Yrkesrelevant og meningsfull opplæring fra første dag i Vg1. Hva virker? Kari Hansen NTNU og Grete Haaland -HiOA. K. Hansen og G.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Yrkesrelevant og meningsfull opplæring fra første dag i Vg1. Hva virker? Kari Hansen NTNU og Grete Haaland -HiOA. K. Hansen og G."

Transkript

1 Yrkesrelevant og meningsfull opplæring fra første dag i Vg1 Hva virker? Kari Hansen NTNU og Grete Haaland -HiOA K. Hansen og G. Haaland 1

2 Innhold Vår forskning og bakteppe for innlegget Utfordringer i dagens yrkesopplæring Hva virker - forhold som har betydning for elevenes motivasjon og lærelyst Relevans for elever og bransjer Tverrfaglig eksamen på Vg2 Yrkesfaglærerens kompetanse og Tilsettingspolitikk Videreutdanningstilbud for yrkesfaglærere Oppsummering med råd for videreutvikling av yrkesopplæringen K. Hansen og G. Haaland 2

3 Vi skal ikke snakke om.. Sosiale bakgrunn Karakterer fra grunnskolen Sosialt og akademisk engasjement hos foreldre Kjønn, etnisk bakgrunn, bosituasjon mm Mer og mer fokus på psykisk helse Sterk økning i unge uføre i Norge Sterk økning i antall unge som søker hjelp for ulike psykisk helseproblemer Som forklaring på frafall, bortvalg eller slutting K. Hansen og G. Haaland 3

4 Litt om vår bakgrunn Kari - 43 år innen fag- og yrkesopplæring Fagarbeider, egen virksomhet, prøvenemds- og klagenemndsarbeid, yrkesfaglærer i vgs. i 23 år og som forsker og lærerutdanner ved HiNT og Program for lærerutdanning ved NTNU, med arbeidsoppgaver innenfor YFL, PPU og oppdrag Grete - 31 år innen fag-yrkesopplæring Fagarbeider, mester, egen virksomhet, prøvenemnds- og klagenemndsarbeid, yrkesfaglærer i vgs år, pedagogisk veileder i Nordland ca 5 år, forsker, lærerutdanner og oppdrag ved HiOA - 15 år. K. Hansen og G. Haaland 4

5 Bakteppe - vår forskning Eksemplene og funnene i presentasjonen er hentet fra ulike forskningsprosjekter. Det viktigste: 1. KIP-DH (Kunnskapsutvikling og implementering av nye læreplaner i Kunnskapsløftet) Forskningsrådet -FoU i Praksis ( ). Et aksjonsforsknings-prosjekt med lærere fra 12 Vg. skoler fra Oslo og Akershus, Møre og Romsdal, og Nord- og Sør Trøndelag 6 utdanningsprogram 1 opplæringskontor K. Hansen og G. Haaland 5

6 Videreutvikling av KIP- prosjektet: 2. Arbeidsplassbasert yrkesfaglærerutdanning ( ) 3. Klasseledelse i yrkesfag - et kvalitativt gruppeintervju med fem kontaktlærere fra fire ulike utdanningsprogram (2012). 4. Tverrfaglig yrkesrelevant opplæring ved Bygg- og anleggsteknikk. Intervju med yrkesfag- og fellesfaglærere ved Olav Duun vgs. og serveyundersøkelse ved tre BA- klasser ( ). K. Hansen og G. Haaland 6

7 5. Analyse av annen forskning på feltet Oppsummering av Kunnskapsløftet: 1) Struktur, gjennomføring og kompetanseoppnåelse. NIFU har undersøkt om den nye tilbudsstrukturen i Kunnskapsløftet har påvirket elevenes utdanningsvalg og fått flere til å fullføre videregående opplæring. 2) Kunnskapsløftet, et løft også for fag- og yrkesopplæringen? Sintef har fulgt innføringen og gjennomføringen av reformen innenfor fagog yrkesopplæringen hvor det har vært fokus på henholdsvis forventninger til reformen, implementeringen av den og opplæringshverdagen for lærlinger. 3) Evaluering av prosjekt til fordypning i yrkesfag (PTF). FAFO. I hvilken grad, på hvilken måte og under hvilke betingelser bidrar innføringen av prosjekt til fordypning til økt kompetanseoppnåelse i fag- og yrkesopplæringen? 4 synteserapporter K. Hansen og G. Haaland 7

8 På rett vei Kvalitet og mangfold i fellesskolen Meld. St. 20 ( ) 8

9 Utfordringer Frafallet fra yrkesfag er stort (SSB 2014) Et hvert frafall er ikke en katastrofe! Men.. «Fram mot 2030 blir det et underskudd på nesten av de med fagbrev og yrkeskompetanse fra videregående. SSB,s fremskrivninger der de sammenligner fremtidig tilgang til arbeidskraft med behovet for arbeidskraft. SSB: Rapporter 2014/31 K. Hansen og G. Haaland 9

10 Fakta 1 fra Statistisk sentralbyrå (SSB) 65 mill er brukt til evaluering av Kunnskapsløftet. «Det mangler forskning på kvaliteten i videregående opplæring og effekten av ulike satsninger, for eksempel satsningen på realfag og innføringen av grunnleggende ferdigheter». K. Hansen og G. Haaland 10

11 Fakta 2 fra SSB I alt har 70% i snitt oppnådd kompetanse (fullført og bestått) etter 5 år, mens 16% har sluttet Studiespesialiserende utdanningsprogram 84% har oppnådd kompetanse etter 5 år, mens 8% har sluttet Yrkesfaglige utdanningsprogram 57% har oppnådd kompetanse etter 5 år, mens 26% har sluttet Størst frafall i overgangen fra Vg2 til Vg3, stor «lekkasje» til påbygging til generell studiekompetanse og stort frafall derfra igjen (40-45%) K. Hansen og G. Haaland 11

12 Utdanningsprogram Fullfører Slutter Restaurant- og matfag Design og håndverk Teknikk og industriell produksjon Bygg- og anleggsteknikk Naturbruk Service og samferdsel Helse- og oppvekstfag Elektrofag Medier og kommunikasjon 81 8 K. Hansen Statistisk og G. Haaland sentralbyrå (SSB), 2014 ( ) 12

13 Fakta 3 De bredere inngangene og programområdene har ikke hatt noen virkning på elevenes valg av utdanning, gjennomstrømming og kompetanseoppnåelse på normert tid (Aarkrog & Bang, 2012) Resultater af evalueringer af Kunnskapsløftet en syntese. Vibe Aarkrog og Sixten Wie Bang, Aarhus Universitet, November, 2012 K. Hansen og G. Haaland 13

14 Yrkesrelevans og mening fra første dag i Vg1 er viktig for motivasjon og gjennomføring K. Hansen og G. Haaland 14

15 Et mål for fagopplæringen i kunnskapsløftet Å skaffe arbeidslivet og de ulike bransjene kvalifisert arbeidskraft i tråd med samfunnets behov Tilpasset opplæring til elevenes individuelle læringsbehov K. Hansen og G. Haaland 15

16 Det haster med tiltak. Arbeidslivets behov må reflekteres sterkere i utdanningssystemet. - Frafallet i videregående opplæring må reduseres og yrkesfagene må styrkes. Spekter, nov K. Hansen og G. Haaland 16

17 Muligheter hva virker og motiverer? Elevene må få jobbe med det de vil utdanne seg til - Respekt for elevenes yrkesønsker og yrkesdrømmer fra første dag! % vet hvilke yrke de vil utdanne seg i! hjelp til å bestemme seg for/sikre yrkesvalg underveis det første året K. Hansen og G. Haaland 17

18 Selvbestemmelse og medvirkning er viktig for motivasjonen Med motivasjon i denne sammenheng menes å organisere en opplæring som ivaretar grunnleggende psykologiske behov hos elevene som selvbestemmelse, kompetanse og tilhørighet (Deci & Ryan, 2000). «Tenker at hvis noen lærere påstår at alle elevene som begynner på Bygg- og anleggsteknikk ikke har peiling hva vil utdanne seg til, da blir jeg skeptisk, da mistenker jeg de lærerne at de ikke har snakket med elevene sine, hvordan er kommunikasjonen og dialogen med elevene da? Det at elevene føler seg hørtog blir hørt og inkludert i de valgene som blir tatt, er veldig grunnleggende». (Lærer, BA, 2013). K. Hansen og G. Haaland 18

19 Yrkesrelevant fra 1. dag Gjennom økt fleksibilitet, yrkesrettet opplæring og tidligere utplassering i bedrift skal fag- og yrkesopplæringen bli mer attraktiv og relevant for både elever og arbeidslivet. «De som har bestemt seg for et yrke når de begynner på videregående opplæring, skal få muligheten til å få opplæring og erfaring fra yrket fra Vg1» (s.105). Stortingsmelding 20 ( ) design-handverk.no K. Hansen og G. Haaland 19

20 Fordypning fra 1. dag Vil legge til rette for større mulighet for fordypning i lærefagene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. «Krav til vurdering, herunder eksamen etter Vg2, tilpasses elevenes fordypning» (s. 129) Stortingsmelding 20, ( ) design-handverk.no K. Hansen og G. Haaland 20

21 Mange elever blir pålagt oppgaver i ulike yrker i Felles Programfag og PtF PERIODE 8 Blikk UKE PERIODE 1 HMS UKE PERIODE 2 Mur UKE PERIODE 7 Glass UKE ÅRSHJUL - vg1 Bygg- og anleggsfag PTF UKE PTF UKE 7-12 PERIODE 3 Tømmer UKE PERIODE 6 Betong UKE 4-6 PERIODE 5 Overflate UKE 2 3 PERIODE 4 Rør UKE

22 Spørsmål Bør fremtidens fagarbeidere kunne litt av alle (mange) lærefagene i utdanningsprogrammet for å bli gode, eller er det da de ikke blir gode? Er fordeling av tiden på noen eller alle lærefagene i Vg1 og Vg2 en vanlig praksis hos dere? K. Hansen og G. Haaland 22

23 Virkelige arbeidsoppgaver motiverer Olav Duun - Oppstart uka: Oppgave å bygge leke hus Grupper på tvers av klasser og år Vg2 elevene tegner og planlegger mens Vg1 elevene får nødvendig sikkerhetsopplæring Vg2 elevene har veilederog byggelederansvar Artikkel i Namdalsavisa K. Hansen og G. Haaland 23

24 - og spesielt reelle arbeidsoppdrag i lærefagene elevene utdanner seg til Det handler om å opparbeide yrkesstolthet fra dag en på Vg1 (Programfaglærer, Olav Duun vgs) Elever fra Olav Duun vgs, Vg1 K. Hansen og G. Haaland 24

25 Vi jobber med reelle arbeidsoppgaver. Minst mulig av det vi bygger på skolen slår vi sund og kaster, hvis vi har en betongjobb, så venter vi til vi får et oppdrag der vi drar ut og støyper ei plate eller bankett til garasje eller lignende. Vi bygger mur for at det skal være noe oppå etterpå! Vi går veldig fort på de reelle oppgavene, spesialiserte oppgaver. Da er det viktig å jobbe med noe av verdi, med reelle oppgaver, det er en oppdragsgiver, det er noen som skal ha produktet etterpå. Da blir det noe annet enn; det er ikke så farlig (Lærer, BA). K. Hansen og G. Haaland 25

26 Arbeidspraksis i bedrift motiverer DH Kundeoppdraget Vi måtte selv finne kunder til de oppdragene vi ønsket å utføre (elevsitat Oppdal vgs. Vg1) Samarbeid med lokalt og regionalt næringsliv Foreldrenes nettverk sentralt K. Hansen og G. Haaland Bildet over Praksis hos en taksidermist. Bildet til venstre Planlagt kjøkken til en kunde G.Leren

27 Arbeidspraksis i bedrift en forutsetning for utvikling av yrkeskompetanse «Vi har kontakt med bedriftene i forkant, vi forteller de at dette er ufaglærte ferske 16 åringer som ikke har hatt mye opplæring, det er bedriftene helt klar over. De mener at dette gjør ingen ting, dette er deres måte å sikre rekruttering på, komme i kontakt med ungdommene på tidlig, dette synes de er veldig ok» (Lærer, BA). K. Hansen og G. Haaland 27

28 Å lære fellesfag i praktisk arbeid Praktisk matematikk Mattelærer besøker elevene på arbeidsplassen på leiting etter oppgaver som de også kan jobbe videre med i klasserommet. «Det er mye matematikk-relevant å finne på en byggeplass». (Bjorøy, 2014) Her er det et verneverdig pumpehus som skal restaureres K. Hansen og G. Haaland 28

29 Å lære engelsk i praktisk arbeid How to build a house Oppstarts uka: Engelsklærer er tilstede i mye av prosessen La vekt på innlæring av ord for verktøy før og under det praktiske arbeidet Etterarbeid: Beskriv trinn for trinn hvordan du bygger et hus. Støtte i ei skisse med faguttrykk på norsk og engelsk Alle har noe å skrive om, lærer vet hva de har å skrive om Forklare arbeidsprosessen muntlig, stikkord fra egen tekst Olav Duun, 2014 K. Hansen og G. Haaland 29

30 Yrkesrelevant organisering som muliggjør! Sjekke ut elevenes yrkesønsker og yrkesdrømmer før skolestart i Vg1 ved skolestart underveis i skoleåret Relevante arbeidsoppgaver, oppdrag Samarbeid mellom Vg1 og Vg2, internt og på tvers av skoler Bruk av andre læringsarenaer enn klasserommet Etablere og utnytte eksterne nettverk Yrkespraksis - samarbeid skole og næringsliv Tverrfaglig årsprøve på Vg1 Rett til selvvalgt fordypning også til eksamen i Vg2 K. Hansen og G. Haaland 30

31 Teamsamarbeid om opplæring Det kreves samarbeid på tvers av trinn, skoler og bedrifter for å få til god yrkesforankring basert på elevenes egne yrkesvalg (Her samarbeid mellom Vg1 Bygg og anleggsteknikk: Sogn, Hellerud og Bjørnholdt vgs.) Foto, J. Dahlback K. Hansen og G. Haaland 31

32 Teamsamarbeid er viktig! «For 6 år siden hadde vi ganske mye problematferd vi brukte veldig mye tid og energi på hvordan vi skulle håndtere dette. Dette problemet har vi nesten ikke hatt de siste årene, jeg er ikke så sikker på at de elevene som er født etter de og de årstallene er mye snillere enn de som er født tidligere. Jeg tror det har noe med hvordan de blir tatt imot, vi bruker nesten ikke tid på problematferd, det er ikke noe. Derfor bruker vi mye tid på andre ting». «Har aldri hatt det så lett som kontaktlærer siden etter vi kom i gang med dette samarbeidet med felles team». Team Olav Duun,2013 K. Hansen og G. Haaland 32

33 Til diskusjon Interesse- og yrkesdifferensiering. Tidlig spesialisering og interessedifferensiering er viktig. Våre funn viser at hvordan undervisningen organiseres i Vg1 og Vg2 har stor betydning for læringsresultatet og gjennomføringsprosenten. Gir fylkeskommunene rektor føringer(konkrete eller generelle) om organisering av Vg1 og Vg2? Hvis ja, hvilke? K. Hansen og G. Haaland 33

34 Trekkeksamen er utbredt Mange elever blir trukket ut i hvilket lærefag de skal vise sin Vg2-kompetanse. det virker demotiverende og Hemmer tilpasset opplæring Elevenes innholdsfrihet ivaretas ikke (Udir ) K. Hansen og G. Haaland 34

35 Tverrfaglig eksamen i Vg2 Organiseringen av den tverrfaglige eksamen har stor betydning på innhold og organiseringen av undervisningen både i Vg1 og Vg2. Vi påstår at en generell eksamen gir mer generell og dermed en mindre relevant og engasjerende undervisning. Det samme gjelder trekkeksamen i forhold til lærefag. Motsatt og positiv effekt mener de å finne for en mer spesialisert og yrkesrelevant eksamen. K. Hansen og G. Haaland 35

36 Gir fylkeskommunene føringer (konkrete eller generell) til rektor om organisering av tverrfaglig eksamen på Vg2? Hvis ja, hvilke? Hva skal eksamen vise av kompetanse? K. Hansen og G. Haaland 36

37 Valgfritt yrke i Prosjekt til fordypning (PtF) er viktig for elevenes motivasjon I PtF er det mange rammer som hemmer mulighetene for tilpasset opplæring. Mange elever får ikke velge yrke i PtF Mange elever må ut i 2 eller 3 yrker Mange får ikke lov til å bruke arbeidslivet som læringsarena i PtF i Vg1 (bestemt av fylkeskommune eller skole?) K. Hansen og G. Haaland 37

38 Lærerkompetanse i forhold til dagens utfordringer Solid faglig kompetanse utover fagbrevnivå Kompetanse knyttet til yrkene i eget utdanningsprogram Yrkesdidaktisk kompetanse Pedagogisk kompetanse K. Hansen og G. Haaland 38

39 Direktefinansierte studietilbud for yrkesfaglærere 2 tilbud på PLU/NTNU som trekkes inn i 2015: 2014: Søkertallene for to studietilbud var pr 27. mars, 16 søkere til kurs 1 og 11 søkere til kurs 2. Da vi startet høsten 2014, 7 lærere som begynte. Vi undres over hva som skjer i perioden fram til kommuner og fylkeskommuner sin frist 15.april til å prioritere søkere for yrkesfaglærere! K. Hansen og G. Haaland 39

40 Tilsettingspolitikk Sykepleiere og ingeniører foretrekkes framfor fagfolk med 1) yrkesfaglærerutdanning eller 2) fagskole og Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) ved tilsettinger Er årsaken at man mener de er de beste lærerne, at de har flest studiepoeng.? K. Hansen og G. Haaland 40

41 Våre råd til videreutvikling av yrkesutdanningen Læreplanene må endres. Det må tydeliggjøres i læreplanene for fag om at opplæringen skal yrkesforankres og være oppdatert og relevant i forhold til elevenes utdanningsplaner. Inntil da bør dere: legge føringer for at opplæringen skal være og oppleves som relevant for alle elever fra første dag sørge for at lokale og regionale rammer fra skoleeier og skoleledelse muliggjør og stimulerer til rette for relevant og meningsfull opplæring for alle elever. Det gjelder for eksempel begrensning av tilbud i PtF, organisering av eksamen, pålagte planer og oppgavetekster for alle lærere og klasser forby Trekking av hvilke lærefag elevene skal vise kompetanse i til eksamen i Vg2 må forbys. Sentrale myndigheter bør sende ut informasjon om at elevene selv må få velge hvordan de skal vise sin kompetanse i programfagene på Vg2; hvilket lærefag de skal utvikle og vise sin Vg2- kompetanse i forhold til. K. Hansen og G. Haaland 41

42 Råd forts.. tilsette lærere som har utdanning og arbeidserfaring innen lærefagene de underviser i, samt kjenne bransjen og de lærefagene de utdanner elever til. Det må presiseres i tilsettingsforskriften at lærere i programfag må ha utdanning og arbeidslivserfaring innen flere av de lærefagene som inngår i det aktuelle Vg1 eller Vg2 for å ha full undervisningskompetanse i programfagene. prioritere bredde i yrkeskompetanse i lærerteamene med tilsetting tilby etter-/videreutdanning for tilsatte lærere som ikke har nødvendig yrkesfaglig breddekompetanse og yrkesdidaktisk kompetanse K. Hansen og G. Haaland 42

43 Råd forts. Stimulere/ikke begrense skolenes bruk av arbeidslivet som samarbeidspartnere fra og med Vg1 søke utdanningsdirektoratet om forsøk med tverrfaglig eksamen på Vg2, som inkluderer fellesfag. legge føringer for at lokalt gitte eksamener i fellesfag yrkesrettes invitere til prøveprosjekt med tverrfaglig yrkesrelevant årsprøve i Vg1, som inkluderer fellesfag K. Hansen og G. Haaland 43

44 Statusen for yrkesfag må bli høyere! Respekten for håndverk og praktisk kunnskap må gjenreises - faglighet må i fokus. - Fagbrev må gi studierett. LO og de Rød-grønne ønsker å gi generell studiekompetanse til alle som har tatt et fag - svennebrev. (LO leder Gerd Kristiansen, I skolen nr. 2, februar 2014) - Realkompetanse må vektlegges ved høgre utdanning og ved tilsettinger til offentlige stillinger K. Hansen og G. Haaland 44

45 Referanser: Dahl, T., Buland, T., Mordal, S. & Aaslid B.E. (2012). På de samme stier som før Kunnskapsløftet i fag- og yrkesopplæringen. Trondheim: SINTEF Dahlback, J., Hansen, K., Haaland, G. & Sylte, A.L. (2011). Veien til yrkesrelevant opplæring fra første dag i Vg1. Lillestrøm: Høgskolen i Akershus. Dæhlen, M., Hagen, A. & Hetzberg, D. (2008). Prosjekt til fordypning mellom skole og Arbeidsliv. Delrapport 1, Evaluering av Kunnskapsløftet. Oslo: Fafo. Hagen, A. (2005). Kvalitet i fag og yrkesopplæringen kartlegging av kunnskapsstatus. Fafo - notat 2005: 31, Oslo. Hansen, K. & Haaland, G. (2015): Utfordringer i norsk yrkesopplæring. I Hansen, K., Hoel, TL., og Haaland, G. (red), I boka Tett på yrkesopplæring. Relevant, tilpasset og samfunnstjenelig. Trondheim: Fagbokforlaget. (Utgis våren 2015) Hansen,K. & Haaland,G. (2012). Demokratisk klasseledelse i yrkesfag.i G. Engvik,T.A. Hestbek,T.L. Hoel & M.B. Postholm (red), Klasseledelse - for elevenes. læring (s.67-84). Trondheim: Akademika forlag. Hernes, G. (2010). Gull av gråstein. Fafo-rapport. Oslo: Fafo. Kunnskapsdepartementet (2006). Læreplanverket for kunnskapsløftet (LK06). Oslo: Utdanningsdirektoratet. Meld. St. 18 ( ). Lange linjer kunnskap gir muligheter. Oslo: Kunnskapsdepartementet. Meld. St. 20 ( ). På rett vei - Kvalitet og mangfold i fellesskolen, Oslo: Kunnskapsdepartementet. Ny GIV Overgangsprosjektet (2011). Oslo: Kunnskapsdepartementet.. Nyen, T. & Tønder, A.H. (2012). Fleksibilitet eller faglighet? En studie av innføringen av faget prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet. Oslo: Fafo St.meld. nr. 30 ( ). (2003) Kultur for læring. Oslo: Utdannings- og forskningsdepartementet. Utvær, B.K. (2013). Staying in or dropping out? A Study of Factors and Critical Incidents of Importance for Health and Social Care Students in Upper Secondary School in Norway. Doctoral thesis. Trondheim: NTNU trykk. Vibe, N., Frøseth, M.W.,Hovdhaugen, E. & Markussen,E. (2012). Strukturer og konjunkturer. Evaluering av Kunnskapsløftet. Sluttrapport fra prosjektet «Tilbudsstruktur, gjennomføring og kompetanseoppnåelse». Oslo. NIFU Aarkrog, V. & Bang, S.W. (2012). Resultater af evalueringer af Kunnskapsløftet: En syntese. Aarhus: Aarhus universitet Lastet ned K. Hansen og G. Haaland 45

Samarbeid skole og arbeidsliv for meningsfull og relevant yrkesopplæring

Samarbeid skole og arbeidsliv for meningsfull og relevant yrkesopplæring Samarbeid skole og arbeidsliv for meningsfull og relevant yrkesopplæring Innhold Meningsfull opplæring for alle elevene Samfunnstjenlig og relevant opplæring For den enkelte elev For bransjene og samfunnet

Detaljer

Helse- og oppvekstfag Prosjekt til fordypning/fordypningsfag Yrkesretting. 10. mars 2015 med Jorunn Dahlback

Helse- og oppvekstfag Prosjekt til fordypning/fordypningsfag Yrkesretting. 10. mars 2015 med Jorunn Dahlback Helse- og oppvekstfag Prosjekt til fordypning/fordypningsfag Yrkesretting 10. mars 2015 med Jorunn Dahlback Eksemplene i presentasjonen er hentet fra: 1. Studiet Yrkesretting av programfag Utdanningsprogram:

Detaljer

Interessedifferensiert yrkesforankring som mål og middel i restaurant- og matfag - spesielt i Vg2 Matfag

Interessedifferensiert yrkesforankring som mål og middel i restaurant- og matfag - spesielt i Vg2 Matfag Interessedifferensiert yrkesforankring som mål og middel i restaurant- og matfag - spesielt i Vg2 Matfag Presentasjon NHO-konferanse 17. Oktober 2014 Halvor Spetalen, Høgskolen i Oslo og Akershus Arild

Detaljer

Vurdering FOR læring elev- /lærling MEDVIRKNING i skole og bedrift

Vurdering FOR læring elev- /lærling MEDVIRKNING i skole og bedrift Vurdering FOR læring elev- /lærling MEDVIRKNING i skole og bedrift Jorunn Dahlback 28.02.2012 Litt om min bakgrunn Utdannet blomsterdekoratør med fagbrev, mester- og teknikkerutdanning fra Tyskland Arbeidet

Detaljer

Prosjekt til fordypning sluttrapporten

Prosjekt til fordypning sluttrapporten Prosjekt til fordypning sluttrapporten Samhandlingsdag skole bedrift Nord-Trøndelag fylkeskommune 14. november 2012 Anna Hagen Tønder Opplegget for presentasjonen Prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående

Detaljer

Slutte eller fortsette i et helsefaglig løp: Betydningen av mål, motivasjon og mening

Slutte eller fortsette i et helsefaglig løp: Betydningen av mål, motivasjon og mening Slutte eller fortsette i et helsefaglig løp: Betydningen av mål, motivasjon og mening Britt Karin S Utvær PhD Program for lærerutdanning NTNU, oktober 2012 Helse- og oppvekstfag 59% fullfører v.g.s. mens

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Vi trenger fagarbeidere

Vi trenger fagarbeidere Vi trenger fagarbeidere Møteplass lærebedrifter 17. september 2014 VÅRE MEDLEMMER DRIVER NORGE Dagens program 10:00 Vi trenger fagarbeidere, Kari Hoff Okstad, Spekter 10:30 Samarbeid mellom skoler og virksomheter,

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Yrkesretting av fellesfag

Yrkesretting av fellesfag HO og DH Yrkesretting av fellesfag et samarbeid mellom fellesfag- og programfaglærere om motivasjon og helhet i opplæringen Konkrete eksempler fra forsknings- og utviklingsprosjekter i praksisfeltet Førstelektor

Detaljer

Hvordan yrkesrette programfagene på HO? Fagkonferanse 14-15. mars 2016 Hvordan kan praksisrettet opplæring øke fullføringen?

Hvordan yrkesrette programfagene på HO? Fagkonferanse 14-15. mars 2016 Hvordan kan praksisrettet opplæring øke fullføringen? Hvordan yrkesrette programfagene på HO? Fagkonferanse 14-15. mars 2016 Hvordan kan praksisrettet opplæring øke fullføringen? Dagens tema Målet med yrkesopplæringen Nasjonale føringer knyttet til yrkesretting

Detaljer

YRKESUTDANNING MED HØY KVALITET, FOR DAGENS UNGDOM OG MORGENDAGENS SAMFUNN

YRKESUTDANNING MED HØY KVALITET, FOR DAGENS UNGDOM OG MORGENDAGENS SAMFUNN YRKESFAGKONFERANSEN 2014 Gyldendal Fredag 4. april 2014 Lars Jakob Berg YRKESUTDANNING MED HØY KVALITET, FOR DAGENS UNGDOM OG MORGENDAGENS SAMFUNN Lars Jakob Berg, Strømmen videregående skole SNU DEBATTEN

Detaljer

Yrkesretting av fellesfag,

Yrkesretting av fellesfag, Yrkesretting av fellesfag, et samarbeid mellom fellesfag- og programfaglærere om motivasjon og helhet i opplæringen med konkrete eksempler fra forsknings- og utviklingsprosjekter i praksisfeltet Førstelektor

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Utdanningsvalg revidert læreplan

Utdanningsvalg revidert læreplan Utdanningsvalg revidert læreplan Skal de unge velge utdanning etter samfunnets behov? Om faget Utdanningsvalg Faget kom på plass i etter en utprøving gjennom «Programfag til valg» St.meld. nr. 30 (2003-2004)

Detaljer

Evaluering kunnskapsløftet. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012

Evaluering kunnskapsløftet. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 3 områder til evaluering Det er valgt ut 3 områder som skal evalueres i Kunnskapsløftet. Disse områdene har blitt grundig belyst av forskningsinstitusjoner

Detaljer

Relevant og yrkesrettet opplæring i fellesfag

Relevant og yrkesrettet opplæring i fellesfag Relevant og yrkesrettet opplæring i fellesfag Ann Lisa Sylte 2015 Førstelektor, HiOA Litteratur: Funn fra aksjonsforskningsprosjektet KIP-team DH: Dahlback, J., K. Hansen, G. H. Sund og A.L. Sylte 2011.

Detaljer

Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus

Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus Kvalitet fag- og yrkesopplæringen i Kvalitet Hva er kvalitet? En definisjon: Helheten av egenskaper en enhet har og som vedrører dens evne til å tilfredsstille uttalte

Detaljer

Yrkesretting av fellesfag,

Yrkesretting av fellesfag, Yrkesretting av fellesfag, et samarbeid mellom fellesfag- og programfaglærere om motivasjon og helhet i opplæringen med konkrete eksempler fra forsknings- og utviklingsprosjekter i praksisfeltet Førstelektor

Detaljer

KURS FOR UTDANNINGSPROGRAM BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK. 1 Glenn Johnsrud

KURS FOR UTDANNINGSPROGRAM BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK. 1 Glenn Johnsrud 1 Glenn Johnsrud Interessedifferensiering Som metode for: Lære mer, fullføre og bestå 2 Glenn Johnsrud Skal vi drive yrkesopplæring, eller yrkesveiledning? Relevans og mening er sentrale begreper i kunnskapsløftet

Detaljer

Innholdet i yrkesutdanningen

Innholdet i yrkesutdanningen Innholdet i yrkesutdanningen - foreløpige resultater fra et aksjonsforskningsprosjekt eksempler og nye spørsmål om innholdet i yrkesopplæringen Prosjektet Yrkesdidaktisk kunnskapsutvikling og implementering

Detaljer

Akademiker til Norge? Per Arne Sæther, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet København 25. april 2013

Akademiker til Norge? Per Arne Sæther, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet København 25. april 2013 Akademiker til Norge? Per Arne Sæther, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet København 25. april 2013 Det norske skolesystemet en oversikt Lysark 1 Grunnskolen: 10-årig med skolestart 6 år Inndelt i barnetrinnet

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo

Vekslingsmodellene i Oslo Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Nasjonal nettverkssamling 13.-14. oktober 2014 Anita Tjelta prosjektleder Avdeling for fagopplæring Kjell Ove Hauge rektor Kuben videregående Kirsti

Detaljer

Sentrale begreper i yrkesfaglærerutdanningen

Sentrale begreper i yrkesfaglærerutdanningen Sentrale begreper i yrkesfaglærerutdanningen Møte i Rammeplanutvalget YFL/PPU 17. juni 2011 ved Jorunn Dahlback Kort om min bakgrunn Blomsterdekoratør (fagbrev 1983, mester / teknikker 1986 (begge fra

Detaljer

Evalueringen av Kunnskapsløftet - og veien videre. Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder Oppland fylkeskommune, 13. mars 2013

Evalueringen av Kunnskapsløftet - og veien videre. Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder Oppland fylkeskommune, 13. mars 2013 Evalueringen av Kunnskapsløftet - og veien videre Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder Oppland fylkeskommune, 13. mars 2013 Evalueringen av Kunnskapsløftet fag- og yrkesopplæringen NIFU Tilbudsstruktur og

Detaljer

Stortingsmelding 20, 2013

Stortingsmelding 20, 2013 Stortingsmelding 20, 2013 Ny GIV nasjonalt for u-trinnet stopper i 2013. Oppfølging for videregående opplæring fra høsten 2013 Kurs for nye 300 lærere i videregående skole x 2/3/4. Fylkeskommunal prosjektleder

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014

Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014 Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014 Anita Tjelta, prosjektleder Bakgrunn for vekslingsmodeller Økt kvalitet og økt andel som

Detaljer

DObbelkompetanse. et solid springbrett. lier.vgs.no

DObbelkompetanse. et solid springbrett. lier.vgs.no DObbelkompetanse et solid springbrett lier.vgs.no Nye utdanningstilbud med muligheter for å velge både yrkes- og studiekompetanse, gir elevene et solid og unikt springbrett for fremtidig karrierevalg.

Detaljer

Situasjonsbeskrivelse og enkelte utfordringer knyttet til fag- og yrkesopplæringen

Situasjonsbeskrivelse og enkelte utfordringer knyttet til fag- og yrkesopplæringen Situasjonsbeskrivelse og enkelte utfordringer knyttet til fag- og yrkesopplæringen 1. Innledning Samfunnet har gitt grunnopplæringen et omfattende mandat som konkretiseres i formålsparagrafen for grunnopplæringen,

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

Ludvigsen-utvalget Fremtidens skole

Ludvigsen-utvalget Fremtidens skole Ludvigsen-utvalget Fremtidens skole Notat Fra: Til: Sekretariatet Utvalget Dato: 02.02.15 Saksnr.: Kopi: Sekretariatet Saksbehandler: Torun Riise/Knut. G. Arsen/Susanne Skjørberg FELLESFAGENE PROBLEMNOTAT

Detaljer

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013 Torgeir Nyen Bakgrunn Fagopplæring etter Reform 94 Læring på to arenaer knyttes sammen: skole og bedrift Kunnskapsløftet

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse i ett og samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Utdanningstilbudene gir deg et solid og unikt

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dobbeltkompetanse eller påbygging? Elektro eller Helse- og oppvekstfag? veien videre går via Lier! Design og

Detaljer

STATSBUDSJETTET 2015 - Innspill fra Skolenes landsforbund Skolenes landsforbund viser til regjeringens framlegg til statsbudsjett for neste år.

STATSBUDSJETTET 2015 - Innspill fra Skolenes landsforbund Skolenes landsforbund viser til regjeringens framlegg til statsbudsjett for neste år. Vår.ref: AFi Deres ref: Dato: 23.10.2014 Til Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité Stortinget 0026 OSLO STATSBUDSJETTET 2015 - Innspill fra Skolenes landsforbund Skolenes landsforbund viser

Detaljer

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Hvorfor foreldre informasjonsmøte? Opplæringsloven legger vekt på foreldremedvirkning Forskning viser at foreldre, særlig mor, er den

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/ 10.Trinn 2015-2016 Infomøte fra avd.leder/ 2015-2016 Siste året på Kyren. 10.trinn forplikter Eldst på skolen Forbilder /hilsekampanje Atferd Olweus TL Kantine Gangareal Elevene har tatt utfordringen.

Detaljer

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder:

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder: Dato: 22.11.2013 Saksnummer:2013/93 Notat Til Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet Fra SRY Etter anbefaling fra Arbeidsgruppen v/kristian Ilner (NHO), Rolf Jørn Karlsen (LO) og Astrid Sund

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess v/ Elin Arntsen- you-rådgiver Gjeldende per 15.10.2014 Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring 2015

Detaljer

Kompetansesamarbeid mellom grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet

Kompetansesamarbeid mellom grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet Kompetansesamarbeid mellom grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet Mitt innlegg Verdal videregående skole Generasjon Y Dagens samarbeid innen yrkes- og karrierevalg Framtidig samarbeid Fakta

Detaljer

«På rett vei» Anne Tingelstad Wøien, Senterpartiet Lillehammer 4.4.2013

«På rett vei» Anne Tingelstad Wøien, Senterpartiet Lillehammer 4.4.2013 «På rett vei» Anne Tingelstad Wøien, Senterpartiet Lillehammer 4.4.2013 Tre grunnprinsipp: En inkluderende opplæring i fellesskolen Grunnopplæring for framtidens samfunn Fleksibilitet og relevans i videregående

Detaljer

Utviklingen i fag- og yrkesopplæringen i Norge

Utviklingen i fag- og yrkesopplæringen i Norge Utviklingen i fag- og yrkesopplæringen i Norge Dette notatet gir en oversikt over utviklingen i fag- og yrkesopplæringen i Norge, med vekt på bakgrunnen, utformingen og resultatene av Reform 94 og Kunnskapsløftet.

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Presentasjon «Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Utbildning Nord

Utbildning Nord Utbildning Nord 24.05.2016 Lærebrev 1871 mai 16 2 Vg1 strukturen * Teknikk og industriell produksjon * Elektrofag * Bygg- og anleggsteknikk * Restaurant- og matfag * Helse- og oppvekstfag * Design og håndverksfag

Detaljer

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen 14 videregående skoler utenfor Trondheim 8 videregående skoler i Trondheim Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal,

Detaljer

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike.

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. 9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. Som grunnlag for behandling av en strategi for utdanning og kompetanse settes nedenfor sammen et

Detaljer

NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen

NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen Kristian Ilner, NHO Avdeling kompetanse 2015 Foto:%Jo%Michael% NHO og fagopplæringen i tall! Norges største arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for næringslivet,

Detaljer

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir-4-2016 Rundskrivet omhandler trekk for grunnskole og grunnskoleopplæring for voksne og videregående opplæring med studiespesialiserende

Detaljer

Utdanningsvalg KURS 2015/2016. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn

Utdanningsvalg KURS 2015/2016. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn Utdanningsvalg KURS i videregående skole på Østre Romerike 2015/2016 9. trinn VELKOMMEN TIL KURS! Velkommen til kurs i faget utdanningsvalg. Det er ikke lenge til du skal ta en av dine første valg for

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling av egen lærerpraksis i et yrkesdidaktisk perspektiv yrkesfag 2013/2014

NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling av egen lærerpraksis i et yrkesdidaktisk perspektiv yrkesfag 2013/2014 NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling av egen lærerpraksis i et yrkesdidaktisk perspektiv yrkesfag 2013/2014 Profesjons- og yrkesmål Målgruppen for studiet er lærere som underviser i yrkesfaglig utdanningsprogram

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse

4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse 4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse Introduksjon til 4S Et unikt tilbud! I nært samarbeid med lokalt næringsliv tilbyr Elverum videregående skole med 4S et unikt opplæringstilbud

Detaljer

Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk

Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk Norsk 2010/1094 Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk Vg1 studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Høringen er knyttet til de foreslåtte

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling og endringsarbeid med relevans for yrkesfaglig opplæring

NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling og endringsarbeid med relevans for yrkesfaglig opplæring NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling og endringsarbeid med relevans for yrkesfaglig opplæring Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Målgruppen for studiet er lærere som underviser i yrkesfaglig

Detaljer

Utdanningsvalg KURS 2014/2015. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn

Utdanningsvalg KURS 2014/2015. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn Utdanningsvalg KURS i videregående skole på Østre Romerike 2014/2015 9. trinn VELKOMMEN TIL KURS! Velkommen til kurs i faget utdanningsvalg. Det er ikke lenge til du skal ta en av dine første valg for

Detaljer

Samarbeid skole - arbeidsliv Bergen, 27.03.08 Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Sentrale styringsdokumenter Kunnskapsløftet St.meld 16 (2006-2007) og ingen sto igjen St.prop nr 1 (2007-2008) Entreprenørskapsplanen

Detaljer

Oppdatert utgave 14. januar 2016. 4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse

Oppdatert utgave 14. januar 2016. 4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse Oppdatert utgave 14. januar 2016 4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse Introduksjon til 4S Et unikt tilbud! I nært samarbeid med lokalt næringsliv tilbyr Elverum videregående skole

Detaljer

Kort informasjon

Kort informasjon 08.09.2016 Kort informasjon http://fetskolene.net/# Fraværsutvikling Tidsplan for utdanningsvalg. Statistikk for inntak Jobbintervju IKO Jobbskygging 2 + 2 modellen Utplassering i videregående skole Struktur

Detaljer

Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene?

Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene? Håkon Høst 22.10.2012 Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene? Kompetanse i reiseliv og matindustrien. Gardermoen 22. oktober 2012 Hva skal jeg snakke om? Litt om bakgrunnen for at vi har det systemet

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Mål og strategi 10 % økt gjennomføring Skal vi lykkes, krever det endringer i det enkelte klasserom.

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Relevant, praksisbasert yrkesutdanning Erfaringer fra et aksjonsforskningsprosjekt

Relevant, praksisbasert yrkesutdanning Erfaringer fra et aksjonsforskningsprosjekt 1 Relevant, praksisbasert yrkesutdanning Erfaringer fra et aksjonsforskningsprosjekt 2. Sentrale u,ordringer i norsk yrkesutdanning: 2 + 2 modellen med to år i skole og to års lære:d i bedri

Detaljer

Høringsnotat om forslag til endringer i opplæringsloven

Høringsnotat om forslag til endringer i opplæringsloven Høringsnotat om forslag til endringer i opplæringsloven 1. Innledning Kunnskapsdepartementet legger her frem et høringsnotat med forslag til endringer i lov 17. juli 1998 nr 61 om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Interessedifferensiering i forhold til yrkesvalg

Interessedifferensiering i forhold til yrkesvalg Interessedifferensiering i forhold til yrkesvalg Interessedifferensiering i forhold til yrkesvalg HIAK 27.10.2010 1 Faglærer Bygg- og Anleggsteknikk Kontaktlærer Vg2 BT Hellerud videregående skole - OSLO

Detaljer

Frafall i videregående opplæring. Britt Karin S Utvær, PLU NTNU, 6. februar 2014

Frafall i videregående opplæring. Britt Karin S Utvær, PLU NTNU, 6. februar 2014 Frafall i videregående opplæring Britt Karin S Utvær, PLU NTNU, 6. februar 2014 Fire deler Frafall og gjennomføring Forskning på feltet Mitt eget arbeid Oppsummering Gjennomføring videregående opplæring

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2013 2014 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ka ska æ vælg? Elevperm. Utdanningsvalg. - hjelp til studie/yrkesvalg - for 8., 9. og 10. trinn i grunnskolen. Navn:

Ka ska æ vælg? Elevperm. Utdanningsvalg. - hjelp til studie/yrkesvalg - for 8., 9. og 10. trinn i grunnskolen. Navn: Ka ska æ vælg? Elevperm Utdanningsvalg - hjelp til studie/yrkesvalg - for 8., 9. og 10. trinn i grunnskolen Navn: rev. 2008 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Kjære elev... 3 Elevpermen... 4

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren 0 Troms har mange av de samme utfordringene knyttet til helse- og omsorgstjenester som landet for øvrig: disse tjenestene. i tjenestetilbudet

Detaljer

Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio. Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring

Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio. Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring Emneoversikt Litt om SL og NHO Mat og Bio Kunnskapsløftet, lokal organisering og behovet for godt samarbeid

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede?

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Innledning/Dronning Sonjas skolepris Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet og synshemmede St.melding nr. 16 (2006-2007)

Detaljer

Noen tanker og intensjoner

Noen tanker og intensjoner Forskrift til rammeplan for Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y) og Yrkesfaglærerutdanning (YFL) for trinn 8-13 Noen tanker og intensjoner med fokus på profesjonsretting og det nye profesjonsfaget.

Detaljer

Yrkesfaglig fordypning for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene (YFF)

Yrkesfaglig fordypning for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene (YFF) Saksbehandler: Unni Teien Epost: ute@udir.no Vår dato: 08.04 2016 Deres dato: Vår referanse: 2013/6124 Deres referanse: Yrkesfaglig fordypning for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene (YFF) Fastsatt som

Detaljer

Vår dato: 25.8.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY-møte 5-2011. Bruk av kryssløp i videregående opplæring Oppfølging

Vår dato: 25.8.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY-møte 5-2011. Bruk av kryssløp i videregående opplæring Oppfølging Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Telefon: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 25.8.2011 Vår referanse: 2011/118 Deres dato: Deres referanse: Dato: 9. september 2011 Sted:

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune Skoleåret 2014/2015 UTDANNINGSMESSA UKE 41 Tirsdag 7. oktober og onsdag 8. oktober Sted:

Detaljer

Prosjekt FYR Fellesfag, yrkesretting og relevans

Prosjekt FYR Fellesfag, yrkesretting og relevans Prosjekt FYR Fellesfag, yrkesretting og relevans Novemberkonferansen 29.november 2012 Jens Arne Meistad Yrkesfagene i media Stort frafall Dårlig rekruttering i mange yrker Stortingsmelding om Kunnskapsløftet

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Videregående opplæring Arkivsak-dok. 201307486-25 Saksbehandler Jane Kjerstin Olsson Haave Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 04.11.2014 Komite for opplæring og kompetanse 03.11.2014 PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL

Detaljer

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Asgeir Skålholt Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Overgangen mellom utdanning og arbeidsliv Studien Hvordan er egentlig forbindelsene mellom dagens yrkesfagprogrammer og det

Detaljer

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Tverrfaglig Opplæringskontor ytre Helgeland Etablert 1991som OVH + OFH 1993 = TOH 2005 Tverrfaglig kontor Vel 110 medlemsbedrifter,

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune Skoleåret 2010/2011 UTDANNINGSMESSA UKE 43 Tirsdag 26. og onsdag 27. oktober Sted: Tromsøhallen

Detaljer

AGENDA OM KUBEN LEDERGRUPPEN VISJON og MÅL TILBUD STANDARDER og OPPFØLGING

AGENDA OM KUBEN LEDERGRUPPEN VISJON og MÅL TILBUD STANDARDER og OPPFØLGING VELKOMMEN TIL AGENDA OM KUBEN LEDERGRUPPEN VISJON og MÅL TILBUD STANDARDER og OPPFØLGING Åpnet august 2013 42000 m2 beliggende på Økern i Oslo + BiKuben Nær 2000 elever og studenter, 350 ansatte, 1500

Detaljer

Videreføring av hospiteringsordninger Oslo juni 2013

Videreføring av hospiteringsordninger Oslo juni 2013 Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Oslo 10-11. juni 2013 Clarion Hotel Royal Christiania Avdeling for skoleutvikling Åge Risdal Større verdi: Gjennomgang av programmer og lærefag økt forskning

Detaljer