan (virksomhetsplan) for perioden: 2016-2020 For ansvar: 2168 Tjenesteenhet: Egge barnehage/egge ressursbarnehage Ansvarlig tjenesteenhetsleder: Anne Stuevold Fokusområde

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE 01.01.2015 ULNA AS PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE Hvordan skape et positivt selvbilde hos barn? For at barnet skal utvikle et positivt selvbilde, må det møte positive holdninger fra barn og voksne.

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig.

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig. Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig. 1 Definisjon: Terje Ogden har definert sosial kompetanse slik: Et sett av

Detaljer

SOSIAL KOMPETANSEUTVIKLING

SOSIAL KOMPETANSEUTVIKLING Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE juni 2007 Lokal handlingsplan SOSIAL KOMPETANSEUTVIKLING Åsveien skole glad og nysgjerrig Innhold Innledning 1.0. Mål 1.1. Kunnskapsløftet 1.2. Definisjon

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Prestfoss skole Sigdal kommune

Prestfoss skole Sigdal kommune SOSIAL EMNEPLAN FOR BARNESKOLEN Sosial plan for 1. trinn. 1. trinn Empati Være grei mot andre - Eleven kan gjenkjenne og tolke ansiktuttrykk og kroppsspråk, og handle ut i fra det - Eleven kan være en

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for klasse Gjeldende fra Planen evalueres årlig.

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for klasse Gjeldende fra Planen evalueres årlig. Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig. Revidert november 2015. 1 Definisjon: Terje Ogden har definert sosial kompetanse

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE

LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE 2016 raus - engasjert - kompetent - reflektert 1 Denne lokale årsplan for Skoglund barnehage bygger på felles Årsplan for Virksomheten Søndre Slagen barnehager 2016,

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

FORORD. Karin Hagetrø

FORORD. Karin Hagetrø 2006/2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan for barnehageåret 2006/2007. Nærmere spesifisering

Detaljer

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Virksomhetsplan 2016-2019 Innledning. Finneidfjord barnehages virksomhetsplan beskriver hva barnehagen skal arbeide med de neste fire årene. Denne planen

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid.

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid. Årsplan for Einerhaugen Barnehage SA! Denne årsplanen ligger til grunn for vårt arbeid i barnehagen. Årsplanen er ment å være et arbeidsredskap for personalet samtidig som den skal si noe om hvilke tanker

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017 PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017 Velkommen til et nytt barnehageår! Velkommen til barnehageåret 2017/2018! En ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie, er vi nå klare og ser fram

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Vi utvikler oss i samspill med andre.

Vi utvikler oss i samspill med andre. Barnehagens innhold Skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Vår pedagogiske plattform bygger på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Vi legger

Detaljer

Virksomhetsplan for Varden SFO

Virksomhetsplan for Varden SFO Virksomhetsplan for Varden SFO «Skolefritidsordningen i Bergen kommune. Håndbok og vedtekter» er kommunens føringer for virksomheten i Skolefritidsordningen ved den enkelte skole, og ligger til grunn for

Detaljer

Føringer for innhold i SFO

Føringer for innhold i SFO Føringer for innhold i SFO ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Stavanger kommune Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 "Fokusområdene i Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 er: 1. Sosial kompetanse gjennom

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Dette er metaforen for vår måte å tenke på. Dere kan lese mer om den i ideologien vår eller på www.basmobakken.

Innholdsfortegnelse. Dette er metaforen for vår måte å tenke på. Dere kan lese mer om den i ideologien vår eller på www.basmobakken. Innholdsfortegnelse Innledning s. 2 Årets satsing s. 3 Lek s. 4 Læring s. 5 Pedagogisk dokumentasjon s. 7 Overgang barnehage - skole s. 8 Årshjul 2013 / 2014 s. 9 Dette er metaforen for vår måte å tenke

Detaljer

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012 BAKKEHAUGEN BARNEHAGE Sosial kompetanse 2011-2012 Sosial kompetanse Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring og sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er

Detaljer

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan 2014. «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan 2014. «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER Årsplan 2014 «Vi vil gjøre hver dag verdifull» 1 DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER 2 Barnehagens plattform: Lilleløkka og Brannposten barnehage tar utgangspunkt i Lov om

Detaljer

Barnegruppen: Ved skoleårets start består barnegruppen av 24 barn; 15 jenter og 9 gutter.

Barnegruppen: Ved skoleårets start består barnegruppen av 24 barn; 15 jenter og 9 gutter. 1 Innhold: 1.0 Personalet og barnegruppen på SFO... 3 Barnegruppen:... 3 Personalet:... 3 2.0 SFO: Formål 2 i vedtektene.... 3 3.0 Pedagogisk grunnsyn og visjon for Tenor SFO:... 4 4.0 Satsningsområder

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER

HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER Mål: styrke barns sosiale kompetanse slik at mobbing unngås (forebyggende). Fokusområde Mål for barnet For å arbeide i retning

Detaljer

Årsplan i Norsk

Årsplan i Norsk Årsplan i Norsk 2015-2016 Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: 35 - Trekke sammen bokstavlyder sammen til ord. - Vise forståelse for sammenhengen

Detaljer

Verdier og mål i rammeplanene

Verdier og mål i rammeplanene Verdier og mål i rammeplanene ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Rammeplan for SFO i Bodø Mål "SFO skal: Ivareta småskolebarnas behov for variert lek og aktivitet I samarbeid med hjem og skole

Detaljer

Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1

Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1 Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1 Bakgrunn Damsgård skole holder til i Avlastningsskole nr. 1 skoleåret 2017/18. Skolen har dette året ca. 350 elever. Lynghaugparken

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet.

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet. Lånke barnehage sin visjon er: Glede i hvert steg I det legger vi: Glede er å utvikle seg, føle mestring. Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir

Detaljer

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse BAKKEHAUGEN BARNEHAGE Sosial kompetanse Sosial kompetanse Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring og sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er nødvendig

Detaljer

Sosial kompetanse. - Elever har behov for å tilhøre et fellesskap, for eksempel klassen eller vennegjengen.

Sosial kompetanse. - Elever har behov for å tilhøre et fellesskap, for eksempel klassen eller vennegjengen. Elever har behov for sosial tilhørighet. For at eleven skal kjenne seg som en del av det sosiale fellesskapet må hun/ han besitte en sosial kompetanse som sikrer innpass. - Elever har behov for å tilhøre

Detaljer

De eldste barna Handlingsplan

De eldste barna Handlingsplan Ilabekken barnehager De eldste barna Handlingsplan Leke Leve Lære med omsorg i et anerkjennende og inkluderende miljø Barnehagens Innledning rutiner: Barnehagen Alle barn er skal, med i en samarbeid egen

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

Handlingsplan for Siggerud område 2013-2014

Handlingsplan for Siggerud område 2013-2014 Handlingsplan for Siggerud område 2013-2014 Med utgangspunkt i intensjonen om handlingsplanen for barnehage, skole og SFO, har Siggerud gård barnehage, Siggerud barnehage og Siggerud skole og SFO valgt

Detaljer

Varden skole. Kunnskap og vennskap hånd i hånd. Foreldremøte for høstens førstetrinnforeldre april 2017

Varden skole. Kunnskap og vennskap hånd i hånd. Foreldremøte for høstens førstetrinnforeldre april 2017 Varden skole Kunnskap og vennskap hånd i hånd Foreldremøte for høstens førstetrinnforeldre april 2017 Hvem er vi? rektor avd leder 1.-4. trinn avd leder 5.-7.trinn avd leder SFO 340 elever fordelt på 7

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I NORSK

LOKAL LÆREPLAN I NORSK MUNTLIGE TEKSTER Kompetansemål etter 2.trinn 1.leke, improvisere, eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer. 2. uttrykke egne følelser og meninger LOKAL LÆREPLAN I NORSK

Detaljer

WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø

WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Å skap et inkluderende miljø i barnehagen Å inkludere er det samme som å invitere noen inn Velkommen til

Detaljer

Rammeplan for SFO i Enebakk

Rammeplan for SFO i Enebakk Rammeplan for SFO i Enebakk Et sted der barna gjerne vil være 2016-2020 Innhold 1. FORMÅLET...3 2. OVERORDNEDE MÅL OG VERDIGRUNNLAG...3 SFO skal:...3 Verdigrunnlag...3 SFO kjennetegnes:...3 På SFO arbeider

Detaljer

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE.

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. Med progresjon menes fremgang, fremskritt, utvikling. Barnehagen skal støtte barns utvikling ut fra deres egne forutsetninger og gi det enkelte barn og barnegruppens

Detaljer